Series 2200 EP2220 príručka
Príručka Philips Series 2200EP2220

Používateľská príručka pre Philips Series 2200 EP2220 v jazyku Poľský. Táto príručka PDF má počet strán 290.

PDF 290 1.1mb

Pozrite si príručku k Philips Series 2200 EP2220 nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

MANUALSCAT | SK

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa Philips Series 2200 EP2220, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou Philips Series 2200 EP2220. Opíšte svoje ťažkosti s Philips Series 2200 EP2220 čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o Philips Series 2200 EP2220

Strana: 1
Slovensky Obsah Prehľad zariadenia (obr. A)___________________________________________________________________________ 195 Ovládací panel (obr. B) _______________________________________________________________________________ 195 Úvod __________________________________________________________________________________________________ 196 Pred prvým použitím _________________________________________________________________________________ 196 Príprava nápojov _____________________________________________________________________________________ 198 Úprava nastavení zariadenia_________________________________________________________________________ 200 Vyberanie a vkladanie varnej zostavy _______________________________________________________________ 202 Čistenie a údržba_____________________________________________________________________________________ 203 Vodný filter AquaClean ______________________________________________________________________________ 205 Výber tvrdosti vody __________________________________________________________________________________ 207 Proces odstraňovania vodného kameňa (30 minút) ________________________________________________ 208 Objednávanie príslušenstva _________________________________________________________________________ 209 Riešenie problémov __________________________________________________________________________________ 209 Technické parametre_________________________________________________________________________________ 215 Prehľad zariadenia (obr. A) A1 Ovládací panel A10 Servisné dvierka A2 Odkladacia plocha na šálky A11 Údajový štítok s typovým číslom A3 Priestor na predmletú kávu A12 Zásobník na vodu A4 Veko násypky na kávové zrná A13 Výpust horúcej vody A5 Nastaviteľný výpust na kávu A14 Zásobník na pomletú kávu A6 Sieťová zástrčka A15 Predný panel zásobníka na pomletú kávu A7 Regulátor nastavenia mletia A16 Kryt podnosu na odkvapkávanie A8 Násypka na kávové zrná A17 Podnos na odkvapkávanie A9 Varná zostava A18 Indikátor „Plný podnos na odkvapkávanie“ Príslušenstvo A19 Tuba s mazivom A22 Prúžok na testovanie tvrdosti vody A20 Vodný filter AquaClean A23 Klasický penič mlieka (len určité modely) A21 Odmerka A24 LatteGo (zásobník na mlieko) (len určité modely) Ovládací panel (obr. B) Prehľad všetkých tlačidiel a symbolov nájdete na obrázku B. Ďalej sa uvádza popis. 195 Slovensky Slovensky
Strana: 2
Niektoré tlačidlá/symboly sa nachádzajú iba na určitých modeloch. B1 Vypínač B7 Varovné symboly B2 Symboly na výber nápoja* B8 Indikátor spustenia B3 Symbol intenzity vône/predmletej kávy B9 Tlačidlo spustenia/zastavenia B4 Symbol množstva nápoja B10 Symbol funkcie Calc-Clean na odstraňovanie vodného kameňa B5 Symbol množstva mlieka (len určité modely) B11 Symbol filtra AquaClean B6 Symbol teploty kávy (len určité modely) *Symboly na výber nápoja: espresso, espresso lungo, káva, americano, cappuccino, latte macchiato, horúca voda, para (len určité modely) Úvod Blahoželáme Vám k nákupu plne automatického kávovaru Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na stránke www.philips.com/welcome. Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte samostatnú brožúru s bezpečnostnými informáciami a uschovajte si ju na neskoršie použitie. Spoločnosť Philips ponúka niekoľko spôsobov, ktoré vám pomôžu pri uvedení zariadenia do prevádzky a pri používaní všetkých jeho funkcií. V balení sa nachádza: 1 Tento návod na používanie s obrázkovými inštrukciami sprievodcu používaním a podrobnými informáciami o čistení a údržbe. Existujú viaceré verzie tohto kávovaru na espresso s odlišnými funkciami. Každá verzia má vlastné typové číslo. Typové číslo nájdete na údajovom štítku vnútornej strane servisných dvierok (pozrite si obr. A11). 2 Samostatný návod s bezpečnostnými pokynmi na bezpečné používanie zariadenia. 3 V prípade záujmu o online podporu (časté otázky, videá atď.) nasnímajte kód QR na obálke tohto návodu alebo navštívte stránku www.philips.com/coffee-care Toto zariadenie bolo preskúšané na príprave kávy. Napriek tomu, že bolo dôkladne prečistené, môžu sa v ňom nachádzať zvyšky kávy. Ručíme vám však za to, že je úplne nové. Zariadenie automaticky upravuje množstvo mletej kávy potrebné na prípravu tej najchutnejšie kávy. Najprv treba pripraviť 5 šálok kávy, aby sa zariadenie samo nastavilo. Pred prvým použitím nezabudnite prepláchnuť jednotku LatteGo (zásobník na mlieko) alebo klasický penič mlieka. Pred prvým použitím 1. Nastavenie zariadenia Po zapnutí zariadenia môže z výpustu horúcej vody alebo z výpustu na kávu vytiecť trochu vody. Je to bežný jav. 196 Slovensky
Strana: 3
ON 2. Aktivácia vodného filtra AquaClean (5 min) Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Vodný filter AquaClean“. 5 sec. 30 sec. 1 min. ON 3 sec. 3. Výber tvrdosti vody Podrobné pokyny nájdete v kapitole „Nastavenie tvrdosti vody“. Predvolené nastavenie tvrdosti vody je 4: tvrdá voda. 1 sec. OFF 1 min. 3 sec. = 3x ON 4. Zostavenie zásobníka LatteGo (len určité modely) CLICK 197 Slovensky Slovensky
Strana: 4
5. Zostavenie klasického peniča mlieka (len určité modely) 1 2 Príprava nápojov Všeobecný postup 1 Zásobník na vodu naplňte vodou z vodovodu a násypku na kávové zrná naplňte zrnkovou kávou. 2 Stlačením vypínača zapnite zariadenie. - Zariadenie sa začne zahrievať a vykoná automatický cyklus preplachovania. V priebehu zahrievania sa rozsvietia indikátory v symboloch nápojov a pomaly jedna po druhej zhasnú. - Len čo sa všetky symboly nápojov trvalo rozsvietia, zariadenie je pripravené na použitie. 3 Pod výpust na dávkovanie kávy umiestnite šálku. Posunutím dávkovacieho výpustu kávy nahor alebo nadol prispôsobíte jeho výšku veľkosti šálky alebo pohára, ktorý používate (Obr. 1). Prispôsobenie nápojov Toto zariadenie umožňuje upraviť nastavenia nápoja podľa Vašich želaní. Po výbere nápoja môžete: 1 upraviť intenzitu vône ťuknutím na symbol (Obr. 2) intenzity vône. K dispozícii sú 3 úrovne intenzity, pričom najnižšia je najjemnejšia a najvyššia je najsilnejšia. 2 Upravte množstvo nápoja ťuknutím na symbol množstva (Obr. 3) nápoja a/alebo symbol množstva mlieka (len určité modely). K dispozícii sú 3 množstvá: nízkej, strednej a vysokej. Navyše môžete podľa svojich požiadaviek upraviť teplotu kávy. Príprava kávy z kávových zŕn 1 Ak chcete pripraviť kávu, ťuknite na symbol požadovaného nápoja. - Rozsvietia sa indikátory intenzity vône a množstva a zobrazí sa predtým vybraté nastavenie. - V tejto chvíli môžete nastaviť požadovanú chuť nápoja. 2 Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia . - Počas dávkovania nápoja bliká symbol nápoja. Len určité modely: Káva americano sa pripravuje z espressa a vody. Keď vyberiete kávu americano, prístroj najprv nadávkuje espresso a potom vodu. 3 Dávkovanie kávy môžete predčasne ukončiť opätovným stlačením tlačidla spustenia/zastavenia . Ak chcete pripraviť 2 kávy súčasne, ťuknite na symbol nápoja dvakrát. Rozsvieti sa indikátor 2x. 198 Slovensky
Strana: 5
Príprava mliečnych nápojov s príslušenstvom LatteGo (zásobník na mlieko) Príslušenstvo LatteGo tvorí zásobník na mlieko, rám a skladovacie viečko. Pred naplnením zásobníka mliekom skontrolujte, či sú rám a zásobník na mlieko správne zostavené, aby ste zabránili únikom. 1 Pri zostavovaní príslušenstva LatteGo najprv vložte vrchnú časť zásobníka na mlieko pod háčik v hornej časti rámu (Obr. 4). Potom zatlačte na miesto spodnú časť zásobníka na mlieko. Keď zásobník zapadne na miesto (Obr. 5), ozve sa cvaknutie. Poznámka: Pred pripojením skontrolujte, či sú zásobník na mlieko a rám čisté. 2 Príslušenstvo LatteGo mierne nakloňte a založte ho na výpust (Obr. 6) horúcej vody. Potom ho zatlačte tak, aby zacvaklo na miesto (Obr. 7). 3 Príslušenstvo LatteGo naplňte mliekom po úroveň vyznačenú na zásobníku na mlieko podľa nápoja, ktorý pripravujete (Obr. 8). Zásobník na mlieko naplňte najviac po značku maximálnej úrovne. Ak ste si individuálne upravili množstvo mlieka, môže byť potrebné naplniť zásobník na mlieko väčším alebo menším množstvom mlieka, než sa pre daný nápoj uvádza na príslušenstve LatteGo. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov vždy používajte mlieko vybraté priamo z chladničky. 4 Položte šálku na podnos na odkvapkávanie. 5 Ťuknite na symbol požadovaného mliečneho nápoja. - Nápoj teraz môžete upraviť podľa svojich vlastných požiadaviek. 6 Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia . - Počas dávkovania nápoja bliká symbol nápoja. Keď pripravujete cappuccino alebo latte macchiato, zariadenie vypustí najprv mlieko a potom kávu. Pri príprave caffè latte zariadenie najprv dávkuje kávu a potom mlieko. - Dávkovanie mlieka môžete ukončiť pred vypustením vopred nastaveného množstva stlačením tlačidla spustenia/zastavenia . 7 Ak chcete zastaviť dávkovanie celého nápoja (mlieka a kávy) ešte pred skončením prípravy v zariadení, stlačte a podržte tlačidlo spustenia/zastavenia . Príprava speneného mlieka s klasickým peničom mlieka Na vytvorenie peny tej najvyššej kvality vždy používajte mlieko vybraté priamo z chladničky. 1 Čiernu silikónovou páčku na prístroji otočte smerom doľava a nasuňte na ňu (Obr. 9) penič mlieka. 2 Do kanvice na mlieko nalejte približne 100 ml mlieka pri príprave nápoja cappuccino a približne 150 ml mlieka pri príprave nápoja latte macchiato. 3 Približne 1 cm peniča mlieka ponorte do mlieka. 4 Ťuknite na symbol (Obr. 10) pary. - Indikátor symbolu pary sa rozsvieti a indikátor spustenia začne pulzovať. 5 Stlačením tlačidla spustenia/zastavenia spustíte vytváranie mliečnej (Obr. 11) peny. - Zariadenie sa začne zahrievať, para sa vháňa do mlieka a to sa spení. 6 Keď mliečna pena v kanvici dosiahne požadovaný objem, znova stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia a zastavte vytváranie mliečnej peny. Mliečnu penu nikdy nevytvárajte dlhšie než 90 sekúnd. Vytváranie peny sa po 90 sekundách automaticky zastaví. 199 Slovensky Slovensky
Strana: 6
Počas penenia mlieka nemusíte hýbať kanvicou na mlieko, aby ste získali spenené mlieko najvyššej kvality. Príprava kávy z predmletej kávy Ak uprednostňujete iný variant kávy, prípadne bezkofeínovú kávu, môžete namiesto kávových zrniek použiť predmletú kávu. 1 Stlačením vypínača zapnite zariadenie a počkajte, kým nebude pripravené na použitie. 2 Otvorte veko a nádoby na predmletú kávu nasypte do nej (Obr. 12) jednu zarovnanú odmerku predmletej kávy. Potom veko zavrite. 3 Pod výpust na dávkovanie kávy umiestnite šálku. 4 Vyberte jeden nápoj. 5 Na 3 sekundy (Obr. 13) podržte prst na symbole intenzity vône. - Rozsvieti sa indikátor predmletej kávy a svetlo tlačidla spustenia začne pulzovať. 6 Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia . 7 Dávkovanie kávy môžete predčasne ukončiť opätovným stlačením tlačidla spustenia/zastavenia . Pri použití predmletej kávy môžete naraz pripraviť len jednu kávu. Nastavenie predmletej kávy sa neuloží v rámci nastavenia predtým vybratej intenzity. Vždy, keď budete chcieť použiť predmletú kávu, treba na 3 sekundy podržať symbol intenzity vône. Pri výbere predmletej kávy nemôžete vybrať inú intenzitu vône. Dávkovanie horúcej vody 1 Ak je pripojené príslušenstvo LatteGo alebo penič mlieka, odpojte ho. 2 Ťuknite na symbol (Obr. 14) horúcej vody. - Rozsvietia sa indikátory nápoja a zobrazí sa nastavenie horúcej vody pre pretým vybratý nápoj. 3 Upravte množstvo horúcej vody podľa svojich požiadaviek ťuknutím na symbol (Obr. 3) množstva nápoja. 4 Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia . - Symbol horúcej vody bliká a z výpustu (Obr. 15) horúcej vody sa dávkuje horúca voda. 5 Dávkovanie horúcej vody môžete predčasne ukončiť opätovným stlačením tlačidla spustenia/zastavenia . Úprava nastavení zariadenia Nastavenie času pohotovostného režimu 1 Stlačením vypínača vypnite zariadenie. 2 Keď je zariadenie vypnuté: stlačte a podržte symbol (Obr. 16) funkcie Calc/Clean, kým sa indikátor funkcie Calc/Clean a indikátory intenzity vône nerozsvietia (Obr. 17). 3 Ťuknutím na symbol intenzity vône vyberte požadovaný čas pohotovostného režimu: 15, 30, 60 alebo 180 minút. Respektíve sa rozsvietia 1, 2, 3 alebo 4 indikátory symbolu intenzity vône. 4 Po dokončení nastavenia času pohotovostného režimu stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia. Zariadenie sa vypne. 5 Stlačením vypínača znovu zapnite zariadenie. 200 Slovensky
Strana: 7
Programovanie základného najväčšieho množstva nápojov Zariadenie ponúka 3 základné nastavenia každého z nápojov: nízke, stredné a vysoké. Môžete nastaviť len najväčšie množstvo. Nové množstvo možno uložiť, keď indikátor spustenia začne blikať. Pred začatím programovania množstva mliečneho nápoja zostavte príslušenstvo LatteGo a nalejte doň mlieko. 1 Úpravu najvyššieho nastavenia množstva začnete tak, že 3 sekundy podržíte symbol nápoja, ktorý chcete upraviť. - Horná kontrolka pri symbole množstva nápoja a horná kontrolka pri symbole množstva mlieka (len určité modely) začnú blikať a blikať začne aj tlačidlo spustenia/zastavenia , čo signalizuje, že ste vstúpili do režimu programovania. 2 Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia . Zariadenie začne pripravovať vybratý nápoj. - Najprv začne nepretržite svietiť indikátor spustenia. Len čo je prístroj pripravený na uloženie upraveného množstva, začne indikátor spustenia/zastavenia blikať. 3 Hneď ako bude šálka obsahovať požadované množstvo kávy alebo mlieka, znova stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia . - V prípade nápojov cappuccino alebo latte macchiato zariadenie vypustí najprv mlieko. Hneď ako bude šálka obsahovať požadované množstvo mlieka, stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia . Zariadenie začne automaticky dávkovať kávu. Hneď ako bude šálka obsahovať požadované množstvo nápoja, znova stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia . Po naprogramovaní nového základného najväčšieho množstva nápoja bude zariadenie toto nové množstvo dávkovať vždy, keď pri tomto nápoji vyberiete najväčšie množstvo. Môžete nastaviť len základnú úroveň najväčšieho množstva. Ak sa chcete vrátiť k predvolenému nastaveniu množstva, pozrite si časť „Obnovenie výrobných nastavení“. Nastavenie teploty kávy Zariadenia bez symbolu teploty 1 Stlačením vypínača vypnite zariadenie. 2 Keď je zariadenie vypnuté: podržte symbol množstva kávy, kým sa tento symbol nerozsvieti (Obr. 18). 3 Ťuknutím na symbol množstva vyberte požadovanú teplotu: normálna, vysoká alebo maximálna. - Respektíve sa rozsvieti 1, 2 alebo 3 svetlá. 4 Po dokončení nastavenia teploty kávy stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia . 5 Stlačením vypínača znovu zapnite zariadenie. Ak zariadenie nevypnete, po určitom čase sa vypne automaticky. Zariadenia so symbolom teploty (len model EP3221) 1 Opakovaným ťukaním na symbol teploty kávy vyberte požadovanú teplotu. Obnovenie výrobných nastavení Zariadenie ponúka možnosť obnovenia predvolených nastavení nápojov. 201 Slovensky Slovensky
Strana: 8
Predvolené nastavenia môžete obnoviť len v prípade, že je zariadenie vypnuté. 1 Stlačením vypínača vypnite zariadenie. 2 Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo so symbolom espressa. - Rozsvietia sa stredné svetelné indikátory v symboloch nastavenia nápojov. Indikátor spustenia/zastavenia začne blikať, čím signalizuje, že je zariadenie pripravené na obnovenie nastavení. 3 Stlačením tlačidla spustenia/zastavenia potvrďte, že chcete nastavenia obnoviť. 4 Stlačením vypínača znovu zapnite zariadenie. Úprava nastavení mlynčeka Nastavenia intenzity kávy môžete zmeniť pomocou regulátora nastavenia mletia vnútri zásobníka na kávové zrná. Čím nižšie nastavenie mletia vyberiete, tým jemnejšie sa kávové zrná namelú a tým silnejšia bude káva. Môžete si vybrať z 12 rôznych nastavení mletia. Zariadenie sa nastavilo a vy si môžete z kávových zŕn pripraviť kávu s tou najlepšou chuťou. Preto vám odporúčame, aby ste nemenili nastavenia mlynčeka, kým nepripravíte 100 až 150 šálok kávy (približne mesiac používania). Nastavenia mletia môžete upravovať len v prípade, že zariadenie melie kávové zrná. Musíte pripraviť 2 až 3 nápoje, aby ste si mohli naplno vychutnať rozdiel. Regulátor nastavenia mletia neotáčajte naraz o viac ako jeden výrez, aby ste predišli poškodeniu mlynčeka. 1 Pod výpust na dávkovanie kávy umiestnite šálku. 2 Otvorte veko násypky na kávové zrná. 3 Ťuknite na symbol espressa a potom stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia . 4 Keď mlynček začne mlieť, zatlačte regulátor nastavenia mletia a otočte ho doľava alebo doprava. (Obr. 19) Vypnutie pípania ovládacieho panela 1 Stlačením vypínača vypnite zariadenie. 2 Po vypnutí zariadenia ťuknite na symbol kávy (v prípade modelu EP3221 symbol espressa lungo) a držte na ňom prst, kým sa nerozsvieti svetelný indikátor symbolu. Indikátor spustenia začne blikať. 3 Ďalším ťuknutím na symbol kávy sa vypne pípanie ovládacieho panela. Indikátor v symbole kávy zhasne. 4 Výber potvrďte stlačením tlačidla spustenia/zastavenia. 5 Stlačením vypínača znovu zapnite zariadenie. Pípanie ovládacieho panela je teraz vypnuté. Poznámka: Ak sa po ťuknutí na symbol a podržaní prstu na symbole kávy indikátor v symbole nerozsvieti, znamená to, že pípanie ovládacieho panelu je už vypnuté. Ak ho chcete zapnúť, znova ťuknite na symbol a zapnutie potvrďte stlačením tlačidla spustenia/zastavenia. Pípanie vypínača a tlačidla spustenia/zastavenia sa nedá vypnúť. Vyberanie a vkladanie varnej zostavy Na stránke www.philips.com/coffee-care sú podrobné videopokyny na vybratie, vloženie a vyčistenie varnej zostavy. 202 Slovensky
Strana: 9
Vybratie varnej zostavy zo zariadenia 1 Zariadenie vypnite. 2 Vyberte zásobník na vodu a otvorte servisné dvierka (Obr. 20). 3 Stlačte rukoväť (Obr. 21) PUSH, potiahnite varnú zostavu za držadlo a vytiahnite ju zo zariadenia (Obr. 22). Vloženie varnej zostavy Pred vložením varnej zostavy späť do zariadenia skontrolujte, či je zostava v správnej polohe. 1 Skontrolujte, či je varná zostava v správnej polohe. Šípka na žltom valci na boku varnej zostavy musí byť zarovnaná s čiernou šípkou a s písmenom N (Obr. 23). - Ak nie sú zarovnané, zatlačte páčku smerom nadol, kým sa nebude dotýkať základne varnej zostavy (Obr. 24). 2 Varnú zostavu zasúvajte späť do zariadenia pomocou vodiacich líšt po bokoch (Obr. 25), až kým s cvaknutím (Obr. 26) nezapadne na miesto. Nestláčajte tlačidlo PUSH. 3 Zatvorte servisné dvierka a vložte zásobník na vodu na miesto. Čistenie a údržba Vďaka pravidelnému čisteniu a údržbe bude vaše zariadenie v špičkovom stave a zaistí vám dlhodobo chutnú kávu a stabilný tok kávy. V tabuľke uvedenej nižšie si pozrite podrobný popis toho, kedy a ako čistiť oddeliteľné časti zariadenia. Podrobnejšie informácie a videopokyny nájdete na stránke www.philips.com/coffee-care. Pozrite si obrázok D predstavujúci prehľad súčastí, ktoré možno čistiť v umývačke na riad. Odnímateľná súčasti Kedy vykonávať čistenie Ako vykonávať čistenie Varná zostava Raz týždenne Varnú zostavu vyberte zo zariadenia. Opláchnite ho pod tečúcou vodou. Mesačne Varnú zostavu vyčistite tabletou značky Philips na odstránenie kávovej mastnoty. Klasický penič mlieka Po každom použití S pripojeným peničom mlieka najprv vypustite horúcu vodu, aby sa zariadenie dôkladne prečistilo. Potom penič mlieka vyberte zo zariadenia a rozoberte ho. Všetky súčiastky očistite tečúcou vodou alebo v umývačke na riad. Priestor na predmletú kávu Priestor na predmletú kávu kontrolujte každý týždeň, či nie je upchatý. Zariadenie odpojte od napájania a vyberte varnú zostavu. Otvorte veko priestoru na predmletú kávu a zasuňte doň rúčku lyžičky. Rúčkou pohybujte hore-dolu, kým pomletá káva, ktorá lievik upchala, nevypadne (Obr. 27). Navštívte adresu www.philips.com/coffee-care , kde nájdete podrobné videopokyny. 203 Slovensky Slovensky
Strana: 10
Odnímateľná súčasti Kedy vykonávať čistenie Ako vykonávať čistenie Zásobník na pomletú kávu Zásobník na pomletú kávu vyprázdňujte, keď vás na to zariadenie vyzve. Prečistite ho každý týždeň. Zásobník na pomletú kávu odoberajte, keď je zariadenie zapnuté. Opláchnite ho pod tečúcou vodou s trochou čistiaceho prostriedku alebo ho vyčistite v umývačke na riad. Predný panel zásobníka na pomletú kávu nie je určený na umývanie v umývačke na riad. Podnos na odkvapkávanie Raz denne alebo ak sa z podnosu na odkvapkávanie vysunie červený indikátor signalizujúci, že je podnos plný, vyprázdnite podnos na odkvapkávanie (Obr. 28). Čistenie podnosu na odkvapkávanie vykonávajte každý týždeň. Podnos (Obr. 29) na odkvapkávanie vyberte a opláchnite ho pod tečúcou vodou s trochou čistiaceho prostriedku. Podnos na odkvapkávanie môžete tiež umyť v umývačke na riad. Predný panel zásobníka na pomletú kávu (obr. A15) nie je určený na umývanie v umývačke na riad. LatteGo Po každom použití Príslušenstvo LatteGo prepláchnite tečúcou vodou alebo vyčistite v umývačke riadu. Mazanie varnej zostavy Každé 2 mesiace Vyhľadajte informácie v tabuľke mazania a namažte varnú zostavu mazivom od spoločnosti Philips. Zásobník na vodu Raz týždenne Zásobník na vodu opláchnite pod tečúcou vodou Čistenie varnej zostavy Pravidelné čistenie varnej zostavy zabráni upchávaniu vnútorných okruhov kávovými usadeninami. Na stránke www.philips.com/coffee-care nájdete inštruktážne videá s postupmi na vybratie, vloženie a vyčistenie varnej zostavy. Čistenie varnej zostavy pod tečúcou vodou 1 Odpojte varnú zostavu. 2 Varnú zostavu dôkladne opláchnite vodou. Dôkladne vyčistite horný filter (Obr. 30) varnej zostavy. 3 Pred vložením na miesto nechajte varnú zostavu voľne vyschnúť. Varnú zostavu nevysúšajte handričkou, aby sa vlákna z nej nenahromadili vnútri varnej zostavy. Čistenie varnej zostavy tabletami na odstránenie kávovej mastnoty Používajte len tablety na odstránenie kávovej mastnoty značky Philips. 1 Pod výpust položte šálku. Do nádoby nalejte čerstvú vodu. 2 Do zásobníka na predmletú kávu vložte tabletu na odstránenie kávovej mastnoty. 3 Ťuknite na symbol kávy a potom podržaním symbolu intenzity arómy na 3 sekundy vyberte funkciu (Obr. 2) predmletej kávy. 4 Nepridávajte predmletú kávu. Stlačením tlačidla spustenia/zastavenia spustíte cyklus prípravy nápoja. Po pripravení polovičnej šálky vody odpojte zariadenie zo siete. 5 Roztok na odstránenie kávovej mastnoty nechajte pôsobiť aspoň 15 minút. 6 Zástrčku opäť zasuňte do elektrickej zásuvky a zariadenie zapnite, aby sa dokončil cyklus varenia. Vyprázdnite šálku. 204 Slovensky
Strana: 11
7 Vyberte zásobník na vodu a otvorte servisné dvierka. Odpojte varnú zostavu a dôkladne ju opláchnite pod tečúcou vodou. 8 Znova vložte varnú zostavu a zásobník na vodu a pod výpust kávy podložte šálku. 9 Ťuknite na symbol kávy a potom podržaním symbolu intenzity arómy na 3 sekundy vyberte funkciu (Obr. 2) predmletej kávy. Nepridávajte predmletú kávu. Stlačením tlačidla spustenia/zastavenia spustíte cyklus prípravy nápoja. Zopakujte to dvakrát. Vyprázdnite šálku. Mazanie varnej zostavy Mazanie varnej zostavy vykonávajte každé 2 mesiace, aby ste zaistili plynulý pohyb pohyblivých súčastí. 1 Na piest (sivá časť) varnej zostavy (Obr. 31) naneste tenkú vrstvičku maziva. 2 Okolo hriadeľa (sivá časť) v spodnej časti varnej zostavy (Obr. 32) naneste tenkú vrstvičku maziva. 3 Na vodiace lišty na obidvoch stranách (Obr. 33) naneste tenkú vrstvičku maziva. Čistenie príslušenstva LatteGo (zásobníka na mlieko) Čistenie príslušenstva LatteGo po každom použití 1 Zo zariadenia (Obr. 34) vyberte príslušenstvo LatteGo. 2 Vylejte zvyšok mlieka. 3 Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vyberte zásobník na mlieko z rámu LatteGo (Obr. 35). 4 Všetky súčiastky vyčistite v umývačke na riad alebo pod tečúcou vlažnou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku. Čistenie klasického peniča mlieka Čistenie klasického peniča mlieka po každom použití Z hygienických dôvodov a s cieľom zabrániť usadzovaniu zvyškov mlieka čistite penič mlieka po každom použití. 1 Pod penič mlieka umiestnite šálku. 2 Ťuknite na symbol pary a potom stlačením tlačidla spustenia/zastavenia spustite vypúšťanie pary a odstráňte všetky zvyšky mlieka z peniča mlieka. 3 Po niekoľkých sekundách zastavte vypúšťanie pary opätovným stlačením tlačidla spustenia/zastavenia . 4 Penič mlieka očistite navlhčenou tkaninou. Každodenné čistenie klasického napeňovača mlieka 1 Napeňovač mlieka nechajte úplne vychladnúť. 2 Penič mlieka otočte smerom doľava (Obr. 36) a vyberte z neho kovovú i silikónovú časť (Obr. 37). 3 Rozoberte dve súčasti (Obr. 38) a opláchnite ich čistou vodou alebo ich vyčistite v umývačke na riad. Presvedčte sa, či je malý otvor kovovej trubice (Obr. 39) úplne čistý a nie je upchatý zvyškami mlieka. 4 Súčasti peniča mlieka znova zostavte a penič mlieka pripojte k zariadeniu. Vodný filter AquaClean Vaše zariadenie môže používať filter AquaClean. Na zachovanie chuti kávy možno do zásobníka na vodu vložiť vodný filter AquaClean. Filter navyše obmedzuje usadzovanie vodného kameňa v zariadení a tým aj nutnosť odstraňovania vodného kameňa. Vodný filter AquaClean si môžete zakúpiť 205 Slovensky Slovensky
Strana: 12
u miestneho predajcu, od autorizovaných servisných centier alebo online na stránke www.philips.com/parts-and-accessories. Symbol a svetelný indikátor filtra AquaClean Zariadenie obsahuje svetelný indikátor (Obr. 40) vodného filtra AquaClean, ktorý signalizuje stav filtra. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené kroky, ktoré treba vykonať, keď kontrolka svieti alebo bliká. Pri prvom použití zariadenia začne svetlený indikátor filtra AquaClean blikať oranžovou farbou. Tým signalizuje, že začínate používať vodný filter AquaClean. Ak vodný filter AquaClean neaktivujete, svetelný indikátor sa po chvíli automaticky vypne. Len čo filter nainštalujete a aktivujete ho pomocou symbolu filtra AquaClean, farba svetelného indikátora filtra AquaClean sa zmení na modrú, čím sa potvrdí, že je vodný filter AquaClean aktívny. Keď dôjde k zaneseniu filtra, kontrolka filtra AquaClean začne znovu blikať oranžovou farbou, čím vás upozorňuje na potrebu výmeny filtra za nový. Keď oranžový svetelný indikátor filtra AquaClean nesvieti, filter AquaClean môžete stále aktivovať, no najprv treba zo zariadenia odstrániť vodný kameň. Aktivácia vodného filtra AquaClean (5 min) Zariadenie nedokáže automaticky zistiť, že ste do zásobníka na vodu umiestnili filter. Preto musíte každý nainštalovaný nový vodný filter AquaClean aktivovať pomocou symbolu filtra AquaClean. Keď oranžový svetelný indikátor filtra AquaClean nesvieti, vodný filter AquaClean môžete stále aktivovať, no najprv treba zo zariadenia odstrániť vodný kameň. Zariadenie treba pred začatím používania vodného filtra AquaClean úplne zbaviť vodného kameňa. Vodný filter AquaClean treba podľa nasledujúceho popisu pred aktiváciou pripraviť jeho namočením. Ak to neurobíte, do zariadenia sa namiesto vody môže dostať vzduch a spôsobiť nadmerný hluk, zariadenie pritom nebude schopné pripraviť kávu. 1 Uistite sa, že je zariadenie zapnuté. 2 Filtrom traste približne po dobu 5 sekúnd (Obr. 41). 3 Filter otočený dolnou časťou smerom nahor ponorte do nádoby so studenou vodou a zatraste ním alebo ho stlačte (Obr. 42). 4 Filter je teraz pripravený na použitie a možno ho vložiť do nádržky na vodu. 5 Filter založte na prípojku filtra v nádržke na vodu vo zvislej polohe. Zatlačte ho do najnižšej možnej polohy (Obr. 43). 6 Nalejte do nádoby vodu z vodovodu a umiestnite ju späť do zariadenia. 7 Ak je príslušenstvo LatteGo pripojené, vyberte ho. 8 Pod výpust na dávkovanie horúcej vody/penič mlieka podložte misku. 9 Na 3 sekundy (Obr. 44) stlačte symbol filtra AquaClean. Indikátor spustenia začne blikať. 10 Stlačením tlačidla spustenia/zastavenia spustite proces aktivácie. 11 Z výpustu na dávkovanie horúcej vody/peniča mlieka sa bude dávkovať horúca voda (3 minúty). 12 Po dokončení procesu aktivácie sa rozsvieti modrý svetelný indikátor filtra AquaClean, čím sa potvrdí, že sa vodný filter AquaClean správne aktivoval. 206 Slovensky
Strana: 13
Výmena vodného filtra AquaClean (5 min) Keď filtrom pretečie 95 litrov vody, filter prestane fungovať. Farba svetelného indikátora filtra AquaClean sa zmení na oranžovú a indikátor začne blikať, čím vás upozorňuje na potrebu výmeny filtra. Kým indikátor bliká, môžete filter vymeniť bez nutnosti odstrániť zo zariadenia predtým vodný kameň. Ak vodný filter AquaClean nevymeníte, oranžový svetelný indikátor napokon zhasne. Aj v takom prípade môžete filter vymeniť, no najprv musíte odstrániť zo zariadenia vodný kameň. Keď bliká oranžový indikátor filtra AquaClean: 1 Vyberte starý vodný filter AquaClean. 2 Založte nový filter a aktivujte ho podľa popisu v kapitole „Aktivácia vodného filtra AquaClean (5 min)“. Vodný filter AquaClean vymieňajte aspoň každé 3 mesiace, aj keď zariadenie ešte nesignalizuje, že sa vyžaduje výmena. Vypnutie upozornenia na výmenu filtra AquaClean Ak už nechcete používať vodné filtre Philips AquaClean, môžete upozornenie na výmenu filtra AquaClean kedykoľvek vypnúť (indikátor filtra AquaClean bliká oranžovou farbou): 1 Stlačením vypínača vypnite zariadenie. 2 Po vypnutí zariadenia stlačte a podržte stlačený symbol AquaClean, kým sa nerozsvieti svetelný indikátor tohto symbolu. Indikátor spustenia začne blikať. 3 Opätovným ťuknutím na symbol AquaClean upozornenia vypnete. Indikátor v symbole AquaClean zhasne. 4 Výber potvrďte stlačením tlačidla spustenia/zastavenia. 5 Stlačením vypínača znovu zapnite zariadenie. Upozornenia na výmenu filtra AquaClean sú teraz vypnuté. Poznámka: Pri aktivácii nového filtra AquaClean sa automaticky aktivujú aj upozornenia na výmenu filtra. Výber tvrdosti vody Odporúčame vám upraviť tvrdosť vody podľa tvrdosti vody vo vašej oblasti, aby ste dosiahli optimálnu prevádzku a dlhšiu životnosť zariadenia. Navyše sa tým vyhnete nutnosti príliš častého odstraňovania vodného kameňa zo zariadenia. Predvolené nastavenie tvrdosti vody je 4: tvrdá voda. Otestujte tvrdosť vody pomocou testovacieho prúžku priloženého v balení a určite tvrdosť vody vo vašej oblasti: 1 Prúžok na testovanie tvrdosti vody ponorte do vody z vodovodu na 1 sekundu (Obr. 45). 2 Počkajte 1 minútu. Počet štvorčekov, ktoré na testovacom pásiku sčerveneli vyjadruje tvrdosť (Obr. 46) vody. Nastavenie zariadenia na správnu tvrdosť vody: 1 Stlačením vypínača vypnite zariadenie. 2 Po vypnutí zariadenia ťuknite na symbol intenzity vône a držte na ňom prst, kým sa nerozsvietia (Obr. 2) všetky svetelné indikátory symbolu. 3 Na symbol intenzity vône ťuknite 1, 2, 3 alebo 4-krát. Počet svietiacich indikátorov má zodpovedať počtu červených štvorčekov na testovacom pásiku (Obr. 47). Keď na testovacom pásiku nie sú žiadne červené štvorčeky (všetky štvorčeky sú zelené), vyberte 1 svetelný indikátor. 207 Slovensky Slovensky
Strana: 14
4 Po nastavení správnej tvrdosti vody stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia . 5 Stlačením symbolu vypínača zapnite zariadenie. Tvrdosť vody sa nastavuje len raz a na výber jej hodnoty sa používa funkcia intenzity vône. Toto nastavenie neovplyvní intenzitu vône nápojov, ktoré neskôr pripravíte. Proces odstraňovania vodného kameňa (30 minút) Používajte len prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Philips. V žiadnom prípade nepoužívajte prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa na báze kyseliny sírovej, chlorovodíkovej, sulfamovej či octovej (ocot). Tieto prostriedky môžu poškodiť vodný okruh zariadenia a nemusí dôjsť k dôkladnému rozpusteniu vodného kameňa. Ak na odstraňovanie vodného kameňa nebudete používať prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Philips, strácate nárok na záruku. Rovnako strácate nárok na záruku, ak zo zariadenia nebudete odstraňovať vodný kameň. Prípravok na odstraňovanie vodného kameňa Philips si môžete zakúpiť v online obchode na adrese www.philips.com/coffee-care. Keď svetelný indikátor Calc/Clean (Odstraňovanie vodného kameňa) začne pomaly blikať, treba zo zariadenia odstrániť vodný kameň. 1 Uistite sa, že je zariadenie zapnuté. 2 Ak je pripojené príslušenstvo LatteGo alebo penič mlieka, odpojte ho. 3 Vyberte podnos na odkvapkávanie a zásobník na pomletú kávu, vyprázdnite ich a vložte späť na miesto. 4 Vyberte zásobník na vodu a vyprázdnite ho. Potom vyberte vodný filter AquaClean. 5 Nalejte celú fľašu prípravku na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Philips do zásobníka na vodu a potom ho naplňte vodou až po značku (Obr. 48) Calc/Clean (Odstraňovanie vodného kameňa). Potom ho vložte späť do zariadenia. 6 Pod výpust na dávkovanie kávy a výpust na dávkovanie vody podložte veľkú nádobu (1,5 l). 7 Na 3 sekundy stlačte symbol Calc/Clean (Odstraňovanie vodného kameňa) a potom stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia . 8 Spustí sa prvá fáza procesu odstraňovania vodného kameňa. Proces odstraňovania vodného kameňa trvá približne 30 minút a pozostáva z cyklu odstraňovania vodného kameňa a cyklu preplachovania. Počas cyklu odstraňovania vodného kameňa svetelný indikátor Calc/Clean (Odstraňovanie vodného kameňa) bliká, čím signalizuje, že prebieha fáza odstraňovania vodného kameňa. 9 Nechajte zariadenie vypúšťať roztok na odstraňovanie vodného kameňa, až kým vás displej neupozorní, že zásobník na vodu je prázdny. 10 Vyprázdnite zásobník na vodu, vypláchnite ho a znova naplňte čistou vodou až po značku Calc/Clean (Odstraňovanie vodného kameňa). 11 Vyprázdnite nádobu a umiestnite ju späť pod výpust na dávkovanie kávy a pod výpust na dávkovanie vody. Znova stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia . 12 Spustí sa druhá fáza cyklu odstraňovania vodného kameňa, 3-minútová fáza preplachovania. Počas tejto fázy sa indikátory na ovládacom paneli zapínajú a vypínajú, čím signalizujú, že prebieha fáza preplachovania. 13 Počkajte, kým zariadenie prestane vypúšťať vodu. Postup odstraňovania vodného kameňa sa skončí, keď zariadenie prestane vypúšťať vodu. 14 Zariadenie sa teraz znova nahreje. Len čo sa symboly nápojov trvalo rozsvietia, zariadenie je znova pripravené na použitie. 15 Inštalácia a aktivácia nového vodného filtra AquaClean do nádržky na vodu. 208 Slovensky
Strana: 15
- Po skončení procesu odstraňovania vodného kameňa indikátor filtra AquaClean bude chvíľu blikať, čím vás upozorňuje na potrebu inštalácie nového vodného filtra AquaClean. Tip: Používanie filtra AquaClean znižuje potrebu odstraňovania vodného kameňa. Ako postupovať v prípade prerušenia procesu odstraňovania vodného kameňa Postup odstraňovania vodného kameňa môžete ukončiť stlačením vypínača na ovládacom paneli. V prípade prerušenia procesu odstraňovania vodného kameňa pred jeho úplným dokončením postupujte takto: 1 Zásobník na vodu vyprázdnite a dôkladne vypláchnite. 2 Doplňte zásobník na vodu čistou vodou až po značku Calc/Clean a zariadenie znovu zapnite. Zariadenie sa zohreje a vykoná sa automatický cyklus preplachovania. 3 Pred prípravou nápojov vykonajte manuálny cyklus preplachovania. Ak chcete vykonať manuálny cyklus preplachovania, najskôr vypustite pol nádrže horúcej vody opakovaným ťukaním na symbol (Obr. 14) horúcej vody a potom pripravte dve šálky predmletej kávy bez pridania mletej kávy. Ak sa postup odstraňovania vodného kameňa neukončil, zariadenie bude čo najskôr vyžadovať vykonanie ďalšieho odstraňovania vodného kameňa. Objednávanie príslušenstva Na čistenie zariadenia a odstraňovanie vodného kameňa používajte len prípravky na údržbu značky Philips. Tieto prípravky si môžete zakúpiť u miestneho predajcu, od autorizovaných servisných centier alebo online na stránke www.philips.com/parts-and-accessories. Zadajte číslo modelu svojho zariadenia, aby ste vyhľadali kompletný zoznam všetkých náhradných dielov online. Číslo modelu nájdete na vnútornej strane servisných dvierok. Prípravky na údržbu a typové označenia: - Roztok na odstraňovanie vodného kameňa CA6700 - Vodný filter AquaClean CA6903 - Mazivo na varnú zostavu HD5061 - Tablety na odstraňovanie kávovej mastnoty CA6704 Riešenie problémov Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, s ktorými by ste sa mohli stretnúť pri používaní tohto zariadenia. Inštruktážne videá a kompletný zoznam najčastejších otázok nájdete na stránke www.philips.com/coffee-care. Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine. Kontaktné údaje nájdete v záručnom liste. Varovné symboly Varovný symbol Riešenie Svieti svetelný indikátor „zásobník na vodu prázdny“ - Zásobník na vodu je takmer prázdny. Zásobník na vodu naplňte po úroveň značky maximálnej úrovne vodou z vodovodu. - Zásobník na vodu nie je na svojom mieste. Zásobník na vodu vráťte na miesto. 209 Slovensky Slovensky
Strana: 16
Varovný symbol Riešenie Indikátor upozorňujúci na vyprázdnenie zásobníka na pomletú kávu svieti. - Zásobník na pomletú kávu je plný. Vyberte a vyprázdnite zásobník na pomletú kávu vždy, keď je zariadenie zapnuté. Počkajte minimálne 5 sekúnd, kým znova vložíte zásobník na miesto. Rozsvieti sa výstražný indikátor - Zásobník na pomletú kávu alebo podnos na odkvapkávanie nie je na svojom mieste alebo nie je správne vložený. Zásobník na pomletú kávu alebo podnos na odkvapkávanie vložte na miesto a presvedčte sa, či je na správnom mieste. - Sú otvorené servisné dvierka. Vyberte zásobník na vodu a skontrolujte, či sú servisné dvierka zatvorené. Výstražný indikátor bliká - Varná zostava nie je na svojom mieste alebo nie je vložená správne. Vyberte varnú zostavu a skontrolujte, či je správne zaistená na mieste. Pozrite si podrobný postup v kapitole „Vyberanie a vkladanie varnej zostavy”. - Varná zostava je upchatá. Vyberte varnú zostavu a prepláchnite ju pod tečúcou vodou. Potom varnú zostavu namažte a vložte ju späť do zariadenia. Pozrite si podrobné pokyny v kapitole „Čistenie a údržba“. Výstražný indikátor svieti a indikátor spustenia bliká. V zariadení je zachytený vzduch. Vzduch zo zariadenia vypustite tak, že naplníte zásobník na vodu vodou, pod klasický penič mlieka umiestnite šálku a stlačíte blikajúce tlačidlo spustenia/zastavenia. Dajte pozor: z klasického peniča mlieka sa vypustí malé množstvo horúcej vody, aby sa vypustil vzduch. Bliká indikátor filtra AquaClean: vložte alebo vymeňte vodný filter AquaClean a aktivujte ho. Pozrite si podrobné pokyny v kapitole „Vodný filter AquaClean“. Indikátor odstraňovania vodného kameňa pomaly bliká: Odstráňte vodný kameň zo zariadenia. Indikátory v symboloch nápoja sa rozsvietia a jeden po druhom zhasnú. Zariadenie sa zahrieva alebo sa snaží zbaviť vzduchu, ktorý sa doň dostal. Počkajte, kým nezačnú všetky indikátory nápojov nepretržite svietiť. 210 Slovensky
Strana: 17
Varovný symbol Riešenie Všetky indikátory výstražných symbolov blikajú. Vynulujte nastavenia zariadenia jeho odpojením a znovupripojením do siete. Pred opätovným zapnutím zariadenia vykonajte tieto kroky: - Zo zásobníka na vodu vyberte vodný filter AquaClean. - Zásobník na vodu vráťte na miesto. Zatlačte ho čo najhlbšie do zariadenia, aby bol v správnej polohe. - Otvorte veko priestoru na predmletú kávu a skontrolujte, či nie je upchatý kávovým prachom. Pri jeho čistení vložte rúčku lyžičky do priestoru na predmletú kávu pohybujte páčkou nahor a nadol, kým vypadáva (Obr. 27) pomletá káva spôsobujúca upchatie. Vyberte varnú zostavu a odstráňte všetku pomletú kávu, ktorá vypadla. Čistú varnú zostavu vráťte na miesto. - Znova zapnite zariadenie. Ak sa problém vyriešil, filter AquaClean nebol správne pripravený. Pred založením filtra AquaClean naspäť na miesto ho pripravte podľa krokov č. 1 a 2 uvedených v kapitole „Aktivácia vodného filtra AquaClean (5 min)“. Ak budú indikátory naďalej blikať, zariadenie sa môže prehrievať. Zariadenie vypnite, počkajte 30 minút a znova ho zapnite. Ak indikátory stále blikajú, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine. Kontaktné údaje nájdete v medzinárodnom záručnom liste. Tabuľka riešenia problémov Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, s ktorými by ste sa mohli stretnúť pri používaní tohto zariadenia. Inštruktážne videá a kompletný zoznam najčastejších otázok nájdete na stránke www.philips.com/coffee-care. Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine. Kontaktné údaje nájdete v záručnom liste. Problém Príčina Riešenie Podnos na odkvapkávanie sa rýchlo naplní. Je to bežný jav. Zariadenie využíva vodu na preplachovanie vnútorného okruhu a varnej zostavy. Určité množstvo vody preteká vnútorným systémom priamo do podnosu na odkvapkávanie. Raz denne alebo ak sa z krytu podnosu na odkvapkávanie vysunie červený indikátor signalizujúci, že je podnos plný, vyprázdnite kryt podnosu na odkvapkávanie. Tip: pod výpust na dávkovanie podložte šálku na zachytávanie vody využívanej na preplachovanie, ktorá z neho vytečie. Indikátor upozorňujúci na vyprázdnenie zásobníka na pomletú kávu zostáva svietiť. Zásobník na mletú kávu bol vyprázdnený pri vypnutom zariadení. Zásobník na pomletú kávu vždy vyprázdňujte vtedy, keď je zariadenie zapnuté. Vyberte zásobník na pomletú kávu, počkajte aspoň 5 sekúnd a vložte ho späť na miesto. Zariadenie vyzýva na vyprázdnenie zásobníka na pomletú kávu, hoci zásobník nie je plný. Zariadenie nevynulovalo počítadlo pri poslednom vyprázdnení zásobníka na pomletú kávu. Vždy počkajte približne 5 sekúnd a až potom vložte zásobník na pomletú kávu späť na miesto. Takto sa počítadlo mletí kávy vynuluje. 211 Slovensky Slovensky
Strana: 18
Problém Príčina Riešenie Zásobník na pomletú kávu vždy vyprázdňujte vtedy, keď je zariadenie zapnuté. Ak bol zásobník na pomletú kávu vyprázdnený pri vypnutom zariadení, počítadlo pomletej kávy sa nevynuluje. Zásobník na pomletú kávu je preplnený, no indikátor upozorňujúci na vyprázdnenie zásobníka na pomletú kávu sa nerozsvieti. Vybrali ste podnos na odkvapkávanie bez vyprázdneniazásobníka na pomletú kávu. Keď vyberáte podnos na odkvapkávanie, vyprázdnite aj zásobník na pomletú kávu, hoci nie je vôbec plný. Týmto spôsobom sa počítadlo mletí kávy reštartuje a bude správne počítať množstvo pomletej kávy. Nemôžem vybrať varnú zostavu. Varná zostava nie je v správnej polohe. Zariadenie vynulujte nasledujúcim spôsobom: zatvorte servisné dvierka a vložte zásobník na vodu na miesto. Zariadenie vypnite a znova zapnite. Znova skúste vybrať varnú zostavu. Pozrite si podrobný postup v kapitole „Vyberanie a vkladanie varnej zostavy”. Nemôžem vložiť varnú zostavu. Varná zostava nie je v správnej polohe. Zariadenie vynulujte nasledujúcim spôsobom: zatvorte servisné dvierka a vložte zásobník na vodu na miesto. Varnú zostavu nechajte mimo zariadenia. Vypnite zariadenie a odpojte ho od siete. Počkajte 30 sekúnd a potom zapojte zariadenie znova do siete a zapnite ho. Potom umiestnite varnú zostavu do správnej polohy a znovu ju vložte do zariadenia. Pozrite si podrobný postup v kapitole „Vyberanie a vkladanie varnej zostavy”. Káva je príliš vodnatá. Varná zostava je znečistená alebo je potrebné ju namazať. Odoberte varnú zostavu, prepláchnite ju pod tečúcou vodou a nechajte ju vyschnúť. Potom namažte pohybujúce sa súčasti. Zariadenie vykonáva samonastavenie. Tento postup sa začal automaticky pri prvom použití zariadenia, pri prechode na iný druh kávových zŕn alebo po dlhom období nepoužívania. Najprv pripravte 5 šálok kávy, aby zariadenie vykonalo postup samonastavenia. Mlynček je nastavený na veľmi hrubé mletie. Nastavte mlynček na jemnejšie mletie (nižšie nastavenie). Až po príprave 2 až 3 nápojov si budete môcť naplno vychutnať rozdiel. Káva nie je dostatočne teplá. Nastavená teplota je príliš nízka. Nastavte teplotu na maximum. 212 Slovensky
Strana: 19
Problém Príčina Riešenie Studená šálka znižuje teplotu nápoja. Predhrejte šálky vypláchnutím horúcou vodou. Pridanie mlieka znižuje teplotu nápoja. Nezáleží na tom, či pridávate horúce alebo studené mlieko, pridanie mlieka vždy zníži teplotu kávy. Predhrejte šálky vypláchnutím horúcou vodou. Káva nevyteká alebo vyteká pomaly. Vodný filter AquaClean nebol správne pripravený na inštaláciu. Vyberte vodný filter AquaClean a skúste znova pripraviť kávu. V prípade úspechu sa uistite, že ste vodný filter AquaClean správne pripravili a až potom ho založte späť. Pozrite si podrobné pokyny v kapitole „Vodný filter AquaClean“. Po dlhom období nepoužívania musíte pripraviť vodný filter AquaClean na opätovné použitie a až potom ho založiť späť. Pozrite si kroky č. 1 – 3 v kapitole „Aktivácia vodného filtra AquaClean“. Vodný filter AquaClean je upchatý. Vodný filter AquaClean vymieňajte každé 3 mesiace. Filter starší než 3 mesiace sa môže upchať. Mlynček je nastavený na veľmi jemné mletie. Nastavte mlynček na hrubšie mletie (vyššie nastavenie). Nezabúdajte, že to môže ovplyvniť chuť kávy. Varná zostava je špinavá. Odoberte varnú zostavu a prepláchnite ju pod tečúcou vodou. Výpust na dávkovanie kávy je špinavý. Výpust na dávkovanie kávy a jeho otvory vyčistite prípravkom na čistenie rúrok alebo ihlou. Veko priestoru na predmletú kávu je upchaté Vypnite zariadenie a vyberte varnú zostavu. Otvorte veko priestoru na predmletú kávu a zasuňte doň rúčku lyžičky. Rúčkou pohybujte hore-dolu, kým pomletá káva, ktorá lievik upchala, nevypadne (Obr. 27). Okruh zariadenia blokuje vodný kameň. Zo zariadenia odstráňte vodný kameň pomocou prípravku na odstraňovanie vodného kameňa Philips. Zo zariadenia odstráňte vodný kameň vždy, keď začne blikať indikátor odstraňovania vodného kameňa. Zariadenie pomelie kávové zrná, káva však nevyteká. Veko priestoru na predmletú kávu je upchaté. Vypnite zariadenie a vyberte varnú zostavu. Otvorte veko priestoru na predmletú kávu a zasuňte doň rúčku lyžičky. Rúčkou pohybujte hore-dolu, kým pomletá káva, ktorá lievik upchala, nevypadne (Obr. 27). 213 Slovensky Slovensky
Strana: 20
Problém Príčina Riešenie Mlieko sa nespení. Zariadenia s príslušenstvom LatteGo: Príslušenstvo LatteGo nie je správne zostavené. Uistite sa, že je zásobník na mlieko správne pripojený rámu príslušenstva LatteGo (cvaknutie). Zariadenia s príslušenstvom LatteGo: zásobník na mlieko alebo rám príslušenstva LatteGo je špinavý. Rozoberte príslušenstvo LatteGo a obidve súčasti opláchnite pod tečúcou vodou alebo ich vyčistite v umývačke na riad. Zariadenia s klasickým peničom mlieka: penič mlieka je znečistený. Dôkladne vyčistite penič mlieka. Použitý druh mlieka nie je vhodný na spenenie. Rôzne druhy mlieka sa vyznačujú rôznym množstvom peny a rozličnými vlastnosťami peny. Vyskúšali sme nasledujúce druhy mlieka, aby sme overili ich správne spenenie: polotučné alebo plnotučné kravské mlieko a mlieko bez obsahu laktózy. Zo spodnej časti zásobníka na mlieko príslušenstva LatteGo vyteká mlieko. Rám a zásobník na mlieko nie sú správne pripojené. Najprv vložte vrchnú časť zásobníka na mlieko pod háčik v hornej časti rámu. Potom zatlačte na miesto spodnú časť zásobníka na mlieko. Keď zásobník zapadne na miesto, ozve sa cvaknutie. Zdá sa, že zo zariadenia vyteká voda. Zariadenie využíva vodu na preplachovanie vnútorného okruhu a varnej zostavy. Táto voda preteká vnútorným systémom priamo do podnosu na odkvapkávanie. Je to bežný jav. Každý deň alebo ak sa z krytu podnosu na odkvapkávanie vysunie indikátor signalizujúci, že je podnos plný, vyprázdnite kryt podnosu na odkvapkávanie. Tip: Pod výpust na dávkovanie podložte šálku na zachytávanie vody využívanej na preplachovanie a tak znížte množstvo vody v podnose na odkvapkávanie. Podnos na odkvapkávanie je príliš plný a pretiekol, preto sa môže zdať, že zariadenie netesní. Každý deň alebo ak sa z krytu podnosu na odkvapkávanie vysunie indikátor signalizujúci, že je podnos plný, vyprázdnite kryt podnosu na odkvapkávanie. Zásobník na vodu nie je úplne zasunutý a došlo k nasatiu vzduchu do zariadenia. Uistite sa, že je zásobník na vodu v správnej polohe: vyberte ho a znova ho vložte, pričom ho zatlačte čo najďalej. Varná zostava je špinavá/upchatá. Prepláchnite varnú zostavu. Zariadenie nie je umiestnené na vodorovnom povrchu. Zariadenie umiestnite na vodorovný povrch, aby podnos na odkvapkávanie nepretiekol a indikátor „plného podnosu na odkvapkávanie“ fungoval správne. 214 Slovensky
Strana: 21
Problém Príčina Riešenie Zásobník na vodu nie je úplne zasunutý a došlo k nasatiu vzduchu do zariadenia. Uistite sa, že je zásobník na vodu v správnej polohe: vyberte ho a znova ho vložte, pričom ho zatlačte čo najďalej. Nemôžem aktivovať vodný filter AquaClean a zariadenie požaduje odstránenie vodného kameňa. Inštalácia alebo výmena filtra neprebehla v stanovenom čase potom, čo sa svetelný indikátor vodného filtra AquaClean rozblikal. To znamená, že sa v zariadení môže nachádzať vodný kameň. Najprv zo zariadenia odstráňte vodný kameň a potom založte vodný filter AquaClean. Nový vodný filter nezapadol na miesto. Pokúšate sa založiť iný filter než vodný filter AquaClean. Do zariadenia zapadne len vodný filter AquaClean. Tesniaci gumený krúžok vodného filtra AquaClean nie je na svojom mieste. Založte gumený krúžok vodného filtra AquaClean znova na miesto. Zariadenie je veľmi hlučné. Je normálne, že je zariadenie počas používania hlučné. Ak zariadenie začne vydávať iný druh hluku, vyčistite varnú zostavu a namažte ju. Vodný filter AquaClean nebol na inštaláciu riadne pripravený a došlo k nasatiu vzduchu do zariadenia. Vodný filter AquaClean vyberte do zásobníka na vodu a pred vrátením na miesto ho riadne pripravte. Pozrite si podrobné pokyny v kapitole „Vodný filter AquaClean“. Zásobník na vodu nie je úplne zasunutý a došlo k nasatiu vzduchu do zariadenia. Uistite sa, že je zásobník na vodu v správnej polohe: vyberte ho a znova ho vložte, pričom ho zatlačte čo najďalej. 215 Slovensky Slovensky
Strana: 22
216 Slovensky Technické parametre Výrobca si vyhradzuje právo na zlepšovanie technických údajov produktu. Všetky uvedené množstvá sú len približné. Opis Hodnota Rozmery (š x v x h) 246 x 372 x 433 mm Hmotnosť 7 – 7.5 kg Dĺžka sieťového kábla 1000 mm Zásobník na vodu 1,8 l, odoberateľný Kapacita násypky na kávové zrná 275 g Kapacita zásobníka na pomletú kávu 12 dávok Objem príslušenstva LatteGo (zásobník na mlieko) 250 ml Nastaviteľná výška výpustu 85 – 145 mm Menovité napätie – výkon – zdroj Pozrite si údajový štítok na vnútornej strane servisných dvierok (obr. A11)
Značka:
Philips
Produkt:
kávovary
Model/názov:
Series 2200 EP2220
Typ súboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Poľský, Rumunský, Slovenský, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Ukrajinský, Bulharský, Lotyšský, Litovský, Estónsky