Bosch DHU665E manual

View a manual of the Bosch DHU665E below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Ventilationskåpa
  • Model/name: DHU665E
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska, Polska, Kroatiska

Table of Contents

Page: 0
Internet:http://www.bosch-hausgeraete.de
Bosch Info-Team: de Tel. 01 80/5 30 40 50 (E 0,14/Min. DTAG)
DHU665E, DHU965E
de Gebrauchs- und
Montageanleitung
en Operating and
installation instructions
fr Mode d’emploi et
notice de montage
nl Gebruiksaanwijzing en
montagevoorschrift
it Istruzioni d’uso
e per il montaggio
es Instrucciones de uso
y de montaje
pt Instruções de serviçio
e de montagem
sv Bruksanvisning
Monteringsanvisning
no Bruksanvisning
Monteringsanvisning
fi Käyttöohje
Asennusohje
da Brugsanvisning
Montagevejledning
Page: 72
73
Bruksanvisning
Funktionsmetod
Utblåsversion:
❑ Som utblåsversion suger fläkten upp
matos som bildas i köket genom fettfiltret
och leder ut luften ur lokalen.
❑ Fettfiltret fångar upp de fasta partiklarna
från matoset.
❑ På detta sätt blir köket nästan helt fritt
från fett och dålig lukt.
Återcirkulationsversion:
❑ Ett aktivt kolfilter ska användas för detta
funktionssätt (se Filter och Underhåll).
En komplett monteringssats kan
beställas från en specialiserad
återförsäljare.
Tillbehörens respektive kodnummer listas
i slutet av denna bruksanvisning.
❑ Fläkten suger ut matoset ur köket, luften
renas i fettfiltret och det aktiva kolfiltret
och leds ut i köket igen.
❑ Fettfiltret fångar upp fettpartiklarna som
finns i matoset.
❑ Det aktiva kolfiltret binder dålig lukt.
Om inte ett aktivt kolfilter installeras
så är det omöjligt att ta bort den dåliga
lukten.
Beskrivning av apparaten
Strömbrytare
belysning/fläkt
Lampa
Filtergaller
Page: 73
74
Innan apparaten sätts i bruk för första gången
Viktiga anmärkningar:
❑ Bruksanvisningarna gäller för flera
versioner av denna apparat. Därför är det
möjligt att dessa innehåller beskrivningar
av enskilda egenskaper som inte gäller
din specifika apparat.
❑ Denna köksfläkt har tillverkats i enlighet
med alla viktiga säkerhetsföreskrifter.
Reparationer ska endast utföras av
kvalificerad teknisk personal.
Felaktiga reparationer kan medföra
allvarliga risker för användaren.
❑ Läs noga genom denna bruksanvisning
innan apparaten används för första
gången. Den innehåller viktig information,
såväl beträffande den personliga
säkerheten som apparatens skötsel
❑ Vi rekommenderar att spara bruks- och
monteringsanvisningarna för eventuella
kommande ägare.
Kassera emballagematerialet på ett
korrekt sätt (se Monteringsanvisningarna ).
Denna köksfläkt är endast avsedd för
privat bruk.
Gör alltid fläkten strömlös innan någon
typ av underhållsarbete eller rengöring inleds
genom att dra ur kontakten eller slå av
bostadens huvudströmbrytare.
Apparaten får inte användas av barn
eller personer med reducerad
rörelseförmåga eller mental kapacitet, eller
personer som saknar erfarenhet och
kännedom om apparaten, såtillvida inte
användandet övervakas eller instruktioner
ges av erfaren person som ansvarar för
säkerheten.
Barn får inte lämnas utan uppsikt för att
förhindra att de leker med apparaten.
Fläkten får alridg användas utan att
gallret är korrekt monterat!
Fläkten får ALDRIG användas som
avställningsyta om inte detta är uttryckligen
angivet.
Lokalen skall vara ordentligt ventilerad
när köksfläkten används tillsammans med
andra apparater vilka matas med gas och
andra typer av bränsle.
Utblåsningsluften får inte ledas in i
rökkanal som används för avledning av
rökångor som kommer från apparater vilka
matas med gas eller andra typer av bränsle.
Det är strängt förbjudet att flambera mat
under fläkten.
Öppna lågor skadar filtren och kan
orsaka brand och skall därför undvikas i alla
lägen.
Frityrkokning skall ske under uppsikt för
att undvika att överhettad olja fattar eld.
Vad beträffar de tekniska och
säkerhetsåtgärder som skall vidtas för
avledning av utblåsningsluften, skall de
föreskrifter som utfärdats av lokala
myndigheter noga efterlevas.
Rengör fläkten ofta, såväl utvändigt som
invändigt, (MINST EN GÅNG I MÅNADEN,
och respektera under alla händelser
samtliga underhållsinstruktioner i denna
manual).
Bristande rengöring av fläkten och filtren
samt ett uteblivet byte av filtren medför
brandfara.
Page: 74
75
Elektriska plattor och gasplattor
Använd inte en gasspishäll med
samtliga plattor tända med högsta effekt i
mer än 15 minuter, i motsatt fall riskerar
fläktens yta att hettas upp och kan orsaka
brännskador om den vidrörs.
Vidare kan fläkten skadas.
I det fall mer än 3 gasplattor används skall
fläkten fungera med högsta effekt.
❑ OBS: en stor gasplatta med högre effekt
än 5 KW (WOK-typ) motsvarar 2
standard-gasplattor.
❑ Använd aldrig gasplattorna utan kokkärl.
Reglera lågan så att den inte sticker ut
utanför kokkärlets yttre omkrets.
Använd eller lämna aldrig fläkten utan
korrekt imonterade lampor för att undvika
risken för elektriska stötar.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för
eventuella problem eller bränder som
orsakats av att instruktionerna i denna
manual inte efterlevts.
Innan apparaten sätts i bruk för första gången
Page: 75
76
Filter och underhåll
Varning! Gör alltid fläkten strömlös innan
någon typ av underhållsarbete eller
rengöring inleds genom att slå ifrån
bostadens huvudströmbrytare.
Fettfilter:
Fettfiltren används för att fånga upp
fettpartiklar från matoset som uppstår vid
matlagningen.
Filtren är tillverkade av ej antändbart
metallmaterial.
Varning:
Ju större koncentrationen av fett är på filtret,
desto större är brandrisken och desto sämre
blir köksfläktens kapacitet.
Viktig:
Rengör fettfiltren av metall med lämpliga
intervall för att minska risken för att filtren
fattar eld på grund av höga temperaturer vid
frityrkokning eller matlagning med mycket
fett.
Rengöring av fettfiltren av metall:
❑ Vid normalt bruk (1-2 timmar om
dagen),ska fettfiltret av metall rengöras
var 8:e-10:e vecka.
❑ Filtren kan diskas i diskmaskin. Detta kan
leda till att de bleks en aning.
❑ Filtret ska stå fritt i diskmaskinen och får
INTE var fastkilat.
Viktigt: igengrodda fettfilter av metall får
inte diskas tillsammans med annan disk.
❑ Om filtren diskas för hand, ska de först
läggas i het tvållösning. Rengör därefter
filtren med en borste, skölj och låt allt
vatten rinna av.
Hur fläkten fungerar
Den effektivaste metoden för att
eliminera matos i vid matlagningen är
följande:
❑ Starta köksfläkten så snart
matlagningen inleds.
❑ Stäng av köksfläkten några minuter
efter att matlagningen avslutats.
Skjut:
❑ Välj önskat läge för fläktmotorn.
Stänga av fläkten:
❑ Gå tillbaka till 0.
Belysning:
❑ Lampan kan tändas när som helst, även
om fläkten är avstängd.
Fläktens olika lägen
Lampa till/från
Page: 76
77
Filter och underhåll
O
O
W
V4
O
Nedmontering av filtret:
Ta bort filtren i omvänd ordning.
Byte av aktiva kolfilter:
❑ Kolfiltret mättas efter en mer eller mindre
lång tidsperiod beroende på i vilken
utsträckning fläkten används, på typen av
matlagning och hur regelbundet fettfiltren
rengörs. Det är under alla händelser
nödvändigt att ersätta kolfilterpatronen
minst var 4 månad. Filtret kan INTE
rengöras eller återanvändas.
❑ De aktiva kolfiltren kan köpas hos en
specialiserad återförsäljare (se Extra
tillbehör).
❑ Använd endast originalfilter. På detta
sätt garanteras apparaten fungerar
korrekt.
Kassering av använda aktiva kolfilter:
❑ De aktiva kolfiltren innehåller INGA
skadliga ämnen. De kan därför hanteras
som normalt hushållsavfall.
Nedmontering och montering av
fettfiltren av metall:
1. Tryck fliken som sitter på varje filter inåt
och vik filtren nedåt.
2. Rengör filtren.
3. Sätt tillbaka de rengjorda filtren i fläkten.
Aktiva kolfilter:
Används för att ta bort dålig lukt i
återcirkulationsversion.
Varning:
Ju större koncentrationen av fett är på filtret,
desto större är brandrisken och desto sämre
blir köksfläktens kapacitet.
Montering:
Avlägsna locket W genom att vrida
knopparna O 90°.
Sätt i koldynan i uttaget inuti fläkten och
fixera den genom att vrida knopparna O 90°,
stäng locket.
Page: 77
78
Rengöring och skötsel
Koppla från köksfläkten från elnätet genom
att dra ur kontakten eller genom att bryta
strömmen på elskåpet.
❑ Vid rengöringen av fettfiltren ska fett
avlägsnas från alla åtkomliga ytor på
filtrets stomme. Detta reducerar
brandrisken avsevärt och garanterar
köksfläktens optimala kapacitet.
❑ Använd varmt vatten med handdiskmedel
eller ett milt fönsterputsmedel för att
rengöra köksfläktens huv.
❑ Skrapa inte bort intorkat smuts utan
mjuka upp det med en fuktad trasa.
❑ Använd inte rengöringsmedel eller
svampar med slipverkan som kan orsaka
repor.
❑ OBS: Använd inte alkohol (sprit) på
plastdelar, dessa riskerar i annat fall att
bli matta.
Varning: Kontrollera att köket är
ordentligt ventilerat. Undvik öppna lågor!
Rengör glidkontakten med en mjuk,
fuktad trasa (mild tvållösning).
Använd inte polermedel för rostfria ytor för
att rengöra glidkontakten.
Ytor av rostfritt stål:
❑ Använd ett milt rengöringsmedel för
rostfritt stål utan slipverkan.
❑ Rengör ytan i samma riktning som den
har slipats och polerats.
Använd aldrig någon av följande
hjälpmedel för att rengöra ytor av rostfritt
stål: svampar med slipverkan,
rengöringsmedel som innehåller sand, soda,
syror eller klor!
Ytor av aluminium eller plast:
❑ Använd en mjuk fönstertvätttrasa som
inte luddar eller av mikrofiber.
❑ Använd inte torra/ej fuktade trasor.
❑ Använd ett milt fönsterputsmedel. Använd
inte starka rengöringsmedel, med syror
eller kaustik soda.
❑ Använd inte slipmedel.
Byte av lampor
Varning! Kontrollera att lamporna har
svalnat innan ni vidrör dem.
1. Stäng av köksfläkten och ta ur sladden
eller bryt strömmen på elskåpet.
2. Ta bort lampskyddet genom att bända
med en platt skruvmejsel.
3. Byt ut lampan (använd endast
halogenlampor max. 20 Watt - typ G4).
4. Sätt tillbaka lampskyddet.
5. Sätt i kontakten i uttaget igen eller slå på
strömmen på elskåpet.
Om ett problem uppstår
Om du har frågor eller vid funktionsfel, var
god kontakta kundservice. (Se listan över
kundservicerepresentanter).
Uppge följande uppgifter när du kontaktar
kundservice:
E-Nr. FD
Fyll i respektive nummer i fältet ovan.
Nr.- E (produktnr.) och FD
(tillverkningsdatum) anges på märkplåten
som sitter på köksfläktens insida och är
synlig efter att filtergallret har tagits ur.
Page: 78
79
Monteringsanvisningar:
Viktig information
Gamla apparater ska inte betraktas som
avfall utan värde.
Råmaterial av intresse från gamla apparater
kan återvinnas och återanvändas.
Innan apparaten kasseras ska den göras
obrukbar.
Denna apparat är märkt enligt
Europaparlamentets och -rådets direktiv
2002/96/EG angående Elektriskt och
Elektroniskt Avfall (WEEE).
En korrekt kassering av denna produkt bidrar
till att förhindra potentiella, negativa
konsekvenser för miljön och människan, som
i annat fall kan bli följden om produkt
avfallshanteras på olämpligt sätt. Symbolen
finns på produkten eller i medlevererade
dokument och indikerar att denna apparat
inte får hanteras som normalt hushållsavfall.
Produkten ska istället lämnas in till lämpliga
uppsamlingsstationer för återvinning av
elektrisk och elektronisk utrustning.
Skrotning av produkten ska ske i enlighet
med lokala miljöbestämmelser beträffande
avfallshantering.
För ytterligare detaljer beträffande
avfallshantering, återanvändning och
återvinning av denna produkt, var god
kontakta lokala myndigheter, ortens
avfallshantering för normalt hushållsavfall
eller affären där produkten inhandlats.
Den nya apparaten levereras i ett
skyddsemballage.
Alla emballagematerial är miljövänliga och
kan återvinnas.
Var vänlig att värna om miljön genom att
sortera emballagematerialet på ett korrekt
sätt.
Kontakta din återförsäljare eller lokala
myndigheter beträffande gällande
avfallshanteringsmetoder.
Köksfläkten kan användas såväl som
utblåsversion som återcirkulationsversion.
Montera alltid fläkten mitt över
spishällen.
Minsta tillåtna avstånd mellan
kokkärlens stödyta på spishällen och
köksfläktens underkant är 50cm om det är
frågan om en elektrisk spis och 65cm om det
är frågan om gasspis eller kombinerad
gashäll.
Om spishällens instruktioner anger ett
större avstånd skall detta respekteras.
Page: 79
80
Före installationen
Utblåsversion
Den insugna luften släpps ut genom en
ventilationskanal eller direkt utomhus genom
en yttervägg.
För funktionen som utblåsversion, ska ett
envägsspjäll monteras inne i
ventilationsskorstenen på väggen.
Om fläkten levererades utan envägsspjäll,
kontakta en specialiserad återförsäljare.
Installation av envägsspjället:
❑ Tryck fast envägsspjället i
luftavledningsröret.
De båda fjädrande luftavledarna ska
kunna röra sig uppåt.
Om luften evakueras utomhus, ska en
teleskopisk väggventil monteras på väggen.
❑ För att erhålla köksfläktens optimala
prestanda ska:
❑ Avledningsröret vara kort och slätt.
❑ Antalet böjar på röret vara reducerat till
ett minimum.
❑ Rördiametern vara så stor som möjlig
samtidigt som skarpa böjar undviks.
Om långa, ojämna rör med ett stort
antal böjar eller med en för liten
diameter används, försämras fläktens
utblåskapacitet samtidigt som
bullernivån ökar.
❑ Runda rör:
Rekommenderad invändig diameter:
125 mm.
❑ Platta rör ska ha en tvärgående invändig
diameter som motsvarar diametern för
runda rör.
Undvik skarpa böjar.
Ø 125 mm cirka 113 cm2
.
❑ Om rören har en annan diameter:
Använd en självhäftande packning.
❑ Kontrollera att tillförseln av frisk luft är
tillräcklig om apparaten används som
utblåsversion.
Anslutning av ett luftavledningsrör med
en diameter på Ø 125 mm:
❑ Montera röret direkt på fläktens
utloppsmynning.
Återcirkulations-version
❑ Aktiva kolfilter används om köksfläkten
inte kan användas som utblåsversion.
En komplett monteringssats kan
beställas från en specialiserad
återförsäljare.
Tillbehörens respektive kodnummer listas i
slutet av denna instruktionsbok.
Page: 80
81
Elektrisk anslutning
Nätspänningen skall motsvara spänningen
som anges på märkplåten som sitter inne i
fläkten. Om fläkten är utrustad med
stickkontakt skall denna anslutas till ett
lättillgängligt uttag som uppfyller gällande
föreskrifter. I det fall fläkten saknar
stickkontakt (direktanslutning till nätet), eller
om uttaget är placerat på en svåråtkomlig
plats skall en godkänd tvåpolig strömbrytare
installeras som garanterar en fullkomlig
frånkoppling från nätet i samband med
överspänningsklass III, i enlighet med
installationsbestämmelserna.
Varning! Kontrollera innan fläktens krets
ansluts med nätspänningen att den fungerar
korrekt och är korrekt monterad.
Varning! Byte av elektrisk kabel skall utföras
av auktoriserad servicetekniker i syftet att
undvika all typer av risker.
Installation
Varning! Anslut inte apparaten till
elnätet förrän installationen är helt slutförd.
Installation under ett köksskåp
Med 4 skruvar.
1. Monteringshålens dimensioner kan finnas
angivna på det upphängda köksskåpets
undersida eller erhålls genom att man
placerar borrmallen på skåpets
undersida.
2. Märk ut hålen för monteringen och
förbered hålen med en pryl.
På version med utvändig evakuering
(ovanför fläkten) skall hål förberedas för
avledningsröret.
På återcirkulations-
versionen skall det bifogade
locket för förslutning av
luftutsläppet appliceras
(lock med bajonettfattning).
❑
❑
❑
❑
❑ Borra även upp ett hål för den elektriska
kabeln (om så krävs).
3. Ta ur fettfiltret (se Bruksanvisningen)
4. Fixera köksfläkten i köksskåpets
undersida.
1
2
Page: 81
82
Slutgiltig installation
Välj funktionsversion:
A
F
❑ Utblåsversion: Position A
A
F
❑ Återcirkulations-version: Position F
❑ Montera tillbaka fetttfiltret.
❑ Utför den elektriska anslutningen av
fläkten.

Question & answers

There are no questions about the Bosch DHU665E yet.

Ask a question about the Bosch DHU665E

Have a question about the Bosch DHU665E but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch DHU665E. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch DHU665E as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.