D250 príručka
Príručka PhilipsD250

Používateľská príručka pre Philips D250 v jazyku Slovenský. Táto príručka PDF má počet strán 43.

PDF 43 1.1mb

Pozrite si príručku k Philips D250 nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

MANUALSCAT | SK

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa Philips D250, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou Philips D250. Opíšte svoje ťažkosti s Philips D250 čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o Philips D250

Strana: 1
www.philips.com/support Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na Rozšírená dokumentácia pre používateľa Otázky? Kontaktujte Philips D250 D255
Strana: 2
4 SK 2 Váš telefón Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt v lokalite www.philips.com/welcome. Obsah balenia Slúchadlo** Základňa (D250) Základňa (D255) Nabíjačka (bez telefónnej zásuvky)** Sieťový adaptér** Linkový kábel* 2 x nabíjateľné batérie typu AAA** Záruka Stručný návod na používanie Poznámka • *V niektorých krajinách musíte najskôr pripojiť k linkovému káblu linkový adaptér a potom zapojiť linkový kábel do telefónnej zásuvky. • **V baleniach s viacerými slúchadlami sú pridané ďalšie slúchadlá, nabíjačky, napájacie adaptéry a batérie.
Strana: 3
10 SK Ikony na displeji Ikony zobrazené na hlavnej obrazovke v pohotovostnom režime vám signalizujú, ktoré funkcie sú v telefóne dostupné. Ikona Popis Keď je slúchadlo zložené zo základne/ nabíjačky, paličky signalizujú stav nabitia batérie (úplne nabitá až takmer vybitá). Keď je slúchadlo položené na základni/ nabíjačke, paličky sa pohybujú, kým sa nabíjanie nedokončí. Zabliká ikona vybitej batérie a zaznie výstražný tón. Batéria je vybitá a treba ju nabiť. Zobrazuje stav spojenia medzi slúchadlom a základňou. Čím viac paličiek je zobrazených, tým silnejší je signál. Svieti neprerušovane pri prezeraní prijatých prichádzajúcich hovorov vo výpise hovorov. Signalizuje odchádzajúci hovor v zozname opakovaných volaní. Bliká v prípade nového zmeškaného hovoru alebo pri prehliadaní neprečítaných zmeškaných hovorov vo výpise hovorov. Svieti neprerušovane pri prezeraní prečítaných zmeškaných hovorov vo výpise hovorov. Bliká pri prijímaní prichádzajúceho hovoru. Svieti nepretržite počas hovoru. Reproduktor je zapnutý. Zvonenie je vypnuté. Záznamník (iba model D255): bliká, keď je uložený nový odkaz alebo keď je pamäť plná. Zobrazuje sa, keď je telefónny záznamník zapnutý. Bliká pri nevypočutom odkaze. Svieti neprerušovane, ak odkazy už boli zobrazené vo výpise hovorov. Ak v schránke nie je žiadna hlasová správa, ikona sa nezobrazuje. / Zobrazí sa pri rolovaní nahor/nadol v zozname alebo pri zvyšovaní/ znižovaní hlasitosti. Vpravo sa nachádza viac čísel. Prečítate ich stlačením tlačidla REDIAL/C. ECO+ Režim ECO+ je aktivovaný. Kontrola sily signálu Počet paličiek signalizuje stav pripojenia medzi slúchadlom a základňou. Čím viac paličiek je zobrazených, tým kvalitnejšie je prepojenie. • Pred volaním, prijímaním hovorov a používaním funkcií telefónu sa uistite, že je slúchadlo pripojené k základni. • Ak počas telefonovania počujete varovné tóny, znamená to, že batérie slúchadla sú takmer vybité alebo sa slúchadlo nachádza mimo dosah. Nabite batériu alebo presuňte slúchadlo bližšie k základni. Poznámka • Keď je zapnutá funkcia ECO+, sila signálu sa nezobrazuje (pozrite si 'Režim ECO+' na strane 22). Zapnutie a vypnutie slúchadla Ak chcete zapnúť alebo vypnúť slúchadlo, stlačte a podržte tlačidlo .
Strana: 4
34 SK 14 Technickéúdaje Všeobecné a vlastnosti • Čas hovoru: 16 hodín • Pohotovostný režim: 200 hodín • Dosah vnútri: 50 metrov • Dosah vonku: 300 metrov • Telefónny zoznam na 50 záznamov • Zoznam opakovaných volaní na 10 záznamov • Výpis hovorov na 20 záznamov • Záznamník s dobou záznamu 25 minút • FSK, DTMF Batéria • Philips: 2 x nabíjateľné batérie Ni-MH 1,2V 500 mAh typu AAA Napájací adaptér Základňa a nabíjačka • Tenpao: S003GV0600050, vstup: 100 – 240V~, 50/60 Hz 150 mA, výstup: 6V dc 500 mA Spotreba energie • Spotreba energie v pohotovostnom režime: približne 0,7 W (D250); 0,75 W (D255) Hmotnosť a rozmery (D250) • Slúchadlo: 108,5 g 47 x 23,6 x 156 mm (V x Š x H) • Základňa: 67,5 g 109,8 x 72,6 x 27,8 mm (V x Š x H) • Nabíjačka: 37 g 74 x 68,7 x 27,5 mm (V x Š x H) Hmotnosť a rozmery (D255) • Slúchadlo: 108,5 g 47 x 23,6 x 156 mm (V x Š x H) • Základňa: 86,5 g 109,8 x 72,6 x 29 mm (V x Š x H) • Nabíjačka: 37 g 74 x 68,7 x 27,5 mm (V x Š x H)
Strana: 5
35 SK 15 Upozornenie Vyhlásenie o zhode Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www. p4c.philips.com. Využívanie súladu so štandardom GAP Štandard GAP zaručuje, že všetky slúchadlá a základne typu DECT™ využívajúce štandard GAP spĺňajú minimálne prevádzkové štandardy bez ohľadu na ich výrobcu. Slúchadlo a základňa sú v súlade so štandardom GAP, čo znamená, že zaručujú minimálny rozsah funkcií: zaregistrovanie slúchadla, aktivovanie linky, vytáčanie a prijatie hovorov. Pokročilé funkcie nemusia byť pri použití v kombinácii s inými značkami dostupné.Ak chcete zaregistrovať a používať toto slúchadlo so základňou spĺňajúcou štandard GAP od iného výrobcu, najskôr postupujte podľa pokynov výrobcu v návode na používanie, a potom podľa pokynov na registráciu slúchadla uvedených v tomto návode.Ak chcete zaregistrovať slúchadlo od iného výrobcu k tejto základni, prepnite základňu do registračného režimu a potom postupujte podľa pokynov uvedených v návode na používanie od výrobcu. Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí Tento produkt vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam. Likvidácia použitého produktu a batérie Pri navrhovaní výrobku a jeho a výrobe sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť. Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ. Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, ktoré na základe smernice Európskej únie 2013/56/EÚ nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Odstraňovanie jednorazových batérií Ak chcete vybrať jednorazové batérie, pozrite si časť „Vložte dodané batérie“.
Značka:
Philips
Produkt:
Nezaradené
Model/názov:
D250
Typ súboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Slovenský