Bosch ARM 1300-34 R manual

View a manual of the Bosch ARM 1300-34 R below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Gräsklippare
  • Model/name: ARM 1300-34 R
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Finska, Czech, Rumänska, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare

Table of Contents

Page: 41
42 | Svenska
F 016 L81 048 | (2.10.13) Bosch Power Tools
Använd inte trädgårdsredskapet i regn och utsätt
det inte heller för regn.
Skydda dig mot elstöt.
Håll anslutningskabeln på betryggande avstånd
från skärknivarna.
Användning
 Låt aldrig barn eller personer som inte är förtrogna med
bruksanvisningen använda trädgårdsredskapet. Natio-
nella föreskrifter begränsar eventuellt tillåten ålder för
användning. När trädgårdsredskapet inte används ska det
förvaras oåtkomligt för barn.
 Trädgårdsredskapetfårinteanvändasavperson(inklusive
barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk för-
måga och/eller som saknar den erfarenhet och kunskap
somkrävsförhantering.Undantaggörsompersonenöver-
vakas av en ansvarig person som kan undervisa i träd-
gårdsredskapets användning.
Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med
trädgårdsredskapet.
 Klippaldriggräsetnärpersoner,specielltdåbarnellerhus-
djur, uppehåller sig i närheten.
 Användaren eller ägaren ansvarar för olyckor och skador
som drabbar andra människor eller deras egendom.
 Du får inte använda trädgårdsredskapet barfota eller med
öppna sandaler. Använd alltid kraftiga skor och långa
byxor.
 Granska noga gräsmattan innan du startar och plocka bort
stenar, kvistar, ståltrådar, ben och andra främmande före-
mål.
 Kontrollera innan arbetet påbörjas att knivarna, knivskru-
varna och skärgruppen inte är slitna eller skadade. Byt all-
tid samtidigt ut slitna eller skadade knivar och knivskruvar
för att undvika obalans.
 Arbeta endast i dagsljus eller vid god belysning.
 Vid dåligtväder, specielltom åskväderväntas,får gräsklip-
paren inte användas.
 Använd trädgårdsredskapet helst inte i vått gräs.
 Gå lugnt, gå aldrig snabbt.
 Använd aldrig trädgårdsredskapet med defekta skyddsan-
ordningar, kåpor eller säkerhetsutrustning som t. ex.
avledningsskydd och/eller uppsamlingskorg.
 Bär hörselskydd.
 Arbete på sluttning kan innebära fara.
– Klipp inte gräset på mycket brant sluttning.
– Se till att du har bra fotfäste på lutande mark och vått gräs.
– Klipp gräset på lutande mark alltid tvärs över och aldrig
upp- och nedför.
– Var ytterst försiktig när riktningen växlas.
 Var ytterst försiktig när du går bakåt eller drar trädgårds-
redskapet.
 Skjut trädgårdsredskapet vid gräsklippning alltid framåt
och dra det inte mot kroppen.
 Knivarnamåsteståstillanärträdgårdsredskapettippasför
transport, när det körs över ytor utan gräs och när träd-
gårdsredskapet transporteras till eller från området som
ska klippas.
 Tippa inte trädgårdsredskapet när motorn startas om inte
högt gräs kräver tippning. I detta fall tryck inte ned handta-
get på motsatt sida mer än vad som är nödvändigt för lyft-
ning.Setillattduhållerhändernapåhandtagetnärduåter
lägger ned trädgårdsredskapet.
 Koppla på trädgårdsredskapet enligt beskrivning i bruks-
anvisningen och se till att du håller fötterna på betryg-
gande avstånd från roterande delar.
 Håll händerna och fötterna på betryggande avstånd från
roterande delar.
 Håll dig på avstånd till utkastningszonen när du använder
trädgårdsredskapet.
 Trädgårdsredskapet får aldrig lyftas upp eller bäras med
motorn igång.
 Gör inga förändringar på trädgårdsredskapet.Otillåtna
förändringar kan menligt påverka trädgårdsredskapets
säkerhet och leda till kraftigare buller och vibrationer.
 Kontrollera regelbundet anslutningskabeln och den
använda skarvsladden. Anslut inte en skadad kabel till
elnätet och berör inte kabeln innan den frånkopplats från
elnätet. Risk finns att en skadad kabel berör spänningsfö-
rande delar. Skydda dig mot elstöt.
Dra stickproppen ur stickuttaget:
– alltid när trädgårdsredskapet lämnas utan uppsikt,
– innan blockeringar åtgärdas,
– när kontroll, rengöring eller arbeten utförs på trädgårds-
redskapet,
– efter kontakt med främmande föremål. Kontrollera genast
trädgårdsredskapet avseende skada och låt det vid behov
repareras,
– när trädgårdsredskapet börjar vibrerar på ovanligt sätt
(kontrollera genast).
Strömanslutning
 Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer
med uppgifterna på redskapets dataskylt.
 Vi rekommenderar att ansluta redskapet endast till ett
stickuttag som har säkrats med en jordfelsbrytare på
30 mA.
 Vid byte av redskapets nätsladd får endast en av tillverka-
ren godkänd nätsladd användas, för artikel-nr och -typ se
bruksanvisningen.
 Grip aldrig tag i stickproppen med våta händer.
 Nätsladden eller skarvsladden får inte överköras, komma i
kläm eller rivas i, då risk finns för att den skadas. Skydda
sladden mot hetta, olja och vassa kanter.
OBJ_BUCH-1996-001.book Page 42 Wednesday, October 2, 2013 8:30 AM
Page: 42
Svenska | 43
Bosch Power Tools F 016 L81 048 | (2.10.13)
 Skarvsladden måste ha det tvärsnitt som anges i bruksan-
visningenochdessutomvaraspolsäker.Stickanslutningen
får inte ligga i vatten.
 Använd alltid trädgårdshandskar när åtgärder krävs i när-
heten av skarpa knivar.
Elektrisk säkerhet
 Obs! Före serviceåtgärder eller rengöring stäng av
trädgårdsredskapet och dra ur stickproppen. Detta
gäller även om nätsladden skadats eller är tilltrasslad.
 Efter frånkoppling av trädgårdsredskapet rör sig kni-
varna ännu några sekunder.
 Varning – berör inte den roterande kniven.
Trädgårdsredskapet är skyddsisolerat och kräver därför
ingen jordning. Driftspänningen är 230 V AC, 50 Hz (för icke
EU-länder 220 V, 240 V alltefter utförande). Använd endast
godkända skarvsladdar. För information kontakta auktorise-
rad kundservice.
Använd endast förlängningssladdar med beteckningen
H05VV-F,H05RN-FellerIEC(60227IEC 53,60245IEC 57).
För redskapet får endast en förlängningssladd med följande
ledararea användas:
– 1,0 mm2
: maximal längd 40 m
– 1,5 mm2
: maximal längd 60 m
– 2,5 mm2
: maximal längd 100 m
Anvisning: Om en skarvsladd används måste den – enligt
beskrivning i säkerhetsföreskrifterna – ha en skyddsledare
som via stickproppen anslutits till skyddsledaren i elsyste-
met.
Itveksammafallhörmedenutbildadelektrikerellernärmaste
Bosch servicestation.
 SE UPP: Skarvsladdar av annat slag kan innebära fara.
Skarvsladden, stickproppen och kontaktdonen måste
vara vattentäta och godkända för användning utom-
hus.
Sladdkontaktdon ska vara torra och får inte ligga på marken.
För ökat skydd rekommenderar vi att använda en FI-jordfels-
brytare (RCD) med en utlösningsström på högst 30 mA.
Denna FI-jordfelsbrytare ska kontrolleras före varje använd-
ning.
Anvisningar för produkter som inte säljs i GB:
OBSERVERA:Fördinsäkerhetkrävsattträdgårdsredskapets
stickpropp ansluts till skarvsladden. Skarvsladdens koppling
måsteskyddasmotstänkvatten,beståavgummiellerhagum-
mimantel. Skarvsladden ska vara försedd med dragavlast-
ning.
Anslutningssladden måste regelbundet kontrolleras avse-
ende skador och får endast användas i felfritt tillstånd.
Om anslutningssladden skadats får den repareras endast i en
auktoriserad Bosch-verkstad.
Service
 Använd alltid trädgårdshandskar när åtgärder krävs i
närheten av skarpa knivar.
 Granska att alla muttrar, bultar och skruvar sitter stadigt
fast; detta garanterar att trädgårdsredskapets tillförlitlig-
het upprätthålls.
 Kontrollera regelbundetuppsamlingskorgenstillståndoch
förslitning.
 Kontrollera trädgårdsredskapet och byt av säkerhetsskäl
ut förslitna och skadade delar.
 Använd endast knivar som är avsedda för detta trädgårds-
redskap.
 Kontrollera att reservdelarna är av Bosch-fabrikat.
 Förelagringkontrolleraattträdgårdsredskapetärrentoch
utan återstoder. Vid behov rengör med en mjuk, torr bor-
ste.
Symboler
Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och förstå
bruksanvisningen. Lägg symbolerna och deras betydelse på
minnet. Korrekt tolkning av symbolerna bidrar till bättre och
säkrare användning av trädgårdsredskapet.
Ändamålsenlig användning
Trädgårdsredskapet är avsett för gräsklippning i en hemträd-
gård.
Symbol Betydelse
Reaktionsriktning
Rörelseriktning
Bär skyddshandskar
Vikt
Inkoppling
Urkoppling
Tillåten hantering
Förbjuden handling
Tillbehör/reservdelar
OBJ_BUCH-1996-001.book Page 43 Wednesday, October 2, 2013 8:30 AM
Page: 43
44 | Svenska
F 016 L81 048 | (2.10.13) Bosch Power Tools
Tekniska data
Buller-/vibrationsdata
Försäkran om överensstämmelse
Produktkategori: 32
Nämnd provningsanstalt:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG,
2000/14/EG) fås från:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
01.10.2013
Montering och drift
Gräsklippare ARM 33/ARM 34/ARM 34 R/
ARM 1300-34 R/ARM 3400
ARM 36/ARM 37/ARM 37 R/
ARM 1400-37 R/ARM 3700
Produktnummer 3 600 HA6 1.. 3 600 HA6 2..
Upptagen märkeffekt W 1300 1400
Knivbredd cm 34 37
Snitthöjd mm 20 – 70 20 – 70
Volym, uppsamlingskorg l 40 40
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 12,0 12,5
Skyddsklass /II /II
Serienummer se dataskylten på trädgårdsredskapet
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Beakta produktnumret på trädgårdsredskapets typskylt. Handelsbeteckningarna för enskilda trädgårdsredskap kan variera.
Vid inkoppling uppstår kortvariga spänningsfall. Vid ogynnsamma nätförhållanden kan annan utrustning påverkas. Vid nätimpedanser mindre än
0,36 ohm behöver man inte räkna med störning.
Mätvärdena för buller har tagits fram baserande på 2000/14/EG (1,60 m höjd,
1 m avstånd).
3 600 ... HA6 1.. HA6 2..
Verktygets A-vägda ljudnivå är i typiska fall:
ljudtrycksnivå
ljudeffektnivå
onoggrannhet K
Använd hörselskydd!
dB(A)
dB(A)
dB
91
96
=2
92
96
=1
Totala vibrationsemissionsvärden (vektorsummaitreriktningar)framtagetenligt EN 60335:
vibrationsemissionsvärde ah
onoggrannhet K
m/s2
m/s2
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
3 600 ... HA6 1.. HA6 2..
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna produkt som beskrivs i ”Tekniska
data” överensstämmer med följande normer och normativa dokument: EN 60335 uppfyl-
ler bestämmelserna i direktiven 2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG,
2000/14/EG.
2000/14/EG: Garanterad ljudeffektnivå
Bedömningsmetod för överensstämmelse enligt bilaga VI.
dB(A) 96 96
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Handlingsmål Figur
Leveransen omfattar 1
Montering av hjulen 2
Montering av bygelhandtag 3
Hopsättning av uppsamlingskorgen
Insättning/borttagning av uppsamlingskorgen 4
Inställning av snitthöjd 5
Inkoppling 6
Urkoppling 6
Arbetsanvisningar 7
Underhåll av kniv 8
Välj tillbehör 9
OBJ_BUCH-1996-001.book Page 44 Wednesday, October 2, 2013 8:30 AM
Page: 44
Svenska | 45
Bosch Power Tools F 016 L81 048 | (2.10.13)
Felsökning
Kundtjänst och användarrådgivning
www.bosch-garden.com
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar
produktnumret som består av 10 siffror och som finns på
trädgårdsredskapets typskylt.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (020) 414455 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
Avfallshantering
Släng inte trädgårdsredskap i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU
för elektriska och elektroniska apparater och
dess modifiering till nationell lag måste obruk-
bara elektriska och elektroniska apparater
omhändertas separat och lämnas in för återvin-
ning på miljövänligt sätt.
Ändringar förbehålles.
STOP
Symptom Möjlig orsak Åtgärd
Motorn startar inte Nätspänning saknas Kontrollera och slå på
Nätuttaget defekt Använd ett annat nätuttag
Skarvsladden har skadats Kontrollera kabeln och byt ut om den skadats
Säkringen har löst ut Byt ut säkringen
Gräset är för långt Ställ in större snitthöjd och tippa trädgårds-
redskapet för att i början reducera belast-
ningen
Motorskyddet har löst ut Låt motorn avkylas och ställ in större snitthöjd
Trädgårdsredskapet går med
avbrott
Skarvsladden har skadats Kontrollera kabeln och byt ut om den skadats
Trädgårdsredskapets inre kablar defekta Uppsök kundservicen
Motorskyddet har löst ut Låt motorn avkylas och ställ in större snitthöjd
Trädgårdsredskapet klipper
oregelbundet
och/eller
Motorn går tungt
Snitthöjden för liten Ställ in större snitthöjd
Kniven är trubbig Byte av knivar
Eventuellt tilltäppt Kontrollera trädgårdsredskapets undre sida
och rensa vid behov (använd alltid trädgårds-
handskar)
Kniven monterad i fel riktning Montera kniven i rätt riktning
Efter trädgårdsredskapets till-
slag roterar inte kniven
Kniven blockeras av gräs Slå från trädgårdsredskapet
Åtgärda tilltäppningen (använd alltid träd-
gårdshandskar)
Knivmuttern/-skruven lös Dra fast knivmuttern/-skruven (17 Nm)
Kraftiga vibrationer/buller Knivmuttern/-skruven lös Dra fast knivmuttern/-skruven (17 Nm)
Kniven skadad Byte av knivar
OBJ_BUCH-1996-001.book Page 45 Wednesday, October 2, 2013 8:30 AM

Question & answers

There are no questions about the Bosch ARM 1300-34 R yet.

Ask a question about the Bosch ARM 1300-34 R

Have a question about the Bosch ARM 1300-34 R but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch ARM 1300-34 R. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch ARM 1300-34 R as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.