Bosch DHI625ASD manual

View a manual of the Bosch DHI625ASD below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Ventilationskåpa
  • Model/name: DHI625ASD
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Engelsk, Svenska, Danska, Norska, Finska

Table of Contents

Page: 0
en Operating and
installation instructions
fi Käyttöo- ja
Asennusohje
da Brugs- og
montageveiledning
no Bruks- og
Monteringsanvisning
sv Bruks- och
Monteringsanvisning
Page: 54
55
Beskrivning av fläkten
Olika arbetssätt
Frånluft:
❑ Fläkten suger upp köksoset som leds ut
i det fria via fettfiltret.
❑ Fettfiltret binder de beståndsdelar av
köksoset som innehåller fett.
❑ Köket hålls i stort sett fritt från fett och
os.
D Om fläkten används samtidigt med
eldstad som är beroende av luften i
rummet (t.ex. gas-, olje- eller kolugn,
varmvattenberedare) måste det finnas
tillräcklig mängd förbränningsluft för
resp. ugn.
Det är ingen fara om ugnen ifråga står i ett
rum där undertrycket inte överskrider 4Pa
(0,04 mbar).
Olika arbetssätt
Detta kan man uppnå om förbränningsluf-
ten leds genom öppningar som inte går att
stänga, t.ex. i dörrar, fönster och i
kombination med öppningar för
tilluft/frånluft i väggar eller med andra
tekniska åtgärder.
Om inte tillräcklig mängd tilluft tillförs
finns det risk för förgiftning pga att
oförbrända gaser sugs tillbaka in i
rummet.
Enbart ett hål i väggen för tilluft och frånluft
är inte tillräckligt för att värdena ska hamna
inom tillåtna gränser.
Observera att du vid beräkningen alltid
måste utgå ifrån hela våningens ventilation.
Denna regel gäller inte för spisar, t.ex.
spishällar och gasspisar.
Om du använder spisfläkt med kolfilter
gäller inte ovanstående reservationer.
Med kolfilter:
❑ I detta fall är ett kolfilter monterat (se
avsnittet Filter och skötsel).
Komplett monteringsset samt nya
filter finns att köpa i fackhandeln.
Resp. tillbehörsnummer återfinns i slutet
av denna bruksanvisning.
❑ Fläkten suger upp köksoset som leds
genom kolfiltret där det renas och sedan
leds tillbaka till köket igen.
❑ Fettfiltret binder de beståndsdelar av
köksoset som innehåller fett.
❑ Kolfiltret binder luktämnena.
Bruksanvisning:
Filterram Fläktreglage
Överskåp Skjutbar
fläktfront
Belysning
Page: 55
56
Före första användningen
Obs!
❑ Denna bruksanvisning gäller för flera
olika varianter av ugnen. Därför kan det
tänkas att här finns beskrivningar av
utrustning och funktioner som inte finns
på just din ugn.
❑ Denna spisfläkt är godkänd enligt
gällande bestämmelser.
Reparationer får endast utföras av
fackman.
Reparationer som inte utförts på ett
sakkunnigt sätt kan innebära stor fara
för användaren.
❑ Läs noga igenom hela bruksanvisningen
innan ugnen används första gången.
Här finns viktig information om säkerhet,
användning, skötsel och vård.
❑ Spara bruks- och monteringsanvisnin-
gen till den som ev. övertar ugnen efter
dig.
 Ugnen får inte användas om den är
skadad.
 Installation och idriftsättande får endast
utföras av fackman.
Om anslutningsledningen skadas måste
den bytas ut av tillverkaren eller
service eller av annan fackman. Detta för
att undvika fara.
 Se till att förpackningsmaterialet tas
om hand på ett för miljön rätt sätt
(se monteringsanvisningen).
 Använd aldrig fläkten utan att lamporna
sitter iskruvade.
 Defekta lampor bör genast bytas.
Detta för att undvika att resterande lampor
blir överbelastade.
 Använd aldrig spisfläkten utan fettfilter.
 Överhettat matfett och olja kan lätt
självantändas.
Håll därför alltid arbetsplatsen under
uppsikt vid tillagning av maträtter med fett
eller olja, t.ex. pommes frites.
 Flambera inte under spisfläkten.
Lågorna kan göra att fettfiltren
! börjar brinna.
 Spisfläkten får bara under vissa
omständigheter installeras över eldstad
som drivs med fast bränsle (kol, trä o.dyl.).
(Se närmare anvisningar i monterings-
anvisningen.)
Gashäll/gasspis
 Använd alltid gasspis på rätt sätt.
Obs!
Gasspisens lågor måste alltid vara helt
täckta av tillagningskärlen.
Spisfläkten kan skadas genom de
öppna gaslågornas starka
! värmeutveckling.
Fel
Om det blir fel på fläkten eller du har frågor,
ta kontakt med kundservice.
(se separat förteckning).
Uppge alltid följande uppgifter från
typskylten vid kontakt med service:
E-Nr. FD
Fyll i uppgifterna redan nu så slipper du leta
dem om det uppstår ett fel. Typskylten syns
inuti fläktkåpan sedan du tagit bort
filterramen.
Page: 56
57
 Köksoset avlägsnas mest effektivt om
du:
❑ Startar fläkten
i samband med att du börjar tillagningen.
❑ Stänger av fläkten först några minuter
efter det att du lagat färdigt maten.
Start:
1. Dra ut fläkten i frontlisten.
❑ Fläkten är i drift.
2. Välj önskad fläkthastighet.
Reglagen på olika fläktmodeller:
Så används fläkten
2
3
1
Belysning:
Obs! Belysningen kan tändas även om
fläkten är inskjuten och alltså avstängd.
0
Läge 1
Läge 2
Till
Från
Läge 1
Läge 2
Läge 3
Läge 3
Läge 1
Läge 2
1
2
Stopp:
❑ Skjut in fläkten till ändläget.
Obs! Nästa gång du drar ut fläkten startar
den i den hastighet som du senast ställde
in.
2
2
3
2
Byte av lampa
1. Stäng av fläkten. Dra ut sladden ur
vägguttaget eller skruva ur säkringen..
2. Dra ut fronten och ta bort filterramen.
3. Byt till nya lampor. Se bild 6. (max 40 W,
sockel E 14).
4. Sätt tillbaka filterramen.
5. Sätt tillbaka stickproppen i vägguttaget
resp. skruva i säkringen.
Page: 57
58
Filter och skötsel
För att binda de beståndsdelar av kökso-
set som innehåller fett kan olika typer av
fettfilter användas.
När fettfiltret ska bytas måste filterramen tas
ut.
Filterram:
Ta ut:
1. Öppna luckorna enligt.
2. Håll filterramen i grepplisten och dra ut
den mot dig helt och hållet.
Sätta tillbaka:
1. Sätt tillbaka filterramen och skjut in den
helt.
2. Stäng luckorna.
Filterduk/-matta:
Filtermattan består av svårantändligt
material.
Obs!
Allt eftersom filtret fylls med fetthaltiga
ämnen ökar risken för antändning.
Dessutom påverkas fläktens sugeffekt
negativt.
Obs!
Genom att i god tid byta till ny filtermatta
förebyggs risken för brand i samband med
fritering eller stekning.
1.
2.
Byte av filtermatta:
❑ Vid normal drift (dvs. 1– 2 timmars
användning dagligen) ska filtermattan
bytas efter 8 – 10 veckor. Filtermatta med
tryck på: byt senast när det tryckta
börjar rinna.
❑ Använd endast originalfilter.
Endast då kan du vara säker på att
säkerhetsföreskrifterna åtföljs och att
funktionen blir bästa möjliga.
Ta ut resp. sätta tillbaka filtermattan:
1. Ta bort trådgallret.
2. Byt till ny filtermatta.
3. Sätt tillbaka trådgallret.
Metallfettfilter:
Filtret består av obrännbar metall.
Obs!
Allt eftersom filtret fylls med fetthaltiga
ämnen ökar risken för antändning.
Dessutom påverkas fläktens sugeffekt
negativt.
Viktigt:
Genom att i god tid byta till ny filtermatta
förebyggs risken för brand i samband med
fritering eller stekning.
Rengöring:
Vid normal drift (dvs. 1– 2 timmars
användning dagligen) måste filtret rengöras
var 8 – 10 vecka.
Page: 58
59
Filter och skötsel
❑ Filtret kan diskas i diskmaskin.
Eventuellt kan metallen då missfärgas
något.
Viktigt:
Diska inte starkt nedsmutsade filter
tillsammans med annat porslin.
❑ Vid handdisk: Låt filtret först ligga i blöt i
hett diskvatten några timmar.
Borsta dem därefter ordentligt, skölj dem
och låt dem dropptorka.
❑ Använd endast originalfilter.
Endast då kan du vara säker på att
funktionen blir bästa möjliga.
Ta ut resp. sätta tillbaka metallfiltret:
Se anvisningarna för filtermattan.
Kolfilter:
Kolfiltret binder luktämnena.
Kolfiltret sätts in ovanför fettfiltret i fläkten.
Sätta in resp. ta ut kolfiltret:
1. Ta bort filterramen
(enligt anvisningar ovan).
2. Stick skruven genom vingmutter och
hylsa och vrid tills den sitter fast i
fläktkåpan (behöver endast göras första
gången kolfiltret sätts in).
– Skruv och vingmutter bifogas kolfiltret –.
3. Lägg kolfiltret inuti fläkten uppe till
vänster, höj det uppåt och lås fast det
med vingmuttern.
4. Sätt tillbaka filterramen.
När du behöver ta ut kolfiltret gör du som
ovan beskrivs fast i omvänd ordning.
Byte av kolfilter:
Vid normal drift (dvs. 1 – 2 timmars
användning dagligen) måste kolfiltret bytas
ca. En gång om året.
Nya kolfilter finns att köpa i fackhandeln.
❑ Använd endast originalfilter.
Endast då kan du vara säker på att
funktionen blir bästa möjliga.
Det gamla kolfiltret:
❑ Kolfilter innehåller inga giftiga eller
skadliga ämnen. De kan därför slängas
med övriga kökssopor.
Page: 59
Rengöring och skötsel
På fläktar med glasskiva i utdragslisten:
❑ Glasskivan går lätt att lossa och kan
rengöras i diskmaskin.
❑ Skjut flikarna utåt för att lossa
glasskivan.
Dra alltid först ut sladden ur vägguttaget
eller skruva ur säkringen.
❑ Rengör de delar av fläkten du kommer åt
i samband med rengöringen av fettfiltren.
Därigenom förebygger du risken för
bränder samtidigt som fläkten kan
fungera optimalt.
❑ Använd varmt vatten med diskmedel i
eller milt fönsterrengöringsmedel.
❑ Skrapa inte av smuts som fastnat utan
blöt upp det med våt trasa.
❑ Använd inga starka rengöringsmedel
eller skursvampar som kan repa ytan.
❑ Ons! Använd inte lösningsmedel (t.ex. T-
sprit) på plastytor eftersom de kan ge
upphov till matta fläckar.
Var försiktig! Ventilera köket ordentligt.
Ha ingen öppen eld i närheten.
 Tangenterna rengörs med mjuk trasa
fuktad i milt diskvatten. Tangenterna är av
plast. Använd därför aldrig rengöringsmedel
för rostfritt i samband med rengöringen.
Ytor i rostfritt stål:
❑ Använd ett milt rengöringsmedel utan
repande effekt avsett för rostfritt stål.
❑ Ytorna rengörs i slipriktningen.
 Använd inte svampar som kan repa
ytor i rostfritt stål och inte heller putsmedel
innehållande sand, soda, syra eller klorider.
Ytor i aluminium och plast:
❑ Använd en mjuk, luddfri fönsterduk eller
mikrofiberduk.
❑ Använd inga torra torkdukar.
❑ Använd ett milt rengöringsmedel för
fönster.
❑ Använd inga starka rengöringsmedel
som innehåller syra eller lut.
❑ Använd inga skurmedel.
60
3. Skruv av skyddsgallret enligt.
4. Rengör fläkthjul och utrummet inuti
fläkten.
5. Montera tillbaka frontplåt och skydds-
galler enligt.
6.Sätt i nätkontakten alt säkringen.
Rengöring inuti fläkten:
1. Dra ut nätkontakten alt skruv ut
säkringen så att fläkten blir strömlös.
2. Skruv av frontplåten enligt.
Page: 60
61
Viktigt att veta
Monteringsanvisning:
Minimiavstånd mellan gasspis/-häll
och fläkt är 650 mm — bild 1.
Nedan angivna värmeeffekter får då inte
överskridas:
❑ Gasspisar
effekt — en kokzon max. 03,0 kW
effekt — alla kokzoner max. 08,3 kW
effekt — ugn max. 03,9 kW
❑ Gasinbyggnadshäll
effekt — en kokzon max. 03,9 kW
effekt — alla kokzoner max. 11,3 kW
❑ Gaskeramikhäll
Värdena för tillåten effekt gäller inte för
gasinbyggnadshällar i glaskeramik.
Följ noga hälltillverkarens anvisningar.
❑ Eldstad för fast bränsle
Här gäller samma värden för maximalt
tillåten värmeeffekt och minimiavstånd
som för gasspis.
Fläkten får monteras över eldstad för
fast bränsle endast om eldstaden har ett
slutet icke avtagbart skyddshölje och i
enlighet med gällande bestämmelser i resp.
land. Denna inskränkning gäller ej för
gasspis/-häll.
Ju mindre avstånd mellan spisfläkt och
spis desto större risk för att det bildas
vattendroppar på fläktens undersida p.g.a.
vattenånga.
Gamla uttjänta produkter är inte
värdelöst avfall.
Om de får tas om hand på miljöriktigt sätt
kan värdefulla råmaterial återvinnas.
Förstör den gamla fläkten innan den
lämnas till skrotning.
Den nya fläkten har skyddats av
förpackningsmaterialet på sin väg till dig.
Samtliga material som använts är
miljövänliga och kan återvinnas.
Hör med din kommun eller det lokala
renhållningsverket var du kan lämna
förpackningsmaterialet så att det tas om
hand på bästa miljöriktiga sätt.
Fläkten har två olika arbetssätt: frånluft
eller med kolfilter.
Spisfläkten ska alltid placeras mitt över
häll/spis.
Minimiavstånd mellan elektriska
kokzoner och fläktens
underkant: 430 mm, bild 1.
Kompletterande anvisningar vid
montering över gasspis/-häll:
Om fläkten ska monteras över gas-
spis/-häll måste detta göras i enlighet med
gällande bestämmelser i resp. land (t.ex.
Technische Regeln Gasinstallation TRG för
Tyskland).
Följ gällande anvisningar för montering
av spisfläktar samt de monterings-
anvisningar tillverkaren av gasspisen/
-hällen lämnar.
Fläkten får endast monteras med ena
sidan mot högskåp eller hög vägg.
Minimiavstånd 50 mm.
Page: 61
62
100
120
100
120
100
120
Före monteringen
Frånluft
Den avgående luften leds via en
ventilationstrumma uppåt eller direkt ut i
det fria.
D Den avgående luften får inte ledas ut i
skorsten för rök eller avgas om denna är i
funktion eller i en trumma som används för
ventilation av rum där det står en eldstad.
Gällande föreskrifter (t.ex. byggnorm)
måste åtföljas beträffande hur den
avgående luften får ledas ut.
Är skorstenen inte längre i funktion måste
tillåtelse inhämtas från ansvarig sotare.
D Om fläkten används samtidigt med
eldstad som är beroende av luften i
rummet (t.ex. gas-, olje- eller kolugn,
varmvattenberedare) måste det finnas
tillräcklig mängd förbränningsluft för
resp. ugn.
Det är ingen fara om ugnen ifråga står i ett
rum där undertrycket inte överskrider 4Pa
(0,04 mbar).
Detta kan man uppnå om förbränningsluf-
ten leds genom öppningar som inte går att
stänga, t.ex. i dörrar, fönster och i
kombination med öppningar för
tilluft/frånluft i väggar eller med andra
tekniska åtgärder.
Om inte tillräcklig mängd tilluft tillförs
finns det risk för förgiftning pga att
oförbrända gaser sugs tillbaka in i
rummet.
Enbart ett hål i väggen för tilluft och frånluft
är inte tillräckligt för att värdena ska hamna
inom tillåtna gränser.
Observera att du vid beräkningen alltid
måste utgå ifrån hela våningens ventilation.
Denna regel gäller inte för spisar, t.ex.
spishällar och gasspisar.
Om du använder spisfläkt med kolfilter
gäller inte ovanstående reservationer.
Vid frånluft bör kallrasskydd användas.
Om kallrasskydd inte levereras med fläkten
kan det köpas i fackhandeln.
Om frånluften leds ut genom yttervägg
bör teleskopisk anslutningslåda mot mur
användas. Ej tillåtet i Sverige.
Page: 62
Före monteringen
Komplett monte-
ringsset finns att
köpa i fackhandeln.
Resp. tillbehörsnum-
mer finns i
bruksanvisningen.
Frånluften leds direkt bakåt:
– möjligt bara inne i ett överskåp –.
❑ Gör en öppning i skåpets vägg och ett
urtag för anslutningssladden.
Kolfilter
❑ Om anslutning till husets ventilations-
kanal inte är möjlig.
❑ Gör en öppning i skåpets tak och ett
urtag för anslutningssladden.
– Mall O
I bifogas –.
Så här fungerar fläkten mest effektivt:
❑ Kort, slät imkanal.
❑ Så få rörkrökar som möjligt.
❑ Så stor diameter som möjligt på rör och
rörkrökar (helst l 120 mm ).
Långa, icke släta frånluftsrör, många
böjar eller för liten rördiameter gör att
effekten inte blir optimal samtidigt
som bullret ökar.
❑ Runda kanaler:
Vi rekommenderar
Iinre diameter minst 120 mm.
❑ Platta kanaler måste ha likvärdig inre
area som runda.
Kanalerna bör inte ha några skarpa
böjar.
l 100 mm ca. 078 cm2
l 120 mm ca. 113 cm2
.
Vid avvikande rördiameter:
❑ Sätt in tätningslister.
❑ Vid frånluft:
Sörj för tillräcklig ventilation.
Anslutning till imkanal:
Rördiameter: 100 eller 120 mm.
❑ Sätt in bifogad rörstos och vrid fast den.
❑ Om diametern är 120 mm måste den
inre delen först skäras bort.
63
Frånluften leds direkt uppåt:
❑ Gör en öppning i skåpets tak och ett
urtag för anslutningssladden.
– Mall O
I bifogas –.
180
61,5
196
600
m
i
n
.
2
8
0
200
125
115/130
120
100
257
20
542
500
598
40
4
5
0
2
8
0
2
5
9
32
212
80
75
40
Page: 63
64
Förbereda skåpet
 Minsta avstånd mellan fläkt och
gasspis är 650 mm, mellan fläkt och elspis
430 mm.
Denna fläkt är avsedd att byggas in i ett
överskåp med följande mått:
Bredd: 600 mm
Djup: 280 – 350 mm
Höjd: minst 280 mm.
1. Ta bort skåpets botten – om sådan
finnes.
 Kontrollera noga att skåpet är stadigt
och sitter ihop ordentligt.
2. Markera två fästpunkter till höger och
två till vänster på skåpets insidor och
märk med en syl e.dyl.
Om du borrar:
l 2 mm – max. 10 mm djupt.
Använd bifogad mall O
II för att markera
fästpunkterna.
Obs!
❑ Fästpunkterna på mallen är placerade
så att en 20 mm bred list kan monteras
och ligga jäms med snickerierna.
❑ Om ingen list ska monteras måste
fästpunkterna flyttas 20 mm utåt.
När skåpet är djupare än 280 mm kan
fläkten monteras längre in
. . . om ljusrampen sitter längre bakåt,
. . . eller om listen är bredare än 20 mm.
Flytta då fästpunkterna ytterligare
bakåt.
3. Skruva fast bifogade 4 beslag.
Page: 64
65
Montera in fläkten i skåpet
1. Kontrollera att skåpluckorna hänger rakt
(detta ifall gångjärnen inte längre går att
nå sedan fläkten monterats).
2. Placera fläkten på beslagen och skjut in
den.
4. Montera en skåpbotten direkt över
fläkten. Glöm inte att göra urtag för rör
och nätanslutning.
20
20
mind.15
mind. 475
 Om skåpbotten är fast monterad
måste 4 hål borras på så vis, att de
4 skruvar som hör till fläkten går att nå.
5. Dra anslutningssladden genom urtaget
och anslut röret i överskåpet.
6. Anslut sladden till elnätet.
7. Om ingen frontlist ska monteras
måste de 3 hålen täckas med de
bifogade täckbrickorna.
Viktigt: Fläkten måste ligga stadigt på
alla 4 beslag.
3. Dra åt de bifogade 3 skruvarna en aning,
kontrollera att fläkten sitter rakt och dra
sedan åt skruvarna ordentligt.
 Kontrollera att fläkten sitter fast
ordentligt i skåpet.
Page: 65
66
Montera in fläkten i skåpet
8. Eventuell täckning mot väggen kortas till
önskat mått och skruvas fast i
överskåpet.
Frontlist:
❑ Fläkten kan förses med frontlist.
❑ Denna frontlist kan vara i samma
material som övrig köksinredning, eller
någon av de lister som finns som extra
tillbehör (se lista i bruksanvisningen).
1. Markera 3 fästpunkter i listen med hjälp
av bifogad mall O
III och märk med en syl.
Om du borrar:
l 2 mm – max. 10 mm djubt.
2. Kontrollera att listen sitter rakt och
skruva sedan fast den med de
3 bifogade skruvarna.
20
94
230
230
44
598
Page: 66
67
Montera in fläkten i skåpet
Obs! Den del av fläkten som finns inuti
skåpet kan klädas in med t.ex. spånplatta.
Tänk då på att:
– Hylla får inte placeras på själva fläkten.
– Beklädnaden får inte fästas i fläkten.
– Fläkten ska vara åtkomlig för filterbyte
samt för servicetekniker.
Elektrisk anslutning
Fläkten får endast anslutas till ett jordat
vägguttag, förutsatt att detta är installerat
enligt gällande bestämmelser och att
stickproppen är skyddad genom jordning.
Elektriska data:
Dessa finns på typskylten i fläktens inre
rum efter borttagning av filterram.
Gör fläkten strömlös före alla slags
reparationer.
Anslutningssladdens längd: 1,30 m.
Om fast anslutning fordras:
Spisfläkten får endast monteras av behörig
elektriker.
Frånskiljare måste användas. Använd en
kontakt med en kontaktöppning om minst
3 mm och allpolig frånslagning.
Spisfläkten är avstörd enligt EU‘s
bestämmelser för radioavstörning
Vikt i kg:
Frånluft Kolfilter
7,0 8,0
Rätt till tekniska ändringar förbehålles.

Question & answers

There are no questions about the Bosch DHI625ASD yet.

Ask a question about the Bosch DHI625ASD

Have a question about the Bosch DHI625ASD but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch DHI625ASD. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch DHI625ASD as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.