Bosch ART 23 LI manual

View a manual of the Bosch ART 23 LI below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: grästrimmer
  • Model/name: ART 23 LI
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Czech, Rumänska, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare

Table of Contents

Page: 94
Svenska | 95
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
sv
Säkerhetsanvisningar
Obs! Läs noggrant igenom anvisningarna. Gör
dig förtrogen med trädgårdsredskapets manö-
verorgan och dess korrekta användning. Förva-
ra bruksanvisningen för senare behov.
Förklaring av symbolerna på den sladdlösa grä-
strimmern
Allmän varning för riskmoment.
Läs noga igenom bruksanvisningen.
Använd skyddsglasögon.
Se till att personer som står i närheten inte ska-
das av föremål som eventuellt slungas ut.
Håll personer på betryggande avstånd från träd-
gårdsredskapet.
Ta bort batterierna innan inställnings-
eller rengöringsarbeten utförs på träd-
gårdsredskapet eller när trädgårdsred-
skapet är utan uppsikt en längre tid.
Använd inte trimmern vid regn och låt
den inte heller stå ute i regn.
Använd inte laddaren om nätsladden
är skadad.
Verktygsspecifika säkerhetsanvisningar
f Trädgårdsredskapet får inte användas av per-
son (inklusive barn) med begränsad fysisk,
sensorisk eller psykisk förmåga och/eller
som saknar den erfarenhet och kunskap som
krävs för hantering. Undantag görs om perso-
nen övervakas av en ansvarig person som kan
undervisa i trädgårdsredskapets användning.
Barn bör övervakas för att säkerställa att de
inte leker med trädgårdsredskapet.
f Låt aldrig barn eller personer som inte är för-
trogna med bruksanvisningarna använda den
sladdlösa grästrimmern. Nationella föreskrif-
ter begränsar eventuellt tillåten ålder för an-
vändning. När grästrimmern inte används ska
den förvaras oåtkomlig för barn.
f Den sladdlösa grästrimmern får inte använ-
das barfota eller med öppna sandaler, bär all-
tid kraftiga skor och långa byxor.
f Använd aldrig trädgårdsredskapet när perso-
ner, speciellt då barn eller husdjur, uppehål-
ler sig i närheten.
f Användaren eller ägaren ansvarar för olyckor
och skador som drabbar andra människor el-
ler deras egendom.
f Vänta tills den roterande kniven stannat full-
ständigt innan du griper tag i den. Kniven ro-
terar en stund efter frånkoppling av motorn
och kan då orsaka kroppsskada.
f Arbeta endast i dagsljus eller vid god belys-
ning.
f Den sladdlösa grästrimmern bör inte använ-
das i vått gräs.
f Den sladdlösa grästrimmern ska kopplas från
när den transporteras från ett ställe till ett
annat.
f Vid inkoppling se till att händerna och fötter-
na är på betryggande avstånd från den rote-
rande kniven.
f För inte händerna eller fötterna mot den ro-
terande kniven.
f En metallkniv får inte användas i denna trim-
mer.
d.c.
a.c.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 95 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Page: 95
96 | Svenska
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
f Den sladdlösa grästrimmern får inte använ-
das med skadade skyddskåpor eller skydds-
utrustning eller om dessa demonterats.
f Kontrollera elredskapet avseende slitage och
skador och reparera om så behövs.
f Kontrollera och underhåll den sladdlösa grä-
strimmern regelbundet.
f Den sladdlösa grästrimmern får repareras
endast i en auktoriserad serviceverkstad.
f Kontrollera att ventilationsöppningarna är
fria och rena.
f Frånkoppling och uttagning av batterimodu-
len:
– varje gång grästrimmern lämnas utan upp-
sikt
– innan kniven byts ut
– före rengöring eller när arbeten utförs på
grästrimmern.
f Kontrollera att trädgårdsredskapet är från-
kopplat innan batteriet sätts in. Sätt inte in
batteriet i ett inkopplat trädgårdsredskap
detta kan leda till olyckor.
f Förvara elredskapet på ett säkert och torrt
ställe utom räckhåll för barn. Ställ inte upp
andra föremål på elredskapet.
f Av säkerhetsskäl ska slitna eller skadade de-
lar bytas ut.
f Kontrollera att reservdelarna är av Bosch-fa-
brikat.
f Använd endast Bosch batterier som är av-
sedda för trädgårdsredskapet. Om andra
batterier används, finns risk för kroppsskada
och brand.
f Öppna inte batteriet. Detta kan leda till kort-
slutning.
Skydda batteriet mot hög värme som
t. ex. längre solbestrålning, eld, vat-
ten och fukt. Explosionsrisk föreligger.
f Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och
andra små metallföremål på avstånd från
reservbatterier för att undvika en bygling
av kontakterna. En kortslutning av batteri-
modulens kontakter kan leda till brännskador
eller brand.
f Om batteriet används på fel sätt finns risk
för att vätska rinner ur batteriet. Undvik
kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt
spola med vatten. Om vätska kommer i kon-
takt med ögonen uppsök dessutom läkare.
Batterivätskan kan medföra hudirritation och
brännskada.
f I skadad eller felanvänd batteri kan ångor
uppstå. Tillför friskluft och uppsök läkare
vid åkommor. Ångorna kan leda till irritation
i andningsvägarna.
f Ladda batterierna endast i de laddare som
tillverkaren rekommenderat. Om en laddare
som är avsedd för en viss typ av batterier an-
vänds för andra batterityper finns risk för
brand.
f Från ett defekt batteri kan vätska rinna ut
och väta föremål i närheten. Kontrollera
berörda delar. Rengör eller byt ut dem vid
behov.
f Använd batteriet endast i kombination med
Bosch trädgårdsredskapet. Detta skyddar
batteriet mot farlig överbelastning.
Säkerhetsanvisningar för laddare
Skydda laddaren mot regn och väta.
Tränger vatten in i laddaren ökar risken
för elektrisk stöt.
f Ladda endast Bosch litium-jonbatterier el-
ler batterier som monterats i Bosch produk-
ter med en spänning som anges i tekniska
data. I annat fall finns risk för brand och ex-
plosion.
f Håll laddaren ren. Förorening kan leda till
elektrisk stöt.
f Kontrollera laddare, kabel och stickkontakt
före varje användning. En skadad laddare
får inte användas. Du får själv aldrig öppna
laddaren, låt den repareras av kvalificerad
fackman och endast med originalreservde-
lar. Skadade laddare, ledningar eller stick-
kontakter ökar risken för elektrisk stöt.
f Använd inte laddaren på lättantändligt un-
derlag (t. ex. papper, textilier mm) resp. i
brännbar omgivning. Vid laddningen värms
laddaren upp vilket kan medföra brandrisk.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 96 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Page: 96
Svenska | 97
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
f Håll barn under uppsikt och se till att de in-
te leker med laddaren.
f Laddaren får endast under uppsikt använ-
das av barn eller personer med begränsad
mental eller fysisk förmåga eller om de un-
dervisats i laddarens användning. En om-
sorgsfull instruktion reducerar riskerna för
felhantering och kroppsskada.
Funktionsbeskrivning
Läs noga igenom alla säkerhetsan-
visningar och instruktioner. Fel
som uppstår till följd av att säker-
hetsanvisningarna och instruktio-
nerna inte följts kan orsaka elstöt,
brand och/eller allvarliga person-
skador.
Ändamålsenlig användning
Elredskapet är avsett för trimning av gräs och
ogräs under buskar samt på slänter och vid kan-
ter som inte kan nås med gräsklipparen.
Elredskapet kan användas vid en omgivnings-
temperatur mellan 0 °C och 40 °C.
Leveransen omfattar
Plocka försiktigt upp trädgårdsredskapet ur för-
packningen och kontrollera att följande delar
finns med:
– Grästrimmer
– Skyddsskärm
– justerbart stödhandtag (förmonterat)
– Skärtallrik
– Kniv
– Bruksanvisning
Batteriet och laddaren ingår vid vissa utföran-
den i leverans.
Om delar saknas eller om de är skadade, ta ge-
nast kontakt med återförsäljaren.
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till il-
lustration av trädgårdsredskapet på grafiksidan.
1 Strömställare Till/Från
2 Inkopplingsspärr för strömställaren Till/Från
3 Handtag
4 Skruv, stödhandtag
5 Ställbart stödhandtag
6 Klämhylsa
7 Rör
8 Ventilationsöppningar
9 Trimmerhuvud
10 Kniv
11 Klingskydd
12 Fotpedal för trimmerhuvudets vinkelinställ-
ning
13 Lysdiodindikering
14 Laddare
15 Batteri
16 Serienummer
17 Skärtallrik
18 Stift
19 Distansbygel
I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör
ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörspro-
gram beskrivs allt tillbehör som finns.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 97 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Page: 97
98 | Svenska
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
Tekniska data
Sladdlös grästrimmer ART 23 LI ART 26 LI
Produktnummer 3 600 H78 K.. 3 600 H78 L..
Tomgångsvarvtal min-1
7500 7400
Ställbart handtag z z
Trimmerhuvudets vinkelinställning/in-
ställning för kanttrimning z z
Klippdiameter cm 23 26
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,3 2,4
Serienummer För serienummer 16 se (typskylt) på trädgårdsredskapet
Batterimodul Li-jon Li-jon
Produktnummer
– 1,3 Ah
– 1,5 Ah
2 607 336 037
–
2 607 336 039
2 607 336 207
Märkspänning V= 14,4 18
Kapacitet
– 2 607 336 037/... 039
– 2 607 336 207
Ah
Ah
1,3
–
1,3
1,5
Antal battericeller
– 2 607 336 037/... 039
– 2 607 336 207
4
–
5
5
Laddningstid (batterimodulen urladdad) min 60 – 180 60 – 180
Laddare AL 2215 CV AL 2215 CV
Produktnummer EU
UK
AU
2 607 225 471
2 607 225 473
2 607 225 475
2 607 225 471
2 607 225 473
2 607 225 475
Laddningsström mA 1500 1500
Tillåtet temperaturområde för laddning °C 0– 45 0– 45
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,4 0,4
Skyddsklass / II / II
Beakta produktnumret på trädgårdsredskapets typskylt. Handelsbeteckningarna för enskilda trädgårdsredskap kan
variera.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 98 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Page: 98
Svenska | 99
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
Buller-/vibrationsdata
Mätvärdena för buller har tagits fram baserande
på 2000/14/EG (1,60 m höjd, 1 m avstånd).
Redskapets A-vägda ljudnivå uppnår i typiska
fall: Ljudtrycksnivå 80 dB(A); ljudeffektnivå
88 dB(A). Onoggrannhet K =5 dB.
Totala vibrationsvärden (vektorsumma ur tre
riktningar) framtaget enligt EN 60335:
Vibrationsemissionsvärden ah =4 m/s2
,
Onoggrannhet K =2,5 m/s2
.
Försäkran om överensstämmelse
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att
denna produkt som beskrivs i ”Tekniska data”
överensstämmer med följande normer och nor-
mativa dokument: EN 60335 (sladdlöst verktyg)
och EN 60335 (batteriladdare) uppfyller be-
stämmelserna i direktiven 2006/95/EG,
2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG.
2000/14/EG: Garanterad ljudeffektnivå
94 dB(A). Bedömningsmetod för överensstäm-
melse enligt bilaga VI.
Produktkategori: 33
Nämnd provningsanstalt: SRL, Sudbury Eng-
land, Nr. 1088
Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
07
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
22.10.2010
Montage
För din säkerhet
f Obs! Stäng av trädgårdsredskapet och ta
bort batterimodulen innan inställnings- el-
ler rengöringsarbeten utförs.
f Efter frånkoppling av den sladdlösa grä-
strimmern roterar kniven ännu några sekun-
der.
f Varning – berör inte den roterande kniven.
Laddning av batterimodul
f Beakta nätspänningen! Kontrollera att
strömkällans spänning överensstämmer med
uppgifterna på laddarens typskylt. Laddare
märkta med 230 V kan även anslutas till
220 V.
Använd endast medföljande laddare. Endast
denna typ av laddare är anpassad till litium-jon-
batteriet i elredskapet.
Laddare AL 2204 CV AL 2204 CV
Produktnummer EU
UK
AU
2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277
2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277
Laddningsström mA 430 430
Tillåtet temperaturområde för laddning °C 0– 45 0– 45
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
Skyddsklass / II / II
Sladdlös grästrimmer ART 23 LI ART 26 LI
Beakta produktnumret på trädgårdsredskapets typskylt. Handelsbeteckningarna för enskilda trädgårdsredskap kan
variera.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-520-003.book Page 99 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Page: 99
100 | Svenska
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
Batterimodulen är försedd med en temperatur-
övervakning som endast tillåter uppladdning in-
om ett temperaturområde mellan 0 °C och
45 °C. Härvid uppnår batterimodulen en lång
livslängd.
Anvisning: Batteriet levereras ofullständigt upp-
laddad. För full effekt ska batteriet före första
användningen laddas upp i laddaren.
Litium-jonbatteriet kan när som helst laddas
upp eftersom detta inte påverkar livslängden.
Batteriet skadas inte om laddning avbryts.
Borttagning av batteri (se bild A)
Tryck på upplåsningsknappen och dra batteri-
modulen 15 bakåt ur elredskapet.
Laddning (se bild A)
Laddningen startar när laddarens stickpropp an-
sluts till nätuttaget och batterimodulen placeras
i laddaren 14.
Lägg först upp batterimodulen 15 som bilden vi-
sar framtill på laddaren (n) och tryck sedan bat-
terimodulen 15 ned baktill (o). För uttagning av
batterimodulen förfar i omvänd ordningsföljd.
Den intelligenta laddningsmetoden registrerar
automatiskt batterimodulens laddningstillstånd
och laddar i relation till batteriets temperatur
och spänning med optimal laddström.
Härvid skonas batteriet samtidigt som det alltid
är fulladdat när det sitter kvar i laddaren.
Anvisning: Batterimodulen kan laddas upp en-
dast när dess temperatur ligger inom tillåtet
temperaturområde, se avsnitt ”Tekniska data”.
Blinkindikering vid laddning 13
Pågående laddning signaleras
med blink i laddningsindikatorn
13.
Kontinuerligt ljus vid laddning 13
Kontinuerligt ljus i laddnings-
indikatorn 13 signalerar att
batterimodulen är fullständigt
uppladdad eller att batteri-
modulens temperatur ligger utanför tillåtet tem-
peraturområde och att den därför inte kan lad-
das. Så fort tillåten temperatur uppnås, startar
batterimodulens laddning.
Om batterimodulen inte är insatt signalerar kon-
stant ljus i laddningsindikatorn 13 att nätslad-
den är ansluten till vägguttaget och att laddaren
är klar för användning.
Anvisningar för laddning
Vid kontinuerliga resp. efter varandra upprepa-
de laddningscykler utan avbrott kan laddaren bli
varm. Detta är utan betydelse och är inte ett
tecken på att laddaren har en teknisk defekt.
Är brukstiden efter uppladdning onormalt kort
tyder det på att batterierna är förbrukade och
måste bytas mot nya.
Litium-jonbatteriet är genom ”Electronic Cell
Protection (ECP)” skyddat mot djupurladdning.
Vid urladdat batteri kopplar skyddskopplingen
från trädgårdsredskapet: Kniven roterar inte
längre.
Tryck inte på strömställaren efter det
trädgårdsredskapet automatiskt
kopplats från. Risk finns för att batterimodulen
skadas.
Så här monteras elredskapet
f Sätt in batterimodulen först sedan den
sladdlösa grästrimmern är fullständigt hop-
satt.
f Se till att den sladdlösa grästrimmern sätts
ihop i följande ordningsföljd:
Montering av skyddsskärm (se bild B)
Lägg upp skyddsskärmen 11 på trimmerhuvudet
9.
Montering av skärtallrik/kniv
Tryck fast skärtallriken 17 på drivaxeln (klick).
(se bild C)
Lägg upp kniven 10 på stiftet 18, tryck ner kni-
ven och dra den utåt tills den snäpper fast.
(se bild D)
n Haka fast skyddsskärmen på trimmerhuvu-
det och skjut skärmen bakåt.
o Tryck skyddsskärmen nedåt tills den låser i
läget (klick).
OBS
OBJ_BUCH-520-003.book Page 100 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Page: 100
Svenska | 101
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
Drift
Driftstart
f Avlägsna stenar, lösa träbitar och andra fö-
remål från den yta som ska klippas.
f Efter frånkoppling av den sladdlösa grä-
strimmern roterar kniven ännu några sekun-
der. Vänta tills motorn/kniven stannat inn-
an nystart sker.
f Koppla inte från och på i korta intervaller.
Insättning av batteri
Skjut in batterimodulen i elredskapet som bil-
den visar. Batterimodulen måste märkbart snäp-
pa fast.
Inkoppling
Tryck in inkopplingsspärren 2 och håll den ned-
tryckt samtidigt som strömställaren 1 manövre-
ras.
Släpp inkopplingsspärren 2.
Urkoppling
Släpp strömställaren 1.
Anvisning: Motorn startar med en kort fördröj-
ning när strömställaren 1 manövreras.
Inställning av elredskapet
Så här används det ställbara handtaget
(se bild E)
Handtaget 5 kan ställas in i olika lägen:
Inställning av trimlängd (se bild F)
Inställning av trimmerhuvudets vinkel
(se bild G)
För ändring av trimvinkeln tryck ned fotpedalen
12 och vrid styrstången 7 till önskat läge.
Släpp fotpedalen 12.
Inställning för kanttrimning (se bilder H–I)
Inställning av trimmerhuvudets vinkel:
Förskjutning av trimmerhuvud:
Arbetsanvisningar
Skydda batterimodulen mot värme,
som t. ex. extremt kraftigt solljus och
eld. Elredskapet fungerar inte vid en
temperatur under 0 °C eller över
45 °C!
Gräsklippning (se bild J)
För den sladdlösa grästrimmern åt vänster och
höger och håll den på betryggande avstånd från
kroppen.
Den sladdlösa grästrimmern kan effektivt klippa
gräs upp till höjd på 15 cm. Högre gräs ska klip-
pas i flera steg.
Kanttrimning
Styr den sladdlösa grästrimmern längs gräskan-
ten. Undvik kontakt med hårda ytor, stenar och
murar. En sådan beröring ökar knivens slitage.
För att underlätta styrningen använd distansby-
geln 19 (tillbehör). (se bild K)
Klippning kring träd och buskar (se bild L)
f Se upp vid trimning kring träd och buskar
att kniven inte berör dem. Träd och buskar
kan tvina bort om barken skadas.
För att underlätta styrningen använd distansby-
geln 19 (tillbehör). (se bild K)
n För ändring av läget lossa handtagsskruven
4 och justera det ställbara handtaget 5.
o Dra fast handtagsskruven 4 för låsning av
det ställbara handtaget 5 i inställt läge.
n Vrid klämhylsan 6 90°.
o Styrstången blir längre när den dras ut och
kortare när den skjuts in. Dra åter fast kläm-
hylsan 6.
n Tryck ned fotpedalen 12.
o Skjut styrstången 7 till lägsta läget. Släpp
åter fotpedalen 12.
n Lossa klämhylsan 6.
o Vrid styrstången 7 enligt bild 90° för inställ-
ning av trimmerhuvudet 9 för klippning/
kanttrimning. Dra åter fast klämhylsan 6.
H
I
OBJ_BUCH-520-003.book Page 101 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Page: 101
102 | Svenska
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
Batterimodulens brukstid
Batterimodulens brukstid är beroende av ar-
betsvillkoren:
Lätt trimning:
upp till 800 meter (ART 23 LI)
upp till 1000 meter (ART 26 LI)
Medellätt trimning:
upp till 350 meter (ART 23 LI)
upp till 440 meter (ART 26 LI)
Kraftig trimning:
upp till 60 meter (ART 23 LI)
upp till 75 meter (ART 26 LI)
Byte av kniv (se bild D)
f Observera! Före alla åtgärder på trädgårds-
redskapet ska batteriet tas bort.
Ta bort den nedslitna kniven 10 genom att
trycka den inåt tills den lossar från stiftet 18.
Avlägsna med en vass kniv samtliga plastres-
ter/föroreningar från stiftet 18.
Vid montering av en ny kniv 10, lägg upp kniven
10 på stiftet 18, tryck ned och dra den utåt tills
den snäpper fast.
Anvisning: Använd endast reservkniv från
Bosch. Den för ändamålet framtagna kniven har
ypperliga skäregenskaper. Knivar av annat fabri-
kat ger sämre arbetseffekt.
Felsökning
Tabellen nedan visar felsymtom, möjlig orsak samt korrekt åtgärd om trädgårdsredskapet inte skulle
fungera felfritt. Om du inte med hjälp av anvisningarna lyckas lokalisera och åtgärda problemet, ta
kontakt med din serviceverkstad.
f Obs! Före felsökning stäng av trädgårdsredskapet och ta bort batterimodulen.
Symptom Möjlig orsak Åtgärd
Skyddsskärmen kan inte dras
över skärtallriken
Felaktig montering Ta bort skärtallriken och monte-
ra skyddsskärmen på nytt, se
även ”Montering”
Grästrimmern fungerar inte Batterimodulen är urladdad Vid laddning av batterimodulen
följ anvisningarna
Batterimodulen för kall/het Värm/kyl batterimodulen
Grästrimmern går med avbrott Trädgårdsredskapets inre
kablar defekta
Uppsök kundservicen
Strömställaren defekt Uppsök kundservicen
Kraftiga vibrationer/buller Trädgårdsredskapet är defekt Uppsök kundservicen
Kniven har brustit Byt ut kniven
Uppladdad batterimodul har för
låg klippkapacitet
Batterimodulen har under en
längre tid inte använts eller en-
dast helt kort
Ladda fullständigt upp batteri-
modulen, följ anvisningarna för
laddning
För högt gräs Klipp i steg
Batterimodulen är förbrukad Byt ut batterimodulen
Kniven rör inte på sig Batterimodulen är urladdad Vid laddning av batterimodulen
följ anvisningarna
Trädgårdsredskapet är defekt Uppsök kundservicen
OBJ_BUCH-520-003.book Page 102 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Page: 102
Svenska | 103
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
f Observera! Före alla åtgärder på trädgårds-
redskapet ska batteriet tas bort.
Anvisning: Regelbundna underhållsåtgärder ga-
ranterar en lång och tillförlitlig brukstid.
Undersök trädgårdsredskapet regelbundet av-
seende brister som lösa fästen och nedslitna el-
ler skadade komponenter.
Kontrollera att skyddskåporna och skyddsan-
ordningarna är oskadade och korrekt montera-
de. Innan elredskapet tas i bruk ska nödvändiga
underhållsåtgärder och reparationer utföras.
Om i trädgårdsredskapet trots exakt tillverkning
och sträng kontroll störning skulle uppstå, bör
reparation utföras av auktoriserad serviceverk-
stad för Bosch-trädgårdsredskap.
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdels-
beställningar produktnumret som består av
10 siffror och som finns på trädgårdsredskapets
typskylt.
Efter utfört arbete/förvaring
f Obs! Stäng av från trädgårdsredskapet och
ta bort batterimodulen. Kontrollera att bat-
terimodulen tagits ut innan trädgårdsred-
skapet läggs bort för förvaring.
Rengör grästrimmern på utsidan med en mjuk
borste och en trasa. Använd varken vatten, lös-
nings- eller polermedel. Avlägsna alla gräsrester
och partiklar, speciellt då från ventilationsöpp-
ningarna 8.
Lägg elredskapet att ligga på sidan och rengör
skyddsskärmen 11 på insidan. Avlägsna kom-
pakt vidhäftande gräsrester med ett trä- eller
plaststycke.
Kontrollera att skyddskåporna och skyddsut-
rustningen är oskadade och korrekt monterade.
Före driftstart ska nödvändiga underhållsåtgär-
der och reparationer utföras.
Batterimodulen ska förvaras vid en temperatur
mellan 0 °C och 45 °C.
Trädgårdsredskapet klipper inte Kniven har brustit Byt ut kniven
Batterimodulen inte fulladdad Vid laddning av batterimodulen
följ anvisningarna
Gräs har snott sig i skärtallriken Ta bort gräset
Laddningsindikatorn 13 lyser
kontinuerligt
Batterimodulen inte (korrekt)
insatt
Sätt upp batterimodulen kor-
rekt på laddaren
Laddning inte möjlig Batterikontakterna är förorena-
de
Rengör kontakterna t.ex. genom
att upprepade gånger sätta in
och ta ut batterimodulen, eller
byt batterimodulen vid behov
Batterimodulen defekt Ersätt batterimodulen
Laddningsindikeringen 13 lyser
inte
Laddarens stickpropp är inte
(korrekt) kopplad
Anslut stickproppen korrekt i
vägguttaget
Vägguttaget, nätsladden eller
laddaren är defekt
Kontrollera nätspänningen, låt
vid behov en auktoriserad
serviceverkstad för Bosch
el-verktyg kontrollera laddaren
Symptom Möjlig orsak Åtgärd
OBJ_BUCH-520-003.book Page 103 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Page: 103
104 | Svenska
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
Kundservice och kundkonsulter
Kundservicen ger svar på frågor beträffande re-
paration och underhåll av produkter och reserv-
delar. Sprängskissar och informationer om re-
servdelar lämnas även på adressen:
www.bosch-garden.com
Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när
det gäller frågor beträffande köp, användning
och inställning av produkter och tillbehör.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91
Transport
Batteriet får försändas endast om huset är oska-
dat. Tejpa över öppna kontakter och förpacka
batteriet så att den inte kan röra på sig i förpack-
ningen.
Vid försändelse an litium-jonbatterier krävs möj-
ligen en märkning; undersök vilka föreskrifter
som gäller i aktuellt land.
Avfallshantering
Trädgårdsredskap, tillbehör och förpackning
ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvin-
ning.
Släng inte trädgårdsredskap, laddare och inte
heller batterier i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Enligt europeiska direktivet
2002/96/EG måste obrukbara
elektriska och elektroniska appa-
rater och enligt europeiska direk-
tivet 2006/66/EG felaktiga eller
förbrukade batterier separat om-
händertas och på miljövänligt sätt lämnas in för
återvinning.
Sekundär-/primärbatterier:
Li-jon:
Beakta anvisningarna i avsnit-
tet ”Transport”, sida 104.
Ändringar förbehålles.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 104 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM

Question & answers

There are no questions about the Bosch ART 23 LI yet.

Ask a question about the Bosch ART 23 LI

Have a question about the Bosch ART 23 LI but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch ART 23 LI. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch ART 23 LI as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.