Flowclear 58383 manual
Bestway Flowclear 58383manual

Manual för Bestway Flowclear 58383 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 56 sidor.

PDF 56 1.1mb

Visa en manual för Bestway Flowclear 58383 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

MANUALSCAT | SV

Frågor & svar

Har du en fråga om Bestway Flowclear 58383 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Bestway Flowclear 58383. Se till att du beskriver ditt problem med Bestway Flowclear 58383 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Bestway Flowclear 58383

Sida: 1
VI RÅDER ATT INTE SKICKA TILLBAKA PRODUKTEN TILL AFFÄREN FRÅGOR? PROBLEM? SAKNADE DELAR? För frågor och svar, bruksanvisningar, videoklipp eller reservdelar, besök bestwaycorp.com/support B e s ö k w w w .bestwaycorp.com/supp o r t f ö r h j ä l p VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER SV Besök Bestway YouTube-kanal BRUKSANVISNING 58381/58383/58386 Filterpump LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER Läs instruktionerna noga så att du förstår och följer all information i bruksanvisning innan du installerar och använder filterpumpen. Dessa varningar, instruktioner och säkerhetsföreskrifter tar upp vanliga risker med filtreringssystem, men de omfattar inte alla risker eller alla faror i alla scenarion. Var alltid uppmärksam och använd sunt förnuft och gott omdöme under vattenaktiviteter. Spara informationen för framtida bruk. Beroende på typ av filterpump kan följande information vara bifogad. Förvara dessa instruktioner på en säker plats. Om instruktionerna saknas, kan du hitta dem på vår webbplats www.bestwaycorp.com/support. VARNING • Pumpen måste strömförses genom en isolertransformator eller få sin ström genom en jordfelsbrytare (RCD) med en återstående driftström som inte överstiger 30 mA. • Pumpens kontakt måste befinna sig åtminstone 3,50 m bort från poolen. • Pumpen får inte användas medan någon är i poolen! • Sladden kan inte bytas ut. Om sladden är skadad bör apparaten skrotas. • Produkten kan användas av barn från åtta år och uppåt och personer med försämrad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap om de hålls under uppsikt eller instruerats i hur produkten används på ett säkert sätt så att de förstår riskerna det innebär. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och skötsel ska inte göras av barn utan en vuxens tillsyn. • När utrustningen ej används under en längre tid, t.ex. under vintern, bör poolen monteras ned och förvaras inomhus. • Utrustningen ska vara placerad minst 2 m ifrån poolen. Elektriska installationer ska följa nationella installationsregler. • Endast medel tillhandahållna eller specificerade av tillverkaren ska 50
Sida: 2
AVFALLSHANTERING Elektroniska produkter ska inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Lämna in till en återvinningscentral. Kontrollera med din lokala myndighet eller återförsäljare angående återvinning. TEKNISKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER • Utrustningen måste förses med jordad elektricitet. • Förlängningssladdar får ej användas. • Använd inte poolen om filterpumpen är skadad. • Gräv inte ner sladden. Placera sladden så att den inte skadas av gräsklippare, häcksaxar eller annan utrustning. • Pumpen får enbart användas med portabla pooler. Använd inte med permanent installerade pooler. En förvaringsbar pool är konstruerad så att den även kan tas isär för förvaring och lätt monteras tillbaka till användas tillsammans med installation av produkten. • Det är nödvändigt att kontrollera att sugöppningarna inte är blockerade. • Vi råder dig att stoppa filtreringen under underhållsarbeten på filtreringssystemet. • Övervaka regelbundet filtrets igentäppningsnivå. • Veckokontroll rekommenderas för rengöring. • Minimum 8 timmars daglig filtrering rekommenderas för att säkerställa rent poolvatten. • Det är nödvändigt att byta skadad utrustning eller uppsättning av utru ning så snabbt som möjligt. Använd endast delar godkända av personer som ansvarar för produktens placering på marknaden. • Alla filter och filtermaterial ska kontrolleras regelbundet för att säkerställa att det inte finns några smutsrester som förhindrar god filtrering. Kassering av alla använda filtermaterial ska överensstämma med gällande bestämmelser/lagstiftningar. • Vattencirkulationsanläggningen ska överensstämma med såväl eur peisk som nationell/lokal lagstiftning, särskilt när det gäller elektriska anslutningar. Varje ändring av ventilposition, pumpstorlek, gallerstorlek kan orsaka flödesbyte och sughastigheten kan ökas. • Man måste kunna komma åt kontakten efter det att poolen har installerats. • Läs bruksanvisningarna noggrant och spara för framtida behov. • Om instruktionerna saknas, kontakta Bestway eller sök efter dem på webbplatsen: www.bestwaycorp.com 51
Sida: 3
sin ursprungliga form. En permanent installerad pool är konstruerad i eller ovan mark eller i en byggnad, så att den inte kan monteras ned snabbt för förvaring. • Att använda pumpen med opassande strömförsörjning är farlig och kommer att leda till allvarligt fel hos pumpen. • Vid arbete med el ska du slå av strömmen vid strömbrytaren och låsa luckan. Underlåtenhet att göra det leder till ökad risk för stötar, skada och eventuellt dödsfall. • Ta inte bort jordledningen eller modifiera kontakten på något sätt. Använd inte anslutningsdon. Rådfråga en kvalificerad elektriker om du har några frågor angående kontaktanslutningar. • Hantera pumpen med försiktighet. Dra inte eller bär pumpen i sladden. Dra aldrig ut kontakten från vägguttaget genom att rycka i sladden. Se till att sladden inte skavs. Filterpumpen får inte utsättas för vassa föremål, olja, rörliga delar eller värme. • Rengöring och underhåll måste utföras av en vuxen som är 18 år eller äldre och som är bekant med risken för elstötar. • Rådfråga en kvalificerad elektriker om du har några frågor. • Kontakta kvalificerad installerare, eller tillverkaren/importören/distributören om du har några frågor gällande pumpen eller cirkulationsanordningarna. • Uppmärksamma alla säkerhetskrav och rekommendationer som beskrivs i bruksanvisningen. • Kontrollera utrustningen innan den används. Meddela Bestway via kundtjänst på den adress som finns i bruksanvisningen om några delar är skadade eller saknas vid inköpet. Kontrollera att utrustningens delar motsvarar den modell av filterpump som du hade tänkt köpa. • Miljöförhållandena kan påverka din filterpumps prestanda och livslängd. Onödigt slitage kan ske om den utsätts för kyla, värme eller solljus. Skydda pumpen från dessa förhållanden så mycket som möjligt. • Det är viktigt att se till att de medföljande pluggarna för in- och utloppen ersätter skräpfiltren innan borttagning eller underhåll av pumpen. • Tillsätt inte kemikalier i filterpumpen. • Koppla inte på eller ur utrustningen med våta händer. • Koppla alltid ur utrustningen: när det regnar, före rengöring/underhåll, och om utrustningen lämnas utan tillsyn på helgdagar. • Produkten är ej för kommersiellt bruk. 52
Sida: 4
UNDERHÅLL • Koppla ur filterpumpen innan du utför något underhåll. • Mer information om underhåll hittar du i illustrationsstegen i denna bruksanvisning. Bilderna är endast avsedda som förklaring. De kan skilja sig från den faktiska produkten. Inte skalenliga. • Vi råder dig att byta ut filterpatronen varannan vecka av sanitära skäl och för att optimera filterpumpens prestanda. INSTALLERING • Se illustrationsstegen för installationsinstruktioner . Bilderna är endast avsedda som förklaring. De kan skilja sig från den faktiska produkten. Inte skalenliga. • Bestway kommer inte att ansvara för skador som uppstått på filterpumpen vid inkorrekt behandling eller av att inte ha följt instruktionerna. • Det är mycket viktigt att kontrollera att de hydrauliska kopplingarna inte är blockerade. • Torkkör inte filterpumpen. Se till att poolens in- och utloppsventiler är helt täckta av vatten innan du använder filterpumpen. MONTERING CHECKLISTA Kontrollera förpackningens delar med dellistan i bruksanvisningen. Kontrollera att utrustningens delar motsvarar modellen du ämnade köpa. Besök vår webbplats bestwaycorp.com/support om delar är skadade eller fattas vid köptillfället. VÄLJ RÄTT PLATS Placera filterpumpen på ett fast och plant underlag: den måste placeras på samma nivå som basen av poolen. Filterpumpens prestanda kan försämras och livslängden förkortas om den placeras över eller under nivån för basen av poolen. Poolen och filterpumpen måste placeras i ett område med tillräcklig dränering och enkel åtkomst för underhållsarbeten. Placera aldrig filterpumpen i ett område där vatten kan samlas. ATT FÄSTA EN BAS FÖR 330GAL Teststandarden SS-EN60335-2-41 kräver att filterpumpen ska vara vertikalt fastsatt på marken eller på en bas av trä eller betong. Det ska finnas två hål med en diameter på 9 mm på basen, med ett mellanrum på 127 mm. Placera filterpumpen på basen och fäst ihop dem genom att skruva fast bultarna och muttrarna. Tillsammans ska plattans delar väga minst 18 kg för att förhindra att pumpen välter/tippar. 53 390 127 40 390 250 127 2-M8 mutter 2-M8 bult FÖR 530GAL Teststandarden SS-EN60335-2-41 kräver att filterpumpen ska vara vertikalt fastsatt på marken eller på en bas av trä eller betong. Det ska finnas två hål med en diameter på 9 mm på basen, med ett mellanrum på 159 mm. Placera filterpumpen på basen och fäst ihop dem genom att skruva fast bultarna och muttrarna. Tillsammans ska plattans delar väga minst 18 kg för att förhindra att pumpen välter/tippar. 390 159 40 390 250 159 2-M8 mutter 2-M8 bult FÖR 800GAL Teststandarden SS-EN60335-2-41 kräver att filterpumpen ska vara vertikalt fastsatt på marken eller på en bas av trä eller betong. Det ska finnas två hål med en diameter på 9 mm på basen, med ett mellanrum på 166 mm. Placera filterpumpen på basen och fäst ihop dem genom att skruva fast bultarna och muttrarna. Tillsammans ska plattans delar väga minst 18 kg för att förhindra att pumpen välter/tippar. 390 166 40 390 250 166 2-M8 mutter 2-M8 bult GARANTIVILLKOR För information om garantivillkor, besök vår webbplats på: www.bestwaycorp.com. FÖRVARING • Ta bort alla tillbehör; se till att filterpumpen, slangarna och skräpskärmarna är helt rena och torra före förvaring. Alla delar måste vara helt torra så att det inte bildas mögel. • Ta bort och kassera filterpatronen före förvaring. • Vi råder dig att demontera filterpumpen när omgivningstemperaturen är under 10 ºC/50 ºF. • Förvara filterpumpen på en torr plats med en temperatur på mellan 10 ºC/50 ºF och 38 ºC/100 ºF.
Märke:
Bestway
Produkt:
Pumpar
Modell/namn:
Flowclear 58383
Filtyp:
PDF
Tillgängliga språk:
Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Polska, Ryska, Finska, Grekisk, Ungerska