Redmi Note 11 príručka
Príručka Xiaomi Redmi Note11

Používateľská príručka pre Xiaomi Redmi Note 11 v jazyku Slovenský. Táto príručka PDF má počet strán 8.

PDF 8 1.1mb
Príručka Xiaomi Redmi Note11
Predchádzajúca strana

Pozrite si príručku k Xiaomi Redmi Note 11 nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

MANUALSCAT | SK

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa Xiaomi Redmi Note 11, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou Xiaomi Redmi Note 11. Opíšte svoje ťažkosti s Xiaomi Redmi Note 11 čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o Xiaomi Redmi Note 11

Strana: 1
Redmi Note 11 Príručka so stručným návodom
Strana: 2
so. 16. augusta 02 48 Tlačidlá hlasitosti Tlačidlo napájania Port USB typ C
Strana: 3
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre Redmi Note 11 Zariadenie zapnete dlhým stlačením tlačidla napájania. Pri konfigurácii zariadenia postupujte podľa pokynov na displeji. Ďalšie informácie nájdete na našej oficiálnej webovej lokalite: www.mi.com/global/service/userguide MIUI Redmi Note 11 prichádza s predinštalovaným systémom MIUI, naším prispôsobeným operačným systémom založeným na Androide, ktorý ponúka pravidelné aktualizácie a funkcie optimalizované pre používateľov na základe návrhov od viac ako 200 miliónov aktívnych používateľov z celého sveta. Ďalšie informácie nájdete na adrese en.miui. com Priečinok na SIM kartu: Micro SD Nano-SIM Nano-SIM Duálna SIM karta: • Vybraní telekomunikační operátori ponúkajú možnosť použitia duálnej 4G SIM karty, ktorá však nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch. • Podporuje duálne nano SIM karty. Ak sa používajú obe pozície SIM kariet, môže byť ako primárna nastavená ktorákoľvek z kariet. • Funkciu VoLTE podporujú len niektorí telekomunikační operátori v určitých regiónoch. • Systém sa môže automaticky aktualizovať, aby bol výkon siete optimálny. Ak chcete zistiť podrobnosti, pozrite si verziu systému, ktorý sa používa na vašom zariadení. • Do priečinka na SIM karty nevkladajte žiadne neštandardné SIM karty. Môžu poškodiť priečinok na SIM karty. • VAROVANIE: Nerozoberajte toto zariadenie.
Strana: 4
OEEZ Na účely bezpečnej likvidácie tohto výrobku je nutné dodržiavať osobitné preventívne opatrenia. Táto značka znamená, že tento výrobok v rámci EÚ nesmiete zahadzovať do bežného domového odpadu. Výrobok odovzdajte na recykláciu, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia nevhodnou likvidáciou odpadu a aby ste podporili trvalo udržateľné opakované využitie materiálov. Ak chcete svoje zariadenie bezpečne recyklovať, využitie zberné miesta alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste si zariadenie pôvodne zakúpili. Na nasledujúcom prepojení si môžete pozrieť naše Vyhlásenie o ochrane životného prostredia: www.mi.com/en/about/environment POZOR AK BATÉRIU NAHRADÍTE BATÉRIOU NESPRÁVNEHO TYPU, HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE PREDPÍSANÝM SPÔSOBOM. Nepoužívajte dlhodobo vysokú hlasitosť, aby ste predišli poškodeniu sluchu. Ďalšie bezpečnostné informácie a preventívne opatrenia nájdete na nasledujúcom prepojení: www.mi.com/en/certification Dôležité bezpečnostné informácie Skôr než začnete používať svoje zariadenie, prečítajte si všetky nižšie uvedené bezpečnostné informácie: • Používanie neschválených káblov, napájacích adaptérov alebo batérií môže spôsobiť požiar, výbuch alebo predstavovať iné nebezpečenstvá. • Používajte len schválené príslušenstvo, ktoré je kompatibilné s vaším zariadením. • Rozsah prevádzkovej teploty tohto zariadenia je od 0 °C do 40 °C. Používanie tohto zariadenia v prostredí s teplotou mimo tohto rozsahu môže poškodiť zariadenie. • Ak je vaše zariadenie vybavené zabudovanou batériou, nepokúšajte sa vymeniť batériu sami, inak hrozí poškodenie batérie alebo zariadenia. • Toto zariadenie nabíjajte len pomocou priloženého alebo schváleného kábla a napájacieho adaptéra. Používanie iných adaptérov môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia a adaptéra. • Po dokončení nabíjania odpojte adaptér od zariadenia a vytiahnite ho z elektrickej zásuvky. Zariadenie nenabíjajte dlhšie ako 12 hodín. • Batéria sa musí recyklovať alebo zlikvidovať oddelene od domového odpadu. Nesprávne zaobchádzanie s batériou môže spôsobiť požiar alebo výbuch. Zariadenie, jeho batériu a príslušenstvo zlikvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami. • Batériu nerozoberajte, nedeformujte, nevystavujte nárazom ani pôsobeniu ohňa. Ak sa vám zdá, že je batéria deformovaná alebo poškodená, ihneď ju prestaňte používať. - Neskratujte batériu, pretože to môže spôsobiť prehrievanie, popáleniny alebo iné poranenia. - Nenechávajte batériu v prostredí s vysokou teplotou. - Prehriatie môže spôsobiť výbuch. - Batériu nerozoberajte, nedeformujte ani nevystavujte nárazom, pretože to môže spôsobiť vytekanie z batérie, prehrievanie alebo výbuch. - Nepáľte batériu, pretože to môže spôsobiť požiar alebo výbuch. - Ak sa vám zdá, že je batéria deformovaná alebo poškodená, ihneď ju prestaňte používať. • Používateľ nesmie batériu odstraňovať ani upravovať. Odstránenie alebo opravu batérie môže vykonávať len autorizované servisné stredisko výrobcu.
Strana: 5
• Zariadenie uchovávajte v suchu. • Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami. Ak niektorá časť zariadenia nepracuje správne, kontaktujte zákaznícku podporu Mi alebo odovzdajte zariadenie autorizovanému servisnému stredisku. • Iné zariadenia pripájajte podľa príslušných návodov na obsluhu. K tomuto zariadeniu nepripájajte nekompatibilné zariadenia. • V prípade používania adaptérov na striedavý/jednosmerný prúd (AC/DC) sa musí zásuvka nachádzať v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná. Bezpečnostné preventívne opatrenia • Dodržiavajte všetky príslušné zákony a pravidlá, ktoré regulujú obmedzenie používania mobilných telefónov v určitých situáciách a prostrediach. • Nepoužívajte svoj telefón na čerpacích staniciach ani v žiadnom výbušnom prostredí alebo potenciálne výbušnom prostredí vrátane oblastí určených na čerpanie pohonných látok, podpalubia lodí, zariadení na dopravu alebo uskladnenie pohonných látok alebo chemikálií, alebo oblastí, v ktorých môže vzduch obsahovať chemikálie či čiastočky, ako napríklad zrno, prach alebo kovový prášok. Dodržiavajte všetky značky upozorňujúce na vypnutie bezdrôtových zariadení ako mobilný telefón alebo iné rádiové zariadenia. Svoj mobilný telefón alebo bezdrôtové zariadenie vypínajte v oblastiach, kde sa používa riadená detonácia, alebo v oblastiach, kde sa vyžaduje vypnutie „obojsmerných rádiových zariadení“ alebo „elektronických zariadení“, aby sa predišlo potenciálnemu ohrozeniu. • Nepoužívajte svoj telefón v nemocničných operačných sálach, priestoroch pohotovosti alebo na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Vždy dodržiavajte všetky pravidlá a nariadenia nemocníc a zdravotných stredísk. Ak máte zdravotný prístroj, poraďte sa so svojím lekárom a výrobcom zariadenia, či nebude váš telefón narúšať funkciu zariadenia. Vždy dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi vaším mobilným telefónom a kardiostimulátorom, aby ste predišli potenciálnemu rušeniu kardiostimulátora. Z tohto dôvodu si telefón pri telefonovaní prikladajte k uchu na opačnej strane, než máte implantovaný kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrecku. Aby ste predišli rušeniu zdravotníckych pomôcok, nepoužívajte telefón v blízkosti načúvacích prístrojov, kochleárnych implantátov a podobných zariadení. • Dodržiavajte všetky nariadenia týkajúce sa bezpečnosti lietadiel a v prípade potreby svoj telefón na palube lietadla vypnite. • Pri vedení vozidla používajte telefón v súlade s príslušnými zákonmi a nariadeniami o cestnej premávke. • Ak sa počas búrky nachádzate vonku, nepoužívajte telefón, aby ste predišli zásahu bleskom. • Počas nabíjania nepoužívajte telefón na telefonovanie. • Telefón nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkosťou, napríklad v kúpeľni. Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, poranenia, požiar alebo poškodenie nabíjačky. Vyhlásenie o bezpečnosti Operačný systém svojho telefónu aktualizujte pomocou zabudovanej funkcie na aktualizáciu softvéru alebo navštívte niektorý z našich autorizovaných servisov. Ak vykonáte aktualizáciu softvéru iným spôsobom, môže to spôsobiť poškodenie zariadenia alebo stratu údajov, bezpečnostné problémy a iné nebezpečenstvá.
Strana: 6
Nariadenia EÚ Vyhlásenie o zhode v zmysle smernice o rádiových zariadeniach (RED) Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že tento digitálny mobilný telefón GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE s funkciami Bluetooth a Wi-Fi 2201117TY vyhovuje základným požiadavkám a iným príslušným ustanoveniam smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode v zmysle smernice EÚ o rádiových zariadeniach je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.mi.com/en/certification Informácie o expozícii RF (SAR) Toto zariadenie spĺňa limity špecifickej miery absorpcie (SAR) pre všeobecnú populáciu/nekontrolovanú expozíciu (lokalizovaná hodnota SAR na 10 gramov pre hlavu a trup, limit: 2,0 W/kg) definované v odporúčaní Rady 1999/519/ES, smerniciach ICNIRP a smernici o rádiových zariadeniach (RED, smernica 2014/53/EÚ). Počas testovania úrovne SAR bolo toto zariadenie nastavené na vysielanie na najvyššej úrovni certifikovaného výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach a bolo umiestnené do polôh, ktoré simulujú expozíciu RF počas používania bezprostredne pri hlave a vo vzdialenosti 5 mm od tela. Dodržanie limitov SAR pri používaní zariadenia pri tele je založené na vzdialenosti 5 mm medzi zariadením a ľudským telom. Toto zariadenie by ste mali nosiť vo vzdialenosti minimálne 5 mm od tela, aby bola úroveň expozície RF v súlade s uvádzanou úrovňou alebo nižšia. Ak zariadenie nosíte blízko tela, mali by ste používať puzdrá alebo spony na opasok, ktoré neobsahujú kovové časti a umožňujú dodržanie vzdialenosti zariadenia od ľudského tela aspoň 5 mm. Expozícia RF nebola testovaná ani certifikovaná s použitím príslušenstva obsahujúceho kov neseného na tele, preto by ste sa mali vyhýbať používaniu takéhoto príslušenstva. Informácie o certifikácii (najvyššia úroveň SAR) Limit SAR 10 g: 2,0 W/kg. Hodnota SAR: hlava: 0,598 W/kg, telo: 0,996 W/kg (vzdialenosť 5 mm). Právne informácie Toto zariadenie sa môže používať vo všetkých členských štátoch EÚ. Dodržiavajte národné a miestne predpisy platné na mieste používania zariadenia. V nasledujúcich krajinách je pri prevádzke zariadenia vo frekvenčnom rozsahu 5 150 až 5 350 MHz používanie zariadenia obmedzené len na používanie v interiéri: AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK(NI) IS LI NO CH TR
Strana: 7
Obmedzenia v pásme 2,4 GHz: Nórsko: Tento pododdiel sa nevzťahuje na geografické územie v okruhu 20 km od centra základne Ny-Ålesund. Zabezpečte, aby používaný napájací adaptér spĺňal požiadavky článku 6.4.5 normy IEC/ EN 62368-1 a aby bol otestovaný a schválený podľa národných alebo miestnych noriem. Frekvenčné pásma a výkon Tento mobilný telefón ponúka len na území EÚ nasledujúce frekvenčné pásma a maximálny výkon rádiového prenosu: GSM 900: 35,5 dBm GSM 1800: 32,5 dBm Pásmo WCDMA 1/8: 25,7 dBm Pásmo LTE 1/3/7/8/20/28/38/40/41(2535MHz-2655MHz): 25.7 dBm Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi pásmo 2,4 GHz: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: od 5 150 do 5 250 MHz: 23 dBm, 5 250 až 5 350 MHz: 20 dBm, 5 470 až 5 725 MHz: 20 dBm, 5 725 až 5 850 MHz: 14 dBm NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m pri vzdialenosti 10 m Nariadenia FCC Tento mobilný telefón je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Na používanie sa vzťahujú nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí zniesť akékoľvek rušenie  vrátane rušenia, ktoré by mohlo spôsobiť neželanú prevádzku. Tento mobilný telefón bol testovaný a splnil limity pre digitálne zariadenie triedy B v zmysle časti 15 Pravidiel FCC. Tieto limity boli navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej zóne. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a nepoužíva sa v súlade s návodom, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však zaručené, že sa takéto rušenie nevyskytne za určitých podmienok inštalácie. Ak by toto zariadenie spôsobovalo škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, mal by sa používateľ pokúsiť napraviť rušenie niektorým z nasledujúcich opatrení: - inak nasmerovať alebo premiestniť anténu prijímača, - zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom, - pripojiť zariadenie na iný elektrický obvod než prijímač, - požiadať o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika. Informácie o expozícii RF (SAR) Toto zariadenie je v súlade s vládnymi nariadeniami týkajúcimi sa požiadaviek na expozíciu rádiovým vlnám. Toto zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo emisné limity expozície rádiofrekvenčnej energii (RF). Normy pre expozíciu pre bezdrôtové zariadenia uplatňujú mernú jednotku  známu ako špecifická miera absorpcie (Specific Absorption Rate, SAR). Limit SAR definovaný agentúrou FCC je 1,6 W/kg. Toto zariadenie bolo testované pri používaní v blízkosti tela a spĺňa smernice FCC pre expozíciu RF pri používaní s príslušenstvom, ktoré neobsahuje žiadny kov a umiestni zariadenie minimálne 1,5 cm od tela. Dodržanie limitov expozície RF nebolo testované s použitím príslušenstva obsahujúceho kov neseného na tele, preto by ste sa mali vyhýbať používaniu takéhoto príslušenstva. Akékoľvek príslušenstvo používané s týmto zariadením, ktoré slúži na
Strana: 8
nosenie pri tele, musí udržiavať zariadenie vo vzdialenosti minimálne 1,5 cm od tela. Poznámka FCC Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu spôsobiť, že používateľ nebude oprávnený zariadenie používať. V prípade tohto zariadenia sa vyžaduje používanie tienených káblov s cieľom zaistiť splnenie limitov triedy B pravidiel FCC. Elektronický štítok Toto zariadenie má elektronický štítok s informáciami o certifikácii. Nájdete ho v časti Nastavenia > O telefóne > Certifikácia, prípadne otvorte Nastavenia a do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „Certifikácia“. Model: 2201117TY 2201 znamená, že tento výrobok bude uvedený na trh po januári 2022. Výrobca : Xiaomi Communications Co.,Ltd. Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Peking, Čína Model : MDY-11-EZ Vstupné napätie : 100 – 240 V~ Vstupná frekvencia : 50/60 Hz Výstupné napätie : 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 20,0 V / 11,0 V Výstupný prúd : 3,0 A / 3,0 A / 2,25 A / 1,35 A / 3,0 A max. Výstupný výkon : 15,0 W / 27,0 W / 27,0 W / 27,0 W / 33,0 W max. Priemerná účinnosť v aktívnom režime : ≥ 82,0 % Vylúčenie zodpovednosti Túto príručku so stručným návodom publikovala spoločnosť Xiaomi alebo jej miestna pridružená spoločnosť. Spoločnosť Xiaomi môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zlepšenia a zmeny tejto príručky v dôsledku typografických chýb, nepresností aktuálnych informácií alebo zlepšenia programov a/alebo vybavenia. Takéto zmeny však budú zahrnuté do nových online vydaní tejto príručky so stručným návodom (podrobnosti nájdete na adrese www.mi.com/global/service/userguide). Všetky ilustrácie slúžia len na účely znázornenia a nemusia verne zobrazovať reálne zariadenie. Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd. Poštová adresa výrobcu: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Peking, Čína, 100085 Značka: Redmi Model: 2201117TY © Xiaomi Inc. Všetky práva vyhradené.
Značka:
Xiaomi
Produkt:
Smartfóny
Model/názov:
Redmi Note 11
Typ súboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Slovenský