Nespresso Lattissi... príručka
Príručka DeLonghi Nespresso LattissimaOne

Používateľská príručka pre DeLonghi Nespresso Lattissima One v jazyku Holandský. Táto príručka PDF má počet strán 198.

PDF 198 1.1mb

Pozrite si príručku k DeLonghi Nespresso Lattissima One nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

MANUALSCAT | SK

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa DeLonghi Nespresso Lattissima One, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou DeLonghi Nespresso Lattissima One. Opíšte svoje ťažkosti s DeLonghi Nespresso Lattissima One čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o DeLonghi Nespresso Lattissima One

Strana: 1
Bezpečnostné pokyny UPOZORNENIE/ VAROVANIE NEBEZPEČENSTVO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM POŠKODENÝ SIEŤOVÝ KÁBEL IHNEĎ ODPOJTE! POZOR! HORÚCI POVRCH UPOZORNENIE: tento symbol označuje riziko poranenia používateľa alebo poškodenia prístroja. Prečítajte si, prosím, príslušnú časť návodu týkajúcu sa bezpečnostných pokynov. PRE VAŠU INFORMÁCIU: v prípadoch, keď je zobrazený tento symbol, riaďte sa pokynmi pre správne a bezpečné používanie prístroja. UPOZORNENIE: informácie o bezpečnostných pokynoch sú súčasťou balenia spotrebiča. Pred prvým použitím si ich pozorne preštudujte. Odložte ich na miesto, kde k nim máte prístup a môžete sa k nim kedykoľvek vrátiť. • Spotrebič je určený na prípravu nápojov podľa týchto pokynov. • Nepoužívajte spotrebič na iné účely než na tie, na ktoré je určený. • Tento spotrebič je určený na použitie v interiéri a nesmie byť vystavený extrémnym teplotám. • Chráňte zariadenie pred priamym slnečným svetlom a dlhším pôsobením vody a vlhkosti. • Spotrebič je určený výlučne na použitie v domácnostiach. Nie je určený na použitie: v zamestnaneckých kuchynkách v obchodoch, kanceláriách či na iných pracoviskách; na chatách a chalupách; v hoteloch, moteloch, penziónoch a ostatných ubytovacích zariadeniach. • Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, ak na ne dohliadajú dospelí, deti boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a sú si plne vedomé rizík spojených s používaním spotrebiča. Čistenie a údržbu smú vykonávať deti od 8 rokov, vždy len pod dohľadom dospelého. • Udržujte spotrebič a kábel mimo dosahu detí do 8 rokov. • Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby, ktorých skúsenosti či znalosti sú nedostatočné, môžu tento spotrebič používať za predpokladu, že sú pod dohľadom, alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú rizikám. • Deti nesmú spotrebič používať ako hračku. • Výrobca nenesie zodpovednosť a neposkytuje záruku v prípade komerčného využitia spotrebiča, v prípade nevhodného zaobchádzania alebo použitia. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené použitím na iné účely, než na aké je spotrebič určený, nesprávnym použitím, neprofesionálnou opravou alebo nedodržaním inštrukcií uvedených v návode na použitie. Vyhýbajte sa riziku smrteľného poranenia elektrickým prúdom a nebezpečenstvu požiaru. • V prípade núdze ihneď vytiahnite zástrčku zo zásuvky. SK 121
Strana: 2
• Prístroj zapájajte len do vhodných, ľahko prístupných a uzemnených zásuviek. Ubezpečte sa, že napätie zdroja je rovnaké ako napätie uvedené na výkonovom štítku. Použitím nesprávneho zdroja pripojenia zaniká záruka. Spotrebič môže byť pripojený až po inštalácii. • Kábel neohýbajte a neťahajte cez ostré hrany, neprivierajte (napr. do dverí) a nenechávajte voľne visieť. • Udržujte šnúru v suchu a nevystavujte ju vysokým teplotám. • Ak je šnúra alebo zástrčka poškodená, musí ju vymeniť výrobca, ním poverená osoba alebo osoba podobne kvalifikovaná. • Ak je šnúra či zástrčka poškodená, spotrebič nezapínajte. Spotrebič v takom prípade vráťte do Nespresso Clubu alebo odovzdajte autorizovanému zástupcovi spoločnosti Nespresso. • Ak musíte použiť predlžovací kábel, je potrebné použiť len uzemnený kábel s prierezom minimálne 1,5 mm2 alebo kábel so zodpovedajúcim príkonom. • Nikdy neukladajte spotrebič na horúci povrch či do blízkosti tepelných zdrojov, ako radiátory, kachle, pece, plynové horáky, otvorený oheň a pod. • Spotrebič vždy umiestnite na rovný, pevný a vodorovný povrch. Povrch musí byť odolný voči teplu a kvapalinám, ako voda, káva, odvápňovací roztok a podobne. • Ak spotrebič nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte ho z elektrickej siete. Pri vyťahovaní šnúry zo zásuvky ťahajte za zástrčku, nie za šnúru, aby nedošlo k poškodeniu šnúry. • Pred čistením a údržbou vytiahnite šnúru z elektrickej zásuvky a nechajte prístroj vychladnúť. • Ak potrebujete spotrebič odpojiť, zastavte prípravu kávy a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky. • Nikdy sa nedotýkajte šnúry mokrými rukami. • Nikdy neponárajte spotrebič ani jeho časť do vody alebo inej tekutiny. • Nikdy nedávajte zariadenie alebo jeho časti do umývačky riadu. Výnimkou je systém Rapid Cappuccino. • Elektrina a voda je nebezpečná kombinácia, môže spôsobiť smrteľné zranenie elektrickým prúdom. • Nerozoberajte spotrebič. Zariadenie je pod napätím. • Do otvorov nič nevkladajte, mohli by ste spôsobiť požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom! • Použitie príslušenstva, ktoré výrobca neodporúča, môže mať za následok požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poranenia osôb. Pri používaní spotrebiča sa vyhýbajte možným poškodeniam prístroja a nebezpečenstvu zranenia. • Zariadenie, ktoré je práve v prevádzke, nikdy nenechajte bez dozoru. • Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené, ak vám spadlo na zem, alebo nefunguje, ako by malo. Bezpečnostné pokyny SK 122
Strana: 3
Ihneď vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Kontaktujte Nespresso Club alebo autorizovaného zástupcu spoločnosti Nespresso. • Poškodený spotrebič môže spôsobiť zranenie elektrickým prúdom, popáleniny a požiar. • Vždy úplne sklopte páku a nikdy ju nezdvíhajte počas prevádzky prístroja. Mohlo by dôjsť k obareniu. • Nedávajte prsty pod výpust kávy, hrozí riziko obarenia. • Nevkladajte prsty do priestoru na kapsuly. • Nedotýkajte sa plôch, ktoré sa zahrievajú počas prípravy kávy a po jej príprave alebo pri odstraňovaní vodného kameňa. Ide hlavne o výpust mlieka a odvápňovaciu trysku. Používajte páky a otočné regulátory. • V prípade, že naprogramujete objem väčší než 150 ml, nechajte pred ďalším použitím kávovar na 5 minút vychladnúť. Hrozí prehriatie! • V prípade, že čepele neprerazia kapsulu, voda by mohla prúdiť okolo kapsuly a poškodiť kávovar. • Nikdy nepoužívajte použitú, poškodenú alebo zdeformovanú kapsulu. • Ak sa kapsula zasekne v priestore na kapsuly, vypnite kávovar a predtým než čokoľvek urobíte, odpojte ho z elektrickej siete. Kontaktujte Nespresso Club alebo autorizovaného zástupcu spoločnosti Nespresso. • Nádržku na vodu vždy naplňte studenou a čerstvou pitnou vodou. • V prípade, že kávovar nebudete dlhšie používať (dovolenka a pod.), vylejte vodu z nádržky. • V prípade, že ste kávovar niekoľko dní (napr. cez víkend) nepoužívali, vymeňte vodu v nádržke. • Nepoužívajte spotrebič bez zbernej misky a mriežky na odkvapkávanie, aby sa do okolia kávovaru nevyliala káva ani iné kvapaliny. • Nepoužívajte silné čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Na čistenie povrchu kávovaru použite čistú vlhkú utierku a jemný čistiaci prostriedok. • Prístroj čistite len čistými pomôckami. • Pri rozbaľovaní kávovaru odstráňte plastovú fóliu a vyhoďte ju do príslušného smetného koša. • Tento spotrebič je určený na použitie kávových kapsúl Nespresso, ktoré môžete zakúpiť výlučne v Nespresso Clube alebo v sieti výhradného zastúpenia spoločnosti Nespresso. • Všetky prístroje Nespresso prechádzajú prísnymi kontrolami. Testy spoľahlivosti v podmienkach normálneho použitia sa vykonávajú na náhodne vybraných kávovaroch. Tie potom môžu vykazovať známky bežného použitia. • Nespresso si vyhradzuje právo meniť návody na použitie bez predchádzajúceho upozornenia. Odstránenie vodného kameňa • Správne použitý odvápňovací roztok Nespresso pomáha zabezpečiť správne SK 123
Strana: 4
fungovanie kávovaru počas jeho životnosti a umožňuje konzistentne pripravovať kávu tak, aby pôžitok z nej bol stále rovnaký ako v prvý deň používania. • Vodný kameň odstraňujte podľa inštrukcií v užívateľskej príručke. Informácie o odstraňovaní vodného kameňa nájdete tiež na webovej stránke Nespresso www.nespresso.com/ descaling UPOZORNENIE: roztok na odstránenie vodného kameňa môže byť zdraviu škodlivý. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou a citlivými plochami. Použitie nevhodných produktov by mohlo spôsobiť poškodenie kávovaru alebo nedostatočné odstránenie vodného kameňa. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa odstránenia vodného kameňa, kontaktujte, prosím, Nespresso Club. TENTO NÁVOD STAROSTLIVO UCHOVAJTE. Odovzdajte ho každému ďalšiemu užívateľovi kávovaru. Tento návod je tiež k dispozícii vo formáte PDF na nespresso.com Bezpečnostné pokyny SK 124
Strana: 5
Welcome LATTISSIMA ONE SERVE MY MACHINE Lattissima One Obsah balenia Sada kapsúl Sada uvítacích brožúr Nespresso 1x prúžok na testovanie tvrdosti vody, priložený v návode na použitie Návod na použitie Kávovar Nespresso je exkluzívny systém, ktorý vám zakaždým pripraví dokonalé Espresso. Všetky kávovary Nespresso sú vybavené jedinečným systémom prípravy kávy, ktorý zaručuje tlak až 19 barov. Všetky parametre prípravy kávy boli veľmi citlivo nastavené tak, aby sa z káv uvoľnili všetky arómy, aby káva získala správnu konzistenciu a aby sa na nej vytvorila mimoriadne hustá a jemná crema. UPOZORNENIE: tento symbol označuje riziko poranenia používateľa alebo poškodenia prístroja, prečítajte si, prosím, príslušnú časť návodu týkajúcu sa bezpečnostných pokynov. PRE VAŠU INFORMÁCIU: v prípadoch, keď je zobrazený tento symbol, riaďte sa pokynmi na správne a bezpečné používanie prístroja. CZ SK 125 Lattissima One/ Nespresso je exkluzivní systém, který vám pokaždé připraví dokonalé Espresso. Všechny kávovary Nespresso jsou vybaveny jedinečným extrakčním systémem, který zaručuje až tlak 19 barů. Každý parametr byl vypočítán s naprostou přesností tak, aby se z každé kapsle uvolnilo veškeré aroma, káva získala správnou konzistenci a vytvořila se mimořádně hustá a jemná crema. Obsah balení/  Sada kapslí  Uvítací desky Nespresso  1x proužek na testování tvrdosti vody, vložený v návodu k použití  Návod k použití  Kávovar UPOZORNĚNÍ: tento symbol upozorňuje na riziko úrazu nebo poškození přístroje, nahlédněte do bezpečnostních pokynů. INFORMACE: pokud je zobrazený tento symbol, řiďte se pokyny pro správné a bezpečné používání kávovaru.
Strana: 6
4°c Stlačte tlačidlo na boku nádoby na mlieko a odnímte ju. Odpojte hadičku na prívod mlieka. Pri rozoberaní a skladaní otočte výpust mlieka do zvislej polohy, umožní vám to rozobrať a zložiť systém Rapid Cappuccino. Stlačte tlačidlo na boku nádoby na mlieko a vytiahnite výpust. Montáž/demontáž systému Rapid Cappuccino Ako pripraviť Cappuccino a Latte Macchiato Stlačte tlačidlo na boku nádoby na mlieko a potiahnutím uvoľnite konektor systému Rapid Cappuccino. Naplňte nádobu na mlieko až po jednu z dvoch označených úrovní: Cappuccino Latte Macchiato Zatvorte nádobu na mlieko a pripojte systém Rapid Cappuccino. Kávovar sa zohrieva približne 15 sekúnd (kontrolky blikajú). PRE VAŠU INFORMÁCIU: systém Rapid Cappuccino nefunguje s vodou. PRE VAŠU INFORMÁCIU: na prípravu nápoja sa spotrebuje všetko mlieko. Ak chcete dokonalú mliečnu penu, použite plnotučné alebo polotučné mlieko z chladničky (teplota cca 4° C). Systém na prípravu mlieka nie je určený na použitie rastlinného mlieka. CZ SK 128 Montáž/demontáž systému Rapid Cappuccino/ Příprava Cappuccina - Latte Macchiata/ Stiskněte tlačítko na boku víka a vyjměte nádobu na mléko. Odpojte hadičku na přívod mléka. Výpust mléka otočte do vertikální polohy, abyste mohli systém rozložit a znovu složit. Výpust mléka uvolníte stisknutím tlačítka na boku víka. Naplňte nádobu na mléko po jednu z rysek: Cappuccino Latte Macchiato Zavřete nádobu na mléko a připojte systém Rapid Cappuccino ke kávovaru. Kávovar se přibližně 15 sekund nahřívá (kontrolky blikají). POZNÁMKA: systém Rapid Cappuccino nefunguje s vodou. POZNÁMKA: na přípravu nápoje bude spotřebováno všechno mléko.    Stiskněte tlačítko na boku víka a zatáhněte, abyste odemkli konektor systému Rapid Cappuccino.  Pro dokonalou mléčnou pěnu použijte plnotučné nebo polotučné mlieko z lednice (teplota cca 4° C). Systém na přípravu mléka není určen pro použití rostlinného mléka.
Strana: 7
Nesvieti žiadna kontrolka. - Skontrolujte zástrčku, zásuvku, napätie a poistky. V prípade problémov volajte Nespresso Club. Netečie voda ani káva. - Nádržka na vodu je prázdna. Naplňte nádržku na vodu. - V prípade potreby odstráňte vodný kameň, pozri Odstránenie vodného kameňa. Káva vyteká veľmi pomaly. - Prúd závisí od druhu kávy. - V prípade potreby odstráňte vodný kameň, pozri Odstránenie vodného kameňa. Netečie káva, len voda (napriek vloženej kapsule). - V prípade problémov pošlite zariadenie na opravu alebo kontaktujte Nespresso Club. Káva nie je dostatočne horúca. - Predhrejte šálku. - V prípade potreby odstráňte vodný kameň, pozri Odstránenie vodného kameňa. Priestor na vkladanie kapsúl preteká (v nádobe na použité kapsuly je voda). - Vložte kapsulu správne. Ak dôjde k pretekaniu vody, kontaktujte Nespresso Club. Kontrolky nepravidelne blikajú - Pošlite zariadenie na opravu alebo kontaktujte Nespresso Club. Všetky tlačidlá 10 sekúnd blikajú a potom sa kávovar automaticky vypne. - Upozornenie na poruchu, kávovar treba opraviť. Pošlite zariadenie na opravu alebo kontaktujte Nespresso Club. Všetky 3 tlačidlá rýchlo trikrát zablikajú a kávovar je opäť v pohotovostnom režime. - Nádržka na vodu je prázdna. Bliká kontrolka upozorňujúca na potrebu odstránenia vodného kameňa a potrebu čistenia. - Kávovar je v režime Menu. Stlačte tlačidlo Káva s mliekom a podržte tri sekundy. Ukončíte tým režim Menu. Ak 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, režim Menu sa ukončí automaticky. Kontrolka odstránenia vodného kameňa svieti oranžovým svetlom. - Kávovar signalizuje potrebu odvápnenia podľa počtu pripravených nápojov. Odstráňte vodný kameň. Kontrolka upozorňujúca na potrebu odvápnenia bliká oranžovým svetlom a tlačidlo Teplá mliečna pena neprerušovane svieti. - Stroj je v režime odstraňovania vodného kameňa. Stlačením tlačidla Káva s mliekom spusťte odstraňovanie vodného kameňa. Kontrolka upozorňujúca na potrebu čistenia svieti oranžovým svetlom. - Rozoberte systém Rapid Cappuccino a umyte všetky diely v hornej čiasti umývačky riadu. Ak nemáte umývačku riadu, postupujte podľa návodu v časti „Ručné umývanie systému Rapid Cappuccino“. Všetky tri tlačidlá na prípravu kávy a tlačidlá na prípravu mliečnych nápojov striedavo blikajú. - Kávovar je prehriaty, nechajte ho vychladnúť. - Prístroj bude po vypustení približne 10 minút zablokovaný. Páku nie je možné sklopiť úplne. - Vyprázdnite nádobu na použité kapsuly. Uistite sa, že v nádobe na použité kapsuly nie je zablokovaná kapsula. Kvalita mliečnej peny nie je na požadovanej úrovni. - Používajte plnotučné alebo polotučné kravské mlieko z chladničky (teplota cca 4° C). - Vypláchnite systém po každej príprave kávy s mliekom (pozri „Ručné umývanie systému Rapid Cappuccino“). - Odstráňte vodný kameň (pozri str. 135). - Nepoužívajte zmrazené mlieko. - Ubezpečte sa, že prívod vzduchu je čistý. Pozri „Ručné umývanie systému Rapid Cappuccino“. Nedarí sa mi vstúpiť do Menu. - Ubezpečte sa, že ste odňali nádobu na mlieko. - Stlačte tlačidlo na prípravu mlieka a podržte 3 sekundy. - Odpojte odvápňovaciu trysku. Systém na prípravu mlieka sa nespustí. - V nádobe na mlieko musí byť minimálne 30 ml mlieka. - Systém nefunguje s vodou. - Systém nie je uspôsobený na používanie rastlinného mlieka (ryžové, atď.). Nádoba na mlieko sa nedá rozobrať. - Ak chcete uvoľniť pripojené časti, stlačte tlačidlo na boku nádoby s mliekom. - Pozri „Montáž/demontáž systému Rapid Cappuccino“. Vypnutie zariadenia. - Stlačte tlačidlá Espresso a Lungo a podržte ich tri sekundy. Keď sa kávovar vypne, ozval sa zvuk. - Tento zvuk označuje vypnutie kávovaru. Riešenie problémov SK 141
Značka:
DeLonghi
Produkt:
Kávovary
Model/názov:
Nespresso Lattissima One
Typ súboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Portugalský, Poľský, Český, Slovenský, Maďarský