Bosch AHS 48 Li manual

View a manual of the Bosch AHS 48 Li below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: häcksax
  • Model/name: AHS 48 Li
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Rumänska, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare, Ryska, Czech

Table of Contents

Page: 94
Svenska | 95
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
sv
Säkerhetsanvisningar
Förklaring till bildsymbolerna
Läs noga igenom bruksanvisningen.
Använd inte trädgårdsredskapet i regn
och utsätt det inte heller för regn.
Ta bort batterierna innan inställnings-
eller rengöringsarbeten utförs på träd-
gårdsredskapet eller när trädgårdsred-
skapet är utan uppsikt en längre tid.
Allmänna säkerhetsanvisningar för
elverktyg
Läs noga igenom alla säkerhets-
anvisningar och instruktioner.
Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvis-
ningarna och instruktionerna inte följts kan or-
saka elstöt, brand och/eller allvarliga personska-
dor.
Förvara alla varningar och anvisningar för
framtida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till
nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till bat-
teridrivna elverktyg (sladdlösa).
1) Arbetsplatssäkerhet
a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.
Oordning på arbetsplatsen och dåligt be-
lyst arbetsområde kan leda till olyckor.
b) Använd inte elverktyget i explosionsfar-
lig omgivning med brännbara vätskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar
gnistor som kan antända dammet eller
gaserna.
c) Håll under arbetet med elverktyget barn
och obehöriga personer på betryggande
avstånd. Om du störs av obehöriga perso-
ner kan du förlora kontrollen över el-
verktyget.
2) Elektrisk säkerhet
a) Elverktygets stickpropp måste passa till
vägguttaget. Stickproppen får absolut
inte förändras. Använd inte adapterkon-
takter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oförändrade stickproppar och
passande vägguttag reducerar risken för
elstöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor
som t. ex. rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en större risk för elstöt
om din kropp är jordad.
c) Skydda elverktyget mot regn och väta.
Tränger vatten in i ett elverktyg ökar ris-
ken för elstöt.
d) Missbruka inte nätsladden och använd
den inte för att bära eller hänga upp el-
verktyget och inte heller för att dra
stickproppen ur vägguttaget. Håll nät-
sladden på avstånd från värme, olja,
skarpa kanter och rörliga maskindelar.
Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar
risken för elstöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg utom-
hus använd endast förlängningssladdar
som är avsedda för utomhusbruk. Om en
lämplig förlängningssladd för utomhus-
bruk används minskar risken för elstöt.
f) Använd ett felströmsskydd om det inte
är möjligt att undvika elverktygets an-
vändning i fuktig miljö. Felströmsskyddet
minskar risken för elstöt.
3) Personsäkerhet
a) Var uppmärksam, kontrollera vad du gör
och använd elverktyget med förnuft. An-
vänd inte elverktyg när du är trött eller
om du är påverkad av droger, alkohol
eller mediciner. Under användning av
elverktyg kan även en kort ouppmärksam-
het leda till allvarliga kroppsskador.
VARNING
OBJ_BUCH-564-006.book Page 95 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Page: 95
96 | Svenska
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
b) Bär alltid personlig skyddsutrustning
och skyddsglasögon. Användning av per-
sonlig skyddsutrustning som t.ex. damm-
filtermask, halkfria säkerhetsskor,
skyddshjälm och hörselskydd reducerar
alltefter elverktygets typ och användning
risken för kroppsskada.
c) Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrol-
lera att elverktyget är frånkopplat innan
du ansluter stickproppen till vägguttaget
och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar
upp eller bär elverktyget. Om du bär el-
verktyget med fingret på strömställaren
eller ansluter påkopplat elverktyg till nät-
strömmen kan olycka uppstå.
d) Ta bort alla inställningsverktyg och
skruvnycklar innan du kopplar på el-
verktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en
roterande komponent kan medföra
kroppsskada.
e) Undvik onormala kroppsställningar. Se
till att du står stadigt och håller balan-
sen. I detta fall kan du lättare kontrollera
elverktyget i oväntade situationer.
f) Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hå-
ret, kläderna och handskarna på avstånd
från rörliga delar. Löst hängande kläder,
långt hår och smycken kan dras in av rote-
rande delar.
g) När elverktyg används med dammutsug-
nings- och -uppsamlingsutrustning, se
till att dessa är rätt monterade och an-
vänds på korrekt sätt. Användning av
dammutsugning minskar de risker damm
orsakar.
4) Korrekt användning och hantering av el-
verktyg
a) Överbelasta inte elverktyget. Använd för
aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett
lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre
och säkrare inom angivet effektområde.
b) Ett elverktyg med defekt strömställare
får inte längre användas. Ett elverktyg
som inte kan kopplas in eller ur är farligt
och måste repareras.
c) Dra stickproppen ur vägguttaget och/el-
ler ta bort batteriet innan inställningar
utförs, tillbehörsdelar byts ut eller el-
verktyget lagras. Denna skyddsåtgärd
förhindrar oavsiktlig inkoppling av el-
verktyget.
d) Förvara elverktygen oåtkomliga för barn.
Låt elverktyget inte användas av perso-
ner som inte är förtrogna med dess an-
vändning eller inte läst denna anvisning.
Elverktygen är farliga om de används av
oerfarna personer.
e) Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrolle-
ra att rörliga komponenter fungerar fel-
fritt och inte kärvar, att komponenter in-
te brustit eller skadats; orsaker som kan
leda till att elverktygets funktioner på-
verkas menligt. Låt skadade delar repa-
reras innan elverktyget tas i bruk. Många
olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
f) Håll skärverktygen skarpa och rena. Om-
sorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa
eggar kommer inte så lätt i kläm och går
lättare att styra.
g) Använd elverktyget, tillbehör, insats-
verktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta
hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmo-
menten. Om elverktyget används på ett
sätt som det inte är avsett för kan farliga
situationer uppstå.
5) Omsorgsfull hantering och användning av
sladdlösa elverktyg
a) Ladda batterierna endast i de laddare
som tillverkaren rekommenderat. Om en
laddare som är avsedd för en viss typ av
batterier används för andra batterityper
finns risk för brand.
b) Använd endast batterier som är avsedda
för aktuellt elverktyg. Används andra bat-
terier finns risk för kroppsskada och
brand.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 96 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Page: 96
Svenska | 97
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
c) Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar
och andra små metallföremål på avstånd
från reservbatterier för att undvika en
bygling av kontakterna. En kortslutning
av batteriets kontakter kan leda till bränn-
skador eller brand.
d) Om batteriet används på fel sätt finns
risk för att vätska rinner ur batteriet.
Undvik kontakt med vätskan. Vid oav-
siktlig kontakt spola med vatten. Om
vätska kommer i kontakt med ögonen
uppsök dessutom läkare. Batterivätskan
kan medföra hudirritation och brännska-
da.
6) Service
a) Låt endast kvalificerad fackpersonal re-
parera elverktyget och endast med origi-
nalreservdelar. Detta garanterar att el-
verktygets säkerhet upprätthålls.
Säkerhetsanvisningar för häcksaxar
f Håll knivarna på avstånd från kroppen. För-
sök inte ta bort klippt material eller hålla i
material som ska klippas när kniven är in-
kopplad. Ta på frånslaget trädgårdsredskap
bort klippt material som kommit i kläm. Un-
der användning av häcksaxen kan även en
kort ouppmärksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.
f Bär häcksaxen i handtaget med stillaståen-
de kniv. För transport och lagring av
häcksaxen ska skyddet vara påsatt. En om-
sorgsfull hantering av trädgårdsredskapet
minskar risken för kroppsskada som kniv kan
orsaka.
f Håll tag i elverktyget endast på isolerade
greppytor då risk finns att knivarna kommer
i kontakt med dolda strömledningar. Kni-
vens kontakt med en spänningsförande led-
ning kan sätta redskapets metalldelar under
spänning och leda till elstöt.
f Håll nätsladden på betryggande avstånd
från klippområdet. Under arbetet kan näts-
ladden vara dold i buskaget och oavsiktligt
kapas.
f Kontrollera att alla skyddsanordningar och
handtag är monterade innan elverktyget an-
vänds. Använd aldrig ett ofullständigt monte-
rat redskap eller ett redskap som på otillåtet
sätt modifierats.
f Smörj knivsvärdet med servicespray innan
du använder trädgårdsredskapet.
f Öppna inte batteriet. Detta kan leda till kort-
slutning.
Skydda batteriet mot hög värme som
t. ex. längre solbestrålning, eld, vat-
ten och fukt. Explosionsrisk föreligger.
f Kortslut inte batterimodulen. Explosions-
risk föreligger.
f I skadad eller felanvänd batteri kan ångor
uppstå. Tillför friskluft och uppsök läkare
vid åkommor. Ångorna kan leda till irritation
i andningsvägarna.
f Från ett defekt batteri kan vätska rinna ut
och väta föremål i närheten. Kontrollera
berörda delar. Rengör eller byt ut dem vid
behov.
f Använd batteriet endast med Bosch elverk-
tyget. Detta skyddar batteriet mot farlig
överbelastning.
f Använd endast originalbatterier från Bosch
med den spänning som anges på elverkty-
gets typskylt. Om andra batterier används,
t. ex. kopierade batterier, renoverade batte-
rier eller batterier av främmande fabrikat,
finns risk för att batteriet exploderar och or-
sakar person- och materialskador.
f Elverktyget får inte användas av person (in-
klusive barn) med begränsad fysisk, senso-
risk eller psykisk förmåga och/eller som sak-
nar den erfarenhet och kunskap som krävs
för hantering. Undantag görs om personen
övervakas av en ansvarig person som kan un-
dervisa i verktygets användning.
Barn bör övervakas för att säkerställa att de
inte leker med verktyget.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 97 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Page: 97
98 | Svenska
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Säkerhetsanvisningar för laddare
Skydda laddaren mot regn och väta.
Tränger vatten in i laddaren ökar risken
för elektrisk stöt.
f Ladda inte batterimoduler av främmande
fabrikat. Laddaren är lämplig endast för
laddning av Bosch li-jonbatterimoduler med
den spänning som anges i Tekniska data. I an-
nat fall finns risk för brand och explosion.
f Håll laddaren ren. Förorening kan leda till
elektrisk stöt.
f Kontrollera laddare, kabel och stickkontakt
före varje användning. En skadad laddare
får inte användas. Du får själv aldrig öppna
laddaren, låt den repareras av kvalificerad
fackman och endast med originalreservde-
lar. Skadade laddare, ledningar eller stick-
kontakter ökar risken för elektrisk stöt.
f Använd inte laddaren på lättantändligt un-
derlag (t. ex. papper, textilier mm) resp. i
brännbar omgivning. Vid laddningen värms
laddaren upp vilket kan medföra brandrisk.
f Håll barn under uppsikt och se till att de in-
te leker med laddaren.
f Laddaren får endast under uppsikt använ-
das av barn eller personer med begränsad
mental eller fysisk förmåga eller om de un-
dervisats i laddarens användning. En om-
sorgsfull instruktion reducerar riskerna för
felhantering och kroppsskada.
Produkt- och kapacitets-
beskrivning
Läs noga igenom alla säkerhetsan-
visningar och instruktioner. Fel
som uppstår till följd av att säker-
hetsanvisningarna och instruktio-
nerna inte följts kan orsaka elstöt,
brand och/eller allvarliga personskador.
Fäll upp sidan med illustration av trädgårdsred-
skapet och håll sidan uppfälld när du läser
bruksanvisningen.
Ändamålsenlig användning
Trädgårdsredskapet är avsett för klippning och
formning av häckar och buskar i trädgårdar.
Leveransen omfattar
Plocka försiktigt upp trädgårdsredskapet ur för-
packningen och kontrollera att följande delar
finns med:
– Häcksax
– Svärdskydd
– Bruksanvisning
Batteriet och laddaren ingår vid vissa utföran-
den i leverans.
Om delar saknas eller om de är skadade, ta ge-
nast kontakt med återförsäljaren.
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till il-
lustration av trädgårdsredskapet på grafiksidan.
1 Knivsvärd
2 Handskydd för främre handtaget
3 Främre handtagsbygel med kopplingsspak
4 Inkopplingsspärr för strömställaren Till/Från
5 Bakre handtag med strömställare Till/Från
6 Batteri
7 Ventilationsöppningar
8 Svärdskydd
9 Laddare
10 Lysdiodindikering
11 Serienummer
I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör
ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörspro-
gram beskrivs allt tillbehör som finns.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 98 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Page: 98
Svenska | 99
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
Tekniska data
Sladdlös häcksax AHS 48 LI AHS 52 LI
Produktnummer 3 600 H49 000 3 600 H49 001
Slagfrekvens på tomgång min-1
1100 1100
Snittlängd mm 480 520
Snittbredd mm 15 15
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,2 2,3
Serienummer För serienummer 11 se (typskylt) på trädgårdsredska-
pet
Batterimodul Li-jon Li-jon
Produktnummer
– 1,3 Ah
– 1,5 Ah
2 607 336 039
2 607 336 207
2 607 336 039
2 607 336 207
Märkspänning V= 18 18
Kapacitet
– 2 607 336 039
– 2 607 336 207
Ah
Ah
1,3
1,5
1,3
1,5
Antal battericeller
– 2 607 336 039
– 2 607 336 207
5
5
5
5
Drifttid med en batteriladdning min 50 50
Laddare AL 2215 CV AL 2215 CV
Produktnummer EU
UK
AU
2 607 225 471
2 607 225 473
2 607 225 475
2 607 225 471
2 607 225 473
2 607 225 475
Laddningsström mA 1500 1500
Tillåtet temperaturområde för laddning °C 0– 45 0– 45
Laddningstid (batterimodulen urladdad) min 60 60
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,4 0,4
Skyddsklass / II / II
Laddare AL 2204 CV AL 2204 CV
Produktnummer EU
UK
AU
2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277
2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277
Laddningsström mA 430 430
Tillåtet temperaturområde för laddning °C 0– 45 0– 45
Laddningstid (batterimodulen urladdad) min 180 180
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
Skyddsklass / II / II
OBJ_BUCH-564-006.book Page 99 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Page: 99
100 | Svenska
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Buller-/vibrationsdata
Mätvärdena för buller har tagits fram baserande
på 2000/14/EG.
Redskapets A-vägda ljudnivå uppnår i typiska
fall: Ljudtrycksnivå 79 dB(A); ljudeffektnivå
87 dB(A). Onoggrannhet K =3 dB.
Totala vibrationsvärden (vektorsumma ur tre
riktningar) framtaget enligt EN 60745:
Vibrationsemissionsvärde ah = 2,5 m/s2
, onog-
grannhet K = 1,5 m/s2
.
Mätningen av den vibrationsnivå som anges i
denna anvisning har utförts enligt en mätmetod
som är standardiserad i EN 60745 och kan an-
vändas vid jämförelse av olika elverktyg. Mät-
metoden är även lämplig för preliminär bedöm-
ning av vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar den
huvudsakliga användningen av elverktyget. Om
däremot elverktyget används för andra ändamål
och med andra insatsverktyg eller inte underhål-
lits ordentligt kan vibrationsnivån avvika. Härvid
kan vibrationsbelastningen under arbetsperio-
den öka betydligt.
För en exakt bedömning av vibrationsbelast-
ningen bör även de tider beaktas när elvektyget
är frånkopplat eller är igång men inte används.
Detta reducerar tydligt vibrationsbelastningen
för den totala arbetsperioden.
Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda
operatören mot vibrationernas inverkan t.ex.:
underhåll av elverktyget och insatsverktygen, att
hålla händerna varma, organisation av arbetsför-
loppen.
Försäkran om överensstämmelse
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att
denna produkt som beskrivs i ”Tekniska data”
överensstämmer med följande normer och nor-
mativa dokument: EN 60745 (sladdlöst verktyg)
och EN 60335 (batteriladdare) uppfyller be-
stämmelserna i direktiven 2006/95/EG,
2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG.
2000/14/EG: Garanterad ljudeffektnivå
90 dB(A). Bedömningsmetod för överensstäm-
melse enligt bilaga V.
Produktkategori: 25
Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
07
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
30.11.2010
Montage
För din säkerhet
f Obs! Stäng av trädgårdsredskapet och ta
bort batterimodulen innan inställnings- el-
ler rengöringsarbeten utförs.
f Efter frånkoppling av häcksaxen rörs kni-
varna ännu några bråkdelar av en sekund.
f Berör inte knivar som är i rörelse.
Laddning av batterimodul
Anvisning: Batteriet levereras ofullständigt upp-
laddad. För full effekt ska batteriet före första
användningen laddas upp i laddaren.
Litium-jonbatteriet kan när som helst laddas
upp eftersom detta inte påverkar livslängden.
Batteriet skadas inte om laddning avbryts.
Borttagning av batteri
Tryck på upplåsningsknappen och dra batteri-
modulen 6 bakåt ur elredskapet.
Laddning (se bild A)
Laddningen startar när laddarens stickpropp an-
sluts till nätuttaget och batterimodulen placeras
i laddaren 9.
Lägg först upp batterimodulen 6 som bilden vi-
sar framtill på laddaren (n) och tryck sedan bat-
terimodulen 6 ned baktill (o). För uttagning av
batterimodulen förfar i omvänd ordningsföljd.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-564-006.book Page 100 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Page: 100
Svenska | 101
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
Den intelligenta laddningsmetoden registrerar
automatiskt batterimodulens laddningstillstånd
och laddar i relation till batteriets temperatur
och spänning med optimal laddström.
Härvid skonas batteriet samtidigt som det alltid
är fulladdat när det sitter kvar i laddaren.
Anvisning: Batterimodulen kan laddas upp en-
dast när dess temperatur ligger inom tillåtet
temperaturområde, se avsnitt ”Tekniska data”.
Blinkindikering vid laddning 10
Pågående laddning signaleras
med blink i laddningsindikatorn
10.
Kontinuerligt ljus vid laddning 10
Kontinuerligt ljus i laddnings-
indikatorn 10 signalerar att
batterimodulen är fullständigt
uppladdad eller att batteri-
modulens temperatur ligger utanför tillåtet tem-
peraturområde och att den därför inte kan lad-
das. Så fort tillåten temperatur uppnås, startar
batterimodulens laddning.
Om batterimodulen inte är insatt signalerar kon-
stant ljus i laddningsindikatorn 10 att nätslad-
den är ansluten till vägguttaget och att laddaren
är klar för användning.
Anvisningar för laddning
Vid kontinuerliga resp. efter varandra upprepa-
de laddningscykler utan avbrott kan laddaren bli
varm. Detta är utan betydelse och är inte ett
tecken på att laddaren har en teknisk defekt.
Är brukstiden efter uppladdning onormalt kort
tyder det på att batterierna är förbrukade och
måste bytas mot nya.
Batteriet är försedd med en NTC-temperaturö-
vervakning som endast tillåter uppladdning in-
om ett temperaturområde mellan 0 °C och
45 °C. Härvid uppnår batteriet en lång brukstid.
Litium-jonbatteriet är genom ”Electronic Cell Pro-
tection (ECP)” skyddat mot djupurladdning. Vid
urladdat batteri kopplar skyddskopplingen från
trädgårdsredskapet: Kniven roterar inte längre.
Tryck inte på strömställaren efter det
trädgårdsredskapet automatiskt
kopplats från. Risk finns för att batterimodulen
skadas.
Drift
Driftstart
Insättning av batteri (se bild A)
Skjut in batterimodulen i elredskapet som bil-
den visar. Batterimodulen måste märkbart snäp-
pa fast.
Inkoppling (se bild B)
n Tryck ned bakre handtagets strömställare 5
och håll den nedtryckt.
o Dra inkopplingsspärren 4 uppåt.
p Tryck nu på den främre strömställaren 3.
Urkoppling
Släpp främre 3 eller bakre 5 strömställaren
Till/Från.
Arbetsanvisningar (se bilder C–E)
f Obs! Håll tag i häcksaxen med båda händer-
na och håll saxen på avstånd från kroppen.
Se till att du står stadigt.
f Smörj knivsvärdet med servicespray innan
du använder trädgårdsredskapet.
Grenar upp till en tjocklek på 15 mm kan klip-
pas. För att knivarna ska kunna gripa grenarna
ordentligt, mata häcksaxen jämnt längs snittlin-
jen. Det dubbelsidiga knivsvärdet möjliggör
klippning i båda riktningarna och pendling i sid-
led.
Klipp först häckens sidor och därefter häckens
topp.
Vi rekommenderar att klippa nedifrån uppåt för
att åstadkomma raka sidor. Om häcken klipps
uppifrån nedåt böjs de tunnare kvistarna utåt
och risk finns att uttunnade ställen eller hål upp-
står.
Spänn för jämn klippning av häckens topp upp
ett rättesnöre i rätt höjd längs hela häcken.
Se till att främmande föremål som t. ex. ståltråd
inte klipps, eftersom risk finns att knivarna eller
drivningen skadas.
OBS
OBJ_BUCH-564-006.book Page 101 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Page: 101
102 | Svenska
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Antiblockeringsfunktion
Trädgårdsredskapet har en patenterad egen-
skap som fungerar så här:
Om knivarna blockeras i materialet ökar mo-
torns belastning. Den intelligenta mikroelektro-
niken registrerar denna överbelastning och
kopplar flera gånger om motorn för att hindra
knivarna från att blockera och för att få materia-
let klippt.
Den hörbara omkopplingen kan ta upp till 3 s.
Efter klippning fungerar trädgårdsredskapet
normalt eller så stannar kniven automatiskt i öp-
pet läge om överbelastningen kvarstår (t. ex. om
ett stycke trådstängsel blockerar trädgårdsred-
skapet).
Felsökning
Tabellen nedan visar felsymtom, möjlig orsak samt korrekt åtgärd om trädgårdsredskapet inte skulle
fungera felfritt. Om du inte med hjälp av anvisningarna lyckas lokalisera och åtgärda problemet, ta
kontakt med din serviceverkstad.
f Obs! Före felsökning stäng av trädgårdsredskapet och ta bort batterimodulen.
Symptom Möjlig orsak Åtgärd
Häcksaxen startar
inte
Batterimodulen är urladdad Vid laddning av batterimodulen följ
anvisningarna
Inkopplingsspärren är inte korrekt
låst
se ”Driftstart”
Häcksaxen går med
avbrott
Trädgårdsredskapets inre kablar de-
fekta
Uppsök kundservicen
Strömställaren defekt Uppsök kundservicen
Motorns rotationsriktning kopplas
oavbrutet om, varefter motorn stan-
nar efter ca 3 s
se ”Arbetsanvisning” (Anti-
blockeringsfunktion)
Motorn går, knivarna
står stilla
Internt fel Uppsök kundservicen
Knivarna blir heta Kniven är trubbig Låt knivsvärdet slipas
Kniven har skåror i eggen Kontrollera knivsvärdet
För hög friktion till följd av bristfällig
smörjning
Spreja med smörjolja
Kniven rör inte på
sig
Batterimodulen är urladdad Vid laddning av batterimodulen följ
anvisningarna
Trädgårdsredskapet är defekt Uppsök kundservicen
Kraftiga vibrationer/
buller
Trädgårdsredskapet är defekt Uppsök kundservicen
Uppladdad batteri-
modul har för låg
klippkapacitet
För hög friktion till följd av bristfällig
smörjning
Spreja med smörjolja
Kniven måste rengöras Rengör kniven
dålig snitteknik se ”Arbetsanvisningar”
Batterimodulen inte fulladdad Vid laddning av batterimodulen följ
anvisningarna
OBJ_BUCH-564-006.book Page 102 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Page: 102
Svenska | 103
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
f Observera! Före alla åtgärder på trädgårds-
redskapet ska batteriet tas bort.
Anvisning: Regelbundna underhållsåtgärder ga-
ranterar en lång och tillförlitlig brukstid.
Undersök trädgårdsredskapet regelbundet av-
seende brister som lösa fästen och nedslitna el-
ler skadade komponenter.
Kontrollera att skyddskåporna och skyddsan-
ordningarna är oskadade och korrekt montera-
de. Innan elredskapet tas i bruk ska nödvändiga
underhållsåtgärder och reparationer utföras.
Om i trädgårdsredskapet trots exakt tillverkning
och sträng kontroll störning skulle uppstå, bör
reparation utföras av auktoriserad serviceverk-
stad för Bosch-trädgårdsredskap.
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdels-
beställningar produktnumret som består av
10 siffror och som finns på trädgårdsredskapets
typskylt.
Efter utfört arbete/förvaring
f Obs! Stäng av från trädgårdsredskapet och
ta bort batterimodulen. Kontrollera att bat-
terimodulen tagits ut innan trädgårdsred-
skapet läggs bort för förvaring.
Rengör häcksaxen noggrant på utsidan med en
mjuk borste och en trasa. Använd varken vatten,
lösnings- eller polermedel. Avlägsna alla förore-
ningar och rengör noggrant motorns ventila-
tionsöppningar 7.
Smörj knivsvärdet med servicespray innan träd-
gårdsredskapet lagras.
Förvara häcksaxen på ett säkert och torrt ställe
utom räckhåll för barn. Ställ inte upp andra före-
mål på häcksaxen.
Batterimodulen ska förvaras vid en temperatur
mellan 0 °C och 45 °C.
Laddningsindika-
torn 10 lyser konti-
nuerligt
Laddning inte möjlig
Batterimodulen inte (korrekt) insatt Sätt upp batterimodulen korrekt på
laddaren
Batterikontakterna är förorenade Rengör kontakterna t.ex. genom att
upprepade gånger sätta in och ta ut
batterimodulen, eller byt batterimo-
dulen vid behov
Batterimodulen defekt Ersätt batterimodulen
Knivarna rör sig
långsamt eller antib-
lockeringsmekanis-
men fungerar inte
Batterimodulen är urladdad Vid laddning av batterimodulen följ
anvisningarna
Batteriet har varit lagrat vid otillåten
temperatur
Låt batteriet anta rumstemperatur
(tillåten temperatur mellan 0 och
45 °C)
Laddningsindike-
ringen 10 lyser inte
Laddarens stickpropp är inte (kor-
rekt) kopplad
Anslut stickproppen korrekt i väggut-
taget
Vägguttaget, nätsladden eller ladda-
ren är defekt
Kontrollera nätspänningen, låt vid
behov en auktoriserad
serviceverkstad för Bosch el-verktyg
kontrollera laddaren
Symptom Möjlig orsak Åtgärd
OBJ_BUCH-564-006.book Page 103 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Page: 103
104 | Svenska
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Kundservice och kundkonsulter
Kundservicen ger svar på frågor beträffande re-
paration och underhåll av produkter och reserv-
delar. Sprängskissar och informationer om re-
servdelar lämnas även på adressen:
www.bosch-garden.com
Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när
det gäller frågor beträffande köp, användning
och inställning av produkter och tillbehör.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91
Transport
Batteriet får försändas endast om huset är oska-
dat. Tejpa över öppna kontakter och förpacka
batteriet så att den inte kan röra på sig i förpack-
ningen.
Vid försändelse an litium-jonbatterier krävs möj-
ligen en märkning; undersök vilka föreskrifter
som gäller i aktuellt land.
Avfallshantering
Trädgårdsredskap, tillbehör och förpackning
ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvin-
ning.
Släng inte trädgårdsredskap, laddare och inte
heller batterier i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Enligt europeiska direktivet
2002/96/EG måste obrukbara
elektriska och elektroniska appa-
rater och enligt europeiska direk-
tivet 2006/66/EG felaktiga eller
förbrukade batterier separat om-
händertas och på miljövänligt sätt lämnas in för
återvinning.
Sekundär-/primärbatterier:
Li-jon:
Beakta anvisningarna i avsnit-
tet ”Transport”, sida 104.
Ändringar förbehålles.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 104 Monday, December 13, 2010 12:55 PM

Question & answers

There are no questions about the Bosch AHS 48 Li yet.

Ask a question about the Bosch AHS 48 Li

Have a question about the Bosch AHS 48 Li but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch AHS 48 Li. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch AHS 48 Li as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.