Flowclear 58383

Bestway Flowclear 58383 manual

Flowclear 58383

Manual för Bestway Flowclear 58383 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 32 sidor.

Sida: 1
VARNING- FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SKADOR, ska du inte låta barn använda denna produkt utan vuxens överinseende. VARNING- RISK FÖR ELEKTRISK STÖT – Pumpen måste utrustas med en isolerand transformator eller en RCD-anordning med en nominell driftsström som inte överstiger 30 mA. VARNING- RISK FÖR ELEKTRISK STÖT - Pumpen måste utrustas med en isolerand transformator eller en krets med en växelström (DDR-anordning) som inte överstiger max. 30 mA. (Endast för Frankrike) VARNING- RISK FÖR ELEKTRISK STÖT – Pumpen kan inte användas medan det finns människor i poolen. BRÄNN INTE KABELN. Placera kabeln så att den inte utsätts för gräsklippare, häcktrimmers och annan utrusning. VARNING- För att minska risken för elektriska stötar, OM ELKABELN TILL FILTERPUMPEN BLIR SKADAD MÅSTE PUMPEN KASSERAS. VARNING- För att minska risken för elektrisk stöt, ska du inte använda förlängningssladdar för att ansluta enheten till elnätet: använd ett uttag på lagom avstånd. FÖRSIKTIGT- Denna pump ska endast användas för pooler som kan förvaras. Använd den inte för permanent installerade poolar. En pool som kan förvaras är konstruerad så att den kan demonteras lätt för förvaring och sedan återmonteras för användning. En permanent installerad pool är konstruerad på eller i marken eller i en byggnad där den inte lätt kan demonteras för förvaring. VIKTIGT- Om du använder pumpen med ett felaktigt strömförsörjningssystem kan detta vara farligt och leda till en farlig felfunktion hos pumpen. RISK FÖR ELEKTRISK STÖT – Då du arbetar med elektricitet, ska du stänga av strömmen vid med strömbrytaren och med dörrens låsströmbrytare. Annars ökar risken för elektrisk stöt, skada och till och med livsfara. TA INTE BORT JORDNINGSSTIFTET ELLER MODIFIERA KONTAKTEN PÅ NÅGOT SÄTT. ANVÄND INTE ADAPTERKONTAKTER. Konsultera en kvalificerad elektriker för eventuella frågor i samband med jordningen av dina kontakter. Hantera pumpen försiktigt. Dra eller bär inte pumpen genom att hålla i strömkabeln. Dra aldrig ut en kontakt ur uttaget genom att rycka i kabeln. Skydda kabeln mot avskavningar. Utsätt aldrig filterpumpen för vassa föremål, olja, rörliga delar eller värme. VARNING- Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med reducerad fysisk, sensoriell eller mental förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskaper, om de inte övervakas eller instrueras angående apparatens användning av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att undvika att de leker med denna produkt. OBS: Undersök utrustningen före användning. Informera Bestway på kundserviceadressen som anges i bruksanvisningen om eventuella fabrikationsfel eller delar som saknades vid inköpstillfället. Kontrollera att utrustningens beståndsdelar motsvarar filterpumpsmodellen du önskade köpa. OBS: Placera pumpen på ett stadigt och jämnt underlag. Var noga med poolens och pumpens placering så att en lämplig ventilation, tömning och åtkomst för rengöring finns tillgänglig. Placera aldrig pumpen i ett område där den kan samla vatten eller i ett område där man hela tiden går runt poolen. Försäkra dig om att filterpumpen befinner sig på ett avstånd av minst 2 meter från poolen. (Endast för Frankrike) Kontakten ska vara tillgänglig efter poolens installation. Pumpens kontakt ska vara på ett avstånd av minst 3,50 m från poolen. (Endast för Frankrike) De elektriska installationerna måste motsvara kraven som anges i standarden NFC 15-100. (Endast för Frankrike) OBS: Väderförhållanden kan påverka din filterpumps prestanda och livslängd. Var noga med att skydda filterpumpen mot onödigt slitage som kan ske under perioder av kyla, värme och då den är utsatt för sol. OBS: Låt inte pumpen vara igång mer än 15 timmar om dagen. OBS: Tillsätt aldrig kemikalier i filterpumpen i ett område där poolen är åtkomlig för rengöring. SPARA DESSA ANVISNINGAR. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR VARNING LÄS OCH FÖLJ ALLA ANVISNINGAR Fastsättning av basen EN60335-2-41 TEST-standarden kräver att filterpumpen är vertikalt installerad på marken eller på en bas av trä eller betong. Det ska finnas två hål med en diameter på 9 mm på basen och avståndet mellan hålen ska vara 166mm. Sätt filterpumpen på basen och sätt ihop dem med fästbultar och muttrar. Alla basens delar ska väga över 18 kg minst för att pumpen inte ska falla ned. DEL I Inspektion av den invändiga filterpumpen 1) Avlägsna filterlocket genom att skruva loss filterlockets fästskruv. 2) Inspektera filterhylsan och kontrollera att den citter i mitten av filterpumpen. 3) Efter inspektionen, ska du kontrollera att filterlockets packning är installerad, sätt därefter tillbaka filterlocket och filterlockets fästskruv. DEL II Anslut slangarna till filterpumpen och poolen 1) Montera slangklämmorna på båda sidorna av slangarna. 2) Anslut slangarna till motsvarande bokstavsmarkering på pool och pump (A till A, B till B). 3) Dra åt slangklämmorna på pumpen genom att skruva medsols på skruvarna. 4) Avlägsna propparna/pluggarna från poolens in- och utloppsventiler och anslut skräpfiltret. 5) När slangarna och skräpfiltret är på plats, dra åt slangklämmorna på poolen. OBS: Det är viktigt att alla delar: Slangar, skräpfilter & in- / utloppsventilerna är korrekt placerade/monterade. OBS: Efter att pumpen har anslutits till poolen, ska du se poolens bruksanvisning för anvisningar om påfyllning. Anvisningar för pumpens installation 27 Bestway® S-S-000762
Sida: 2
F4030 P6124 P6124 P6112 P6124 A A B B Diagram för pumpens installation 390 166 390 250 166 2-M8-muttrar 2-M8-muttrar DEL III Att förbereda systemet för användning 1) Öppna/skruva loss lufttömningsventilen ovanpå filterpumpen; luften släpps ut då vattnet fyller filterpumpen. 2) När vatten börjar komma ut ur lufttömningsventilen,ska du stänga den och torka bort eventuellt vatten. 3) För att sätta igång filterpumpen, ska du sätta i filterpumpens kontakter till en RCD-anordning. För att sätta igång filterpumpen, ska du ansluta filterpumpens kontakt till ett växelströmsuttag (DDR)—Endast för Frankrike. OBS: För att förebygga risken för elektrisk stöt, ska du se till att dina händer är helt torra då du ansluter filterpumpen. OBS: För att förebygga risken för elektrisk stöt, ska du aldrig använda filterpumpen medan någon simmar i poolen. VIKTIGT: KÖR INTE FILTERPUMPEN UTAN VATTEN – Se till att poolens intags- och utsläppsventiler är helt täckta av vatten innan du sätter igång filterpumpen. DEL I Stoppa vattenflödet till filterpumpen 1) Koppla bort filterpumpen. 2) Lätta på slangklämmorna på poolens in- och utloppsslangarn genom att skruva motsols på skruvarna. 3) Avlägsna skräpfiltren från poolens insida. 4) Ersätt propparna/pluggarna med skräpfiltret i poolens in- och utloppsventiler. FÖRSIKTIGT: DU MÅSTE SE TILL ATT FILTERPUMPEN ÄR FRÅNKOPPLAD FRÅN STRÖMMEN INNAN DU UTFÖR UNDERHÅLLET, ANNARS KAN ALLVARLIGA ELLER LIVSHOTANDE SKADOR UPPSTÅ. UNDERHÅLL AV PUMPEN 2m (Endast för Frankrike) Anslutningsventil Vattennivå ½ tum Invändig vägg Pool Intag Vattenflöde Utsläpp Illustration (inte i skala) av poolen och filterpumpen 28 Bestway® S-S-000762
Sida: 3
PUMPENS GARANTI KASTA BORT PUMPEN DEL II Rengöring/byte av filterpatronen 1) Lossa på filterlockets fästskruv och avlägsna filterlocket. 2) Rengör filterpatronen med en trädgårdsslang. OBS: Om filterpatronen är smutsig eller missfärgad, ska den bytas ut. VIKTIGT: Av hygieniska skäl, råder vi dig att byta ut filterpatronen var annan vecka. 3) Inspektera filterhylsan och kontrollera att den sitter i mitten av filterpumpen. 4) Kontrollera att filterlockets packning är installerad. 5) Sätt tillbaka filterlocket och skruva fast filterlockets fästskruv. 6) Ersätt propparna/pluggarna med skräpfiltret i poolens in- och utloppsventiler. Dra åt slangklämmorna. Vattnet rinner nu ner till pumpen. 7) Öppna lufttömningsventilen för att avlägsna eventuell luft ur systemet som beskrivs i Anvisningar för pumpens installation DEL III: Att förbereda systemet för användning. Vid beställning av reservdelar till filterpumpen, ange delens artikelnummer och beteckning. FÖRVARING AV PUMPEN FÖRSIKTIGT: DU MÅSTE SE TILL ATT FILTERPUMPEN ÄR FRÅNKOPPLAD FRÅN STRÖMMEN INNAN DU UTFÖR UNDERHÅLLET, ANNARS KAN ALLVARLIGA ELLER LIVSHOTANDE SKADOR UPPSTÅ. 1) Koppla bort filterpumpen. 2) Följ anvisningarna ovan för att vattnet ska sluta flöda till filterpumpen och ta sedan bort filterpatronen. 3) Kasta bort filterpatronen. 4) Koppla bort alla slangar. 5) Torka alla beståndsdelar noga. 6) Förvara filterpumpen på torr plats utom räckhåll för barn. 7) Töm poolen enligt poolens bruksanvisning. OBS: Vi rekommenderar dig att använda en vakuumtorkare för att torka alla beståndsdelar. OBS: Täck filterlockets packning med petroleum för att förlänga dess livslängd. För information om pumpens garanti, besök vår webbplats på adress: www.bestway-service.com 58094(II) P6112 P6113 P6115 P6117 P6119 Endast för Frankrike Intag Vattenutsläpp BETECKNING Lufttömningsventil Tömningsventilens packning Filterlockets fästskruv (blå) Filterlockets fästskruv (grå) Filterlock Filterlockets packning Filterpatron Slang (för Frankrike) skräpfilter Nr. Slang Slangens packningsring slangklämmor P6005 P6124 P6019 F4030 A P6022 P6112 P6113 P6115 P6005 P6124 P6019 F4030 P6117 P6119 58094(II) P6N326 P6N326 P6022 29 Bestway® Die Bedeutung der durchstrichenen Muelltonne: Entsorgen Sie elektrische Geraete nicht im Hausmuell, nutzen Sie die Sammelstellen in ihrer Gemeinde. Fragen Sie Ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen. Wenn elektrische Geraete unkontrolliert entsorgt werden, koennen waehrend der Verwitterung gefaehrliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen, oder Flora und Fauna auf Jahre vergiftet werden. Wenn Sie das Geraet durch ein neues ersetzen, ist der Verkaeufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen. S-S-000762
Sida: 4
S-S-000762 Begränsad garanti från BESTWAY-tillverkaren En begränsad garanti medföljer produkten du har köpt. Bestway garanterar att din produkt är fri från fabrikationsfel som leder till läckage, genom en ersättningsgaranti. För garantikrav, måste du fylla i detta garantikort fullständigt och skicka tillbaks det tillsammans med: 1) Kvittot 2) Filterlocksskruven ska skickas via post till adressen för efterförsäljningscentret enligt informationen som står på förpackningens baksida. Bestway ansvarar inte för ekonomiska förluster som beror på vatten eller kemikalier. Med undantag av en ersättningsprodukt, är resultaten av läckagen inte Bestways ansvar. Bestway kommer inte att ge ersättning för produkter som anses har använts oansvarigt eller inte enligt bruksanvisningen. Obligatorisk information Ange tydligt din produkts kodnummer: All information du anger behövs för att få assistans av oss. Du ska även sända en kopia på kvittot tillsammans med detta faxmeddelande. Gratisnumret kan inte nås från mobiltelefoner. DU KAN ÄVEN BESÖKA VÅR WEBBPLATS: www.bestway-service.com Problembeskrivning Produkten är ofullständig; vilken del saknas – Ange koden som står I bruksanvisningen Annat, vänligen ange Vattenläckage Den fungerar inte längre FAX/E-POST/TEL: Se anvisningarna för ditt land som står på baksidan av förpackningen. GARANTI 2010 Namn: TILL: BESTWAY SERVICEAVDELNING DATUM Kundens kodnummer Adress: Postnummer: Stad: Land: Telefonnummer: Mobiltelefonnummer: E-post: Fax: Bestway® 30 Bestway® Bestway® Bestway® 58144 58145 58145GB 58145GS 58116 58117 58118 58117GS 58122GS 58147 58148 58148GS 58149 58121 58122 58117GB 58148GB 58122GB 58123 När kunden efterfrågar reservdelar måste även sidan i manualen skickas med, med ett kryss bredvid den saknade eller felaktiga delen.

Frågor & svar

Har du en fråga om Bestway Flowclear 58383 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Bestway Flowclear 58383. Se till att du beskriver ditt problem med Bestway Flowclear 58383 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Bestway Flowclear 58383

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Bestway Flowclear 58383 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Bestway
  • Produkt: Ej kategoriserat
  • Modell/namn: Flowclear 58383
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Svenska, Ryska, Finska