Bosch AL 1115 CV manual

View a manual of the Bosch AL 1115 CV below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Batteri
  • Model/name: AL 1115 CV
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Danska, Polska, Norska, Rumänska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Svenska, Ryska, Finska, Czech, Turkiska, Ukrainare, Arabiska, Bulgarisk

Table of Contents

Page: 34
Svenska | 35
Bosch Power Tools 1 609 92A 0F5 | (16.12.13)
Säkerhetsanvisningar
Denna laddare är inte avsedd för användning av barn
eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller
mental förmåga eller med bristande kunskap och
erfarenhet. Denna laddare får endast användas av
barnfrån8årochuppåt,ochavpersonermedbegrän-
sad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bris-
tande kunskap och erfarenhet, om de övervakas eller
är instruerade i laddaren och förstår riskerna som är
förknippade med den. I annat fall föreligger fara för
felanvändning och skador.
Håll barn under uppsikt. Barn får inte leka med ladda-
ren.
Utan uppsikt får barn inte rengöra eller underhålla
laddaren.
Skyddaladdarenmotregnochväta.Trängervatteniniladdarenökarriskenför
elektrisk stöt.
 Ladda endast lithiumjonbatterier från Bosch. Batterispänningen måste passa till
laddarens spänning. Annars föreligger brand- och explosionsrisk.
 Håll laddaren ren. Förorening kan leda till elektrisk stöt.
 Kontrollera laddare, kabel och stickkontakt före varje användning. En skadad lad-
dare får inte användas. Du får själv aldrig öppna laddaren, låt den repareras av kva-
lificerad fackman och endast med originalreservdelar. Skadade laddare, ledningar
eller stickkontakter ökar risken för elektrisk stöt.
 I skadat eller felanvänt batteri kan ångor uppstå. Tillför friskluft och uppsök läkare
vid åkommor. Ångorna kan leda till irritation i andningsvägarna.
 Täck inte över laddarens ventilationsöppningar. Laddaren kan i annat fall överhettas
och inte längre fungera på korrekt sätt.
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av laddaren på grafiksidan.
1 Batteri*
2 Grön indikering vid laddning
3 Laddningsschakt
*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbe-
hörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.
Tekniska data
Laddare AL 1115 CV
Produktnummer 2 607 225 5..
Batteriladdningsspänning (automatisk spänning-
sidentifiering) V 3,6 – 10,8
Beakta produktnumret på laddarens typskylt. Handelsbeteckningarna för enskilda laddare kan variera.
OBJ_BUCH-1256-004.book Page 35 Monday, December 16, 2013 4:51 PM
Page: 35
36 | Svenska
1 609 92A 0F5 | (16.12.13) Bosch Power Tools
Drift
Driftstart
 Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med
uppgifterna på laddarens typskylt. Laddare märkta med 230 V kan även anslutas till
220 V.
Laddning
Laddningen startar när stickproppen anslutits till vägguttaget och batterimodulen 1 place-
rats i laddningsschaktet 3.
Den intelligenta laddningsmetoden registrerar automatiskt batterimodulens laddningstill-
stånd och laddar i relation till batteriets temperatur och spänning med optimal laddström.
Härvid skonas batteriet samtidigt som det alltid är fulladdat när det sitter kvar i laddaren.
Anvisning: Batterimodulen kan laddas upp endast när dess temperatur ligger inom tillåtet
temperaturområde, se avsnitt ”Tekniska data”.
Indikeringselementens betydelse
Blinkindikering vid laddning 2
Pågående laddning signaleras med blink i laddningsindikatorn 2.
Kontinuerligt ljus vid laddning 2
Kontinuerligt ljus i laddningsindikatorn 2 signalerar att batterimo-
dulenärfullständigtuppladdadellerattbatterimodulenstemperatur
ligger utanför tillåtet temperaturområde och att den därför inte kan
laddas. Så fort tillåten temperatur uppnås, startar batterimodulens
laddning.
Ombatterimoduleninteärinsattsignalerarkonstantljusiladdningsindikatorn2attnätslad-
den är ansluten till vägguttaget och att laddaren är klar för användning.
Fel – Orsak och åtgärd
Laddningsström mA 1500
Tillåtet temperaturområde för laddning °C 0 – 45
Laddningstid vid batterikapacitet, ca. (80%) 100%
– 1,3–1,5 Ah min (50) 65
– 2,0 Ah min (65) 80
Antal battericeller 1 – 3
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,3
Skyddsklass / II
Orsak Åtgärd
Laddningsindikatorn 2 lyser kontinuerligt
Laddning inte möjlig
Batterimodulen inte (korrekt) insatt Sätt upp batterimodulen korrekt på laddaren
Laddare AL 1115 CV
Beakta produktnumret på laddarens typskylt. Handelsbeteckningarna för enskilda laddare kan variera.
OBJ_BUCH-1256-004.book Page 36 Monday, December 16, 2013 4:51 PM
Page: 36
Svenska | 37
Bosch Power Tools 1 609 92A 0F5 | (16.12.13)
Arbetsanvisningar
Vid kontinuerliga resp. efter varandra upprepade laddningscykler utanavbrott kan laddaren
bli varm. Detta är utan betydelse och är inte ett tecken på att laddaren har en teknisk defekt.
Ärbrukstidenefteruppladdningonormaltkorttyderdetpåattbatteriernaärförbrukadeoch
måste bytas mot nya.
Underhåll och service
Kundtjänst och användarrådgivning
Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och
reservdelar. Sprängskisser och information om reservdelar hittar du på:
www.bosch-pt.com
Bosch användarrådgivningsteamet hjälper gärna vid frågor som gäller våra produkter och
tillbehör.
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar produktnumret som består av
10 siffror och som finns på laddarens typskylt.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
Avfallshantering
Laddare, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.
Släng inte laddare i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU för kasserade elektriska och
elektroniska apparater och dess modifiering till nationell rätt måste obruk-
bara laddare omhändertas separat och på miljövänligt sätt lämnas in för
återvinning.
Ändringar förbehålles.
Batterikontakterna är förorenade Rengör kontakterna t. ex. genom att uppre-
pade gånger sätta in och ta ut batterimodu-
len, eller byt batterimodulen vid behov
Batteriet är defekt Ersätt batterimodulen
Laddningsindikeringen 2 lyser inte
Laddarens stickpropp är inte (korrekt) kopp-
lad
Anslut stickproppen korrekt i vägguttaget
Vägguttaget, nätsladden eller laddaren är
defekt
Kontrollera nätspänningen, låt vid behov en
auktoriserad serviceverkstad för Bosch
el-verktyg kontrollera laddaren
Orsak Åtgärd
OBJ_BUCH-1256-004.book Page 37 Monday, December 16, 2013 4:51 PM

Question & answers

There are no questions about the Bosch AL 1115 CV yet.

Ask a question about the Bosch AL 1115 CV

Have a question about the Bosch AL 1115 CV but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch AL 1115 CV. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch AL 1115 CV as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.