myGarden 171084746 príručka
Príručka Philips myGarden171084746

Používateľská príručka pre Philips myGarden 171084746 v jazyku Holandský. Táto príručka PDF má počet strán 3.

PDF 3 1.1mb
Príručka Philips myGarden171084746
Predchádzajúca strana

Pozrite si príručku k Philips myGarden 171084746 nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

MANUALSCAT | SK

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa Philips myGarden 171084746, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou Philips myGarden 171084746. Opíšte svoje ťažkosti s Philips myGarden 171084746 čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o Philips myGarden 171084746

Strana: 1
39- Výrobek do náročných podmínek. 40- Výrobek s možností nastavení času a světla. Minimum a maximum je uvedeno na ikoně. 41- Výrobek lze namontovat do maximální výšky 6 m. 42- Chcete-li dosáhnout spolehlivého provozu, je nutné namontovat výrobek do výšky uvedené na ikoně. Ikona udává také maximální a minimální dosah detektoru. 43- Standardní aktivní rozsah pohledu detektoru pokrývá rozsah stupňů uvedený na ikoně. 44- Tento výrobek musí být namontován vodorovně. Chcete-li zajistit delší životnost, neměl by úhel žárovky přesahovat 4 stupně. 45- Ujistěte se, že při montáži nevrtáte skrz elektrické vedení nebo překážky ve zdi nebo stropě! 46- Pokud se výrobek montuje do stropní nebo nástěnné schránky, je nutné krabici nejprve zakrýt víkem (např. v Nizozemsku). 47- Elektrické vedení nesmí nikdy být stisknuto nebo zkrouceno mezi výrobkem a montážním povrchem! 48- Části tohoto výrobku se mohou zahřát. 49- Tento výrobek není vhodný pro děti mladší Y let. 50- Namontujte výrobek mimo dosah rukou (X1: pro děti, X2: pro dospělé). 51- Výrobek lze nastavit pouze nástrojem během instalace. Výrobek (a také všechny ostatní výrobky z kolekce) je navržen, vyroben a testován v souladu s mezinárodními a evropskými bezpečnostními standardy (např. IEC/EN60598, ). Zaručujeme, že výrobek nevykazuje vady materiálu a dílenského zpracování. Tato záruka platí dva (2) roky (pokud není na obalu uvedeno jinak). V případě, že se výrobek ukáže jako vadný, zařídíme jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Rozbité sklo, baterie a výměnné žárovky nejsou kryty podmínkami záruky. Výrobek je speciálně navržen a vyvinut pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční, obchodní ani průmyslové použití. Žádná poškození výrobku vzniklá v důsledku extrémních podmínek (pobřežní oblasti, průmyslové prostředí, farmy) nejsou kryta zárukou. Záruční lhůta začíná běžet datem nákupu. Záruka je platná pouze při předložení originální účtenky. Záruka pozbývá platnosti, pokud výrobek nebyl nainstalován, opraven nebo upraven podle pokynů. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za poškození způsobená nesprávným použitím nebo nesprávnou aplikací výrobku. Chcete-li získat služby v rámci záruční lhůty, obraťte se na prodejce nebo na středisko péče o zákazníky společnosti Philips. Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách www.philips.com nebo můžete zavolat na bezplatné telefonní číslo 00800 744 547 75. Změny designu a technických údajů vyhrazeny. SK RADÍ AKO SPRÁVNE POUŽÍVAT’ SVIETIDLÁ - ČASŤ B Táto príručka B obsahuje definície všetkých potenciálne relevantných parametrov a technických špecifikácii s ikonami podľa medzinárodných noriem a bezpečnostných štandardov. Nie všetky však musia byť relevantné pre produkt, ktorý ste si zakúpili – ikony, ktoré sa vzťahujú konkrétne na tento produkt, nájdete v Príručke A. • Aby ste zaručili správnu a bezpečnú inštaláciu, používanie a fungovanie výrobku, vždy dôkladne dodržiavajte tieto pokyny a uschovajte si ich na budúce použitie. • Pred inštaláciou, údržbou alebo opravou vždy vypnite napájanie zariadenia. • Pri výbere správneho spôsobu upevnenia na bezpečnú montáž produktu sa vždy vopred poraďte s odborníkom. Zohľadnite hmotnosť produktu a materiál povrchu určeného na montáž. • V prípade pochybností kontaktujte kvalifikovaného alebo licencovaného elektrikára alebo svojho predajcu. Uistite sa, že produkt je nainštalovaný podľa príslušných predpisov. Niektoré smernice nariaďujú inštaláciu elektrických zariadení výlučne licencovaných elektrikárom (napr. smernica Part P pre Spojené kráľovstvo alebo smernice AS/NZS3000 IN pre AUSTRÁLIU/NOVÝ ZÉLAND). • Pripájacie skrutky vždy pevne dotiahnite, hlavne pri nástavcoch pre rozvody nízkeho napätia (12 V) (ak sa používa). Dôrazne odporúčame pravidelnú kontrolu a opätovné dotiahnutie pripájacích skrutiek. • Pri inštalácii dodržujte správnu farbu vodičov: modrý (N) a hnedý (L) a pri triede ochrany I žltý/zelený (uzemňovací). • Interiérové svietidlá utierajte suchou látkovou prachovkou, nepoužívajte drsné prostriedky ani rozpúšťadlá. Dbajte na to, aby elektrické časti výrobku neprišli do kontaktu s tekutinami. • Nástenné svietidlá upevnite mimo dosahu detí. • Ak montujete produkt na kovový povrch, tento povrch musí byť spojený s ochranným uzemňujúcim vodičom alebo vodičom na vyrovnávanie potenciálu elektroinštalácie. • Vždy zohľadnite všetky technické špecifikácie produktu. Skontrolujte uvedené ikony na identifikačnom štítku produktu a ikony v časti A týchto bezpečnostných pokynov. • Prasknutý alebo poškodený priesvitný kryt ihneď vymeňte a používajte iba diely schválené výrobcom. • Odporúčame používať výlučne žiarovky značky Philips. • Baliaci materiál (napr. plastové obaly...) uchovávajte mimo dosahu detí. • Likvidácia produktu. Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť. Ak je na produkte vyznačený symbol prečiarknutého koša na kolieskach, znamená to, že sa na tento produkt vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2012/19/ ES. Informujte sa o miestnom systéme likvidácie, separovania a zberu elektrických a elektronických produktov. Dodržiavajte miestne pravidlá a nelikvidujte opotrebovaný produkt spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia produktu pomáha zabrániť potenciálne negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. POZOR: Nižšie sú v danom poradí uvedené všetky vysvetlivky jednotlivých ikon zoradených podľa čísel pred týmito bezpečnostnými pokynmi: 01- Produkt sa smie inštalovať iba v interiéri. 02- Produkt nie je vhodný na inštaláciu v kúpeľni, hlavne nie v špecifikovanej zóne. 03- Produkt môže byť inštalovaný na bežne horľavý povrch. 04- Produkt nemôže byť inštalovaný priamo na bežne horľavý povrch. 05- Produkt nemôže byť zakrytý izolačným materiálom. 06- Produkt je vhodný iba na montáž na strop. 07- Produkt je vhodný iba na montáž na stenu. 08- Produkt je vhodný na montáž na stenu alebo na strop. 09- Vždy zohľadnite minimálnu vzdialenosť medzi svietidlom a osvetľovaným objektom vyznačenú na ikone. 10- IPX1: Produkt je chránený proti kvapkajúcej vode. 11- IPX3: Produkt môže byť vystavený dažďu (kvapky vody dopadajú pod uhlom max. 60° k vertikálnej osi). 12- IPX4: Produkt je chránený pred ošpliechaním vodou: môže byť ošpliechaný vodou z každého smeru (360°). 13- IPX5: Produkt je chránený proti prúdu vody. 14- IPX7: Produkt môže byť inštalovaný do zeme. 15- IPX8: Produkt je chránený pri ponorení do vyznačenej hĺbky. 16- IP5X: Produkt je chránený proti prachu. 17- IP6X: Produkt je prachotesný. 18- Prasknuté alebo rozbité bezpečnostné sklá ihneď vymeňte a používajte iba borokremičité diely rovnakých rozmerov s minimálnou hrúbkou 3 mm. 19- Trieda ochrany I: produkt alebo komponent má uzemňujúcu svorku. Uzemňujúci vodič (žltý/zelený) musí byť pripojený na svorku označenú . 20- Trieda ochrany II: produkt alebo komponent sa dodáva s dvojitou alebo spevnenou izoláciou. 21- Trieda ochrany III: produkt alebo komponent je možné používať iba pri zdroji napájania s nízkym napätím (< 50 V striedavý prúd; < 120 V jednosmerný prúd). 22- Odstráňte izoláciu z vodiča podľa znázornenia na ikone. 23- Uzemňujúci vodič musí byť vždy dlhší ako hnedý vodič (L) pod napätím a modrý nulový (N) vodič. 24- Odizolované vodiče musia byť obalené dodanými návlekmi s vysokou tepelnou odolnosťou. 25- Produkt je možné pripojiť iba priamo na elektrický zdroj napájania. 26- X-pripojenie: v prípade poškodenia musí byť vodič nahradený rovnakým typom vodiča. Y-pripojenie: v prípade poškodenia musí byť vodič nahradený výhradne výrobcom, distribútorom alebo iným odborníkom, aby sa predišlo riziku. Z-pripojenie: vonkajší flexibilný kábel alebo šnúru svietidla nie je možné nahradiť. Ak je kábel poškodený, svietidlo zlikvidujte. 27- MAX. … W: používajte iba žiarovky vhodné pre tento produkt a dodržujte uvedený maximálny výkon vo wattoch. 28- Produkt je vhodný iba pre reflektorové žiarovky. 29- Produkt je vhodný iba pre žiarivky CFL-i alebo žiarovky LED (napr. E14, E27, Gu10, Gx53…) 30- Produkt nie je vhodný pre žiarivky CFL-i ani žiarovky LED (napr. E14, E27, Gu10, Gx53…) 31- Používajte iba žiarovky s priemerom 60 mm. Pre tento produkt sa nesmú používať žiarovky s priemerom 45 mm. 32- Používajte iba guľaté žiarovky s rozmermi, ktoré spĺňajú uvedený priemer. Nikdy nepoužívajte klasické žiarovky. 33- S týmto produktom sa môžu používať iba žiarovky v tvare sviečky. 34- S produktom sa môžu používať iba žiarovky so zabudovanou poistkou alebo nízkotlakové žiarovky. Prídavné bezpečnostné sklo nie je potrebné. 35- Kapsulových a lineárnych halogénových žiaroviek sa nedotýkajte holými rukami. 36- Produkt je vybavený poistkou. Ak produkt po výmene žiarovky nefunguje, je potrebné vymeniť vnútornú poistku. Ak môže dôjsť ku kontaktu s vnútornou kabelážou, výmenu musí vykonať kvalifikovaný elektrikár. 37- Produkt má možnosť stmievania a je vybavený stmievačom alebo (nedodaným) stmievačom pripojeným k domácim elektrickým rozvodom. Viac informácií nájdete na stránke „www.philips.com“. Pri výbere vhodného typu stmievača sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom. 38- Produkt funguje s bezpečnostným transformátorom. Pri poruche transformátor vymeňte iba za transformátor s rovnakými technickými špecifikáciami. Poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo predajcom. 39- Produkt vhodný na nešetrné použitie. 40- Produkt je vybavený možnosťami nastavenia času a intenzity svetla. Ikona uvádza minimálnu a maximálnu hodnotu. 41- Produkt je možné upevniť do výšky max. 6 m. 42- Aby ste zaručili spoľahlivú prevádzku, upevnite produkt do výšky uvedenej na ikone. Maximálna a minimálna výška umiestnenia detektora je tiež uvedená. 43- Štandardný aktívny rozsah pokrytia detektorom uvádzajú stupne na ikone. 44- Produkt upevnite do vodorovnej polohy. Na dosiahnutie dlhšej životnosti nesmie byť žiarovka v uhle väčšom ako 4 stupne. 45- Počas inštalácie nevŕtajte cez elektrické vodiče ani žiadne iné prekážky v stene alebo strope! 46- Ak montujete produkt na stropnú skrinku alebo nástennú skrinku, je nevyhnutné najskôr zakryť túto skrinku vekom (napr. Holandsko). 47- Elektrické vodiče sa nikdy nesmú zacviknúť ani skrútiť medzi produkt a montážny povrch! 48- Časti tohto produktu sa môžu zohriať. 49- Tento produkt nie je vhodný pre deti mladšie ako Y rokov. 50- Produkt upevnite mimo dosahu (X1: detí, X2: dospelých). 51- Počas inštalácie je produkt možné nastaviť iba pomocou nástroja. Tento produkt – ako aj ostatné produkty z nášho sortimentu – bol navrhnutý, vyrobený a testovaný v súlade s medzinárodnými/európskymi bezpečnostnými predpismi (napr. IEC/EN 60598; ). Zaručujeme, že produkt neobsahuje žiadne materiálové ani konštrukčné chyby. Záruka platí dva (2) roky (ak na obale nie je uvedené inak). V prípade preukázania, že produkt je chybný, zariadime bezplatnú opravu alebo náhradu. Na rozbité sklo, batérie a vymeniteľné žiarovky sa nevzťahujú pravidlá záruky. Produkt je špeciálne navrhnutý a vyhotovený výhradne na domáce použitie a nie na komerčné, obchodné ani priemyselné využitie. Záruky sa nevzťahujú na žiadne poškodenie produktu v extrémnych podmienkach (pobrežné oblasti, priemyselné zóny, poľnohospodárske prostredie). Záruka začína plynúť dňom zakúpenia produktu a je platná iba pri preukázaní originálneho dokladu o kúpe. Záruka sa nevzťahuje na produkty, ktoré neboli nainštalované, opravené alebo upravené podľa pokynov. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo inštaláciou produktu. Počas záručného obdobia požiadajte o pomoc svojho predajcu alebo Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips. Kontaktné údaje nájdete na stránke: „www.philips.com“ alebo zavolajte na bezplatné číslo 00800 744 547 75. Vyhradzujeme si právo na zmeny dizajnu a technických špecifikácií. HR DIO B - SIGURNOSNE UPUTE Priručnik B sadrži definicije svih potencijalno primjenjivih parametara i specifikacija s ikonama, u skladu s međunarodnim normama i sigurnosnim standardima. Međutim, možda se ne odnose sve na proizvod koji ste kupili – obratite pažnju i na ikone u dodatnom priručniku A koje se odnose specifično na vaš proizvod. • Kako biste osigurali pravilnu i sigurnu montažu, upotrebu i rad proizvoda, obavezno pažljivo slijedite ove upute i spremite ih za buduće potrebe. • Prije montaže, održavanja ili servisiranja obavezno isključite napajanje. • Prilikom odabira odgovarajuće spone za sigurnu montažu proizvoda obavezno se unaprijed posavjetujte sa stručnjakom. Uzmite u obzir težinu proizvoda i materijal površine za montažu. • Ako niste sigurni, zatražite savjet od kvalificiranog/licenciranog električara ili se obratite prodavaču. Proizvod obavezno montirajte u skladu s odgovarajućim propisima. Postoje propisi koji nalažu kako električne proizvode smiju montirati isključivo licencirani tehničari (npr. Part P za UK, AS/NZS3000 IN za AUSTRALIJU / NOVI ZELAND). • Obavezno čvrsto zategnite vijke na priključku, posebice nastavke niskonaponskog ožičenja (12 V, ako je primjenjivo). Preporučujemo da vijke na priključku redovito provjeravate i prema potrebi zategnete. • Prilikom montaže pratite odgovarajuću boju žica: plava (N), smeđa (L) i, u slučaju zaštitne klase I, žuta/ zelena (uzemljenje). • Unutrašnjost rasvjetnog tijela održavajte suhom krpom; nemojte koristiti abrazivna sredstva ili otapala. Pazite da tekućina ne dospije na električne dijelove. • Zidna svjetla montirajte izvan dohvata djece. • Ako proizvod montirate na metalnu površinu, ta površina mora biti uzemljena ili povezana s ekvipotencijalnim provodnikom prilikom montaže. • Obavezno razmotrite sve tehničke specifikacije proizvoda. Provjerite naznačene ikone na identifikacijskoj oznaci proizvoda i ikone prikazane u odjeljku A ovih sigurnosnih uputa. • Odmah zamijenite napukao ili slomljeni prozirni poklopac i koristite isključivo dijelove koje je odobrio proizvođač. • Preporučujemo upotrebu žarulja tvrtke Philips. • Ambalažne materijale (primjerice, najlonske vrećice) držite izvan dohvata djece. • Odlaganje proizvoda na kraju radnog vijeka. Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje. Kada se na proizvodu nalazi simbol prekriženog spremnika za sakupljanje otpada, to znači da se na njega odnosi europska direktiva 2012/19/ EC. Upoznajte se s lokalnim sustavima za odlaganje, razdvajanje i prikupljanje otpadnih električnih i elektroničkih proizvoda. Poštujte lokalne propise i stare proizvode nemojte odlagati s uobičajenim kućanskim otpadom. Odgovarajućim odlaganjem proizvoda spriječit će se moguće negativne posljedice po okoliš i ljudsko zdravlje. PAŽNJA: U nastavku možete pronaći sva objašnjenja s numeričkim referencama na odgovarajuće ikone ispred sljedećih sigurnosnih uputa: 01- Proizvod montirajte isključivo u zatvorenim prostorima. 02- Proizvod nemojte montirati u kupaonicama, pogotovo ne u istaknutoj zoni. 03- Proizvod možete montirati na površine s normalnim svojstvima zapaljivosti. 04- Proizvod nemojte montirati izravno na površine s normalnim svojstvima zapaljivosti. 05- Proizvod nemojte prekrivati toplinskim izolatorima. 06- Proizvod je namijenjen za montažu na strop. 07- Proizvod je namijenjen za montažu na zid. 08- Proizvod možete montirati na zid ili na strop. 09- Obavezno pazite na najmanju udaljenost između svjetiljke i predmeta kojega osvjetljava (naznačena na ikoni). 10- IPX1: Proizvod ima zaštitu od vode koja kapa. 11- IPX3: Proizvod može biti izložen kapljicama kiše (kapljice koje padaju pod kutom od najviše 60 ° u odnosu na vertikalnu os). 12- IPX4: Proizvod je otporan na prskanje: može biti izložen prskanju vode iz svih kutova (360 °). 13- IPX5: Proizvod ima zaštitu od vodenih mlazova. 14- IPX7: Proizvod možete montirati na tlo. 15- IPX8: Proizvod ima zaštitu od uranjanja do naznačene dubine. 16- IP5X: Proizvod ima zaštitu od prašine. 17- IP6X: Proizvod je otporan na prodiranje prašine. 18- Odmah zamijenite napuklo ili slomljeno zaštitno staklo i obavezno koristite borosilikatne dijelove identičnih dimenzija, debljine najmanje 3 mm. 19- Klasa zaštite I: proizvod ili komponenta imaju priključak za uzemljenje. Kabel za uzemljenje (žuti/zeleni) morate priključiti u priključak označenom zvjezdicom . 20- Klasa zaštite II: proizvod ili komponenta imaju dvostruku ili ojačanu izolaciju. 21- Klasa zaštite III: proizvod ili komponentu priključite isključivo na napajanje izuzetno niskog napona (< 50 V AC; < 120 V DC). 22- Ogolite žicu kao što to naznačuje ikona. 23- Kabel za uzemljenje mora biti duži od smeđe žice s fazom (L) i plave žice s nulom (N). 24- Neogoljene dijelove žice obavezno provucite kroz priloženi ovoj otporan na toplinu. 25- Proizvod je namijenjen isključivo za izravno spajanje na strujno napajanje. 26- X-veza: U slučaju oštećenja žice, zamijenite je istovrsnom žicom. Y-veza: U slučaju oštećenja žice, kako bi se izbjegle opasnosti, smije je zamijeniti samo proizvođač, distributer ili stručnjak. Z-veza: Vanjski fleksibilni kabel ovog rasvjetnog tijela ne može se zamijeniti. U slučaju oštećenja kabela, rasvjetno tijelo više se ne može koristiti. 27- MAX. …W: koristite isključivo one žarulje koje su pogodne za upotrebu s ovim proizvodom i u granicama specificirane najveće snage. 28- U proizvodu možete koristiti samo reflektorske žarulje. 29- U proizvodu možete koristiti samo CFL-i ili LED žarulje (npr. E14, E27, Gu10, Gx53 …) 30- U proizvodu ne možete koristiti CFL-i ili LED žarulje (npr. E14, E27, Gu10, Gx53 …) 31- Možete koristiti isključivo žarulje promjera 60 mm. U proizvodu ne možete koristiti žarulje promjera 45. 32- Žarulju u obliku kugle koristite jedino ako dimenzijama odgovara naznačenom promjeru. Nikako nemojte koristiti standardnu klasičnu žarulju. 33- U proizvodu možete koristiti samo žarulje oblika svijeće. 34- U proizvodu možete koristiti samo žarulje s ugrađenim sigurnosnim mehanizmom ili niskotlačne žarulje. Nije potrebno koristiti dodatno sigurnosno staklo. 35- Kapsule i linearne halogene žarulje ne smijete dodirivati golim rukama. 36- Proizvod je opremljen osiguračem. Ako proizvod nakon zamjene baterije ne radi, potrebno je zamijeniti interni osigurač. Ako postoji kontakt s internim ožičenjem, to mora napraviti kvalificirani električar. 37- Proizvod ima i mogućnost prigušivanja putem priloženog prigušivača ili putem (nije u kompletu) prigušivača koji možete spojiti na električnu instalaciju kod kuće. Reference potražite na web-mjestu www.philips.com. Prilikom odabira odgovarajućeg prigušivača, savjet zatražite od kvalificiranog električara. 38- Proizvod radi u kombinaciji sa sigurnosnim pretvaračem. Prilikom zamjene neispravnog pretvarača obavezno koristite pretvarač identičnih tehničkih specifikacija. Zatražite savjet od kvalificiranog električara ili se obratite prodavaču. 39- Proizvod za zahtjevna okruženja. 40- Proizvod s opcijama za postavljanje vremena i svjetla. Ikona označava najmanje i najveće vrijednosti. 41- Proizvod možete montirati na visinu do najviše 6 m. 42- Kako biste osigurali pouzdan rad, proizvod montirajte na visinu koja je naznačena na ikoni. Naznačeni su i najveći i najmanji doseg detektora. 43- Standardan aktivni doseg vidljivosti detektora pokriva stupnjeve koji su naznačeni na ikoni. 44- Proizvod montirajte vodoravno. Kako biste joj osigurali dulji radni vijek, žarulju ne postavljajte pod kutom većim od 4 stupnja. 45- Pazite da prilikom montaže ne bušite kroz električne kabele ili neke druge prepreke u zidu ili stropu! 46- Ako proizvod montirate na kutiju na stropu ili zidu, obavezno najprije stavite poklopac na kutiju (npr. Nizozemska). 47- Električni kabeli nikada se ne smiju prikliještiti ili saviti između proizvoda i površine za montažu! 48- Dijelovi proizvoda mogli bi se jako zagrijati tijekom rada. 49- Proizvod nije prikladan za djecu ispod Y godina. 50- Proizvod montirajte izvan dosega (X1: za djecu, X2: za odrasle). 51- Proizvod možete montirati isključivo pomoću alata. Proizvod – kao i svi ostali proizvodi iz kolekcije – dizajniran je, proizvede i ispitan u skladu s međunarodnim/ europskim sigurnosnim standardima (npr. IEC/EN60598; ). Jamčimo kako proizvod nema nedostataka u materijalu i izradi. Ovo jamstvo vrijedi dvije (2) godine (osim ako na pakiranju ne piše suprotno). Ako se proizvod pokaže neispravnim, organizirat ćemo njegov besplatan popravak ili zamjenu. Slomljeno staklo, baterije i izmjenjive žarulje nisu pokriveni jamstvom. Proizvod je dizajniran i izrađen za upotrebu u kućanstvu, a ne za trgovanje, komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Oštećenja na proizvodu uzrokovana upotrebom u ekstremnim uvjetima (obalna područja, industrijska okruženja, farme) nisu pokrivena jamstvom. Jamstveno razdoblje započinje od datuma kupnje i vrijedi samo u slučaju prilaganja originalnog računa. Jamstvo nećemo uvažiti ako ste proizvod montirali, servisirali ili modificirali na način protivan uputama. Ne preuzimamo odgovornost za štetu prouzročenu pogrešnom uporabom ili nepravilnom primjenom proizvoda. Kako biste ostvarili pravo na servis unutar jamstvenog razdoblja, obratite se svom distributeru ili u centar za potrošače tvrtke Philips. Podatke za kontakt možete pronaći na web-mjestu www. philips.com ili pak možete nazvati besplatni broj, 00800 744 547 75. Pridržavamo prava na izmjene dizajna i tehničkih specifikacija. RU Часть В - инструкция безопасности. В руководстве B приведены описания значков и всех применимых параметров и характеристик, соответствующих международным нормам и стандартам безопасности. Однако не все они могут быть применимы к вашему изделию. Для получения информации о значках, используемых для вашего изделия, ознакомьтесь с руководством A. • В целях обеспечения правильной и безопасной установки, эксплуатации и работы устройства тщательно следуйте приведенным инструкциям и сохраните их для дальнейшего использования. • Перед проведением установки, сервисного обслуживания или ремонта всегда отключайте питание устройства. • Прежде чем купить крепление для монтажа устройства, обратитесь за помощью к специалисту. Учитывайте вес продукта и материал поверхности, на которой будет размещено устройство. • При возникновении вопросов проконсультируйтесь с грамотным или лицензированным электриком или обратитесь в розничную торговую сеть. В соответствии с некоторыми законами установка изделия должна производиться только лицензированным электриком (например, часть P для Великобритании, AS/NZS3000 IN для АВСТРАЛИИ/НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ). • Всегда надежно затягивайте соединительные винты, особенно крепления низковольтной проводки (12 В) (если применимо). Настоятельно рекомендуется регулярно проверять и подтягивать соединительные винты. • Перед установкой обратите внимание на цветовую маркировку проводов: синий (N), коричневый (L), при защите класса I желтый/зеленый (заземление). • Светильники для внутреннего освещения протирайте сухой тряпкой, не используйте абразивные вещества и растворители. Не допускайте попадания жидкости на электрические детали. • Монтаж настенных светильников должен проводиться вне досягаемости детей. • Если изделие установлено на металлической поверхности, данная поверхность должна быть подключена к заземляющему проводнику или проводнику выравнивания потенциала. • Всегда принимайте во внимание характеристики устройства. Ознакомьтесь со значением значков на бирке изделия в части A инструкций по безопасности. • При появлении трещин и других повреждений прозрачной крышки замените ее, используйте только одобренные производителем запчасти. • Рекомендуется использовать только лампы Philips. • Упаковочные материалы (такие как пластиковые пакеты) храните в недоступном для детей месте. • Утилизация изделия. Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию. Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака, это означает, что изделие соответствует требованиям директивы 2012/19/EC. Узнайте о правилах местного законодательства по утилизации, сортировке и вывозу электротехнических и электронных изделий. Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. ВНИМАНИЕ! Ниже под соответствующими номерами приведено описание значков в тексте инструкций по безопасности: 01- изделие подходит только для использования в помещении. 02- изделие не может устанавливаться в ванных комнатах, тем более в непредназначенных для монтажа зонах. 03- изделие подходит для установки на возгораемых поверхностях. 04- изделие не подходит для установки на возгораемых поверхностях. 05- изделие нельзя накрывать теплоизоляционным материалом. 06- изделие подходит только для потолочного крепления. 07- изделие подходит только для настенного крепления. 08- изделие подходит для потолочного и настенного крепления. 09- всегда соблюдайте минимальное расстояние от лампы до освещаемого объекта, указанное на значке. 10- IPX1: изделие защищено от капель воды. 11- IPX3: изделие может подвергаться воздействию дождя (под углом максимум 60° по отношению к вертикальной оси). 12- IPX4: изделие защищено от брызг: допускается попадание воды под любым углом (360°). 13- IPX5: изделия защищено от струй воды. 14- IPX7: изделие можно устанавливать в грунт. 15- IPX8: изделие защищено от повреждений при погружении на указанную глубину. 16- IP5X: изделие защищено от пыли. 17- IP6X: пыленепроницаемое изделие. 18- при появлении трещин или других повреждений на защитном стекле его следует немедленно заменить, используя боросиликатные детали аналогичных размеров с минимальной толщиной 3 мм. 19- класс защиты I: в изделии или детали предусмотрено подключение с заземлением. Провод заземления (желтый/зеленый) необходимо подключить к разъему, отмеченному . 20- класс защиты II: изделие или деталь выполнены с использованием двойной или усиленной изоляции. 21- класс защиты III: изделие или деталь могут работать только при безопасном сверхнизком напряжении (<50 В переменного тока.; <120 В постоянного тока). 22- проводите зачистку проводов как показано на значке. 23- кабель заземления должен быть длиннее коричневого кабеля (L) и синего кабеля (N). 24- для защиты зачищенных проводов требуется применение термостойкой трубки. 25- изделие можно подключать только напрямую к электросети. 26- подключение X: в случае повреждения кабеля его необходимо заменить аналогичным. Подключение Y: в случае повреждения кабеля его замена производится только производителем, дистрибьютором или экспертом. Подключение Z: внешний гибкий кабель или шнур этого светильника не подлежат замене. В случае повреждения шнура светильник необходимо утилизировать. 27- MAX. …W: используйте только совместимые с изделием лампы и не превышайте максимально допустимую мощность. 28- данное изделие подходит только для ламп-рефлекторов. 29- изделие совместимо только со светодиодными лампами или лампами CFL-i (такими как E14, E27, Gu10, Gx53) 30- изделие не совместимо со светодиодными лампами и лампами CFL-i (такими как E14, E27, Gu10, Gx53) 31- совместимость только с лампами диаметром 60 мм. Лампы диаметром 45 мм не поддерживаются. 32- используйте только лампу-шар указанного размера. Никогда не используйте стандартные лампы накаливания. 33- изделие совместимо только с лампами свечевидной формы. 34- изделие совместимо с лампами с системой защиты или лампами низкого давления. Дополнительное защитное стекло не требуется. 35- к капсульным и линейным галогеновым лампам нельзя прикасаться голыми руками. 36- изделие оснащено предохранителем. Если изделие не работает после замены лампы, следует заменить предохранитель. При доступе к внутренней электропроводке эта операция должна проводиться опытным электриком. 37a- в изделии есть функция регулировки яркости с помощью встроенного диммера или внешнего диммера (приобретается отдельно), подключенного к электросхеме домашней сети. 37b- для получения справочной информации посетите сайт “www.philips.com”. 37c- для выбора подходящего диммера обратитесь к квалифицированному электрику. 38- изделие оснащено защитным трансформатором. При поломке трансформатора заменяйте его трансформатором с аналогичными техническими характеристиками. Обратитесь к квалифицированному электрику или в розничную торговую сеть. 39- изделие предназначено для сложных условий эксплуатации. 40- изделие с функцией настройки времени и света. Минимальные и максимальные значения указаны на значке. 41- максимально допустимая высота монтажа изделия составляет 6 м. 42- для эффективной эксплуатации изделие необходимо установить на указанной на значке высоте. Максимальные и минимальные значения диапазона действия детектора также указаны на значке. 43- стандартный диапазон действия детектора находится в пределах указанных значений. 44- монтаж изделия необходимо выполнить горизонтально. Для более долговечной эксплуатации угол наклона лампы не должен превышать 4 градусов. 45- во время установки будьте внимательны, просверливая отверстия в стене или потолке, не задевайте провода и другие объекты. 46- при монтаже светильника в настенный или потолочный модуль необходимо сначала накрыть этот модуль крышкой (такое требование действует, например, в Нидерландах). 47- запрещается скручивать и сжимать электропроводку между изделием и поверхностью монтажа. 48- детали изделия могут нагреваться. 49- детям младше Y лет запрещается использовать это изделие. 50- монтаж изделия должен проводиться вне зоны досягаемости рукой (X1: для детей, X2: для взрослых). 51- настройка изделия производится только во время установки с помощью специального инструмента. изделие, как и другие изделия данной серии, разработано, произведено и протестировано в соответствии с международными/европейскими стандартами безопасности (такими как IEC/EN60598; “CE”). Мы гарантируем отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов. Гарантия действует в течение (2) лет (если иное не указано на упаковке). В случае поломки будет произведен бесплатный ремонт или замена изделия. Действие гарантии не распространяется на сломанное стекло, батарейки и сменные лампы. изделие разработано и предназначено исключительно для домашнего использования. Оно не может использоваться в коммерческих, торговых и промышленных целях. гарантия не распространяется на повреждения, вызванные эксплуатацией в экстремальных условиях (в прибрежных районах, промышленных и сельскохозяйственных зонах). Действие гарантии начинается с даты приобретения, гарантия действительна при предъявлении оригинала чека. Гарантия аннулируется, если изделие было установлено, отремонтировано или модифицировано без соблюдения инструкций. Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования или применения изделия. для получения сервисного обслуживания в течение гарантийного периода обратитесь по месту приобретения изделия или в центр поддержки потребителей Philips. Контактные данные вы можете получить на сайте “www.philips. com” или по бесплатному телефону 00800 744 547 75. компания оставляет за собой право на изменение дизайна и технических компания оставляет за собой право на изменение дизайна и технических. характеристик изделий TR GÜVENLİK TALİMATNAMELERİ – BÖLÜM B Kılavuz B Uluslararası normlar ve güvenlik standartları uyarınca potansiyel olarak uygulanabilir parametrelerin ve özelliklerin simgeleriyle birlikte tanımlarını içerir. Ancak bunların tamamı satın aldığınız ürün için uygulanabilir olmayabileceğinden özellikle bu ürün için uygulanabilir olanların yer aldığı, ek olarak verilen Kılavuz A'ya başvurun. • Ürünün kurulumunun, kullanımının ve işleyişinin doğru ve güvenli olması için her zaman bu talimatlara dikkatle uyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. • Kurulum, bakım veya tamir işlemlerinden önce mutlaka cihazı kapatın. • Ürün montajını yapmadan önce her zaman doğru sabitleyiciyi seçme konusunda bir profesyonele danışın. Ürünün ağırlığını ve monte edileceği yüzeyin hangi malzemeden yapıldığını da göz önünde bulundurun. • Emin olamamanız durumunda, yetkili veya sertifikalı bir elektrikçiye danışın veya perakende satış mağazasıyla iletişime geçin. Ürünün her zaman ilgili düzenlemelere uygun olarak kurulmasını sağlayın. Belirli düzenlemeler elektrikli ürünlerin sadece yetkili bir elektrikçi tarafından kurulmasını gerektirir (örn. İNGİLTERE'de Bölüm P, AVUSTRALYA /YENİ ZELANDA'da AS/NZS3000 IN). • Özellikle düşük gerilim kablo (12 V) aparatları başta olmak üzere (mümkünse) terminal vidalarını iyice sıkın. Zaman içerisinde terminal vidalarının düzenli olarak kontrol edilip tekrar sıkılması önerilir. • Kurulumdan önce kablo renklerinin doğru olmasına dikkat edin: mavi (N), kahverengi (L) ve koruma sınıfı I ise sarı/yeşil (topraklama). • İç aydınlatmayı kuru bir toz beziyle temizleyin, aşındırıcılar veya solventler kullanmayın. Elektrikli bölümlerin üzerine sıvı dökmeyin. • Duvar ışıklarını çocukların erişemeyeceği şekilde takın. • Ürün metal bir yüzeye monte ediliyorsa bu yüzey, kurulumun koruyucu toprak iletkenine veya eş potansiyelli bağlama iletkenine bağlanmalıdır. • Ürünün bütün teknik özelliklerini mutlaka inceleyin. Ürün etiketinin üzerindeki simgeleri ve bu güvenlik talimatlarının A bölümündeki simgeleri kontrol edin. • Çatlak veya kırık yarı saydam kapakları hemen değiştirin ve sadece üretici tarafından onaylı parçaları kullanın. • Sadece "Philips" markalı ampullerin kullanılması önerilir. • Ambalajları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. (Örn. plastik poşetler...) • Ürünün atılması. Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Bir ürüne, çarpı işaretli ve tekerlekli çöp arabası sembollü etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2012/19/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlerin atılma yöntemi, ayırma ve toplama sistemi ile ilgili yerel kuralları öğrenin. Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Ürününüzü atma işleminin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olası olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır. DİKKAT: Aşağıda bu güvenlik talimatlarının ön bölümünde bulunan simgelerin numaralandırmalarına göre açıklamaları bulunmaktadır: 01- Ürün sadece iç mekana kurulmalıdır. 02- Ürün, özellikle belirtilen mesafeler içinde, banyolara kurulmaya uygun değildir. 03- Ürün yanıcılığı normal olan yüzeylere kurulum için uygundur. 04- Ürün yanıcılığı normal olan yüzeylere doğrudan kurulum için uygun değildir. 05- Ürün termal yalıtım malzemeleriyle kapatılmaya uygun değildir. 06- Ürün sadece tavana kurulum için uygundur. 07- Ürün sadece duvara kurulum için uygundur. 08- Ürün duvara veya tavana kurulum için uygundur. 09- Her zaman simgeyle gösterilen, lamba ve aydınlatılan nesne arasındaki minimum mesafeyi dikkate alın. 10- IPX1: Ürün damlayan suya karşı korumalıdır. 11- IPX3: Ürün yağmur damlalarına maruz kalabilir (dikey eksende maksimum 60° açıyla düşen damlalar). 12- IPX4: Ürün sıçramalara dayanıklıdır: Her yönden (360°) su sıçramasına maruz kalabilir. 13- IPX5: Ürün yüksek basınçlı suya karşı korumalıdır. 14- IPX7: Ürün toprağa kurulabilir. 15- IPX8: Ürün belirtilen derinliğe kadar suya batırılmaya karşı korumalıdır. 16- IP5X: Ürün toza karşı korumalıdır. 17- IP6X: Ürün toz geçirmezdir. 18- Çatlak veya kırık güvenlik camını hemen değiştirin ve sadece minimum kalınlığı 3 mm olan, aynı boyutlarda borosilikat parçalar kullanın. 19- Koruma sınıfı I: Ürün veya bileşenin topraklama bağlantısı vardır. Topraklama kablosu (sarı/yeşil) ile işaretli terminale bağlanmalıdır. 20- Koruma sınıfı II: Ürün veya bileşen çift veya güçlendirilmiş yalıtımla birlikte gelir. 21- Koruma sınıfı III: Ürün veya bileşen sadece güvenli ekstra düşük gerilim (<50 Va.c.; <120 Vd.c.) için uygundur. 22- Kabloyu simgede gösterildiği gibi soyun. 23- Topraklama kablosu her zaman kahverengi akımlı (L) ve mavi nötr (N) kablodan uzun olmalıdır. 24- Soyulmamış kablolarda birlikte verilen ısıya dayanıklı kaplama kullanılması gerekir. 25- Ürün sadece ana elektrik şebekesine kablolamaya uygundur. 26- X bağlantısı: Kablo hasar görürse aynı tipte kabloyla değiştirilmelidir. Y bağlantısı: Kablo hasar görürse risklerin ortadan kaldırılması için sadece üretici, dağıtıcı veya bir uzman tarafından değiştirilmelidir. Z bağlantısı: Harici esnek kablo veya bu armatürün kablosu değiştirilemez. Kablo hasar görmüşse armatür imha edilmelidir. 27- MAX. …W: Sadece bu ürüne uygun ampulleri kullanın ve belirtilen maksimum watt değerinden çıkmayın. 28- Ürün sadece reflektör ampullere uygundur. 29- Ürün sadece CFL-i - veya LED ampullere uygundur (örn. E14, E27, Gu10, Gx53 …) 30- Ürün CFL-i - veya LED ampullere uygun değildir (örn. E14, E27, Gu10, Gx53 …) 31- Sadece çapı 60 mm olan ampuller kullanılabilir. 45 mm çaplı ampuller bu ürünle kullanılmamalıdır. 32- Sadece belirtilen çapta glob ampul kullanın. Asla standart akkor ampul kullanmayın. 33- Bu ürün sadece mum şeklinde ampullere uygundur. 34- Ürün sadece dahili güvenliği olan veya düşük basınçlı ampuller için uygundur. Ekstra güvenlik camına gerek yoktur. 35- Kapsül ve halojen çubuk ampullere çıplak elle dokunulamaz. 36- Üründe sigorta bulunur. Ampul değiştikten sonra ürün kullanılamıyorsa dahili sigortanın değişmesi gerekir. Dahili kablolara temas edilecekse bunun yetkili bir elektrikçi tarafından yapılması gerekir. 37- Birlikte verilen kısma anahtarı veya evin elektrik tesisatına bağlı kısma anahtarı (birlikte verilmez) ile ürünün ışığı kısılabilir. Başvuru için "www.philips.com" adresini ziyaret edin. Uygun kısma anahtarı tipini seçebilmek için yetkili bir elektrikçiye danışın. 38- Ürün güvenlik transformatörüyle birlikte çalışır. Bozulan transformatörü aynı teknik özelliklere sahip başka bir transformatörle değiştirin. Yetkili elektrikçiye veya perakende mağazasına danışın. 39- Ürün zorlu koşullarda kullanıma uygundur. 40- Zaman ve ışık ayarı seçenekleri olan ürün. Minimum ve maksimum değerler simgede belirtilmiştir. 41- Ürün maksimum 6 m yüksekliğe kurulabilir. 42- Güvenilir kullanım için ürünü simgede belirtilen yüksekliğe kurmanız gerekir. Dedektörün maksimum ve minimum erişim mesafesi de belirtilmiştir. 43- Dedektörün standart etkin görüş aralığı simgede belirtilen dereceleri kapsar. 44- Bu ürün yatay olarak kurulmalıdır. Uzun kullanım ömrü için ampul en fazla 4 derecelik bir açıda olmalıdır. 45- Kurulum sırasında, elektrik kablolarını veya duvar ya da tavandaki diğer engelleri delmediğinizden emin olun! 46- Ürün tavan panosuna veya duvar panosuna kurulursa panoyu önce bir kapakla kapatmak zorunludur. (örn. Hollanda) 47- Ürün ve kurulum yüzeyi arasındaki elektrik kabloları kesinlikle sıkıştırılmamalı veya bükülmemelidir! 48- Bu ürünün parçaları ısınabilir. 49- Ürün Y yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir. 50- Ürünü erişilemeyeceği bir yere kurun (X1: çocuklar için, X2: yetişkinler için). 51- Ürün kurulum sırasında sadece bir alet yardımıyla ayarlanabilir. Ürün, sınıfındaki diğer ürünlerle birlikte, uluslararası/Avrupa güvenlik standartlarına (örn. IEC/EN60598; ) uygun olarak tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir. Ürünün malzeme ve işçilik bakımından kusur içermediğini garanti ederiz. Garanti, ambalajda aksi belirtilmediği sürece iki (2) yıl geçerlidir. Ürünün kusurlu olması halinde, tamiri veya değişimi tarafımızdan ücretsiz olarak sağlanır. Hasarlı cam, piller ve değiştirilebilir ampuller garanti koşulları kapsamında değildir. Ürün evde kullanım için tasarlanmış ve geliştirilmiş olup ticari ve endüstriyel kullanıma uygun değildir. Olağanüstü koşullardan (kıyı bölgeler, sanayi ortamları, çiftlik ortamları) kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir. Garanti dönemi satın alma tarihinden itibaren başlar ve sadece orijinal fişin ibraz edilmesi koşuluyla geçerlidir. Ürün talimatlara uygun olarak kurulmaz, onarılmaz veya üzerinde talimatlara aykırı değişiklik yapılırsa garanti geçerliliğini yitirir. Ürünün yanlış kullanımından veya yanlış uygulanmasından kaynaklanan hasarlara ilişkin sorumluluk kabul etmemekteyiz. Garanti dönemi içinde servis hizmeti alabilmek için lütfen bayiniz veya Philips Müşteri Destek merkezi ile iletişime geçin. İletişim detaylarına: "www.philips.com" adresinden ulaşılabilir veya ücretsiz 00800 744 547 75 telefon numarasını arayabilirsiniz. Tasarım ve teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. SL DEL B - VARNOSTNA NAVODILA Priročnik B vsebuje opredelitve vseh morebitno primernih parametrov in specifikacij z ikonami v skladu z mednarodnimi normativi in varnostnimi standardi. Vendar pa vsi mogoče niso primerni za izdelek, ki ste ga kupili – v dodatnem priročniku A si oglejte ikone za tiste, ki so posebej primerni za ta izdelek. • Da zagotovite pravilno in varno namestitev, uporabo in delovanje izdelka, vedno natančno upoštevajte ta navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo. • Pred namestitvijo, vzdrževanjem ali popravilom vedno izklopite napajanje. • Predhodno se vedno posvetujte s strokovnjakom, da boste izbrali pravo zaponko za varno pritrditev izdelka. Pri tem upoštevajte težo izdelka in material površine namestitve. • Če niste prepričani, se posvetujte z usposobljenim elektrikarjem ali se obrnite na prodajalca. Izdelek mora biti vedno nameščen v skladu z veljavnimi predpisi. Nekateri predpisi zahtevajo, da električne izdelke lahko namestijo samo usposobljeni elektrikarji (npr. del P za Združeno kraljestvo, AS/NZS3000 IN za Avstralijo/Novo Zelandijo). • Vijake priključka vedno trdno privijte, predvsem nastavke za nizkonapetostne kable (12 V) (če je primerno). Zelo priporočljivo je, da redno preverjate in privijate vijake priključkov. • Pri namestitvi upoštevajte barve kablov: modra (N), rjava (L), pri zaščitnem razredu I pa rumena/zelena (ozemljitev). • Notranja svetila čistite s suho krpo, ne uporabljajte jedkih sredstev ali topil. Električni deli ne smejo priti v stik s tekočino. • Svetila namestite na steno izven dosega otrok. • Če izdelek namestite na kovinsko površino, mora biti ta povezana z zaščitnim ozemljitvenim prevodnikom ali prevodnikom enakomerne napetosti napeljave. • Upoštevajte vse tehnične specifikacije izdelka. Preverite ikone na identifikacijski oznaki izdelka in ikone v delu A teh varnostnih navodil. • Počen ali zlomljen prosojni pokrov takoj zamenjajte in uporabljajte samo dele, ki jih priporoča proizvajalec. • Priporočljivo je, da uporabljate samo sijalke Philips. • Embalažni material hranite izven dosega otrok (npr. plastične vrečke ...). • Odlaganje izdelka. Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova. Če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko direktivo 2012/19/ES. Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starega izdelka skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. S pravilnim odlaganjem izdelka pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človeško zdravje. POZOR: spodaj so vse razlage s številskimi referencami na ustrezne ikone pred temi varnostnimi navodili: 01- Izdelek lahko namestite samo v zaprtih prostorih. 02- Izdelek ni primeren za namestitev v kopalnice, predvsem ne v navedenem območju. 03- Izdelek lahko namestite na normalne vnetljive površine. 04- Izdelek ni primeren za neposredno namestitev na normalne vnetljive površine. 05- Izdelka ne smete pokriti s toplotno izolacijskim materialom. 06- Izdelek lahko namestite samo na strop. 07- Izdelek lahko namestite samo na steno. 08- Izdelek lahko namestite na strop ali steno. 09- Vedno upoštevajte najkrajšo razdaljo med svetilko in osvetljenim predmetom, ki je navedena na ikoni. 10- IPX1: Izdelek je zaščiten pred kapljanjem vode. 11- IPX3: Izdelek lahko izpostavite dežnim kapljam (padajočim kapljam pod kotom do 60° na navpično os). 12- IPX4: Izdelek je odporen proti pršenju: lahko ga izpostavite pršenju vode iz vsake smeri (360°). 13- IPX5: Izdelek je zaščiten pred vodnimi curki. 14- IPX7: Izdelek lahko namestite v tla. 15- IPX8: Izdelek je zaščiten pred potopitvijo do navedene globine. 16- IP5X: Izdelek je zaščiten pred prahom. 17- IP6X: Izdelek je odporen na prah. 18- Počeno ali zlomljeno zaščitno steklo takoj zamenjajte in uporabljajte samo borosilikatne dele istih dimenzij in debeline vsaj 3 mm. 19- Zaščitni razred I: izdelek ali komponenta ima ozemljitveni priključek. Ozemljitvena žica (rumena/zelena) mora biti priključena na priključek z oznako . 20- Zaščitni razred II: izdelek ali komponenta ima dvojno ali okrepljeno izolacijo. 21- Zaščitni razred III: izdelek ali komponenta je primerna samo za varnostno nizkonapetostno napajanje (< 50 V AC; < 120 V DC). 22- Žico razkrijte, kot je navedeno na ikoni. 23- Ozemljitvena žica mora vedno biti daljša od rjave napetostne (L) in modre nevtralne (N) žice. 24- Nad razkritimi deli žic morate uporabljati priloženo toplotno odporno obojko. 25- Izdelek lahko priključite samo neposredno na električno napajanje. 26- Povezava X: poškodovano žico morate zamenjati z žico iste vrste. Povezava Y: poškodovano žico lahko zamenja samo proizvajalec, distributer ali strokovnjak, da se izognete nevarnosti. Povezava Z: zunanjega prilagodljivega kabla tega svetila ni mogoče zamenjati. Če je kabel poškodovan, morate svetilo uničiti. 27- Največ W: uporabljajte samo sijalke, ki so primerne za ta izdelek, in upoštevajte največjo navedeno moč v W. 28- Izdelek je primeren samo za reflektorske sijalke. 29- Izdelek je primeren samo za sijalke CFL-i ali LED-sijalke (npr. E14, E27, Gu10, Gx53 …). 30- Izdelek ni primeren za sijalke CFL-i ali LED-sijalke (npr. E14, E27, Gu10, Gx53 …). 31- Uporabite lahko samo sijalko premera 60 mm. S tem izdelkom ne smete uporabiti sijalke premera 45 mm. 32- Uporabite samo kroglasto sijalko navedenega premera. Ne uporabljajte standardne sijalke z žarilno nitko. 33- Izdelek je primeren samo za sijalke v obliki sveče. 34- Izdelek je primeren samo za sijalko z vgrajeno zaščito ali nizkotlačno sijalko. Dodatno varnostno steklo ni potrebno. 35- Kapsularnih in halogenskih linearnih sijalk se ne smete dotikati z golimi rokami. 36- Izdelek ima varovalko. Če je izdelek po zamenjavi sijalke okvarjen, morate zamenjati notranjo varovalko. To mora storiti usposobljen elektrikar, če lahko pride do stika z notranjimi žicami. 37- Izdelek lahko zatemnite s priloženim zatemnilnim stikalom ali z (ločenim) zatemnilnim stikalom, ki je priključen na električno napeljavo doma. Reference si oglejte na spletni strani www.philips.com. Pri izbiri primernega zatemnilnega stikala se posvetujte z usposobljenim elektrikarjem. 38- Izdelek uporablja varnostni pretvornik. Okvarjen pretvornik zamenjajte samo s pretvornikom z enakimi tehničnimi specifikacijami. Posvetujte se z usposobljenim elektrikarjem ali prodajalcem. 39- Izdelek za uporabo v zahtevnih okoljih. 40- Izdelek z možnostmi nastavitve časa in svetlobe. Najnižja in najvišja vrednost sta navedeni na ikoni. 41- Izdelek lahko namestite na višini do 6 m. 42- Da zagotovite zanesljivo delovanje, izdelek namestite na višino, ki je navedena na ikoni. Navedena sta tudi največji in najmanjši doseg detektorja. 43- Standardni aktivni vidni doseg detektorja pokriva stopinje, ki so navedene na ikoni. 44- Izdelek morate namestiti vodoravno. Da zagotovite daljšo življenjsko dobo, sijalka ne sme biti pod kotom nad 4 stopinje. 45- Pazite, da med namestitvijo ne prevrtate električne napeljave ali drugih ovir v steni ali stropu. 46- Če je izdelek nameščen na stropno ali stensko vtičnico, morate najprej na vtičnico namestiti pokrov. (npr. na Nizozemskem) 47- Električna napeljava med izdelkom in površino namestitve ne sme biti stisnjena ali zvita. 48- Deli izdelka lahko postanejo vroči. 49- Izdelek ni primeren za otroke pod Y. letom starosti. 50- Izdelek namestite izven dosega (X1: za otroke, X2: za odrasle). 51- Izdelek lahko nastavite samo med namestitvijo in z orodjem. Vsi izdelki v seriji so zasnovani, izdelani in preizkušeni v skladu z mednarodnimi/evropskimi varnostnimi standardi (npr. IEC/EN60598; ). Zagotavljamo, da izdelek nima okvar zaradi materialov in izdelave. Garancija velja dve (2) leti (če na embalaži ni navedeno drugače). Če se izkaže, da je izdelek okvarjen, bomo zagotovili brezplačno popravilo ali zamenjavo. Garancijski pogoji ne vključujejo počenega stekla, okvarjenih baterij in sijalk za enkratno uporabo. Izdelek je zasnovan in izdelan izključno za domačo uporabo in ni primeren za komercialno, trgovsko ali industrijsko uporabo. Garancija ne pokriva poškodovanja izdelka v ekstremnih pogojih (obalna okolja, industrijska območja, kmetije). Garancijsko obdobje začne veljati z dnevom nakupa in garancija je veljavna samo ob predložitvi originalnega potrdila o nakupu. Če izdelka ne namestite, popravljate ali spreminjate v skladu z navodili, razveljavite garancija. Ne prevzemamo odgovornosti za poškodovanje zaradi zlorabe ali napačne uporabe izdelka. Za pridobitev servisa med garancijskim obdobjem se obrnite na prodajalca ali Philipsov center za pomoč uporabnikom. Kontaktni podatki so vam na voljo na spletni strani www.philips.com, lahko pa tudi pokličete brezplačno številko 00800 744 547 75. Pridržujemo si pravico do sprememb zasnove in tehničnih specifikacij. RO INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE ÎN SIGURANŢĂ ALE PRODUCĂTORULUI – Partea B Acest manual B conţine definiţiile tuturor parametrilor şi specificaţiilor potenţial aplicabile, împreună cu pictogramele acestora, conform normelor şi standardelor internaţionale de siguranţă. Nu toate acestea sunt, însă, aplicabile pentru produsul achiziţionat de dvs.; consultaţi pictogramele din manualul suplimentar A pentru a le identifica pe cele aplicabile acestui produs. • Pentru a asigura instalarea, utilizarea şi funcţionarea corectă şi sigură a acestui produs, urmaţi întotdeauna cu stricteţe aceste instrucţiuni şi păstraţi-le în vederea consultării ulterioare. • Opriţi întotdeauna alimentarea electrică înainte de lucrările de instalare, întreţinere sau reparaţii. • Consultaţi întotdeauna în prealabil un profesionist pentru a alege dispozitivul de fixare adecvat pentru instalarea produsului. Luaţi în considerare greutatea produsului şi materialul suprafeţei de instalare. • Dacă aveţi neclarităţi, consultaţi un electrician calificat şi autorizat sau contactaţi magazinul de la care aţi achiziţionat produsul. Asiguraţi-vă că produsul este întotdeauna instalat în conformitate cu reglementările aplicabile. Anumite reglementări specifică faptul că produsele electrice pot fi instalate numai de către electricieni autorizaţi (de ex. Partea P pentru MAREA BRITANIE, AS/NZS3000 IN pentru AUSTRALIA / NOUA ZEELANDĂ). • Strângeţi întotdeauna ferm şuruburile bornelor, în special la conexiunile cablurilor de joasă tensiune (12 V) (dacă este cazul). Este recomandat să verificaţi şi să strângeţi din nou şuruburile bornelor la intervale regulate. • Respectaţi codificarea cromatică a firelor la instalare: albastru (neutru), maro (fază) şi, pentru echipamentele cu clasă de protecţie I, galben/verde (masă). • Curăţaţi luminile interioare cu o lavetă uscată din material textil; nu utilizaţi materiale abrazive sau solvenţi. Evitaţi aplicarea de lichide pe componentele electrice. • Nu montaţi luminile de perete la îndemâna copiilor. • Dacă produsul este montat pe o suprafaţă metalică, această suprafaţă trebuie să fie conectată la un conductor de împământare de protecţie sau la conductorul echipotenţial al instalaţiei. • Luaţi întotdeauna în calcul toate specificaţiile tehnice ale produsului. Verificaţi dacă pictogramele de pe eticheta de identificare a produsului corespund pictogramelor indicate în partea A a acestor instrucţiuni de siguranţă. • Înlocuiţi imediat capacele transparente crăpate sau sparte, utilizând numai piese aprobate de către producător. • Este recomandat să utilizaţi numai becuri care poartă marca „Philips”. • Nu lăsaţi materialele de ambalare (de ex. pungile de plastic) la îndemâna copiilor. • Eliminarea la deşeuri a produsului: Produsul dvs. este proiectat şi fabricat cu materiale şi componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate şi reutilizate. Produsele pe care este aplicat simbolul unui tomberon barat sunt acoperite de Directiva Europeană 2012/19/CE. Informaţi-vă în privinţa sistemului local de eliminare, separare şi colectare a deşeurilor provenite din produse electrice şi electronice. Respectaţi reglementările locale şi nu eliminaţi produsele vechi împreună cu deşeurile menajere obişnuite. Eliminarea corectă la deşeuri a produsului dvs. va contribui la prevenirea consecinţelor negative pentru mediu şi sănătatea oamenilor. ATENŢIE: Mai jos sunt oferite toate explicaţiile necesare, cu referinţe numerice la pictogramele corespunzătoare, prezentate la începutul acestui document: 01- Produsul trebuie instalat numai în interior. 02- Produsul nu este adecvat pentru instalarea în băi, mai ales nu în zona specificată. 03- Produsul este adecvat pentru montarea pe suprafeţe în mod normal inflamabile. 04- Produsul nu este adecvat pentru montarea directă pe suprafeţe în mod normal inflamabile. 05- Produsul nu este adecvat pentru a fi acoperit cu materiale termoizolante. 06- Produsul este adecvat numai pentru montarea pe tavan. 07- Produsul este adecvat numai pentru montarea pe perete. 08- Produsul este adecvat pentru montarea pe perete sau pe tavan. 09- Respectaţi întotdeauna distanţa minimă, indicată de pictogramă, între lampă şi obiectul iluminat. 10- IPX1: Produsul este protejat împotriva stropilor de apă. 11- IPX3: Produsul poate fi expus la picături de ploaie (picături care cad la un unghi maxim de 60° faţă de axa verticală). 12- IPX4: Produsul este rezistent PX P m PX P PX P m P X P m P X P m m m m m m m mm C m m m m C m C m m m V V D m m m m m N U m m P m m C X C Y m C C m m MAX …W m m m P m P m C ED E E G G P C ED E E G G P m m mm m mm U m m N A m m A m N m B m A D m A m m m P www m C m P m m m m C m P P m V m m m m m P m m m m m m P m m m A m m m m m C m m m A m P m m m A m D m m O C m U A Y M X X P m m m P m m EC EN G m m m G m m m m S m P m m N m m P m G m m N m m P C P m www m m N m m ET TOOTJA OHUTUSNÕUDED OSA B K B m m m N K A m m m m E m m m P m m V m m m K m H m P Ü AS N S N A U M m K m m V A m m N m m H m V P m K m m m m A m V A V S P m H m m m m m K m E E P m P m m m m m m m ÄHE EPANU A m m m m m m m m m m m m m m V m PX PX m m m m PX m PX PX m PX m m P X m P X m V m m m m m m m m mm K m m M m mm K m K m m m V AC V DC K M m m N K m m m m m m X m m m Y m m m m S K m MAX …W m m m m m C ED m E E G G … C ED m E E G G … K mm m m mm m m K mm m m m Ä m S m m m m K m m S m K m K m m m m m m m m m m m m m www m S m m m A m m m K m m m M m m m m m m U m m A m m m m m A S P m m m m V m m m m K M m E m mm m m S m Y P X X m S E EC EN G m m m G m K m m m m K m m m m G m m m m G m m G m m m m m m m G m m m P K m www m V m EL Οδηγ ς Ασφαλ ας – Β Μ ρος Α B π σ ω ω π ω ω π φώ π σ σ φω π π π π σφ Ωσ σ σ π π σ Α σ π σ Α π σ σ π ω π π π Ν π π π π π π Π π ω ω π π π π Λ π ψ π π ω π π ω π ω πώ Β ω π ω Ο π π π π π π π P P Η Β AS N S N ΑΥ ΡΑΛ Α ΝΕΑ ΗΛΑΝΔ Α Ν π π ω ω V π π π π Β ω ώ ω ώ π π N π π ω ω ω π π Μ π ω Απ ώ π ω π π Α π π π π π π ω π ω ω Ν π π ψ π π Επ π ώ π π Α ω ω ώ Ν ω π π π π π π P Φ π π π π Απ ψ π π ψ π π π ω π π Ό π π ω π π π Ε ωπ Ο ΕΚ Ε ω π π ψ ω π ω π π ω π π π π π π Η ω π ψ π π π π π ώ ώ π π ώ ω π ώπ ΠΡΟ ΟΧΗ Π ω σ π π π π π π π π σ σφ π π π ω ώ π π ώ π π π π π π π ψ ω π π π π π π Ν π π ψ π πω π π ω PX π π π PX π π π ώ ω π ω ω π PX π π π π π π π PX π π π π PX π π PX π π π π π P X π π π P X π π π Α ω π π π π π π Κ π π ω ώ ω π π π π π Κ π π π π ω Κ π π V V Α ω π ώ πω π ώ ω π π π π π N ώ Η π π ω π π π X π π ω ω π π π ώ π Υ π π ω ω π π π π π ω π ώ ω π Α ώ ω ώ π π MAX …W Ν π π π π π π π π C ED π E E G G π π π C ED π E E G G π Μπ π π mm Δ π π π mm π Χ π π π π Μ π π π π π ώ ω π π π π ω ω π π Δ π π π π Δ π π ψ π π π Α π π π π π ω Α π π π π π ω ώ π π π π π π π www m π π Α π π πώ Π Π π ω Η π π π ψ ω π π π π π ψ π π Υπ π π π π π π π π ω π π π ω π Κ π π ώ π π Α π π π ω π π ω ψ π π π Ο ώ π π ώ π π π π π π π π π ω Y ώ π π π X π X π π π ώ π π ω Ε ωπ π π π EC EN Ε π π ώ Η π π ω π π π ω π ω π π π π π π π π π π π π π ω π π π Η π π π π Η π π π π ω Δ π π Π π π π π π ω π ωπ Ε π Π ώ P Μπ π ω www m ω ω Μ π π π ω π LV EKSPLUATĀC JAS NSTRUKC JA – B DAĻA Š m B m m m m m m m m m m A m m m m P m m m P m m m Ņ m m m N m m m m m m K m m m m P A K AS N S N A V m m m m m m V m m m m P m m N m m m m m R m m m U m m m m m m m m m m m m V m P m m A N m m m m P G m m m P m m m A m m m m m m m m E EK m m m m m m m m m P m U MAN BU m m m m m m m P P m m P m m m m m P m m m m m P m m m P m m P m P m m V m m m m m m m PX P PX P m m m PX P m m PX P PX P m m PX P m m m m P X P m P X P m N m m m m m m m m m mm m m m m m m m m m m m m m m m m m V m V A m m m m m m m m N m P m m m m P m X m m m m Y m m m m m m m m m m m MAKS …W m m m m m P m m P m C ED m m E E G G … P m C ED m m E E G G … V m mm m Š m m m mm m m m N m Š m m Š m m N m K m m P m m m m m m P m m m m U m m www m K P N m m m m K P m m m M m m m P m m m m m U m m N m m m m m D m Š m m m V m m m N S m m m Š Š m m Y m U m X m X m P m P m E m m EC EN M m m m Š m m m m m S m m P m m m G m m m m G m m m G m m m m M m m m m m P K m m www m m m P m LT SAUGUMO RE KALAV MA DAL S B Š m B m m m m m m m N m m m m m A m m m K m m m m m m m P m m m m m m N m m m A m m m m B m m m P m m m K P AS N S N AUS RA A NAU A A E AND A V m m m V B m m P m m m m N m m D m S S m m m m m m m m m m m m A m P m m m A N m m R m m P m P m m m m m G m m m G m m m m m m m m m E EB S m m m m m m m m m m m m m m m DĖMES O m m m m m m G m m m G m m G m m G m m G m m m m G m m m G m m m G m m m V m m m m m m PX m PX m m m PX m m PX m PX m m m PX m m P X m P X m m N m m m m m mm m m m m m m m m m m m m m m V AC V DC P m m m m N m m G m m m m m m X Y m m m MAKS …W m m m G m m m m m G m m C ED m m E E G G … G m m C ED m m E E G G … G m m m mm Š m m m m m mm G m m m N m G m m m m m G m m m m m m m P m K m m m m G m m m m G m m m m m m m m m D m www m P m G m m m N m m m m P G m m m G m m m m m M m m m m A m m m m K m m m m m m m m S m m m m m G m m m K m m m m m m m N E m m m Š m Š m m Y m G m m m m m X m X G m m m Š m m m E EC EN G m m m m Š m m m m m m m m G m m m G m m m m B m m m m m G m G m m m m M m m m m m m m m m m P m K m m www m m m m P m SR DEO B UPUTSTVA O B m m m m m m m m m M m m m A K m U P m m m V m m A m m m U m m O D P U K AS N S N A N U V m O N m U m m m m A m m m m m m m U m U m m A O m m m S P M m m O P m m m S m m E m m E m m m P m m m m m m P PA N A U m m m m m O m m m O m m O m O m O m m m m O m O m O m U m m m m m PX O PX O m m m m m m PX O m PX O m m PX O m m PX O m P X O P X O m O m m m m m m mm P m m m m m P m m m m P m m m m V AC V DC O m m m N m m O m X U m m m Y U m m N m m U m MAX …W K m m m O m m m m O m m C ED m E E G G O m C ED m E E G G M mm m mm K m N m m O m m m m m O m m m m m m m m N K m m m O m m A m m m m m m O m m m m m m m R m www m K m m m m O m m m P m m m m O m P P m m M m m m m m O m m m D m m m m m m S m m O m A m m P m m U m m H N m m m m D m O m Y P m X X O m m m O m m m m m EC EN G m m m m m O m U m m U m m O m m m m G m m G m m m G m m N m m D m P m P m www m m D m m m m BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ ъ Б ъ ъ ж ж м м ф м ж м Въ м ж ж м м ъ Ръ А м ж ф м щ В м ж ж м В ф м ж В м м м П м ф м м Н м ф P P О AS N S N АВС РА ИЯ НОВА Е АНДИЯ В м V ж м С м С м ж Н ф Ф щ ж м П ж ш И М А м м щ м В С ф А И м П м м м P Д ж м Н И В ш м м м м м Е Д ЕО М ф м м м С м П щ м ВНИМАНИЕ П щ ф ъм ъ П м м м щ П щ м П щ м м П щ м м П щ м щ м П щ м м П щ м м П щ м В м м м м ж м PX П щ щ PX П м ж ж ж щ м м PX П м ж ж PX П щ PX П м ж ж м PX П щ P X П щ P X П м м щ м м м мм щ м м м ж ю м щ м щ м щ м ж V м V О м щ ф ф Ф Н В ю м м щ П м ю м ж Х В м щ Y В ж м В ш м ж м А щ ш MAX …W м щ м м м м м щ П щ м ф м П щ м м C ED E E G G … П щ м C ED E E G G … М ж м м м мм м м мм И м м м м Н м ж ж м ж щ м м ф м щ П щ м м щ Н м щ Х м П А щ м м м ш А м ш м П м м м м м м www m ф щ м П ф м А ф м м м щ м ф ш м П П м ж М м м м П м ж м м м ж м М м м м щ С ю м ж м В м м ш м м ж А м ж Н Е м ж м ж Ч м щ щ Y М X X П м ж м ж м м щ м П м ж EC EN Н м м ф м ж В ж ф щ м м м С м м м П м м ш м м ш В м м ш ж ф м м ж м ж м м м м ф Н м м щ ж ж м м ж Ц ж P И ф м м ж м www m м ж м м ж тт м т т т т ф UK Час ина В нс рукц я бе пек м П B м м м м м ж м ж м О м ж П м ю м ж м П A Д ж ж м м м ж м ж м м м м ж м щ ф м ж В м м ж Я щ В м ф м ж В ж ю м м м м ю ш м м P В AS N S N АВС РА НОВО Е АНД С ж м В щ Н м м П м ж N щ ж м Д ш м м м ю Н ю м М м м м ж м м ю ж м м м ж A Н м ш ш м Р м ш м м P м м В м м м ж Я щ м м ш щ м м Д ЄС EC Д м м Д м м м м м м м Н ж м ж м ш щ ю ВА А В В ф м м м В ю ш м щ В м ж ю м м В м ж м В м ж м В м ж м м м В м ж ю ш В м ж ю ш В м ж ю ж м м м ж м ю ю м м м м PX щ щ PX м ж щ щ ю м щ ш PX щ м ж м м PX щ м PX м ж м ю PX м ж ю P X щ P X м Н м м ж ш м м м м ю щ ю мм м м м ю м ю ж м ю м м ю м ш В м м В м О ж м м м ю ж м ш м ю N Н м м В м ж ш м ж X ш ж м м м Y ш ж м м ш ю щ м ш ш м ж м ш ж ш щ MAX …W ш м щ ю ж В м ж ш ф м м м В м ж ш м м м ф м м м м м м E E G G … В м ж м м м ф м м м м м м E E G G … М ж ш м м м мм м м м ж м м м мм В ш м ю м ж м м ж ю Д ш м ф м Д ш м ю м ю м Д ж ж м м ж м м В ж м Я щ м м м ш ж Я щ м ж ш ю ю м м ф М ж ю м ю м м м Д www m м ф В ю м ф м м м м ф м ш ф м м м м м ф м ж В В м ж ю ш М м м м м м В м ж щ ш м Д м м м М м м м ж С ф ю м м Ц м Д ш м м м м ш С щ ш м щ м ж м ж ш ш ю Н ж м щ м ж м м ж ю ю Ч м ж Ц Y М м м м X X В м ж ю ш м ю м Ц ж ш м ж м м м EC EN М м щ м ж ф м ф Ц м щ ш Я щ щ ш ж м м ш м м м ш юю м м В ш м м м ш юю ш ж м м жж м щ щ м м ш ю щ м м ф ю м М м ж ш ж щ G Д м м Ц P ф м ю м ж www m м ж ф ш м м м Д т т т м ж т м ю т ‫ط‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ص‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫ع‬ B ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫غ‬ ‫سال‬ ‫ج‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ط‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ص‬ ‫ت‬ A ‫ي‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫جى‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫إل‬ ‫ع‬ ‫ك‬ ‫ع‬ ‫جب‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫صح‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫خ‬ ‫س‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫س‬ ‫ج‬ ‫ظ‬ ‫الح‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫جب‬ ‫الع‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫سب‬ ‫ت‬ ‫الخ‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫شخص‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫سطح‬ ‫ص‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫خص‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫جب‬ ‫شك‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫ج‬ ‫ض‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ض‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ع‬ ‫حسب‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ص‬ ‫ح‬ SA ‫ح‬ ‫ي‬ Pa P ‫ت‬ ‫ط‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫ط‬ ‫خص‬ ‫ي‬ ‫س‬ ‫ي‬ NZS3000 N ‫ع‬ ‫ت‬ 21 ‫ض‬ ‫خ‬ ‫صالت‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ‫ش‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫غي‬ ‫ش‬ ‫جب‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ش‬ ‫ع‬ ‫ظ‬ ‫ص‬ ‫غي‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫ش‬ ‫صي‬ ‫ض‬ ‫ال‬ ‫ألص‬ L ‫حي‬ ‫ي‬ N ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫أل‬ ‫ب‬ ‫ألسالك‬ ‫سب‬ ‫ن‬ ‫ى‬ ‫ال‬ ‫جب‬ ‫ح‬ ‫ى‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ض‬ ‫أل‬ ‫ص‬ ‫ألخض‬ ‫خ‬ ‫س‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ش‬ ‫ط‬ ‫سط‬ ‫خ‬ ‫إل‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ظ‬ ‫ح‬ ‫جب‬ ‫ط‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫س‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫جب‬ ‫ألط‬ ‫عن‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ض‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ط‬ ‫ص‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫أل‬ ‫ص‬ ‫سطح‬ ‫ط‬ ‫جب‬ ‫ي‬ ‫سطح‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫ط‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫الع‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ‫جب‬ ‫سال‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ص‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫ط‬ ‫خ‬ ‫الس‬ ‫حص‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫س‬ ‫ع‬ ‫ص‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ط‬ ‫س‬ ‫جب‬ ‫ط‬ ‫ط‬ ‫ج‬ Ph p ‫عال‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ‫س‬ ‫صح‬ ‫الس‬ ‫س‬ ‫أل‬ ‫ال‬ ‫ألط‬ ‫عن‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫إلع‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫سط‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫الت‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫شط‬ ‫ق‬ ‫ع‬ ‫خ‬ ‫الس‬ ‫إل‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ظ‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫الطالع‬ ‫ج‬ 2012 19 ‫أل‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ‫ع‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫جى‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ‫ص‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ح‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ح‬ ‫صح‬ ‫ش‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ‫ع‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫صح‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫ش‬ ‫ج‬ ‫س‬ ‫سال‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ط‬ ‫خ‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫جب‬ 01 ‫ح‬ ‫ط‬ ‫ي‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ال‬ 02 ‫ع‬ ‫الش‬ ‫سطح‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ص‬ 03 ‫ع‬ ‫الش‬ ‫سطح‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ال‬ 04 ‫ح‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ال‬ 05 ‫ط‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ص‬ 06 ‫ط‬ ‫ج‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ص‬ 07 ‫ف‬ ‫س‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ص‬ 08 ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ش‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ي‬ ‫س‬ ‫الع‬ ‫ن‬ ‫خ‬ 09 ‫ب‬ ‫س‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ج‬ ‫ن‬ PX1 10 ‫صى‬ ‫ح‬ ‫ج‬ 06 ‫ط‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ط‬ ‫ط‬ ‫ت‬ ‫ط‬ ‫ى‬ ‫ج‬ ‫ض‬ PX3 11 ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ى‬ ‫س‬ ‫ج‬ 063 ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫طش‬ ‫ط‬ ‫ض‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫طش‬ ‫ط‬ ‫ج‬ ‫ن‬ PX4 12 ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ج‬ ‫ن‬ PX5 13 ‫ض‬ ‫أل‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ن‬ PX7 14 ‫ش‬ ‫ق‬ ‫ى‬ ‫ح‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ج‬ ‫ن‬ PX8 15 ‫ض‬ ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ج‬ ‫ن‬ P5X 16 ‫ج‬ ‫ن‬ P6X 17 ‫ألحج‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ط‬ ‫خ‬ ‫س‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫س‬ ‫ع‬ ‫ص‬ ‫سال‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫س‬ ‫جب‬ 18 3 ‫عن‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ط‬ ‫ع‬ ‫خض‬ ‫ص‬ ‫ض‬ ‫أل‬ ‫ك‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫جب‬ ‫ض‬ ‫أل‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ك‬ ‫ح‬ 19 ‫عال‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ص‬ ‫ى‬ ‫ج‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ح‬ 20 ‫ت‬ 50< ‫سال‬ ‫ج‬ ‫ض‬ ‫خ‬ ‫إل‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ح‬ 21 ‫س‬ ‫ت‬ 120< ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ش‬ ‫ك‬ ‫س‬ ‫ج‬ 22 N ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫أل‬ ‫ك‬ ‫س‬ L ‫حي‬ ‫ي‬ ‫ك‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ط‬ ‫ض‬ ‫أل‬ ‫ك‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫جب‬ 23 ‫ج‬ ‫غ‬ ‫ألسالك‬ ‫ق‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫الف‬ ‫خ‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫ن‬ 24 ‫ط‬ ‫سي‬ ‫ي‬ ‫خ‬ ‫ش‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ص‬ 25 ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫جب‬ ‫ض‬ ‫ك‬ ‫س‬ ‫ض‬ ‫ح‬ ‫ي‬ X ‫ص‬ 26 ‫ح‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫ط‬ ‫س‬ ‫جب‬ ‫ض‬ ‫ك‬ ‫س‬ ‫ض‬ ‫ح‬ ‫ي‬ Y ‫ص‬ ‫ط‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫خ‬ ‫ض‬ ‫ك‬ ‫س‬ ‫ض‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ي‬ ‫جي‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ال‬ Z ‫ص‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫الف‬ ‫جب‬ ‫ح‬ ‫صى‬ ‫أل‬ ‫ح‬ ‫خط‬ ‫ال‬ ‫ج‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ى‬ ‫س‬ ‫خ‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫ط‬ ‫صى‬ ‫أل‬ ‫ح‬ 27 ‫ط‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ص‬ 28 … G 53 Gu10 E27 E14 ‫ال‬ LED ‫ح‬ ‫ص‬ CFL ‫ط‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ص‬ 29 … G 53 Gu10 E27 E14 ‫ال‬ LED ‫ح‬ ‫ص‬ CFL ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ال‬ 30 ‫ج‬ 54 ‫ط‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ‫س‬ ‫جب‬ ‫ال‬ 06 ‫ط‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ى‬ ‫س‬ ‫خ‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ال‬ 31 ‫س‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫ش‬ ‫ط‬ ‫حج‬ ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ى‬ ‫س‬ ‫خ‬ ‫س‬ ‫ال‬ 32 ‫ط‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ص‬ 33 ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ط‬ ‫ط‬ ‫ض‬ ‫ض‬ ‫خ‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ض‬ ‫سال‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ص‬ 34 ‫ي‬ ‫ض‬ ‫سال‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ى‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫خط‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ال‬ 35 ‫جب‬ ‫ي‬ ‫خ‬ ‫س‬ ‫جب‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫س‬ ‫طال‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ي‬ 36 ‫خ‬ ‫ألسالك‬ ‫س‬ ‫جب‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ض‬ ‫غ‬ ‫ض‬ ‫ح‬ ‫ج‬ ‫سط‬ ‫ض‬ ‫ح‬ ‫ج‬ ‫سط‬ ‫ج‬ ‫ن‬ 37 www ph p om ‫ي‬ ‫جى‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫ج‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫حص‬ ‫ال‬ ‫ض‬ ‫ح‬ ‫ج‬ ‫ع‬ ‫خ‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ك‬ ‫ع‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ‫ط‬ ‫ح‬ ‫س‬ ‫سال‬ ‫ح‬ ‫ج‬ 38 ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫ش‬ ‫خ‬ ‫خصص‬ ‫ج‬ 39 ‫ى‬ ‫أل‬ ‫صى‬ ‫أل‬ ‫ح‬ ‫ى‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ض‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫ج‬ 40 6 ‫صى‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ن‬ 41 ‫ش‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ش‬ ‫ح‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫جب‬ ‫ق‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ض‬ 42 ‫شف‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ى‬ ‫أل‬ ‫ح‬ ‫صى‬ ‫أل‬ ‫ح‬ ‫ى‬ ‫ض‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫شف‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫سي‬ ‫شط‬ ‫ق‬ ‫ط‬ ‫طي‬ 43 ‫ت‬ ‫ج‬ 4 ‫عن‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫جب‬ ‫ال‬ ‫ج‬ ‫ع‬ ‫إلط‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫جب‬ 44 ‫ف‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫خ‬ ‫ق‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫سالك‬ ‫ق‬ ‫خ‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫ص‬ ‫ح‬ 45 ‫ط‬ ‫خ‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ح‬ ‫ي‬ 46 ‫ال‬ ‫سب‬ ‫ت‬ ‫سطح‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ألسالك‬ ‫ش‬ ‫ج‬ ‫ال‬ 47 ‫ج‬ ‫ط‬ ‫ض‬ ‫سخ‬ 48 ‫ت‬ ‫س‬ Y ‫عن‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ألط‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ال‬ 49 X2 ‫ألط‬ X1 ‫عن‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ب‬ 50 ‫سط‬ ‫ت‬ ‫ط‬ ‫ط‬ ‫ض‬ ‫ج‬ ‫ن‬ 51 ‫سال‬ ‫خ‬ ‫ج‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ى‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫ى‬ ‫ج‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ض‬ EC EN60598 CE ‫ال‬ ‫أل‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ك‬ ‫خالف‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ص‬ 2 ‫ن‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫ض‬ ‫ى‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫س‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫خ‬ ‫ال‬ ‫ج‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ض‬ ‫ن‬ ‫ض‬ ‫ط‬ ‫ش‬ ‫ط‬ ‫ي‬ ‫الس‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫الت‬ ‫ص‬ ‫ت‬ ‫ط‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫خ‬ ‫الس‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫ي‬ ‫خ‬ ‫الس‬ ‫ح‬ ‫ش‬ ‫ط‬ ‫ج‬ ‫ص‬ ‫عي‬ ‫ص‬ ‫ط‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫س‬ ‫طق‬ ‫ط‬ ‫س‬ ‫عن‬ ‫ج‬ ‫خ‬ ‫ف‬ ‫ظ‬ ‫ظ‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫حق‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ض‬ ‫طي‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ألص‬ ‫ص‬ ‫إل‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫ش‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ض‬ ‫ع‬ ‫عي‬ ‫ص‬ ‫عن‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫إل‬ ‫ال‬ ‫طال‬ ‫ن‬ ‫ض‬ ‫ط‬ ‫خ‬ ‫ط‬ ‫ش‬ ‫ج‬ ‫خ‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫عن‬ ‫ج‬ ‫ض‬ ‫ج‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫خ‬ Ph p ‫ع‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫جى‬ ‫ن‬ ‫ض‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫الس‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫ج‬ ‫ص‬ 00800 744 547 75 ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫ك‬ www Ph p om ‫ظ‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫عت‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ج‬ B AR
Značka:
Philips
Produkt:
Nezaradené
Model/názov:
myGarden 171084746
Typ súboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Ruský, Turecký, Slovenský, Slovinský, Chorvátsky, Arabčina