AEG DBB5760HM manual

View a manual of the AEG DBB5760HM below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: AEG
  • Product: Ventilationskåpa
  • Model/name: DBB5760HM
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Rumänska, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare, Arabiska, Bulgarisk

Table of Contents

Page: 44
45
SVENSKA
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt
resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte
skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att
få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.aeg.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i
lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
SÄKERHETSINFORMATION
Gör alltid fläkten strömlös innan någon typ av underhållsarbete eller
rengöring inleds genom att dra ur kontakten eller slå av bostadens
huvudströmbrytare.
Använd alltid skyddshandskar vid installation och underhållsingrepp.
Apparaten får användas av barn från 8 års ålder eller personer med
reducerad rörelseförmåga eller mental kapacitet, eller personer
som saknar erfarenhet och kännedom om apparaten, såtillvida inte
användandet övervakas eller instruktioner ges av erfaren person som
ansvarar för säkerheten. Barn får inte lämnas utan uppsikt för att förhindra
att de leker med apparaten.
Rengörings- och underhållsingrepp får inte utföras av barn utan uppsikt.
Lokalen skall vara ordentligt ventilerad när köksfläkten används
tillsammans med andra apparater vilka drivs med gas och andra typer av
bränsle.
SV ANVÄNDNINGSHANDBOK
Page: 45
www.aeg.com
46
Rengör fläkten ofta, såväl utvändigt som invändigt, (MINST EN
GÅNG I MÅNADEN), och respektera under alla händelser samtliga
underhållsinstruktioner i denna manual.
Bristande rengöring av fläkten och filtren samt ett uteblivet byte av filtren
medför brandfara.
Det är strängt förbjudet att flambera mat under fläkten.
1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Öppna lågor skadar filtren och kan orsaka
brand och skall därför undvikas i alla lägen.
Frityrkokning skall ske under uppsikt för att
undvika att överhettad olja fattar eld.
VARNING: När spishällen är i funktion
kan tillgängliga delar av fläkten hettas
upp.
Använd endast den typ av lampor som
anges i denna handbok i kapitles Underhåll/
Byte av lampa när lampan skall bytas ut.
Varning! Anslut inte apparaten till
elnätet innan installationen är helt
slutförd.
Vad beträffar de tekniska föreskrifter
och säkerhetsåtgärder som skall vidtas
för avledning av utblåsningsluften, skall
de föreskrifter som utfärdats av lokala
myndigheter noga efterlevas.
Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal
som används för avledning av rökångor
som kommer från apparater vilka matas
med gas eller andra typer av bränsle.
Använd eller lämna aldrig fläkten utan
korrekt imonterade lampor för att undvika
risken för elektriska stötar.
Fläkten får aldrig användas utan att gallret
är korrekt monterat!
Fläkten får ALDRIG användas som
avställningsyta om inte detta är uttryckligen
angivet.
Använd endast de medlevererade
fixeringsskruvarna eller införskaffa
skruvar av korrekt typ. Använd skruvar
med rätt längd enligt föreskrifterna i
Installationsguiden. I händelse av tvivel,
kontakta Servicekontoret eller behörig
personal.
VARNING! I det fall skruvar och
fixeringsanordningar inte installeras
enligt dessa instruktioner kan elektriska
risker uppstå.
2.ANVÄNDNING INSTALLA-
TION
Fläkten används för att suga ut matos och
ånga. I den bifogade installationshandboken
indikeras de av de två versionerna som är
disponibla på den modell ni är Ägare till.
De disponibla versionerna är de följande:
utsugningsversion med utvändig evakuering
eller filterversion med invändig
återcirkulation .
3.INSTALLATION
Nätspänningen skall motsvara spänningen
som anges på märkplåten som sitter
inne i fläkten. Om fläkten är utrustad
med stickkontakt skall denna anslutas till
ett uttag som är lättillgängligt även efter
installationen och som uppfyller gällande
föreskrifter. I det fall fläkten saknar
stickkontakt (direktanslutning till nätet), eller
om uttaget är placerat på en svåråtkomlig
plats skall en godkänd tvåpolig strömbrytare
installeras som garanterar en fullkomlig
frånkoppling från nätet i samband med
överspänningsklass III, i enlighet med
installationsbestämmelserna.
Varning!kontrollera innan fläktens
krets ansluts med nätspänningen att
den fungerar korrekt och är korrekt
monterad.
Page: 46
47
SVENSKA
Minsta tillåtna avstånd mellan kokkärlens
stödyta på spishällen och köksfläktes
underkant är 50cm om det är frågan om en
elektrisk spis och 65cm om det är frågan
om gasspis eller kombinerad gashäll.
Om spishällens instruktioner anger ett
större avstånd skall detta respekteras.
4. UNDERHÅLL
Varning! Gör alltid fläkten strömlös
innan någon typ av underhållsarbete
eller rengöring inleds genom att slå
ifrån bostadens huvudströmbrytare.
Fläkten skall rengöras ofta, såväl invändigt
som utvändigt (åtminstone med samma
underhållsintervall som för fettfiltren).
Använd en trasa fuktad med neutrala
rengöringsmedel vid rengöring.
Undvik produkter som innehåller slipmedel.
ANVÄND INTE ALKOHOL!
Varning! Observera att en bristande
rengöring av apparaten och icke utförda
filterbyten kan medföra brandrisk. Följ
därför ovanstående instruktioner noga.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar
för eventuella motorskador, eldsvådor
beroende på ett bristande underhåll eller att
dessa instruktioner inte respekterats.
Observera att en bristande rengöring
av apparaten och filtren kan medföra
brandrisk. Följ därför ovanstående
instruktioner noga.
4.1 Fettfilter - Filtret skall rengöras en gång
i månaden, med ett milt rengöringsmedel,
för hand eller i diskmaskin, med låg
temperatur och kort program.
Vi tvätt i diskmaskin kan fettfiltret av metall
missfärgas utan att detta på något sätt
påverkar filtrets uppsugningsförmåga.
Page: 47
www.aeg.com
48
4.2 Kolfilter - Type 20 LONG LIFE - Aktivt
kolfilter som kan rengöras
Kolfiltret kan tvättas varannan månad
med varmt vatten och ett lämpligt
rengöringsmedel, eller i diskmaskin med
65°C (om filtret diskas i diskmaskin skall ett
fullständigt program köras utan annan disk i
maskinen).
Avlägsna allt överflödigt vatten utan att
skada filtret, ta därefter ur dynan som sitter
i plastramen och torka den avslutningsvis i
ugnen med 100°C i 10 minuter.
4.3 Type 15 - Aktivt kolfilter som INTE
kan rengöras
Kolfiltret mättas efter en mer eller mindre
lång tidsperiod beroende på i vilken
utsträckning fläkten används, på typen av
matlagning och hur regelbundet fettfiltren
rengörs. Det är under alla händelser
nödvändigt att ersätta kolfilterpatronen minst
var 4 månad.
Filtret kan INTE rengöras eller återanvändas.
(1*) (2*)
(3**)
(4**)
(*) Type 20 (**) Type 15 - Type 20
4.4 Regenererbart kolfilter
Kolfiltret måste regenereras varannan månad
(eller när systemet för filtrens mättnadsind-
ikation - om sådan förutses på modellen som
innehas - anger detta behov) och i enlighet
med det förfarande som anges nedan:
1. Koppla bort hushållsmaskinen från elnätet.
2. Rengör filtrets yta med en fuktig trasa för att
avlägsna ytliga fettavlagringar.
3. Lägg filtret i ugnen på 200 grader i 45
minuter.
4. Stäng av ugnen och vänta en timme innan
du tar ut filtret.
Varning! Innan du rör filtret ska du försäkra dig
om att det är svalt.
Type SUPCHARC-E
Page: 48
49
SVENSKA
5. KOMMANDON
Fläkten är utrustad med en manöverpanel
med en hastighetskontroll och en
strömbrytare för spishällens belysning.
Använd en högre hastighet om matoset är
mycket koncentrerat.
Vi rekommenderar att starta
luftevakueringen 5 minuter innan
matlagningen inleds och låta den fungera i
cirka 15 minuter efter avslutad matlagning.
Styrknapparna sitter på fläktens frontpanel.
T6
1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
2 3 4 5 6 7 8 9
1 Knapp PÅ/AV hastighet
Knapp aktivering-inaktivering
manöverpanel
2 Knapp frånluftshastighet (effekt) 1
3 Knapp frånluftshastighet (effekt) 2
4 Knapp frånluftshastighet (effekt) 3
5 Knapp frånluftshastighet (effekt) 3
Obs: Frånluftshastigheten 4förblir i
funktion i 5 minuter varefter den går
tillbaka till föregående inställning
6 Funktionsknapp "Breeze"
(Miljöventilation)
Fläkten slås på med låg hastighet
(effekt) med frånluft i ungefär 60
minuter och stängs sedan av.
7 Knapp för styrning aktivering-
inaktivering av filtermättnadssystem
8 Signalering funktionHob2Hood
9 Knapp PÅ/AV lampor
Funktion aktivering-inaktivering
manöverpanel
Med fläkten i standby, tryck in knappen 1
alla lysdioder släcks och kontrollpanelen
inaktiveras.
Tryck på nytt in knappen 1 alla lysdioder
tänds och kontrollpanelen aktiveras.
Funktion Aktivering-Inaktivering
kontroll av kolfiltrets mättnad
Med fläkten i standby, tryck in knappen 5 i
över 3 sekunder
Knapp 7 tänds med blinkande ljus, för at
ange att kontroll av kolfiltrets mättnad har
aktiverats
Knapp 7 tänds med fast ljus, för at ange
att kontroll av kolfiltrets mättnad har
inaktiverats
Funktion kontroll och återställning av
filtermättnad
Vid regelbundna intervaller, beroende på
användningstiden av fläkten tänds knappen
7 för att ange att det är nödvändigt att
utföra underhåll av filtren i enlighet med
indikationerna i de relativa kapitlen.
Knapp 7 tänd med fast ljus: det är
nödvändigt att utföra underhåll av fettfiltren
Knapp 7 tänd med blinkande ljus: det är
nödvändigt att utföra underhåll av kolfiltret.
Återställning av indikator för
filtermättnad
Med fläkten i standby, tryck in knappen 7 i
över 3 sekunder
Upprepa proceduren om nödvändigt.
Page: 49
www.aeg.com
50
5.1 Hob2
Hood
Fläkten är utrustad med en “sladdlös”
(wireless) anslutningsanordning med
spishällen som möjliggör en automatisk
inställning av den optimala hastigheten.
Se spishällens instruktionsbok för
att kontrollera om denna funktion är
kompatibel.
I det fall det är frågan om en första elektrisk
anslutning, eller om en plötslig kortslutning
(blackout) inträffat, vänta i 1 minut för
att ge fläkten möjlighet att återupprätta
anslutningen med spishällen. När fläkten
arbetar i funktion Hob2Hood är knappen
8 tänd.
6. BELYSNING
Fläkten är utrustad med ett
belysningssystem som bygger på
lysdiodsteknologi.
Lysdioderna garanterar optimal belysning,
upptill 10 gånger längre livslängd jämfört
med konventionella lampor och möjliggör
en energibesparing på 90%.
Varning! Rikta inte blicken direkt mot
lysdiodernas ljus.
Kontakta den auktoriserade reservdelsåterf
örsäljaren vid byte av lampor.

Question & answers

There are no questions about the AEG DBB5760HM yet.

Ask a question about the AEG DBB5760HM

Have a question about the AEG DBB5760HM but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the AEG DBB5760HM. Please make sure that you describe your difficulty with the AEG DBB5760HM as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.