Bosch Benvenuto Classic TCA5309 manual

View a manual of the Bosch Benvenuto Classic TCA5309 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: kaffebryggare
  • Model/name: Benvenuto Classic TCA5309
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Polska, Ryska, Svenska, Danska, Norska, Finska, Turkiska, Grekisk, Ungerska, Arabiska

Table of Contents

Page: 0
Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome
Moodpic 1
63,2 x 50,25mm
CMYK & GREY
Moodpic 2
98,6 x 46,7mm
CMYK & GREY
TCA53..
tr Kullanım kılavuzu
el Οδηγίες χρήσης
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
fi Käyttöohje
sv Bruksanvisning
hu Használati utasítás
bg Указания за употреба
ar ‫االستخدام‬ ‫إرشادات‬
Page: 65
62
sv
Säkerhetsanvisningar
Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda
maskinen! Spara bruksanvisningen. Bifoga de här
instruktionerna om du ger maskinen till någon annan. Denna
apparat är avsedd för tillagning av normala hushållsmängder
eller för användning i hushållsliknande, icke yrkesmässiga
förhållanden. Hushållsliknande användning omfattar
t.ex. användning i pentryn för medarbetare i butiker,
kontor, jordbruk och andra yrkesmässiga företag, samt
användning av gäster i pensionat, mindre hotell och liknande
boendeinrättningar.
¡ Risk för elektrisk stöt!
Anslut och använd endast maskinen enligt uppgifternapå typskylten.
Reparationer på maskinen, som t. ex. att byta ut en skadad kabel,
får endast utföras av vår kundservice för att undvika faror.
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och
av personer med reducerade fysiska, sensoriska eller mentala
förmågor och brist på erfarenhet och/eller kunskap, om de står
under överinseende eller om de instruerats i användningen av
maskinen och informerats om riskerna. Barn under 8 år får inte
komma i närheten av maskinen och anslutningslednignen och
får inte manövrera maskinen. Barn får inte leka med apparaten.
Rengöring och användar-underhåll får inte utföras av barn, såvida
de inte är 8 år eller äldre och står under överinseende av vuxen.
Page: 66
63
sv
Doppa aldrig ner maskinen eller nätkabeln i vatten. Använd endast
om nätkabel och maskin är helt felfri. Vid fel skall nätstickkontakten
omedelbart dras ut eller så skall nätspänningen slås ifrån.
¡ Kvävningsrisk!
Barn får inte leka med förpackningsmaterial.
¡
¡ Brännskaderisk!
Munstycket för hetvatten/ånga blir mycket hett. Ta endast på
­
munstycket på plasthandtaget och håll inte mot kroppsdelar.
­
Munstycket kan stänka i början när det kommer ånga eller hetvatten.
¡
¡ Risk för personskador!
Stick inte in händerna i kvarnen.
Page: 67
64
sv
Översikt
Bilder A-E
1 Huvudströmbrytare (På/Av) auto off
2 	Kopp kaffestyrka â
3 Tappningsknapp E
4 Tappningsknapp F
5 Knapp h (hetta upp ånga)
6 Vridknapp g/h (hetvatten/ånga)
7 I
ndikator-LED
a Fylla på vatten H
b Töm kärl I
c Kör serviceprogram S
d Vrid på vred J
8	
Munstycke (för hetvatten/ånga)
a Plasthylsa
b Rördel
c Munstrycksspets
9 Kaffeutlopp inställbart på höjden
10 Lock vattentank
11 Borttagbar vattentank
12 Bönbehållare med aromlock
13 Fack för rengöringstabletter
14	
Hylla för koppar
(med uppvärmningsfunktion)
15 Reglage för inställning av malningsgrad
16 Koppfat
17 Behållare för kaffesump
18 Droppfat
19 Flottör
20 Kabelfack 	
21 Lucka till bryggenhet
22	
Bryggenhet
a Tryckknapp (röd)
b Handtag
Före den första
användningen
Allmänt
Fyll endast på rent, kallt vatten utan kolsyra
och endast rostade bönor (företrädesvis
espresso- eller bönblandningar för använd-
ning i kaffeautomater) i respektive behål-
lare. Använd inte kaffebönor som är glase-
rade, karamelliserade eller behandlade med
andra sockerhaltiga tillsatser, det täpper
igen kvarnen. Ställ även in hårdheten på
vattnet (se kapitel ”Ställa in vattenhårdhet”).
Börja använda maskinen
●
● Ställ maskinen på en vattenbeständig,
jämn yta.
●
● Dra ut nätkabeln ur kabelfacket till
­
passande längd och anslut.
●
● Ta bort vattentanken 11, diska ur och fyll
på med färskt, kallt vatten. Beakta marke-
ringen ”max”.
●
● Sätt på vattentanken 11 rakt och tryck
nedåt.
●
● Fyll bönbehållaren med kaffebönor.
●
● Se till att vridknapp 6 står på ”O”.
●
● Tryck på strömbrytaren 1 auto off för att
starta.
Fylla på systemet
Vid första användningen måste även vat-
tenledningssystemet i maskinen fyllas på.
●
● Ställ en kopp under munstycket 8.
●
● Ställ vridknappen 6 på g/h, lite vatten
fylls i koppen.
Så snart J blinkar sätts vredet 6 tillbaka
på ”O”.
●
● Nu blinkar LED:erna till tappningsknap-
parna 3 E och 4 F. Apparaten spolar och
värmer upp.
Apparaten är driftsklar, så snart båda
LED:er lyser.
Page: 68
65
sv
4 Tappningsknapp F Kaffe stor
Med denna knapp kan en stor kopp
(ca.  125 ml) tappas ur.
●
● Tryck på knappen 4 F. LED:n ovanför
blinkar. Kaffet mals, bryggs och rinner
ner i koppen. Båda LED:er tänds så snart
proceduren är avslutad.
Dryckesstorleken kan ändras (se kapitlet
”Ändra vätskemängd permanent”).
5 Knapp h ånga
Genom att trycka på knapp h skapas ånga
för att skumma eller värma upp i maskinen.
6 Vridknapp ånga på
Genom att ställa vredet på g eller h går
det att få fram hett vatten eller ånga. För att
få fram ånga måste man dessförinnan även
trycka på knapp h (se kapitel ”Ånga för att
skumma mjölk”).
7 Indikator-LED
När respektive LED lyser och blinkar har
det följande betydelser:
H lyser	
Vattentanken är tom och
måste fyllas på igen
I lyser	
Skålarna är fulla: töm
­
skålarna och sätt i dem igen
I blinkar	
Skålarna saknas: sätt i
s­
kålarna igen
S lyser	
Serviceprogrammet
måste köras, se kapitel
”Serviceprogram”
S blinkar Serviceprogrammet körs
Jlyser	
Vridknappen måste ställas
på g/h
Jblinkar	
Vridknappen måste ställas
på ”O”
Reglage
1 Strömbrytare auto off
Med strömbrytaren auto off kopplas elför-
sörjningen till och från.
Efter att strömbrytaren slagits till värmer
apparaten upp, spolar och är sedan drifts-
klar. De båda LED:erna till tappningsknap-
parna 3 E och 4 F lyser.
Maskinen sköljer inte om den fortfarande är
varm när den sätts på.
Om apparaten inte stängs av manuellt,
stänger den av sig ca. 10 minuter efter att
dryck tappats av senaste gången. Den för-
inställda avstängningstiden kan ändras (se
kapitlet ”Automatisk avstängning auto off”).
Apparaten spolar inte om:
●
● inget kaffe tappats ur maskinen efter att
den slagits på.
●
● ånga tappats ur maskinen strax innan
avstängningen.
●
● bara hett vatten eller ånga tappats ur
maskinen.
2 koppar kaffestyrka â
Genom att trycka på knappen â kan
­
kaffestyrkan ställas in:
â LED lyser inte = inställning normal
â LED lyser = inställning stark
â LED blinkar = behållare för kaffebönor
tom
3 Tappningsknapp E Kaffe liten
Med denna knapp kan en liten kopp
(ca. 40 ml) tappas ur.
●
● Tryck på knappen 3 E. LED:n ovanför
blinkar. Kaffet mals, bryggs och rinner
ner i koppen. Båda LED:er tänds så snart
proceduren är avslutad.
Dryckesstorleken kan ändras (se kapitlet
”Ändra vätskemängd permanent”).
Page: 69
66
sv
Inställningar och
optisk angivelse
Ställa in vattenhårdhet
Det är viktigt att ställa in vattenhårdheten
rätt så att maskinen i god tid visar när den
måste kalkas av. Den förinställda vatten-
hårdheten är 4.
Du kan ta reda på vilken vattenhårdhet du
har hos kommunen.
Steg Vattenhårdhetsgrad
Tysk (°dH) Fransk (°fH)
1
2
3
4
1-7
8-15
16-23
24-30
1-13
14-27
28-42
43-54
Maskinen måste vara färdig att användas.
●
● Tryck på knapp h minst 5 sek. Antalet
LED:s som nu lyser 7a H, b I, c S, d J
symboliserar den ställda vattenhårdheten
fyra.
●
● Tryck på knapp h så många gånger att
LED:s för den önskade vattenhårdheten
tänds, t.ex. för vattenhårdhet 3 lyser 7a,
b och c (H, I, S).
●
● Tryck på knapp â en gång. Inställda
LED:s blinkar kort, den inställda vatten-
hårdheten har sparats.
Används vattenfiltret (specialtillbehör best.
nr. 461732) skall vattenhårdhet 1 ställas in.
Observera: Trycker man inte på någon
knapp inom 90 sek. återgår maskinen till
kaffeläge utan att spara. Den vattenhårdhet
som sparats tidigare bibehålls.
När filtret används första gången eller när
filtret har bytts ut måste maskinen sköljas.
●
● Fyll vattentanken upp till markeringen
”0,5l” med vatten.
●
● Ställ ett tillräckligt stort kärl (ca. 0,5l)
under munstycket 8.
●
● Ställ vridknappen 6 på g/h.
●
● När det inte kommer något vatten
mer från munstycket 8, vrid tillbaka
­
vrid­
knappen till ”O”.
●
● Fyll vattentanken och vattenlednings­
systemet (se ”Börja använda maskinen/
Fylla på systemet”).
Ställa in malningsgrad
Det går att ställa in önskad finhet för
kaffepulvret med skjutbrytare 15 för
kaffemalningsgrad.
¡
¡ Se upp!
Ställ endast in malningsgraden när kvarnen
går! I annat fall kan maskinen skadas.
●
● Tryck på tappningsknappen 4 F.
●
● Ställ skjutbrytaren 15 i det önskade läget
när kvarnen går - ju mindre punkt ju mer
finmalt kaffepulver.
i
iDen nya inställningen märks först vid den
andra eller tredje koppen kaffe.
Tips: Ställ in en grövre malningsgrad för
mörkrostade bönor och en finare malnings-
grad för mer lättrostade bönor.
Automatisk avstängning auto off
Den förinställda automatiska avstängnings-
tiden på ca. 10 minuter kan ändras.
●
● För att göra detta trycks tappningsknap-
pen 3 E och knappen 5 h samtidigt i
minst 5 sekunder. De LED:er som nu
lyser 7a, b, c och d (H, I, S, J) sym-
boliserar den inställda avstängningstiden.
Nu kan avstängningstiden väljas genom
att trycka på knappen 5 h:
LED 7a (H) lyser
= avstängning efter ca. 10 minuter.
LED 7a och 7b (H, I) lyser
= avstängning efter ca. 30 minuter.
LED 7a, 7b och 7c (H, I, S) lyser
= avstängning efter ca. 1 timme.
LED 7a, 7b, 7c och 7d (H, I, S, J)
lyser
= avstängning efter ca. 4 timmar.
Genom att trycka på knappen 2 â sparas
urvalet.
Page: 70
67
sv
Ställa in temperaturen
Denna kaffemaskin erbjuder möjligheten att
ändra kaffetemperaturen.
●
● För att göra detta trycks tappningsknap-
pen 3 E och knappen 4 F samtidigt i
minst 5 sekunder. De LED:er 7a, b och
c (H, I, S), som lyser nu symboliserar
den inställda temperaturen. Nu kan tem-
peraturen ställas in genom att trycka på
knappen 5 h:
LED 7a (H) lyser
= Låg temperatur.
LED 7a och 7b (H, I) lyser
= Medelhög temperatur.
LED 7a, 7b och 7c (H, I, S) lyser
= Hög temperatur.
Genom att trycka på knappen 2 â sparas
urvalet.
Flottör
Flottören 19 i skålen 18 anger när den
måste tömmas.
●
● Syns flottören 19 tydligt måste skålen 18
tömmas.
Tillagning med kaffebönor
Den här helautomatiska espresso-/
­
kaffemaskinen maler nytt kaffe för varje
bryggning. Använd helst espresso- eller
bönblandningar för automatiska maskiner.
Förvaras svalt, lufttätt och förslutet eller
djupfryst. Det går även att mala kaffe­
bönorna när de är djupfrysta.
Viktigt: Fyll på nytt vatten i vattentanken
varje dag. Det måste alltid finnas tillräckligt
med vatten i vattentanken för att använda
maskinen – låt den inte gå tom.
Tips: Koppen/koppar, framför allt små,
espressokoppar med tjocka sidor kan
­
förvärmas på kopplatsen 14 eller sköljas
med hett vatten.
Maskinen måste vara färdig att användas.
●
● Ställ förvärmd kopp/förvärmda koppar
under kaffeutloppet 9.
●
● Beroende på önskad mängd dryck trycks
tappningsknapp 3 E resp. 4 F. Kaffet
bryggs och rinner sedan ner i koppen/
kopparna.
●
● Kaffeutloppet stoppas automatiskt när
den inställda mängden runnit igenom.
i
iGenom att trycka på knappen 3 E
eller 4 F en gång till kan man stoppa
­
bryggningen i förtid.
Extra vätskemängd
Det går att tillaga samma kaffemängd en
gång till.
●
● För att göra detta trycks tappnings-
knappen 3 E resp. 4 F ytterligare en
gång inom 3 sek. efter att bryggningen
avslutats.
Observera: Bryggningen görs genom det
redan använda kaffepulvret.
Page: 71
68
sv
Ånga för att
skumma mjölk
Maskinen måste vara färdig att användas.
Skumma först mjölk och gör sedan kaffe,
eller skumma mjölken separat och häll på
kaffet.
¡
¡ Risk för brännskador
Munstycket blir mycket hett, ta endast i
plasthandtaget.
●
● Skjut hylsan på munstycke 8 helt nedåt.
●
● Fyll koppen med ca. 1/3 mjölk.
●
● Tryck på knapp h. LED:en i knappen
börjar blinka.
i
iMaskinen värmer nu upp ca. 20 sekunder.
●
● Doppa ner munstycket 8 långt ner i mjöl-
ken, berör inte botten på koppen.
●
● Så snart lysdioden J lyser sätts vredet 6
på g/h.
¡
¡ Risk att skålla sig
Det kan stänka lite när man ställt in på
g/h. Ångan som kommer ut är mycket
het, den kan få vätskor att stänka. Berör
inte munstycket 8 eller rikta det mot
personer.
●
● Snurra långsamt på koppen tills mjölken
är skummad.
●
● Avsluta proceduren genom att vrida
­
tillbaka vridknapp 6 till ”O”.
i
iFör att skumma mjölk igen, tryck på
knapp h och upprepa hela proceduren.
Observera: Rengör munstycket 8 direkt
efter att det har svalnat. Rester som torkat
in är svåra att få bort.
Tips: Det är lämpligast att använda kall
mjölk med en fetthalt på 1,5%.
Ändra vätskemängd
permanent
De förinställda mängderna för tappnings-
knappen 3 E (ca. 40 ml) och för tappnings-
knappen 4 F (ca. 125 ml) kan ändras.
●
● Håll knappen 3 E eller 4 F nedtryckt tills
den önskade mängden kaffe har runnit
igenom (valmöjlighet ca. 30–ca. 220ml).
i
iMängden kan ändras igen när som helst.
Om den fabriksinställda mängden önskas
igen kan en ”Reset” utföras.
Reset: Maskinen måste vara färdig att
användas.
●
● Dra ut skålarna 17 och 18. Håll tapp-
ningsknapparna 3 E och 4 F intryckta i
minst 5 sekunder.
●
● LED:erna 7a, b, c och d (H, I, S, J)
tänds kort som en bekräftelse.
●
● Sätt in skålarna 17 och 18 igen.
Fabriksinställningarna är nu aktiverade
igen.
Hetta upp vatten
Maskinen måste vara färdig att användas.
Med den här funktionen kan man hetta upp
vatten exempelvis för en kopp te.
¡
¡ Risk för brännskador
Munstycket blir mycket hett, ta endast i
plasthandtaget.
●
● Ställ en lämplig kopp under munstycket 8.
●
● Skjut hylsan på munstycke 8 helt nedåt.
●
● Ställ vridknapp 6 på g/h.
¡
¡ Risk att skålla sig
Det kan stänka lite när man ställt in på
g/h. Berör inte munstycket 8 eller rikta
det mot personer.
●
● Avsluta proceduren genom att vrida
­
tillbaka vridknapp 6 till ”O”.
Page: 72
69
sv
Skötsel och daglig
rengöring
¡
¡ Risk för elektrisk stöt!
Dra ut nätkontakten före rengöring
Doppa aldrig ner maskinen i vatten.
Använd inte ångrengörare.
●
● Torka av höljet med en fuktig trasa.
Använd inga slipande rengöringsmedel.
●
● Ta alltid bort rester av kalk, kaffe, mjölk
och avkalkningslösning direkt. Korrosion
kan bildas under sådana rester.
●
● Nya svamprengöringsdukar kan vara
behäftade med salter. Salter kan föror-
saka flygrost på det rostfria stålet. Tvätta
därför ur svamprengöringsdukarna noga
innan de används.
●
● Diska alla lösa delar enbart för hand.
●
● Skölj endast ur vattentanken 11 med
vatten.
●
● Ta ut skålen för kaffesump 17 och
­
restvatten 18, töm och rengör.
●
● Torka ur maskinen invändigt (plats för
skålar).
●
● Öppna luckan till bryggenheten 21 och
ta bort kafferesterna inuti. Stäng luckan
igen.
Observera: Om apparaten startas i kallt till-
stånd eller stängs av efter att kaffe tappats
av spolar apparaten automatiskt. Systemet
rengör på så sätt sig självt.
Munstycke 8 för hetvatten/ånga
●
● Skruva bort munstycket 8 från ångröret.
●
● Plocka isär alla delar (Bild D).
●
● Rengör i vatten med diskmedel och en
mjuk borste. Rengör spetsen på mun-
stycket 8c framme med en trubbig nål.
●
● Skölj alla delar i rent vatten och låt torka.
Rengöra bryggenheten
Det går att ta ut bryggenheten för rengöring  
(Bild E).
●
● Stäng av apparaten med strömbrytaren 1
auto off.
●
● Öppna luckan 21 till bryggenheten 22.
Ånga för att värma upp
drycker
¡
¡ Risk för brännskador
Munstycket blir mycket hett, ta endast i
plasthandtaget.
Maskinen måste vara färdig att användas.
●
● Skjut hylsan på munstycket 8 uppåt.
●
● Tryck på knapp h. LED:en i knappen
börjar blinka.
i
iMaskinen värmer nu upp ca. 20 sekunder.
●
● Doppa ner munstycket 8 långt ner i
­
vätskan som skall värmas upp.
●
● Så snart lysdioden J lyser sätts vredet 6
på g/h.
¡
¡ Risk att skålla sig
Det kan stänka lite när man ställt in på
g/h. Ångan som kommer ut är mycket
het, den kan få vätskor att stänka. Berör
inte munstycket 8 eller rikta det mot
personer.
●
● Avsluta proceduren genom att vrida
­
tillbaka vridknapp 6 till ”O”.
i
iFör att få fram ånga igen, tryck på knapp
h och upprepa hela proceduren.
Observera: Rengör munstycket 8 direkt
efter att det har svalnat. Rester som torkat
in är svåra att få bort.
Page: 73
70
sv
●
● Håll den röda knappen 22a nedtryckt och
vrid handtaget 22b uppåt tills du hör att
den hakar in.
●
● Ta försiktigt ut bryggenhet 22 i handtaget
och rengör under rinnande vatten utan
diskmedel. Diska den inte i diskmaskinen.
●
● Dammsug maskinen invändigt eller torka
med en försiktigt trasa.
●
● Sätt i bryggenheten 22 till stopp.
●
● Håll den röda knappen 22a nedtryckt och
vrid handtaget 22b nedåt till stopp så att
man hör att den hakar in. Bryggenheten
är säkrad.
●
● Sätt i luckan till bryggenheten igen.
Serviceprogram:
kombinerad avkalknings-
och rengöringsprocess
Lyser LED:en S när maskinen är på, skall
maskinen avkalkas och rengöras med servi-
ceprogrammet direkt. Följs inte anvisningen
om serviceprogram kan maskinen skadas.
Speciellt utvecklade och lämpade
avkalkningsmedel (best.nr. 310967) och
rengöringstabletter (best.nr. 310575) kan
beställas via kundtjänst.
¡
¡ Se upp!
Använd avkalknings- och rengöringsmedel
enligt anvisningarna varje gång service­
programmet körs.
Avbryt absolut inte serviceprogrammet!
Drick inte vätskorna!
Använd aldrig ättika eller medel baserade
på ättika!
Fyll absolut inte på avkalkningstabletter
eller andra avkalkningsmedel i facket för
rengöringstabletter!
i
iNär serviceprogrammet körs
(ca. 40 minuter) blinkar LED:en S.
Viktigt: Om ett filter är isatt i vattentanken
är det viktigt att ta ut det innan service­
programmet startas.
Starta serviceprogrammet
Maskinen måste vara färdig att användas.
●
● Töm skål 17 och skål 18 och sätt i dem
igen.
●
● Håll knappen 4 F och knappen 5 h
intryckt i minst 5 sekunder.
LED S börjar blinka och apparaten spolar
2 ggr. genom kaffeutloppet.
●
● Töm skålen 17 och sätt i den igen.
LED:erna till knapparna h och H ”Fyll på
vatten” lyser.
●
● Lägg en rengöringstablett i fack 13.
●
● Fyll vattentanken med ljummet vatten,
häll i avkalkningsmedel och lös upp helt i
vattnet (total vätskemängd 0,5 liter)
eller
fyll i färdig avkalkningsblandning i vatten-
tanken (total vätskemängd 0,5 liter).
●
● Tryck på knapp h, avkalkningen av
maskinen börjar. Det tar ca. 10 minu-
ter. Avkalkningsvätskan rinner ner i
skålen 18.
LED J lyser.
●
● Ställ ett tillräckligt stort och högt kärl
(ca. 0,5 liter) under munstycket 8.
●
● Ställ vridknappen 6 på g/h, maskinen
fortsätter avkalkningen, det tar ca.
5 minuter. Avkalkningsvätskan rinner ner
i kärlet.
LED I lyser.
●
● Töm skålen 17 och sätt i den igen.
LED:en i knapp h lyser.
●
● Töm vattentanken 11, rengör, fyll på med
vatten upp till markeringen ”max” och sätt
i den igen.
●
● Ställ ett tillräckligt stort kärl (ca. 0,5 liter)
under munstycket 8.
●
● Tryck på knappen h, maskinen börjar
skölja, lite vatten rinner ner i kärlet.
Page: 74
71
sv
LED J blinkar.
●
● Ställ vridknapp 6 på ”O”, maskinen börjar
med rengöringen. Det tar ca. 10 minuter.
Först rinner vätska invändigt i maskinen
till skålen 17, sedan från kaffeutloppet.
LED I lyser.
●
● Töm skål 17 och skål 18, rengör och sätt
i dem igen.
Apparaten värmer upp och är driftsklar igen
när tappningsknapparna 3 E och 4 F lyser.
Viktigt: Om serviceprogrammet avbröts,
t. ex. genom strömavbrott, måste maskinen
sköljas innan den används igen.
Maskinen måste vara färdig att användas
LED:s â och h blinkar
●
● Skölj ur vattentanken 11 ordentligt och fyll
på färskt vatten.
●
● Tryck på knapp h, maskinen sköljer till
skålen.
LED J lyser.
●
● Håll en kopp under munstycket 8 och ställ
vridknappen 6 på g/h. Vatten rinner
ner i koppen.
LED J blinkar.
●
● Ställ tillbaka vridknappen 6 på ”O”.
Maskinen sköljer och är färdig att användas
igen.
Frostskydd
För att undvika skador genom frost vid
transport och lagring, måste maskinen
dessförinnan tömmas helt.
Maskinen måste vara färdig att användas.
●
● Ta bort vattentanken, töm den och sätt i
den igen.
●
● Ställ ett stort, smalt kärl under munstycket
8.
●
● Tryck på knapp h.
●
● Så snart lysdioden J lyser sätts vredet 6
på g/h.
Maskinen producerar nu ånga en stund.
●
● När det inte kommer någon ånga mer
från munstycket 8, ställ tillbaka vrid­
knappen till ”O”.
●
● Stäng av maskinen.
Avfallshantering
J
Kassera förpackningen på ett
miljövänligt sätt. Denna enhet är
märkt i enlighet med der europeiska
direktivet 2012/19/EU om avfall som
utgörs av eller innehåller elektro-
niska produkter (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom
EU giltigt återtagande och korrekt
återvinning av uttjänta enheter.
Kontakta din fackhandel om du vill
ha ytterligare information.
Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser. Den fullständiga texten finns
hos din handlare. Spar kvittot.
Rätt till ändringar förbehålls.
Page: 75
72
sv
Åtgärda små störningar själv
Störning Orsak Åtgärd
Det kommer inget hetvatten
eller någon ånga.
Munstycket 8 igensatt. Rengör munstycket 8.
För lite skum eller för
­
flytande skum.
Hylsan b på munstycket 8
ej i rätt läge.
Skjut hylsan b på
­
munstycket 8 nedåt.
Ej lämpad mjölk. Använd kall mjölk med en
fetthalt på 1,5%.
Kaffet kommer bara
droppvis.
För fin malningsgrad. Ställ in malningsgraden
grövre.
Kommer inget kaffe. Vattentanken ej påfylld eller
ej rätt isatt.
Fyll vattentanken och se
till att den sitter korrekt, fyll
ev. på vattenledningssys-
temet (se ”Börja använda
maskinen”).
Kaffet har ingen ”crema”
(skumskikt).
Olämplig kaffesort.
Bönorna inte längre
nyrostade.
Byt kaffesort.
Använd färska bönor.
Malningsgraden inte anpas-
sad till kaffebönorna.
Optimera malningsgraden.
Kvarnen mal inte
kaffebönor.
Bönorna ramlar inte ner i
kvarnen (för oljiga bönor).
Knacka lätt på
bön­
behållaren.
Mycket ljud från
kaffekvarnen.
Främmande objekt i
kvarnen (t.ex. små stenar,
vilket förekommer även vid
utvalda kaffesorter).
Kontakta hotline.
LED:n S och knappen â
blinkar omväxlande.
Bryggenheten 22 saknas,
är inte riktigt isatt eller låst.
Sätt i bryggenheten 22 och
lås.
Om problemet inte kan åtgärdas, är det viktigt att du ringer vår Hotline!
Telefonnumren finns på de båda sista sidorna i bruksanvisningen.

Question & answers

There are no questions about the Bosch Benvenuto Classic TCA5309 yet.

Ask a question about the Bosch Benvenuto Classic TCA5309

Have a question about the Bosch Benvenuto Classic TCA5309 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch Benvenuto Classic TCA5309. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch Benvenuto Classic TCA5309 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.