H-WASH 300 PLUS príručka
Príručka Hoover H-WASH 300PLUS

Používateľská príručka pre Hoover H-WASH 300 PLUS v jazyku Poľský. Táto príručka PDF má počet strán 132.

PDF 132 1.1mb

Pozrite si príručku k Hoover H-WASH 300 PLUS nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

MANUALSCAT | SK

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa Hoover H-WASH 300 PLUS, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou Hoover H-WASH 300 PLUS. Opíšte svoje ťažkosti s Hoover H-WASH 300 PLUS čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o Hoover H-WASH 300 PLUS

Strana: 1
  SK 99 Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt. Sme hrdí na to, že vám ponúkame ideálny produkt a najlepší kompletný sortiment domácich spotrebičov pre každodenné činnosti. Pozorne si prečítajte tento návod pre správne a bezpečné užívanie spotrebiča a pre užitočné tipy ohľadom údržby. Spotrebič používajte len po dôkladnom preštudovaní týchto pokynov. Majte tento návod vždy po ruke a v dobrom stave pre prípadného ďalšieho majiteľa. Každý výrobok je označený jedinečným 16- miestnym kódom, tiež nazývaným „sériové číslo”, vytlačeným na štítku na spotrebiči (oblasť otvoru) alebo v dokumentácii vo vnútri výrobku. Tento kód je špecifickou ID kartou produktu, ktorú potrebujete k registrácii a na kontakt s servisným strediskom. Tento spotrebič je označený podľa Európskej smernice 2012/19/EU O odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). OEEZ obsahujúce znečisťujúce látky (ktoré môžu spôsobovať negatívne dopady na životné prostredie) a základné komponenty (ktoré je možné opäť využiť). Je potrebné podrobiť OEEZ špecifickému zaobchádzaniu, pre odstránenie a likvidáciu všetkých znečisťujúcich látok a obnovu a recykláciu všetkých materiálov. Jednotlivci môžu zohrať dôležitú úlohu pri zaistení, aby OEEZ nezostalo problémom pre životné prostredie; je dôležité dodržiavať určité základné pravidlá: lOEEZ sa nesmie likvidovať spoločne s bežným komunálnym odpadom. lOEEZ musí byť odovzdané na príslušných zberných miestach spravovaných obcou alebo mestom alebo príslušnými podnikmi. V mnohých krajinách sa uskutočňuje pri veľkých OEEZ zber z domu. V mnohých krajinách, keď si zakúpite nový spotrebič, starý je možné odovzdať predajcovi, ktorý ho bezplatne vyzdvihne na základe výmeny jedného za druhý, ak ide o zariadenie ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako dodávané zariadenie. 1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ 2. INŠTALÁCIA 3. ZÁSOBNÍK PRACÍCH PROSTRIEDKOV 4. PRAKTICKÉ RADY 5. ÚDRŽBA A ČISTENIE 6. PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU 7. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY 8. CYKLUS SUŠENIA 9. AUTOMATICKÝ CYKLUS PRANIA/ SUŠENIA 10.ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA Životné prostredie Obsah
Strana: 2
  100 1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ lTento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a podobných miestach: −Zamestnanecké kuchyne v predajniach, kanceláriách alebo inom pracovnom prostredí; −Na farmách; −Klientmi hotelov, motelov a iných ubytovacích zariadení; −Na mieste pre výdaj raňajok. Iné použitie tohto spotrebiča mimo domáceho prostredia alebo pre typické domáce činnosti, ako je komerčné využitie odborníkmi alebo skúsenými užívateľmi, je vylúčené z vyššie uvedených aplikácií. Ak nepoužívate spotrebič v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, môže sa skrátiť jeho životnosť a môžete stratiť právo na záručnú opravu. Akékoľvek poškodenie spotrebiča vyplývajúce z použitia iného ako domáceho (aj keď sa nachádza v domácnosti) nebude akceptované výrobcom pri uplatnení záruky. l Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a porozumeli možnému riziku. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. lNedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. lDeti do 3 rokov držte mimo dosah, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom. l Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený špeciálnym káblom, alebo zostavou, ktorá je k dispozícii u výrobcu alebo u jeho servisného zástupcu. lNa pripojenie vody používajte len hadice dodané so spotrebičom (nepoužívajte staré hadice). lTlak vody musí byť v rozsahu od 0,05 MPa až 0,8 MPa. lZabezpečte, aby koberec neblokoval dno práčky a vetracie otvory. l Konečný cyklus práčky bude bez ohrevu (cyklus chladenia) pre zaistenie, že bielizeň zostala pri teplote, ktorá nepoškodí bielizeň.
Strana: 3
  SK 101 lPo inštalácii musíte práčku umiestniť tak, aby zostala zástrčka ľahko prístupná. lSpotrebič sa nesmie inštalovať za uzamykateľné dvere, posuvné dvere alebo za dvere so závesmi na opačnej strane k spotrebiču tak, že je úplné otváranie dvierok spotrebiča blokované. lMaximálna kapacita suchej bielizne závisí od modelu (viď ovládací panel. lSpotrebič sa môže používať, ak boli na čistenie použité priemyslové chemikálie. lV spotrebiči nesušte nevypratú bielizeň. lBielizeň znečistená látkami ako je olej, acetón, alkohol, benzín, kerozén, odstraňovač škvŕn, terpentín, vosk a odstraňovač vosku musíte vyprať v horúcej vode s dodatočným množstvom pracieho prostriedku pred sušením v sušičke. lBielizeň z penovej gumy (latexová pena), kúpacia čapica, vodeodolné textílie, pogumované diely a bielizeň alebo vankúše plnené penou sa nesmú sušiť v tomto spotrebiči. lAviváže alebo podobné prostriedky musíte používať podľa pokynov výrobcu týchto prostriedkov. lOlejom znečistená bielizeň sa môže vznietiť, hlavne pri vystaveniu teplu, napríklad v sušičke. Bielizeň sa zahreje, spôsobí oxidačnú reakciu oleja, oxidácia tvorí teplo. Ak teplo nemôže unikať, bielizeň sa zahreje dostatočne na vznik ohňa. Hromadenie alebo skladovanie olejom napustených látok môže zabrániť úniku tepla a zvýšiť riziko požiaru. lAk látky nevyhnutne obsahujú olej, alebo boli kontaminované vlasmi ošetrujúcimi výrobkami a vložené do spotrebiča, je nutné ich najskôr vyprať v horúcej vode s pridaným množstvom pracieho prostriedku. Toto zníži, ale neodstráni nebezpečenstvo. lZ vreciek vyberte všetky predmety ako sú zapaľovače a zápalky. UPOZORNENIE: Nikdy nezastavujte spotrebič pred ukončením cyklu sušenia, ak rýchlo nevyberiete bielizeň a nerozprestrete ju pre rozptýlenie tepla.
Strana: 4
  102 lPre nahliadnutie popisu výrobku navštívte stránku výrobcu. lTechnické parametre (napájacie napätie a príkon) sú uvedené na výrobnom štítku. lUistite sa, že je elektrický systém uzemnený, vyhovuje všetkým platným predpisom a že (prípojka) zásuvka je zhodná so zástrčkou spotrebiča. V opačnom prípade požiadajte o pomoc profesionálneho technika. lDôrazne neodporúčame použitie prevodníkov, viacnásobných zásuviek alebo predlžovacích káblov. lPred čistením alebo údržbou práčky odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky a zastavte ventil prívodu vody. lPri odpájaní spotrebiča neťahajte za prívodný kábel. lPred otvorením dverí sa uistite, či nie je v bubne voda. lNevystavujte práčku dažďu, priamemu slnečnému žiareniu ani iným poveternostným vplyvom. l Pri premiestňovaní nezdvíhajte práčku za ovládacie prvky ani zásobník pracích prostriedkov; počas prepravy nikdy nepokladajte práčku otvorom na vozík. Pri zdvíhaní odporúčame asistenciu druhej osoby. lV prípade poruchy práčku vypnite, zavrite ventil prívodu vody a nemanipulujte so spotrebičom. Ihneď kontaktujte najbližšie servisné stredisko a používajte len originálne náhradné diely. Nedodržaním týchto pokynov môžete negatívne ovplyvniť bezpečnosť spotrebiča. Pripojenie k elektrickej sieti a bezpečnostné pokyny UPOZORNENIE: spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako je časovač, ani pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne vypínaný obsluhou. UPOZORNENIE: Počas prania môže voda dosahovať veľmi vysokú teplotu.
Strana: 5
  SK 103 2. INŠTALÁCIA lVyskrutkujte 2 alebo 4 skrutky (A) na zadnej strane spotrebiča a vyberte 2 alebo 4 poistky (B) podľa obrázku 1. lPrekryte 2 alebo 4 otvory použitím dodaných krytiek. lAk je práčka určená na vstavanie, vyskrutkujte 3 alebo 4 skrutky (A) a dajte dolu 3 alebo 4 podložky (B). lV prípade niektorých modelov, 1 alebo viac podložiek spadne do spotrebiča: nakloňte práčku dopredu a vyberte ich. Prekryte otvor pomocou krytiek dodaných so spotrebičom. l Umiestnite „polionda“ panel na dno podľa obrázku 2 (podľa modelu zvoľte verziu A, B alebo C). A A A A B B B B 1 3 2 1 3 1 2 A C B 2 UPOZORNENIE: Držte obalové materiály mimo dosah detí. Pri niektorých modeloch nie je tento krok potrebný, pretože „polionda“ panel je už inštalovaný na dne spotrebiča.
Strana: 6
  104 lPripojte hadicu na vodu ku kohútiku (obr.3) a použite iba hadicu dodanú s výrobkom (nepoužívajte staré súpravy hadíc). lNIEKTORÉ MODELY môžu obsahovať jednu alebo viac z nasledujúcich funkcií: lHOT&COLD (obr. 4): nastavenie pripojenia vody na horúcu a studenú vodu pre vyššiu úsporu energie. Pripojte šedú hadicu k ventilu studenej vody a červenú k ventilu horúcej vody. Práčku je možné pripojiť len k ventilu studenej vody: v takom prípade sa môžu niektoré programy spustiť o niekoľko minút neskôr. lAQUASTOP (obr. 5): zariadenie umiestnené na prívodnej hadici, ktoré zastaví prívod vody v prípade poškodenia hadice; v tomto prípade sa zobrazí červený symbol v okienku "A" a hadicu musíte vymeniť. K odskrutkovaniu matice stlačte jednosmerné poistné zariadenie "B". lAQUAPROTECT - PRÍVODNÁ HADICA S OCHRANOU (obr. 6): Ak voda pretečie z hlavnej internej hadice "A", transparentný izolačný plášť "B" udrží vodu na dokončenie pracieho cyklu. Na konci cyklu kontaktujte autorizované servisné stredisko pre výmenu prívodnej hadice. 3 1 4 B A 5 B A 6 Pripojenie vody
Strana: 7
  SK 105 lPostavte práčku k stene, nepritlačte ani neohnite hadicu a umiestnite odtokovú hadicu do umývadla alebo radšej pripojte k odpadovému potrubiu vo výške najmenej 50 cm s priemerom väčším ako je priemer hadice práčky (obr. 7). lVyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek podľa obrázku 8: a.otočením matice v smere hodinových ručičiek uvoľnite skrutku; b.otáčajte nožičkou pre zvýšenie alebo zníženie, až kým sa nedotkne podlahy; c.zaistite nožičku točením matice, kým sa nedotkne spodnej časti skrinky práčky. lSpotrebič pripojte. min 50 cm max 85 cm 2,5 mt max max 100 cm min 4 cm 7 * SAMOSTATNE PREDÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO A B C 8 Umiestnenie UPOZORNENIE: V prípade potreby výmeny prívodného kábla kontaktujte autorizované servisné stredisko. Na inštalačné chyby sa nevzťahuje záruka výrobcu.
Strana: 8
  106 3. ZÁSOBNÍK PRACÍCH PROSTRIEDKOV Zásobník pracích prostriedkov je rozdelený na 3 časti podľa obrázku 9: lpriestor “1”: prací prostriedok na predpranie; lpriestor “ ”:pre špeciálne prísady, aviváže, škrob, a pod.; lpriestor “2”: prací prostriedok na hlavné pranie. PRI NIEKTORÝCH MODELOCH je dodaná tiež nádoba na tekuté pracie prostriedky (obr.10). V prípade jej použitia ju vložte do časti "2". Týmto spôsobom sa tekutý prací prostriedok dostane do bubna v správnej chvíli. Nádobu môžete použiť tiež na bielidlo pri voľbe programu „Plákanie“. 2 1 9 10 UPOZORNENIE: Používajte len tekuté prostriedky; práčka automaticky nastaví dávkovanie prísad pri každom cykle počas posledného plákania. UPOZORNENIE: niektoré pracie prostriedky nie sú určené pre použitie v zásobníku pracích prostriedkov, ale sú vo svojom vlastnom dávkovači, ktorý sa vkladá priamo do bubna. NIEKTORÉ MODELY sú vybavené automatickým dávkovaním, ktoré vykonáva presné dávkovanie pracieho prostriedku a aviváže. V tomto prípade nájdete podrobnosti v konkrétnej časti kapitoly OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY.
Strana: 9
  SK 107 4. PRAKTICKÉ RADY Pri triedení bielizne sa uistite: - vyberte z bielizne kovové predmety, ako sú mince, sponky; - zapnite gombíky, zavrite zipsy, stiahnite voľné a dlhé pásy; - zo záclon odnímte kolieska; - dodržiavajte upozornenie na štítku bielizne; - pre odstránenie odolných škvŕn použite príslušné prostriedky. lPri praní kobercov, prikrývok alebo iných ťažkých tkanín odporúčame vynechať odstreďovanie. lPri praní vlny sa uistite, že je ju možné prať v práčke. Skontrolujte štítok na bielizni. lMedzi praniami nechajte dvierka mierne otvorené, aby sa zabránilo možnému zápachu vo vnútri práčky. Tipy, ako ušetriť peniaze a nepoškodzovať životné prostredie pri používaní spotrebiča. lPráčku naložte na najvyššiu kapacitu, ktorá je uvedená v tabuľke programov pre každý program - UŠETRÍTE tak energiu a vodu. lHlučnosť a zvyšková vlhkosť bielizne ovplyvňuje rýchlosť odstreďovania: rýchlejšie odstreďovanie je spojené s väčšou hlučnosťou a nižšou zvyškovou vlhkosťou bielizne. lNajúčinnejšie programy, pokiaľ ide o kombinované využívanie vody a energie, sú zvyčajne tie programy, ktoré trvajú dlhšie a majú nižšiu teplotu. Maximalizujte veľkosť náplne lNajlepšie výsledky šetrenia energie, vody a pracích prostriedkov dosiahnete využitím maximálnej kapacity práčky. Ušetríte až 50% energie praním plnej náplne namiesto 2 polovičných náplní. Potrebujete predpranie? lPoužívajte len na veľmi znečistenú bielizeň! ŠETRÍTE prací prostriedok, čas, vodu a 5 až 15% energie vynechaním predprania v prípade bežne znečistenej bielizne. Je nutné pranie v teplej vode? lOšetrite vopred škvrny prípravkom na odstraňovanie škvŕn alebo zájdené škvrny namočte vo vode pred samotným praním, aby ste obmedzili nutnosť prania v teplej vode. Ušetrite energiu používaním programov s nízkou teplotou. Pred použitím sušiaceho programu (PRÁČKY-SUŠIČKY) ŠETRITE energiu a čas voľbou vysokej rýchlosti otáčok odstredenia pre zníženie obsahu vody v bielizni pred použitím programu sušenia. Nižšie sa nachádza stručný sprievodca s tipmi a radami týkajúcimi sa používania pracieho prostriedku. lPoužívajte iba pracie prostriedky, ktoré sú vhodné na pranie v práčke. lPrací prostriedok vyberajte podľa druhu tkaniny (bavlna, jemná bielizeň, syntetika, vlna, hodváb, atď.), farby, typu a úrovne znečistenia a naprogramovanej teploty prania. lAby ste použili správne množstvo pracieho prostriedku, aviváže alebo iných prísad, vždy dôkladne dodržujte pokyny výrobcu: keď budete spotrebič používať správne a so správnou dávkou, zabránite plytvaniu a znížite vplyv na životné prostredie. Vkladanie bielizne Užitočné rady na šetrenie Dávkovanie pracieho prostriedku
Strana: 10
  108 lPríliš veľa pracieho prostriedku vedie k nadmernému peneniu, ktorá bráni správnemu vykonaniu cyklu. Môže tiež ovplyvniť kvalitu prania a oplachovania. Použitie ekologických pracích prostriedkov bez fosfátov môže spôsobiť nasledujúce: - tmavšia voda z plákania: je to z dôvodu potlačenia zeolitov, ktoré nemajú negatívny vplyv na účinok plákania. - biely prášok (zeolit) na bielizni na konci prania: je to normálne, prášok nebol absorbovaný látkou a nezmení jej farbu. - pena vo vode v poslednom plákaní: neindikuje to nevyhnutne zlé plákanie. - bohatá pena: toto je často z dôvodu aniónovej aktívnej povrchovej látky v prípade prostriedkov, ktoré je možné ťažko odstrániť z bielizne. V takom prípade nepúšťajte opakované plákanie na odstránenie tohto efektu: nepomôže to. Ak problém trvá, ihneď kontaktujte autorizované servisné stredisko. Pri praní veľmi znečistenej bielej bielizne odporúčame použiť program na bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a bežný prací prostriedok (heavy duty), obsahujúci bielidla, ktoré ponúkajú výnimočné výsledky pri stredných /vysokých teplotách. Pri praní medzi 40°C a 60°C musí byť druh použitého pracieho prostriedku vhodný na konkrétny typ vlákna a stupeň znečistenia. Bežné pracie prášky sú vhodné na „biele“ alebo farebné odolné tkaniny so silným znečistením, zatiaľ čo tekuté pracie prostriedky alebo prášky „s ochranou farby” sú vhodné pre farebné látky s vysokým stupňom znečistenia. Pri praní pri teplote pod 40°C odporúčame použitie tekutých pracích prostriedkov alebo prostriedkov špeciálne označených ako vhodné na pranie pri nízkej teplote. Pri praní vlny alebo hodvábu používajte len pracie prostriedky určené výhradne pre tieto látky.
Strana: 11
  SK 109 5. ÚDRŽBA A ČISTENIE Správna starostlivosť o váš spotrebič môže predĺžiť jeho životnosť. lSpotrebič odpojte od zdroja napájania. lVonkajšiu skriňu vyčistite pomocou navlhčenej handričky, VYHNITE SA PRÁŠKOVÝM ČISTIACIM PROSTRIEDKOM, ALKOHOLU A/ALEBO ROZPÚŠŤADLÁM. lOdporúčame vám, aby ste zásuvku na prací prostriedok čistili pravidelne, aby sa zabránilo hromadeniu zvyškov pracieho prostriedku alebo prísad. lZásuvku na prací prostriedok vyberajte opatrne, ale pevne. lZásuvku umyte pod tečúcou vodou a vložte ju späť do priehradky. PRI MODELOCH S AUTOMATICKÝM DÁVKOVANÍM TEKUTÉHO PRACIEHO PROSTRIEDKU A ZMÄKČOVAČA: lStlačte uvoľňovacie tlačidlo a zásuvku úplne vytiahnite, dávajte pozor na vyliatie zvyškov pracieho prostriedku. 1 2 lZásuvku naplňte horúcou vodou. lZásuvkou potraste, aby sa voda dostala do všetkých častí. lVylejte zvyšnú vodu zo zásuvky a celú ju vložte naspäť. Čistenie vonkajšku spotrebiča Čistenie zásobníka pracích prostriedkov Pred čistením musia byť všetky zásobníky prázdne. UPOZORNENIE: Na vyčistenie zásuvky NEPOUŽÍVAJTE kyselinové výrobky (napríklad ocot) alebo agresívne čistiace prostriedky, aby ste zabránili poškodeniu tesnení a/alebo vnútorných častí spotrebiča.
Strana: 12
  110 lSpotrebič má špeciálny filter, ktorý zachytáva väčšie zvyšky, ktoré by mohli blokovať odtokový systém, ako sú napríklad gombíky alebo mince (v závislosti od modelu zvážte verziu A alebo B). Odporúčame vám, aby ste filter kontrolovali a vyčistili 5- alebo 6-krát ročne. lSpotrebič odpojte od zdroja napájania. lPred vyskrutkovaním filtra odporúčame vložiť pod neho utierku na zachytenie vody. lOtočte filter proti smeru hodinových ručičiek po bod zastavenia vo vertikálnej pozícii. lVyberte a vyčistite filter; po skončení ho nasaďte otočením v smere hodinových ručičiek. lOpakujte predchádzajúce kroky v opačnom poradí na zostavenie všetkých dielov. B A lAk budete mať spotrebič dlhšiu dobu v nevykurovanej miestnosti, musíte z hadíc odstrániť všetky zvyšky vody. lSpotrebič odpojte od zdroja napájania. lZnížte koniec hadice nad misu a vypustite zvyšnú vodu. lPo vypustení pripevnite hadicu remeňom. Čistenie filtra čerpadla Odporúčania v prípade premiestňovania a dlhodobého odstavenia spotrebiča PRI MODELOCH S AUTOMATICKÝM DÁVKOVANÍM TEKUTÉHO PRACIEHO PROSTRIEDKU A ZMÄKČOVAČA: Ak potrebujete zariadenie nakloniť alebo presunúť, najskôr vytiahnite zásuvku pracieho prostriedku a držte ju vo vodorovnej polohe, aby ste zabránili jej vyliatiu.
Strana: 13
  SK 111 6. PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU Táto práčka automaticky prispôsobí hladinu vody podľa typu a množstva bielizne. Tento systém ponúka skvelú úsporu energie a značnú redukciu dĺžky prania. lZapnite práčku a zvoľte požadovaný program. lNastavte teplotu prania a stlačte požadované tlačidlo „možnosti“. lStlačením tlačidla ŠTART/PAUZA spustite pranie. lNa konci programu sa zobrazí správa "End" (Koniec) alebo sa rozsvieti príslušná LED kontrolka. lVypnite práčku. Pre akýkoľvek typ prania viď tabuľku programov a postupujte podľa tohto poradia. Tlak vody: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa Otáčky pri odstredení: viď štítok so základnými údajmi. Max.príkon/ Istenie/ Napätie napájania: viď štítok so základnými údajmi. 7. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY D F C E G H B I A L M A Volič programov s pozíciou OFF B Tlačidlo ŠTART/PAUZA C Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU D Tlačidlo VOĽBA SUŠENIA / FUNKCIA PARY E Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ ZNEČISTENIA F Tlačidlo MOŽNOSTI G Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY H Tlačidlo VOĽBA OTÁČOK ODSTREDENIA F+B SPUSTIŤ ONE TOUCH G+H UZAMKNUTIE TLAČIDIEL I Digitálny displej L Kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA M Oblasť ONE TOUCH Voľba programu SUŠENIE Ak chcete spustiť cyklus sušenia automaticky po praní, zvoľte požadovaný program pomocou tlačidla VOĽBY SUŠENIA. V opačnom prípade bude možné dokončiť pranie a potom zvoliť program sušenia a náplň. Pred otvorením dvierok počkajte, pokiaľ kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA nezhasne. Technické údaje
Strana: 14
  112 lStlačením tlačidla ŠTART/PAUZA spustite zvolený cyklus. lPo voľbe programu zostane volič programov do konca cyklu v nastavenej pozícii. lPo zobrazení slova "End" (Koniec) na displeji a vypnutí ikony zámky, môžete dvierka otvoriť. lPráčku vypnite otočením voliča do pozície OFF. lStlačením spustíte zvolený cyklus. POZASTAVENIE SPOTREBIČA lPodržte stlačené tlačidlo START/PAUZA približne po dobu 2 sekúnd (niektoré kontrolky a zobrazený zostatkový čas budú blikať, čo znamená, že spotrebič je pozastavený). lOpätovne stlačte tlačidlo START/PAUZA pre spustenie programu z bodu, v ktorom bol pozastavený. ZRUŠENIE PROGRAMU lPre zrušenie programu nastavte volič programov do pozície OFF. lPočkajte 2 minúty, kým bezpečnostná poistka neumožní otvorenie dverí práčky. lToto tlačidlo Vám umožňuje nastaviť odložený štart pracieho cyklu až o 24 hodín. lPre odloženie štartu postupujte nasledovne: - Nastavte požadovaný program. - Jedno stlačenie tlačidla aktivuje funkciu (na displeji sa zobrazí h00) a následne opätovným stlačením nastavte 1 hodinové odloženie (na displeji se zobrazí h01). Prednastavené odloženie sa zvýši o 1 hodinu každým stlačením tlačidla, až do h24, v tomto bode ďalším stlačením začnete opäť od nuly. UPOZORNENIE: Nedotýkajte sa displeja počas pripájania, pretože spotrebič počas prvých sekúnd kalibruje systém: dotykom displeja nebude spotrebič fungovať správne. V takom prípade odpojte zástrčku od zásuvky a zopakujte proces. Volič programov s pozíciou OFF Po otočení voliča programov sa rozsvieti displej na zobrazenie nastavenia pre zvolený program. Pre úsporu energie na konci cyklu alebo v čase nečinnosti sa úroveň jasu zníži. Poznámka: pre vypnutie spotrebiča nastavte volič programov do pozície OFF. Na konci každého cyklu alebo pred spustením nového cyklu musíte nastaviť volič programov späť do pozície OFF. Tlačidlo ŠTART/PAUZA Zatvorte dvierka PRED stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA. Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA spotrebič chvíľu čaká, kým začne fungovať. Z bezpečnostných dôvodov sa v niektorých fázach umývania môžu otvoriť dvierka len vtedy, ak je hladina vody pod spodným okrajom dvierok a ak teplota je nižšia ako 45°C. Ak sú splnené tieto podmienky, počkajte, kým sa nerozsvieti kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA, aby ste pred otvorením dverí vypli spotrebič. Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU
Strana: 15
  SK 113 - Potvrďte stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA. Spustí sa odpočítavanie a po jeho skončení sa automaticky spustí program. lOdložený štart je možné zrušiť otočením programátora do polohy OFF. Ak počas prevádzky spotrebiča dôjde k výpadku napájania, spotrebič sa pri následnom obnovení napájania znovu spustí od fázy, kedy došlo k výpadku. Toto tlačidlo umožňuje zvoliť medzi dvoma možnosťami: - VOĽBA SUŠENIA lSpustí automatický prací / sušiaci cyklus: Po výbere pracieho programu podľa typu bielizne, vyberte úroveň sušenia stlačením tohto tlačidla. Na konci pracieho programu sa zvolený sušiaci cyklus automaticky spustí. Pokiaľ bude vybraný prací program, ktorý nie je kompatibilný s automatickým sušením, nie je možná aktivácia tejto funkcie. lAk chcete pred začiatkom programu zrušiť výber, opakovane stlačte tlačidlo, pokým sa svetelné ukazovatele nevypnú, alebo otočte ovládačom do pozície OFF. lVybrať iba sušiaci cyklus: Po výbere sušiaceho programu ovládačom podľa typu tkaniny je pomocou tohto tlačidla možné zvoliť stupeň sušenia (s výnimkou programu sušenie vlny). lAk chcete zrušiť cyklus počas fázy sušenia, stlačte tlačidlo na približne 3 sekundy. lPo zobrazení slova "End" (Koniec) na displeji a vypnutí ikony zámky, môžete dvierka otvoriť. - FUNKCIA PARY Po výbere "PARA" zvoľte z troch rôznych intenzít parných procedúr, ktoré sú vhodné pre suché alebo mokré oblečenie a podľa typu tkaniny: - Para Syntetické/ Zmiešané (predvolená možnosť) P1 sa zobrazí na displeji Tento program je vhodný pre syntetickú a zmiešanú bielizeň. V prípade mokrej bielizne (tzn. po praní) je program určený pre vyrovnanie pokrčenia po odstredení, v prípade suchej bielizne pomáha k dosiahnutiu optimálnej úrovne vlhkosti pre jednoduché žehlenie. Stredná dĺžka programu. Tlačidlo prídavných možností musíte zvoliť pred stlačením tlačidla START/PAUZA. Ak zvolíte možnosť nekompatibilnú so zvoleným programom, kontrolka možnosti bude blikať a potom zhasne. Tlačidlo VOĽBA SUŠENIA / FUNKCIA PARY Nie je možné prekročiť maximálnu kapacitu náplne bielizne pre sušenie uvedenú v tabuľke programov, inak sa bielizeň dostatočne nevysuší. UPOZORNENIE: Po zrušení cyklu sušenia začne fáza vychladnutia a musíte počkať približne 10/20 minút pred tým, ako otvoríte dvierka. Môžete taktiež zrušiť sušiaci cyklus otočením programového ovládača do polohy OFF (VYPNÚŤ). Je potrebné počkať na koniec fázy chladenia (10/20 minút) a na vypnutie ikony zámky pred otvorením dvierok.
Strana: 16
  114 - Para Bavlna (iba tlačidlo) P2 sa zobrazí na displeji Tento program je navrhnutý pre bavlnené oblečenie. V prípade mokrej bielizne (tzn. po praní) je program určený pre vyrovnanie pokrčenia po odstredení, v prípade suchej bielizne pomáha k dosiahnutiu optimálnej úrovne vlhkosti pre jednoduché žehlenie. Stredná dĺžka programu. - Oživenie bielizne parou (stlačenie dvoch tlačidiel) P3 sa zobrazí na displeji Tento cyklus umožňuje vyrovnať pokrčené oblečenie po nosení pomocou pôsobenia pary. Program sa skladá z počiatočnej fázy, v ktorej sa para spustí, a konečnej fázy, v ktorej je prebytok vlhkosti odstránený, aby sa oblečenie mohlo ihneď použiť. Tento cyklus je vhodný pre suché oblečenie. Táto funkcia je vhodná pre maximálne 1,5 kg náplne. Toto tlačidlo umožňuje zvoliť dve rôzne možnosti, v závislosti od zvoleného programu. - RÝCHLY Tlačidlo bude aktívne, ak zvolíte STAROSTLIVOSŤ (14'/30'/44') program na ovládači a umožňuje zvoliť jednu z troch uvedených dôb trvania programu. - STUPEŇ ZNEČISTENIA lPo voľbe programu sa automaticky zobrazí čas pre daný program. lTáto možnosť umožňuje výber z 3 úrovní intenzity, ktoré upravujú dĺžku programu, v závislosti od stupňa znečistenia bielizne (je možné použiť len s určitými programami uvedenými v tabuľke programov). Toto tlačidlo umožňuje zvoliť rôzne možnosti prania: - PREDPRANIE lTáto možnosť Vám umožňuje uskutočniť predpranie a je vhodná najmä pre veľmi znečistenú bielizeň (možno použiť len pri niektorých programoch podľa tabuľky programov). lOdporúč ame používať len 20% odporúčaného množstva pracieho prostriedku uvedeného na obale pracích prostriedkov. - AQUAPLUS lStlačenie tohto tlačidla (k dispozícii iba pri niektorých programoch) umožňuje prať v oveľa väčšom množstve vody. Spoločne s novým kombinovaným rotačným cyklom bubna bielizeň dokonalo vyčistí a opláchne, prací prostriedok sa celkom rozpustí, a tým sa zvyšuje čistiaci účinok. lTáto funkcia bola navrhnutá pre ľudí s jemnou a citlivou pokožkou, ktorým môžu zvyšky pracieho prostriedku spôsobiť podráždenie alebo alergiu. lOdporúčame použiť túto funkciu pre detské oblečenie a v prípade prania veľmi znečisteného oblečenia, pre ktoré je vhodný v dôsledku používania väčšieho množstva pracieho prostriedku, alebo pre pranie froté tkanín, ktorých vlákna väčšinou majú tendenciu zadržiavať čistiaci prostriedok. - HYGIENE + Môžete aktivovať len pri nastavení teploty 60°C. Táto možnosť umožňuje zvýšenie hygieny bielizne so zachovaním rovnakej teploty pre celé pranie. lToto tlačidlo vám umožňuje zmeniť teplotu pracieho cyklu. lTeplotu nie je možné zvýšiť nad maximálnu povolenú hodnotu pre daný program, za účelom ochrany tkanín. Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ ZNEČISTENIA Tlačidlo MOŽNOSTI Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY
Strana: 17
  SK 115 lAk chcete uskutočniť studené pranie, nesmie svietiť žiadny indikátor. lStlačením tohto tlačidla môžete znížiť otáčky odstredenia alebo odstredenie úplne vylúčiť. lAk štítok neuvádza konkrétne informácie, je možné možné použiť maximálne otáčky uvedené v programe. lPre opätovnú aktiváciu cyklu odstredenia stlačte tlačidlo, pokým sa nezobrazia požadované otáčky. lOtáčky odstredenia môžete upraviť bez prerušenia činnosti práčky. Súčasné stlačenie tlačidiel ŠTART/PAUZA a MOŽNOSTI umožní spustiť už stiahnutý program z aplikácie, pokiaľ je otočné koliesko voľby programu v pozícii One Touch (viac informácií nájdete v príslušnej časti užívateľského manuálu). lSúčasným stlačením tlačidiel VOĽBA TEPLOTY a VOĽBA OTÁČOK ODSTREDENIA na približne 3 sekundy môžete uzamknúť tlačidlá. Týmto spôsobom môžete zabrániť pred nežiadúcou zmenou programu stlačením tlačidla počas cyklu. lUzamknutie tlačidiel môžete ľahko zrušiť opätovným stlačením rovnakých tlačidiel alebo vypnutím spotrebiča. Indikačný systém displeja umožňuje neustále informovanie o stave spotrebiča. 1 7 3 2 48 5 6 10 9 1) KONTROLKA ZAMKNUTÉ DVIERKA lIkona indikuje uzamknuté dvierka. lPo stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA so zatvorenými dvierkami bude kontrolka chvíľu blikať a potom zostane svietiť. Tlačidlo VOĽBA OTÁČOK ODSTREDENIA Aby ste zabránili poškodeniu látky, nie je možné zvýšiť otáčky nad maximálne povolené programom. Nadmerné dávkovanie pracieho prostriedku môže viesť k tvorbe veľkého množstva peny. Ak spotrebič zistí nadmerné množstvo peny, môže vylúčiť fázu odstredenia alebo predĺžiť trvanie programu a zvýšiť spotrebu vody. Spotrebič je vybavený špeciálnym elektronickým zariadením, ktoré bráni cyklu odstredenia v prípade nevyváženej bielizne. Tým sa zníži hluk a vibrácie spotrebiča a tak sa predĺži aj jeho životnosť. SPUSTIŤ ONE TOUCH UZAMKNUTIE TLAČIDIEL Digitálny displej Zavrite dvierka PRED stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA. Ak nie sú dvierka správne zatvorené, kontrolka bude blikať približne 7 sekúnd, potom sa príkaz spustenia automaticky zruší. V takom prípade zatvorte dvierka správne a stlačte opäť tlačidlo ŠTART/PAUZA.
Strana: 18
  116 lPred otvorením dvierok počkajte, pokiaľ kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA nezhasne. 2) OTÁČKY ODSTREDENIA Zobrazuje otáčky odstredenia zvoleného programu, ktoré je možné zmeniť alebo odstreďovanie úplne vylúčiť pomocou príslušného tlačidla. 3) KONTROLKY VOĽBA TEPLOTY Zobrazuje nastavenú teplotu prania zvoleného programu, ktorú je možné zmeniť (ak je to možné) zodpovedajúcim tlačidlom. Ak chcete vykonať studené pranie, indikátory nesmú svietiť. 4) TRVANIE CYKLU lPo voľbe programu displej automaticky zobrazí dobu trvania cyklu, ktorá sa môže meniť v závislosti od zvolených prídavných možností. lPo spustení programu budete konštantne informovaní o zostávajúcom čase do konca programu. lSpotrebič vypočíta čas do konca zvoleného programu na základe štandardnej náplne, počas cyklu spotrebič upraví čas podľa veľkosti a zloženia náplne. lAk je zvolené automatické pranie/sušenie, na konci fázy praní sa na displeji zobrazí zostávajúca doba do konca sušenia. 5) KONTROLKA STUPŇA ZNEČISTENIA Indikátor svieti v prípade uzamknutých tlačidiel. 6) Wi-Fi (len v prípade niektorých modelov) lV prípade modelov s možnosťou Wi-Fi ikona indikuje že Wi-Fi systém je v prevádzke. lVšetky informácie o funkciách a inštrukciách pre jednoduchú konfiguráciu Wi-Fi pripojenia nájdete v sekcii "Download" na http://wizardservice.candy-hoover.com. 7) KONTROLKA PARA Svetelná kontrolka ukazuje výber príslušnej voľby. 8) Kg MODE (funkcia je aktívna iba pri niektorých programoch) lPočas prvých minút cyklu zostane kontrolka "Kg MODE" svietiť, kým inteligentný senzor nezváži bielizeň a podľa toho nastaví trvanie cyklu, spotrebu vody a elektriny. lPočas každej fázy prania "Kg MODE" umožňuje monitorovanie informácií o bielizni v bubne v prvých minútach prania: - nastaví množstvo potrebnej vody; - určí dĺžku pracieho cyklu; - ovláda plákanie podľa typu zvolenej pranej látky; - nastaví rytmus rotácie bubna podľa typu pranej látky; - rozozná prítomnosť peny, v prípade potreby potom zvýši množstvo vody počas plákania; - nastaví rýchlosť odstreďovania podľa náplne, čím zabráni nevyváženosti.
Strana: 19
  SK 117 9) KONTROLKY VOĽBA SUŠENIA lIkony zobrazujú stupne suchosti, ktoré môžu byť vybraté pomocou príslušného tlačidla: Automatické programy sušenia EXTRA SUCHÉ (Vhodné pre uteráky, župany a objemnú bielizeň). SUCHÉ NA ŽEHLENIE (Zanecháva bielizeň pripravenú na žehlenie). SUCHÉ NA ULOŽENIE (Pre oblečenie, ktoré sa nemusí žehliť). Časované programy sušenia Môžete ich použiť pre voľbu časovaných programov sušenia. Fáza chladenia Zapne sa počas konečnej fázy chladenia, v posledných 10/20 minútach každej fázy sušenia. 10) KONTROLKA MOŽNOSTI Kontrolky zobrazujú možnosti, ktoré možno zvoliť pomocou príslušných tlačidiel.
Strana: 20
  118 Tento spotrebič je vybavený technológiou One Touch, ktorá umožňuje komunikáciu, prostredníctvom aplikácie, so smartfónmi s operačným systémom Android a vybavenými funkciou NFC (Near Field Communication). lStiahnite si aplikáciu Hoover Wizard. FUNKCE Hlavné funkcie aplikácie sú: lVoice Coach – príručka na výber ideálneho cyklu len s tromi hlasovými príkazmi (bielizeň/látka, farba, stupeň znečistenia). lProgrammes – na načítanie a spustenie nových pracích programov. lClever Care – kontrola a cykly "Auto- Hygiene" a príručka na odstránenie možných problémov. lReports – štatistika prania a tipy pre efektívnejšie využitie spotrebiča. POUŽITIE ONE TOUCH PRVÝKRÁT – registrácia spotrebiča lOtvorte menu "Settings" vášho Android smartfónu a aktivujte funkciu NFC v menu "Wireless & Networks". lNastavte ovládač do pozície One Touch pre aktiváciu senzora na ovládacom paneli. lOtvorte aplikáciu, vytvorte si užívateľský profil a zaregistrujte spotrebič pokynov na telefóne alebo podľa "Príručky rýchleho štartu" spotrebiča. ONE TOUCH Aplikácia Hoover Wizard je dostupná pre zariadenia so systémami Android a iOS, pre tablety a smartfóny. Môžete komunikovať so spotrebičom a získať výhodu ponúkanú One Touch len so smartfónmi Android vybavenými technológiou NFC, podľa nasledujúcej schémy Android smartfón s technológiou NFC Interakcia so spotrebičom + obsahom Android smartfón bez NFC technológie Len obsah Android tablet Len obsah Apple iPhone Len obsah Apple iPad Len obsah Správa a ovládanie spotrebiča prostredníctvom aplikácie je možná len „v blízkosti“: nie je možné vykonať operácie na diaľku (napr.: z inej miestnosti; mimo domu). Získajte všetky podrobnosti o funkciách One Touch aplikácie v DEMO režime alebo prejdite na: www.hooveronetouch.com V závislosti od modelu smartfónu a OS verzie systému Android môže byť proces aktivácie NFC odlišný. Viď návod k smartfónu. Ďalšie informácie, otázky a video pre ľahkú registráciu je dostupné na: www.hooveronetouch.com/how-to
Strana: 21
  SK 119 DALŠIE POUŽITIE – bežné použitie lVždy, keď chcete spravovať spotrebič cez aplikáciu, najskôr aktivujte režim One Touch nastavením ovládača na správnu pozíciu. lUistite sa, či máte odomknutú obrazovku telefónu (z pohotovostného režimu) a aktivovanú funkciu NFC. V opačnom prípade postupujte podľa vyššie uvedených pokynov. lAk chcete spustiť prací cyklus, vložte bielizeň, prací prostriedok a zatvorte dvierka. lZvoľte požadovanú funkciu v aplikácii (napr.: spustenie programu, kontrola cyklu, aktualizácia štatistík a pod…). lPostupujte podľa pokynov na displeji telefónu a podľa požiadavky aplikácie ho udržiavajte V BLÍZKOSTI loga One Touch, ktoré sa nachádza na ovládacom paneli spotrebiča. lAby bolo možné znovu spustiť cyklus, ktorý už bol uložený do polohy One Touch, vyberte ho pomocou otočného kolieska a potom súčasne stlačte tlačidla ŠTART/PAUZA a MOŽNOSTI, ako je uvedené na ovládacom paneli. POZNÁMKY: Umiestnite smartfón tak, že NFC anténa na zadnej strane zodpovedá pozícii One Touch logu spotrebiča (viď obrázok nižšie). V prípade že nepoznáte pozíciu NFC antény, krúživými pohybmi ľahko pohybujte smart telefónom nad logom One Touch až kým aplikácia nepotvrdí pripojenie. Aby bol prenos dát úspešný, JE NUTNÉ UDRŽIAVAŤ SMART TELEFÓN V BLÍZKOSTI OVLÁDACIEHO PANELU POČAS CELÉHO NIEKOĽKOSEKUNDOVÉHO PRIPOJENIA. Následne Vás bude zariadenie informovať o správnom výsledku operácie a oznámi Vám, že je možné presunúť sa so smart telefónom kamkoľvek. Hrubé obaly alebo metalické nálepky na smartfóne môžu ovplyvniť alebo brániť prenosu dát medzi telefónom a spotrebičom. V prípade potreby ich odstráňte. Nahradením niektorých častí smart telefónu (napr. zadný kryt, batéria atď.) neoriginálnymi zložkami by mohlo dôjsť k poškodeniu NFC antény, ktoré by následne mohlo brániť plnému využitiu aplikácie.
Strana: 22
  120 PROGRAM (MAX.) * 1) 2 1 (viď ovládací panel) (MAX.) 2 1 BAVLNA 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 90° ( ) ECO 40-60 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 60° ECO 40 60 PRANIE A SUŠENIE (ECO 40-60 + ) 4 5 5 6 6 9 8 9 - VLNA & MÄKKÁ STAROSTLIVOSŤ 4) 1 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 30° 20°C 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 20° ZMIEŠANÁ 2) 4) 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 60° ( ) ODCERPANIE A ODSTREDENIE - - - - - - - - - PLÁKANIE - - - - - - - - - PARA 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - 14' 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 30° STAROSTLIVOST 3) 4) 30' 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 30° 44' 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 40° ALL IN ONE 59' 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 40° EXTRA STAROSTLIVOSŤ 4) 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 30° SUŠENIE SUŠENIE VLNY 1 1 1 1 1 1 1 1 - NÍZKA TEPLOTA 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 - VYSOKÁ TEPLOTA 4 5 5 6 6 9 8 9 - Prispôsobiteľné nastavenia ovládača na spoluprácu s aplikáciou smartfónu a na stiahnutie cyklov. viď zodpovedajúcu kapitolu). Vo výrobe je nastavený počiatočný program Auto-Hygiene, navrhnutý na čistenie spotrebiča. Tabuľka programov
Strana: 23
  SK 121 Prečítajte si tieto poznámky: *Maximálna kapacita suchej bielizne závisí od modelu (viď ovládací panel). (Len pre modely s priestorom na tekuté pracie prostriedky) Pokiaľ len niekoľko kusov bielizne vyžaduje ošetrenie bielením, môžete vykonať odstránenie škvŕn v práčke. Nalejte bielidlo do zásobníka pre tekuté bielidlo, vloženého v komore "2" zásobníka pracích prostriedkov a nastavte špeciálny program PLÁKANIE. Po ukončení tejto fázy spotrebič vypnite, pridajte zvyšok bielizne a pokračujte v štandardnom praní s najvhodnejším programom. ( ) Len so zvole nou možnosťou PREDPIERANIA (programy s možnou voľbou PREDPIERANIA). 1) Po zvolení programu sa na displeji zobrazí odporúčaná teplota, ktorú je možné zmeniť (ak je to možné) pomocou príslušného tlačidla, nie je možné ju však zvýšiť nad maximálnu povolenú pre daný program. 2) Pre uvedené programy môžete nastaviť trvanie a intenzitu prania pomocou tlačidla STUPEŇ ZNEČISTENIA. 3) Voľbou programu STAROSTLIVOSŤ na voliči programu môžete zvoliť pomocou tlačidla RÝCHLY jeden z troch dostupných rýchlych programov: 14’, 30’ a 44’. 4) Programy pre automatické sušenie. INFORMÁCIE PRE TESTOVACIE LABORATÓRIA ŠTANDARDNÉ PROGRAMY PODĽA smernice 96/60/ES PRANIE: PROGRAM ECO 40-60 NASTAVENIE TEPLOTY NA 60°C SUŠENIE: PROGRAM SUŠENIA VYSOKÁ TEPLOTA STUPEŇ SUCHOSTI SUCHÉ DO SKRINE _______________________________________ ŠTANDARDNÉ PROGRAMY PODĽA NARIADENIA (EU) č. 2019/2023 PRANIE: PROGRAM ECO 40-60 PRANIE A SUŠENIE: PROGRAM ECO 40-60 + STUPEŇ SUCHOSTI SUCHÉ DO SKRINE
Strana: 24
  122 Pre pranie rôznych typov tkanín a rôzneho stupňa znečistenia, má práčka špecifické programy pre splnenie každej potreby prania (viď tabuľka programov). PRANIE One Touch Prispôsobiteľné nastavenie ovládača, ktorý musíte zvoliť, ak chcete preniesť príkaz z aplikácie do spotrebiča a na načítanie/ spustenie cyklu. (viď zodpovedajúcu kapitolu v návode na obsluhu aplikácie pre podrobnejšie informácie). V možnosti One Touch je z výroby nastavený cyklus "Auto- Hygiene", na čistenie bubna, odstránenie pachu a predĺženie životnosti práčky. Cyklus "Auto-Hygiene" spusťte bez vloženej bielizne, používajte len práškový prací prostriedok. Na konci cyklu nechajte dvierka práčky otvorené pre vysušenie bubna. Odporúčame po každých 50 cykloch prania. BAVLNA Tento program je vhodný pre pranie farebných bavlnených odevov pri 40°C alebo na zabezpečenie najvyššieho stupňa čistoty pre pranie odolné bavlny pri 60°C alebo 90°C. Záverečné odstredenie je pri maximálnej rýchlosti, ktorá zaisťuje vynikajúci odvod vody. ECO 40-60 Program ECO 40-60 dokáže vyprať bežne znečistenú bavlnenú bielizeň, pri ktorej je deklarované, že sa môže prať pri 40°C alebo 60°C, a to spoločne v jednom cykle. Tento program sa používa na posúdenie súladu s právnymi predpismi EÚ Ecodesign (dizajn výrobkov šetrných k životnému prostrediu). PRANIE A SUŠENIE (ECO 40-60 + ) Cyklus PRANIE A SUŠENIE dokáže vyprať bežne znečistenú bavlnenú bielizeň, pri ktorej je deklarované, že sa môže prať pri 40°C alebo 60°C, a to spoločne v jednom cykle a vysušiť ju takým spôsobom, že sa môže okamžite uložiť do skrine. Tento program sa používa na posúdenie súladu s právnymi predpismi EÚ Ecodesign (dizajn výrobkov šetrných k životnému prostrediu). VLNA & MÄKKÁ STAROSTLIVOSŤ Tento program vykonáva prací cyklus určený pre vlnený textil „Vhodný na pranie v práčke“ alebo pre kusy, ktoré sa majú prať ručne a na starostlivosť o jemné odevy a drahé látky. Tento program perie 49 minút pri nízkej teplote. Sú odporúčané menšie náplne bielizne. 20°C Tento inovatívny program vám umožňuje prať rôzne tkaniny a farby spolu, ako sú napríklad bavlnené, syntetické a zmiešané tkaniny len pri teplote 20°C a poskytuje vynikajúci prací výkon. Spotreba pri tomto programe je približne 40% bežného prania bavlny pri 40°C. ZMIEŠANÁ Tento program vám umožňuje prať bielizeň rôzneho typu tkanín a rôznych farieb dohromady. Otočný pohyb bubna a hladina vody je optimalizovaná a to ako v priebehu Prania, tak aj vo fáze plákania. Presné odstreďovanie zabezpečuje zníženie tvorby záhybov na tkaninách. ODCERPANIE A ODSTREDENIE Program dokončí vypúšťanie a odstreďovanie pri maximálnej rýchlosti. Odstreďovanie je možné zrušiť alebo znížiť jeho otáčky pomocou tlačidla VOĽBY OTÁČOK ODSTREĎOVANIA. Popis programov Program vyberte podľa pokynov na pranie, ktoré sa nachádzajú na štítkoch, hlavne pre maximálnu odporúčanú teplotu. UPOZORNENIE: DÔLEŽITÉ ODPORÚČANIE TÝKAJÚCE SA ÚČINNOSTI PRANIA. lNové farebné oblečenie sa musí prať osobitne najmenej 5 alebo 6 praní. lNiektoré veľké tmavé kusy, napríklad džínsy a uteráky, sa musia vždy prať osobitne. lNikdy nemiešajte NESTÁLOFAREBNÉ látky.
Strana: 25
  SK 123 PLÁKANIE Tento program vykoná tri plákania s prostredným odstredením (ktoré je možné znížiť alebo vylúčiť pomocou príslušného tlačidla). Slúži na plákanie akéhokoľvek typu tkanín, napríklad po vykonaní ručného prania. PARA Tento exkluzívny program používa paru, ktorá umožňuje znížiť a vyrovnať záhyby a dosahuje ideálnu vlhkosť pre jednoduchšie žehlenie. Prostredníctvom špeciálneho tlačidla môžete zvoliť tri rôzne úrovne intenzity pre prispôsobenie suchej alebo mokrej bielizne, a taktiež druhu tkaniny. STAROSTLIVOSŤ (14'/30'/44') Šetrenie bez kompromisu! Tento nový program môžete používať na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov pri úspore vody, energie, pracieho prostriedku a času. Táto možnosť perie pri strednej teplote a je vhodná pre akýkoľvek typ tkaniny. Tento program sa odporúča pre malé množstvá a ľahko znečistenú bielizeň. ALL IN ONE 59' Tento program umožňuje spoločné pranie rôznych látok, napríklad bavlny, syntetiky a zmiešaných látok iba za 59 minút s využitím plnej náplne práčky pri teplote 40°C (alebo menej). Tento program je osobitne vhodný pre mierne znečistené tkaniny. EXTRA STAROSTLIVOSŤ Tento nový program je možné použiť na pranie rôznofarebnej bielizne so stálymi farbami a tkanín, bez toho aby sa zmenil ich pôvodný vzhľad a dojem. Vďaka dokonalej emulzii vody a pracieho prostriedku je zaručená najlepšia starostlivosť o vaše oblečenie s optimálnym pracím výkonom pri teplote 30°C. SUŠENIE Bubon mení smer počas cyklu sušenia pre ochranu bielizne pred zamotaním. Studený vzduch sa využíva počas posledných 10/20 minút sušiaceho cyklu na minimalizáciu pokrčenia. SUŠENIE VLNY Sušiaci program s nízkou teplotou, ktorý suší vlnené odevy s maximálnou starostlivosťou a jemnosťou, znižuje nepríjemné škrabanie tkaniny a zabraňuje plstnateniu. Pred sušením odporúčame obrátiť oblečenie naruby. Dĺžka cyklu závisí od náplne a odstredenia zvoleného pre pranie. Cyklus je vhodný pre maximálnu náplň 1 kg (3 svetre). NÍZKA TEPLOTA Program sušenia s nízkou teplotou odporúčame pre syntetické a zmiešané látky (viď štítok ošetrovania na bielizni). VYSOKÁ TEPLOTA Program sušenia s vysokou teplotou odporúčame pre bavlnenú a ľanovú bielizeň (viď štítok na bielizni). UPOZORNENIE: Dávkovače používané pre koncentrované prášky a tekuté pracie prostriedky musíte vybrať z bubna pred spustením programu sušenia.
Strana: 26
  124 8. CYKLUS SUŠENIA lUvedené pokyny sú všeobecné, preto sú potrebné určité skúsenosti na dosiahnutie najlepších výsledkov sušenia. lOdporúčame voľbu kratšej doby sušenia ako je uvedená, pri prvom použití, aby ste prispôsobili správny stupeň sušenia. lNeodporúčame sušiť látky, ktoré sa ľahko strapkajú, ako sú koberce alebo bielizeň s dlhým vlasom, aby ste zabránili upchatiu vzduchových kanálikov. lRozdeľte bielizeň podľa nasledujúceho postupu: - Podľa symbolov sušenia, ktoré sú na štítku bielizne Vhodné na sušenie v sušičke. Sušenie pri vysokej teplote. Sušenie len pri nízkej teplote. NESUŠIŤ v bubnovej sušičke. - Podľa veľkosti a hrúbky Kedykoľvek je náplň väčšia ako kapacita sušenia, rozdeľte bielizeň podľa hrúbky (napr. uteráky od tenkej spodnej bielizne). - Podľa typu látky Bavlna/ľan: uteráky, bavlna jersey, posteľná a stolová bielizeň. Syntetické: blúzy, košele, pracovné odevy, a pod. z polyesteru alebo polyamidu, ako aj bavlna/syntetická zmiešaná. lLen suchá odstredená bielizeň. lOtvorte dvierka. lNaplňte bielizňou nepresahujúcou maximálnu náplň sušenia uvedenú v tabuľke programov. V prípade veľkých kusov bielizne (napr. prestieradlá) alebo veľmi savých materiálov (napr. uteráky alebo džínsy) znížte množstvo náplne. lZatvorte dvierka. lOtočte volič programov na najvhodnejší program sušenia podľa vašej bielizne. lSpotrebič môže vykonať nasledujúce typy sušenia: - Program sušenia s Nízkou teplotou odporúčaný pre vlnené tkaniny ( symbol na ovládacom paneli). - Program sušenia s Nízkou teplotou odporúčaný pre zmiešané látky (syntetické/bavlna) syntetické látky ( symbol na ovládacom paneli). - Programy sušenia s Vysokou teplotou odporúčané pre bavlnu, froté uteráky, ľan, konopné látky, a pod... ( symbol na ovládacom paneli). lVyberte stupeň suchosti, ktorý chcete dosiahnuť: EXTRA SUCHÉ (Vhodné pre uteráky, župany a objemnú bielizeň). SUCHÉ NA ŽEHLENIE (Zanecháva bielizeň pripravenú na žehlenie). SUCHÉ NA ULOŽENIE (Pre oblečenie, ktoré sa nemusí žehliť). Ak bielizeň neobsahuje informačný štítok, musí byť braná ako nevhodná na sušenie. Správny spôsob sušenia
Strana: 27
  SK 125 lAk chcete zvoliť časovaný program sušenia, stlačte tlačidlo VOĽBA SUŠENIA, pokým sa nerozsvieti príslušná kontrolka. lSpotrebič vypočíta potrebný čas na sušenie a požadovanú zvyškovú vlhkosť, podľa bielizne a zvoleného sušenia. lSkontrolujte, či je otvorený vodovodný ventil a či je správne umiestnená odtoková hadica. lStlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA (na displeji sa zobrazí zostávajúci čas sušenia). lKontrolka programu sušenia svieti až do spustenia fázy chladenia a rozsvietenia príslušnej kontrolky. lPo skončení programu sa na displeji zobrazí nápis "End". Po 5 minútach spotrebič prejde do pohotovostného režimu (pri určitých modeloch displej zobrazí dva riadky). lVypnite spotrebič nastavením voliča programov do pozície OFF. lOtvorte dvierka a vyberte bielizeň. lZatvorte vodovodný ventil. ZRUŠENIE PROGRAMU SUŠENIA lNa zrušenie programu sušenia stlačte a podržte tlačidlo VOĽBA SUŠENIA na približne 3 sekundy. Pre správnu prevádzku spotrebiča odporúčame neprerušovať fázu sušenia, ak to nie je nutné. Po zvolení programu „sušenie vlny“ nie je možné zvoliť určitý stupeň suchosti odlišný od počiatočného. UPOZORNENIE: Nesušte oblečenie so špeciálnou výstelkou (napr. deky, prešívané bundy, atď.) a veľmi jemné tkaniny. Ak sa bielizeň nemôže žehliť, sušte menšie množstvo bielizne, aby sa zabránilo pokrčeniu. Spotrebič vypočíta dobu do konca programu na základe štandardnej náplne, počas cyklu spotrebič upraví čas podľa veľkosti a zloženia náplne. Počas fázy sušenia bubon zrýchľuje na vyššiu rýchlosť pre rozloženie bielizne a na optimalizáciu výsledku sušenia. UPOZORNENIE: Po zrušení programu sušenia sa spustí fáza chladenia a pred otvorením dvierok musíte počkať približne 10/20 minút.
Strana: 28
  126 9. AUTOMATICKÝ CYKLUS PRANIA/SUŠENIA - Pranie lOtvorte zásobník pracích prostriedkov a naplňte správne množstvo. lViď zoznam pracích programov podľa pranej látky (napr. veľmi znečistená bavlna) a nastavte volič programov na požadovaný program. lPrípadne nastavte požadovanú teplotu. lStlačte tlačidlo možností (ak je to nutné). lSkontrolujte, či je otvorený vodovodný ventil a či je správne umiestnená odtoková hadica. - Sušenie lVyberte stupeň suchosti, ktorý chcete dosiahnuť: EXTRA SUCHÉ (Vhodné pre uteráky, župany a objemnú bielizeň). SUCHÉ NA ŽEHLENIE (Zanecháva bielizeň pripravenú na žehlenie). SUCHÉ NA ULOŽENIE (Pre oblečenie, ktoré sa nemusí žehliť). lAk chcete zvoliť časovaný program sušenia, stlačte tlačidlo VOĽBA SUŠENIA, pokým sa nerozsvieti príslušná kontrolka. lStlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA. lNa konci fázy prania displej zobrazí zostávajúcu dobu sušenia. lKontrolka programu sušenia svieti až do spustenia fázy chladenia a rozsvietenia príslušnej kontrolky. lPo skončení programu sa na displeji zobrazí nápis "End". Po 5 minútach spotrebič prejde do pohotovostného režimu (u určitých modelov displej zobrazí dva riadky). lVypnite spotrebič nastavením voliča programov do pozície OFF. lOtvorte dvierka a vyberte bielizeň. lZatvorte vodovodný ventil. ZRUŠENIE PROGRAMU SUŠENIA lNa zrušenie programu sušenia stlačte a podržte tlačidlo VOĽBA SUŠENIA na približne 3 sekundy. Pre správnu prevádzku spotrebiča odporúčame neprerušovať fázu sušenia, ak to nie je nutné. Nesmiete prekročiť maximálnu náplň sušenia bielizne uvedenú v tabuľke programov, v opačnom prípade nebudú výsledky sušenia uspokojivé. Po zvolení programu vlny je k dispozícii iba počiatočný stupeň suchosti. UPOZORNENIE: Po zrušení programu sušenia sa spustí fáza chladenia a pred otvorením dvierok musíte počkať približne 10/20 minút.
Strana: 29
  SK 127 10. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA Ak si myslíte, že vaša práčka nefunguje správne, prečítajte si nižšie uvedenú rýchlu príručku ohľadne praktických rád na odstránenie najbežnejších problémov. HLÁSENIE PORUCHY Zobrazená chyba Možné príčiny a praktické riešenia E2 (s displejom) 2 bliknutia LED (bez displeja) Spotrebič nemôže napustiť vodu. Skontrolujte, či je otvorený prívod vody. Skontrolujte prívodnú hadicu z hľadiska zalomenia alebo pricvaknutia. Odtoková hadica nie je v správnej výške (viď kapitolu o inštalácii). Zatvorte prívodný ventil, odskrutkujte hadicu s filtrom na zadnej strane spotrebiča a skontrolujte, či je filter čistý a nie je zablokovaný. Skontrolujte filter, či nie je upchatý, alebo či v priestore filtra nie sú cudzie predmety, ktoré by mohli brániť riadnemu prietoku vody. E3 (s displejom) 3 bliknutia LED (bez displeja) Práčka nevypúšťa vodu. Skontrolujte filter, či nie je upchatý, alebo či v priestore filtra nie sú cudzie predmety, ktoré by mohli brániť riadnemu prietoku vody. Skontrolujte, či nie je odtoková hadica zalomená alebo pricvaknutá. Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový systém domácnosti a či voda voľne odteká. Skúste vypustiť vodu do výlevky. E4 (s displejom) 4 bliknutia LED (bez displeja) Veľmi veľa peny a/alebo vody. Skontrolujte, či ste nepridali nadmerné množstvo pracieho prostriedku alebo prostriedok nevhodný pre práčky. E7 (s displejom) 7 bliknutia LED (bez displeja) Problém s dvierkami. Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené. Skontrolujte, či bielizeň nebráni v zatvorení dvierok. Ak sú dvierka blokované, spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete, počkajte 2-3 minúty a otvorte dvierka. Akýkoľvek iný kód Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete, chvíľu počkajte. Spotrebič zapnite a spusťte program. Ak sa porucha opäť objaví, kontaktujte autorizované servisné stredisko. LEN PRE ONE TOUCH MODELY. Vďaka cyklu Clever Check-up vašej aplikácie Hoover Wizard môžete kedykoľvek skontrolovať správnu funkčnosť spotrebiča. Potrebujete len Android smartfón s technológiou NFC. Viac informácií nájdete v aplikácii. Ak displej spotrebiča zobrazuje chybu (kód alebo blikajúcu LED), mali by ste zapnúť aplikáciu a priblížiť Android smartfón k NFC na One Touch logu spotrebiča. Teraz môžete spustiť adresár na riešenie problému. lModely s displejom: chyba je zobrazená číslom so znakom „E“ (príklad: Error 2 = E2) lModely bez displeja: chyba je zobrazená blikaním každej LED podľa kódu poruchy, s následnou 5 sekundovou pauzou (príklad: Error 2 = dve bliknutia – pauza 5 sekúnd – dve bliknutia – a pod…)
Strana: 30
  128 INÉ PROBLÉMY Problém Možná príčina a praktické riešenia Pračka nefunguje/nespustí sa Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k funkčnej sieťovej zásuvke. Skontrolujte, či je zapnutá. Pomocou iného spotrebiča skontrolujte, či je elektrická zásuvka funkčná. Nie sú správne zatvorené dvierka: otvorte a opäť zatvorte. Skontrolujte zvolený program a či je stlačené tlačidlo štart. Skontrolujte, či práčka nie je v režime pauzy. Voda na podlahe alebo v blízkosti spotrebiča Môže to byť spôsobené netesnosťou medzi prívodným ventilom a hadicou; v takom prípade vymeňte tesnenie a dotiahnite hadicu a ventil. Skontrolujte, či je filter správne zatvorený. Pračka neodstreďuje Z dôvodu nevhodného rozdelenia bielizne môže práčka: • Pokúšať sa o vyváženie bielizne, predĺžením doby odstredenia. • Znížiť rýchlosť odstredenia pre zníženie vibrácií a hluku. • Vylúčiť odstredenie na ochranu spotrebiča. Uistite sa, či je bielizeň vyvážená. Ak nie, usporiadajte ho a reštartujte program. Môže to byť z dôvodu, že nie je úplne odčerpaná voda: počkajte niekoľko minút. Ak problém trvá, viď časť Error 3. Niektoré modely sú vybavené funkciou „bez odstredenia“: skontrolujte, či nie je zapnutá. Skontrolujte možnosti nastavenia, ktoré môžu vylúčiť odstredenie. Použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku môže mať vplyv na spustenie odstredenia. Silné vibrácie/hluk počas odstreďovania Práčka nie je vyvážená: v prípade potreby nastavte pomocou nastaviteľných nožičiek podľa príslušnej kapitoly. Skontrolujte, či sú odstránené prepravné skrutky, gumové vložky a podložky. Skontrolujte, či sa v bubne nenachádzajú cudzie predmety (mince, háčiky, gombíky a pod…). Štandardná záruka výrobcu sa vzťahuje na elektrické alebo mechanické poruchy výrobku zo strany výrobcu. Ak je porucha spôsobená faktormi mimo výrobku, nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov v návode, výrobca nenesie zodpovednosť a za opravy môže byť účtovaný poplatok.
Strana: 31
  SK 129 Dôrazne odporúčame používať originálne náhradné diely, ktoré zakúpite vo vašom servisnom stredisku. Umiestnením značky na produkt deklarujeme na vlastnú zodpovednosť zhodu so všetkými požiadavkami EÚ týkajúcimi sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré sú zakotvené v legislatíve a týkajú sa daného produktu. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za tlačové chyby v návode dodanom so spotrebičom. Tiež si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny užitočné pre tento výrobok bez zmeny jeho základných vlastností. Záruka Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa podmienok uvedených na certifikáte dodanom s výrobkom. Záručný certifikát musí byť kompletne vyplnený. Uschovajte si ho na bezpečnom mieste pre prípad požiadavky autorizovaného servisného strediska.
Značka:
Hoover
Produkt:
práčky
Model/názov:
H-WASH 300 PLUS
Typ súboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Poľský, Český, Slovenský, Grécky