Perfecta ESAM 5500 príručka
Príručka DeLonghi Perfecta ESAM5500

Používateľská príručka pre DeLonghi Perfecta ESAM 5500 v jazyku Poľský. Táto príručka PDF má počet strán 180.

PDF 180 1.1mb

Pozrite si príručku k DeLonghi Perfecta ESAM 5500 nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

MANUALSCAT | SK

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa DeLonghi Perfecta ESAM 5500, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou DeLonghi Perfecta ESAM 5500. Opíšte svoje ťažkosti s DeLonghi Perfecta ESAM 5500 čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o DeLonghi Perfecta ESAM 5500

Strana: 1
114 OBSAH ÚVOD .................................................115 Symboly použité v tomto návode ...115 Písmená v zátvorkách .....................115 Problémy a opravy ..........................115 BEZPEČNOSŤ................................115 Základné bezpečnostné predpisy...115 Určené použitie ...............................116 Návod na použitie ...........................116 POPIS SPOTREBIČA...................116 Popis spotrebiča ............................116 Popis nádržky na mlieko.................116 Popis ovládacieho panela Popis kontroliek...............................117 PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE.............117 Kontrola po preprave.......................117 Inštalácia spotrebiča .......................117 Zapojenie spotrebiča.......................117 Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky...................................117 VYPNUTIE SPOTREBIČA..........118 ZMENA NASTAVENÍ MENU......118 Nastavenie jazyka ...........................119 Nastavenie hodín.............................119 Nastavenie času automatického zapnutia...........................................119 Nastavenie teploty...........................119 Nastavenie automatického vypnutia...119 Návrat k továrenskému nastaveniu (Reset).............................................120 Štatistická funkcia...........................120 PRÍPRAVA KÁVY...........................120 Voľba chuti kávy .............................120 Voľba množstva kávy v šálke..........120 Nastavenie kávového mlynčeka......120 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy.................................................121 Príprava kávy použitím mletej kávy.................................................121 Naprogramovanie množstva mojej kávy.121 PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM.........................................121 Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko.........................................122 Príprava cappuccina.......................122 Príprava speneného mlieka ............122 Príprava nápoja caffelatte...............122 Príprava horúceho mlieka...............123 Vyčistenie nádržky na mlieko po použití ........................................123 Naprogramovanie množstva kávy a mlieka v šálke .................................123 PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY....123 Príprava...........................................124 Úprava množstva ...........................124 ČISTENIE .........................................124 Čistenie spotrebiča.........................124 Čistenie zásobníka na zvyšky kávy 124 Čistenie odkvapkávacej misky........125 Čistenie nádržky na vodu ...............125 Čistenie trysiek na vydávanie kávy.125 Čistenie násypky na vsypanie vopred zomletej kávy ..................................125 Čistenie vnútra spotrebiča..............125 Čistenie lúhovača............................125 Čistenie nádržky na mlieko.............126 ODVÁPŇOVANIE ..........................126 NAPROGRAMOVANIETVRDOSTI VODY..................................................127 Meranie tvrdosti vody .....................127 Naprogramovanie tvrdosti vody......127 TECHNICKÉ ÚDAJE....................127 LIKVIDÁCIA.....................................127 SPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI ..........................................128 RIEŠENIE PROBLÉMOV............130
Strana: 2
115 SL ÚVOD Ďakujeme Vám, že ste si vybrali automatický kávovar na prípravu kávy a cappuccina „ESAM 5500“. PrajemeVám veľa radosti zVášho nové- ho spotrebiča. Venujte niekoľko minút prečítaniu si tohto návodu na používanie. Predídete tak nebezpečenstvám a poškodeniu spotrebiča. Symboly použité v tomto návode Dôležité upozornenia sú označené týmito symbolmi. Je naprosto nezbytné ich vždy prí- sne dodržiavať. Nebezpečenstvo! Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života. Pozor! Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príči- nou zranení alebo poškodenia spotrebiča. Nebezpečenstvo popálenia! Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príči- nou popálení alebo oparení. Poznámka : Tento symbol upozorňuje na informácie dôleži- té pre užívateľa. Písmená v zátvorkách Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende uvedenej v Popise spotrebiča (str. 116). Problémy a opravy V prípade problémov sa najprv snažte odstrá- niť ich sami podľa pokynov uvedených v oddieloch "Správy zobrazené na displeji” na str. 130 “Riešenie problémov” na str. 128. Ak by tieto pokyny neviedli k náprave alebo pre získanie ďalších informácií odporúčame poradiť sa s asistenčnou zákazníckou službou zatelefonovaním na číslo v priloženom zozna- me „Zákaznícky servis“. Ak vaša krajina nie je uvedená medzi krajinami v zozname, zatelefonujte na číslo uvedené v záručnom liste. O prípadné opravy požiadajte výhradne v stredsku technickej pomoci De Longhi. Adresy sú uvedené na záručnom liste prilože- nom ku spotrebiču. BEZPEČNOSŤ Základné bezpečnostné predpisy Nebezpečenstvo! Keďže spotrebič je napájaný z elektrickej siete, nemožno vylúčiť úrazy elektrickým prúdom. Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy: • Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky. • Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky. • Skontrolujte, či je elektrická zásuvka vždy voľne prístupná, aby sa v prípade potreby dala vytiahnuť zástrčka. • Ak chcete vytiahnuť zástrčku, uchopte ju priamo. Nikdy neťahajte kábel, pretože by sa mohol poškodiť. • V prípade, že chcete prístroj úplne odpojiť, postupujte následovne: Stlačte hlavný spínač na zadnej strane spot- rebiča do polohy 0 (obr. 1). • V prípade porúch prístroja sa ich nepokúšaj- te opraviť sami. Prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuv- ky a obráťte sa na technickú asistenciu. • V prípade poškodenia zástrčky alebo prí- vodného elektrického kábla ich dajte vyme- niť výhradne v servisnom stredisku, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu. Nebezpečenstvo! Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí. Nebezpečenstvo! Nedovoľte prístroj používať osobám (aj deťom) s obmedzenými rozumovými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúse- nosťami alebo znalosťami, ak nie sú pod pozor- ným dohľadom osoby zodpovednej za ich bez- pečnosť a zdravie. Dohliadnite na deti, pričom sa uistite, že si s prístrojom nahrajú.
Strana: 3
116 Pozor: Nebezpečenstvo popálenia! Tento spotrebič produkuje horúcu vodu a počas jeho činnosti sa môže tvoriť vodná para. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horú- cou vodou alebo neoparili horúcou parou. Počas používania spotrebiča sa nedotýkajte ohrievača šálok (A6), pretože je horúci. Určené použitie Tento spotrebič je určený na prípravu kávy a ohrev nápojov. Tento spotrebič je určený výhradne na domá- ce použitie. Nie je určený pre použitie v: • prostredí používané ako kuchyňa pracov- níkmi v obchodoch, na úradoch a v iných pracovných priestoroch • agroturizme • v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach • prenajatých izbách Akékoľvek iné použitie je nevhodné a môže predstavovať nebezpečenstvo. Výrobca nene- sie zodpovednosť za prípadné škody spôso- bené nevhodným používaním spotrebiča. Návod na použitie Pozorne si prečítajte tento návod ešte pred používaním spotrebiča. - Nedodržanie týchto pokynov môže byť alebo príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobe- né nedodržaním týchto pokynov. Poznámka: Tento návod uchovajte.V prí- pade odovzdania spotrebiča iným osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie.. POPIS SPOTREBIČA Popis spotrebiča (str. 3 - A ) A1. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy A2. Veko zásobníka na zrnkovú kávu A3. Zásobník na zrnkovú kávu A4. Násypka na vsypanie vopred zomletej kávy A5. Miesto na odmerku A6. Plocha ohrievača šálok A7. Nádržka na vodu A8. Lúhovač A9. Nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy A10. Podložka na šálky A11. Odkvapkávacia miska A12. Predný kryt spotrebiča A13. Prísun kávy A14. Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou) A15. Dýza na výdaj horúcej vody a pary A16. Ovládací panel A17. Hlavný spínač A18. Napájací kábel A19. Vydávač horúcej vody A20. Dávkovacia odmerka A21. Čistiacia kefka (len u niektorých modelov) Popis nádržky na mlieko (str. 3 - B ) B1. Regulátor spenenia mlieka B2. Rukoväť nádržky na mlieko B3. Tlačidlo CLEAN B4. Nasávacia trubička na mlieko B5. Trubička na výdaj speneného mlieka B6. Veko so zariadením na mlieko Popis ovládacieho panela (str. 3 - C ) Poznámka: Niektoré klávesy panelu majú dve funkcie: druhá funkcia je uvedená v zátvorkách v texte popisu. C1. Displej: sprievodca používateľa pri používaní spotrebiča. C2. Tlačidlo : na prípravu 1 šálky kávy pri zobrazených nastaveniach C3. Tlačidlo : na prípravu 2 šálok kávy pri zobrazených nastaveniach. C4. Tlačidlo : na výdaj horúcej vody. (Po vstupu do MENU programovania má funkciu tlačidla "OK": stlačte ho
Strana: 4
117 SL na potvrdenie zvolenej položky). C5. Kontrolky: signalizujú aktuálne nastavenia, výstražné správy alebo nevyhnutnosť niektorých úkonov údržby. C6. Tlačidlo CAPPUCCINO: Tlačidlo pre prípravu cappuccina alebo speneného mlieka. C7. Ovládací gombík: otáčajte ním pre voľbu požadovaného množstva kávy. (Keď vstúpite do MENU programovania: otáčajte ním pre voľbu požadovanej funkcie). C8. Tlačidlo voľby arómy : stlačte pre výber príchuti kávy C9. Tlačidlo : na vypláchnutie. (Po vstupu do MENU programovania má funkciu tlačidla "ESC": stlačí sa, ak chcete opustiť zvolenú funkciu a vrátiť sa do hlavného menu). C10. Tlačidlo P: na prístup do menu programovania: C11. Tlačidlo : na zapnutie alebo vypnutie kávovaru Popis kontroliek Signalizuje nevyhnutnosť odvápnenia spotrebiča. Nádoba na zvyšky vylúhovanej kávy je plná: treba ju vyprázdniť. Udáva, že nádržka na vodu je prázdna: musíte ju naplniť čerstvou vodou. Udáva, že je aktívna funkcia automatického zapnutia. Udáva, že sa na displeji zobrazuje jeden z alarmov. Udáva tlačidlo, ktoré treba stlačiť, aby ste potvrdili výber v rámci menu. Udáva tlačidlo, ktoré treba stlačiť, 'aby ste vystúpili z ponuky alebo zo zvolenej funkcie. PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE Kontrola po preprave Po vybalení skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený a či v obale sú všetky časti príslu- šenstva. Ak na spotrebiči vidno poškodenia, nepouží- vajte ho. Obráťte sa na servisné stredisko. Inštalácia spotrebiča Pozor! Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte nasledu- júce bezpečnostné predpisy: • Pri činnosti spotrebiča sa ohrieva aj jeho okolie. Po umiestení spotrebiča na pracovnú plo- chu sa uistite, že medzi plochami spotrebi- ča, bočnými stenami a zadnou časťou zos- tane volný priestor o veľkosti najmenej 3 cm a volný priestor o veľkosti najmenej 15 cm nad kávovarom. • V opačnom prípade by sa okolo spotrebi- ča mohlo zadržiavať teplo a poškodiť ho. Neumiestňujte prístroj do blízkosti vod- ných kohútikov alebo umývadiel. • Spotrebič by sa mohol poškodiť, ak by v jeho vnútri zamrzla voda. Spotrebič neinštalujte v prostredí, kde by teplota mohla klesnúť pod bod mrazu. • Prívodný elektrický kábel umiestnite tak, aby sa nepoškodil na ostrých rohoch, a aby sa nedotýkal horúcich povrchov (napr. elektrické platničky). Zapojenie spotrebiča Pozor! Skontrolujte, či napätie v elek- trickej sieti odpovedá napätiu uvedenému na štítku na zadnej strane spotrebiča. Spotrebič zapojte výhradne do správne nain- štalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym príkonom 10A. V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, zaistite výmenu zástrčky za odpovedajúci typ; táto výmena musí byť prevedená iba kvalifikovaným personálom.
Strana: 5
118 Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky Poznámka! • Spotrebič bol výrobcom skontrolovaný s použitím kávy, preto je celkom normálne, ak v mlynčeku nájdete stopy kávy. Výrobca však zaručuje, že tento spotrebič je nový. • Odporúčame Vám čo najskôr nastaviť tvrdosť vody podľa postupu popísanom v odseku „Naprogramovanie tvrdosti vody" (str. 127). 1. Zapojte spotrebič do elektrickej siete a stlačte do pol. I hlavný spínač na zadnej strane spotrebiča. Je nevyhnutné nastaviť jeden z jazykov, ktoré sú k dispozícii (jazyky sa striedajú vždy po pri- bližne 2 sekundách): 2. keď sa objaví slovenčina, stlačte tlačidlo ok na 3 sekundy (obr. 2). Po ulo- žení jazyka sa na displeji objaví správa: „slovenčina inštalovaná“. Potom pokračujte podľa pokynov uvedených na samotnom spotrebiči: 3. “NAPLNIŤ NÁDRŽKU!”: nádržku na vodu vyberte, naplňte ju čerstvou vodou až po čiaru MAX, potom ju vložte na miesto (obr. 3). 4. “ZASUNÚŤ VYDÁVAČ VODY A STLAČIŤ OK”: Skontrolujte, či je vydávač horúcej vody nasunutý na dýzu a podložte pod neho nádobu (obr. 4). Stlačte tlačidlo ok (obr. 2). Na displeji sa zobrazí správa „Čakajte pro- sím...“, zatiaľ čo spotrebič začne výdaj horúcej vody. Spotrebič ukončí procedúru prvého zapnutia, potom sa zobrazí správa „Prebieha vypnutie, Čakajte prosím...“ a prístroj sa vypne. Teraz je kávovar pripravený na normálne používanie. Poznámka! Pri prvom použití spotrebiča je nutné pripraviť 4 – 5 káv a 4 – 5 káv cap- puccino predtým, než budete s výdajom kávy spokojní. ZAPNUTIE SPOTREBIČA Poznámka! Pred spustením spotrebiča sa uistite, že je hlavný spínač na zadnej strane spotrebiča v polohe I (obr. 5). Pri každom zapnutí spotrebiča sa vykoná auto- matický cyklus predohrevu a prepláchnutia, ktoré sa nedajú prerušiť. Spotrebič je pripravený na použitie až po vyko- naní tohto cyklu. Nebezpečenstvo popálenia! Počas preplachovala z ústia vydávača kávy vytečie trochu horúcej vody, ktorá bude zachytená do nižšie umiestenej odkvapkávacej misky. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horú- cou vodou. • Zapnite spotrebič stlačením tlačidla (obr. 6): na displeji sa zobrazí správa „Ohrievanie... Čakajte prosím". Po ukončení ohrevu sa na spotrebiči zobrazí ďal- šia správa: “VYPLACHOVANIE”; takto sa okrem ohrievania prietokom horúcej vody zohrejú aj vnútorné rúrky spotrebiča. Spotrebič dosiahne správnu teplotu pri zobrazení správy na displeji „PRIPRAVENÝ Normálna chuť“. VYPNUTIE SPOTREBIČA Pri každom vypnutí spotrebiča sa vykoná automatický cyklus prepláchnutia, ktorý sa nedá prerušiť. Nebezpečenstvo popálenia! Počas preplachovala z ústia vydávača kávy vytečie trochu horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horú- cou vodou. Spotrebič vypnete stlačením tlačidla (obr. 6). Spotrebič vykoná prepláchnutie a potom sa vypne. Poznámka! Ak sa prístroj na dlhšiu dobu nebude používať, stlačte aj hlavný spí- nač na zadnej strane spotrebiča do polohy 0 (obr. 1).
Strana: 6
119 SL ZMENA NASTAVENÍ MENU Nastavenie jazyka Ak si prajete zmeniť jazyk, postupujte nasledu- júcim spôsobom: 1. Stlačením tlačidla P vstúpite do menu pro- gramovania; 2. Otáčajte ovládacím gombíkom, kým sa na displeji nezobrazí správa „Nastaviť jazyk“; 3. Stlačením tlačidla OK voľbu potvrdí- te ( ESC pre ukončenie); 4. Otáčajte ovládacím gombíkom, kým sa na displeji nezobrazí želaný jazyk; 5. Stlačením tlačidla OK voľbu potvrdí- te (alebo stlačte tlačidlo ESC pre ukončenie operácie) 6. Potom stlačením tlačidla ESC menu opustíte. Nastavenie hodín Ak si prajete nastaviť čas, postupujte nasledu- júcim spôsobom: 1. Stlačením tlačidla P vstúpite do menu pro- gramovania; 2. Otáčajte ovládacím gombíkom, kým sa na displeji nezobrazí správa „Nastaviť čas“; 3. Stlačte tlačidlo Ok : na displeji začnú blikať hodiny; 4. Otáčaním ovládacieho gombíka upravte nastavenie hodín; 5. Stlačením tlačidla OK voľbu potvrdí- te (alebo stlačte tlačidlo ESC pre zrušenie operácie): na displeji začnú blikať minúty; 6. Otáčaním ovládacieho gombíka upravte nastavenie minút; 7. Stlačením tlačidla OK voľbu potvrdí- te (alebo stlačte tlačidlo ESC pre zrušenie operácie): 8. Potom stlačením tlačidla ESC menu opustíte. Nastavenie času automatického zapnutia Môžete nastaviť čas automatického zapnutia, aby ste spotrebič našli pripravený na použitie v určenom čase (napríklad ráno) a mohli si ihneď pripraviť kávu. 1. Stlačením tlačidla P vstúpite do menu pro- gramovania; 2. Otáčajte ovládacím gombíkom, kým sa na displeji nezobrazí správa „Autom.zapnutie“; 3. Stlačte tlačidlo Ok : na displeji začnú blikať hodiny; 4. Otáčaním ovládacieho gombíka upravte nastavenie hodín; 5. Stlačením tlačidla OK voľbu potvrdíte (alebo stlačte tlačidlo ESC pre zruše- nie operácie): na displeji začnú blikať minúty; 6. Otáčaním ovládacieho gombíka upravte nastavenie minút; 7. Stlačením tlačidla OK voľbu potvrdíte (alebo stlačte tlačidlo ESC pre zru- šenie operácie); 8. Potom stlačením tlačidla ESC menu opustíte. Poznámka! Aby sa funkcia aktivovala, je nevyhnutné nastaviť pred tým presný čas. Po potvrdení času sa rozsvieti červená kontrolka AUTO na displeji, ktorá indikuje aktiváciu funkcie. Pri deaktivácii funkcie postupujte následovne: 1. Stlačením tlačidla P vstúpite do menu pro- gramovania; 2. Otáčajte ovládacím gombíkom, kým sa na displeji nezobrazí správa „Autom.zapnutie“; 3. Stlačte tlačidlo Ok : na displeji začnú blikať hodiny; 4. Stlačením ESC funkciu deaktivujete. Nastavenie teploty Ak si prajete zmeniť teplotu vody (nízka, stred- ná, vysoká) použitej pri príprave kávy, postu- pujte nasledujúcim spôsobom: 1. Stlačením tlačidla P vstúpite do menu; 2. Otáčajte ovládacím gombíkom, kým sa na displeji nezobrazí správa „Nastaviť teplotu“; 3. Stlačením tlačidla OK voľbu potvrdí- te (ESC pre ukončenie); 4. Otáčajte ovládacím gombíkom, kým sa na displeji nezobrazí požadovaná teplota (nízka, stredná a vysoká); 5. Stlačením tlačidla OK voľbu potvrdíte (alebo stlačte tlačidlo ESC pre zrušenie operácie); 6. Potom stlačením tlačidla ESC menu opustíte. Nastavenie automatického vypnutia Prístroj je nastavený tak, aby prešiel automa- ticky do pohotovostného režimu po jednej hodine nepoužívania. Je možné tento časový interval nastaviť tak,
Strana: 7
120 aby sa prístroj vypol po 2 alebo 3 hodinách. 1. Stlačením tlačidla P vstúpite do menu pro- gramovania; 2. Otáčajte ovládacím gombíkom, kým sa na displeji nezobrazí správa „Autom.vypnutie“; 3. Stlačením tlačidla OK voľbu potvrdíte; 4. Otáčajte ovládacím gombíkom, kým sa nezo- brazí počet hodín želanej činnosti (1, 2 alebo 3 hodiny); 5. Stlačením tlačidla OK voľbu potvrdíte (alebo stlačte tlačidlo ESC pre zruše- nie operácie); 6. Potom stlačením tlačidla ESC menu opustíte. Návrat k továrenskému nastaveniu (Reset) Pomocou tejto funkcie sa obnovia hodnoty nastavené vo výrobe pre celú ponuku. 1. Stlačením tlačidla P vstúpite do menu pro- gramovania; 2. Otáčajte ovládacím gombíkom, kým sa na displeji nezobrazí správa „Továrne hodnoty“; 3. Stlačením tlačidla OK voľbu potvrdí- te; 4. Na displeji sa zobrazí správa „Potvrdiť?“ 5. Stlačením tlačidla OK voľbu potvrdí- te a odídete (alebo stlačte tlačidlo ESC pre zrušenie operácie); Štatistická funkcia Pomocou tejto funkcie sa zobrazí štatistické údaje stroja. Pri ich zobrazenie postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Stlačením tlačidla P vstúpite do menu pro- gramovania; 2. Otáčajte ovládacím gombíkom, kým sa na displeji nezobrazí správa „Štatistika“; 3. Stlačením tlačidla OK voľbu potvrdí- te (ESC pre ukončenie); 4. Otáčaním ovládacieho gombíka môžete skontrolovať: - koľko káv bolo vydaných; - koľko cappuccín bolo vydaných; - koľko procesov odvápňovania bolo vyko- naných; - koľko litrov vody celkove bolo vydaných. 5. Potom dvojitým stlačením tlačidla ESC menu programovania opustíte. PRÍPRAVA KÁVY Voľba chuti kávy Prístroj je nastavený z výroby tak, aby vydával kávu bežnej chute. Môžete si vybrať jednu z týchto chutí: Extra jemná chuť Jemná chuť Normálna chuť Silná chuť Extra silná chuť Aby ste chuť kávy zmenili, opakovane stláčaj- te tlačidlo (obr. 7), kým sa na displeji nezobrazí želaná chuť. Voľba množstva kávy v šálke Pri voľbe množstva kávy v šálke otáčajte ovlá- dacím gombíkom, kým sa nerozsvieti kontrol- ka príslušná želanému množstvu kávy: Nastavenie kávového mlynčeka Kávový mlynček nie je treba regulovať, aspoň na začiatku, pretože už bol výrobcom predna- stavený tak, aby dochádzalo k správnemu výdaju kávy. Pokiaľ však po príprave prvých káv dochádza k príliš rýchlemu, alebo príliš pomalému výda- ju kávy (po kvapkách), je treba výdaj kávy upraviť pomocou gombíka určeného na regu- láciu stupňa pomletia (obr. 8). Účinok vykonania tejto zmeny bude viditeľný až po výdaju najmenej 2 po sebe nasledujúcich káv. Poznámka! Regulačný gombík je možné otočiť, len kým je kávový mlynček v chode. MOJA KÁVA 30ml EXTRA VEĽKÁ 120ml ESPRESSO 40ml NORMÁLNA 60ml VEĽKÁ 90ml
Strana: 8
121 SL Aby ste dosiahli zníženia rýchlosti výdaja kávy a zlepšili vzhľad peny, otočte gombíkom sme- rom k číslu 1 (= káva bude pomletá jemnejšie). Aby ste dosiahli zvýše- nia rýchlosti výdaja kávy (nie v kvapkách), otočte gombíkom oe jeden stupeň smerom k číslu 7 (= káva bude pomletá hrubšie) Príprava kávy použitím zrnkovej kávy Pozor! Nepoužívajte karamelizované, ani kandizované kávové zrnká, pretože by sa mohli prilepiť na mlynček a vyradiť ho z činnosti. 1. Kávové zrnká vsypte do príslušného zásobníka (A3) (obr. 9). 2. Pod ústie vydávača kávy vložte: - 1 šálku, ak chcete pripraviť 1 kávu (obr. 10); - 2 šálky, ak chcete pripraviť 2 kávy. 3. Vydávač znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálkam: dosiahnete tak lepšiu penu (obr. 11). 4. 4. Stlačte tlačidlo želaného vydávania (1 šálka alebo 2 šálky v ) (obr. 12 a 13). 5. Začne príprava a na displeji sa zobrazí pruh postupu, ktorý sa postupne vypĺňa súčasne s postupom prípravy (obr. 14). Po ukončení prípravy bude spotrebič priprave- ný na nové použitie. Poznámka! • Horúcejšiu kávu dosiahnete tak, že prístroj pred výdajom prepláchnete stlačením tla- čidla (z vydávača vyteká voda, ktorá zohreje vnútorný okruh prístroja a zariadi, aby bola káva horúcejšia). • Pre dosiahnutie horúcejšej kávy sa dopo- ručuje zohriať šálky ich vypláchnutím horú- cou vodou. • Aj počas prípravy kávy môžete jej výdaj kedykoľvek zastaviť stlačením jedného z tlačidiel vydávania kávy ( alebo ). • Po dokončení výdaja, ak si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí podržať stla- čené zvolené tlačidlo pre výdaj kávy ( alebo ), kým nedosiahnete požadovaného množstva (táto operácia musí byť dokončená do 3 sekúnd od skon- čení výdaja). • Ak káva pri výdaji iba kvapká, vyteká príliš rýchlo a s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, prečítajte si odporúčania uvedené v kapitole "Riešenie problémov" (str. 130). Príprava kávy použitím mletej kávy Pozor! • Nikdy do spotrebiča nevsypávajte mletú kávu, kým je stroj vypnutý, aby ste zamedzili rozptýleniu kávy vnútri spotrebiča.V takomto prípade by sa spotrebič mohol poškodiť. • Nikdy nesypte viac kávy ako 1 zarovnanú odmerku, ináč by sa vnútro spotrebiča mohlo zašpiniť alebo by sa mohla upchať násypka. Poznámka! Ak používate vopred namletú kávu, je možné pripraviť vždy len jednu kávu. 1. Opakovane stlačujte stlačujte tlačidlo (obr. 7), kým s na displeji nezobrazí blikajúcu správu “PRIPRAVENÝ Vopred namletá”. 2. Do násypky vsypte zarovnanú odmerku mletej kávy (obr. 15). 3. Pod ústie vydávača kávy vložte šálku. 4. Stlačte tlačidlo vydávania 1 šálky (obr. 12). 5. Začne príprava a na displeji sa zobrazí pruh postupu, ktorý sa postupne vypĺňa súčasne s postupom prípravy (obr. 14). • Ak káva pri výdaji iba kvapká, vyteká príliš rýchlo a s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, prečítajte si odporúčania uve- dené v kapitole "Riešenie problémov" (str. 130). Naprogramovanie množstva mojej kávy Kávovar je nastavený vo výrobe na výdaj ≃ 30ml kávy. Ak si prajete upraviť túto voľbu, postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Umiestnite šálku pod ústie vydávača kávy (obr. 10). 2. Otáčajte ovládacím gombíkom (C7), kým sa nerozsvieti kontrolka .
Strana: 9
122 3. Stlačte tlačidlo vydávania 1 šálky (obr. 6), dokiaľ sa na displeji neobjaví správa „1 MOJA KÁVA Program. Množstvo” a prístroj začne vydávať kávu; potom tlačidlo uvoľnite; 4. Ihneď potom, ako káva v šálke dosiahne želanú úroveň, znovu stlačte tlačidlo 1 šálky . Takto naprogramujete množstvo kávy s novým nastavením. PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko 1. Otáčajte vekom nádržky na mlieko sme- rom vpravo, kým neprekonáte citeľný odpor a vyberte ho (obr. 16). 2. Nádržku na mlieko naplňte dostatočným množstvom mlieka, pričom neprekračujte hladinu MAX označenú na rukoväti (obr. 17). Poznámka! Nepoužívajte plnotučné mlieko, použite celkom odtučnené mlieko lebo mlieko polotučné o teplote, ktorú má v chlad- ničke (cca 5°C). Aby ste sa vyhli nedostatočne spenenému mlieku alebo mlieku s veľkými bublinkami, vždy vyčistite veko nádržky na mlieko trysku horúcej vody, ako je uvedené v odstavci „Čistenie nádržky na mlieko“. 3. Skontrolujte, či je nasávacia trubička na mlieko dobre zasunutá na miesto na spod- nej strane veka nádržky na mlieko (obr. 18). 4. Veko znovu nasaďte na nádržku s mliekom a otočte ho smerom vľavo až na doraz. 5. Vyberte vydávač horúcej vody z dýzy (obr. 19). 6. Zasuňte nádržku na dýzy až na doraz (obr. 20). 7. Pod ústie vydávača kávy (A14) a pod tru- bičku výdaja napeneného mlieka (B5) položte dostatočne veľkú šálku. Podľa potreby presuňte trubičku na výdaj nape- neného mlieka mierne smerom von (obr.21). Príprava cappuccina 1. Po zasunutí nádržky na mlieko (odst. “Naplnenie a zasunutie nádržky na mlie- ko”), umiestite ukazovateľ mlieka medzi nápisy CAPPUCCINO a CAFFELATTE vytlačené na veku nádržky na mlieko. Je možné regulovať kvalitu peny: miernym posunutím regulátora smerom k nápisu CAFFELATTE sa dosiahne hustejšia pena. Naopak, posunutím k nápisu CAPPUCCI- NO sa dosiahne menej hustá pena. 2. Stlačte tlačidlo CAPPUCCINO (obr. 22). Na displeji sa zobrazí správa "Cappuccino". Po niekoľkých sekundách začne z vydáva- cej trubičky vytekať mlieko, ktoré naplní nižšie umiestenú šálku. Výdaj mlieka sa preruší automaticky a potom začne vyte- kať káva. Poznámka! Ak chcete prípravu prerušiť, stlačte dvakrát tlačidlo CAPPUCCINO: prvé stlačenie preruší výdaj napeneného mlieka a druhé výdaj kávy. Príprava speneného mlieka 1. Po vložení nádržky na mlieko nastavte regulátor speňovača mlieka podľa želané- ho množstva peny (viď pokyny uvedené v predchádzajúcom odstavci). 2. Dvakrát stlačte tlačidlo CAPPUCCINO (obr. 22): na displeji sa objaví správa „Spenené mlieko“ a po niekoľkých sekun- dách začne z vydávacej trubičky vytekať mlieko, ktoré naplní šálku umiestenú pod ňou. Poznámka! Ak chcete prípravu napene- ného mlieka prerušiť, raz stlačte tlačidlo CAP- PUCCINO. Príprava nápoja caffelatte 1. Po vložení nádržky na mlieko (viď odstavec Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko) nastavte regulátor napeňovača mlieka (B1) do polohy CAFFELATTE. 2. Stlačte tlačidlo CAPPUCCINO (obr. 22). Na displeji sa zobrazí správa "Cappuccino". Po niekoľkých sekundách začne z vydáva- “Menej hustá” pena BEZ peny “Hustejšia” pena Kurzor
Strana: 10
123 SL cej trubičky vytekať mlieko, ktoré naplní nižšie umiestenú šálku. Výdaj mlieka sa preruší automaticky a potom začne vyte- kať káva. Poznámka! Ak chcete prípravu nápoja caffelatte prerušiť, stlačte dvakrát tlačidlo CAPPUCCINO: prvé stlačenie preruší výdaj napeneného mlieka a druhé výdaj kávy. Príprava horúceho mlieka 1. Po vložení nádržky na mlieko (viď odstavec Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko) nastavte regulátor napeňovača mlieka (B1) do polohy CAFFELATTE. 2. Dvakrát stlačte tlačidlo CAPPUCCINO (obr. 22). Na displeji sa objaví správa „Spenené mlieko“ a po niekoľkých sekun- dách začne z vydávacej trubičky vytekať mlieko, ktoré naplní šálku umiestenú pod ňou. Poznámka! Ak chcete prípravu horúce- ho mlieka prerušiť, raz stlačte tlačidlo CAP- PUCCINO. Vyčistenie nádržky na mlieko po použití Pozor! Nebezpečenstvo oparenia. Pri čistení vnútorného potrubia nádržky na mlieko z trubičky vydávača speneného mlieka (B5) vyte- ká trochu horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou. Keď sa na displeji objaví blikajúca správa “Stlačte tlačidlo CLEAN” (po každom použití funkcie mlieka): 1. Nechajte v prístroji zasunutú karafu (nie je nutné karafu vyprázdniť); 2. Pod trubičku na výdaj napeneného mlieka položte šálku alebo inú nádobu. 3. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo „CLEAN“ (obr. 23), dokial sa nevyplní lišta postupu, ktorá sa objaví spoločne so sprá- vou „Prebieha čistenie“. 4. Vyberte nádržku na mlieko a vyčistite dýzu špongiou (obr. 24). Poznámka! • Keď displej zobrazí blikajúcu správu „Stlačte tlačidlo CLEAN“, je možné pokra- čovať s akýmkoľvek výdajom kávy alebo mlieka; ak je potreba pripraviť viac šálok s nápojmi s mliekom, pokračujte v čistení nádržky na mlieko po poslednej príprave. • Mlieko, ktoré ostalo v karafe, je možnú uchovať v chladničke. Naprogramovanie množstva kávy a mlieka v šálke Prístroj je nastavený z výroby tak, aby automa- ticky vydával štandardné množstvo kávy. Ak si prajete upraviť tieto množstvá, postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Pod ústie vydávača kávy a pod trubičku výdaja napeneného mlieka položte šálku (obr. 21). 2. Stlačte tlačidlo CAPPUCCINO (obr. 22), dokiaľ sa na displeji neobjaví správa "Mlieko na Cappuccino Program. množ- stvo”. 3. Uvoľnite tlačidlo. Prístroj začne vydávať mlieko. 4. Ihneď po dosiahnutí želaného množstva mlieka v šálke znovu stlačte tlačidlo CAP- PUCCINO. 5. Po niekoľkých sekundách spotrebič začne výdaj kávy do šálky a na displeji sa zobra- zí správa "Káva na Cappuccino Programov. Množstvo)". 6. Ihneď potom, ako káva v šálke dosiahne želané množstvo, znovu stlačte tlačidlo CAPPUCCINO. Výdaj kávy sa preruší a na displeji sa zobrazí správa "PRIPRAVENÝ“. Takto naprogramujete spotrebič s novým nastavením množstiev nápojov. PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY Príprava Pozor! Nebezpečenstvo oparenia. Počas výdaja horúcej vody nikdy nenechávaj- te spotrebič bez dozoru. Rúrka vydávača horúcej vody sa počas výdaja zohreje, preto vydávač chytajte iba za držadlo. 1. Skontrolujte, či je vydávač horúcej vody (B7) správne nasunutý (obr. 4). 2. Pod vydávač vložte nádobu (čo najbližšie, aby voda nevystrekovala). 3. Stlačte tlačidlo (obr. 2). Na displeji sa zobrazí správa "Horúca voda..."
Strana: 11
124 4. Z vydávača vyteká horúca voda: výdaj sa preruší automaticky po približne 250 ml. 5. Aby ste výdaj horúcej vody prerušili, stlač- te znovu tlačidlo . Pozor: Horúcu vodu nevydávajte dlhšie ako 2 minúty bez prerušenia. Úprava množstva Kávovar je nastavený vo výrobe na výdaj pri- bližne 250ml kávy. Ak si prajete toto množstvo upraviť, postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Pod vydávač podložte nádobu. 2. Stlačte tlačidlo , dokiaľ sa na displeji neobjaví správa „Horúca voda Programov. množstvo”. • Keď hladina vody v šálke dosiahne želanú hladinu, stlačte ešte raz tlačidlo . Takto naprogramujete spotrebič s novým nastavením množstiev. ČISTENIE Čistenie spotrebiča Nasledujúce časti prístroja je treba pravidelne čistiť: - zásobník na zvyšky kávy (A3), - Odkvapkávacia miska (A11), - nádržka na vodu (A7), - dýza na výdaj horúcej vody a pary (A15), - ústie vydávača kávy (A14), - násypka na vopred zomletú kávu (A4), - vnútrajšok prístroja prístupný po otvorení postranných dvierok (A12), - lúhovač (A8), - nádobka na mlieko (B) Pozor! • Na čistenie spotrebiča nepoužívajte brus- né rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky a alkohol. U prístrojov DeLonghi nie je nutné používať chemické prísady na čiste- nie prístroja. Doporučený prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa je na báze prírodných zložiek a je plne biologicky odbúrateľný. • Žiadna časť spotrebiča sa nesmie umývať v umývačke riadu s výnimkou nádržky na mlieko (B). • Na odstraňovanie vodného kameňa alebo usadenín kávy nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by mohli poškriabať kovový alebo plastový povrch. Čistenie zásobníka na zvyšky kávy Keď sa na displeji objaví nápis “VYPRÁZDNITE NÁDRŽKU NA ZVYŠKY KÁVY!”, je nutné ju vyprázdniť a vyčistiť. Dokiaľ nedojde k vyčisteniu nádobky so zvy- škami vylúhovanej kávy, zostane predchádza- júca správa zobrazená a prístroj nebude schopný pripravovať kávu. Pre prevedenie čistenia (pri zapnutom spotre- biču): • otvorte postranné dvierka na prednej stra- ne spotrebiča (obr. 25), potom vytiahnite odkvapkávaciu misku (obr. 26), vyprázdni- te ju a vyčistite. • Vyprázdnite a starostlivo vyčistite aj nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy a dbajte na to, aby ste odstránili všetky zvy- šky, ktoré sa mohli usadiť na dne. • Vložte odkvapkávaciu misku s nádobkou na zvyšky kávy (A9) naspäť; • Zatvorte postranné dvierka. Pozor! Pri vyňatí vaničky na zachycova- nie kvapiek je vždy nutné vyprázdniť nádob- ku na zvyšky vylúhovanej kávy, aj keď nie je celkom naplnená. Pokiaľ tento úkon nevyko- náte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy naplní viac, ako sa očakáva, a prístroj sa upchá zvy- škami použitej kávy. Čistenie odkvapkávacej misky Pozor! Ak odkvapkavaciu misku nebude- te vyprázdňovať pravidelne, voda by sa mohla preliať cez jej okraj alebo cez bočnú stranu do vnútra alebo do strany spotrebiča. Mohol by sa tým poškodiť kávovar, odkladacia plocha alebo okolie. Odkvapkávacia miska je vybavená indikátorom hladiny vody, pričom hladinu indikuje červený plaváčik, ktorý pláva na hladine vody v odkvap- kávacej miske. (obr. 27). Odkvapkavaciu misku vyprázdnite skôr, ako z nej bude červený indiká- tor vytŕčať a vyčistite ho. Vybratie misky: 1. Otvorte predný kryt spotrebiča (obr. 25); 2. Vyberte odkvapkavaciu misku a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy (obr. 26); 3. Vylejte odkvapkacaciu misku a vyčistite
Strana: 12
125 SL nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy (A9); 4. Vložte odkvapkávaciu misku s nádobkou na zvyšky kávy (A9) naspäť; 5. Zatvorte predný kryt. Čistenie nádržky na vodu 1. Pravidelne čistite (približne raz za mesiac) nádržku na vodu (A7) vlhkou utierkou s malým množstvom jemného umývacieho prostriedku. 2. Po vyčistení nádržky na vodu ju dôkladne opláchnite, aby ste odstránili všetky zvy- šky čistiaceho prostriedku. Čistenie ústia vydávača kávy 1. Pravidelne čistite dýzu pomocou špongie alebo handričky (obr. 24). 2. Skontrolujte, či nie sú upchaté otvory vydávača kávy. Podľa potreby vyberte usa- deniny kávy pomocou špáradla (obr. 28). Čistenie trysky na horúcu vodu 1. Pravidelne čistite dýzu horúcej vody pomocou špongie alebo handričky (obr. 24). 2. Podľa potreby odstráňte usadeniny na tryske pomocou priloženej kefky (len u niektorých modelov) (obr.29). Čistenie násypky na vsypanie vopred zomletej kávy • Pravidelne kontrolujte (približne raz za mesiac), či nie je upchatá násypka na mletú kávu. Podľa potreby odstráňte usa- deniny kávy kuchynským nožom. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred akýmkoľvek čistením sa uistite, že spotrebič bol vypnutý a odpojený od elek- trickej siete. Neponárajte nikdy prístroj do vody. Čistenie vnútra spotrebiča 1. Pravidelne kontrolujte (približne raz za týž- deň), či vnútro kávovaru nie je špinavé. Podľa potreby odstráňte usadeniny kávy kuchynským nožom alebo špongiou. 2. Zvyšky povysávajte vysávačom (obr. 30). Čistenie lúhovača Lúhovač treba čistiť aspoň raz za mesiac. Pozor! Lúhovač (A8) sa nedá vybrať, keď je kávovar zapnutý. Nesnažte sa lúhovač vybrať silou, pretože spotrebič by sa mohol poškodiť. 1. Skontrolujte, či bol prístroj správne vypnu- tý (viď „Vypnutie“). 2. Otvorte predný kryt spotrebiča (obr. 25). 3. Vyberte odkvapkavaciu misku a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy (obr. 26); 4. Stlačte smerom do vnútra dve červené uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vyberte vylúhovač (obr. 31). Pozor! Vylúhovač vyčistite bez použitia umývacích prostriedkov, pretože vnútro piestu je ošetrené mazivom, ktoré by sa umývacím prostriedkom odstránilo, čo by mohlo spôso- biť zlepenie a znehodnotenie lúhovača. 5. Vylúhovač ponorte na približne 5 minút vody a potom ho opláchnite pod kohúti- kom. 6. Po čistení vylúhovač znovu namontujte vsunutím do držiaka a na čap dolu; potom stlačte na nápis PUSH, aby ste začuli klik- nutie. Poznámka! Pokiaľ je obtiažne lúhovač dosadiť na svoje miesto, (pred jeho dosadením) je treba ho uviesť do správnej veľkosti potla- čením, s použitím sily, súčasne na jeho spodnú a hornú časť tak, ako je uvedené na obrázku. 7. Po zasunutí skontro- lujte, či sa dve červe- né tlačidlá vysunuli smerom von. Čap Držiak
Strana: 13
8. Vložte späť aj odkvapkavaciu misku a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy. 9. Zatvorte predný kryt. Čistenie nádržky na mlieko Nádržku vyčistite po každej príprave mlieka, ako je popísané nižšie: 1. Otočte veko nádržky na mlieko smerom vpravo a vyberte ho. 2. Vytiahnite trubičku na výdaj a nasávaciu tru- bičku na mlieko. 3. Vytiahnite regulátor jeho potiahnutím sme- rom von. 4. Dôkladne opláchnite všetky časti vodou a jemným čistiacim pro- striedkom.Všetky časti je možné myť v myčke, ale je treba všetky umiestiť ho horného koša myčky. Mimoriadnu starostli- vosť venujte vnútru otvorov a kanáliku nachádzajúcemu sa na tenkom konci regu- látora, aby v nich neostali zvyšky mlieka. 5. Pomocou priloženej kefky (len u niektorých modelov) alebo inou kefkou (nie drátenou) odstráňte zvyšky z otvoru na mlieko (viď obrázok). 6. Skontrolujte, či nasávacia trubička na mlieko a trubička na výdaj neostali upchaté zvyška- mi mlieka. 7 . Namontujte späť regulátor, vydávaciu a nasá- vaciu trubičku. 8. Nasaďte späť veko z nádržky na mlieko tak, že ním otočíte proti smeru hodinových ručičiek. ODVÁPŇOVANIE Spotrebič odvápnite po rozsvietení červenej blikajúcej kontrolky a po zobrazení (blikajú- cej) správy "ODVÁPNIŤ!". Pozor! IlPrípravok na odstraňovanie vodné- ho kameňa obsahuje kyseliny, preto môže podráž- diť pokožku a oči. Je absolútne nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné upozornenia výrobcu uvedené na obale prípravku a upozornenia týkajú- ce sa postupu v prípade zasiahnutia pokožky a očí. Poznámka! Použite výhradne odvápňo- vací prostriedok De’Longhi. Nepoužívajte odvápňovacie prostriedky na báze sulfonamidov alebo octu, v opačnom prípade sa stráca nárok na záruku. Záruka sa stáva neplatnou, ak sa odvápňovanie nerobí pravidelne. 1. Zapnite spotrebič. 2. Vstúpte do menu programovania stlačením tlačidla P . 3. Otáčajte ovládacím gombíkom, kým sa nezobrazí kontrolka „Odvápnenie“. 4. Zvoľte ju stlačením tlačidla . Na disple- ji sa objaví “Odvápnenie Potvrdiť?”: stlače- ním funkciu aktivujete. 5. Na displeji sa zobrazí správa „Zasunúť odvápň. Potvrdiť?” 6. Pred potvrdením vyprázdnite nádržku na vodu (A7). Do nádržky na vodu nalejte prípravok na odvápňovanie rozriedený vodou (dodržiavaj- te pomer uvedený na fľaši odvápňovača): vždy používajte odvápňovacie prostriedky odporúčané společnosťou De’Longhi (obráťte sa na autorizované asistenčné stre- diská). Pod vydávač horúcej vody (B7) položte prázdnu nádobku s objemom aspoň 1,5 I (obr. 4). Pozor! Nebezpečenstvo oparenia Z vydávača vody bude vytekať voda s obsahom kyselín. Dávajte pozor, aby ste sa nepostrieka- li horúcou vodou. 7. Potvrďte stlačením tlačidla Ok . 8. Na displeji sa zobrazí správa "Prebieha odvápňovanie". Program odvápňovania sa spustí a odvápňovací protriedok začne vyte- kať z vydávača vody. Program odvápňova- nia automaticky vykoná celú sériu preplách- nutí s prestávkami, aby sa odstránili usade- niny vodného kameňa vnútri kávovaru. Po približne 30 minútach sa na displeji zobrazí správa "Vyplachovanie NAPLNIŤ NÁDRŽKU!". 9. Teraz je prístroj pripravený na proces vypláchnutia čistou vodou. Vyberte nádržku na vodu, vylejte ju, opláchnite ju pod tečúcou vodou, naplňte ju čistou vodou a vráťte späť na miesto: Na displeji sa zobrazí "Vyplachovanie...Stlačiť OK". trubička vydávača trubička nasávania Kanálik Kurzor Otvor Otvor 126
Strana: 14
127 SL 10. Vyprázdnite nádobu, ktorú ste používali na zachytávanie odvápňovacieho roztoku a vložte ju späť pod vydávač horúcej vody. 11. Stlačením tlačidla OK sa zapne pre- plachovanie. Z vydávača bude vytekať horúca voda a na displeji sa zobrazí sprá- va „Vyplachovanie...“ 12. Keď sa nádržka na vodu úplne vyprázdni, na displeji sa zobrazí správa „Vyplachov.dokončené...Potvrdiť?“. 13. Stlačte tlačidlo OK , naplňte nádržku na vodu a kávovar bude pripravený na použitie. NAPROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY Správa ODVÁPNIŤ sa zobrazí po stanovenej dobe používania, ktorá závisí od tvrdosti vody v domácnosti. Spotrebič bol vo výrobe nasta- vený na úroveň tvrdosti vody 4 (veľmi tvrdá voda). Podľa želania môžete spotrebič napro- gramovať v závislosti od tvrdosti vody použí- vanej v rôznych regiónoch, zmení sa tým frek- vencia zobrazovania správy. Meranie tvrdosti vody 1. Vyberte z obalu dodávaný reakčný prúžok "TOTAL HARDNESS TEST". 2. Prúžok úplne ponorte do pohára naplne- ného vodou na približne jednu sekundu. 3. Prúžok vyberte z vody a mierne otraste. Po približne jednej minúte sa vytvoria 1, 2, 3 alebo 4 červené štvorčeky, v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zod- povedá 1 úrovni tvrdosti. Naprogramovanie tvrdosti vody 1. Stlačením tlačidla P vstúpite do menu pro- gramovania. 2. Otáčajte ovládacím gombíkom, kým sa nezobrazí položka „Tvrdosť vody". 3. Stlačením tlačidla OK voľbu potvrdí- te (ESC pre ukončenie). 4. Otáčajte ovládací gombík a nastavte úro- veň zistenú pomocou reakčného prúžku (pozrite obr. v predchádzajúcom odstavci). 5. 5. Stlačením tlačidla OK nastavenie potvrdíte. 6. Potom stlačením tlačidla ESC menu opustíte. Takto bude spotrebič naprogramovaný na novú úroveň tvrdosti vody. TECHNICKÉ ÚDAJE Napätie: 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A Príkon: 1350W Tlak: 15 bar Objem nádržky na vodu: 1,7 litra Rozmery ŠxVxH: 272x374x441 mm Hmotnosť: 11,4 Kg Spotrebič je zhodný s požiadavkami nasledujúcich smerníc ES: • Smernica o nízkom napätí 2006/95/ES; • Smernica EMC 89/336/EHS a znenie nasledujúcich úprav 92/31/EHS a 93/68/EHS. Materiály a predmety určené pre styk s potra- vinami sú v súlade s požiadavkami európske- ho nariadenia 1935/2004.. LIKVIDÁCIA Elektrické zariadenia sa nesmú likvido- vať spolu s domovým odpadom. Spotrebiče označené týmto symbolom podliehajú požiadavkám Európskej Smernice 2002/96/ES. Všetky elektrické a elektronické zariadenia musia byť likvidované samostatne, nie s domovým odpadom a musia sa odovzdať v príslušných zberných strediskách Správnou likvidáciou spotrebiča sa predchá- dza nepriaznivým dopadom na životné pro- stredie a ohrozeniu ľudského zdravia. Podrobnejšie informácie o likvidácii spotrebiča vám poskytne miestny úrad alebo predajňa, v ktorej ste spotrebič kúpili. Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4
Strana: 15
128 SPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI ZOBRAZENÁ SPRÁVA MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA NAPLNIŤ NÁDRŽKU! • Nádržka na vodu je prázd- na alebo nesprávne vlože- ná. • Nádržku naplňte vodou a/alebo ju správne vložte úplným zatlačením, aby bolo počuť jej zapadnutie. PRÍLIŠ JEMNÉ NAMLETIE, UPRAVTE NASTAVENIE MLYNČEKA! Zasuňte vydávač vody a stlač- te OK • Kávový mlynček melie príliš jemne a preto káva vyteká veľmi pomaly. • Prístroj nepripravuje kávu. • Otočte gombík na regulá- ciu mletia o jeden stupeň smerom k číslu 7, keď je mlynček na kávu v chode. Účinok je viditeľný po vydaní 2 káv. • Zasuňte vydávač horúcej vody, stlačte tlačidlo a nie- koľko sekúnd nechajte vytekať z vydávača vodu . VLOŽTE VYDÁVAČ VODY! • Vydávač vody nie je namontovaný alebo je namontovaný nesprávne. • Vložte vydávač horúcej vody na svoje miesto. VYPRÁZDNITE NÁDOBKU NA ZVYŠKY KÁVY! • Nádobka na zvyšky vylú- hovanej kávy (A9) je plná a uplynuli viac ako 3 dni od posledného výdaja (táto funkcia zaručuje správnu hygienu prístroja). • Vyprázdnite nádobku na zvy- šky vylúhovanej kávy, vyčistite ju a znovu vložte. Dôležité: pri vybratí odkvapkávacej misky MUSÍTE vždy vyprázdniť aj zbernú nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy, aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádobka na zvyšky vylúhova- nej kávy naplní viac, ako sa očakáva, a prístroj sa upchá zvyškami použitej kávy. VLOŽTE NÁDOBKU NA ZVYŠKY KÁVY! • Po vykonaní čistenia nebola nádobka na zvyšky vylúhovanej káva dosadená na svoje miesto. • Otvorte predný kryt a vlož- te nádobku na zvyšky vylú- hovanej kávy na miesto. VLOŽTE NÁDRŽKU NA MLIE- KO! • Nádržka na mlieko nie je na mieste. • Zasuňte nádržku na mlie- ko. ODVÁPNIŤ! • Znamená, že spotrebič je zanesený vodným kame- ňom. • Je treba čo najskôr vykonať program odvápnenia popí- saný v kap. „Odvápňovanie“.
Strana: 16
129 SL VLOŽTE LÚHOVACIU JED- NOTKU! • Po čistení ste nezasunuli lúhovač. ZOBRAZENÁ SPRÁVA MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA ZATVORTE DVIERKA! • Predný kryt je otvorený. • Zatvorte predný kryt. NAPLŇTE ZÁSOBNÍK NA ZRNKOVÚ KÁVU! • Zrnková káva došla. • Upchatá násypky • Naplňte zásobník na zrnko- vú kávu. • Vyprázdnite násypku pomo- cou noža tak, ako je uvedené v odst. Čistenie násypky na vsypanie kávy“. VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA! • Vnútro spotrebiča je príliš znečistené. • Starostlivo spotrebič vyčis- tite tak, ako je popísané v odst. „čistenie“. Pokiaľ sa po vyčistení na spotrebiču stále zobrazuje výstražná správa, obráťte sa na asis- tenčnú službu. ZNÍŽTE DÁVKU KÁVY! • Násypka na pomletú kávu sa upchala. • Použili ste príliš veľké množstvo kávy. • Vyprázdnite násypku pomocou noža tak, ako je uvedené v odst. Čistenie násypky na vsypanie kávy“. • Zvoľte slabšiu chuť lebo znížte množstvo pomletej kávy a potom znova akti- vujte výdaj kávy. VLOŽTE NAMLETÚ KÁVU! • Bola zvolená funkcia "mletá káva", ale do násyp- ky ste nenasypali mletú kávu. • Násypka je upchatá. • Nasypte namletú kávu do násypky. • Vyprázdnite násypku pomocou noža tak, ako je uvedené v odst. „Čistenie násypky na vsypanie vopred zomletej kávy“. • Vylúhovač zasuňte podľa pokynov v odseku "Čiste- nie vylúhovača". STLAČTE TLAČIDLO CLEAN! • Práve došlo k výdaju mlie- ka a je preto nutné pristúpiť k čisteniu vnútorného potrubia nádržky na mlie- ko. • Stlačte a podržte stlačené tlačidlo „CLEAN“, dokial sa nevyplní lišta postupu, ktorá sa objaví spoločne so správou „Prebieha čiste- nie“.
Strana: 17
130 Káva vyteká príliš rýchlo. • Káva bola zomletá príliš hrubo. • Otočte gombík na regulá- ciu mletia o jeden stupeň smerom k číslu 1 vľavo, keď je mlynček na kávu v chode (obr 8). Dbajte na to, aby ste neotočili gombí- kom na reguláciu mletia príliš, keď si prajete pripra- viť 2 kávy, výdaj by mohol prebiehať po kvapkách. PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA RIEŠENIE PROBLÉMOV Dolu je uvedený zoznam niektorých problémov s činnosťou. Ak sa problém nebude dať odstrániť popísaným spôsobom, zavolajte servisné stredisko. Káva nie je horúca. • Šálky neboli vopred zohria- té. • Vylúhovač sa ochladil, pre- tože od poslednej vydanej kávy uplynuli 2/3 minúty. • Nahrejte šálky ich oplách- nutím v horúcej vode. • Pred prípravou kávy lúho- vač ohrejte stlačením tla- čidla . Na káve je málo peny. • Káva bola zomletá príliš hrubo. • Kávová zmes nie je vhod- ná. • Otočte gombík na regulá- ciu mletia o jeden stupeň smerom k číslu 1 vľavo, keď je mlynček na kávu v chode (obr 8). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až do tej doby, kým nedojde k uspokojivému výdaju kávy. Účinok je vidi- teľný po vydaní 2 káv. • Použite kávovú zmes urče- nú pre spotrebiče na kávu espresso. Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká. • Káva bola zomletá príliš jemne. • Otočte gombík na regulá- ciu mletia o jeden stupeň smerom k číslu 7 vpravo, keď je mlynček na kávu v chode (obr. 8). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až do tej doby, kým nedojde k uspokojivému výdaju kávy. Účinok je vidi- teľný po vydaní 2 káv.
Strana: 18
131 SL Na mlieku sú veľké bubliny alebo vystrekuje z trubičky na výdaj mlieka • Mlieko nie je dostatočne studené lebo nie je polo- tučné. • Regulátor spenenia mlieka je špatne nastavený. • Veko nádoby na mlieko je špinavé. • Pokiaľ je to možné, použite celkom odtučnené mlieko lebo mlieko polotučné o teplote, ktorú má v chlad- ničke (cca 5°C). Pokiaľ výsledok stále nie je uspo- kojivý, skúste použiť inú značku mlieka. • Regulátor mierne posuňte smerom k nápisu "CAFFE- LATTE" (pozrite odst. „Príprava cappuccina“). • Vyčistite veko nádobky na mlieko tak, ako je popísané v odst. „Čistenie nádržky na mlieko“. PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA Mlieko nevyteka z trubičky na výdaj mlieka (B5). • Nasávacia trubička nie je vsunutá alebo je vsunutá nesprávne. • Nasávaciu trubičku (B4) vsuňte do tesnenia na veku nádobky na mlieko (obr. 18). Mlieko je málo napenené. • Veko nádoby na mlieko je špinavé. • Regulátor spenenia mlieka je špatne nastavený • Vyčistite veko nádržky na mlieko tak, ako je popísané v odst. „Čistenie nádržky na mlieko“. • Nastavte podľa pokynou v odst. „Príprava nápojov s mliekom“. Káva nevyteká z jedného lebo ani z jedného ústia vydávača. • Otvory v ústiach sa upcha- li. • Vyčistite ústia špáradlom. Káva nevyteka z ústia vydá- vača, ale pozdĺž predného krytu (A12). • Otvory ústia sú upchaté zvyškami zaschnutej kávy. • Vyberateľná zásuvka (A13) vnútri predného krytu sa zablokovala. • Vyčistite ústia pomocou špáradla, špongiou alebo kuchynskou kefkou. • Vyberateľnú zásuvku (A13) starostlivo vyčistite, hlavne v blízkosti závesov. Z vydávača nevyteka káva, ale voda. • Mletá káva ostala zabloko- vaná v násypke (A4). • Vyčistite násypku (A4), ako je uve- dené v odst. „Čistenie násypky na vsypanie mletej kávy“. Prístroj sa nezapína • Zástrčka nie je zapojená do zásuvky. • Nie je zapnutý hlavný spí- nač. • Zasuňte zástrčku do zásuvky. • Stlačte hlavný spínač na zadnej strane spotrebiča do polohy I.
Značka:
DeLonghi
Produkt:
Kávovary
Model/názov:
Perfecta ESAM 5500
Typ súboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Poľský, Rumunský, Slovenský, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Ukrajinský, Bulharský