Perfectcare 7000 Series PSG7040

Príručka Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040

Perfectcare 7000 Series PSG7040

Používateľská príručka pre Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 v jazyku Holandský. Táto príručka PDF má počet strán 52.

Strana: 1
39 SLOVENSKY • Pred vykonaním odstraňovania vodného kameňa alebo jeho odstraňovania pomocou funkcie Calc- Clean odpojte zariadenie zo siete a nechajte ho aspoň 2 hodiny vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia. • Neotvárajte a nevyberajte vypúšťaciu zátku EASY DE-CALC systému, kým sa naparovací žehliaci systém používa, prípadne je horúci alebo pod tlakom. • Ak spod vypúšťacej zátky EASY DE-CALC uniká po zahriatí zariadenia para alebo kvapky vody, zariadenie vypnite a nechajte ho aspoň 2 hodiny vychladnúť. Dotiahnite vypúšťaciu zátku EASY DE- CALC. Ak para naďalej uniká, vypnite zariadenie a kontaktujte servisné centrum autorizované spoločnosťou Philips. • Nepoužívajte žiaden iný uzáver naparovacieho žehliaceho systému než vypúšťaciu zátku EASY DE-CALC, ktorá sa dodáva spolu so zariadením. • Udržujte prsty či ruky mimo žehliacej plochy pri aktivovanej pare, aby ste tak počas žehlenia predišli popáleninám. • Nikdy ňou nemierte na osoby alebo zvieratá. • Platí iba na produkty Perfect Care Elite Plus a Perfect Care série 9000: ak je aktivovaný režim inteligentného automatického naparovania, žehličkou nemávajte vo vzduchu dopredu – dozadu. Vyhnete sa tak popáleniu parou. UPOZORNENIE: Horúci povrch Počas používania sa povrchy budú zohrievať na vysokú teplotu (pre žehličky so symbolom vysokej teploty vyznačeným na spotrebiči). Upozornenie • Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky. • Zariadenie sa smie používať iba na rovnom povrchu odolnom voči vysokým teplotám a klásť iba na takýto povrch. Keď žehličku postavíte na podstavec, uistite sa, že povrch, na ktorý ju kladiete, je stabilný. Podstavec je päta žehličky alebo časť, na ktorú žehličku položíte pri jej nepoužívaní. • Kvôli možnému poškodeniu pravidelne kontrolujte sieťový kábel a prívodnú hadicu. • Zástrčka sa musí pripojiť len do zásuvky so zhodnými technickými parametrami. • Skôr než zapojíte sieťový kábel do elektrickej zásuvky, úplne ho rozviňte. • Podstavec žehličky a žehliaca plocha žehličky môžu byť veľmi horúce a pri dotyku môžu spôsobiť popáleniny. Ak chcete presunúť naparovací žehliaci systém, nedotýkajte sa podstavca žehličky. • Po skončení žehlenia, pri čistení zariadenia, keď plníte alebo vyprázdňujete generátor pary a keď Úvod Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome. Dôležité Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte priložený leták s dôležitými informáciami a návod na používanie. Oba tieto dokumenty si uschovajte na neskoršie použitie. Toto zariadenie je určené iba na domáce používanie. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poruchy spôsobené komerčným alebo nesprávnym používaním, prípadne nedodržaním pokynov a na takéto poruchy sa nevzťahuje záruka. Nebezpečenstvo • Žehličku ani naparovací žehliaci systém nikdy neponárajte do vody. Varovanie • Skôr, ako zariadenie pripojíte do siete, skontrolujte, či sa napätie uvedené na štítku s označením modelu zhoduje s napätím v sieti. • Zariadenie nepoužívajte, ak zásuvka, sieťový kábel, prívodná hadica pary alebo samotné zariadenie vykazujú viditeľné známky poškodenia, prípadne vtedy, ak zariadenie spadlo alebo z neho uniká kvapalina. • Ak je poškodený sieťový kábel alebo prívodná hadica pary, výmenu musí vykonať kvalifikovaný personál spoločnosti Philips, servisné centrum autorizované spoločnosťou Philips alebo iné kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečným situáciám. • Pokiaľ je zariadenie pripojené k sieti, nesmiete ho nikdy nechať bez dozoru. • Zariadenie môžu používať aj deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že boli oboznámené s príslušnými rizikami. • Nedovoľte, aby sa so zariadením hrali deti. • Keď je zariadenie zapnuté alebo chladne, udržujte ho a jeho sieťový kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. • Deti smú zariadenie čistiť a odstraňovať vodný kameň či odstraňovať ho pomocou funkcie Calc- Clean iba pod dozorom. • Nedovoľte, aby sa sieťový kábel a prívodná hadica pary dostali do kontaktu s horúcou žehliacou plochou žehličky.

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040. Opíšte svoje ťažkosti s Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040

Meno
E-mail
Reakcia

Pozrite si príručku k Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

  • Značka: Philips
  • Produkt: Žehličky
  • Model/názov: Perfectcare 7000 Series PSG7040
  • Typ súboru: PDF
  • Dostupné jazyky: Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Švédsky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Ruský, Nórsky, Fínsky, Rumunský, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Ukrajinský, Bulharský, Lotyšský, Litovský, Estónsky, Albánsky, Macedónsky, Kazašský, Hebrejčina, Čínsky, Indonézsky, Arabčina, Vietnamský, Kórejčina