Magnifica S ECAM 2... príručka
Príručka DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB

Používateľská príručka pre DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB v jazyku Slovenský. Táto príručka PDF má počet strán 15.

PDF 15 1.1mb
Príručka DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB

Pozrite si príručku k DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

MANUALSCAT | SK

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB. Opíšte svoje ťažkosti s DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB

Strana: 1
171 SK Obsah Likvidácia..........................................................171 Úvod...................................................................172 Symboly použité v tomto návode...........................................172 Písmená v zátvorkách............................................................172 Problémy a opravy.................................................................172 Bezpečnosť........................................................172 Základné bezpečnostné predpisy...........................................172 Použitie v súlade s určením.............................172 Návod na použitie.............................................173 Popis..................................................................173 Popis spotrebiča ....................................................................173 Popis ovládacieho panela.......................................................173 Popis príslušenstva................................................................173 Popis nádržky na mlieko .......................................................173 Prípravné operácie...........................................173 Kontrola spotrebiča................................................................173 Inštalácia spotrebiča..............................................................173 Zapojenie spotrebiča..............................................................174 Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky.................................174 Zapnutie prístroja...........................................174 Vypnutie prístroja...........................................174 nastavenie menu...............................................175 Odvápňovanie........................................................................175 Nastavenie času.....................................................................175 Automatické vypnutie............................................................175 Automatické zapnutie............................................................175 Nastavenie teploty.................................................................175 Úspora energie.......................................................................175 Nastavenie tvrdosti vody........................................................176 Nastavenie jazyka..................................................................176 Inštalovať filter......................................................................176 Odstrániť filter.......................................................................176 Výmena filtra.........................................................................176 Hodnoty z výroby (reset)........................................................176 Štatistická funkcia..................................................................176 príprava kávy....................................................176 Voľba chuti kávy.....................................................................176 Voľba množstva kávy v šálke..................................................176 Nastavenie kávového mlynčeka.............................................177 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy........................177 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy....................................177 Príprava kávy použitím mletej kávy.......................................177 príprava nápojov s mliekom............................178 Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko .............................178 Regulácia množstva peny ......................................................178 Príprava kávy cappuccino.......................................................178 Príprava napeneného mlieka (bez kávy)................................178 Príprava mlieka bez peny (bez kávy)......................................178 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití...............................................................178 Programovanie množstva kávy alebo mlieka v šálke pre kávu cappuccino alebo mlieko.........................................179 príprava horúcej vody.....................................179 Modifikácia množstva automaticky vydávanej vody .............179 Čistenie..............................................................179 Čistenie nádobky na zvyšky kávy...........................................179 Čistenie odkvapkávacej misky a nádržky na kondenzát..........180 Čistenie vnútra spotrebiča......................................................180 Čistenie nádržky na vodu.......................................................180 Čistenie ústia vydávača kávy..................................................180 Čistenie násypky na sypanie vopred zomletej kávy................180 Čistenie vylúhovača...............................................................180 Čistenie nádržky na mlieko ...................................................181 Čistenie trysky horúcej vody/pary .........................................181 Odvápňovanie...................................................181 Programovanie tvrdosti vody........................182 Meranie tvrdosti vody............................................................182 Nastavenie tvrdosti vody........................................................182 zmäkčovací filter.............................................182 Inštalácia filtra.......................................................................182 Výmena filtra.........................................................................183 Odstránenie filtra...................................................................183 Technické údaje................................................183 správy zobrazené na displeji..........................184 Riešenie problémov..........................................185 Likvidácia V súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES sa prístrojnesmielikvidovaťspolusdomácimodpadom, ale je potrebné ho odovzdať do zberných stredísk.
Strana: 2
172 Úvod Ďakujeme Vám, že ste si vybrali automatický kávovar na prípravu kávy a cappuccina“ECAM22.360“. PrajemeVám veľa radosti zVášho nového spotrebiča. Urobte si niekoľkovoľnýchminútnaprečítanietohtonávodunapoužitie. Zabránite tak možnému riziku alebo poškodeniu prístroja. Symboly použité v tomto návode Dôležité upozornenia sú označené týmito symbolmi. Je absolútne nutné ich vždy prísne dodržiavať. Nebezpečenstvo! Nerešpektovanie môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života. Pozor! Nedodržaniepokynovmôžebyťalebojepríčinouzraneníalebo poškodenia spotrebiča. Nebezpečenstvopopálenia! Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou popálení alebo obarení. Poznámka: Tento symbol upozorňuje na informácie dôležité pre užívateľa. Písmená v zátvorkách Písmenávzátvorkáchzodpovedajúlegende,ktorájeuvedenáv Popise spotrebiča (str. 2-3). Problémy a opravy V prípade problémov sa najskôr pokúste odstrániť ich sami podľa pokynov uvedených v odstavcoch“Správy zobrazené na displeji“ na str. 184 a“Riešenie problémov“ na str. 185. Pokiaľ by tieto pokyny neviedli k náprave alebo pre získanie ďalších informácií odporúčame obrátiť sa telefonicky na asistenčnú zákaznícku službu na čísle uvedenom na liste “Zákaznícky servis“. Aksavašakrajinanenachádzanatomtozozname,zatelefonujte načíslouvedenévzáručnomliste.Preprípadnéopravyjetreba kontaktovať výhradne Technickú Asistenciu De’Longhi. Adresy sú uvedené v záručnom liste, ktorý je priložený k spotrebiču. Bezpečnosť Základné bezpečnostné predpisy Nebezpečenstvo! Keďže prístroj je napájaný z elektrickej siete, nie je možné vylúčiť zasiahnutie elektrickým prúdom. Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy: • Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky alebo nohy. • Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky. • Ubezpečtesa,žezásuvkaelektrickéhoprúdujevždyvoľne prístupná a zástrčka sa dá v prípade potreby vytiahnuť. • Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy neťahajte za prívodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť. • Prístroj celkom odpojíte stlačením hlavného vypínača na zadnej strane prístroja (obr. 2). • V prípade porúch sa nepokúšajte opraviť prístroj sami. Prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa naTechnický servis. • V prípade poškodenia zástrčky alebo prívodného elektrického kábla ich nechajte vymeniť výlučne v servisnomstrediskuDe’Longhi;predídetetakakémukoľvek riziku. Pozor! • Obalový materiál (sáčky z plastickej hmoty, polystyrén, atď.) uchovajte mimo dosahu detí. • Nedovoľte používať prístroj osobám (aj deťom) s obmedzenými rozumovými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťamialebosnedostatočnýmiskúsenosťamialebo znalosťami, ak nie sú pod pozorným dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a zdravie. Dohliadajte na deti a ubezpečte sa, že sa s prístrojom nehrajú. Nebezpečenstvo:Nebezpečenstvopopálenia! Tento prístroj produkuje horúcu vodu a počas jeho činnosti sa môže vytvárať vodná para. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou alebo neoparili horúcou parou. Použitie v súlade s určením Tento spotrebič je určený na prípravu kávy a na ohrievanie nápojov. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné. Tento spotrebič nie je vhodný pre obchodné použitie. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním spotrebiča. Tento prístroj je určený výhradne k použitiu v domácnosti. Nie je určený pre použitie v: • v prostredí používanom ako kuchyňa pracovníkmi v obchodoch, na úradoch a v iných pracovných priestoroch • agroturistike • v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach • prenajatých izbách
Strana: 3
173 SK Návod na použitie Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod. - Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov. Poznámka: Tento návod starostlivo uschovajte. V prípade odovzdania spotrebiča iným osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie. Popis Popis spotrebiča (str. 3 - A) A1. Ovládací panel A2. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy A3. Priestor pre šálky A4. Veko zásobníka na zrnkovú kávu A5. Vrchnák násypky na vopred namletú kávu A6. Násypka na sypanie vopred namletej kávy A7. Zásobník na zrnkovú kávu A8. Hlavný vypínač A9. Úložné miesto konektora napájacieho kábla A10. Nádržka na vodu A11. Dvierka vylúhovača A12. Vylúhovač A13. Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou) A14. Nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy A15. Vanička na zber kondenzácie A16. Podložka na šálky A17. Indikátor hladiny vody v odkvapkávacej miske A18. Odkvapkávacia miska A19. Tryska horúcej vody a pary Popis ovládacieho panela (str. 2 - B) Niektoré tlačidlá na paneli majú dvojitú funkciu: táto je uvedená vzátvorkáchvovnútripopisu. B1. Displej: sprievodca užívateľa pre používanie spotrebiča B2. Tlačidlo : na zapnutie a vypnutie prístroja B3. Tlačidlo MENU pre prístup do menu (Keď sa vstúpi do MENUprogramovania,máfunkciutlačidlaESC“(VYSTÚPIŤ): stlačísaprevýstupzozvolenejfunkcieanávratdohlavného menu) B4. Tlačidlo pre výdaj pary pre prípravu nápojov na báze mlieka (KeďsavstúpidoMENUprogramovania,máfunkciutlačidla <:stlačiťprenávratnaspäť) B5. Tlačidlo : na vypláchnutie (KeďsavstúpidoMENUprogramovania,máfunkciutlačidla >:stlačiťprepokračovaniedopredu) B6. Tlačidlo : pre prípravu kávy použitím mletej kávy. (KeďsavstúpidoMENU:tlačidlo“OK“sastlačínapotvrdenie zvolenéhohesla) B7. Tlačidlo pre voľbu arómy : stlačiť na zvolenie chuti kávy B8. Tlačidlo : na prípravu 1 šálky kávy “ristretto“ (malá káva) B9. Tlačidlo : na prípravu 2 šálok kávy “ristretto“ (malá káva) B10. Tlačidlo CAPPUCCINO: pre prípravu 1 šálky kávy cappuccino alebo napeneného mlieka B11. Tlačidlo : na prípravu 1 šálky kávy “lungo“ (veľká) B12. Tlačidlo : na prípravu 2 šálok kávy “lungo“ (veľká) Popis príslušenstva (str. 2 - C) C1. Napájací kábel C2. Dávkovacia odmerka C3. Štetec na čistenie C4. Vydávač horúcej vody C5. Zmäkčujúci filter (niektoré modely) C6. Reakčný prúžok“Total HardnessTest“ C7. Odvápňovač Popis nádržky na mlieko (str. 3 - D) D1. Gombík regulácie peny D2. Veko nádržky na mlieko D3. Hadička pre vydávanie napeneného mlieka (regulovateľná) D4. Nádržka na mlieko D5. Nasávacia hadička na mlieko Prípravné operácie Kontrola spotrebiča Po vybalení skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený a či sú v obale všetky časti príslušenstva. Ak na spotrebiči vidno poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De’Longhi. Inštalácia spotrebiča Pozor! Pri inštalácii prístroja dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia: • Spotrebič sa pri činnosti zahrieva a vyžaruje teplo do okolitého prostredia. Po umiestnení prístroja na pracovnú plochu sa uistite, že medzi plochami prístroja, bočnými stenami a zadnou časťou zostal voľný priestor najmenej 3 cm a nad prístrojom aspoň 15 cm.
Strana: 4
174 • Eventuálne prenikanie vody do prístroja by ho mohlo poškodiť. Neumiestňujte prístroj v blízkosti vodných kohútikov alebo drezov. • Prístroj by sa mohol poškodiť, ak dôjde k zamrznutiu vody v jeho vnútri. Prístroj neinštalujte v prostredí, kde by teplota mohla klesnúť pod bod mrazu. • Prívodnýelektrickýkábelumiestnitetak,abysanepoškodil o ostré hrany a aby sa nedotýkal teplých povrchov (napr. elektrickej platničky). Zapojenie spotrebiča Pozor! Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti odpovedá napätiu uvedenému na štítku na zadnej strane spotrebiča. Spotrebič zapojte iba do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym príkonom 10Aa vybavenou výkonným uzemnením. Vprípade,žezásuvkaazástrčkaspotrebičaniesúkompatibilné, je treba nahradiť zásuvku za odpovedajúci typ; táto výmena musí byť vykonaná iba kvalifikovaným odborníkom. Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky Poznámka: • Spotrebič bol výrobcom skontrolovaný s použitím kávy, preto je celkom normálne, ak v mlynčeku nájdete stopy kávy.Výrobca zaručuje, že prístroj je úplne nový. • Odporúčame vám čo najskôr vykonať nastavenie tvrdosti vodypodľapostupupopísanéhovodstavci“Programovanie tvrdosti vody“ (str. 182). 1. Zasuňtekonektornapájaciehokábladopríslušnéhomiesta na zadnej strane prístroja a zapojte prístroj do elektrickej siete (obr. 1), uistite sa, že hlavný vypínač, nachádzajúci sa nazadnejstraneprístroja,jestlačený(obr.2). Je nevyhnutné nastaviť jeden z jazykov, ktoré sú k dispozícii (jazyky sa striedajú vždy po približne 3 sekundách): 2. Keď sa objaví slovenčina, stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo (obr. 3) až kým sa na displeji neobjaví správa:“SLOVENSKY nastavené“. Pokračujte potom podľa inštrukcií uvedených na displeji samotného spotrebiča: 3. “NAPLNIŤ NÁDRŽKU!“: vytiahnite nádržku na vodu, naplňte ju čerstvou vodou až po rysku MAX (obr. 4A) a potom ju vložte späť na pôvodné miesto (obr. 4B). 4. Umiestnite pod vydávač vody nádobu s minimálnym obsahom100ml(obr.5). 5. “Zasunúť vydávač vody“: Skontrolujte, či je vydávač horúcej vody zasunutý na tryske a umiestnite pod vydávač vodynádobusminimálnymobjemom100ml(obr.5). 6. Na displeji sa objaví nápis“Horúca voda Potvrdiť?“. 7. Stlačtetlačidlo prepotvrdenie;prístrojvydávodu a potom sa automaticky vypne. Teraz je kávovar pripravený na normálne používanie. Poznámka: • Pri prvom použití spotrebiča je treba pripraviť 4-5 káv a 4-5 kapučínov, než prístroj dosiahne požadovaného výsledku. Zapnutie prístroja Poznámka: Pred prvým zapnutím prístroja skontrolujte, či je hlavný vypínač, nachádzajúci sa na zadnej strane prístroja, stlačený (obr. 2). Prikaždomzapnutíspotrebičaprebehnecyklusautomatického predhrievania a prepláchnutia, ktorý nie je možné prerušiť. Prístroj je pripravený na použitie až po vykonaní tohto cyklu. Nebezpečenstvopopálenia! Počas oplachovania z ústí vydávača kávy vytečie trochu horúcej vody, ktorá sa zachytáva do odkvapkávacej misky, nachádzajúcej sa pod vydávačom. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou. • Prístrojzapnitestlačenímtlačidla (obr.6):nadispleji sa objaví správa“Zohrievanie, Čakajte prosím...“. Po úplnom ukončení zahrievania sa na prístroji zobrazí ďalšia správa: “Oplachovanie…“; týmto spôsobom, okrem zohrievania kotla, prístroj pokračuje vo vysielaní vody do vnútorných potrubí, aby sa aj tieto zohriali. Prístroj dosiahne správnu teplotu, keď sa na displeji objaví správa“Pripravený na použitie Normálna chuť“. Vypnutie prístroja Pri každom vypnutí spotrebič vykoná cyklus automatického opláchnutia, ktoré nie je možné prerušiť. Nebezpečenstvopopálenia! Počas oplachu vytečie z ústí vydávača kávy trochu horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou. Pre vypnutie prístroja stlačte tlačidlo (obr. 6). Prístroj vykoná prepláchnutie a potom sa vypne (stand-by). Poznámka: Pokiaľ prístroj nebude dlhšiu dobu používaný, odpojte ho od elektrickej siete:
Strana: 5
175 SK • najskôr prístroj vypnite stlačením tlačidla (obr. 6). • stlačte hlavný vypínač (obr. 2). Pozor! Nikdy nestlačte hlavný vypínač, pokiaľ je prístroj zapnutý. nastavenie menu DomenuprogramovaniavstúpitestlačenímtlačidlaMENU. Odvápňovanie Pre inštrukcie, týkajúce sa odvápňovania, pozri pokyny na str. 181. Nastavenie času Ak si prajete regulovať čas, postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do menu; 2. Stlačte tlačidlo, alebo , kým sa na displeji neobjaví nápis“Nastavenie času“; 3. Stlačte tlačidlo ; 4. Stlačte alebo alebo pre zmenu hodín; 5. Stlačte tlačidlo pre potvrdenie; 6. Stlačte alebo alebo pre zmenu minút; 7. Stlačte tlačidlo pre potvrdenie. Čas je týmto spôsobom nastavený: stlačte potom tlačidlo MENU pre výstup z menu. Automatické vypnutie Jemožnézmeniťautomatickévypnutietak,abysaprístrojvypol po 15 alebo 30 minútach alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách. 1. Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do menu; 2. Stlačte tlačidlo , alebo , kým sa na displeji neobjaví nápis“Automatické vypnutie“; 3. Stlačte tlačidlo ; 4. Stlačtetlačidlo alebo , kým sa neobjaví zvolený čas fungovania (15 alebo 30 minút, alebo 1, 2 či 3 hodiny); 5. Stlačte tlačidlo pre potvrdenie. Automatické vypnutie je takto preprogramované: stlačte potom tlačidlo MENU pre výstup z menu. Automatické zapnutie Jemožnénastaviťhodinuautomatickéhozapnutiatak,abybol prístroj hotový k použitiu v určenom čase (napríklad ráno) a aby bolo možné hneď urobiť kávu. Poznámka: Pre aktiváciu tejto funkcie je potrebné, aby bol čas nastavený presne. 1. Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do menu; 2. Stlačte tlačidlo alebo počkajte, pokým sa neobjaví nápis“Automatické zapnutie“; 3. Stlačte tlačidlo : na displeji sa objaví nápis “Aktivovať?“; 4. Stlačte tlačidlo pre potvrdenie; 5. Stlačtetlačidlo alebo pre zmenu hodín; 6. Stlačte tlačidlo pre potvrdenie; 7. Stlačte alebo alebo pre zmenu minút; 8. Stlačte tlačidlo pre potvrdenie; 9. Potom stlačte tlačidlo MENU pre výstup z menu. Po potvrdení času je aktivácia automatického zapnutia signalizovaná na displeji symbolom , ktorý sa zobrazí vedľa hodín a pod položkou menu Automatické zapnutie. Pri deaktivácii funkcie postupujte nasledovne: 1. Zvoľte v menu heslo automatické zapnutie; 2. Stlačte tlačidlo : na displeji sa objaví nápis “Deaktivovať?“; 3. Stlačte tlačidlo pre potvrdenie. Displej už nezobrazuje symbol . Nastavenie teploty Ak si prajete zmeniť teplotu vody (nízka, stredná, vysoká,maximálna) použitej pri príprave kávy, postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do menu; 2. Stlačte tlačidlo alebo , kým sa na displeji neobjaví nápis“Nastaviť teplotu“; 3. Stlačte tlačidlo ; 4. Stlačte tlačidlo alebo , kým nie je požadovaná teplota(nízka,stredná,vysoká,maximálna)zobrazenána displeji; 5. Stlačte tlačidlo pre potvrdenie. Teplota je takto preprogramovaná: stlačte potom tlačidlo MENU pre výstup z menu. Úspora energie Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať režim pre úsporu energie. Keď je táto funkcia aktívna, znižuje spotrebu elektrickej energie v súlade s platnou európskou legislatívou. Aktivácia režimu úspory spotreby je označená hviezdičkou pod heslom“Úspora energie“. 1. Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do menu; 2. Stlačte tlačidlo alebo , kým sa neobjaví nápis “Úspora energie“; 3. Stlačte tlačidlo : na displeji sa objaví nápis “Aktivovať?“ alebo“Vypnúť?“; 4. Stlačte tlačidlo pre aktiváciu alebo deaktiváciu režimu úspory energie. Potom stlačte potom tlačidlo MENU pre výstup z menu. Keď je funkcia aktívna, približne po 1 minúte nečinnosti sa na displeji objaví nápis“Úspora energie“.
Strana: 6
176 Poznámka: V režime úspory energie môže trvať niekoľko sekúnd, kým nezačne prístroj vydávať prvú kávu, pretože sa musí zohriať. Nastavenie tvrdosti vody Pre inštrukcie, týkajúce sa nastavenia tvrdosti vody, pozri pokyny na str. 182. Nastavenie jazyka Ak si prajete zmeniť jazyk, postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do menu; 2. Stlačte tlačidlo alebo , kým sa na displeji neobjaví nápis“Nastaviť jazyk“; 3. Stlačte tlačidlo ; 4. Stlačte tlačidlo alebo , kým sa na displeji neobjaví požadovaný jazyk; 5. Stlačte tlačidlo pre potvrdenie. Jazyk je takto nastavený: stlačte potom tlačidlo MENU pre výstup z menu. Inštalovať filter Pre inštrukcie, týkajúce sa inštalácie filtra konzultujte odstavec “Inštalácia filtra“ (str. 182). Odstrániť filter Pre inštrukcie, týkajúce sa odstránenia filtra konzultujte odstavec“Odstránenie filtra“ (str. 183). Výmena filtra Pre inštrukcie, týkajúce sa výmeny filtra konzultujte odstavec “Výmena filtra“ (str. 183). Hodnoty z výroby (reset) Pomocoutejtofunkciesaobnoviahodnotynastavenévovýrobe pre celú ponuku (okrem jazyka, ktorý zostane stávajúci). 1. Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do menu; 2. Stlačte tlačidlo alebo , kým sa na displeji neobjaví nápis“Hodnoty z výroby“; 3. Stlačte tlačidlo ; 4. Na displeji sa zobrazí nápis“Potvrdiť?“; 5. Stlačte tlačidlo pre potvrdenie a vystúp. Štatistická funkcia Pomocou tejto funkcie sa zobrazia štatistické údaje prístroja. Pre ich zobrazenie postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do menu; 2. Stlačte tlačidlo alebo počkajte, pokým sa neobjaví nápis“Štatistika“; 3. Stlačte tlačidlo ; 4. Stlačením tlačidla alebo je možné skontrolovať: - koľko káv bolo vydaných - koľko procesov odvápňovania bolo vykonaných - koľko litrov vody bolo celkove vydaných - koľkokrát bol vymenený zmäkčovací filter - počet vydaných nápojov s mliekom (cappuccino). 5. Stlačte potom dvakrát tlačidlo pre výstup z menu. príprava kávy Voľba chuti kávy Prístroj je nastavený z výroby tak, aby vydával kávu bežnej chute. Môžete si vybrať jednu z týchto chutí: Chuť extra-jemná Jemná chuť Normálna chuť Výrazná chuť Veľmi výrazná chuť Aby ste chuť kávy zmenili, opakovane stláčajte tlačidlo (obr. 7), kým sa na displeji nezobrazí želaná chuť. Voľba množstva kávy v šálke Prístroj je nastavený z výroby tak, aby automaticky vydával nasledujúce množstvá kávy: - káva ristretto (malá káva), ak stlačíte tlačidlo (≃40ml); - káva lungo (veľká káva), ak stlačíte tlačidlo (≃120ml); - dve kávy ristretto (malá káva), ak stlačíte tlačidlo ; - dve kávy lungo (veľká káva), ak stlačíte tlačidlo . Ak si prajete upraviť množstvo kávy, ktorú spotrebič vydá automaticky do šálky, postupujte nasledujúcim spôsobom: - stlačte a podržte stlačené tlačidlo, ktorým chcete zmeniť množstvo kávy, až kým sa na displeji neobjaví nápis “Naprogr. množstva“: potom tlačidlo uvoľnite; - akonáhle káva v šálke dosiahne požadovanú hladinu, stlačte znovu rovnaké tlačidlo, čím uložíte do pamäte nové množstvo. Teraz, stlačením tohto tlačidla, si prístroj uloží nové nastavenie. Nastavenie kávového mlynčeka Mlynček na kávu nie je treba regulovať, aspoň spočiatku, lebo bol výrobcom nastavený tak, aby bolo dosiahnuté správne vydávanie kávy.
Strana: 7
177 SK Pokiaľ však po príprave prvých káv je výsledok výdaja málo konzistentnýalebosmalýmmnožstvompeny,alebojepomalý (po kvapkách), je nutné previesť úpravu pomocou gombíka na reguláciu stupna hrubosti mletia (obr. 8). Poznámka: Regulačný gombík je možné otočiť, len kým je kávový mlynček v chode. Ak káva vyteká pomaly alebo nevyteká vôbec, otočte o jedno cvaknutie v smere hodinových ručičiek. Naopak,prezískaniehustejšejkávya pre zlepšenie vzhľadu peny otočte v protismere hodinových ručičiek (nie viac ako o jedno cvaknutie naraz, pretože ináč by káva mohla vychádzať po kvapkách). Efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 po sebe nasledujúcich káv. Ak po tejto úprave výsledok eště nie je uspokojivý, je potrebné zopakovať úpravu otočením gombíka o ďalšie cvaknutie. Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom: • predprípravouvykonajteprepláchnutiestlačenímtlačidla : z vydávača kávy tečie horúca voda, ktorá zohrieva vnútorný okruh prístroja a postará sa o zvýšenie teploty pripravovanej kávy; • nahrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda); • zvýšte teplotu kávy v menu programovania (str. 175). Príprava kávy použitím zrnkovej kávy Pozor! Nepoužívajtekaramelizovanékávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a poškodiť ho. 1. Nasypte zrnkovú kávu do príslušnej nádoby (obr. 9). 2. Umiestnite pod ústia vydávača kávy: - 1 šálku, ak chcete pripraviť 1 kávu (obr. 10); - 2 šálky, ak chcete pripraviť 2 kávy (obr. 11). 3. Vydávač kávy znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálkam: dosiahnete tak lepšiu penu (obr. 12). 4. Stlačte tlačidlo požadovaného výdaja. RISTRETTO LUNGO 5. Príprava začne a na displeji sa zobrazí názov zvolenej kávy. Po dokončení prípravy je prístroj pripravený na dalšie použitie. Poznámka: • Kým spotrebič pripravuje kávu, výdaj je možné v kedykoľvek zastaviť stlačením jedného tlačidla pre výdaj. • Pokiaľ si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí po dokončenívýdajapodržať(dotrochsekúnd)stlačenéjedno ztlačidielvýdajakávy. Poznámka: Na získanie teplejšej kávy konzultujte odstavec “Rady pre teplejšiu kávu“. Pozor! • Pokiaľ káva vyteká len po kvapkách alebo je málo ustá či s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, preštudujte si pokyny uvedené v kapitole “Riešenie problémov“ (str. 185). • V priebehu použitia sa na displeji môžu objaviť správy alarmov, ktorých význam je uvedený v odstavci “Správy zobrazené na displeji“ (str. 184). Príprava kávy použitím mletej kávy Pozor! • Nesypte nikdy zrnkovú kávu do násypky na mletú kávu, pretože by to prístroj mohlo poškodiť. • Nikdy do spotrebiča nevsypávajte mletú kávu, kým je kávovar vypnutý, aby ste zamedzili rozptýleniukávyvnútrispotrebiča. Prístroj by sa mohol týmto spôsobom poškodiť. • Nesypte nikdy viac ako 1 zarovnanú odmerku, inak by mohlo dôjsť ku znečisteniu prístroja alebo k upchatiu násypky. Poznámka: Akpoužívatevoprednamletúkávu,jemožnépripraviťvždylen jednu kávu. 1. Presvedčte sa, či je prístroj zapnutý. 2. Stlačte tlačidlo . 3. Ubezpečte sa, že násypka nie je upchaná, potom nasypte zarovnanú odmerku vopred namletej kávy (obr. 13). 4. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy. 5. Stlačte tlačidlo výdaja požadovanej 1 šálky ( alebo ). 6. Príprava začína.
Strana: 8
178 príprava nápojov s mliekom Poznámka! • Aby sa vyhlo nedostatočne napenenému mlieku alebo mlieku s obsahom veľkých bublín, vyčistite vždy veko nádržky na mlieko a trysku horúcej vody tak, ako je to popísané v odstavci “čistenie nádržky na mlieko“ na str. 178 a 181. Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko 1. Odstráňte veko (obr. 14). 2. Naplňte nádržku na mlieko potrebným množstvom mlieka, neprevyšujúc hladinu po rysku MAX vytlačenú na nádržke (obr. 15). Nezabudnite, že každá čiarka vytlačená na boku nádržky zodpovedá 100 ml mlieka. Poznámka! • Na dosiahnutie hustejšej a bohatšej peny použite úplne odtučněné mlieko alebo polotučné mlieko o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5°C). • Pokiaľ je režim “úspora energie“ aktívny, môže trvať niekoľko sekúnd, než dôjde k výdaju prvého nápoja. 3. Uistite sa, že hadička na nasávanie mlieka je starostlivo zasunutá do príslušného miesta na spodku veka nádržky na mlieko (obr. 16). 4. Nasaďte naspäť veko na nádržku na mlieko. 5. Stiahnite vydávač horúcej vody z trysky. 6. Zasuňte starostlivo nádržku s mliekom na trysku (obr. 17). 7. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy a pod hadičku vydávača napeneného mlieka, regulujúcdĺžkuhadičkyvýdajamliekatak,žejipriblížitek šálke jednoduchým potiahnutím smerom dole (obr. 18). 8. Dodržujte pokyny uvedené pre každú špecifickú funkciu. Regulácia množstva peny Otáčaním gombíka pre reguláciu peny, ktorý sa nachádza na veku nádržky na mlieko, sa volí množstvo peny v mlieku, ktorá bude vydaná počas prípravy mliečnych nápojov. Poloha gombíka Popis Odporúča sa pre... Žiadna pena caffelatte / teplé mlieko (nenapenené) Málo peny lattemacchiato Max. pena Cappuccino/ napenené mlieko Príprava kávy cappuccino 1. Naplňte a umiestnite nádržku s mliekom, ako je popísané vyššie. 2. Otočte gombíkom pre reguláciu peny, ktorý sa nachádza na veku nádržky s mliekom, do polohy zodpovedajúcej požadovanému množstvu peny. 3. Stlačte tlačidlo CAPPUCCINO. Na displeji sa objaví správa “CAPPUCCINO“ a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou. 4. Po niekoľkých sekundách začne z vydávacej hadičky vytekať mlieko, ktoré naplní nižšie umiestenú šálku. V prípade nápojov, ktoré to vyžadujú, prístroj po výdaji mlieka automaticky pripraví kávu. Poznámka! • Pokiaľ chcete počas prípravy operáciu prerušiť, stlačte dvakrát tlačidlo CAPPUCCINO. • Pokiaľ si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí po dokončení výdaja podržať (do troch sekúnd) podržať stlačené tlačidlo CAPPUCCINO. • Nenechávajte nádržku na mlieko na dlhý čas von z chladničky: čím viac sa zvyšuje teplota mlieka (5°C je ideálna), tým horšia bude kvalita peny. Príprava napeneného mlieka (bez kávy) Postupovať ako je popísané v predchádzajúcom odstavci (Príprava kávy cappuccino alebo latte macchiato), stlačením 2 razy namiesto jedného tlačidlo CAPPUCCINO. Poznámka! Pokiaľ si počas vydávania prajete prerušiť prípravu mlieka, stlačte jedenkrát tlačidlo CAPPUCCINO. Príprava mlieka bez peny (bez kávy) Postupujte ako je popísané v predchádzajúcom odstavci (Príprava napeneného mlieka), otáčaním gombíka regulácie peny do polohy . Čistenie nádržky na mlieko po každom použití Pozor!Nebezpečenstvoobarenia! Počas čistenia vnútorných trubiek nádržky na mlieko a hadičky vydávača napeneného mlieka vychádza trochu horúcej vody a pary. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou. Po každej príprave nápoja s mliekom je nevyhnutné vykonať čistenie, aby sa odstránili zvyšky mlieka. Postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Ponechajte nádržku na mlieko zasunutú v prístroji (nie je potrebné vyprázdniť nádržku na mlieko). 2. Umiestnite šálku alebo inú nádobu pod hadičku vydávača
Strana: 9
179 SK napeneného mlieka. 3. Otočte gombík na reguláciu peny na CLEAN (obr. 19): operácia sa zobrazí na displeji a preruší sa automaticky. 4. Nastavtegombíknareguláciupenynajednuzvoliebtypu peny. 5. Odstráňte nádržku na mlieko a vyčistite trysku pary pomocou špongie (obr. 20). Poznámka! • Pokiaľ je potrebné pripraviť viac šálok nápojov s mliekom, pokračujte v čistení nádržky na mlieko po poslednej príprave. • Nádržka so zvyšným mliekom sa môže uchovávať v chladničke. • V niektorých prípadoch pre vykonanie čistenia je nutné počkať, kým sa prístroj nezahreje. Programovanie množstva kávy alebo mlieka v šálke pre kávu cappuccino alebo mlieko Prístroj bol nastavený vo výrobe na vydávanie štandardného množstva. Ak si prajete upraviť tieto množstvá, postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy a pod hadičku vydávača mlieka. 2. Podržte stlačené tlačidlo cappuccino kým sa na displeji neobjaví nápis“Mlieko Naprogr. Množstva“. 3. Pustite tlačidlo. Prístroj začne vydávať mlieko. 4. Akonáhle dosiahnete požadované množstvo mlieka v šálke, opätovne stlačte tlačidlo cappuccino. 5. Prístroj prestane vydávať mlieko a po niekoľkých sekundách začne vydávať kávu: na displeji sa objaví správa“Káva Naprogr. Množstva“. 6. Hneď, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opätovne stlačte tlačidlo CAPPUCCINO. Výdaj kávy sa preruší. Od tohto momentu je prístroj naprogramovaný podľa nového množstva mlieka alebo kávy. príprava horúcej vody Pozor! Nebezpečenstvo popálenín! Nenechajte spotrebič bez dozoru pokým vydáva horúcu vodu. Vydávač sa počas vydávania zahrieva a je preto potrebné ho uchytiť za rúkoväť. 1. Skontrolujte,čijevydávačhorúcejvodysprávnezasunutý. (obr. 4). 2. Umiestnite pod vydávač nádobu (čo najbližšie, aby nedochádzalo k rozstrekovaniu vody). 3. Stlačte tlačidlo (obr. 21). Na displeji sa objaví správa “horúca voda...“ a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou. 4. Prístroj vydáva 250 ml horúcej vody a potom automaticky preruší vydávanie. Pre ručné prerušenie výdaja horúcej vody opätovne stlačte tlačidlo . Poznámka! Ak je aktivovaný režim “Úspora energie“, vyžiada si výdaj horúcej vody niekoľko sekúnd. Modifikácia množstva automaticky vydávanej vody Prístroj je nastavený z výroby tak, aby automaticky vydával 250ml horúcej vody. Pokiaľ si prajete upraviť toto množstvo, postupujte nasledovne: 1. Pod vydávač podložte nádobu. 2. Podržte stlačené tlačidlo , kým sa na displeji neobjaví správa“Horúca Voda Naprogr. množstva“; potom tlačidlo pustite . 3. Keď horúca voda v šálke dosiahne požadované množstvo, stlačte ešte raz tlačidlo . Od tohto momentu je prístroj naprogramovaný podľa nového množstva. Čistenie Pozor! • Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky alebo alkohol. Pri plnoautomatických prístrojoch DeLonghi nie je potrebné používať na čistenie prístroja chemické prísady. • Žiadny prvok prístroja sa nesmie myť v myčke na riad. • Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, lebo by takmohlodôjsťkpoškrabaniukovovéhoaleboplastového povrchu. Čistenie nádobky na zvyšky kávy Keď sa na displeji objaví nápis “Vyprázdniť nádobku na zvyšky kávy!“, je nutné ju vyprázdniť a vyčistiť. Kým nedôjde k vyčisteniu nádobky na zvyšky kávy, príslušná správa zostane zobrazená a prístroj nebude schopný pripravovať kávu. Pre prevedenie čistenia (pri zapnutom spotrebiči): • Vyberte odkvapkávaciu misku (obr. 22), vyprázdnite ju a vyčistite. • Vyprázdnite a starostlivo vyčistite nádobku na zvyšky kávy, je treba dbať na to, aby sa odstránili všetky zvyšky, ktoré sa mohli usadiť na dne. • Skontrolujtenádobunazberkondenzácie(červenejfarby) a ak je plná, vyprázdnite ju. Pozor!
Strana: 10
180 Privyberaníodkvapkávacejmiskyjevždypotrebnévyprázdniť nádobku na zvyšky kávy, aj keď táto nie je celkom plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky vylúhovanej kávy naplní viac, ako sa očakáva, a prístroj sa upchá zvyškami použitej kávy. Čistenie odkvapkávacej misky a nádržky na kondenzát Pozor! Pokiaľ nie je odkvapkávacia miska pravidelne vyprázdňovaná, môže dôjsť k pretečeniu vody a k jej preniknutiu do vnútra spotrebiča alebo vedľa nej. Tým môže dôjsť k poškodeniu prístroja, odkladacej plochy alebo okolitého priestoru. Nádoba na zber kvapiek je vybavená indikátorom hladiny vody vpodobečervenéhoplaváku,ktorýsazdvíhasúčasneshladinou vody v nádobe (obr. 23). Nádobu na zber kvapiek vyprázdnite skôr, ako z nej bude červený indikátor vytŕčať a vyčistite ju. Pri vynímaní odkvapkávacej misky postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Vyberte odkvapkávaciu misku a nádobku na zvyšky kávy (obr. 22). 2. Vyprázdnite odkvapkávaciu misku a nádobku na zvyšky kávy a umyte ich. 3. Skontrolujtenádržkunazberkondenzácie(červenejfarby) a ak je plná, vyprázdnite ju. 4. Vložte späť odkvapkávaciu misku spolu s nádobkou na zvyšky kávy. Čistenie vnútra spotrebiča Nebezpečenstvo! Predakýmkoľvekčistenímvnútornýchčastíspotrebičamusíbyť spotrebič vypnutý (vid “Vypnutie“) a odpojený od elektrickej siete. Neponárajte nikdy prístroj do vody. 1. Pravidelne (približne jedenkrát do mesiaca) skontrolujte, či vnútorný priestor prístroja nie je znečistený (prístupný po vybratí odkvapávacej misky). Podľa potreby odstráňte usadeniny kávy pongiou alebo štetcom. 2. Všetky zvyšky povysávajte vysávačom (obr. 24). Čistenie nádržky na vodu 1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) a po každej výmene zmäkčujúcého filtra - pokiaľ je vo vybavení) vyčistite nádržku na vodu (A9) vlhkou handričkou a malým množstvom jemného čistiaceho prostriedku. 2. Vybertefilter(akjevdotácii)aopláchnitehopodtečúcou vodou. 3. Zasuňte naspäť filter (ak je v dotácii), naplňte nádržku čerstvou vodou a zasuňte ju. Čistenie ústia vydávača kávy 1. Pravidelne čistite ústia vydávače kávy pomocou špongie alebo handričky (obr. 25A). 2. Pravidelne kontrolujte, či nie sú upchaté otvory vydávača kávy. Podľa potreby vyberte usadeniny kávy pomocou špáradla (obr. 25B). Čistenie násypky na sypanie vopred zomletej kávy Pravidelne kontrolujte (približne raz za mesiac), či nie je upchatá násypka na vopred namletú kávu (A6). Podľa potreby odstráňte usadeniny štetcom. Čistenie vylúhovača Vylúhovač (A12) je treba čistiť aspoň raz za mesiac. Pozor! Vylúhovač sa nedá vybrať, keď je prístroj zapnutý. 1. Ubezpečte sa, či bol prístroj správne vypnutý (pozri “Vypnutie prístroja“, str. 174). 2. Vyberte nádržku na vodu. 3. Otvorte dvierka vylúhovača (obr. 25) nachádzajúce sa na pravom boku. 4. Stlačtesmeromdovnútradvečervenéuvoľňovacietlačidlá a súčasne vyberte vylúhovač smerom von (obr. 26). Pozor! Vypláchnite ibavodou ŽIADNE MYCIE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA NA RIADY Čistite vylúhovač bez použitia saponátov, pretože by ho mohli poškodiť. 5. Vylúhovač ponorte približne na 5 minút do vody a potom opláchnite pod tečúcou vodou. 6. Pomocou štetca očistite eventuálne zvyšky kávy z vylúhovača, viditeľné cez jeho dvierka. 7. Po vyčistení zasuňte vylúhovač na svoje miesto; potom stlačte nápis PUSH až kým nebude počuť zvuk zapadnutia. Poznámka: Ak je ťažké zasunúť vylúhovač späť, je treba ho nastaviť (pred jeho zasunutím) na správny rozmer silným stlačením dvoch páčok, ako je znázornené na obrázku.
Strana: 11
181 SK 8. Po zasunutí skontrolujte, či sa dve červené tlačidlá vysunuli smerom von. 9. Zatvorte dvierka vylúhovača. 10. Zasuňte späť nádržku na vodu. Čistenie nádržky na mlieko Čistite nádržku na mlieko po každom použití tak, ako je popísané nasledovne: 1. Vytiahnite veko. 2. Vytiahnite hadičku na výdaj a nasávaciu hadičku na mlieko. 3. Otočte v smere hodinových ručičiek gombíkom regulácie peny do polohy “INSERT (VLOŽIŤ)“ (pozri obrázok) a vytiahnite ju smerom nahor. 4. Dôkladne opláchnite všetky časti vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Je možné umývať všetky časti v myčke na riady, musia však byť umiestnené do príslušného horného košíka. Venujte obzvláštnu pozornosť drážke a kanáliku, nachádzajúcich sa pod gombíkom (pozri obrázok vedľa), aby v nich nezostali zvyšky mlieka: vyškrabte eventuálne kanálik špáradlom. eventuálne vyškrabte kanálik pomocou špáradla. 5. Opláchnite vnútro sídla gombíka na reguláciu peny pod tečúcou vodou (pozri obrázok). 6. Skontrolujte, či nasávacia hadička na mlieko a hadička na výdaj neostali upchané zvyškami mlieka. 7. Nasaďte späť gombík tak, aby šípka zodpovedala nápisu “INSERT (VLOŽIŤ)“, nasaďte hadičku vydávača a hadičku nasávača mlieka. 8. Nasaďte naspäť veko na nádržku na mlieko. Čistenie trysky horúcej vody/pary Vyčistitetryskupokaždejprípravemliekaodstránenímzvyškov mliekauloženýchnatesneniachpomocouhubky(pozriobrázok vedľa). Odvápňovanie Odvápnite prístroj, keď sa na displeji objaví (blikajúca) správa “odvápniť“. Pozor! Prípravok na odvápňovanie obsahuje kyseliny, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky a očí. Je naprosto nevyhnutné dodržovať bezpečnostné pokyny výrobcu, ktoré sú uvedené na obale prípravku a upozornenia týkajúce sa postupu v prípade zasiahnutia pokožky a očí. Poznámka: Používajtevýlučneodvápňovacíprostriedokodporúčanýfirmou De’Longhi. Záruka sa stáva neplatnou, ak sa odvápňovanie nerobí pravidelne. 1. Zapnite spotrebič. 2. Vstúpte do menu stlačením tlačidla MENU. 3. Stlačte tlačidlo alebo počkajte, pokým sa neobjaví nápis“Odvápnenie“. 4. Zvoľte stlačením tlačidla . Na displeji sa objaví “Odvápňovanie Potvrdiť?“: opätovne stlačte pre aktiváciu funkcie. 5. Na displeji sa objaví nápis“Vložiť odvápňovač. Potvrdiť?“. 6. Vyprázdnite úplne nádržku na vodu (A10) a odstráňte zmäkčovací filter (ak je prítomný). 7. Nasypte odvápňovač do nádrže na vodu po hladinu A (zodpovedájednémubaleniuo100ml)vytlačenúnaboku nádrže (obr. 28); potom pridajte vodu (jeden liter) až po hladinu B (obr. 28); a zasuňte nádrž na vodu. 8. Pod vydávač (A19) položte prázdnu nádobku s objemom aspoň 1,5 l (obr. 5). P U S H
Strana: 12
182 Nebezpečenstvopopálenia! Z vydávača bude vytekať horúca voda obsahujúca kyseliny. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou. 9. Stlačte tlačidlo na potvrdenie vloženia roztoku. Na displeji se objaví správa“Odvápňovanie prebieha”. 10. Program odvápňovania sa spustí a z vydávača vody vychádza odvápňovacia tekutina. Program odvápňovania automatickyvykonácelúsériuprepláchnutísprestávkami, aby sa odstránili usadeniny vodného kameňa vo vnútri prístroja na kávu. Po zhruba 30 minútach sa na displeji objaví správa “NAPLNIŤ NÁDRŽ!”. Teraz je prístroj pripravený na proces prepláchnutia čerstvou vodou. 11. Vyprázdnite nádobu, ktorú ste použili k zachyteniu odvápňovacieho roztoku a vložte ju prázdnu späť pod vydávač horúcej vody. 12. Vyberte nádržku na vodu, vyprázdnite ju, opláchnite pod tečúcou vodou, vložte filter (ak bol prítomný), naplňte čerstvou vodou a potom ju vložte späť: displej zobrazí “Preplachovanie Potvrdiť?”. 13. Stlačte tlačidlo na potvrdenie. Horúca voda vyteká z vydávača a na displeji sa objaví správa“Preplachovanie”. 14. Akonáhlejenádržkanavoduúplneprázdna,nadisplejisa objaví správa“Preplachovanie ukončené Potvrdiť?” 15. Stlačte tlačidlo na potvrdenie; 16. Naplňteznovunádržkunavoduaprístrojjepripravenýna použitie. Programovanie tvrdosti vody Správa ODVÁPNIŤ sa zobrazí po stanovenej dobe používania, ktorá závisí od tvrdosti vody. Prístroj je z výroby nastavený na stupeň tvrdosti vody 4. Podľa potreby môžete prístroj naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upraviť tak frekvenciu odvápňovania. Meranie tvrdosti vody 1. Vyberte z obalu reakčný prúžok“TOTAL HARDNESS TEST“, ktorý je súčasťou tejto príručky. 2. Ponoriť celý prúžok približne na jednu sekundu do pohára s vodou. 3. Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ho oklepte. Asi po jednej minúte sa objaví 1, 2, 3 alebo 4 štvorčeky červenej farby v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpovedá 1 stupňu úrovne tvrdosti. Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Nastavenie tvrdosti vody 1. Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do menu. 2. Stlačte tlačidlo alebo , kým sa na displeji neobjaví nápis“Tvrdosť vody“. 3. Potvrďte voľbu tlačidlom . 4. Stlačte opakovane alebo pre nastavenie tvrdosti vody, zistenej na reakčnom prúžku (pozri obr. v predchádzajúcom odstavci). 5. Stlačte tlačidlo pre potvrdenie nastavenia. Od tejto chvíle je prístroj naprogramovaný na nové nastavenie tvrdosti vody. stlačte potom tlačidlo MENU pre výstup z menu. zmäkčovací filter Niektoré modely sú vybavené zmäkčovacím filtrom: pokiaľ ho vášmodelnemá,odporúčamevámhozakúpiťvautorizovaných strediskách asistencie De’Longhi. Pre správne použitie filtra sa riaďte pokynmi uvedenými nižšie. Inštalácia filtra 1. Vyberte filter z obalu. 2. Otočte kurzorom dátumovky (pozri obr. 29), až kým sa nezobrazia 2 nasledujúce mesiace použitia. Poznámka: trvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom použití prístroja, ak prístroj zostane nepoužívaný s nainštalovaným filtrom, jeho trvanlivosť je maximálne 3 týždne. 3. Pre aktiváciu filtra nechajte tiecť vodu z vodovodu do otvoru filtra, ako je znázornené na obrázku, tak dlho, kým voda nevychádza z bočných otvorov po dobu viacej než jednu minútu (obr. 30). 4. Vyberte nádržku z prístroja a naplňte ju vodou. 5. Zasuňtefilterdonádržkysvodouaponortehokompletne asi na desať sekúnd, pričom ho nakláňajte tak, aby z neho vyšli vzduchové bubliny (obr. 31). 6. Vložte filter do príslušného miesta (obr. 32A) a zatlačte až na doraz. 7. Uzavrite nádržku vekom (obr. 32B), potom zasuňte nádržku do prístroja. Vo chvíli inštalácie filtra je nutné prístroj upozorniť na jeho prítomnosť. 8. Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do menu. 9. Stlačte tlačidlo alebo , kým sa na displeji neobjaví nápis“Nainštalovať filter“. 10. Stlačte tlačidlo . 11. Na displeji sa zobrazí nápis“Aktivovať?“.
Strana: 13
183 SK 12. Stlačtetlačidlo prepotvrdenievoľby:displejzobrazí “Horúcavoda Potvrdiť?“. 13. Umiestite pod vydávač nádobu (o objeme: min. 100ml). 14. Stlačtetlačidlo prepotvrdenievoľby:prístrojzačne výdaj horúcej vody a na displeji sa zobrazí nápis“Čakajte prosím“. 15. Po ukončení výdaja sa prístroj automaticky navráti do “Pripravenýnakávu“. Teraz je filter aktivovaný a zobrazený na displeji hviezdičkou pod položkou“Inštalovať filter“ v menu a môže sa pokračovať v používaní prístroja. Výmena filtra Keď displej zobrazí“Vymeniť filter“, alebo ak ubehli 2 mesiace používania (pozri dátumovník), či prístroj nebol používaný viac než 3 týždne, je potrebné vykonať výmenu filtra: 1. Vyberte nádržku a opotrebovaný filter. 2. Vyberte nový filter z balenia a postupujte podľa bodov 3-4-5-6 popísaných v predchádzajúcom odseku. 3. Umiestnite pod vydávač horúcej vody nádobu (objem: min. 100ml). 4. Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do menu. 5. Stlačte tlačidlo alebo , kým sa na displeji neobjaví nápis“Vymeniť filter“. 6. Stlačte tlačidlo . 7. Na displeji sa zobrazí nápis“Potvrdiť?“. 8. Stlačte tlačidlo pre potvrdenie voľby. 9. Displej zobrazí nápis“Horúcavoda Potvrdiť?“. 10. Stlačtetlačidlo prepotvrdenievoľby:prístrojzačne výdaj horúcej vody a na displeji sa zobrazí nápis“Čakajte prosím“. 11. Po ukončení výdaja sa prístroj automaticky navráti do “Pripravený na kávu“. Teraz je nový filter aktivovaný a je možné pristúpiť k použitiu prístroja. Odstránenie filtra Pokiaľ si prajete používať prístroj bez filtra, je potrebné ho odstrániť a signalizovať tento fakt prístroju. Postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Vyberte nádržku a opotrebovaný filter. 2. Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do menu. 3. Stlačte tlačidlo , alebo , kým sa na displeji neobjaví nápis“Odstrániť filter“. 4. Stlačte tlačidlo . 5. Na displeji sa zobrazí nápis“Potvrdiť?“. 6. Stlačtetlačidlo prepotvrdenieatlačidloMENUpre výstup z menu. Technické údaje Napätie: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10A Príkon: 1450W Tlak: 15 barov Max. objem nádrže na vodu: 1,8 litra Rozmery ŠxVxH: 238x345x430 mm Dĺžka kábla: 1,15 m Hmotnosť: 9,1 Kg Max. objem zásobníka na zrnkovú kávu: 250 g Spotrebič je zhodný s požiadavkami nasledujúcich smerníc ES: • Európske nariadenie Stand-by 1275/2008. • Smernica o nízkom napätí 2006/95/ES a nasl.úpravy. • Smernica o Elektromagnetickej Kompatibilite EMC 2004/108/ES a nasl.úpravy. • Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami európskeho nariadenia 1935/2004.
Strana: 14
184 správy zobrazené na displeji zobrazená správa možná příčina náprava naplniť nádržku Vnádržkeniejedosťvody. Naplnte nádržku na vodu a/alebo ju správne zasuňte zatlačením,ažpokýmnepočuťzapadnutienadoraz(obr.4). vyprázdniť nádobu na zvyšky kávy Nádobanazvyškykávy(A14)jeplná. Vyprázdnite nádobu na zvyšky kávy, odkvapkávaciu misku a vyčistite ich, potom znovu zasuňte (obr. 23). Dôležité: pri vybratí odkvapkávacej misky musíte vždy vyprázdniť aj nádobunazvyškyvylúhovanejkávy,ajkeďniejeúplneplná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky vylúhovanej kávy naplní viac, ako sa očakáva, a prístroj sa upchá zvyškami použitej kávy. PRÍLIŠ JEMNÉ NAMLETIE, UPRAVTE NASTAVENIE MLYNČEKA! Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmipomalyalebonevytekávôbec. Zopakujtevýdajkávyaotočteregulačnýmgombíkommletia kávy o jedno cvaknutie smerom k číslu 7 (obr. 8) v smere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu v prevádzke. Ak je po príprave najmenej 2 káv výdaj stále príliš pomalý, zopakujte korekciu otočením regulačného gombíka o ďalší stupeň (viď nastavenie kávového mlynčeka na str. 177). Ak problém pretrváva, otočte gombíkom pary do polohy I a nechajteznapeňovačavytekaťvodu. zasunúť nádobu na zvyšky kávy Po vykonaní čistenia nebola nádoba na zvyšky vylúhovanej kávadosadenánasvojemiesto. Vytiahniteodkvapkávaciumiskuavložtenádobkunazvyšky vylúhovanejkávy. nasypať kúpenú mletú kávu Bola zvolená funkcia“kúpená mletá káva“, ale káva nebola nasypanádonásypky. Nasypte namletú kávu do násypky alebo zrušte funkciu mletejkávy. odvápniť Udáva,žejenutnéprístrojodvápniť. Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odvápňovania, popísanývodstavci“Odvápňovanie“(str.181). znížiť dávku kávy Použilisteprílišveľkémnožstvokávy. Zvoľtejemnejšiuchuťaleboznížtemnožstvonamletejkávy. NAPLŇTEZÁSOBNÍKNAKÁVU Zrnkákávyskončili. Naplňtezásobníknazrnkovúkávu. Násypkanazomletoukávujeupchatá. Vyprázdnite násypku pomocou štetca ako je to popísané v odst. “Čistenie násypky na sypanie vopred zomletej kávy“ (str.180). VLOŽIŤVYLÚHOVAČ Počistenístenezasunulivylúhovač. Zasuňte vylúhovač ako je to popísané v odstavci “Čistenie vylúhovača“(str.180). vložiť nádržku Nádržkaniejevloženásprávně. Vložtesprávnenádržkuzatlačenímažnadoraz. všeobecný alarm Vnútrospotrebičajeprílišznečistené. Starostlivo vyčistite prístroj ako je to popísané v odst. “čistenie“ (str. 179). Ak správa na displeji pretrváva ešte po čistení,obráťtesanastrediskoservisnejslužby. Vymeniť filter Zmäkčovacífilterjeopotrebovaný. Vymeňte alebo odstráňte filter podľa pokynov v odstavci “ZmäkčovacíFilter“(str.182). GOMBÍKNACLEAN Mlieko bolo práve vydané a je preto nevyhnutné vyčistiť vnútornékanálynádobkynamlieko. OtočtegombíkomnastaveniapenynaCLEAN. Vložiťvydávačvody Vydávačvodyniejezasunutýalebojezasunutýzle. Zasunúťvydávačvody(D3)ažnadoraz.
Strana: 15
185 SK Riešenie problémov Pokiaľ správa na displeji pretrváva ešte po čistení, obráťte sa na servisnú službu. Ak sa problém nebude dať odstrániť popísaným spôsobom, zavolajte servisné stredisko. PROBLÉM možná příčina náprava Kávaniejehorúca. Šálkynebolipredhriate. Zohrejte šálky ich prepláchnutím horúcou vodou (Poznámka: môžesapoužiťfunkciahorúcejvody). Vylúhovač sa ochladil, pretože od poslednej vydanej kávy uplynuli 2/3minúty. Predprípravoukávynahrejtevylúhovačstlačenímtlačidla . Nastavenáteplotakávyjenízka. Nastavtevmenuteplotukávyna“vysoká“. Kávajemáloobjemnáamá málopeny. Kávabolazomletáprílišhrubo. Otočte regulačným gombíkom mletia kávy o jeden stupeň smerom k číslu 1 v protismere hodinových ručičiek pokým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 8). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až do tej doby, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný po 2 vydaniach kávy (pozri odstavec“regulácia mlynčeka nakávu“,str.177). Kávaniejevhodná. Používajtekávuprepoužitievkávovarochnaespresso. Kávavytekáprílišpomaly aleboibakvapká. Kávabolazomletáprílišjemne. Otočte regulačným gombíkom mletia kávy o jeden stupeň smerom k číslu 7 v smere hodinových ručičiek pokým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 10). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až do tej doby, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný po 2 vydaniach kávy (pozri odstavec“regulácia mlynčeka na kávu“, str.177). Kávanevytekázjednéholebo anizjednéhoústiavydávača. Otvoryvústiachsaupchali. Vyčistiteústiapomocoušpáradla. Mliekonevytekázhadičkyna výdajmlieka. Vekonádržkynamliekoješpinavé. Vyčistite veko nádržky na mlieko tak, ako je popísané v odst. “Čistenienádržkynamlieko“. Mliekomáveľkébubliny avystrekujezhadičkyna výdajmliekaalebojemálo napenené. Mliekoniejedostatočnestudené,aleboniejepolotučné. Používať celkom odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5°C). Ak výsledok stále nie je uspokojivý,skústepoužiťinúznačkumlieka. Gombíkreguláciepenyjenesprávnenastavený. Regulujtepodľapokynovvodst.“prípravanápojovsmliekom“. Vekoalebogombíkreguláciepenynádržkynamliekosúšpinavé. Vyčistite veko a gombík nádržky na mlieko ako je popísané v odst. “Čistenienádržkynamlieko“. Tryskahorúcejvody/paryješpinavá. Vyčistite trysku ako je to popísané v odst.“Čistenie trysky horúcej vody/pary“. Prístrojsanezapína. Zástrčkaniejezapojenádozásuvky. Zasuňtezástrčkudozásuvky. Hlavnývypínač(A8)niejezapnutý. Stlačtehlavnývypínač(obr.1). Vylúhovačniejemožné vytiahnuť. Vypnutienebolovykonanésprávne. Vypnitestlačenímtlačidla (str.174). obvod prázdny naplňte obvod striedavos Horúcavoda stlačiť OK Hydraulickýobvodjeprázdny. Stlačte tlačidlo OK a nechajte vytekať z vydávača vodu, dokiaľniejevýdajrovnomerný. Vložiť nádržku na mlieko Nádržkanamliekoniejezasunutásprávne. Zasunúťnádobkunamliekoažnadoraz(obr.13).
Značka:
DeLonghi
Produkt:
Kávovary
Model/názov:
Magnifica S ECAM 22.110.SB
Typ súboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Slovenský