Magnifica S ECAM 2... príručka
Príručka DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB

Používateľská príručka pre DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB v jazyku Slovenský. Táto príručka PDF má počet strán 21.

PDF 21 1.1mb
Príručka DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB
Predchádzajúca strana

Pozrite si príručku k DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

MANUALSCAT | SK

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB. Opíšte svoje ťažkosti s DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB

Strana: 1
189 ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA • Spotrebič nemôžu používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, len pod dozorom alebo ak sú zaškolené v používaní spotrebiča v bezpečnom stave inou osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. • Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú. • Čistenie a údržbu, ktorú má vykonať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru. • Počas čistenia nikdy neponárajte spotrebič do vody. • Tento spotrebič je určený na používanie iba v domácnosti. Nie je určený na použitie v: priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, budovách vidieckej turistiky, hoteloch, moteloch a mnohých iných štruktúrach určených na ubytovanie. • V prípade poškodenia zástrčky alebo prívodného elektrického kábla ich nechajte vymeniťvýhradnevstrediskuTechnickejAsistencie,zabránitetakakémukoľvekriziku. IBA PRE EURÓPSKETRHY: • Spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov, len pod dozorom alebo, keď dostali pokynytýkajúcesabezpečnéhopoužívaniaspotrebičaakeďpochopianebezpečenstvá týkajúce sa spotrebiča. Operácie čistenia a údržby zo strany používateľa nesmú vykonávať deti, ak majú menej ako 8 rokov a nepracujú pod dozorom. Spotrebič a kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. • Spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami len pod dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa spotrebiča. • Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. • Spotrebič vždy vypnite od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou a čistením. Plochy, ktoré majú tento symbol, sa počas použitia zohrievajú (symbol sa nachádza iba v niektorých modeloch).
Strana: 2
190 BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA Symboly použité v tomto návode na použitie Dôležité upozornenia sú označené týmito symbolmi. Je abso- lútne nutné ich vždy prísne dodržiavať. Nebezpečenstvo! Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elek- trickým prúdom s ohrozením života. Pozor! Nerešpektovaniemôžebyťalebojepríčinouúrazualebopoško- denia prístroja. Nebezpečenstvopopálenia! Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou popálení alebo oparení. Poznámka: Tento symbol upozorňuje na informácie dôležité pre užívateľa. Nebezpečenstvo! Keďže prístroj pracuje pod elektrickým prúdom, nedá sa vylú- čiť, že nevyvolá zásahy elektrickým prúdom. Dodržiavajte preto nasledujúce bezpečnostné opatrenia: • Nedotýkajte sa prístroja, ak máte mokré ruky alebo nohy. • Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky. • Ubezpečtesa,žezásuvkaelektrickéhoprúdujevždyvoľne prístupná a zástrčka sa dá v prípade potreby vytiahnuť. • Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo ju. Nikdy neťahajte za prívodnú šnúru, pretože by sa mohla poškodiť. • Pre úplné odpojenie prístroja vytiahnite zástrčku z elek- trickej zásuvky. • V prípade porúch sa nepokúšajte prístroj opraviť sami. Prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa naTechnickú asistenciu. • Pred akýmkoľvek čistením prístroj najskôr vypnite, odpoj- te zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť. Pozor: Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechá- vajte v dosahu detí. Nebezpečenstvopopálenia! Tento prístroj produkuje teplú vodu a počas jeho činnosti sa môže vytvárať vodná para. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou alebo neoparili horúcou parou. Keď prístroj pracuje, plocha na šálky by sa mohla zohriať. Použitie v súlade s určením Tento prístroj je určený na prípravu kávy a na ohrievanie ná- pojov. Každé iné použitie sa považuje za nevhodné, a teda nebezpeč- né.Výrobcanenesiezodpovednosťzaprípadnéškodyspôsobe- né nevhodným používaním prístroja. Návod na použitie Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia prístroja. Výrobcanezodpovedázaškodyspôsobenénedodržanímtýchto pokynov. Poznámka: Tento návod starostlivo uschovajte. V prípade odovzdania prístroja iným osobám im odovzdajte aj tento návod na pou- žívanie. ÚVOD Ďakujeme, že ste si vybrali automatický kávovar na prípravu kávy a kapučína. Prajeme vám veľa radosti z vášho nového prístroja. Urobte si niekoľkovoľnýchminútnaprečítanietohtonávodunapoužitie. Zabránite tak možnému riziku alebo poškodeniu prístroja. Písmená v zátvorkách Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende uvedenej v Opise prístroja (str. 2-3). Problémy a opravy V prípade problémov sa najskôr pokúste odstrániť ich sami podľa pokynov uvedených v odstavcoch „Význam kontroliek“ na str. 200 a„Riešenie problémov“ na str.201 . Pokiaľ by tieto pokyny neviedli k náprave alebo pre získanie ďalších informácií, odporúčame obrátiť sa telefonicky na asis- tenčnú zákaznícku službu na čísle uvedenom na liste„Zákaz- nícky servis“. Ak sa vaša krajina nenachádza na tomto zozname, zatelefonujte na číslo uvedené v záručnom liste. Pre prípadné opravy je potrebné sa skontaktovať výhradne sTechnickou asistenciou De’Longhi. Adresy sú uvedené v záručnom liste, ktorý je priložený k spotrebiču.
Strana: 3
191 POPIS Popis spotrebiča (str. 3 - - A ) A1. Ovládací panel A2. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy A3. Priestor pre šálky A4. Veko zásobníka na zrnkovú kávu A5. Veko násypky na mletú kávu A6. Násypka na vsypanie mletej kávy A7. Zásobník na zrnkovú kávu A8. Hlavný spínač A9. Nádržka na vodu A10. Dvierka lúhovača A11. Lúhovač A12. Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou) A13. Nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy A14. Nádržka na zachytávanie kondenzátu A15. Podložka na šálky A16. Indikátor hladiny vody v odkvapkávacej miske A17. Odkvapkávacia miska A18. Napeňovač A19. Gombík pary/horúcej vody Popis ovládacieho panela (str. 2 - - B ) B1. Kontrolky B2. Tlačidlo : na zapnutie alebo vypnutie kávovaru B3. Tlačidlo : na prípravu 1 šálky kávy espresso. B4. Tlačidlo : na prípravu 2 šálky kávy espresso. B5. Tlačidlo : pre vypláchnutie alebo odvápnenie B6. Ovládací gombík: otočením zvolíte požadované množstvo kávy alebo prípravu nápoja z namletej kávy B7. Tlačidlo prevýdajparypreprípravunápojovnabáze mlieka B8. Tlačidlo : na prípravu 1 šálky kávy espresso. B9. Tlačidlo : na prípravu 2 šálky kávy espresso. Popis príslušenstva (str. 2 - C ) C1. Dávkovacia odmerka C2. Fľaša s prostriedkom na odstraňovanie vodného kameňa C3. Zmäkčovací filter Popis kontroliek Blikajúca kontrolka: udáva, že sa prístroj zohri- eva. Udáva, že prístroj vydáva 1 alebo 2 šálky kávy espresso. Udáva, že prístroj vydáva 1 alebo 2 šálky dlhej kávy. Svietiaca kontrolka: udáva, že bola zvolená funkcia“para”; Blikajúca kontrolka: udáva, že je nutné otočiť gombíkom pary. Udáva, že na ovládacom paneli je zobrazený alarm (viď ods. „Význam kontroliek“ na str. 200). Svietiacakontrolka:udáva,ženádobanazvyšky vylúhovanej kávy chýba: Je nutné ju vložiť: Blikajúca kontrolka: upozorní na skutočnosť, že nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy je plná a je nutné ju vyprázdniť. Svietiaca kontrolka: udáva, že nádržka na vodu chýba; Blikajúca kontrolka: upozorňuje na skutočnosť, že v nádržke nie je dosť vody. Blikajúca kontrolka: Signalizuje nevyhnutnosť odvápnenia spotrebiča (viď ods. „Odvápňovanie“). Svietiaca kontrolka: udáva, že prístroj práve odvápňuje. ECO udáva, že je aktivovaný režim“úspora energie”.
Strana: 4
192 PREDBEŽNÉ OPERÁCIE Kontrola spotrebiča Po vybalení skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený a či v obale sú všetky časti príslušenstva. Ak na spotrebiči vidno poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na servisné stredisko De’Longhi. Inštalácia spotrebiča Pozor! Priinštaláciispotrebičadodržiavajtenasledujúcebezpečnostné predpisy. • Spotrebič by sa mohol poškodiť, ak by v jeho vnútri zamr- zla voda. Spotrebič neinštalujte v prostredí, kde by teplota mohla klesnúť pod bod mrazu. • Pri činnosti spotrebiča sa ohrieva aj jeho okolie. Po umie- stení spotrebiča na pracovnú plochu sa uistite, že medzi plochami spotrebiča, bočnými stenami a zadnou časťou zostane voľný priestor o veľkosti najmenej 3 cm a voľný priestor o veľkosti najmenej 15 cm nad kávovarom. • V opačnom prípade by sa okolo spotrebiča mohlo zadržiavať teplo a poškodiť ho. Neumiestňujte prístroj do blízkosti vodných kohútikov alebo umývadiel. • Prívodnýelektrickýkábelumiestnitetak,abysanepoškodil na ostrých rohoch, a aby sa nedotýkal horúcich povrchov (napr. elektrické platničky). Zapojenie spotrebiča Pozor! Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti odpovedá napätiu uvedenému na štítku na zadnej strane spotrebiča. Spotrebičzapojtevýhradnedosprávnenainštalovanejauzem- nenej elektrickej zásuvky s minimálnym priechodom 10A. V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibil- né, zaistite výmenu zástrčky za odpovedajúci typ; táto výmena musí byť prevedená iba kvalifikovaným personálom. Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky Poznámka: • Spotrebič bol výrobcom skontrolovaný s použitím kávy, preto je celkom normálne, ak v mlynčeku nájdete stopy kávy.Výrobca však zaručuje, že tento spotrebič je nový. • Odporúčame Vám čo najskôr nastaviť tvrdosť vody podľa postupu popísanom v odseku„Naprogramovanie tvrdosti vody”(str. 198). Postupujte podľa uvedených pokynov: 1. Nádržkunavoduvyberte,naplňtejučerstvouvodouažpo čiaru MAX (obr. 1A), potom ju vložte na miesto (obr. 1B). 2. Umiestite pod napeňovač nádobku s minimálnym obje- mom 100 ml (obr. 2). 3. Pripojtespotrebičkelektrickejsietiastlačtehlavnýspínač na zadnej strane spotrebiča do polohy I (obr. 3). 4. Na ovládacom paneli bliká kontrolka (obr. 4). 5. Otočtegombíkomparydopolohy“I”(obr.5):prístrojvydá vodu z napeňovača a potom sa vypne. 6. Uveďte gombík pary do polohy“O”. Teraz je kávovar pripravený na normálne používanie. Poznámka: • Pri prvom použití spotrebiča je nutné pripraviť 4 – 5 káv a 4–5kávcappuccinopredtým,nežbudetesvýdajomkávy spokojní. ZAPNUTIE SPOTREBIČA Poznámka: • Pred spustením spotrebiča sa uistite, že je hlavný spínač na zadnej strane spotrebiča v polohe I (obr. 3). • Prikaždomzapnutíspotrebičavykonáautomatickýcyklus predohrevu a prepláchnutia, ktoré sa nedajú prerušiť. Spotrebič je pripravený na použitie až po vykonaní týchto cylkov. NebezpečenstvoPopálenia! Počas preplachovala z ústia vydávača kávy vytečie trochu horúcej vody, ktorá bude zachytená do nižšie umiestenej od- kvapkávacej misky. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou. • Spotrebič zapnete stlačením tlačidla (obr. 6): príslušná kontrolka bliká, dokiaľ sa prístroj rozohrie- va a automaticky preplachuje (takto sa okrem ohrievania prietokom horúcej vody zohreje aj vnútorné potrubie spotrebiča). Prístroj dosiahne teploty, keď sa vypne kontrolka a rozsvie- tia sa kontrolky tlačidiel výdaja kávy.
Strana: 5
193 VYPNUTIE SPOTREBIČA Prikaždomvypnutíspotrebičprevedieautomatickýcykluspre- pláchnutia, ktorý sa nedá prerušiť. NebezpečenstvoPopálenia! Počas preplachovala z ústia vydávača kávy vytečie trocha horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou. Per spegnere l’apparecchio, premere il Tlačidlo (obr. 6). Spotrebič vykoná prepláchnutie a potom sa vypne. Poznámka: Aksaprístrojnadlhšiudobunebudepoužívať,stlačteajhlavný spínač do polohy 0 (obr. 3). Pozor! Aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča, stlačte hlavný spínač na obr. 3 v poz. O alebo po vypnutí prístroja tlačidlom . AUTOMATICKÉ VYPNUTIE Jemožnétentočasovýintervalupraviťtak,abysaprístrojvypol po 15 alebo 30 minútach alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách. 1. KeďjespotrebičvypnutýahlavnýspínačjevpoloheI(obr. 3), stlačte tlačidlo a podržte ho stlačené až do roz- svietenia kontroliek na ovládacom paneli; 2. Stlačte tlačidlo (vľavo od gombíka) dokiaľ sa neroz- svietiakontrolkyodpovedajúcepočtuhodín,poktorýchsa prístroj automaticky vypne: 15 minút ECO 30 minút ECO 1 hodina ECO 2 hodiny ECO 3 hodiny ECO 3. Stiskněte tlačítko (napravo od knoflíku) pro potvr- zení volby: kontrolky zhasnou. ÚSPORA ENERGIE Touto funkciou je možné aktivovať alebo deaktivovať režim pre úsporu energie. Keď je táto funkcia aktívna, znižuje spotrebu elektrickej energie v súlade s platnou európskou legislatívou. Režim úspory energie je aktívny len ak svieti zelená kontrolka ECO (obr. 7). 1. KeďjespotrebičvypnutýahlavnýspínačjevpoloheI(obr. 3), stlačte tlačidlo a podržte ho stlačené až do roz- svietenia kontrolky ECO (obr. 7). 2. Funkciu deaktivujete stlačením tlačidla (vľavo od gombíka): bliká kontrolka ECO . 3. Funkciu reaktivujete opakovaným stlačením tlačidla (vľavo od gombíka): kontrolka ECO sa rozsvieti. 4. Stlačte tlačidlo (vpravo od gombíka) tým voľbu potvrdíte: kontrolka ECO zhasne. Poznámka: V režimu úspory energie môže trvať niekoľko sekúnd, kým nezačne prístroj vydávať prvú kávu, pretože potrebuje dlhšiu dobu na zohriatie. ZMÄKČOVACÍ FILTER Niektoré modely sú vybavené zmäkčovacím filtrom: ak ním váš model nie je vybavený, odporúčame vám ho zakúpiť u autori- zovaných asistenčných stredísk DeLonghi. Pozor: • Skladujte na chladnom a suchom mieste a nevystavujte slnku. • Po otvorení balení použite filter okamžite: • Odstráňte filter pred odvápnením prístroja. Pre správne použitie filtra sa riaďte pokynmi uvedenými nižšie. Inštalácia filtra 1. Vyberte filter z obalu a opláchnite ho najmenej 0,5 l tečúcej vody (obr. 8) 2. Otáčajte kotúčom dátumovky, dokiaľ sa nezobrazia nasle- dujúce dva mesiace použitia (obr. 9). Poznámka: trvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom použití spotrebiča, ak prístroj zostane nepoužívaný s inštalovaným filtrom, jeho trvanlivosť je maximálne 3 mesiace. 3. Vyberte nádržku spotrebiča a naplňte ju vodou (obr. 1A). 4. Vložte filter do nádržky na vodu a ponorte ho úplne, pritom ho nakloňte a umožnite tak odísť vzduchovým bublinám (obr. 10).
Strana: 6
194 5. Vložtefilternapríslušnémiestoastlačtehonadoraz(obr. 11). 6. Zatvorte nádržku vekom (obr. 12), potom vložte nádržku do prístroja. 7. Umiestite pod napeňovač nádobku o minimálnom obje- mu 100 ml. 8. Otočte gombíkom pary do polohy I, tým začnete výdaj horúcej vody. 9. Nechajte z vydávača vytekať vodu na niekoľko sekúnd, dokiaľ nebude prúd vody stály, potom uveďte gombík do polohy 0. Poznámka: Môže sa stať, že jediný výdaj horúcej vody nebude pre inštaláciu filtra dostatočný a pri inštalácii sa rozsvietia kon- trolky: V takomto prípade zopakujte inštaláciu od bodu 8. Teraz je filter aktivovaný a je možné pristúpiť k použitiu prí- stroja. Vyberanie a výmena zmäkčovacieho filtra Pouplynutídvochmesiacov(viťdátumovka),aleboaksa prístrojnepoužívapodobu3týždňov,jenutnépristúpiťk vyberaniu filtra z nádrže a prípadne ho vymeniť za nový zopakovaním operácie popísanej v predchádzajúcom odstavci. PRÍPRAVA KÁVY Voľba chuti kávy Nastavte gombík voľby chuti kávy (B6) a nastavte tak požadovanú chuť kávy: čím viac otočíte gombíkom doprava, tým viac bude kávových zrniek, ktoré prístroj zomelie a tým silnejšia bude dosiahnutá chuť kávy. S gombíkom v polohe MIN dosiahnete mimoriadne slabej kávy;sgombíkomvpoloheMAXdosiahnetemimoriadnesilnej kávy. Poznámka: • Pri prvom použití je nutné postupovať krok za krokom a urobiť viac ako jednu kávu, aby ste našli správnu polohu gombíka. • Dbajte na to, aby ste gombíkom neotočili smerom k MAX príliš, pretože by mohlo dojsť k príliš pomalému výdaju kávy (po kvapkách), najmä pokiaľ si prajete pripraviť dve šálky kávy naraz. Voľba množstva kávy v šálke Prístroj je nastavený z výroby tak, aby automaticky vydával nasledujúce množstvá kávy: - káva typu espresso, ak stlačíte tlačidlo (≃40ml); - káva typu lungo, ak stlačíte tlačidlo (≃120ml); - dve kávy typu espresso, ak stlačíte tlačidlo ; - dve kávy typu lungo, ak stlačíte tlačidlo . Aksiprajeteupraviťmnožstvokávy,ktorúspotrebičvydáauto- maticky do šálky, postupujte nasledujúcim spôsobom: - stlačte a podržte tlačidlo, ktorého dĺžku chcete zmeniť, dokiaľ bliká kontrolka a prístroj nezačne vydávať kávu: Potom tlačidlo uvoľnite; - otom, čo káva v šálke dosiahnete požadovanej hladiny, stlačteznovurovnakétlačidlo,čímuložítenovémnožstvo. Teraz stlačením tohto tlačidla si prístroj nastaví nové nastave- nie. Nastavenie kávového mlynčeka Kávový mlynček nie je treba regulovať, aspoň na začiatku, pretože už bol výrobcom prednastavený tak, aby dochádzalo k správnemu výdaju kávy. Pokiaľvšakpoprípraveprvýchkávdochádzakneprílišhmotné- mu výdaju s malým množstvom peny, alebo príliš pomalému výdaju kávy (po kvapkách), je treba výdaj kávy upraviť pomo- cou gombíka určeného na reguláciu stupňa pomletia (obr. 13). Poznámka: Regulačný gombík je možné otočiť, len kým je kávový mlynček v chode. Ak káva vyteká pomaly, alebo nevyteká vôbec, otočte gombíkom o jeden stupeň. Aby ste dosiahli výdaja hutnejšej kávy a zlepšili vzhľad peny, otočte o jeden stupeň gombíkom smerom doľava (nie viac ako o jeden stupeň, pretože káva môže vytekať v kvapkách). Účinok vykonania tejto zmeny bude viditeľný až po výdaju najmenej 2 po sebe nasledujúcich káv. Ak po tomto nasta- vení nedosiahnete požadovaného výsledku, je nutné korekciu zopakovať otočením gombíka o jeden stupeň.
Strana: 7
195 Nastavenie teploty Ak si prajete zmeniť teplotu vody použitej pri príprave kávy, postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. KeďjespotrebičvypnutýahlavnýspínačjevpoloheI(obr. 3), stlačte tlačidlo a podržte ho stlačené až do rozsvietenia kontroliek na ovládacom paneli; 2. Stisnite tlačidlo a zvolte požadovanú teplotu: NÍZKA VYSOKÁ 3. Stlačením tlačidla voľbu potvrdíte; kontrolky sa rozsvietia. Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom: • pred výdajom urobte preplach stlačením tlačidla . Z vydávača vytečie horúca voda, ktorá zohreje vnútorný okruhprístrojaapostarásaozvýšenieteplotyvytekajúcej vody; • zohrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda). • astavte vyššiu teplotu kávy v (pozri ods.„Nastavenie te- ploty“). Príprava kávy použitím zrnkovej kávy Pozor! Nepoužívajte karamelizované, ani kandizované kávové zrnká, pretože by sa mohli prilepiť na mlynček a poškodiť ho. 1. Kávové zrnká vsypte do príslušného zásobníka (obr.14). 2. Pod ústie vydávača kávy vložte: - 1 šálku, ak chcete pripraviť 1 kávu (obr. 15); - 2 šálky, ak chcete pripraviť 2 kávy (obr. 16). 3. Vydávačznížtetak,abybolčonajbližšiekšálkam:dosiah- nete tak lepšiu penu (obr. 17). 4. Stisnite tlačidlo požadovaného výdaja: 5. Príprava sa spustí a na ovládacom paneli zostane svietiť kontrolka odpovedajúca zvolenému tlačidlu. Po ukončení prípravy bude spotrebič pripravený na nové použitie. Poznámka: • Kým spotrebič pripravuje kávu, výdaj je možné v kedykoľvek zastaviť stlačením jedného tlačidla pre výdaj. • Po dokončení výdaja, ak si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí podržať (do troch sekúnd) stlačené jedno z tlačidiel na výdaj kávy. Poznámka: Informácie pre dosiahnutie horúcejšej kávy nájdete v oddielu “Rady pre horúcejšiu kávu”. Pozor! • Ak káva pri výdaji iba kvapká, vyteká málo objemná a s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, prečítajte si odporúčania uvedené v kapitole “Riešenie problémov”(str. 201). • Počas použitia sa na ovládacom paneli môžu rozsvietiť kontrolky, ktorých význam je uvedený v oddielu„Význam kontroliek“ (str. 200). Príprava kávy použitím mletej kávy Pozor! • Nevsypávajte nikdy zrnkovú kávu do násypky na mletú kávu, pretože by to prístroj mohlo poškodiť. • Nikdy do spotrebiča nevsypávajte mletú kávu, kým je kávovar vypnutý, aby ste zamedzili rozptýleniu kávy vnútri spotrebiča. V takomto prípade by sa spotrebič mohol poškodiť. • Nikdy nesypte viac kávy ako 1 zarovnanú odmerku, ináč by sa vnútrospotrebičamohlozašpiniť alebobysamohlaupchaťnásyp- ka. Poznámka: Akpoužívatevoprednamletúkávu,jemožnépripraviťvždylen jednu kávu. 1. Presvedčite sa, či je prístroj zapnutý. 2. Otočte voličom príchute kávy proti smeru hodinových ručičiek až na doraz do polohy (obr. 18). 3. Uistite sa, že násypka nie upchaná, potom do násypky vsypte zarovnanú odmerku mletej kávy (obr. 19). 4. Pod ústie vydávača kávy vložte šálku. 5. Stlačte tlačidlo vydávania 1 šálky ( alebo ). 6. Bude zahájená príprava. 1 káva espresso 1 dlhá káva 2 dlhé kávy 2 kávy espresso
Strana: 8
196 upchaté. Pokiaľ je treba, vyčistite tieto otvory pomocou špendlíka. 5. Opláchnite starostlivo súčasti napeňovača špongiou a vlažnou vodou. 6. Vložte trysku naspäť a nasaďte napeňovač na trysku jeho otočením a potlačením smerom nahor až do zacvaknutia. PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY NebezpečenstvoPopálenia! Počas výdaja horúcej vody nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru. Rúrka vydávača horúcej vody sa počas výdaja zohreje, preto vydávač chytajte iba za držadlo. 1. Pod napeňovač vložte nádobu (čo najbližšie, aby voda ne- vystrekovala). 2. Otočte gombíkom pary do polohy“I”: začne výdaj. 3. Výdaj prerušte uvedením gombíka pary do polohy 0. Poznámka: Ak je aktivovaný režim „Úspora energie“, vyžiada si výdaj horúcej vody niekoľko sekúnd. ČISTENIE Čistenie spotrebiča Nasledujúce časti prístroja je treba pravidelne čistiť: - zásobník na zvyšky kávy (A13), - odkvapkávacia miska (A17) a nádržka na zachytávanie kondenzátu (A14), - nádržka na vodu (A9), - ústie vydávača kávy (A12), - násypka na vopred zomletú kávu (A6), - vnútrajšok prístroja prístupný po otvorení dvierok lúhovača (A10), - lúhovač (A11). Pozor! • Na čistenie spotrebiča nepoužívajte brusné rozpúšťadlá alebočistiaceprostriedkyaalkohol.UprístrojovDeLonghi nie je nutné používať chemické prísady na čistenie prí- stroja.Doporučenýprostriedoknaodstraňovanievodného kameňa je na báze prírodných zložiek a je plne biologicky odbúrateľný. • Žiadny prvok prístroja sa nesmie myť v myčke na riad. • Na odstraňovanie vodného kameňa alebo usadenín kávy nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by mohli poškriabať kovový alebo plastový povrch. PRÍPRAVA CAPPUCCINA NebezpečenstvoPopálenia! Počas tejto prípravy uniká para: pozor, nech sa neoparíte. 1. Pre jedno cappuccino pripravte jednu veľkú šálku; 2. Pre každé cappuccino, ktoré si prajete pripraviť, naplňte nádobku, pokiaľ možno s uchom, aby ste sa neoparili, približne100gramamimlieka.Privýbereveľkostinádobky majte na pamäti, že objem sa 2krát až 3krát zväčší; Poznámka: Abystedosiahlihustejšejabohatšejpeny,použitecelkom odtučnené mlieko lebo mlieko polotučné o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5°C). Aby ste sa vyhli nedostatočne spenenému mlieku alebo mlieku s veľkými bublinkami, vždy napeňovač tak, ako je uvedené v oddielu „Čistenie napeňovača po použití“. 3. Stlačte tlačidlo : bliká kontrolka . 4. Ponorte napeňovač do nádoby s mliekom (obr. 20). 5. Po niekoľkých sekundách začne blikať kontrolka ktorá udáva, že je nutné otočiť gombíkom pary do pol. I (obr.5).Znapeňovačavyjdepára,ktorádodákávekrémo- vú konzistenciu a zväčší jej objem. 6. Keďsiprajete,abybolapenakrémovejšia,otočtenádobku pomalými pohybmi zospodu hore. (Odporúčame, aby ste nevyrábali paru dlhšie než 3 po sebe nasledujúce minúty); 7. Po dosiahnutí požadovanej peny prerušte výdaj pary a uveďte gombíky pary do polohy 0. Nebezpečenstvopopálenia! Prerušte výdaj pary pred vyňatím nádobky s napeneným mliekom, aby ste sa vyhli opareniu horúcim mliekom. 8. Ku káve pridajte vopred pripravené krémové mlieko. Cap- puccinojeterazpripravené:Cappuccinojehotové(oslaďte ho podľa chuti, a pokiaľ chcete, posypte penu trochou práškového kakaa). Vyčistenie kávovaru po použití Vyčistite napeňovač po každom použití, aby ste zabránili usad- zovaniu zvyškov mlieka a jeho upchatiu. 1. Umiestite nádobu pod napeňovač a odpusťte trochu pary otočením gombíka pary do polohy I (obr. 5). Potom uve- dením gombíka do polohy 0 prerušte výdaj horúcej vody. 2. Počkajte niekoľko minút, dokiaľ napeňovač nevychlad- ne; potom jednou rukou pridržiavajte rukoväť trubičky napeňovača a druhou otáčajte doľava (obr. 21) a potiah- nite napeňovač nadol. 3. Vytiahnite trysku pary smerom nadol (obr. 22). 4. Skontrolujte, či otvory označené šípkami na obr. 23 nie sú
Strana: 9
197 Čistenie zásobníka na zvyšky kávy Keďkontrolka bliká,jenutnévyprázdniťavyčistiťnádobku na zvyšky vylúhovanej kávy. Dokiaľ nedôjde k vyčisteniu nádobky so zvyškami vylúhovanej kávy, kontrolka bude ďalej blikať a prístroj nebude schopný pripravovať kávu. Pre prevedenie čistenia (pri zapnutom spotrebiču): • Vyberte vaničku na zachycovanie kvapiek (obr. 24), vy- prázdnite ju a vyčistite. • Vyprázdnite a starostlivo vyčistite aj nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy a dbajte na to, aby ste odstránili všetky zvyšky, ktoré sa mohli usadiť na dne. • Skontrolujte aj nádržku na zachytávanie kondenzátu červenej farby a ak je plná, vyprázdnite ju. Pozor! Pri vyňatí vaničky na zachycovanie kvapiek je vždy nutné vyprázdniť nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy, aj keď nie je celkom naplnená. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalšíchkávsanádobkanazvyškyvylúhovanejkávynaplníviac, ako sa očakáva, a prístroj sa upchá zvyškami použitej kávy. Čistenie odkvapkávacej misky a nádržky na kondenzát Pozor! Ak odkvapkavaciu misku nebudete vyprázdňovať pravidelne, vodabysamohlapreliaťcezjejokrajalebocezbočnústranudo vnútra alebo do strany spotrebiča. Mohol by sa tým poškodiť kávovar, odkladacia plocha alebo okolie. Odkvapkávacia miska je vybavená indikátorom hladiny vody, pričom hladinu indikuje červený plaváčik, ktorý pláva na hla- dinevodyvodkvapkávacejmiske.(obr.25).Odkvapkavaciumi- sku vyprázdnite skôr, ako z nej bude červený indikátor vytŕčať a vyčistite ju. Pri vynímaní odkvapkávacej misky postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Vyberte odkvapkávaciu misku a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy (obr. 24); 2. Vylejte odkvapkávaciu misku a vyčistite nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy; 3. Skontrolujte nádržku na zachytávanie kondenzátu a ak je plná, vyprázdnite ju. 4. Vložte odkvapkávaciu misku s nádobkou na zvyšky kávy naspäť. Čistenie vnútra spotrebiča Nebezpečenstvoúrazuelektrickýmprúdom! Pred akýmkoľvek čistením vnútorných častí s musí spotrebič vypnúť (pozri„Vypnutie“) a odpojiť od elektrickej siete. Nikdy neponárajte prístroj do vody. 1. Pravidelne kontrolujte (približne raz za mesiac), či vnútro kávovaru(prístupnépovyňatíodkvapkávacejmisky)nieje znečistené. Podľa potreby odstráňte usadeniny špongiou. 2. Zvyšky povysávajte vysávačom (obr. 26). Čistenie nádržky na vodu Pravidelne čistite (približne raz za mesiac) nádržku na vodu (A9) vlhkou utierkou s malým množstvom jemného umývacie- ho prostriedku. Čistenie ústia vydávača kávy 1. Pravidelne čistite ústie vydávača kávy pomocou špongie alebo handričky (obr. 27). 2. Skontrolujte, či nie sú upchané otvory vydávača kávy. Podľa potreby vyberte usadeniny kávy pomocou špáradla (obr. 28). Čistenie násypky na vsypanie vopred zomletej kávy Pravidelnekontrolujte(približnerazzamesiac),činiejeupcha- tá násypka na mletú kávu. Podľa potreby odstráňte usadeniny špongiou. Čistenie lúhovača Lúhovač (A11) treba čistiť aspoň raz za mesiac. Pozor! Lúhovačsanedávybrať,keďjekávovarzapnutý. 1. Skontrolujte, či bol prístroj správne vypnutý (viď„Vypnu- tie spotrebiča“, str. 193). 2. Vytiahnite nádržku na vodu. 3. Otvorte dvierka lúhovača (obr. 29) umiestneného na pra- vej strane. 4. Stlačte smerom do vnútra dve červené uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vyberte lúhovač (obr. 30). Pozor! Vyčistite lúhovač bez použitia saponátov, ktoré by ho mo- hli poškodiť. 5. Lúhovač ponorte na približne 5 minút vody a potom ho opláchnite pod kohútikom. 6. Vyčistite prípadné zvyšky kávy na držiaku na lúhovač. 7. Počistenílúhovačznovunamontujtevsunutímdodržiaka; potom stlačte na nápis PUSH, aby ste začuli kliknutie.
Strana: 10
198 Poznámka: Pokiaľ je zložité lúhovač dosadiť na jeho miesto, (pred jeho do- sadením) je treba ho uviesť do správnej veľkosti stlačením pák tak, ako je uvedené na obrázku. 8. Po zasunutí skontrolujte, či sa dve červené tlačidlá vysu- nuli smerom von. 9. Zatvorte dvierka lúhovača. 10. Vráťte nádržku na vodu na jej miesto. ODVÁPŇOVANIE Odvápnite prístroj, keď na ovládacom paneli bliká kontrolka (obr. 31). Pozor! Prípravok na odstraňovanie vodného kameňa obsahuje kyseliny, preto môže podráždiť pokožku a oči. Je absolútne nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné upozornenia výrobcu uvedenénaobaleprípravkuaupozorneniatýkajúcesapostupu v prípade zasiahnutia pokožky a očí. Poznámka: Použite výhradne odvápňovací prostriedok De’Longhi. Nepoužívajte odvápňovacie prostriedky na báze sulfonaminov alebooctu,vopačnomprípadesastrácanároknazáruku.Záru- ka sa stáva neplatnou, ak sa odvápňovanie nerobí pravidelne. 1. Zapniteprístrojapočkajte,dokiaľprístrojniejepripravený na použitie. 2. Vyprázdnite nádržku na vodu (A12) a ak je zmäkčovací filter prítomný, vyberte ho. 3. Nalejte do nádržky na vodu odvápňovač až po hla- dinu A (odpovedá baleniu 100 ml) vyznačenou na zadnej strane nádržky (obr. 32A); potom pri- dajte vodu (1l) až po značku B (obr. 32B). Pod napeňovač položte prázdnu nádobku s minimálnym objemom 1,5 l. 4. Vyčkajte, dokiaľ sa trvale nerozsvieti kontrolky výdaja kávy. Pozor!Nebezpečenstvooparenia Z napeňovača vody bude vytekať voda s obsahom kyselín. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou. 5. Stlačte tlačidlo a podržte ho stlačené po dobu najmenej 5 sekúnd na potvrdenie naliatia roztoku a spusťte odvápňovanie. Kontrolka tlačidla zostane svietiť, čoindikujespustenieprogramuodvápňovaniaakontrolka bliká a tým upozorňuje na potrebu otočiť gombík pary do polohy I. 6. Otočte gombíkom pary doľava do polohy I: z napeňovača vytečie odvápňovač a začne naplňovať nádobku umieste- nou pod ňou. Programodvápňovaniaprevedieautomatickyprerušovanú sériu výdajov s cieľom odstrániť vodný kameň. Je bežné, akmedzijednotlivýmipreplachmiuplynieniekoľkominú, počas ktorých je prístroj nečinný. Približne po 30 minútach je nádržka na vodu prázna a blikajú kontrolky a ; otočte gombíkom pary doprava až na doraz do polohy O. Teraz je prístroj pripravený na proces vypláchnutia čistou vo- dou. 7. Vyprázdnite nádržku, ktorú ste používali na zachytávanie odvápňovacieho roztoku a vložte ju prázdnu späť pod napeňovač. 8. Vyberte nádržku na vodu, vylejte ju, opláchnite ju pod tečúcou vodou, naplňte ju čistou vodou a vráťte späť na miesto; kontrolka bliká. 9. Otočte gombíkom pary doľava do polohy I (obr. 5). Z vydávača vyteká horúca voda. 10. Keď sa nádržka na vodu úplne vyprázdni, bliká kontrolka . 11. Otočte gombík do polohy 0: zhasne kontrolka . Znovu naplňte nádržku na vodu a kávovar bude pripravený na použitie. Poznámka: Ak by sa cyklus odvápňovania neukončil správne (napr. nedo- statok zásobovania elektrickou energiou), odporúča sa cyklus zopakovať. NAPROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY Táto činnosť je nutná po stanovenej dobe používania, ktorá závisí od nastavenej tvrdosti vody v domácnosti. Spotrebič bol vo výrobe nastavený na úroveň tvrdosti vody 4. Podľaželaniajemožnéspotrebičnaprogramovaťvzávislostiod P U S H
Strana: 11
199 skutočnejtvrdostivodypoužívanejvrôznychregiónoch,týmsa zníži častosť odvápňovania. Meranie tvrdosti vody 1. Vyberte z obalu dodávaný reakčný prúžok “TOTAL HARDNESSTEST”priložený k tejto príručke. 2. Prúžok úplne ponorte do pohára naplneného vodou na približne jednu sekundu. 3. Prúžokvybertezvodyamierneotraste.Popribližnejednej minúte sa vytvoria 1, 2, 3 alebo 4 červené štvorčeky, v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpo- vedá 1 úrovni tvrdosti. Nastavenie tvrdosti vody 1. Presvedčte sa, či je prístroj vypnutý (ale pripojený k elektrickej sieti a s hlavným spínačom v polohe I); 2. Stlačte tlačidlo a nechajte ho stlačené na aspoň 6 sekúnd: kontrolky sa súčasne rozsvietia; 3. Stlačte tlačidlo (vľavo od gombíka), tým nastavíte skutočnú tvrdosť (úroveň zistenú reakčným prúžkom). Úroveň Úroveň Úroveň Úroveň 1 2 3 4 4. Stlačte tlačidlo (vpravo od gombíka), tým voľbu potvrdíte. Taktobudespotrebičnaprogramovanýnanovúúroveňtvrdosti vody. TECHNICKÉ ÚDAJE Napätie: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10A Príkon: 1450W Tlak: 15 bar Maximálny objem nádržky na vodu: 1,8 litra Rozmery ŠxVxH: 238x340x430 mm Dĺžka kábla: 1,15 m Hmotnosť: 9,1 Kg Maximálny objem nádobky na zrnkovú kávu: 250 g Spotrebič je zhodný s požiadavkami nasledujúcich smerníc ES: • Európske nariadenie Stand-by 1275/2008; • Smernica o nízkom napätí 2006/95/ES vo znení násl. pre- dpisov; • Smernice o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/ ES vo znení násl. predpisov; • Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami európskeho nariadenia 1935/2004. LIKVIDÁCIA V súlade s pokynmi európskej smernice 2002/96/ES nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym od- padom,aleodovzdajtehovautorizovanomzbernom stredisku.
Strana: 12
200 VÝZNAM KONTROLIEK ZOBRAZENÁ KONTROLKA MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA BLIKÁ V nádržke nie je dosť vody. Nádržku naplňte vodou a správne ju vložte úplným zatlačením, aby bolo počuť jej za- padnutie. Nádržka nie je vložená správne. Vložte správne nádržku a zasuňte ju až na do- raz. BLIKÁ Zásobník na zvyšky kávy (A13) je plný. Vyprázdnite nádobku na zvyšky vylúhova- nej kávy, odkvapkávaciu misku, vyčistite ich a znovu vložte späť. Dôležité: pri vybratí odkvapkávacej misky musíte vždy vyprázdniť aj zbernú nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy, aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy naplní viac, ako sa očakáva, a prístroj sa upchá zvyškami použitej kávy. Po vykonaní čistenia nebola nádobka na zvyšky vylúhovanej káva dosadená na svoje miesto. Vytiahnite odkvapkávaciu misku a vložte nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy. BLIKÁ Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec. Zopakujte výdaj kávy a otočte gombík na re- guláciu mletia (obr. 10) o jeden stupeň sme- rom k číslu 7, keď je mlynček na kávu v chode. Ak je po príprave najmenej 2 káv výdaj stále príliš pomalý, zopakujte korekciu otočením regulačného gombíka o ďalší stupeň (viď na- stavenie kávového mlynčeka na str. 194). Ak problém pretrvá, otočte gombíkom pary do polohyIanechajteznapeňovačavytekaťvodu. BLIKÁ Bola zvolená funkcia“mletá káva”, ale do násypky ste nenasypali mletú kávu. Nasyptenamletúkávudonásypkyalebozrušte funkciu mletej kávy. BLIKÁ Udáva, že je nezbytné prístroj odvápniť. Je treba čo najskôr vykonať program odvápne- nia popísaný v kap.„Odvápňovanie“.
Strana: 13
201 BLIKÁ Použili ste príliš veľké množstvo kávy. Zvoľte slabšiu chuť lebo znížte množstvo pom- letej kávy a potom znova aktivujte výdaj kávy. BLIKÁ Zrnková káva došla. Naplňte zásobník na zrnkovú kávu. Násypka na zomletou kávu je upchatá. Vyprázdnitenásypkupomocounožatak,akoje uvedené v odst.„Čistenie násypky na vsypanie kávy“. BLIKÁ Po čistení ste nezasunuli lúhovač. Lúhovač zasuňte podľa pokynov v odseku "Čistenie lúhovača". Vnútro spotrebiča je príliš znečistené. Starostlivo spotrebič vyčistite tak, ako je popísané v odst. „čistenie a údržba“. Pokiaľ sa po vyčistení na spotrebiču stále zobrazuje výstražná správa, obráťte sa na asistenčnú službu. RIEŠENIE PROBLÉMOV Dolu je uvedený zoznam niektorých problémov s činnosťou. Ak sa problém nebude dať odstrániť popísaným spôsobom, zavolajte servisné stredisko. PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA Káva nie je horúca. Šálky neboli predhriaté. Nahrejte šálky ich opláchnutím v horúcej vode (Poznámka: je možné použiť funkciu horúcej vody) alebo výplach. Lúhovač sa ochladil, pre¬tože od poslednej vydanej kávy uplynuli 2/3 minúty. Pred prípravou kávy lúhovač ohrejte stlačením tlačidla výplach . Káva je málo objemná a má málo peny. Káva bola zomletá príliš hrubo. Otočte gombík na reguláciu mletia o jeden stupeň doľava, keď je mlynček na kávu v chode (obr. 8). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až do tej doby, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Účinok je viditeľný povydaní2káv(viďods.„nastaveniekávového mlynčeka“, str. 194). Káva nie je vhodná. Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso. Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká. Káva bola zomletá príliš jemne. Otočte gombík na reguláciu mletia o jeden stupeň doprava, keď je mlynček na kávu v chode (obr. 8). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až do tej doby, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Účinok je viditeľný povydaní2káv(viďods.„nastaveniekávového mlynčeka“, str. 194).
Strana: 14
202 Káva nevyteká z jedného lebo ani z jedného ústia vydávača. Otvory v ústiach sa upchali. Vyčistite ústie špáradlom. Spenené mlieko má veľké bubliny Mlieko nie je dostatočne studené lebo nie je polotučné. Pokiaľ je to možné, použite celkom odtučnené mlieko lebo mlieko polotučné o teplote, ktorú mávchladničke(cca5°C).Pokiaľvýsledokstále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka. Mlieko nie je napenené Napeňovač je znečistený. Pristúpte k čisteniu, ako je uvedené v odseku „Čistenie napeňovača po použití“ (str. 196). Pri použití sa preruší sa výdaj pary Bezpečnostnézariadenieprerušívýdajparypo 3 minútach. Počkajte niekoľko minút a potom reaktivujte funkciu pary. Prístroj sa nezapína Zástrčka nie je zapojená do zásuvky. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Nie je zapnutý hlavný spínač (A8). Stlačte hlavný spínač do polohy I (obr. 1).
Značka:
DeLonghi
Produkt:
Kávovary
Model/názov:
Magnifica S ECAM 22.110.SB
Typ súboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Slovenský