Bosch 38.4 Li Comfort manual

View a manual of the Bosch 38.4 Li Comfort below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Gräsklippare
  • Model/name: 38.4 Li Comfort
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Rumänska, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare

Table of Contents

Page: 141
sv Översättning av orginalbruksanvisning
142 440807_a
ÖVERSÄTTNING AV
ORGINALBRUKSANVISNING
Innehållsförteckning
Om denna handbok....................................... 142
Produktbeskrivning.........................................142
Säkerhetsinstruktioner....................................144
Montering........................................................145
Idrifttagning.....................................................145
Handhavande................................................. 145
Information om att arbeta...............................146
Förvaring av batterigräsklippare.....................146
Förvaring av batteri och laddare.................... 146
Reparation......................................................147
Underhåll och skötsel.....................................147
Bortskaffande................................................. 147
Transport........................................................ 147
Felavhjälpning................................................ 149
Garanti............................................................150
OM DENNA HANDBOK
Läs igenom denna dokumentation före an-
vändning. Detta är en förutsättning för säkert
arbete och felfri hantering.
Beakta säkerhets- och varningsanvisnin-
garna i dokumentationen och på produkten.
Dokumentationen är en permanent del av
den beskrivna produkten och bör lämnas vi-
dare till köparen vid försäljning.
Teckenförklaring
OBSERVA!
Följ dessa varningsinstruktioner exakt
för att undvika person- och / eller mate-
rialskador.
ADVICE
Särskilda instruktioner för bättre förs-
tåelse och användning.
PRODUKTBESKRIVNING
I denna dokumentation beskrivs batteridrivna
gräsklippare med gräsuppsamlare.
Ändamålsenlig användning
Denna maskin är endast avsedd för klippning av
en gräsmatta på privat område.
En annan eller därutöver gående användning gäl-
ler som ej ändamålsenlig.
Möjlig felanvändning
Denna gräsklippare är inte lämplig för an-
vändning inom offentliga anläggningar, par-
ker, på sportplatser samt inom lant- och
skogsbruk.
Befintliga säkerhetsanordningar får inte de-
monteras eller förbikopplas t.ex. genom att
binda fast säkerhetsbygeln på styret
Använd inte maskinen vid regn och/eller på
våt gräsmatta
Maskinen får inte användas yrkesmässigt
Säkerhets- och skyddsanordningar
OBSERVA!
Skaderisk!
Säkerhets- och skyddsanordningar får
inte sättas ur funktion.
Säkerhetsbygel
Maskinen är utrustad med en säkerhetsbygel.
Släpp helt enkelt denna om fara uppstår. Motorn
och kniven stoppas.
Utkastlucka
Utkastluckan skyddar mot delar som ev. kastas ut.
Säkerhetsnyckel
Maskinen är försedd med en säkerhetsnyckel för
att undvika oavsiktlig igångsättning. Koppla från
maskinen före underhållsarbeten och dra alltid av
säkerhetsnyckeln.
Page: 142
Produktbeskrivning
440807_a 143
Produktöversikt
10
9
8
1
2
3
3
4
5
6
7
1 Säkerhetsbygel 7 Snitthöjdsinställning
2 Startbrytare 8 Batterifack
3 Inställning av styrstån-
gen
9 Batteriladdare
4 Nivåindikator 10 Säkerhetsnyckel
5 Gräsuppsamlare 11 Uppladdningsbart bat-
teri
6 Skyddslucka
Symboler på maskinen
Obs! Särskild försiktighet vid använd-
ningen.
Läs bruksanvisningen före idrifttagnin-
gen!
Håll andra personer borta från riskom-
rådet!
Obs - fara! Håll händer och fötter borta
från skärverktyget!
Håll avstånd till riskområdet.
Dra alltid av säkerhetsnyckeln före ar-
beten på maskinen.
Obs! Vassa knivar! Håll andra
Ta inte tag i skärverktyget.
Page: 143
sv Säkerhetsinstruktioner
144 440807_a
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Maskinföraren eller användaren ansvarar för oly-
ckor med andra personer och deras egendom.
OBSERVA!
Skaderisk!
Säkerhets- och skyddsanordningar får
inte sättas ur funktion.
Elektrisk säkerhet
Nätspänningen måste överensstämma med
uppgifterna angående nätspänning för lad-
daren i Tekniska data, använd ingen annan
nätspänning.
Säkerhetsanvisningar för batteri och laddare
OBSERVA!
Obs! - Brand- och explosionsrisk!
Kasta inte in batteriet i öppen eld.
Använd endast batteriet och ladda-
ren inom områden som är skyddade
mot regn och väta.
Skydda batteriet mot hetta och di-
rekt solstrålning.
Kortslut inte batteriet
Skydda maskinen, batteriet och laddaren mot
fukt.
Använd endast originalbatterier och -laddare
från tillverkaren.
Öppna inte batteriet. Risk för kortslutning
föreligger
Vid felaktig användning kan vätska läcka ur
batteriet. Undvik att komma i kontakt med
vätskan. Skölj med vatten vid eventuellt kon-
takt. Ta kontakt med läkare om vätskan skulle
råka komma i ögonen.
Säkerhetsanvisningar för manövrering
RISK!
Obs! - Risk för personskada!
Oavsiktlig inkoppling kan leda till synner-
ligen allvarliga personskador. För att un-
dvika detta måste säkerhetsnyckeln dras
av efter frånkopplingen!
Dra av säkerhetsnyckeln innan:
Du låter maskinen stå utan uppsikt.
Du kontrollerar, rengör eller utför skötsel-
arbeten på maskinen.
Du sätter i batteriet.
Om störningar och ovanliga vibrationer
uppträder på maskinen.
Blockeringar lossas.
Tilltäppningar åtgärdas.
Om kontakt med främmande föremål
uppstår.
Barn och personer som inte känner till denna
bruksanvisning får inte använda maskinen.
Beakta lokala bestämmelser vad gäller ålder-
gräns för användning av maskinen.
Använd produkten enbart om den är i tekniskt
fullgott skick
Använd inte apparaten under inverkan av al-
kohol, droger eller mediciner.
Kontrollera maskinen och batteriet med avse-
ende på skador före varje användning, byt ut
skadade delar.
Ta bort alla främmande föremål från gräsmat-
tan före klippningen.
Använd lämpliga arbetskläder:
Långbyxor
Stadiga och halksäkra skor
Se till att stå stadigt vid arbetet.
Håll andra personer borta från riskområdet.
Håll kropp och kläder borta från skäranord-
ningen.
Arbeta endast vid tillräckligt dagsljus eller ar-
tificiellt ljus.
Skjut maskinen framåt vid klippningen, gå
aldrig bakåt
ADVICE
Sök efter skador på gräsklipparen ef-
ter kontakt med främmande föremål.
Uppsök en AL-KO serviceverkstad vid
allvarliga skador.
Dra aldrig gräsklipparen mot kroppen
Klipp inte över hinder (t.ex. grenar, trädrötter)
Ta endast bort avklippt gräs och andra rester
vid stillastående motor och avdragen säker-
hetsnyckel.
Koppla från motorn om du kör över ett annat
område än den yta som ska klippas.
Lyft eller bär aldrig maskinen när motorn är
igång
Page: 144
Säkerhetsinstruktioner
440807_a 145
Lämna inte maskinen utan uppsikt när den är
driftsklar
MONTERING
Montera ihop maskinen enligt bifogade monte-
ringsanvisning.
OBSERVA!
Maskinen får först användas efter full-
ständig montering!
IDRIFTTAGNING
Ladda batteriet (1)
ADVICE
Det medföljande batteriet är delvis lad-
dat! Ladda upp batteriet helt och hållet
före den första användningen.
Batteriet kan laddas i vilket laddningstill-
stånd som helst. Avbrott i laddningen sk-
adar inte batteriet.
OBSERVA!
När du drar ut batteriet tryck in låsknap-
pen på undersidan av batteriet så att
spärren lossnar.
1. Skjut in batteriet (1a) i laddaren och anslut
laddaren i eluttaget (1b). Laddningen startar
med att den gröna lysdioden (LED:en) blinkar.
2. Batteriet är fulladdat när LED:en lyser grönt
med fast sken.
3. Dra ur kontakten ur eluttaget (1b).
4. Ta ur batteriet ur laddaren. (1a)
grön LED lyser: batteriladdning 100% -
50% fulladdat
grön LED blinkar: batteriladdning 50% -
25%
LED:en lyser rött: batteriet är inte isatt i
laddaren
ADVICE
Temperaturområdet för laddningen bör
ligga mellan 0 °C och +40 °C.
Laddningstiden till full uppladdning upp-
går till max. 2 timmar. Om batteriets drift-
stid förkortas avsevärt trots full uppladd-
ning, är batteriet förbrukat och måste
bytas ut mot ett nytt originalbatteri.
Sätta i batteriet (2-5)
1. Tryck på batterilocket på maskinen för att
öppna det. (2)
2. Dra av säkerhetsnyckeln på maskinen. (3a)
3. Skjut in batteriet med en lätt tryckning till ans-
laget i batterifacket tills kontaktuttaget på bat-
teriet sitter fast på maskinens kontakt. (4)
4. Sätt i säkerhetsnyckeln igen och vrid om (3b).
5. Tryck en gång på batterilocket för att stänga
det Översättning av orginalbruksanvisning.
(5)
HANDHAVANDE
Inställning av snitthöjden (6)
OBSERVA!
Obs! - Risk för personskada!
Ställ endast in snitthöjden vid frånkopp-
lad motor och stillastående kniv!
1. Tryck spaken åt sidan för att regla upp den
och håll fast den (4).
Tryck spaken i riktning mot framhjulet för
kort gräsmatta, min. steg 1: 3 cm
Tryck spaken i riktning mot bakhjulet för
längre gräsmatta, max. steg 6: 7 cm
2. Släpp spaken och skjut den något framåt eller
bakåt tills den hakar in i önskat läge.
Påsättning av gräsuppsamlaren (7)
OBSERVA!
Obs! - Risk för personskada!
Ta endast av eller sätt på gräsuppsam-
laren vid frånkopplad motor och stillas-
tående kniv.
1. Lyft upp skyddsluckan och häng in gräsupp-
samlaren i hållarna. (7a-b)
Nivåindikator (8)
Nivåindikatorn trycks uppåt av luftströmmen vid
klippningen (8a). När gräsuppsamlaren är full lig-
ger nivåindikatorn an mot korgen (8b). Gräsupp-
samlaren måste tömmas.
Tömning av gräsuppsamlaren (9)
1. Lyft upp skyddsluckan.
2. Häng ur gräsuppsamlaren och ta av den
bakåt.
3. Töm gräsuppsamlaren.
4. Lyft upp skyddsluckan och häng åter in grä-
suppsamlaren i hållarna. (7)
Page: 145
sv Handhavande
146 440807_a
Starta motorn (10)
ADVICE
Gräsklipparens motor kommer efter start
till en början inte upp i fullt knivvarvtal.
Gräsklipparen känner av när du kör ut på
gräsmattan och kopplar först då över till
maximalt knivvarvtal och bibehåller det
maximala knivvarvtalet.
Det tilltagande motorljudet är helt nor-
malt och innebär att gräsklipparen klip-
per med optimalt knivvarvtal.
Starta endast gräsklipparen på ett jämnt under-
lag, inte i högt gräs. Underlaget måste vara fritt
från främmande föremål som t.ex. stenar. Lyft el-
ler tippa inte gräsklipparen vid starten.
1. Sätt i säkerhetsnyckeln igen och vrid om (3b).
2. Håll brytarens startknapp intryckt (10a).
3. Dra säkerhetsbygeln mot styrstången och håll
fast den (10b).
4. Släpp startknappen.
Kontrollera batteriets laddningsstatus under
gräsklippningen (12)
1. Stänga av motorn (11).
2. Öppna batterifacket (2).
3. Tryck på batteriets testknapp: Om LED:en ly-
ser grönt är batteriet fortfarande laddat och du
kan fortsätta att klippa. Om LED:en lyser rött
är batteriet tomt och måste laddas. (12).
Stänga av motorn (11)
1. Släpp säkerhetsbygeln.
2. Vänta tills kniven står still.
3. Dra av säkerhetsnyckeln på maskinen (3a).
INFORMATION OM ATT ARBETA
ADVICE
Iaktta lokala bestämmelser för använd-
ning av gräsklippare.
Ta bort främmande föremål i arbetsområdet.
Håll andra personer borta från riskområdet.
Klipp endast vid goda siktförhållanden.
För endast maskinen i gångtempo.
Klipp endast med vass kniv.
Klipp inte över hinder (t.ex. grenar, trädrötter)
Klipp alltid tvärs mot lutningen i sluttningar.
Kör inte gräsklipparen upp och ner för slutt-
ningen och använd den inte i sluttningar med
mer än 20 ° lutning.
Var extra försiktig när arbetsriktningen
ändras i sluttningar.
Den batteridrivna gräsklipparens driftstid
beror på batteriets tillstånd, gräsmattans
egenskaper och snitthöjdsinställningen. Ofta
upprepad till- och frånkoppling reducerar
också driftstiden.
En optimal driftstid uppnås om man klipper
gräset ofta och gräsmattan alltså hålls kort.
Driftstid vid 100 % batteriladdning i m² per
batteri
Klippning från 6 cm till 4 cm: upp till 300 m²
vid välskött, torr gräsmatta; tunt gräs
Klippning från 8 cm till 4 cm: upp till 200 m²
vid normalt gräs
Klippning från 8 cm till 4 cm: upp till 150 m²
vid tjockt gräs
Tips för gräsklippning
Snitthöjd konstant 3–5 cm, klipp inte av mer
än hälften av gräsets höjd.
Överbelasta inte gräsklipparen! Öka snitthöj-
den och klipp flera gånger om motorns varv-
tal sjunker märkbart pga. av långt, tungt gräs.
Vind och sol kan torka ut gräsmattan efter
klippningen, klipp därför sent på eftermidda-
gen.
FÖRVARING AV
BATTERIGRÄSKLIPPARE
ADVICE
Fäll ihop den övre styrstången för plats-
sparande förvaring
Förvara alltid maskinen med demonterat bat-
teri och avdragen säkerhetsnyckel
Förvara maskinen torrt och oåtkomligt för
barn och obehöriga personer
FÖRVARING AV BATTERI OCH
LADDARE
RISK!
Brand och explosionsrisk!
Lagra inte motorn framför öppen eld eller
värmekällor.
ADVICE
Batteriet är skyddat mot överladdning
genom en försörjningsspänning och kan
därför förbli anslutet till nätet någon tid.
ADVICE
Den optimala förvaringstemperaturen för
batteriet ligger mellan 0 °C och 25 °C.
Page: 146
Förvaring av batteri och laddare
440807_a 147
Förvara batteriet på ett torrt, froskyddat ställe
vid en omgivningstemperatur mellan 0 °C och
+25 °C med ett laddningstillstånd på ca 40 -
60 %
Ladda upp batteriet i ca 2 timmar efter 3 må-
naders förvaring
Förvara inte batteriet i närheten av metalliska
eller syrahaltiga föremål - kortslutningsrisk!
REPARATION
Reparationsarbeten får endast genomföras
av ALKO serviceverkstäder eller auktoriser-
ade fackföretag
För att undvika obalans får skärverktyget och
fastsättningsskruven endast bytas ut som
komplett sats.
UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL
OBSERVA!
Obs! - Risk för personskada!
Dra alltid av säkerhetsnyckeln före alla
underhålls- och skötselarbeten!
Använd alltid arbetshandskar vid under-
hålls- och skötselarbeten på kniven!
Ej balanserade knivar leder till starka vi-
brationer och skadar gräsklipparen.
Kontrollera gräsuppfångningsanordningen
regelbundet med avseende på funktion och
förslitning
Rengör gräsklipparen grundligt med en sop-
borste eller trasa efter gräsklippningen. Ej
borttagen smuts på maskinens undersida
kan inkräkta på funktionen
Spola inte av maskinen med vatten! Vatten
som tränger in kan förstöra brytaren samt bat-
teriet och elmotorn
Kontrollera kniven regelbundet med avse-
ende på skador. Slöa eller skadade knivar
får endast slipas/ bytas ut hos en AL-KO ser-
viceverkstad eller ett auktoriserat fackföre-
tag. Slipade knivar måste vara balanserade
Knivskruvens åtdragningsvridmoment 15 Nm
+5
Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är
hårt åtdragna och att maskinen är tekniskt fel-
fri
Vänta tills motorn har svalnat, innan maski-
nen ställs undan i ett stängt utrymme
OBSERVA!
Kniven och motoraxeln får inte justeras
om de är skadade!
Fackmässig kontroll krävs:
efter påkörning av ett hinder
vid blockering av motorn
vid bockade knivar
vid bockad motoraxel
vid skadat, otätt batteri
BORTSKAFFANDE
Uttjänta apparater, batterier och lad-
dare får inte slängas i hushållsavfallet!
Förpackning, maskin och tillbehör är till-
verkade av återvinningsbara material och
ska bortskaffas till återvinningsstation.
Avfallshantera endast batterier i urladdat till-
stånd
Användaren är skyldig att lämna tillbaka bat-
terierna. Dessa kan lämnas in utan kostnad
till försäljningsställena.
För avfallshanteringen finns följande möjli-
gheter:
via fackhandeln
en med CCR-märket kännetecknad mot-
tagningsstation
TRANSPORT
OBSERVA!
Effekten i det medföljande batteriet upp-
går till över 100 Wh!
Beakta nedanstående transportanvis-
ningar!
Det medföljande litiumjonbatteriet omfattas av
lagstiftningen för farligt gods. Batteriet kan utan
några övriga krav transporteras på väg av en pri-
vat användare. Transportera endast batterier som
är i oskadat skick. Batteriet måste skyddas mot
kontakt med andra föremål, kortslutning eller att
det glider oavsiktligt. Om försändelsen av batte-
riet sker med tredje part (t.ex. med spedition eller
flygfrakt) finns det vissa krav på förpackning och
märkning som måste beaktas.
Under fraktförberedelser bör en specialist på far-
ligt gods rådfrågas. Skicka inte iväg batteriet om
höljet är skadat. Förslut öppna kontakter och för-
packa batteriet så att det inte kan förflytta sig inuti
paketet.
Page: 147
sv Transport
148 440807_a
Beakta även eventuella nationella lagar och reg-
ler.
Page: 148
Felavhjälpning
440807_a 149
FELAVHJÄLPNING
OBSERVA!
Använd arbetshandskar vid alla underhålls- och skötselarbeten!
Störning under drift Möjlig orsak Lösning
Säkerhetsnyckeln ej instucken Stick in säkerhetsnyckeln
Styrkabel eller brytare defekt Se upp! Använd inte maskinen!
Uppsök AL-KO serviceverkstad
Batteriet saknas eller sitter inte
korrekt
Sätt in batteriet rätt
Motorn går inte
Kniven blockerad Se upp! Gör inga underhållsarbe-
ten på kniven utan handskar!
Befria kniven från störningen
Starta gräsklipparen på lågt
gräs
Batteriet tomt Ladda batteriet
Kniven slö Låt AL-KO serviceverkstad slipa
kniven
Motorns effekt avtar
För mycket gräs i utloppet Ta bort gräset, rengör skydds-
luckan
Kniven slö Låt AL-KO serviceverkstad slipa
kniven
Motorn stoppar under klipp-
ningen
Överbelastning av motorn Koppla från batterigräsklipparen,
ställ den på jämn mark eller lågt
gräs och starta på nytt
Gräsmattan fuktig Låt gräset torka
Gräsuppsamlaren tilltäppt Rengör gräsuppsamlarens galler
för mycket gräs i utmatningskana-
len eller höljet
Rengör utmatningskanalen / höl-
jet Korrigera snitthöjden
Gräsuppsamlaren fylls inte
tillräckligt
Kniven slö Låt AL-KO serviceverkstad slipa
kniven
Snitthöjden för låg Ställ in snittet högre
Gräset för högt eller för fuktigt Förbättra villkoren: låt gräset
torka, ställ in snittet högre
Klipphastigheten för hög Reducera klipphastigheten. Ren-
gör utmatningskanalen / höljet,
kniven måste kunna rotera fritt
Batteriets driftstid avtar
tydligt
Klippning med full gräsuppsam-
lare
Töm gräsuppsamlaren och rengör
utmatningskanalen
Page: 149
sv Felavhjälpning
150 440807_a
Störning under drift Möjlig orsak Lösning
Batteriets livslängd har tagit slut Byt ut batteriet. Använd endast
originaltillbehör från tillverkaren
Laddningskontakten eller kontak-
tuttaget smutsigt
Uppsök AL-KO serviceverkstad
Batteriet kan inte laddas
Batteriet eller laddaren defekt Beställ reservdelar enligt reserv-
delskortet
ADVICE
Vänd dig till vår kundtjänst vid fel som inte finns med i den här tabellen eller vid fel som ni inte
kan åtgärda själva.
GARANTI
Eventuella material- eller tillverkningsfel på maskinen avhjälper vi under den lagstadgade preskriptions-
tiden för garantikrav genom reparation eller ersättningsleverans, enligt vårt gottfinnande. Preskriptions-
tiden bestäms enligt rätten i det land, i vilket maskinen köpts.
Vårt garantiåtagande gäller endast vid:
den här bruksanvisningen beaktas
produkten hanteras fackmässigt
originalreservdelar används
Garantin upphör att gälla vid:
Reparationsförsök på maskinen
Tekniska förändringar på maskinen
Icke ändamålsenlig användning (t.ex. yrkes-
mässig eller kommunal användning)
Garantin gäller inte för:
lackskador som beror på normal användning
slitdelar som är märkta med en ram [xxx xxx (x)] på reservdelskortet
Garantitiden börjar när den första slutbrukaren köper maskinen. Måttgällande är datumet på originalkvit-
tot. Var god vänd dig i fall av garanti till din återförsäljare eller närmaste auktoriserade kundtjänstverkstad
med denna garantiförklaring och köpekvittot. Genom detta garantiåtagande förblir köparens lagstadgade
garantikrav gentemot säljaren oberörda.

Question & answers

There are no questions about the Bosch 38.4 Li Comfort yet.

Ask a question about the Bosch 38.4 Li Comfort

Have a question about the Bosch 38.4 Li Comfort but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch 38.4 Li Comfort. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch 38.4 Li Comfort as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.