TAA3206 príručka
Príručka PhilipsTAA3206

Používateľská príručka pre Philips TAA3206 v jazyku Slovenský. Táto príručka PDF má počet strán 14.

PDF 14 1.1mb
Príručka PhilipsTAA3206
Predchádzajúca strana

Pozrite si príručku k Philips TAA3206 nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

MANUALSCAT | SK

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa Philips TAA3206, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou Philips TAA3206. Opíšte svoje ťažkosti s Philips TAA3206 čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o Philips TAA3206

Strana: 1
Používateľská príručka Zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/support Slúchadlá Séria 3000 TAA3206
Strana: 2
1 Dôležité bezpečnostné pokyny 2 Bezpečnosť pri počúvaní 2 Všeobecné informácie 2 2 Slúchadlá s funkciou Bluetooth do uší 3 Čo sa nachádza v škatuli 3 Iné zariadenia 3 Prehľad bezdrôtových slúchadiel s funkciou Bluetooth 4 3 Začíname 5 Nabitie batérie 5 Spárovanie slúchadiel s mobilným telefónom 5 4 Používanie slúchadiel 6 Pripojenie slúchadiel k zariadeniam Bluetooth 6 Správa hovorov a hudby 6 5 Technické údaje 8 6 Upozornenie 9 Vyhlásenie o zhode 9 Likvidácia starého výrobku a batérie 9 Vybratie integrovanej batérie 9 Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí 9 Informácie o životnom prostredí 10 Oznámenie o zhode 10 7 Ochranné známky 11 8 Často kladené otázky 12 Obsah SK
Strana: 3
1 Dôležité bezpečnostné pokyny Bezpečnosť pri počúvaní  Z dôvodu predchádzania poškodeniu sluchu obmedztečas používania slúchadiel pri vysokej hlasitosti a hlasitosťnastavte na bezpečnú úroveň. Čím je hlasitosť vyššia, tým kratší je čas bezpečného počúvania. Keď používate slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny. • Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu. • Dbajte na to, aby ste hlasitosť súvisle nezvyšovali, ako sa váš sluch postupne prispôsobuje. • Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás. • V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrný alebo dočasne prerušiť používanie. • Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu. • Neodporúča sa používať tieto slúchadlá zakrývajúce obe uši počas riadenia motorového vozidla; v niektorýchoblastiach to môže byť nezákonné. • Z dôvodu vašej bezpečnosti sa v dopravnej premávke ani v iných potenciálne nebezpečných prostrediach nerozptyľujtehudbou či telefonickými hovormi. Všeobecné informácie Zabránenie poškodeniu alebo poruche:  Nevystavujte slúchadlá nadmernému teplu.  Slúchadlá nenechajte spadnúť.  Slúchadlá nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.  Slúchadlá neponárajte do vody.  Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, čpavku, benzénu ani abrazívnych častíc.  Ak je to potrebné, na vyčistenie výrobku použite mäkkú handričku, ktorú v prípade potreby navlhčite v minimálnommnožstve vody alebo v zriedenom jemnom mydle.  Integrovaná batéria nesmie byť vystavená zdrojom nadmerného tepla, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.  Pri nesprávne vloženej batérii existuje nebezpečenstvo výbuchu. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ. Nebezpečenstvo Výstraha Informácie o prevádzkových a skladovacích teplotách a vlhkosti • Skladujte skladujte na mieste, kde je teplota v rozsahu od -20°C do 50 °C (do 90 % relatívnej vlhkosti). • Používajte na mieste, kde je teplota v rozsahu od 0°C do 45°C (do 90 % relatívnej vlhkosti). • Životnosť batérie sa môže v podmienkach s vysokou alebo nízkou teplotou skrátiť. • Výmena batérie s nesprávnym typom, ktorá môže narušiť ochranu (napríklad v prípade niektorých typov lítiových batérií); • Likvidácia batérie v ohni alebo v horúcej peci alebo mechanické rozdrvenie alebo odrezanie batérie môžu mať za následok výbuch; • Ak necháte batériu pri extrémne vysokej teplote, môže to mať za následok výbuch alebo únik horľavej tekutiny alebo plynu; • Ak necháte batériu pri extrémne nízkom tlaku vzduchu, môže to mať za následok výbuch alebo únik horľavej tekutiny alebo plynu; SK
Strana: 4
2 Vaše Bluetooth slúchadlá do uší Čo sa nachádza v škatuli Slúchadlá Philips Bluetooth do uší Philips TAA3206 vložky do uší, háčiky na uši, koncovky do uší Stručná príručka Iné zariadenia Mobilný telefón alebo zariadenie (napr. notebook, PAD, Bluetooth adaptéry, MP3 prehrávače atď.), ktoré podporujú funkciu Bluetooth a sú kompatibilné so slúchadlami (pozrite si „Technické údaje“ na str. 8). Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi výrobkov spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/support. Pomocou týchto slúchadiel do uší Philips môžete: • vychutnávať pohodlné bezdrôtové handsfree hovory; • vychutnávať a ovládať bezdrôtovú hudbu; • prepínať medzi hovormi a hudbou. Nabíjací kábel typu C (iba na nabíjanie) sponka na tričko Globálna záruka Bezpečnostný leták SK
Strana: 5
Prehľad bezdrôtových slúchadiel s funkciou Bluetooth  Hlasitosť +  Tlačidlo zapínania/vypínania  Hlasitosť -  LED indikátor  Mikrofón  Nabíjací slot typu C 1 2 3 4 5 6 SK
Strana: 6
3 Začíname Nabite batériu Poznámka  Pred prvým použitím slúchadiel ich vložte do nabíjacieho puzdra a nabíjajte batériu po dobu 2 hodín, aby sa dosiahla optimálna kapacita a životnosť batérie.  Aby nedošlo k poškodeniu, používajte pôvodný nabíjacíkábel USB.  Dokončite hovor pred nabitím slúchadiel, pretože po pripojení slúchadiel k nabíjaniu sa tieto vypnú. Pripojte dodaný nabíjací kábel typu C k: • Nabíjací slot typu C na slúchadlách a; • Nabíjací/USB port počítača. Tip  Úplné nabitie zvyčajne trvá 2 hodiny. Spárujte slúchadlá s mobilným telefónom Uistite sa, že sú slúchadlá úplne nabité a vypnuté. Slúchadlá zostanú v režime párovania po dobu 5 minút. Pred prvým použitím slúchadiel s mobilnýmtelefónom musíte slúchadlá spárovať smobilným telefónom. Úspešným spárovaním sa medzi slúchadlami a mobilným telefónom vytvorí jedinečné šifrované spojenie. V pamäti slúchadiel je uložených posledných 8 zariadení. Ak sa pokúsite spárovať viac ako 8 zariadení, prvé spárované zariadenie sa nahradí novým. Počas nabíjania svieti LED indikátor bielou farbou a zhasne, keď sú slúchadlá úplne nabité. Stlačte a podržte tlačidlo na 5 sekúny, kým modrý a červený LED indikátor nebude striedavo blikať. Philips TAA3206 Uistite sa, že je mobilný telefón zapnutý a že je aktivovaná jeho funkcia Bluetooth. V nasledujúcom príklade sa uvádza postupspárovania slúchadiel s mobilným telefónom. Spárujte slúchadlá s mobilným telefónom. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k mobilnému telefónu. Aktivujte si funkciu Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a vyberte Philips TAA3206 Po vyzvaní zadajte do slúchadiel heslo „0000“ (4 nuly). Pri mobilných telefónoch, ktoré majú Bluetooth 3.0 alebo vyššiu verziu, nie je potrebné zadávať heslo. SK
Strana: 7
4 Používanie slúchadiel Pripojenie slúchadlá k zariadeniu Bluetooth. Zapnite mobilný telefón/zariadenie Bluetooth. Slúchadlá zapnete stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia. Modrý LED indikátor sa rozsvieti na 1 sekundu. Slúchadlá sa automaticky znovu pripoja k naposledy pripojenému mobilnému telefónu/zariadeniu Bluetooth. Ak toto zariadenie nie je dostupné, slúchadlá budú v režime párovania. Správa hovorov a hudby Zapnutie/vypnutie Úloha Tlačidlo Použitie Slúchadlá zapnite. Tlačidlo zapínania/ vypínania Stlačte a podržte tlačidlo na 2 sekundy. Slúchadlá vypnite. Tlačidlo zapínania/ vypínania Stlačte a podržte tlačidlo na 4 sekundy. Modrý LED indikátor sa rozsvieti na 1 sekundu. Ovládanie hudby Úloha Tlačidlo Použitie Tlačidlo zapínania/ vypínania Prehrávajte alebo poza- stavte hudbu. Stlačte tlačidlo jedenkrát. Stlačte tlačidlo jedenkrát. Dlhé stlačenie. Dlhé stlačenie. Nastavte hlasitosť. Nasledujúca skladba. Predchádza- júca skladba. Ovládanie hovorov Úloha Tlačidlo Použitie Prijatie/ ukončenie hovoru. Prepnutie volajúceho počas hovoru. Tlačidlo zapínania/ vypínania Tlačidlo zapínania/ vypínania Stlačte tlačidlo jedenkrát. Stlačte tlačidlo dvakrát. Tip  Ak zapnete mobilný telefón/Bluetooth zariadenie alebo aktivujete funkciu Bluetooth po zapnutí slúchadiel, musíte znovu pripojiť slúchadlá a mobilný telefón/Bluetooth zariadenie manuálne.  Ak sa slúchadlá nepripoja k žiadnemu zariadeniu Bluetooth do 5 minút, vypnú sa automaticky, aby sa ušetrila životnosť batérie. Poznámka SK
Strana: 8
Stav indikátora ostatných slúchadiel Stav slúchadiel Indikátor Slúchadlá sú pripojené k zariadeniu Bluetooth, keď sú slúchadlá v pohotovostnom režime alebo keď počúvate hudbu. Modrý LED indikátor blikne každé 4 sekundy. Slúchadlá sú pripravené na spárovanie. LED indikátor striedavo bliká modrou a bielou farbou. Slúchadlá sú zapnuté, ale nie sú pripojené k zariadeniu Bluetooth. Biely LED indikátor blikne každé 3 sekundy. Ak nie je možné vytvoriť žiadne spojenie, slúchadlá sa do 5 minút vypnú. Nízka úroveň nabitia batérie. Biely LED indikátor blikne každé 3 sekundy, až kým sa nevypne. Batéria je úplne nabitá. Biela LEDka je vypnutá. SK
Strana: 9
5 Technické údaje Poznámka  Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Čas prehrávania hudby: 10 hodín Čas hovorenia: 10 hodín Pohotovostný čas: 55 hodín Čas nabíjania: 2 hodiny Nabíjateľná lítium-polymérová batéria (85 mAh) Verzia Bluetooth: 5.0 Kompatibilné profily Bluetooth: • HFP (profil handsfree - HFP) • A2DP (profil pokročilej distribúcie zvuku) • AVRCP (profil diaľkového ovládania zvuku/videa) Podporovaný zvukový kodek: SBC Rozsah frekvencie: 2,402-2,480 GHz Výkon vysielača: < 10 dBm Prevádzkový rozsah: do 10 metrov (33 stôp) Digitálna redukcia ozveny a šumu: Automatické vypnutie Mikro USB port pre nabíjanie Podporuje SBC Varovanie pred vybitím batérie: k dispozícii SK
Strana: 10
Vybratie integrovanej batérie 6 Upozornenie Spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavkya ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.p4c.philips.com. Vyhlásenie o zhode Likvidácia starého výrobku a batérie Pri navrhovaní výrobku a jeho výrobe sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť. Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EU. Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, ktorú na základe smernice Európskejúnie 2013/56/EU nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Dôrazne vám odporúčame, aby ste svoj výrobok odniesli na oficiálne zberné miesto alebo do servisného strediska spoločnosti Philips, kde odborník vyberie nabíjateľnú batériu. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a nabíjateľných batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujtevýrobok ani nabíjateľné batérie s bežným komunálnymodpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a nabíjateľných batérií pomáha zabrániť negatívnemu dosahu na životné prostredie a ľudské zdravie. Ak vo vašej krajine nie je k dispozícii systém na zber a recyklovanie elektronických výrobkov, môžete chrániť životné prostredie tak, že pred likvidáciou slúchadiel vyberiete a zlikvidujete batériu. • Pred vybratím batérie sa uistite, či sú slúchadlá odpojené od nabíjacieho puzdra. Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí Tento výrobok vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam. SK
Strana: 11
Informácie o životnom prostredí Všetky nepotrebné obaly boli vynechané. Vyvinuli sme isté úsilie na to, aby sa balenie dalo ľahko rozdeliť na tri materiály: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (tlmič) a polyetylén (vrecká, ochranná penová vrstva). Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znovu použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starých zariadení. Oznámenie o zhode Zariadenie vyhovuje pravidlám FCC, časť 15. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: 1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a 2.Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku. Pravidlá FCC Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa obmedzenia stanovené pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia zaručujú primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak sa neinštaluje a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiokomunikácie. Nemožno však zaručiť, že sa rušenie v konkrétnych prípadoch inštalácie nevyskytne. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie s rádiovým alebo televíznym príjmom, ktoré sa dajú stanoviť zapnutím alebo vypnutím zariadenia, používateľ by mal vyskúšať odstrániť rušenie jedným alebo viacerými nasledujúcimi opatreniami: Zmeňte smerovanie alebo umiestnenie prijímajúcej antény. Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač. Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika zabezpečujúceho údržbu rádií a televízorov. Vyhlásenie komisie FCC pre expozíciu rádiovej frekvencii: Toto zariadenie vyhovuje limitom týkajúcim sa expozície žiareniu stanoveným komisiou FCC pre nekontrolované prostredie. Tento vysielač sa nesmie umiestniť ani prevádzkovať v spojení s inou anténou alebo vysielačom. Kanada: Toto zariadenie obsahuje vysielače/prijímače oslobodené od licencie, ktoré sú v súlade s informáciami RSS o výnimkách z oblasti inovácií, vedy a hospodárskeho rozvoja v Kanade. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie zariadenia. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) Vyhlásenie komisie IC pre expozíciu rádiovej frekvencii: Toto zariadenie spĺňa limity ožiarenia stanovené pre nekontrolované prostredie v Kanade. Tento vysielač sa nesmie umiestniť ani prevádzkovať v spojení s inou anténou alebo vysielačom. Výstraha: Upozorňujeme používateľa, že vykonanie zmien a úprav, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môže viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia. SK
Strana: 12
7 Ochranné známky Značka Bluetooth® a logá sú registrované obchodné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie takýchto značiek spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited podlieha licencii. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy súmajetkom ich príslušných vlastníkov. Bluetooth Siri je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách. Siri SK
Strana: 13
8 Často kladené otázky Moje slúchadlá Bluetooth sa nezapnú. Úroveň nabitia batérie je nízka. Nabite slúchadlá. Nemôžem spárovať moje slúchadlá Bluetooth s mojím zariadením Bluetooth. Funkcia Bluetooth je deaktivovaná. Aktivujte na svojom zariadení Bluetooth funkciu Bluetooth a pred zapnutím slúchadiel zapnite zariadenie Bluetooth. Zariadenie Bluetooth nevie nájsť slúchadlá. • Slúchadlá môžu byť pripojené k predtým spárovanému zariadeniu. Pripojené zariadenie vypnite alebo ho presuňte mimo dosah. • Pravdepodobne došlo k vynulovaniu spárovania alebo boli slúchadlá predtým spárované s iným zariadením. Slúchadlá a zariadenie Bluetooth znovu spárujte podľapostupu popísaného v používateľskej príručke. (Pozrite si časť „Spárovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth“ na str. 6). Moje Bluetooth slúchadlá sú pripojené k mobilnému telefónu s podporou technológie Bluetooth stereo, ale hudba sa prehráva len cez reproduktor mobilného telefónu. Pozrite si používateľskú príručku k mobilnému telefónu. Počúvajte hudbu cez slúchadlá. Kvalita zvuku je slabá a počuť praskanie. • Zariadenie Bluetooth je mimo rozsahu. Znížte vzdialenosť medzi slúchadlami a Bluetooth zariadením alebo odstráňte prekážky medzi nimi. • Nabite si slúchadlá. Keď je prenos z mobilného telefónu veľmi pomalý alebo prenos zvuku nefunguje vôbec, kvalita zvuku je nízka. Uistite sa, že mobilný telefón podporuje nielen(mono) profil HSP/HFP, ale tiež podporujeprofil A2DP a je kompatibilný s BT4.0X (alebo vyššou verziou) (pozrite si „Technické údaje“ na str. 8). Počujem hudbu, no nemôžem ju vo svojom zariadení Bluetooth ovládať (napr. prehrávať/pozastaviť/preskočiť skladbu smerom dopredu/dozadu). Uistite sa, že zdroj zvuku Bluetooth podporuje profil AVRCP (pozrite si „Technické údaje“ na str. 8). Úroveň hlasitosti slúchadiel je príliš nízka. Niektoré zariadenia Bluetooth nedokážu prepojiť úroveň hlasitosti so slúchadlami prostredníctvom synchronizácie hlasitosti. V takomto prípade musíte na svojom zariadení Bluetooth nastaviť hlasitosť nezávisle, aby ste dosiahli primeranú úroveň hlasitosti. Nemôžem pripojiť slúchadlá k inému zariadeniu, čo mám robiť? • Uistite sa, či je funkcia Bluetooth v predtým spárovanm zariadení vypnutá. • Zopakujte postup párovania v druhom zariadení (pozrite si časť „Prvé spárovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth“ na str. 6). Ďalšiu podporu získate na stránke www.philips.com/support. SK
Strana: 14
Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochrannéznámky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sana základe licencie. Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa nazodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje výhradnúzáruku na tento výrobok. UM_TAA3206_00_SK_V1.0
Značka:
Philips
Produkt:
Nezaradené
Model/názov:
TAA3206
Typ súboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Slovenský