Bosch Aquatak 10 manual

View a manual of the Bosch Aquatak 10 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Högtryckstvätt
  • Model/name: Aquatak 10
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Engelsk, Tyska, Holländsk, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska, Turkiska, Grekisk, Polska, Ryska, Rumänska, Slovakien, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare

Table of Contents

Page: 61
Svenska - 1
Läs noga igenom innan högtryckstvätten
tas i bruk och följ anvisningarna!
Läs noga högtryckstvättens instruktions-
bok före start och beakta speciellt säker-
hetsanvisningarna. Förvara bruksanvis-
ningen på ett säkert ställe för senare an-
vändning.
De på högtryckstvätten placerade varnings- och an-
visningsskyltarna lämnar instruktioner för säker
drift.
Förutom instruktionerna i bruksanvisningen måste
allmänna säkerhets- och arbetarskyddsföreskrifter
beaktas.
Rikta aldrig vattenstrålen mot människor,
djur, högtryckstvätten eller elektriska delar.
Obs! Högtrycksstrålen kan vara farlig om
den hanteras på fel sätt.
Strömanslutning
■ På typskylten angiven spänning måste överens-
stämma med strömkällans spänning.
■ Vi rekommenderar att ansluta högtryckstvättaren en-
dast till ett stickuttag som har säkrats med en fel-
strömsskyddsbrytare på 30 mA.
■ När en skarvsladd används måste stickkontakten
och kopplingsuttaget vara vattentäta.
Obs! Olämpliga skarvsladdar kan medföra fara.
■ Grip aldrig tag i stickproppen med våta händer.
■ Nätsladden eller skarvsladden får inte överköras,
komma i kläm eller rivas i, då risk finns för att den
skadas. Skydda sladden mot hetta, olja och vassa
kanter.
■ Skarvsladden måste ha det tvärsnitt som anges i in-
struktionsboken och dessutom vara spolsäker. Stick-
anslutningen får inte ligga i vatten.
Vattenanslutning
■ Beakta lokala vattenverkets föreskrifter.
■ Anslutningsslangarnas skruvkopplingar måste vara
täta.
■ Högtrycksslangen får inte vara skadad (risk för
sprickning). En skadad högtrycksslang måste ome-
delbart bytas ut. Endast av tillverkaren rekommende-
rade slangar och anslutningar får användas.
Användning
■ Högtryckstvättaren med tillbehöret ska innan de tas i
bruk kontrolleras avseende felfritt tillstånd och drift-
säkerhet. Är högtryckstvättaren inte i felfritt tillstånd
får den inte längre användas.
■ Sug aldrig upp vätskor med lösningsmedel eller out-
spädda syror eller lösningsmedel! Till dessa räknas
t ex bensin, färgförtunning och brännolja. Sprutdim-
man är kraftigt flambar, explosiv och giftig, dessutom
angriper aceton, outspädda syror och lösningsmedel
materialet i högtryckstvätten.
■ Vid användning inom riskområden (t ex bensinstatio-
ner) ska tillämpliga säkerhetsföreskrifter beaktas.
Det är inte tillåtet att använda högtryckstvätten i ex-
plosionsfarliga lokaler.
■ Högtryckstvätten måste stå på stadigt underlag.
■ Använd endast av tillverkaren rekommenderade ren-
göringsmedel och ta hänsyn till anvisningarna för an-
vändning, avfallshantering och säkerhet.
■ Alla strömförande delar inom arbetsområdet måste
ha spolsäkert skydd.
■ Sprutpistolens avtryckare får inte låsas i läget ”ON”
under drift.
■ Använd vid behov skyddskläder som skydd mot vat-
ten som sprutar upp från föremål.
■ Vid högt tryck kan objekten studsa tillbaka. Använd
om så krävs lämplig personlig skyddsutrustning, t.ex.
skyddsglasögon.
■ För att undvika att högtrycksstrålen vid rengöring
skadar bilddäck / ventiler ska munstycket hållas på
ett avstånd om minst 30 cm. Missfärgning av däcket
är ett tecken på begynnande skada. Skadade
bildäck / ventiler är livsfarliga.
■ Asbesthaltiga och andra material som innehåller häl-
sofarliga ämnen får inte spruttvättas.
■ Använd endast av högtryckstvättarens tillverkare
godkända rengöringsmedel.
■ Rengöringsmedlen ska alltid spädas ut. Produkterna
är ofarliga eftersom de inte innehåller syror, lut eller
miljöskadliga ämnen. Vi rekommenderar att förvara
rengöringsmedlen oåtkomliga för barn. Om rengö-
ringsmedel kommer i kontakt med ögonen spola ge-
nast omsorgsfullt med vatten, om det svalts, ska lä-
kare uppsökas.
Manövrering
■ Högtryckstvätten får endast användas för avsett ända-
mål. Ta hänsyn till lokala förhållanden. Under arbetet
se upp för obehöriga personer och speciellt då barn.
■ Aggregatet får användas inom räckhåll för personer
endast om dessa bär skyddskläder.
■ Rikta inte vattenstrålen mot dig själv eller andra för
rengöring av kläder eller skodon.
■ Högtryckstvätten får användas endast av personer
som undervisats i dess användning och hantering
samt av personer som kan bestyrka att de är insatta
i högtryckstvättens användning. Högtryckstvätten får
inte användas av barn eller ungdom.
■ Högtryckstvätten får aldrig lämnas utan uppsikt om
motorn är igång.
■ Vattenstrålen alstrar en rekylverkan vid sprutpistolen.
Håll därför stadigt i pistolhandtaget och spolröret.
Transport
■ För transport ska högtryckstvätten frånkopplas och
säkras.
Underhåll
■ Dra stickproppen ur eluttaget:
– varje gång du lämnar grästrimmern utan uppsikt
– före kontroll, rengöring och arbeten på busksaxen
■ Reparationer får utföras endast av auktoriserade
BOSCH serviceverkstäder.
Tillbehör och reservdelar
■ Använd endast tillbehör och reservdelar som god-
känts av tillverkaren. Originaltillbehör och originalre-
servdelar garanterar en störningsfri drift.
Säkerhetsanvisningar
F016 L70 896.book Seite 1 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
62 • F 016 L70 896 • 12.05
Page: 62
Svenska - 2
Högtryckstvätten är avsedd för rengöring av ytor och
föremål utomhus på verktyg, fordon och båtar. Med
respektive tillbehör kan av Bosch godkända rengö-
ringsmedel användas, rör rensas samt rost och färg
avlägsnas. Denna produkt är inte lämplig för yrkes-
mässig användning.
Grästrimmern kan användas vid en omgivningstem-
peratur mellan 0 °C och 40 °C.
Denna instruktionsbok lämnar anvisningar för kor-
rekt montage och säker användning av maskinen.
Det är viktigt att du noggrant läser igenom anvisning-
arna.
Maskinen i monterat tillstånd väger ca 6.0 kg. Till-
kalla eventuellt hjälp för att plocka upp maskinen ur
förpackningen.
Plocka försiktigt upp högtryckstvätten ur förpack-
ningen och kontrollera att följande delar finns med:
– Högtryckstvättar
– Sprutpistol/högtrycksslang
– Förlängningsrör
(endast AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
– Strålrör (endast AQUATAK 10)
– Solfjädersmunstycke (lila färgkodning – en-
dast AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
– Rotationsmunstycke (röd färgkodning – endast
AQUATAK 100 PLUS)
– Munstycke för rengöringsmedel och flaska
– Anslutningsstycke
– Tvättborste (endast AQUATAK 100 PLUS)
– Bruksanvisning
Saknas delar eller är de skadade ta genast kontakt med din
återförsäljare.
Tekniska data
Högtryckstvättar AQUATAK 10 AQUATAK ECO AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS
Artikelnummer 3 600 H76 ... 3 600 H76 ... 3 600 H76 ... 3 600 H76 ...
Märkeffekt [W] 1 300 1 450 1 400 1 500
Inloppstemperatur
max. [°C] 40 40 40 40
Inloppsvatten-
mängd minst [l / h] 17 17 17 17
Inloppsvattentryck
max. [bar] 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0
Nominellt tryck [bar] 90 90 90 90
Maximalt tryck [bar] 100 100 100 100
Flöde [l / h] 300 340 330 350
Rengöringsmedel [l] 0,5 0,5 0,5 0,5
Vikt [kg] 6,0 6,0 6,0 6,0
Skyddsklass / II / II / II / II
Serienummer Se serienummern 13 (typskylt) på maskinen.
Ändamålsenlig användning
Inledning
Leveransen omfattar
F016 L70 896.book Seite 2 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
63 • F 016 L70 896 • 12.05
Page: 63
Svenska - 3
1 Inkopplingsspärr för avtryckare
2 Avtryckare
3 Sprutpistol
4 Förlängningsrör
(endast AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
5 Solfjädersmunstycke
(endast AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
6 Högtrycksslang
7 Rengöringsmedelsmunstycke med flaska
8 Rotationsmunstycke
(endast AQUATAK 100 PLUS)
9 Stickpropp**
10 Anslutningsstycke
11 Stickpropp
12 Strålmunstycke (endast AQUATAK 10)
13 Serienummer
**krav i vissa land
I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör
ingår inte alltid i leveransen!
Säkert elsystem
Din maskin är skyddsisolerad och kräver därför
ingen jordning. Driftspänningen är 230 V AC, 50 Hz
(för icke EU-länder 220 V, 240 V alltefter utförande).
Använd endast godkända förlängningssladdar. Yt-
terligare information kan du få hos närmaste Bosch
service-station.
För en eventuellt behövlig skarvsladd till hög-
tryckstvätten krävs följande ledartvärsnitt
1,5 mm2 upp till max. 20 m längd
2,5 mm2 upp till max. 50 m längd
Anvisning: Om en skarvsladd används måste den –
enligt beskrivning i säkerhetsföreskrifterna – ha en
skyddsledare som via stickproppen anslutits till
skyddsledaren i elsystemet.
I tveksamma fall hör med en utbildad elektriker eller
närmaste Bosch service-station.
VARNING! Skarvsladdar av annat slag kan inne-
bära fara. Skarvsladden, stickproppen och kon-
taktdonen måste vara vattentäta och godkända
för användning utomhus.
Sladdkontaktdon ska vara torra och får inte ligga på
marken.
För ökad säkerhet rekommenderas montering av en
jordfelsbrytare (RCD) med en felström på max.
30 mA används. Denna FI-brytare ska kontrolleras
före varje användning.
Hänvisning till produkter som inte saluförs i Stor-
britannien: OBS: För din säkerhet är det nödvändigt
att stickproppen 9 på maskinen förbinds med för-
längningskabeln. Skarvsladdens kontaktdon måste
skyddas mot stänkvatten, vara tillverkat av gummi
eller försett med gummiöverdrag. För skarvsladden
ska dragavlastning användas.
Skadad nätsladd får repareras endast i auktoriserad
Bosch-verkstad.
Vattenförsörjning
Enligt tillämpliga föreskrifter måste hög-
trycksaggregatet alltid anslutas till dricks-
vattennätet med ett återsugningsskydd.
Använd ett återsugningsskydd enligt EN 12729 typ
BA.
Vattenanslutning
Skruva upp kopplingsstycket 10 på vattenanslut-
ningen 14.
/ Anslut vattenslangen (ingår ej i leverans) till
vattenanslutningen och högtryckstvätten.
Anslut högtrycksslangen/sprutpistolen
Skruva stadigt fast högtrycksslangen 6 på an-
slutningsstutsen 15.
Anslut förlängningsröret 4/strålmunstycke 12 till
sprutpistolen 3. Skjut in förlängningsröret 4/strål-
munstycket 12, tryck in och lås genom att vrida det
90° medurs.
Stick upp solfjädermunstycket 5 på förlängnings-
röret 4 och lås genom att vrida medurs tills ett ”klick”
hörs.
Strålrör (endast AQUATAK 10)
Strålmunstycket 12 har en fast inställd solfjäder-
stråle och inställningen kan inte ändras.
Solfjädersmunstycke (lila färgkodning – en-
dast AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
För att ställa in strålen från solfjäders- till punkt-
form vrid munstyckets hylsa.
Maskinens komponenter
Säkerhetsåtgärder
Obs! Innan underhålls- och rengöringsarbeten
utförs ska högtryckstvätten frånkopplas och
stickproppen dras ut. Detta gäller även om
nätsladden skadats eller är tilltrasslad.
Montage
Inställning / användning av olika
munstycken
A
A B
C
D
E
F
F016 L70 896.book Seite 3 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
64 • F 016 L70 896 • 12.05
Page: 64
Svenska - 4
Rengöringsmedelsmunstycke med flaska
Vrid förlängningsröret 4/strålmunstycket 12 90°
moturs och dra ut det.
Stick in munstycket för rengöringsmedel 7 i
sprutpistolen 3 och vrid medurs för låsning.
Rotationsmunstycke (röd färgkodning – endast
AQUATAK 100 PLUS)
Vrid solfjädermunstycket 5 moturs och dra ut det.
Stick upp rotationsmunstycket 8 på förlängningsrö-
ret 4 och lås genom att vrida medurs tills ett ”klick” hörs.
Inkoppling
Kontrollera att nätströmställaren står i läget ( )
och anslut högtryckstvätten till nätuttaget.
Öppna vattenkranen.
Tryck på inkopplingsspärren 1 för att frige av-
tryckaren 2. Håll avtryckaren 2 helt intryckt tills vatt-
net flyter jämnt och all luft avgått ur aggregatet och
högtrycksslangen. Släpp avtryckaren 2. Tryck på in-
kopplingsspärren 1.
Tryck på ( ) strömställaren 11.
Rikta sprutpistolen 3 nedåt. Tryck på inkopplings-
spärren för att frige avtryckaren 2. Tryck helt ned av-
tryckaren 2.
Urkoppling
Släpp avtryckaren 2. Tryck på inkopplingsspärren.
Sprutpistolen är nu låst och kan inte oavsiktligt bru-
kas.
Tryck på ( ) strömställaren 11.
Stäng vattenkranen. Dra stickproppen ur stickuttaget.
Tryck på inkopplingsspärren 1 för att frige avtrycka-
ren 2. Tryck helt ned avtryckaren 2 tills vattentrycket
fullständigt avlastats. Släpp avtryckaren 2. Tryck på
inkopplingsspärren 1.
Ta bort vattenslangen från högtryckstvätten och vat-
tenkranen.
Allmänt
Kontrollera att högtrycksaggregatet står plant.
För inte högtrycksslangen för långt framåt och dra
inte heller fram högtryckstvätten med slangen. Detta
kan leda till att högtrycksaggregatet inte längre står
stadigt och faller omkull.
Knäck inte högtrycksslangen och kör inte heller över
den med fordon. Skydda högtrycksslangen mot
skarpa kanter och hörn.
Rotationsspolröret får inte användas för biltvätt.
Arbeten med rengöringsmedel
Använd endast av Bosch godkända rengörings-
medel. Olämpliga rengöringsmedel kan skada
högtryckstvätten och föremålet som rengörs.
Skjut upp rengöringsmedelsmunstycket på sprutpi-
stolen.
Fyll rengöringsmedelsflaskan med lämpligt rengö-
ringsmedel och skruva åter fast flaskan på rengö-
ringsmedelsmunstycket.
Vi rekommenderar att med hänsyn till miljöskyddet
vara sparsam med rengöringsmedlet. Beakta de an-
visningar för utspädning som lämnas på behållaren.
Bosch garanterar genom ett väl avvägt urval av ren-
görings- och konserveringsmedel störningsfri drift
med högtryckstvätten.
Rekommenderad rengöringsmetod
Moment 1: Lös upp smutsen
Spruta sparsamt upp rengöringsmedel och låt det in-
verka en kort stund.
Moment 2: Avlägsna smutsen
Avlägsna löst smuts med högt tryck.
Anvisning: Vid rengöring av lodräta ytor starta med
smuts-/rengöringsmedlet nedtill och fortsätt sedan
uppåt. Vid spolning spola uppifrån nedåt.
Innan arbeten på högtryckstvätten på-
börjas, ska stickproppen dras ur och vat-
tenanslutningen tas loss.
Märk: Lång och tillförlitlig drift kan endast garanteras
om följande underhållsarbeten regelbundet utförs.
Undersök högtryckstvätten regelbundet avseende
defekter som t. ex. lös infästning och slitna eller ska-
dade komponenter.
Kontrollera att kåporna och skyddsutrustningen är
intakta och korrekt monterade. Erforderliga repara-
tioner eller underhållsarbeten ska utföras innan hög-
tryckstvätten tas i bruk.
Om i högtryckstvätten trots exakt tillverkning och
sträng kontroll störning skulle uppstå, bör reparation
utföras av auktoriserad serviceverkstad för Bosch
trädgårdsverktyg.
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdels-
beställningar produktens artikelnummer som består
av 10 tecken.
Start
Anvisningar för
högtryckstvättens användning
G
H
I
J
K
Underhåll
F016 L70 896.book Seite 4 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
65 • F 016 L70 896 • 12.05
Page: 65
Svenska - 5
Ta bort adaptern 10 från vattenanslutningen och
dra ut silen 16.
Silen 16 kan lätt tas bort med en spetstång.
Spola silen och sätt den tillbaka. En skadad sil ska
bytas ut.
Högtryckstvätten får inte användas om silen saknas
eller är defekt.
Rengör högtryckstvätten på utsidan med en mjuk
borste och en trasa. Använd varken vatten, lös-
ningsmedel eller polermedel. Avlägsna alla förore-
ningar och rengör noggrant motorns ventilations-
öppningar.
Om vatten blir kvar i högtryckstvätten finns risken att
den skadas vid frost. Högtryckstvätten ska lagras i
ett frostfritt rum.
Ställ inte upp andra föremål på högtryckstvätten.
☞ Se till att ledningarna vid ihop- och uppfällning
inte kommer i kläm. Knäck inte högtrycks-
slangen.
Tabellen nedan anger felsymptomer och hur dessa kan åtgärdas om maskinen någon gång skulle krångla.
Om du inte med hjälp av anvisningarna lyckas lokalisera och åtgärda problemet ta kontakt med din service-
verkstad.
Obs! Frånkoppla maskinen och dra ut stickproppen innan felsökningen påbörjas.
Rengöring/kontroll av filter
A
L
Avstängning efter användning
Felsökning
Symptom Möjliga orsaker Åtgärd
Motorn startar inte Stickproppen är inte ansluten
Vägguttaget defekt
Säkringen har löst ut
Skarvsladden skadad
Motorskyddsbrytaren har löst ut
Igenfrusen
Anslut stickproppen
Använd ett annat eluttag
Byt ut säkringen
Försök utan skarvsladd
Låt motorn svalna 5 minuter
Låt pumpen, vattenslangen eller tillbe-
höret tina upp
Motorn stannar Säkringen har löst ut
Fel nätspänning
Motorskyddsbrytaren har löst ut
Byt ut säkringen
Kontrollera nätspänningen som måste
överensstämma med uppgifterna på
typskylten
Låt motorn svalna 5 minuter
Säkringen löser ut Säkringen är för svag Anslut till en strömkrets vars säkring
motsvarar högtryckstvättens effekt
För högt arbetstryck Munstycket delvis tilltäppt Rengör munstycket
Pulserande tryck Luft i vattenslangen eller pumpen
Vattenförsörjningen ej korrekt
Vattenfiltret tilltäppt
Vattenslangen inklämd eller knäckt
Högtrycksslangen är för lång
Frånkoppla högtryckstvätten med öp-
pen sprutpistol eller öppen vattenkran
och låt vattnet rinna igenom tills ett
jämnt arbetstryck uppnåtts
Kontrollera att vattenanslutningen
motsvarar uppgifterna i specifikatio-
nerna. Den minsta tillåtna storleken på
vattenslangen ska vara Ø 1/2" eller Ø
13 mm
Rengör vattenfiltret
Räta ut vattenslangen
Ta bort förlängningen från högtrycks-
slangen, max. vattenslanglängd 7 m
F016 L70 896.book Seite 5 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
66 • F 016 L70 896 • 12.05
Page: 66
Svenska - 6
Miljöskadliga kemikalier får inte rinna ut på marken,
till grundvattnet, sjöar, floder etc.
När rengöringsmedel används ska hänsyn tas till
uppgifterna på förpackningen och föreskriven kon-
centration.
Vid rengöring av motorfordon ska lokala föreskrifter
beaktas. Se till att avsprutad olja inte rinner ned i
grundvattnet.
Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhänder-
tas på miljövänligt sätt för återvinning.
Endast för EU-länder:
Släng inte elverktyg i hushållsavfall!
Enligt europeiska direktivet 2002/96/
EG för elektriska och elektroniska ap-
parater och dess modifiering till natio-
nell rätt måste obrukbara elverktyg
omhändertas separat och på miljö-
vänligt sätt lämnas in för återvinning.
En sprängskiss och informationer om reservde-
lar lämnas under:
www.bosch-pt.com
✆ ........................................................... +46 (0)20 41 44 55
Fax ........................................................... +46 (0)11 18 76 91
Trycket jämnt men för
lågt
Anvisning: Vissa tillbehör
orsakar ett lågt tryck
Munstycket slitet
Start / stoppventilen sliten
Byt ut munstycket
Påverka avtryckaren snabbt 5 gånger i
följd
Motorn går, men arbets-
tryck saknas
Stickproppen är inte ansluten
Filtret tilltäppt
Munstycket tilltäppt
Anslut vattnet
Rengör filtret
Rengör munstycket
Högtryckstvätten startar
av sig själv
Pumpen eller sprutpistolen är otät Ta kontakt med auktoriserad Bosch
kundservice
Högtryckstvätten är otät Pumpen är otät 6 droppar i minuten godkänns. Vid
onormalt hög otäthet ta kontakt med
auktoriserad Bosch serviceverkstad
Miljöhänsyn
Avfallshantering
Kundtjänst
Buller-/vibrationsdata
Mätvärdena för buller har tagits fram baserande på
2000/14/EG (1,60 m höjd, 1 m avstånd).
3 600 ... H76 A..
H76 B..
Eco Plus
H76 A..
H76 G.. ECO
H76 A..
Verktygets A-vägda ljudnivå är i typiska fall:
ljudtrycksnivå
ljudeffektnivå
onoggrannhet K
dB(A)
dB(A)
dB
77
87
=3
77
87
=3
79
88
=3
79
88
=3
Totala vibrationsemissionsvärden (vektorsumma i tre
riktningar) framtaget enligt EN 60335:
vibrationsemissionsvärde ah
onoggrannhet K
m/s2
m/s2
=3,2
=0,6
=3,2
=0,6
=3,2
=0,6
=3,2
=0,6
F016 L70 896.book Seite 6 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
67 • F 016 L70 896 • 12.05
Page: 67
Svenska - 7
Produktkategori: 27
Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG)
fås från:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
23.03.2012
Ändringar förbehålles
Försäkran om överensstämmelse
3 600 ... H76 A..
H76 B..
Eco Plus
H76 A..
H76 G.. ECO
H76 A..
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna pro-
dukt som beskrivs i ”Tekniska data” överensstämmer
med följande normer och normativa dokument: EN 60335
uppfyller bestämmelserna i direktiven 2011/65/EU,
2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG.
2000/14/EG: Garanterad ljudeffektnivå
Bedömningsmetod för överensstämmelse enligt bilaga V
dB(A) 90 92 91 91
F016 L70 896.book Seite 7 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
68 • F 016 L70 896 • 12.05

Question & answers

There are no questions about the Bosch Aquatak 10 yet.

Ask a question about the Bosch Aquatak 10

Have a question about the Bosch Aquatak 10 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch Aquatak 10. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch Aquatak 10 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.