Bosch ART 30 Combitrim manual

View a manual of the Bosch ART 30 Combitrim below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: grästrimmer
  • Model/name: ART 30 Combitrim
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska, Turkiska, Grekisk, Polska, Rumänska, Slovakien, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare

Table of Contents

Page: 0
Bedienungsanleitung
Operating instructions
Instructions d’emploi
Instrucciones de servicio
Manual de instruções
Istruzioni d’uso
Gebruiksaanwijzing
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Brukerveiledningen
Käyttöohje
δηγία ειρισµύ
Kullan∂m k∂lavuzu
Deutsch
English
Français
Español
Português
Italiano
Nederlands
Dansk
Svenska
Norsk
Suomi
Eλληvικά
Türkçe
ART COMBITRIM
F016 L70 346.book Seite 1 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Page: 61
Svenska - 1
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Obs! Läs noggrant igenom anvisningarna
nedan. Gör dig förtrogen med grästrimmerns
manöverelement och dess ändamålsenliga an-
vändning. Ta väl vara på bruksanvisningen för
senare användning.
Förklaring av symbolerna på grästrimmern
Allmänna varningar för riskmoment.
Läs bruksanvisningen.
Använd skyddsglasögon.
Se till att personer som står i närheten inte skadas
av föremål som eventuellt slungas ut.
Håll personer på betryggande avstånd från maski-
nen.
Frånkoppla grästrimmaren och dra stick-
proppen ur eluttaget före justering och ren-
göring, om elsladden trasslat ihop sig eller
när grästrimmaren lämnas utan uppsikt;
även om detta sker endast för en kort stund.
Håll elsladden på avstånd från skärtråden.
Grästrimmern får inte användas i eller läm-
nas utomhus vid regn.
■ Grästrimmern får aldrig användas när skydds-
skärmen eller annan skyddsutrustning skadats
och inte heller om skyddsutrustningen tagits bort.
■ Innan grästrimmern tas i bruk ska elsladden och
skarvsladden kontrolleras avseende skador eller
åldring. Om elsladden skadas under användning
ska den omedelbart dras ur eluttaget. BERÖR
INTE SLADDEN INNAN DEN FRÅNKOPPLATS.
Grästrimmern får inte användas med skadad eller
sliten elsladd.
■ Innan trimmern tas i bruk och efter stöt/slag kon-
trollera trimmern för slitage eller skador och repa-
rera om så behövs.
■ Använd inte grästrimmern barfota eller med
öppna sandaler; använd alltid stadiga skodon och
långbyxor.
■ Håll förlängningssladden på betryggande av-
stånd från skarpa byggnadsdelar.
■ Låt aldrig barn eller personer som inte är insatta i
grästrimmerns funktion använda den. Lokala fö-
reskrifter beträffande användarens ålder ska be-
aktas. Förvara grästrimmern oåtkomlig för barn.
■ Använd aldrig grästrimmern när personer, speci-
ellt då barn, eller husdjur uppehåller sig i när-
heten.
■ Användaren eller ägaren ansvarar för olyckor el-
ler skador som drabbar andra människor eller de-
ras egendom.
■ Vänta tills den roterande tråden stannat helt
innan du berör den. Tråden fortsätter att rotera ef-
ter det motorn stängts av och kan därför föror-
saka skada.
■ Använd grästrimmern endast i dagsljus eller god
belysning.
■ Undvik att använda grästrimmern i vått gräs.
■ Slå ifrån grästrimmern när den transporteras från/
till arbetsstället.
■ Slå på grästrimmern först när du har fötterna och
händerna på betryggande avstånd från skär-
tråden.
■ För inte in hand eller fot mot roterande skärtråd.
■ Skärtrådar av metall får inte användas i denna
grästrimmer.
■ Kontrollera och underhåll grästrimmern regel-
bundet.
■ Låt endast auktoriserad serviceverkstad utföra
reparationer på grästrimmern.
■ Se till att ventilationsöppningarna alltid är fria och
rena.
■ Se upp för kniven som kapar skärtråden. Efter
matning av tråden och innan trimmern kopplas på
ska den ställas i normalt arbetsläge.
■ Frånkoppla och dra stickproppen ur eluttaget:
– varje gång du lämnar grästrimmern utan uppsikt
– före byte av trådspole
– när elsladden är tilltrasslad
– före rengöring eller andra åtgärder på gräs-
trimmern.
■ Förvara trimmern på ett säkert och torrt ställe
utom räckhåll för barn. Ställ inte upp andra före-
mål på trimmern.
■ Av säkerhetsskäl ska slitna eller skadade delar
bytas ut.
■ Kontrollera att reservdelarna kommer från Bosch.
Säkerhetsanvisningar
360°
F016 L70 346.book Seite 1 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Page: 62
Svenska - 2
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Grästrimmern är avsedd för trimning av gräs och
ogräs under buskar samt på slänter och vid kanter
som inte kan nås med gräsklipparen.
Grästrimmern kan användas vid en omgivningstem-
peratur mellan 0 °C och 40 °C.
Denna instruktionsbok lämnar anvisningar för kor-
rekt montage och säker användning av din gräs-
trimmer. Det är viktigt att du noggrant läser igenom
anvisningarna.
Ta försiktigt ut grästrimmern ur förpackningen och
kontrollera att följande delar finns med:
– Trimmer
– Skyddsskärm
– Justerbart handtag (monterat)
– Hjul (endast ART 30/3000 COMBITRIM)
– Distansbygel
(endast ART 30/3000 COMBITRIM)
– Extrastark skärtråd
– Bruksanvisning
Saknas delar eller är de skadade ta genast kontakt med din
återförsäljare.
1 Strömställare Till/Från
2 Handtag
3 Handtagsskruv
4 Justerbart handtag
5 Klämhylsa
6 Rör
7 Trimmerhuvud
8 Ventilationsöppningar
9 Distansbygel
(endast ART 30/3000 COMBITRIM)
10 Skyddsskärm
11 Hjul (endast ART 30/3000 COMBITRIM)
12 Fotpedal för trimhuvudets vinkelinställning
13 Extrastark skärtråd
14 Spole med extrastark skärtråd
15 Stickpropp**
16 Serienummer
**krav i vissa land
I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör
ingår inte alltid i leveransen!
Tekniska data
Grästrimmer ART 23 COMBITRIM/
ART 2300 COMBITRIM
ART 26 COMBITRIM/
ART 2600 COMBITRIM
ART 30 COMBITRIM/
ART 3000 COMBITRIM
Artikelnummer 3 600 H78 B.. 3 600 H78 C.. 3 600 H78 D..
Märkeffekt [W] 400 450 500
Tomgångsvarvtal [r/min] 12 500 11 500 10 500
Trådmatning Pro-halvautomatisk Pro-halvautomatisk Pro-halvautomatisk
Handtag, justerbart ● ● ●
Trimhuvudets
vinkelinställning/
inställning för kantt-
rimning ● ● ●
Skärtråd [mm] Ø 1,6 Ø 1,6 Ø 1,6
Klippdiameter [cm] 23 26 30
Trådspolens
kapacitet [m] 8 8 8
Extrastark skärtråd [mm] Ø 2,4 Ø 2,4 Ø 2,4
Vikt (utan extra
tillbehör) [kg] 2,7 3,0 3,2
Skyddsklass / II / II / II
Serienummer Se serienummern 16 (typskylt) på maskinen.
Ändamålsenlig användning
Inledning
Leveransen omfattar
Maskinens komponenter
F016 L70 346.book Seite 2 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Page: 63
Svenska - 3
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Säkert elsystem
Din maskin är skyddsisolerad och kräver därför
ingen jordning. Driftspänningen är 230 V AC, 50 Hz
(för icke EU-länder 220 V, 240 V alltefter utförande).
Använd endast godkända förlängningssladdar. Yt-
terligare information kan du få hos närmaste Bosch
service-station.
För ökad säkerhet rekommenderas montering av en
jordfelsbrytare (RCD) med en felström på max.
30 mA används. Denna FI-brytare ska kontrolleras
före varje användning.
OBS!: För din säkerhet är det nödvändigt att stick-
proppen 15 på maskinen förbinds med förlängnings-
kabeln 17.
Skarvsladdens kontaktdon måste skyddas mot
stänkvatten, vara tillverkat av gummi eller försett
med gummiöverdrag.
För skarvsladden ska dragavlastning användas.
Nätsladden ska regelbundet kontrolleras avseende
skador och får användas endast om den är i gott
skick.
Skadad nätsladd får repareras endast i auktoriserad
Bosch-verkstad.
Som skarvsladd får endast kvalitet H05VV-F eller
H05RN-F användas.
Anslut inte grästrimmern till eluttaget
innan den är fullständigt monterad.
Montering av skyddsskärm
Lägg upp skyddshuven 10 på trimmerhuvudet 7.
➊ Haka fast skyddshuven på trimmerhuvudet och
skjut huven bakåt.
➋ Tryck skyddshuven nedåt tills den låser i läget
(click).
Montering av hjul
(endast ART 30/3000 COMBITRIM)
Lägg upp hjulen 11 på styrstången 6.
Sätt in skruven 19 och vingmuttern 18.
Anvisning: Genom att lossa vingmuttern 18 kan
hjulens läge förändras och förskjutas till önskat läge.
Hjulen kan skjutas uppåt eller nedåt på styr-
stången 6 och ställas in på erforderlig snitthöjd.
Så här används det ställbara handtaget
Handtaget 4 kan ställas in i olika lägen:
➊ För ändring av läget lossa handtagsskruven 3
och justera det ställbara handtaget 4.
➋ Dra fast handtagsskruven 3 för att låsa det ställ-
bara handtaget 4 i inställt läge.
Inställning av trimhöjd
➊ Vrid klämhylsan 5 90°.
➋ Styrstången blir längre när den dras ut och kor-
tare när den skjuts in. Dra åter fast klämhylsan 5.
Inställning av trimhuvudets vinkel:
För ändring av trimvinkeln tryck ned fotpedalen 12
och vrid styrstången 6 till önskat läge.
Släpp fotpedalen 12.
Inställning för kanttrimning
Förskjutning av hjulen (om monterade):
➊ Lossa vingmuttern 18.
➋ Vrid hjulen 11 enligt bild 90°.
➌ Dra fast vingmuttern 18.
Inställning av trimhuvudets vinkel:
➊ Tryck ned fotpedalen 12.
➋ Skjut styrstången 6 till lägsta läget. Släpp åter fot-
pedalen 12.
Förskjutning av trimhuvud:
➊ Lossa klämhylsan 5.
➋ Vrid styrstången 6 enligt bild 90° för inställning av
trimhuvudet 7 för klippning/kanttrimning. Dra åter
fast klämhylsan 5.
Säkerhetsåtgärder
Obs! Frånkoppla gräsklipparen och dra stick-
proppen ur eluttaget före justering och ren-
göring eller om elsladden kapats, skadats eller
trasslat ihop sig.
På avstängd grästrimmer fortsätter skärtråden
att rotera några sekunder.
Varning – berör inte den roterande skärtråden.
Montage
A
Inställning
B1
B2
B3
C
D
E
F
G
H
F016 L70 346.book Seite 3 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Page: 64
Svenska - 4
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Plocka bort stenar, träbitar och andra före-
mål från stället som ska trimmas.
Efter urkoppling av grästrimmern fortsätter skär-
tråden att rotera några sekunder. Vänta tills mo-
torn/skärtråden stannat helt innan trimmern
återinkopplas.
Undvik att koppla in och ur med kort intervall.
In- och urkoppling
Tryck ned strömställaren 1 och håll den nedtryckt.
För urkoppling släpp strömställaren 1.
Gräsklippning
Förflytta grästrimmern åt vänster och höger samt
håll härvid trimmern på betryggande avstånd från
kroppen.
Grästrimmern kan effektivt klippa gräs till en längd
på 15 cm. Längre gräs måste klippas i flera steg.
För klippning av högt gräs ska hjulen tas bort (en-
dast ART 30/3000 COMBITRIM).
Klippning av högt gräs/ogräs
Grästrimmern är försedd med en extrastark skär-
tråd; monteringen beskrivs i avsnittet ”Spolens sköt-
sel”.
Vid mycket höga, kraftiga växter ökar den extras-
tarka skärtråden arbetseffekten och ger bättre resul-
tat.
Kanttrimning
För grästrimmern längs gräskanterna. För att und-
vika snabbt slitage av tråden undvik kontakt med
hårda ytor eller murar.
Använd distansskyddsbygeln 9 som styrhjälp (en-
dast ART 30/3000 COMBITRIM – finns att få som
tillbehör för ART 23/26/2300/2600 COMBITRIM).
Klippning kring träd och buskar
Klipp försiktigt kring träd och buskar och se till att
tråden inte kommer i kontakt med dem.
Träd och buskar kan dö om barken skadas.
För att underlätta styrningen använd det justerbara
handtaget och distansskyddsbygeln 9 (endast
ART 30/3000 COMBITRIM – finns att få som tillbe-
hör för ART 23/26/2300/2600 COMBITRIM).
Den roterande tråden slits och kan sedan brista.
Detta märks av att motorn går utan belastning och
att gräset inte klipps.
Tryck den påkopplade grästrimmern mot marken
eller en stadig yta och lyft upp igen. (det krävs ett an-
liggningstryck på ca 3 kg). Kopplingen 20 friger nu
skärtråden. Vid varje tryckning matar trådspolen
fram ca 4 cm tråd.
Har tråden brustit fullständigt, tryck två gånger för att
uppnå max klippdiameter.
När tråden överskrider max klippdiameter kapas
den av kniven 24 som är inbyggd i skyddsskär-
men 10.
Innan arbeten utförs på trimmern ska
stickproppen dras ur eluttaget.
Märk: Lång och tillförlitlig drift kan endast garanteras
om följande underhållsarbeten regelbundet utförs.
Undersök högtryckstvätten regelbundet avseende
defekter som t. ex. lös infästning och slitna eller ska-
dade komponenter.
Kontrollera att täckkåpor och skyddsanordningar är
felfria och korrekt monterade. Eventuellt nödvändiga
servicearbeten och reparationer ska utföras innan
maskinen tas i bruk.
Om i grästrimmern trots exakt tillverkning och sträng
kontroll störning skulle uppstå, bör reparation ut-
föras av auktoriserad serviceverkstad för Bosch-el-
verktyg.
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdels-
beställningar produktens artikelnummer som består
av 10 tecken.
Innan arbeten utförs på trimmern ska
stickproppen dras ur eluttaget.
Byte av trådspole
Håll fast spolplattan 23.
Vrid spolskyddet 21 moturs och ta bort det.
Ta bort tomma spolen 25 ur spolskyddet.
Trä tråden på den nya/påfyllda spolen genom hå-
let 22 och placera spolen i spolskyddet 21.
Dra ut ca. 9 cm tråd ur spolen.
Placera spolen med spolskyddet 21 i korrekt läge på
spolplattan (bajonett), tryck ned och vrid sedan åt
höger mot stopp.
Klippning och kanttrimning
I
J
K
Trådens matning
Underhåll
Spolens skötsel
L
M
M
F016 L70 346.book Seite 4 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Page: 65
Svenska - 5
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Montering av spole med extrastark skärtråd
Håll fast spolplattan 23.
Vrid spolskyddet 21 moturs och ta bort det.
Lägg upp spolen med den extrastarka skärtråden 14
i rätt läge på spolplattan (bajonettlås), tryck ned och
vrid fast den medurs (klick).
Om den extrastarka skärtråden brister, ta bort
spolen enligt beskrivning ovan och sätt in reserv-
skärtråden 13 i spolen enligt bild.
Reservskärtrådar kan hängas upp på trimmern som
huvudbilden visar.
Påfyllning av tråd
Ta bort spolen 25 enligt beskrivning ovan.
Tryck ihop hållarringen 27, skjut framåt och ta bort
den över spolens mindre diameter.
Kapa ca. 8 m tråd från påfyllningsrullen. Tryck in ena
ändan i spolens skåra så att ungefär 4 mm står över.
Linda upp tråden stadigt och i ordentliga skikt i pil-
riktningen.
Trä in trådens ända från insidan genom spåret 26 i
hållarringen 27.
Håll tråden stram och skjut upp hållarringen 27 över
spolens mindre diameter.
Sätt spolen på plats enligt beskrivning ovan.
Anvisning: Använd endast reservskärtråd från
Bosch. Den för ändamålet utvecklade specialtråden
har ypperliga skär- och matningsegenskaper. Skär-
trådar av annat fabrikat når inte samma arbetseffekt.
Innan arbeten utförs på trimmern ska
stickproppen dras ur eluttaget.
Rengör grästrimmern noggrant utvändigt med en
mjuk borste och en trasa. Använd inte vatten och
inte heller lösnings- eller polermedel. Avlägsna alla
gräsrester och partiklar, speciellt noggrant från ven-
tilationsöppningarna 8.
Lägg grästrimmern att ligga på sidan och rengör
skyddsskärmen 10 på insidan. Avlägsna ihoppres-
sat gräs med en trä- eller plastbit.
Häng upp kabeln på kabelhaken. Nätsladden och
förlängningssladden får INTE lindas kring kabelha-
ken och skyddshuven. Kabeln kan skadas om den
berör skärkniven. Häng upp kabeln ENDAST på ka-
belhaken.
Tabellen nedan anger felsymptomer och hur dessa kan åtgärdas om maskinen någon gång skulle krångla.
Om du inte med hjälp av anvisningarna lyckas lokalisera och åtgärda problemet ta kontakt med din service-
verkstad.
Obs! Frånkoppla maskinen och dra ut stickproppen innan felsökningen påbörjas.
O
N
Efter trimning/förvaring
Felsökning
Symptom Möjliga orsaker Åtgärd
Trimmern startar inte Nätspänning saknas
Nätuttaget defekt
Skarvsladden skadad
Säkringen har löst ut
Kontrollera och slå till
Använd ett annat eluttag
Kontrollera sladden och byt vid behov
Byt ut säkringen
Trimmern går med av-
brott
Skarvsladden skadad
Interna ledningar i maskinen defekta
Kontrollera sladden och byt vid behov
Uppsök kundtjänsten
Uppsök kundtjänsten
Trimmern har överbelas-
tats
Gräset är för högt Klipp i steg
Trimmern klipper inte Tråden för kort/brustit Mata tråden manuellt/automatiskt
Skärtråden matas inte
fram
Spolen tom
Tråden fellindad i spolen
Kontrollera spolen
Vid behov, upprepa lindningen
Skärtråden brister fortfa-
rande
Tråden fellindad i spolen
Trimmern används inte på rätt sätt.
Vid behov, upprepa lindningen
Klipp endast med skärtrådens spets,
undvik kontakt med stenar, väggar el-
ler andra hårda föremål. Mata regel-
bundet fram tråden för att uppnå full
trimbredd.
F016 L70 346.book Seite 5 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Page: 66
Svenska - 6
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhänder-
tas på miljövänligt sätt för återvinning.
Endast för EU-länder:
Släng inte elverktyg i hushållsavfall!
Enligt europeiska direktivet
2002/96/EG för elektriska och elek-
troniska apparater och dess modifie-
ring till nationell rätt måste obrukbara
elverktyg omhändertas separat och
på miljövänligt sätt lämnas in för åter-
vinning.
En sprängskiss och informationer om reservde-
lar lämnas under:
www.bosch-pt.com
✆ .......................................................... +46 (0)20 41 44 55
Fax .......................................................... +46 (0)11 18 76 91
Mätvärdena har tagits fram baserande på
2000/14/EG (1,60 m höjd, 1,0 m avstånd) och
EN 28 662.
Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall:
Ljudtrycksnivå 84 dB (A); ljudeffektnivå 95 dB (A).
Vibration i hand/arm är lägre än 2,5 m/s2.
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att
denna produkt överensstämmer med följande nor-
mer och harmoniserade standarder: EN 786,
EN 60 335 enligt bestämmelserna i direktiven
89/336/EEG, 98/37/EG, 2000/14/EG.
2000/14/EG: Garanterad ljudeffektnivå LWA är lägre
än 96 dB (A). Beräkningsmetod för konformitet en-
ligt bilaga VI.
Nämnd provningsanstalt: SRL, Sudbury England
Nämnda provningsanstaltens identifikationsnum-
mer: 1088
Leinfelden, 01.12.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Ändringar förbehålles
Avfallshantering
Kundtjänst
Försäkran om
överensstämmelse
F016 L70 346.book Seite 6 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10

Question & answers

There are no questions about the Bosch ART 30 Combitrim yet.

Ask a question about the Bosch ART 30 Combitrim

Have a question about the Bosch ART 30 Combitrim but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch ART 30 Combitrim. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch ART 30 Combitrim as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.