Galaxy A52s 5G

Príručka Samsung Galaxy A52s 5G

Galaxy A52s 5G

Používateľská príručka pre Samsung Galaxy A52s 5G v jazyku Španielsky. Táto príručka PDF má počet strán 977.

Predchádzajúca strana
Strana: 1
Slovenčina 776 Bezpečnostné informácie Skôr než začnete zariadenie používať, prečítajte si tieto dôležité bezpečnostné informácie. Predstavujú všeobecné bezpečnostné informácie týkajúce sa zariadení a ich súčasťou môže byť tiež obsah, ktorý sa netýka vášho zariadenia. Dodržiavajte výstrahy a upozornenia, aby ste sa nezranili vy alebo ostatní a aby nedošlo k poškodeniu zariadenia. Výraz „zariadenie“ označuje produkt a jeho batériu, položky dodané s produktom a všetko príslušenstvo, ktoré spoločnosť Samsung schválila na používanie s produktom. Varovanie Nedodržanie bezpečnostných upozornení a predpisov môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť Vaše zariadenie obsahuje magnety. Udržiavajte bezpečnú vzdialenosť medzi zariadením a predmetmi, ktoré môžu byť ovplyvnené magnetmi, ako sú kreditné karty a implantovateľné zdravotnícke pomôcky. Ak máte implantovateľnú zdravotnícku pomôcku, pred použitím sa poraďte s lekárom Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, ani neupevnené elektrické zásuvky Nekvalitné prepojenia môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Strana: 2
Slovenčina 777 Nedotýkajte sa zariadenia, napájacích káblov, zástrčiek ani elektrickej zásuvky mokrými rukami alebo inými mokrými časťami tela Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Pri odpájaní napájacieho kábla neťahajte za kábel príliš silno Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar. Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar. Počas nabíjania zariadenia sa nedotýkajte zariadenia mokrými rukami Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Nespájajte spolu kladné a záporné svorky nabíjačky Mohlo by dôjsť k požiaru alebo vážnemu zraneniu. Nepoužívajte zariadenie v exteriéri počas búrky Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poruchu zariadenia. Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom • Používanie neschválených batérií alebo nabíjačiek môže skrátiť životnosť zariadenia alebo spôsobiť jeho poruchu. Môže tiež spôsobiť požiar alebo výbuch batérie. • Používajte iba batériu, nabíjačku a kábel so schválením spoločnosti Samsung, určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie, nabíjačky a káble môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia. • Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung. Zariadenie nenoste v zadnom vrecku ani na opasku • Ak sa na zariadenie príliš silno tlačí, môže sa poškodiť, vybuchnúť alebo môže dôjsť k požiaru. • Ak narazíte alebo spadnete, môžete sa poraniť.
Strana: 3
Slovenčina 778 Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, a chráňte ho pred silnými nárazmi • Mohlo by poškodiť zariadenie alebo batériu, spôsobiť nesprávnu činnosť zariadenia alebo skrátiť jeho životnosť. • Mohlo by to tiež spôsobiť prehrievanie, vznietenie, požiar alebo iné nebezpečenstvo. Pri manipulácii a likvidácii zariadenia, batérie a nabíjačky postupujte opatrne • Nevhadzujte batériu ani zariadenie do ohňa. Neklaďte batériu ani zariadenie na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate zariadenie môže explodovať. Pri likvidácii batérie a zariadenia sa riaďte všetkými miestnymi predpismi. • Zariadenie nikdy žiadnym spôsobom nepoškodzujte. • Nevystavujte zariadenie vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu. Chráňte zariadenie, batériu a nabíjačku pred poškodením • Nevystavujte zariadenie ani batériu extrémne nízkym či vysokým teplotám. • Extrémne teploty môžu poškodiť zariadenie a znížiť kapacitu a životnosť zariadenia alebo batérie. • Nespájajte spolu kladný a záporný koniec batérie a zabráňte, aby neprišli do kontaktu z kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k nesprávnemu fungovaniu batérie. • Nepoužívajte poškodené káble, ani káble s odlepujúcim sa obalom. Nepoužívajte žiadne poškodené alebo nefunkčné nabíjačky či batérie. • Zariadenie nezapínajte ani ho nepoužívajte s otvorenou priehradkou pre batériu. Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne ani vysokotlakových nádob • Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie. • Zariadenie by sa mohlo prehriať a spôsobiť požiar.
Strana: 4
Slovenčina 779 Zariadenie nepoužívajte a neskladujte na miestach s vysokou koncentráciou prachu ani častíc šírených vzduchom Prach alebo cudzie častice môžu spôsobiť poruchu zariadenia a môžu mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Zabráňte kontaktu multifunkčného konektora a malého konca nabíjačky s vodivými materiálmi, napríklad tekutinami, prachom, kovovým práškom a tuhou z ceruzy. Multifunkčného konektora sa nedotýkajte ostrými predmetmi ani doň neudierajte Vodivé materiály môžu spôsobiť skrat alebo koróziu konektorov, čo môže mať za následok výbuch alebo požiar. Pri používaní bezdrôtovej nabíjačky nevkladajte medzi zariadenie a nabíjačku cudzie materiály, ako napríklad kovové predmety, magnety a karty s magnetickým prúžkom Zariadenie sa nebude dať úplne nabiť alebo sa prehreje. Zariadenie ani batériu neolizujte a nehryzte do nej • Môže to spôsobiť poškodenie zariadenia alebo výbuch či požiar. • Deti alebo zvieratá sa môžu udusiť malými časťami. • Ak zariadenie používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne. Zariadenie ani dodané príslušenstvo si nedávajte do očí, uší ani úst Mohli by ste ho prehltnúť alebo si spôsobiť vážne poranenia. Nemanipulujte s poškodenou či vytečenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónovej batérie získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.
Strana: 5
Slovenčina 780 Upozornenie Nedodržanie bezpečnostných upozornení a predpisov môže spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku Nepoužívajte zariadenie v blízkosti iných elektronických zariadení • Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii. Vaše zariadenie môže rušiť iné elektronické zariadenia. • Používanie dátového pripojenia LTE môže spôsobiť rušenie iných zariadení, ako sú napríklad zvukové zariadenia alebo telefóny. Nepoužívajte zariadenie v nemocnici, v lietadle ani v blízkosti zariadenia motorového vozidla, ktoré môže byť rušené rádiovými signálmi • Ak je to možné, zariadenie používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora, pretože zariadenie ho môže rušiť. • Zariadenie používajte len na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor, aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora. • Ak používate lekárske vybavenie, pred použitím tohto zariadenia kontaktujte výrobcu daného vybavenia, aby ste zistili, či dané vybavenie môže byť ovplyvnené rádiovými signálmi vyžarovanými zariadením. • Používanie elektronických zariadení v lietadle môže rušiť elektronické navigačné prístroje lietadla. Dodržiavajte predpisy poskytnuté leteckou spoločnosťou a pokyny posádky lietadla. V prípadoch, keď je povolené zariadenie používať, ho vždy používajte v letovom režime. • Elektronické zariadenia automobilu by mohli v dôsledku rádiového rušenia spôsobeného zariadením prestať fungovať. Ďalšie informácie získate od výrobcu príslušného zariadenia.
Strana: 6
Slovenčina 781 Nevystavujte zariadenie silnému dymu ani výparom Môže to spôsobiť poškodenie vonkajšieho povrchu zariadenia alebo jeho poruchu. Ak používate načúvací prístroj, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi Rádiové signály vysielané zariadením môžu ovplyvňovať niektoré načúvacie prístroje. Pred použitím zariadenia kontaktujte výrobcu, aby ste zistili, či váš načúvací prístroj nebude ovplyvnený rádiovými signálmi vysielanými zariadením. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti zariadení ani prístrojov vysielajúcich rádiové signály, ako sú napríklad zvukové systémy alebo rádiové anténne veže Rádiové signály môžu spôsobiť poruchu zariadenia. Vo výbušnom prostredí zariadenie vypínajte • Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite. • Vo výbušnom prostredí sa vždy riaďte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi. • Nepoužívajte zariadenie pri benzínových čerpadlách (na čerpacích staniciach), v blízkosti palív či chemikálií ani vo výbušnom prostredí. • Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho časti či príslušenstvo. Ak je akákoľvek časť zariadenia zlomená, ak z neho vychádza dym alebo zápach spáleniny, okamžite prestaňte zariadenie používať. Zariadenie znovu používajte až po jeho oprave v servisnom stredisku spoločnosti Samsung • Prasknuté sklo alebo akryl môže spôsobiť zranenie rúk a tváre. • Keď zo zariadenia vychádza dym alebo zápach spáleniny, môže to viesť k výbuchu batérie alebo požiaru.
Strana: 7
Slovenčina 782 Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných zariadení pri vedení motorového vozidla Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilné zariadenie. S ohľadom na svoju a všeobecnú bezpečnosť sa vždy riaďte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledovné odporúčania: • Oboznámte sa so svojím zariadením a jeho funkciami na uľahčenie používania, ako je napríklad rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru. • Umiestnite zariadenie tak, aby ste ho mali stále na dosah. Uistite sa, že máte prístup k vášmu bezdrôtovému zariadeniu bez toho, aby ste spustili zrak z vozovky. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku. • Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, krúpy, sneh, ľad, ale aj hustá premávka môžu byť nebezpečné. • Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy. • Volajte len v nevyhnutných prípadoch a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte alebo predtým, než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. • Nezapájajte sa do stresujúcej ani emocionálnej konverzácie. Mohlo by to odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osobu, s ktorou hovoríte, že práve vediete automobil, a ak by mohol hovor začať odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
Strana: 8
Slovenčina 783 Zariadeniu venujte náležitú starostlivosť a používajte ho správnym spôsobom Udržujte zariadenie v suchu • Vlhkosť a kvapaliny môžu poškodiť súčiastky alebo elektronické obvody vášho zariadenia. • Zariadenie nezapínajte, ak je mokré. Ak už zapnuté je, vypnite ho a okamžite vyberte batériu (ak sa zariadenie nedá vypnúť alebo neviete vybrať batériu, nechajte ho tak, ako je). Potom zariadenie osušte uterákom a odneste ho do servisného strediska. • Toto zariadenie disponuje integrovanými indikátormi vlhkosti. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže sa zrušiť platnosť záruky od výrobcu. Uchovávajte zariadenie len na bezpečných miestach V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Toto zariadenie sa môže používať na miestach s okolitou teplotou od 0 °C do 35 °C. Zariadenie môžete skladovať pri okolitej teplote od -20 °C do 50 °C. Pri používaní alebo skladovaní tohto zariadenia mimo odporúčaných teplotných rozsahov môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo zníženiu životnosti batérie • Zariadenie neuchovávajte na veľmi horúcich miestach, napríklad v lete v automobile. Môže to spôsobiť poruchu displeja, poškodenie zariadenia alebo výbuch batérie. • Zariadenie nevystavujte na dlhší čas priamemu slnečnému žiareniu (napríklad na prístrojovej doske vozidla). • V prípade zariadení s vyberateľnou batériou možno batériu skladovať samostatne na miestach s okolitou teplotou od 0 °C do 45 °C. Zariadenie neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú napríklad mince, kľúče alebo šperky • Zariadenie sa môže poškriabať alebo môže dôjsť k jeho poruche. • Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.
Strana: 9
Slovenčina 784 Zariadenie neuchovávajte v blízkosti magnetických polí • Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu zariadenia alebo vybitie batérie. • Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky, sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť. Vyhýbajte sa kontaktu so zariadením, ktoré sa prehrieva. Inak môže dôjsť k popáleninám pri nízkej teplote, začervenaniu a pigmentácii kože • Pri dlhotrvajúcom používaní zariadenia dávajte pozor na jeho prehriatie a vyhýbajte sa dlhšiemu kontaktu s pokožkou. • Pri nabíjaní alebo pripojení k zdroju napájania si na zariadenie nesadajte, ani sa ho dlhšiu dobu priamo nedotýkajte. • Tolerancia voči vysokým teplotám je individuálna. Obzvlášť opatrní buďte pri používaní deťmi, staršími osobami a osobami s osobitnými podmienkami. Nepoužívajte zariadenie so zloženým zadným krytom Zo zariadenia môže vypadnúť batéria, čo môže spôsobiť jej poškodenie alebo poruchu. Dávajte pozor, aby ste objektív fotoaparátu nevystavovali silným svetelným zdrojom, akým je napríklad priame slnečné žiarenie V prípade, že objektív fotoaparátu vystavíte silnému zdroju svetla (napríklad priame slnečné žiarenie) snímač obrazu fotoaparátu sa môže poškodiť. Poškodený snímač obrazu nemožno opraviť a bude na snímke spôsobovať bodky alebo škvrny. Ak sa na vašom zariadení nachádza blesk fotoaparátu alebo svetlo, nepoužívajte ich v blízkosti očí ľudí ani zvierat Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu zraku alebo jeho poškodenie.
Strana: 10
Slovenčina 785 Pri vystavení blikajúcim svetlám dávajte pozor • Pri používaní zariadenia nechajte v miestnosti rozsvietené nejaké svetlá a displej nedržte príliš blízko pri svojich očiach. • Ak ste počas sledovania videí alebo hrania hier dlhší čas vystavení blikajúcim svetlám, môžu sa vyskytnúť záchvaty alebo straty vedomia. Ak sa necítite dobre, zariadenie okamžite prestaňte používať. • Ak sa u niektorého z vašich príbuzných vyskytli pri používaní podobného zariadenia záchvaty alebo straty vedomia, pred používaním zariadenia sa poraďte s lekárom. • Ak sa necítite dobre a máte napríklad svalové kŕče alebo ste dezorientovaní, zariadenie okamžite prestaňte používať a poraďte sa s lekárom. • Pri používaní zariadenia si dávajte časté prestávky, aby ste zabránili únave zraku. Znížte riziko poranení pri opakujúcich sa pohyboch Ak opakovane vykonávate činnosti, ako sú napríklad stláčanie tlačidiel, kreslenie znakov na dotykovom displeji prstami alebo hranie hier, môžete časom pociťovať občasné mierne bolesti rúk, krku, ramien alebo iných častí tela. Ak zariadenie používate dlhší čas, držte ho uvoľnene, tlačidlá stláčajte zľahka a dávajte si časté prestávky. Ak cítite bolesti aj počas alebo po takomto používaní, zariadenie prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.
Strana: 11
Slovenčina 786 Pri používaní náhlavnej súpravy si chráňte svoj sluch a uši •  Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch. •  Vystavenie hlasitým zvukom pri chôdzi môže odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu. • Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu. • V suchom prostredí sa môže v náhlavnej súprave vytvoriť statická elektrina. Ak používate náhlavnú súpravu v suchom prostredí, pred pripojením k zariadeniu ju priložte ku kovovému predmetu, aby ste vybili statickú elektrinu. • Počas šoférovania ani jazdy na bicykli či motocykli nepoužívajte náhlavnú súpravu. Môže to odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu alebo to môže byť v závislosti od oblasti nezákonné. Pri používaní zariadenia počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní • Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb. • Zaistite, aby sa kábel slúchadiel nezamotal do vašich ramien ani blízkych predmetov. Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky • Farba a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti. • Ak ste alergickí na natreté alebo kovové časti zariadenia, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, zariadenie prestaňte používať a poraďte sa so svojím lekárom.
Strana: 12
Slovenčina 787 Mobilné zariadenia a príslušenstvo inštalujte opatrne • Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace príslušenstvo vo vozidle pevne uchytené. • Neumiestňujte zariadenie ani príslušenstvo do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu. Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, a chráňte ho pred nárazmi • Zariadenie sa môže poškodiť alebo môže dôjsť k jeho poruche. • Ak dôjde k ohnutiu či deformácii zariadenia, zariadenie alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať. Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky • Batérie nemusia fungovať správne, ak sa dlhšiu dobu nepoužívajú. • Nepoužívané zariadenie sa časom vybíja a pred použitím je nutné znovu ho nabiť. • Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania. • Batériu používajte iba na stanovený účel. • Dodržiavajte všetky pokyny uvedené v tejto príručke, aby ste zaistili čo najdlhšiu životnosť zariadenia a batérie. Poškodenia alebo zníženie výkonu spôsobené nedodržaním výstrah a pokynov môžu spôsobiť zrušenie platnosti záruky výrobcu. • Zariadenie sa môže časom opotrebovať. V záručnej lehote sa na niektoré súčasti a opravy vzťahuje záruka, ktorá sa však nevzťahuje na poškodenia ani opotrebovanie spôsobené používaním neschváleného príslušenstva. Pri používaní zariadenia dodržiavajte nasledovné pokyny • Zariadenie držte rovno, rovnako ako klasický telefón. • Hovorte priamo do mikrofónu.
Strana: 13
Slovenčina 788 Zariadenie nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť • Akékoľvek zmeny či úpravy zariadenia môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak zariadenie potrebuje servis, prineste ho do servisného strediska spoločnosti Samsung. • Nerozoberajte ani nepoškodzujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar. • Batériu nerozoberajte ani opätovne nepoužívajte. • Pred vybratím batérie zariadenie vypnite. Ak vyberiete batériu zo zapnutého zariadenia, môže to spôsobiť poruchu zariadenia. Pri čistení zariadenia dodržiavajte nasledovné pokyny • Zariadenie a nabíjačku utierajte handričkou alebo čistiacou utierkou. • Kontakty batérie čistite čistiacim vatovým tampónom alebo handričkou. • Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá. Môže to spôsobiť zmenu farby alebo koróziu vonkajšej plochy zariadenia alebo úraz elektrickým prúdom či požiar. • Zariadenie nevystavujte prachu, potu, atramentu, oleju a chemickým výrobkom, ako je napríklad kozmetika, antibakteriálny sprej, čistiaci prostriedok na ruky, saponát a insekticídy. Vonkajšie a vnútorné časti zariadenia by sa mohli poškodiť alebo by to mohlo viesť k zhoršeniu výkonu. Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s ktoroukoľvek z vyššie uvedených látok, na vyčistenie zariadenia použite jemnú handričku, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna. Zariadenie používajte iba na stanovený účel Môže dôjsť k poruche zariadenia. Ak zariadenie používate na verejnosti, neobťažujte ostatných Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.
Strana: 14
Slovenčina 789 Pri manipulácii s kartami SIM, pamäťovými kartami alebo káblami postupujte opatrne • Pri vkladaní karty alebo pripájaní kábla k zariadeniu sa uistite, že karta je vložená alebo kábel pripojený k správnej strane. • Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by dôjsť k strate údajov alebo poškodeniu karty či zariadenia. • Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení. • Nedotýkajte sa pozlátených kontaktov ani koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou. • Násilné alebo nesprávne vloženie karty alebo pripojenie kábla môže spôsobiť poškodenie multifunkčného konektora alebo iných súčastí zariadenia. Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho zariadenia možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby. Chráňte svoje osobné údaje a zabráňte úniku alebo zneužitiu citlivých informácií • Počas používania zariadenia si nezabudnite zálohovať dôležité údaje. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu akýchkoľvek údajov. • Pri likvidácii zariadenia si zálohujte všetky údaje a potom zariadenie resetujte, aby ste predišli zneužitiu vašich osobných informácií. • Pri preberaní aplikácií si na displeji pozorne prečítajte informácie o povoleniach. Pri aplikáciách, ktoré majú prístup k mnohým funkciám alebo k veľkému množstvu osobných informácií, buďte mimoriadne opatrní.
Strana: 15
Slovenčina 790 • Pravidelne si kontrolujte kontá, či nie sú používané neoprávnene alebo podozrivým spôsobom. Ak budete mať podozrenie z neoprávneného používania vašich osobných informácií, kontaktujte svojho poskytovateľa servisných služieb kvôli vymazaniu alebo zmene informácií o vašom konte. • V prípade, že sa vaše zariadenie stratí alebo vám ho odcudzia, zmeňte heslá vo vašich kontách, aby ste chránili svoje osobné informácie. • Vyhnite sa používaniu aplikácií z neznámych zdrojov a zabezpečte svoje zariadenie vzorom, heslom alebo kódom PIN. Nedistribuujte materiály chránené autorskými právami Nedistribuujte materiály chránené autorskými právami bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť autorské práva. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom spôsobené nelegálnym používaním materiálov chránených autorskými právami. Škodlivý softvér a vírusy Ak chcete zariadenie chrániť pred škodlivým softvérom a vírusmi, dodržiavajte nasledovné tipy na jeho používanie. Ich nedodržanie môže spôsobiť škody alebo stratu údajov, na ktoré sa nemusí vzťahovať záručný servis • Nepreberajte neznáme aplikácie. • Nenavštevujte nedôveryhodné webové lokality. • Odstráňte podozrivé správy a e-maily od neznámych odosielateľov. • Nastavte si heslo a pravidelne ho meňte. • Vypnite bezdrôtové funkcie, ako je napríklad Bluetooth, keď ich nepoužívate. • Ak sa zariadenie správa nezvykle, pomocou antivírusového programu skontrolujte, či nie je infikované. • Pred spustením prevzatých aplikácií alebo súborov ich skontrolujte spustením antivírusového programu v zariadení. • Do počítača nainštalujte antivírusové programy a pravidelne ich spúšťajte, aby hľadali infiltrácie. • Neupravujte nastavenia registra ani softvéru operačného systému.
Strana: 16
Slovenčina 791 Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie) Viac informácií nájdete na internetových stránkach www.samsung.com/sar, kde si svoje zariadenie môžete vyhľadať podľa čísla modelu. Správna likvidácia tohto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad) Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre znamená, že výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo (napríklad nabíjačka, náhlavná súprava, kábel USB) by sa nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že tieto výrobky budete oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by mali požiadať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska o podrobné informácie, ako odovzdať tieto výrobky na ekologicky bezpečnú recykláciu. Komerční používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo by sa nemalo likvidovať spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Strana: 17
Slovenčina 792 Správna likvidácia výrobku Toto označenie na batérii, príručke alebo balení znamená, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení svojej životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Vyhlásenie Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorskými právami, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné používanie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti informácií uvedených vyššie, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia nesmiete upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.
Strana: 18
Slovenčina 793 „OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ „TAK AKO SÚ“. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, VČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO KTOROUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ.“ Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii počas akéhokoľvek obdobia. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa Samsung Galaxy A52s 5G, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou Samsung Galaxy A52s 5G. Opíšte svoje ťažkosti s Samsung Galaxy A52s 5G čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o Samsung Galaxy A52s 5G

Meno
E-mail
Reakcia

Pozrite si príručku k Samsung Galaxy A52s 5G nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

  • Značka: Samsung
  • Produkt: Smartfóny
  • Model/názov: Galaxy A52s 5G
  • Typ súboru: PDF
  • Dostupné jazyky: Angličtina, Nemec, Holandský, Španielsky, Maďarský, Francúzsky, Čínsky, Portugalský, Chorvátsky, Arabčina, Bulharský, Hindčina