Bosch AVR 1100 manual

View a manual of the Bosch AVR 1100 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Gräsklippare
  • Model/name: AVR 1100
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Rumänska, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare, Czech

Table of Contents

Page: 89
90 | Svenska
F 016 L70 481 | (10.10.08) Bosch Power Tools
sv
Säkerhetsanvisningar
Obs! Läs noga anvisningarna nedan. Gör dig
förtrogen med redskapets manöverorgan och
dess korrekta användning. Ta väl vara på
bruksanvisningen för senare användning.
Beskrivning av symbolerna på maskinen
Allmän varning för riskmoment.
Läs igenom bruksanvisningen.
Se till att personer som står i närheten
inte skadas av föremål som eventuellt
slungas ut.
Håll personer på betryggande avstånd
från elredskapet.
Skarpa klor/knivar. Se till att tår eller
fingrar inte skadas.
Före inställningar på eller rengöring av
redskapet, om kabeln blivit hängande
eller när redskapet även under kort tid
lämnas utan uppsikt ska det frånkopp-
las och stickproppen dras ur eluttaget.
Håll nätsladden på betryggande av-
stånd från klorna/knivarna.
Skydda dig mot elstöt.
Håll anslutningskabeln på betryggande
avstånd från skärknivarna.
Vänta tills maskinens alla delar stannat
fullständigt innan du berör dem. Klor-
na/knivarna roterar en stund efter det
maskinen frånkopplats och kan därför
leda till kroppsskada.
Använd inte redskapet i regn och ut-
sätt det inte heller för regn.
Användning
f Elverktyget får inte användas av person (in-
klusive barn) med begränsad fysisk, senso-
risk eller psykisk förmåga och/eller som sak-
nar den erfarenhet och kunskap som krävs
för hantering. Undantag görs om personen
övervakas av en ansvarig person som kan un-
dervisa i verktygets användning.
Barn bör övervakas för att säkerställa att de
inte leker med verktyget.
f Använd inte maskinen när du är trött eller om
du är påverkad av alkohol, droger eller medi-
ciner.
f Låt aldrig barn eller personer som inte är för-
trogna med bruksanvisningarna använda ma-
skinen. Nationella föreskrifter begränsar
eventuellt tillåten ålder för användning. När
maskinen inte används ska den förvaras oåt-
komlig för barn.
f Lufta/fräs aldrig gräsmattan när personer,
speciellt då barn eller husdjur, uppehåller sig
i närheten.
f Användaren eller ägaren ansvarar för olyckor
och skador som drabbar andra människor el-
ler deras egendom.
f Använd alltid hörselskydd och skyddsglas-
ögon när du arbetar med maskinen.
f Du får inte använda maskinen barfota eller
med öppna sandaler. Använd alltid kraftiga
skor och långa byxor.
f Granska noga gräsmattan innan du startar
och plocka bort stenar, kvistar, ståltrådar,
ben och andra främmande föremål.
f Kontrollera innan arbetet påbörjas att klor
och kloskruvar inte saknas, förslitits eller
skadats.
f Om klor förslitits eller skadats byt ut hela sat-
sen för undvikande av obalans. Var försiktig
på maskinen med flera klor, då en klo kan ro-
tera och leda till att andra klor även roterar.
f Använd en ansiktsskärm när maskinen an-
vänds utan uppsamlingsbehållare.
f Gå lugnt, gå aldrig snabbt.
f Lufta/fräs gräsmattan endast i dagsljus eller
vid bra belysning.
STOP
OBJ_BUCH-835-002.book Page 90 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Page: 90
Svenska | 91
Bosch Power Tools F 016 L70 481 | (10.10.08)
f Undvik om möjligt att använda maskinen i
vått gräs eller vidta extra säkerhetsåtgärder
för att undvika halkning.
f Luftning/fräsning av gräsmatta på sluttning
kan vara farlig.
f Branta sluttningar får inte luftas/fräsas.
– Se till att du har bra fotfäste på lutande mark
och vått gräs.
– Lufta/fräs gräset på lutande mark alltid tvärs
över och aldrig upp- och nedför.
– Var ytterst försiktig när riktningen växlas.
– Var ytterst försiktig när du går bakåt eller
drar maskinen.
f Skjut maskinen vid luftning/fräsning av grä-
set alltid framåt och dra inte maskinen mot
kroppen.
f Klorna/knivarna måste stå stilla när maski-
nen tippas för transport, när den körs över
ytor utan gräs och när maskinen transporte-
ras till eller från området som ska luftas/frä-
sas.
f Använd aldrig maskinen utan uppsamlingsbe-
hållare eller avledningsskydd.
f Koppla på gräsklipparen enligt beskrivning i
bruksanvisningen och se till att du håller föt-
terna på betryggande avstånd från roterande
delar.
f Tippa inte maskinen när motorn startas om
inte högt gräs kräver tippning. I detta fall
tryck inte ned handtaget på motsatt sida mer
än vad som är nödvändigt för lyftning. Se till
att du håller händerna på handtaget när du
åter ställer ned maskinen.
f Håll händerna och fötterna på betryggande
avstånd från roterande delar.
f Håll dig på avstånd från maskinens utkast-
ningszon.
f Maskinen får aldrig lyftas upp eller bäras
med motorn igång.
f Se till vid inställning av maskinen att fötterna
och händerna inte kläms in mellan rörliga
klor/knivar och maskinens fast delar.
f Kontrollera regelbundet nätsladden och
eventuellt förekommande förlängnings-
sladd. En skadad sladd får inte anslutas till
nätuttaget och inte heller beröras innan
strömmen brutits. Om sladden är skadad
finns risk för att du kommer i beröring med
spänningsförande delar. Se upp, risk finns
för elstöt.
f Berör inte klorna innan maskinen kopplats
bort från nätströmmen och klorna står helt
stilla.
f Håll anslutnings- och förlängningssladdarna
på betryggande avstånd från klorna. Klorna
kan skada sladden och leda till att spännings-
förande delar berörs. Se upp, risk finns för el-
stöt.
Dra stickproppen ur stickuttaget:
– alltid när du går ifrån maskinen,
– innan blockeringar åtgärdas,
– när maskinen kontrolleras, rengörs eller ar-
beten utförs på den,
– efter kontakt med främmande föremål. Kon-
trollera genast maskinen avseende skada och
låt den vid behov repareras.
– när maskinen vibrerar ovanligt kraftigt (kon-
trollera genast).
Service
f Granska att alla muttrar, bultar och skruvar
sitter stadigt fast, detta garanterar att maski-
nens tillförlitlighet upprätthålls.
f Kontrollera regelbundet slitaget på uppsam-
lingsbehållaren.
f Kontrollera maskinen och byt av säkerhets-
skäl ut förslitna och skadade delar.
f Kontrollera att reservdelarna är av Bosch-fa-
brikat.
f Använd alltid trädgårdshandskar när åtgär-
der krävs i närheten av skarpa klor/knivar.
Strömanslutning
f Kontrollera att strömkällans spänning över-
ensstämmer med uppgifterna på redskapets
dataskylt.
OBJ_BUCH-835-002.book Page 91 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Page: 91
92 | Svenska
F 016 L70 481 | (10.10.08) Bosch Power Tools
f Vi rekommenderar att ansluta redskapet en-
dast till ett stickuttag som har säkrats med
en jordfelsbrytare på 30 mA.
f Vid byte av redskapets nätsladd får endast en
av tillverkaren godkänd nätsladd användas,
för artikel-nr och -typ se bruksanvisningen.
f Grip aldrig tag i stickproppen med våta hän-
der.
f Nätsladden eller skarvsladden får inte över-
köras, komma i kläm eller rivas i, då risk finns
för att den skadas. Skydda sladden mot het-
ta, olja och vassa kanter.
f Skarvsladden måste ha det tvärsnitt som
anges i bruksanvisningen och dessutom vara
spolsäker. Stickanslutningen får inte ligga i
vatten.
f Använd alltid trädgårdshandskar när åtgär-
der krävs i närheten av skarpa klor/knivar.
Funktionsbeskrivning
Läs noga igenom alla anvisningar.
Fel som uppstår till följd av att an-
visningarna nedan inte följts kan or-
saka elstöt, brand och/eller allvarli-
ga kroppsskador.
Ändamålsenlig användning
Redskapet är avsett för att i privat trädgård räf-
sa, fräsa eller lufta gräset.
Med högre inställd arbetshöjd kan även löv på
gräsmattan samlas upp.
Leveransen omfattar
Plocka försiktigt upp elredskapet ur förpack-
ningen och kontrollera att följande delar finns
med:
– Gräsluftare (ALR 900)/Mossrivare
(AVR 1100)
– Greppbygelns undre del
– Greppbygelns övre del
– Uppsamlingskorgens övre del
– Uppsamlingskorgens undre del
(sitter i uppsamlingskorgens övre del)
– 4 Skruvar
– 4 Vingmuttrar
– 2 Kabelklämmor
– Bruksanvisning
Om delar saknas eller om de är skadade, ta ge-
nast kontakt med återförsäljaren.
Maskinen väger fullständigt monterad ca
9,9–10,4 kg. Kalla vid behov på hjälp för att
plocka upp maskinen ur förpackningen.
Se upp för skarpa klor/knivar vid uppackning av
maskinen eller när den transporteras till gräs-
mattan.
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till il-
lustration av elredskapet på grafiksidan.
1 Greppbygelns övre del
2 Växelspak
3 Säkerhetsknapp
4 Stickpropp **
5 Dragavlastning
6 Greppbygelns undre del
7 Uppsamlingskorg
8 Ventilationsöppningar
9 Spak för arbetshöjd
10 Serienummer
** landsspecifik
I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör
ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörspro-
gram beskrivs allt tillbehör som finns.
OBJ_BUCH-835-002.book Page 92 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Page: 92
Svenska | 93
Bosch Power Tools F 016 L70 481 | (10.10.08)
Tekniska data
Buller-/vibrationsdata
Mätvärdena framtagna enligt 2000/14/EG
(1,60 m höjd, 1,0 m avstånd) och EN ISO 5349.
Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall:
Ljudtrycksnivå 78 dB (A); ljudeffektnivån garan-
teras vara lägre än 94 dB (A). Onoggrannhet
K =3 dB.
Vibrationen i hand-arm underskrider i typiska
fall 2,5 m/s2
.
Försäkran om överensstämmelse
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att
denna produkt som beskrivs i ”Tekniska data”
överensstämmer med följande normer och nor-
mativa dokument: EN 60335 enligt bestämmel-
serna i direktiven 2004/108/EG, 98/37/EG (till
28.12.2009), 2006/42/EG (fr.o.m. 29.12.2009),
2000/14/EG.
2000/14/EG: Uppmätt ljudeffektnivå 92 dB(A).
Bedömningsmetod för överensstämmelse enligt
bilaga V.
Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Leinfelden, 01.07.2008
01.07.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Montage
För din säkerhet
f Obs! Före underhålls- och rengöringsarbe-
ten ska högtryckstvätten kopplas ifrån. Det-
ta gäller även om nätsladden skadats eller
är tilltrasslad.
f Efter frånkoppling av maskinen roterar
klorna/knivarna ännu några sekunder.
f Se upp – berör inte roterande klor/knivar.
f Använd alltid trädgårdshandskar när åtgär-
der krävs i närheten av skarpa klor/knivar.
Elektrisk säkerhet
Högtryckstvätten är skyddsisolerad och kräver
därför ingen jordning. Driftspänningen är
230 V AC, 50 Hz (för icke EU-länder 220 V, 240 V
Gräsluftare/Mossrivare ALR 900 AVR 1100
Produktnummer 3 600 H8A 0.. 3 600 H8A 1..
Upptagen märkeffekt W 900 1100
Spårbredd cm 32 32
Volym, uppsamlingskorg l 50 50
Mekanism
– Fjäderklor
– Pendelknivar
z
–
–
z
Uppsamlingssystem Jet Collect Jet Collect
Arbetshöjd mm +10/+5/0/-5 +5/0/-5/-10
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 9,9 10,4
Serienummer För serienummer 10 se elredskapets (typskylt)
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-835-002.book Page 93 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Page: 93
94 | Svenska
F 016 L70 481 | (10.10.08) Bosch Power Tools
alltefter utförande). Använd endast godkända
förlängningssladdar. För information hör med
auktoriserad kundservice.
Använd endast förlängningssladdar med beteck-
ningen H05VV-F, H05RN-F eller IEC (60227
IEC 53, 60245 IEC 57).
För redskapet får endast en förlängningssladd
med följande ledararea användas:
– 1,0 mm2
: maximal längd 40 m
– 1,5 mm2
: maximal längd 60 m
– 2,5 mm2
: maximal längd 100 m
Anvisning: Om en skarvsladd används måste den
– enligt beskrivning i säkerhetsföreskrifterna –
ha en skyddsledare som via stickproppen anslu-
tits till skyddsledaren i elsystemet.
I tveksamma fall hör med en utbildad elektriker
eller närmaste Bosch servicestation.
SE UPP: Skarvsladdar av annat slag kan inne-
bära fara. Skarvsladden, stickproppen och
kontaktdonen måste vara vattentäta och god-
kända för användning utomhus.
Sladdkontaktdon ska vara torra och får inte ligga
på marken.
För ökat skydd rekommenderar vi att använda
en FI-jordfelsbrytare (RCD) med en utlösnings-
ström på högst 30 mA. Denna FI-jordfelsbrytare
ska kontrolleras före varje användning.
Anvisningar för produkter som inte säljs i GB:
OBSERVERA: För din säkerhet krävs att stick-
kontakten på högtryckstvätten sammankopplas
med skarvsladden. Skarvsladdens koppling
måste skyddas mot stänkvatten, bestå av gummi
eller ha gummimantel. Skarvsladden ska vara
försedd med dragavlastning.
Om anslutningssladden skadats får den repare-
ras endast i en auktoriserad Bosch-verkstad.
Montage
f Se till att nätsladden inte kommer i kläm
när övre/undre handtaget fälls upp eller
ihop. Låt inte handtaget falla.
Så här monteras redskapet
Fäst bygelhandtagets undre del 6 med två skru-
var och vingmuttrar på maskinens bas.
Montera bygelhandtagets övre del 1 med skru-
varna och vingmuttrarna på undre stängerna 6.
Anvisning: Kontrollera att kabeln är fäst på by-
gelhandtaget med medföljande kabelklämmor.
Fäst kabeln i dragavlastningen 5. Kontrollera att
kabeln har tillräckligt spel.
Uppsamlingskorg
Ta isär uppsamlingskorgens övre del från upp-
samlingskorgens undre del.
Placera uppsamlingskorgens övre del i bakre
spåret på uppsamlingskorgens undre del och
foga samman.
Stäng båda röda fästelementen (en på var sida).
Häng upp/ta bort uppsamlingskorgen 7 enligt il-
lustration.
Arbetshöjdens inställning
Tryck spaken för arbetshöjd 9 mot hjulet och
förskjut spaken framåt eller bakåt för inställning
av önskad arbetshöjd.
Ställ in på båda sidorna om maskinen.
Kontrollera att båda spakarna 9 står i samma lä-
ge.
Anvisning: Vid ogynnsamma arbetsvillkor kan
smuts samlas på hjulet och/eller maskinen sjun-
ka ned i marken. Detta kan inverka på inträng-
ningsdjupet i marken.
Drift
Driftstart
f Efter frånkoppling av maskinen roterar
klorna/knivarna ännu några sekunder. Vän-
ta tills motorn och klorna/knivarna stannat
innan maskinen återinkopplas.
f Koppla inte från och på i korta intervaller.
Anvisning: För att underlätta starten tryck bygel-
handtaget nedåt så att framhjulen lyfts upp.
A
B C
D
OBJ_BUCH-835-002.book Page 94 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Page: 94
Svenska | 95
Bosch Power Tools F 016 L70 481 | (10.10.08)
Inkoppling
Tryck ned säkerhetsknappen 3 och håll
den nedtryckt.
Dra växelspaken 2 mot bygelhandtaget.
Släpp säkerhetsknappen 3.
Urkoppling
Släpp kopplingsspaken 2.
Arbetsanvisningar
Gräsmattans luftning och fräsning
Ställ upp ALR 900/
AVR 1100 vid gräsmat-
tans kant så nära stick-
uttaget som möjligt. Ar-
beta sedan utgående
från stickuttaget.
Sväng efter varje vänd-
ning över nätsladden
på den sida som redan
bearbetats.
Överbelasta inte motorn vid luftning/fräsning
av gräsmattan.
ALR 900:
Vid överbelastning sjunker motorvarvtalet och
motorns ljud förändras. Stanna i detta fall, släpp
kopplingsspaken 2 och ställ in en större arbets-
höjd. I annat fall kan motorn skadas.
AVR 1100:
Motorn har en säkerhetsurkoppling som aktive-
ras när knivarna kommer i kläm, täpps till eller
motorn överbelastas. Stäng av maskinen om
detta händer.
Säkerhetsurkoppling återställs endast när kopp-
lingsspaken 2 släpps.
Dra ut stickproppen, åtgärda möjliga blockader
och vänta en minut före återstart för att säker-
hetsurkopplingen skall återställas.
f Använd alltid trädgårdshandskar när åtgär-
der krävs i närheten av skarpa klor/knivar.
Anvisning: Om du väntar på säkerhetsurkopp-
lingens återställning och för tidigt manövrerar
kopplingsspaken 2 när maskinen är ansluten till
stickuttaget förlängs återställningstiden för sä-
kerhetsurkopplingen.
Om maskinen igen kopplar från, öka arbetshöj-
den eller skjut upp arbetet tills förutsättningar-
na blivit bättre. Läs även ”felsökningstabellen”
och ”tipsen för luftning och fräsning av gräsmat-
ta”.
Tips för luftning och fräsning av gräsmatta
Kort och lätt fuktigt gräs är optimal förutsätt-
ning för luftning/fräsning av gräsmattan. Om
gräset luftas eller fräses när marken är mycket
mjuk eller hård kan gräsmattan skadas och dess-
utom försämras uppsamlingen.
– Bekämpa mossan med i handeln förekom-
mande medel innan gräset luftas/fräses.
– Starta ALR 900/AVR 1100 i högsta arbetshöj-
den och sänk vid behov ned.
– Lufta/fräs gräset först i en riktning fram och
tillbaka, en vecka senare på samma sätt men
i rät vinkel till tidigare luftning/fräsning.
– Beroende på gräsmattans tillstånd kan luft-
ning/fräsning av mossa och vissna växtdelar
leda till att gräsmattan blir fransig eller får
kala fläckar.
Anvisning: Om löv, kvistar eller liknande ligger
på gräsmattan ska de först sugas upp med ma-
skinen på en arbetshöjd om 3 eller 4.
För att uppnå ett optimalt resultat, klipp gräset
innan gräsfrö eftersås. Efterså med gräsfrö i god
kvalitet på kala eller dåliga fläckar. Låt de efter-
sådda gräsfröna slå rot före gödsling och vattna
vid behov så att utsädet inte torkar bort.
Den bästa tidpunkten för luftning och fräsning
av gräsmattan är på våren och tidigt på hösten.
Gräsmattan kan även skötas genom att på ma-
skinen ställa in en högre arbetshöjd och sedan
räfsa/lufta gräsmattan efter var sjätte gräsklipp-
ning.
E F
0
I
2
1
60 sec
Auto-Stop Start
OBJ_BUCH-835-002.book Page 95 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Page: 95
96 | Svenska
F 016 L70 481 | (10.10.08) Bosch Power Tools
Felsökning
Tabellen nedan anger felsymptom och hur felen kan åtgärdas om elredskapet någon gång skulle
krångla. Om du inte med hjälp av anvisningarna lyckas lokalisera och åtgärda problemet, ta kontakt
med din serviceverkstad.
f Obs! Innan felsökning startas skall högtryckstvätten frånkopplas och stickproppen dras ur.
Symptom Möjlig orsak Åtgärd
Maskinen går inte Nätspänning saknas Kontrollera och slå på
Nätuttaget defekt Använd ett annat nätuttag
Skarvsladden har skadats Kontrollera nätsladden, byt vid behov
ut
Säkringen har löst ut Byt ut säkringen
Eventuellt tilltäppt Kontrollera maskinens undersida och
åtgärda (använd alltid trädgårdshand-
skar)
Säkerhetsurkopplingen är aktiv
(endast AVR 1100)
se nedan*
För lågt inställd för luft-
ning/fräsning av gräset
Ställ in högre arbetshöjd (se ”tips för
luftning och fräsning av gräsmatta”)
Rotorn tilltäppt Åtgärda tilltäppningen (använd alltid
trädgårdshandskar)
Sidogallren är inte fria Ta bort växtdelar från sidogallrens ut-
sida
Uppsamlingskorgen är full Töm regelbundet uppsamlingskorgen
Maskinen går med avbrott Skarvsladden har skadats Kontrollera nätsladden, byt vid behov
ut
Elredskapets inre kablar defek-
ta
Uppsök kundservicen
Förslitna/saknade klor/knivar ALR 900:
Använd lämpliga reservdelar (se ”De-
montering och montering av klorna”)
AVR 1100:
Uppsök kundservicen
För vått för arbetet Ställ in högre arbetshöjd (se ”tips för
luftning och fräsning av gräsmatta”)
För mycket växtdelar på gräs-
mattan
se nedan*
Eventuellt tilltäppt Kontrollera maskinens undersida och
åtgärda (använd alltid trädgårdshand-
skar)
För lågt inställd för luft-
ning/fräsning av gräset
Ställ in högre arbetshöjd
OBJ_BUCH-835-002.book Page 96 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Page: 96
Svenska | 97
Bosch Power Tools F 016 L70 481 | (10.10.08)
*Om löv, kvistar eller liknande ligger på gräsmattan ska de först sugas upp med maskinen på en ar-
betshöjd om 3 eller 4.
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
f Innan arbeten på verktyget påbörjas, ska
stickproppen dras ur och uppsamlingskorgen
tas bort.
f Använd alltid trädgårdshandskarnär åtgärder
krävs i närheten av skarpa klor/knivar.
Anvisning: Regelbundna underhållsåtgärder ga-
ranterar en lång och tillförlitlig brukstid.
Kontrollera maskinen regelbundet avseende tydli-
ga fel som t. ex. lösa eller skadade klor/knivar, lösa
förbindelser och nedslitna eller skadade delar.
Kontrollera att skyddskåporna och skyddsanord-
ningarna är oskadade och korrekt monterade. Inn-
an elredskapet tas i bruk ska nödvändiga under-
hållsåtgärder och reparationer utföras.
Om i elredskapet trots exakt tillverkning och
sträng kontroll störning skulle uppstå, bör repara-
tion utföras av auktoriserad serviceverkstad för
Bosch-trädgårdsredskap.
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbe-
ställningar produktnumret som består av
10 siffror och som finns på elredskapets typskylt.
Gräset är för långt Klipp gräset
Mycket ojämn mark Ställ in högre arbetshöjd
Uppsamlingskorgen är full Töm regelbundet uppsamlingskorgen
Maskinen går trögt eller
remmen gnisslar
För låg arbetshöjd Ställ in högre arbetshöjd (se ”arbets-
höjdens inställning”)
Klorna/knivarna roterar
inte
Klorna/knivarna blockeras av
gräs
Åtgärda tilltäppningen (använd alltid
trädgårdshandskar)
Remmen slirar eller är skadad Uppsök kundservicen
Kraftiga vibrationer/bul-
ler
Klor/knivar skadade ALR 900:
Använd lämpliga reservdelar (se ”De-
montering och montering av klorna”)
AVR 1100:
Uppsök kundservicen
Otillfredsställande ar-
betsresultat
Marken är för våt för luft-
ning/fräsning
Ställ in högre arbetshöjd (se ”tips för
luftning och fräsning av gräsmatta”)
För lågt inställd för luft-
ning/fräsning av gräset
Ställ in högre arbetshöjd
Eventuellt tilltäppt Kontrollera maskinens undersida och
åtgärda (använd alltid trädgårdshand-
skar)
Sidogallren är inte fria Ta bort växtdelar från sidogallrens ut-
sida
Fjäderklor saknas (endast
ALR 900)
Ersätt fjäderklor (använd alltid träd-
gårdshandskar)
Symptom Möjlig orsak Åtgärd
OBJ_BUCH-835-002.book Page 97 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Page: 97
98 | Svenska
F 016 L70 481 | (10.10.08) Bosch Power Tools
Klornas demontering och montering
f Innan arbeten på verktyget påbörjas, ska
stickproppen dras ur och uppsamlingskor-
gen tas bort.
f Använd alltid trädgårdshandskar när åtgär-
der krävs i närheten av skarpa klor/knivar.
Vänd om maskinen.
Grip tag i klon 12 med en spetstång, tryck den
nedåt och skjut bort klon 12 från tappen 11.
(se bild G)
Insättningen av en ny klo 12 sker i omvänd ord-
ningsföljd.
Maskinens lagring
Rengör maskinen noggrant på utsidan med en
mjuk borste och en trasa. Använd varken vatten,
lösnings- eller polermedel. Avlägsna alla gräsres-
ter och partiklar, speciellt då från ventilations-
öppningarna 8.
Lägg upp maskinen att ligga på sidan och rensa
partiet vid klorna/knivarna. Avlägsna kompakt
vidhäftande gräsrester med ett trä- eller plast-
stycke.
f Använd alltid trädgårdshandskar när åtgär-
der krävs i närheten av skarpa klor/knivar.
Lagra maskinen på ett torrt ställe. Ställ inte upp
andra föremål på maskinen. Spar plats och sänk
helt ned bygelhandtaget.
f Se till att nätsladden inte kommer i kläm
när övre/undre handtaget fälls upp eller
ihop. Låt inte handtaget falla.
För lagring av maskinen ska uppsamlingskorgen
tas bort. (se bild H)
Kundservice och kundkonsulter
Kundservicen ger svar på frågor beträffande re-
paration och underhåll av produkter och reserv-
delar. Sprängskissar och informationer om re-
servdelar lämnas även på adressen:
www.bosch-pt.com
Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när
det gäller frågor beträffande köp, användning
och inställning av produkter och tillbehör.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91
Avfallshantering
Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhän-
dertas på miljövänligt sätt för återvinning.
Endast för EU-länder:
Släng inte elverktyg i hushållsav-
fall!
Enligt europeiska direktivet
2002/96/EG för kasserade elek-
triska och elektroniska apparater
och dess modifiering till nationell
rätt måste obrukbara elverktyg omhändertas se-
parat och på miljövänligt sätt lämnas in för åter-
vinning.
Ändringar förbehålles.
G
H
OBJ_BUCH-835-002.book Page 98 Friday, October 10, 2008 8:40 AM

Question & answers

There are no questions about the Bosch AVR 1100 yet.

Ask a question about the Bosch AVR 1100

Have a question about the Bosch AVR 1100 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch AVR 1100. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch AVR 1100 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.