Perfectcare 7000 S... priročnik
Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 priročnik

Uporabniški priročnik za Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 v Nizozemščina . Ta priročnik PDF ima 52 strani.

PDF 52 1.1mb

Spodaj si oglejte priročnik za Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040. Vse priročnike na ManualsCat.com si lahko ogledate popolnoma brezplačno. Z gumbom »Izberi jezik« lahko izberete jezik priročnika, ki si ga želite ogledati.

MANUALSCAT | SL

Vprašanje in odgovori

Imate vprašanje o Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 vendar ne najdete odgovora v uporabniškem priročniku? Morda vam lahko uporabniki strani ManualsCat.com pomagajo odgovoriti na vaše vprašanje. Če izpolnite spodnji obrazec, se bo vaše vprašanje pojavilo pod priročnikom za Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040. Prepričajte se, da svoje težave z Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 opišete čim bolj natančno. Bolj je vaše vprašanje natančno, večje so možnosti, da boste hitro prejeli odgovor drugega uporabnika. Ko bo nekdo odgovoril na vaše vprašanje, boste samodejno prejeli e-poštno sporočilo.

Postavite vprašanje o Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040

Stran: 1
40 SLOVENŠČINA Uvod Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na www.philips.com/welcome. Pomembno Pred uporabo aparata preberite letak s pomembnimi informacijami in uporabniški priročnik. Oba dokumenta shranite za poznejšo uporabo. Ta aparat je namenjen samo za domačo uporabo. Proizvajalec v primeru komercialne uporabe, neprimerne uporabe ali neupoštevanja navodil ne prevzema nikakršne odgovornosti in garancija v takšnem primeru ne velja. Nevarnost • Likalnika ali sistemskega likalnika ne potapljajte v vodo. Opozorilo • Pred priključitvijo aparata preverite, ali na omrežnem vtiču označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja. • Aparata ne uporabljajte, če so vtič, kabel, cev za dovod pare ali sam aparat vidno poškodovani, če vam je aparat padel na tla ali če pušča. • Poškodovani omrežni kabel ali cev za dovod pare sme zamenjati le podjetje Philips; Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje. • Na električno omrežje priklopljenega aparata nikoli ne puščajte brez nadzora. • Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata oziroma jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti. • Ne dovolite, da bi se z aparatom igrali otroci. • Ko je likalnik vklopljen ali se ohlaja, aparat in omrežni kabel hranite izven dosega otrok pod 8. letom starosti. • Otroci lahko aparat čistijo in vodni kamen odstranjujejo samo pod nadzorom. • Omrežni kabel in cev za dovod pare ne smeta priti v stik z vročo likalno ploščo. • Pred čiščenjem ali odstranjevanjem vodnega kamna aparat izključite iz električnega omrežja in počakajte najmanj 2 uri, da se ohladi, da ne pride do opeklin. • Gumba EASY DE-CALC med uporabo ne odpirajte in odstranjujte s sistemskega likalnika, ko je ta še vroč ali pod pritiskom. • Če para ali kapljice vroče vode uhajajo izpod gumba EASY DE-CALC, ko je aparat segret, čo len na chvíľu prestanete žehličku používať, postavte ju späť na podstavec, vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete. • Zariadenie odpojte zo siete a nechajte ho aspoň 2 hodiny vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia. Odstraňujte vodný kameň z naparovacieho žehliaceho systému alebo ho odstraňujte pomocou funkcie Calc-Clean podľa pokynov uvedených v kapitole „Čistenie a údržba“. • Nedolievajte vodu obsahujúcu parfém, vodu zo sušičky bielizne, ocot, škrob, prostriedky na odstránenie vodného kameňa, prostriedky na uľahčenie žehlenia, chemicky zmäkčenú vodu ani žiadne iné chemické látky, pretože môžu spôsobiť únik vody, hnedé sfarbenie alebo poškodenie zariadenia. • Toto zariadenie je určené len na domáce použitie. Elektromagnetické polia (EMF) Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam. Recyklácia - Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ). - Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Záruka a podpora Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku www.philips.com/support alebo si preštudujte informácie v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste.
Stran: 2
41 SLOVENŠČINA Elektromagnetna polja (EMF) Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem. Recikliranje - Ta simbol označuje, da izdelka ne smete odlagati med običajne gospodinjske odpadke (2012/19/EU). - Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Garancija in podpora Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/support ali preberite ločeni mednarodni garancijski list. aparat izklopite in počakajte najmanj 2 uri, da se ohladi. Privijte gumb EASY DE-CALC. Če para še naprej uhaja, izklopite aparat in se obrnite na pooblaščenega Philipsovega servisnega zastopnika. • Za pokrovček generatorja pare uporabljajte samo gumb EASY DE-CALC, ki je priložen aparatu. • Med likanjem s paro se s prsti ali rokami ne dotikajte likalne plošče, da se med likanjem ne opečete. • Pare nikoli ne usmerite proti ljudem ali živalim. • Velja samo za izdelke Perfect Care Elite Plus in Perfect Care 9000: ne vrtite ali premikajte likalnika naprej in nazaj v zraku, ko je vklopljen samodejni način nastavitve pare, in se tako izognite opeklinam s paro. POZOR: vroča površina Površine se med uporabo segrejejo (za likalnike, ki imajo simbol za vroče). Pozor • Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico. • Aparat postavite in uporabljajte na ravni površini, ki je odporna na vročino. Ko likalnik odložite na stojalo, ga morate odložiti na stabilno površino. Stojalo je ploščati zadnji del likalnika ali del, na katerem likalnik stoji, ko ni v uporabi. • Redno preverjajte, da omrežni kabel in dovodna cev nista poškodovana. • Vtič se lahko priključi samo v vtičnico, ki ima enake tehnične lastnosti kot vtič. • Preden omrežni kabel vključite v stensko vtičnico, ga popolnoma odvijte. • Podstavna plošča za likalnik in likalna plošča se lahko zelo segrejeta in ob dotiku povzročita opekline. Pri premikanju sistemskega likalnika se ne dotikajte plošče za likalnik. • Po končanem likanju, med čiščenjem aparata, polnjenjem ali praznjenjem sistemskega likalnika ali če likalnik za kratko pustite brez nadzora: likalnik postavite na ploščo za likalnik, izklopite aparat in omrežni vtič izvlecite iz stenske vtičnice. • Aparat izključite iz električnega omrežja in počakajte najmanj 2 uri, da se ohladi, da ne pride do opeklin. Iz sistemskega likalnika odstranjujte vodni kamen v skladu z navodili v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje«. • Ne dodajajte odišavljene vode, vode iz sušilnika, kisa, škroba, sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, dodatkov za likanje, kemično omehčane vode ali drugih kemikalij, saj lahko to povzroči uhajanje vode, pojav rjavih madežev ali poškodovanje aparata. • Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.
Blagovna znamka:
Philips
Izdelek:
Likalniki
Model/ime:
Perfectcare 7000 Series PSG7040
Vrsta datoteke:
PDF
Razpoložljivi jeziki:
Nizozemščina , Angleščina , Nemščina , Francozi , Španski , Italijanščina , Švedščina , Portugalščina. , Danščina. , Polish. , Norveški , Finščina , Romunščina. , Turkish. , Slovak , Grk , Madžarščina. , Slovenščina , Hrvaška , Ukrajinski , Bolgarščina , Latvijski , Litvan , Estonščina. , Albanščina. , Makedonščina , Kazah. , Hebrejščina