Nespresso Lattissi... príručka
Príručka DeLonghi Nespresso LattissimaTouch

Používateľská príručka pre DeLonghi Nespresso Lattissima Touch v jazyku Slovenský. Táto príručka PDF má počet strán 8.

PDF 8 1.1mb
Príručka DeLonghi Nespresso LattissimaTouch
Predchádzajúca strana

Pozrite si príručku k DeLonghi Nespresso Lattissima Touch nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

MANUALSCAT | SK

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa DeLonghi Nespresso Lattissima Touch, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou DeLonghi Nespresso Lattissima Touch. Opíšte svoje ťažkosti s DeLonghi Nespresso Lattissima Touch čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o DeLonghi Nespresso Lattissima Touch

Strana: 1
137 ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA • Spotrebičnemôžupoužívaťosoby(vrátanedetí)sobmedzenýmifyzickými,zmyslový- mialebomentálnymischopnosťamialebosnedostatočnýmiskúsenosťamialebozna- losťami, len pod dozorom alebo ak sú zaškolení v používaní spotrebiča v bezpečnom stave inou osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. • Deti musia byť pod dozor, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú. • Čistenie a údržba, ktorú má vykonávať používateľ spotrebiča, nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru. • Počas čistenia nikdy neponárajte prístroj do vody. • Tento spotrebič je určený iba pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie v: priestoroch používaných ako kuchyňa pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných oblastiach, chalupách, hoteloch, moteloch a ďalších ubytovacích zariade- niach, izbách na prenájom. • V prípade poškodenia zástrčky alebo prívodného elektrického kábla ich nechajte vy- meniť výhradne v strediskuTechnickej Asistencie, zabránite tak akémukoľvek riziku. IBA PRE EURÓPSKETRHY: • Prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov, len pod dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa prístroja. Operácie čistenia a údržby zo strany používateľa nesmú vykoná- vať deti, ak majú menej ako 8 rokov a nepracujú pod dozorom. Prístroj a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. • Prístroj môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentál- nymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami len pod dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa prístroja. • Deti sa s prístrojom nesmú hrať. • Prístroj vždy vypnite od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, de- montážou a čistením. Plochy, ktoré nesú tento symbol, sa počas použitia zohrievajú (symbol sa nachádza iba v niektorých modeloch)..
Strana: 2
138 BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA Nebezpečenstvo!Nedodržaniepokynovmôžebyťalebo jepríčinouúrazuelektrickýmprúdomsohrozenímživota. Keďže prístroj pracuje pod elektrickým prúdom, nedá sa vylúčiť, že nevyvolá zásahy elektrickým prúdom. Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy: • Nedotýkajte sa prístroja, ak máte mokré ruky alebo nohy. • Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky. • Ubezpečte sa, že zásuvka elektrického prúdu je vždy voľne prístupná,pretožeibataktosazástrčkadávprípadepotre- by vytiahnuť. • Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy neťahajte za prívodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť. • Preúplnéodpojenieprístrojavytiahnitezástrčkuzelektric- kej zásuvky. • V prípade porúch sa nepokúšajte prístroj opraviť sami. Prístrojvypnite,vytiahnitezástrčkuzozásuvkyaobráťtesa na servis. • Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou spotrebič naj- skôr vypnite, odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť. Pozor: Nerešpektovanie môže byť alebo je príčinou úrazu alebopoškodeniaprístroja. Obalovýmateriál(plastovévrecká,polystyrénatď.)nenechávaj- te v dosahu detí. Nebezpečenstvo popálenia! Nedodržanie pokynov môžebyťalebojepríčinoupopáleníalebooparení. Tento prístroj produkuje teplú vodu a počas jeho činnosti sa môže vytvárať vodná para. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou alebo ne- oparili horúcou parou. Použitie v súlade s určením Tentoprístrojjeurčenýnaprípravukávyanaohrievanienápojov. Akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné a teda ne- bezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním spotrebiča. Návod na použitie Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia prístroja. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov. Poznámka: Tento návod starostlivo uschovajte. V prípade odovzdania prí- strojainýmosobámimodovzdajteajtentonávodnapoužívanie. Kontrola prístroja Po vybalení skontrolujte, či nie je prístroj poškodený a či je prítomné všetko príslušenstvo. Ak sú na prístroji viditeľné po- škodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De’Longhi. OPIS Opis prístroja (str. 3 - A ) A1. Vyberateľná nádrž na vodu A2. Držiak na šálky A3. Sedlo zásobníka na vodu A4. Drážky pre držiak príslušenstva (filtre na kávu) A5. Veko A6. Rukoväť výberu pary/horúcej vody A7. Zariadenie na výrobu kapučína (** odlišné v závislosti od modelu) A8. Tryska zariadenia na výrobu kapučína A9. Vydávač A10. Otočný gombík na výber zariadenia na výrobu kapučína (* iba niektoré modely) A11. Vypínač ON/OFF A12. Priezor na kontrolu stavu vody v zásobníku A13. Sprcha kotla A14. Nosič na hrnčeky alebo poháre (* iba niektoré modely) A15. Odkvapkávacia miska (** odlišné v závislosti od modelu) A16. Indikátor hladiny vody v odkvapkávacej miske (* iba nie- ktoré modely) A17. Nosič držiaku na šálky (* iba niektoré modely) Opis ovládacieho panela (str - 3 - B ) B1. Rukoväť pre výber funkcie B2. Kontrolka OK B3. Kontrolka napájania I Popis príslušenstva (str - 3 - C ) C1. Držiak filtra C2. Filter na penu 1 kávy C3. Filter na penu 2 kávy C4. Filter na penu s kapsulami ESE C5. Dávkovacia odmerka/presovač C6. Odvápňovač(***nezahrnutý,dásakúpiťvautorizovaných strediskách servisnej služby) C7. S.Zmäkčovacífiltervody(***nezahrnutý,dásakúpiťvau- torizovaných strediskách servisnej služby)
Strana: 3
139 INŠTALÁCIA PRÍSTROJA Pozor! Pri inštalácii prístroja dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia: • Prípadné prenikanie vody by mohlo prístroj poškodiť. Neumiestňujte prístroj v blízkosti vodných kohútikov alebo drezov. • Prístroj by sa mohol poškodiť, ak dôjde k zamrznutiu vody v jeho vnútri. Prístroj neinštalujte v prostredí, kde by teplota mohla kles- núť pod bod mrazu. • Prívodnýelektrickýkábelumiestnitetak,abysanepoškodil o ostré hrany a aby sa nedotýkal horúcich povrchov (napr. elektrických platničiek). • Prístroj vyžaruje teplo do okolitého prostredia. Po umiest- není prístroja na pracovnú plochu skontrolujte, či medzi plochami prístroja, bočnými stenami a zadnou časťou zostal voľný priestor aspoň 3 cm a nad kávovarom voľný priestor aspoň 15 cm. Zapojenie spotrebiča Nebezpečenstvo! Preverte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uve- denej na výrobnom štítku na zadnej strane prístroja Prístroj zapojte iba do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym príkonom 10 A a vybavenou výkonnýmuzemnením.Vprípade,žezásuvkaazástrčkaprístro- ja nie sú kompatibilné, je treba nahradiť zásuvku za odpoveda- júci typ; táto výmena musí byť vykonaná iba kvalifikovaným odborníkom. NAPLNENIE ZÁSOBNÍKA NA VODU 1. Otvorte veko zásobníka stroja (obr. 1), potom vytiahnite zásobník jeho potiahnutím smerom nahor (obr. 2). 2. Zásobník naplňte čerstvou a čistou vodou, pričom dajte pozor, aby ste nepresiahli nápis MAX. (obr. 3). Opätovne vložte zásobník jemným stlačením tak, aby sa ventily na- chádzajúce sa na jeho spodnej časti otvorili. 3. Jednoduchšie povedané, zásobník sa môže naplniť bez vy- tiahnutia priamym naliatím vody z fľaše. Pozor: Prístroj nikdy neuvádzajte do prevádzky bez vody v zásobníku alebo bez zásobníka. Skontrolujte hladinu vody v nádrži pomo- cou príslušného priezoru (A12). PRVÉ UVEDENIE PRÍSTROJA DO PREVÁDZKY 1. Spotrebič zapnite stlačením vypínača ON/OFF (obr. 4): zapne sa kontrolka napájania I. 2. Do držiaka filtra vložte filter kávy, ktorý chcete použiť (obr. 5). 3. Zaveste držiak filtra na spotrebič bez jeho naplnenia namletou kávou (obr. 6). 4. Pod sprchu kotla umiestnite nádobu s objemom 0,5 litra a druhúnádobusobjemom0,5litraumiestnitepodnapeňo- vač mlieka (obr. 7). 5. Počkajte, kým sa rozsvieti kontrolka OK (obr. 8) a hneď potom otočte prepínač do polohy (obr. 9): potom nechajte vytiecť z držiaka filtra asi polovicu zásobníka. 6. Potom otočte rukoväťou pary do polohy (obr. 10) a nechajte z napeňovača mlieka vytiecť všetku zvyšnú vodu nádržky. 7. Opätovne uveďte rukoväť pary do polohy 0 a gombík voľby do polohy I (STAND-BY); 8. Vyprázdnite dve nádoby a umiestnite ich pod sprchu kotla a pod napeňovač mlieka a zopakujte body 5 - 6 - 7. Spotrebič je tak pripravený na použitie. Automatické vypnutie Ak sa spotrebič nepoužíva isté časové obdobie (rôzne podľa mo- delov), automaticky sa vypne (kontrolka napájania sa vypne). Odporúčania pre dosiahnutie teplejšej kávy Pre získanie espressa do správnou teplotou odporúčame predo- hriať stroj týmto spôsobom: 1. Zapnite stroj stlačením tlačidla ON/OFF (príslušná kontrol- ka sa rozsvieti) (obr. 4) a uchyťte držiak filtra k spotrebiču bez jeho naplnenia namletou kávou (obr. 6). 2. Pod držiak filtra umiestnite jednu šálku. Použite tú istú šálku,sktorousabudepripravovaťkáva,abysapredhriala. 3. Počkajte na zapnutie kontrolky OK (obr. 8) a hneď potom otočte gombíkom voľby do polohy (obr. 9), ne- chajte vytekať vodu až do vypnutia kontrolky OK, potom prerušte otočením gombíka voľby do pol. I; 4. Vyprázdnite šálku, počkajte, kým sa kontrolka OK znovu nezapne a znovu zopakujte tú istú operáciu. (Je normálne, ak počas operácie odpojenia držiaka filtra dôjde k malému a neškodnému uvoľneniu pary).
Strana: 4
140 Nosič na hrnčeky alebo poháre (iba modely ECP35.31 a ECP33.21) Ak používate vysoké šálky alebo poháre (napr. na prípravu veľ- kejkávyalebocaffémacchiato),vyberteodkvapkávaciumiskua umiestnite šálku priamo na nosič (A14 - obr.11). Po pripravení nápoja umiestnite misku na jej miesto. PRÍPRAVA ESPRESSA S NAMLETOU KÁVOU 1. Vložte filter pre namletú kávu (C2 alebo C3) do držiaka fil- tra. Použite filter ak chcete pripraviť jednu kávu, alebo filter ak chcete pripraviť 2 kávy. 2. Pokiaľ chcete pripraviť len jednu kávu, naplňte filter zarov- nanou odmerkou namletej kávy, asi 7gr (obr. 12). Naopak, pokiaľsiprajetepripraviťdvekávy,naplňtefilterdvomiod- merkami mletej kávy (zhruba 6+6 g) Naplňte filter malý- mi množstvami tak, aby sa zabránilo presypaniu namletej kávy. Pozor: pre správnu prevádzku sa pred naplnením namletej kávy vždy uistite,ževofiltriniesúzvyškykávyzpredchádzajúcehovylúhovania. 3. Stlačenie kávy je veľmi dôležité pre prípravu dobrého espressa (obr. 13). Keď ju príliš stlačíte, bude káva vytekať pomaly a bude silná. Keď ju príliš stlačíte, bude káva vyte- kať pomaly a pena bude mať tmavú farbu. Ak ju, naopak, stlačítemálo,kávabudevytekaťprílišrýchloazískatemálo peny svetlej farby. 4. Odoberteprípadnúnadmernúkávuzokrajadržiakafiltraa držiak filtra upevnite ku spotrebiču: rukoväť pevne otočte smerom doprava (obr. 6), aby ste zabránili stratám vody. 5. Umiestnite šálku alebo šálky pod ústia držiaka filtra (obr. 14). Pred prípravou kávy sa odporúča šálky vopred zahriať ich opláchnutím teplou vodou. 6. Uistite sa, či kontrolka OK (obr. 8) je zapnutá (ak je vyp- nutá, počkajte, kým sa zapne) a otočte gombíkom voľby funkcie do polohy . Po dosiahnutí požadované- ho množstva kávy, na prerušenie, otočte gombíkom voľby do pol. . I. 7. Pre uvoľnenie držiaka filtra otáčajte rukoväťou smerom doľava. Nebezpečenstvo popálenia!Abysazabránilopostriekaniu,držiakfiltra nikdyneuvoľňujte,keďjespotrebičvofázevýdaja. 8. Spotrebič vypnite stlačením tlačidla ON/OFF. PRÍPRAVA ESPRESSA POUŽITÍM KAPSÚL 1. Vykonajtepredhriatiespotrebičapodľaopisuvodseku„Od- porúčania pre dosiahnutie teplejšej kávy“, pričom zabez- pečteponechaniedržiakafiltraupevnenéhokuspotrebiču. Takto sa dosiahne teplejšia káva. Poznámka: Používajte kapsule, ktoré zodpovedajú štandardu ESE: tento je uvedenýnaobalenasledujúcouznačkou. ŠtandardESEjesystém,ktorýbolprijatýnajväčšímivýrobcamikapsúlaumožňuje pripravovaťkávuespressojednoduchýmahygienickýmspôsobom. 2. Vložte filter pre kávu v kapsulách (C4 ) do držiaka filtra. 3. Zasuňte kapsulu čo možno najviac do stredu nad filtrom (obr.15). Dodržujte vždy pokyny uvedené na obale kapsulí pre správne umiestnenie kapsule na filtri. 4. Držiak filtra upevnite ku spotrebiču jeho otáčaním vždy na doraz (obr. 6). 5. Postupujtepodľabodov5,6a7predchádzajúcehoodseku. PRÍPRAVA KAPUČÍNA 1. Pripravte kávu espresso podľa opisu v predchádzajúcich odsekoch použitím dostatočne veľkých šálok. 2. Gombík voľby otočte do polohy (obr. 16) a počkajte na zapnutie kontrolky OK. 3. Medzitým naplňte nádobu približne 100 gramami mlieka prekaždékapučíno,ktoréchcetepripraviť.Mliekomusíbyť zchladničky(nieteplé!).Privýbererozmerovnádobyberte doúvahy,žeobjemmliekasazvýši2alebo3-násobne(obr. 17). Poznámka: odporúča sa použiť polotučné mlieko o teplote, ktorú má v chladničke. 4. Iba ECP 35.31: Uistite sa, že je koliesko zariadenia na prí- pravu kapučína (A10) v polohe KAPUČÍNO (obr. 18). 5. Nádobu s mliekom umiestnite pod napeňovač mlieka. 6. Počkajte na zapnutie kontrolky OK. Zapnutie kontrolky naznačuje, že kotol dosiahol ideálnu teplotu na produkciu pary. 7. Otvorte paru otočením rukoväte pary do polohy na niekoľko sekúnd na vyprázdnenie prípadnej vody v sa- motnom obvode. Paru zatvorte. 8. Ponorte zariadenie na výrobu kapučína asi na 5 ml do mlieka (obr. 19) a otočte rukoväť pary do polohy . Teraz sa začína zväčšovať objem mlieka a mlieko začína nadobúdať penový vzhľad. 9. Keď sa objem mlieka zdvojnásobí, ponorte napeňovač mlieka hlbšie a pokračujte v zohrievaní mlieka. Po do- siahnutí požadovanej teploty (ideálna hodnota je 60° C) prerušte výdaj pary otočením rukoväte pary do polohy 0 otočením gombíka per výber funkcie do polohy I.
Strana: 5
141 10. Nalejte emulgované mlieko do šálok s vopred pripravenou kávou. Kapučíno je pripravené: podľa chuti pridajte cukor, a ak si želáte, posypte penu trochou čokolády. Vezmite na vedomie: • Akchcetepripraviťviackávkapučíno,jepotrebnénajprvpripraviťvšetkykávy aažnakoniecpripraviťmliekoprevšetkykávykapučíno. • Ak si želáte pripraviť kávu okamžite po našľahaní mlieka, je potrebné najprv ochladiť kotol, inak káva vyjde spálená. Na ochladenie umiestnite pod sprchu kotlanádobu,otočtegombíkomvoľbyfunkciedopolohy anechajte vytekaťvodu,kýmsanevypnekontrolkaOK.Vráťtevoličdopol.I apokračujte prípravoukávy. Odporúča sa výdaj pary maximálne 60 se- kúnd a nešľahať mlieko viac ako 3-krát po sebe. PRÍPRAVA LATTE MACCHIATO (HOT MILK - IBA MODEL ECP35.31) Pri príprave horúceho nenapeneného mlieka postupujte podľa pokynovuvedenýchvpredchádzajúcomodseku,pričomsauisti- te, že je koliesko zariadenia na prípravu kapučína (A10) otočené nahor do polohy HOT MILK. ČISTENIE ZARIADENIA NA VÝROBU KAPUČÍNA PO KAŽDOM POUŽITÍ Pozor! Z hygienických dôvodov sa odporúča napeňovač mlieka vždy po použití vyčistiť. Postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Nechajte vytiecť trochu pary na niekoľko sekúnd (body 2, 6 a 7 v kapitole PRÍPRAVA KAPUČIÍNA) otočením rukovä- te pary do polohy . Touto operáciou napeňovač mlieka vypustí prípadné mlieko, ktoré mohlo v ňom. Za- riadenie vypnite otočením rukoväte pary do polohy 0 a tlačidla výberu funkcie do polohy I; 2. Počkajte niekoľko minút, kým zariadenie na výrobu kapu- čínaochladne.Otočtehosmeromvon,posuňtehosmerom nadol a vytiahnite (obr. 20). Model ECP35.31 3. Posuňte smerom nadol trysku (obr. 21). 4. Potlačte koliesko smerom nahor a skontrolujte, či otvory, naktoréukazuješípkanaobr.22,niesúupchaté.Vprípade potreby ho vyčistite pomocou špendlíka. 5. Založte naspäť trysku, posuňte koliesko smerom nadol a zasuňte zariadenie na výrobu kapučína na trysku, pričom ho otáčajte a tlačte smerom nahor, až do uchytenia. Modely ECP33.21 a ECP31.21 3. Posuňte smerom nadol trysku zariadenia na výrobu kapu- čína (obr. 23). 4. Skontrolujte, či otvory napeňovača mlieka, uvedené na obr. 24, nie sú upchaté. V prípade potreby ho vyčistite po- mocou špendlíka. 5. Založte naspäť trysku a zasuňte zariadenie na výrobu kapučína na trysku, pričom ho otáčajte a tlačte smerom nahor, až do uchytenia.. PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY 1. Zapnite spotrebič stlačením tlačidla ON/OFF (obr. 4). Poč- kajte, kým sa kontrolka OK nezapne. 2. Pod napeňovač mlieka umiestnite nádobu. 3. Keď sa kontrolka OK zapne, otočte gombíkom voľby funk- cie do polohy a súčasne otočte rukoväťou pary do polohy : zo zariadenia na výrobu kapučína bude vytekať horúca voda. 4. Pre prerušenie unikania horúcej vody otočte rukoväťou do polohy 0 a gombíkom voľby otočte do polohy I. Odporúča sa maximálny výdaj 60 sekúnd. ČISTENIE Čistenie stroja Nasledujúce časti spotrebiča je potrebné pravidelne čistiť: - odkvapkávacia miska (A15) - filtre na kávu (C2, C3 a C4) - sprcha kotla (A13) - nádržka na vodu (A1) - zariadenie na výrobu kapučína (A7), ako je uvedené v odse- ku „Čistenie zariadenia na výrobu kapučína po každom použití" Pozor! • Načistenieprístrojanepoužívajterozpúšťadlá,drsnéčistia- ce prostriedky alebo alkohol. • Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usa- denín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškrabaniu kovového alebo plastového povrchu. Nebezpečenstvo! Počas čistenia nikdy neponárajte prí- stroj do vody: je to elektrický prístroj. Vezmite na vedomie: V prípade, že prístroj nebudete používať dlhšie ako 3-4 dni, veľmi odporúčame, aby ste stroj pred opätovným použitím prepláchli podľa pokynov uvedených v odseku „Prvéuvedeniespotrebičadoprevádzky". Čistenie odkvapkávacej misky ModelyECP35.31a33.21:Pozor! Odkvapkávacia miska je vybavená plávajúcim indikátorom (červenej farby), ktorý označuje hladinu vody. Skôr ako tento indikátor bude prečnievať z tácky na odkladanie šálok (25), je potrebné vyprázdniť a vyčistiť nádobu, inak by voda mohla pre- tiecť a poškodiť prístroj, oporný pult alebo okolitý priestor.
Strana: 6
142 1. Vyberte misku na odkvapkávanie (obr. 26). 2. Modely ECP35.21 a 33.21: Vyberte mriežku na odkla- danie šálok, eliminujte vodu a handričkou vyčistite misku na odkvapkávanie: potom znovu poskladajte misku na od- kvapkávanie.Vyberte nosič hrnčekov alebo pohárov (A14), očistite vodou, osušte a vložte ho naspäť. 3. Zasuňte misku na odkvapkávanie na svoje miesto. Čistenie kávových filtrov Pravidelne čistite kávové filtre ich opláchnutím pod tečúcou vodou. Skontrolujte, či otvory filtra nie sú upchané, v opačnom prípade ich uvoľnite pomocou špendlíka (obr. 27). Čistenie sprchy kotla Po príprave každých 200 káv prepláchnite sprchu kotla tak, že vypustíte zo sprchy kotla približne 0,5 litra vody. Čistenie nádržku na vodu 1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) a po každej výmene zmäkčujúcého filtra - C7, * pokiaľ je vo vybavení) vyčistite nádržku na vodu vlhkou handričkou a malým množstvom jemného čistiaceho prostriedku. 2. Vyberte filter (* ak je vo vybavení) a opláchnite ho pod te- čúcou vodou. 3. Zasuňtenaspäťfilter(*akjevovybavení),naplňtenádržku čerstvou vodou a zasuňte ju. 4. (iba pre modely so zmäkčujúcim filtrom)Vypustite 100 ml vody. ODVÁPŇOVANIE Odporúča sa pristúpiť k odvápneniu spotrebiča po každých približne200kávach.OdporúčasapoužiťodvápňovačDe’Longhi (C6*), ktorý nájdete v obchode. Postupujte nasledovne: 1. Naplňte zásobník na vodu odvápňovacím roztokom, ktorý získate rozriedením odvápňovača vodou, podľa pokynov uvedených na balení. 2. Stlačte tlačidlo ON/OFF. 3. Uistite sa, že držiak filtra nie je pripevnený a pod napeňo- vač mlieka umiestnite nádobu. 4. 4.Počkajte, kým sa kontrolka OK nezapne. 5. Otočte gombíkom voľby do polohy a vypusťte približne1/4roztokuobsiahnutéhovnádržke:občasotočte rukoväť pary do polohy , aby vyšla voda zo zari- adenia na prípravu kapučína. Potom prerušte vypúšťanie otočením gombíka voľby do polohy I a roztok nechajte pôsobiť približne 5 minút. 6. Bod5zopakujteešte3-krát,kýmnádržkanebudeprázdna. 7. Na odstránenie stôp odvápňovacieho roztoku nádrž- ku dobre prepláchnite a naplňte čerstvou vodou (bez odvápňovača). 8. Otočte gombíkom voľby do polohy a vypúšťa- jte vodu, až kým sa nádržka na vodu nevyprázdni. 9. Zopakujte body 7 a 8. TECHNICKÉ ÚDAJE Sieťové napätie: 220-240V˜50/60Hz Príkon: 1100W Rozmery ŠxVxH: 185x244(329)x305 mm Tlak: 15 bar Objem zásobníka na vodu: 1,1 l Dĺžka napájacieho kábla: 1300 mm Hmotnosť: 3,8 kg Spotrebič je v súlade s požiadavkami nasledujúcich smerníc ES: • Európske nariadenie Stand-by 1275/2008 v znení nasl. úprav. Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004. LIKVIDÁCIA Prístroj sa nesmie likvidovať spolu s domácim odpa- dom, ale je potrebné ho odovzdať do zberných stredísk.
Strana: 7
143 PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA Nevyteká káva espresso Nedostatok vody v zásobníku Zásobník naplňte vodou Výstupné otvory kávy držiaka filtra sú upchaté Vyčistite otvory ústí držiaka filtra Sprcha kotla espressa je upchatá Vykonajte čistenie podľa odseku„Čistenie“ Vodný kameň vnútri hydraulického obvodu Vykonajte odvápnenie podľa odseku„Odvápnenie“ Káva espresso kvapká z okra- jov držiaka filtra namiesto z otvorov Držiak filtra je zle vložený alebo je znečistený Zaveste držiak filtra správne a silne ho otočte do spodnej strany Tesnenie kotla espressa stratilo pružnosť alebo je znečistené Tesnenie kotla espressa vymeňte v asistenčnom centre. Otvory ústí držiaka filtra sú upchaté Vyčistite otvory ústí držiaka filtra Káva espresso je studená Kontrolka OK sa nerozsvieti vo chvíli, keď sa stlačí tlačidlo na výdaj kávy Počkajte na zapnutie kontrolky OK. Nebol vykonaný predohrev Vykonajte predohrev podľa pokynov v odseku Od- porúčania pre dosiahnutie teplejšej kávy Šálky neboli predhriate. Predhrejte šálky horúcou vodou. Vodný kameň vnútri hydraulického obvodu Vykonajte odvápnenie podľa odseku„Odvápnenie“ Zvýšená hlučnosť čerpadla Nádržka na vodu je prázdna. Zásobník naplňte Nádržkajezlevloženáaventilnajejspod- nej časti nie je otvorený Jemne stlačte nádržku tak, aby sa ventil na jej spodnej časti otvoril. V spojke nádržky sú vzduchové bubliny Postupujte podľa pokynov uvedených v odseku „Príprava horúcej vody" až do vypustenia vody. Pena v káve je tmavá (káva po- maly vychádza z ústia) Namletá káva je príliš stlačená Stlačte kávu menej Množstvo namletej kávy je zvýšené Znížte množstvo namletej kávy Sprcha kotla espressa je upchatá Vykonajte čistenie podľa odseku „Čistenie sprchy kotla“ Filter je upchatý Vykonajte čistenie podľa odseku „Čistenie kávo- vých filtrov“ Namletá káva je príliš jemná alebo vlhká Používajte iba kávu namletú pre kávovary na espresso a uistite sa, že nie je príliš vlhká Kvalita namletej kávy nie je správneho typu Zmeňte kvalitu namletej kávy.Káva má kyslú vôňu RIEŠENIE ŤAŽKOSTÍ Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania. Ak sa problém nebude dať odstrániť opísaným spôsobom, zavolajteTechnickú Asistenciu.
Strana: 8
144 Káva má kyslú chuť Opláchnutie po odvápnení nebolo dostatočné Po odvápnení opláchnite prístroj podľa pokynov uvedených v odseku„Odvápnenie“ Počas prípravy kapučína sa ne- tvorí mliečna pena Model ECP35.31: koliesko je v polohe “HOT MILK”(HORÚCE MLIEKO) Model ECP35.31: otočte koliesko do polohy “CAPPUCCINO” Mlieko nie je dostatočne studené Vždy používajte mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke. Zariadenie na výrobu kapučína je špinavé Očistite zariadenie na výrobu kapučína podľa po- kynov uvedených v odseku „Čistenie zariadenia na výrobu kapučína" Vodný kameň vnútri hydraulického obvodu Vykonajte odvápnenie podľa odseku„Odvápnenie“ Spotrebič sa vypne Došlo k automatickému vypnutiu Stlačte vypínač ON/OFF pre opätovné zapnutie spotrebiča. Spotrebič sa vypne po niekoľ- kých sekundách od zapnutia Koliesko výberu funkcie nie je v polohe I (standby) Otočte gombíkom pre voľbu funkcie do polohy I (standby) a potom stlačte tlačidlo ON/OFF.
Značka:
DeLonghi
Produkt:
Kávovary
Model/názov:
Nespresso Lattissima Touch
Typ súboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Slovenský