Magnifica S ECAM 2... príručka
Príručka DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B

Používateľská príručka pre DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B v jazyku Slovenský. Táto príručka PDF má počet strán 19.

PDF 19 1.1mb
Príručka DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B
Predchádzajúca strana

Pozrite si príručku k DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

MANUALSCAT | SK

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B. Opíšte svoje ťažkosti s DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B

Strana: 1
248 OBSAH ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA........... 249 BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA...................... 250 Symboly použité v tomto návode na použitie.......250 Použitie v súlade s určením...................................250 Návod na použitie.................................................250 ÚVOD............................................................ 250 Písmená v zátvorkách...........................................250 Problémy a opravy................................................250 OPIS............................................................. 251 Opis spotrebiča .....................................................251 Popis ovládacieho panela......................................251 Opis príslušenstva.................................................251 Opis nádržky na mlieko.........................................251 PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE.................................... 251 Kontrola prístroja..................................................251 Inštalácia prístroja................................................251 Zapojenie prístroja................................................252 Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky................252 ZAPNUTIE PRÍSTROJA.................................... 252 VYPNUTIE PRÍSTROJA.................................... 252 NASTAVENIA MENU........................................ 253 Preplachovanie.....................................................253 Odvápňovanie.......................................................253 Inštalovať filter.....................................................253 Výmena filtra (ak je namontovaný).......................253 Nastavenie času....................................................253 Automatické zapnutie...........................................253 Automatické vypnutie (standby)...........................253 Úspora energie......................................................254 Nastavenie teploty................................................254 Nastavenie tvrdosti vody.......................................254 Nastavenie jazyka.................................................254 Signálny tón..........................................................254 Hodnoty z výroby (reset).......................................254 Štatistická funkcia.................................................254 PRÍPRAVA KÁVY............................................. 254 Voľba chuti kávy....................................................255 Voľba množstva kávy v šálke.................................255 Personalizované nastavenie množstva moja káva.255 Nastavenie kávového mlynčeka............................255 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy.......255 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy...................255 Príprava kávy použitím mletej kávy......................256 Príprava kávy DVOJITÁ+ použitím zrnkovej kávy ..256 Personalizované nastavenie množstva kávy DVOJITÁ+.............................................................256 Príprava kávy LONG použitím zrnkovej kávy..........256 Príprava kávy LONG použitím mletej kávy.............256 Personalizované nastavenie množstva kávy LONG.256 PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM..................... 257 Naplnenie a zasunutie nádobky na mlieko............257 Regulácia množstva peny.....................................257 Príprava kávy cappuccino......................................257 Príprava nápojov„MILK MENU“.............................257 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití.....258 Naprogramujte množstvá kávy a mlieka v šálke pre ikonu CAPPUCCINO................................................258 Naprogramujte množstvo kávy a mlieka v šálke pre nápoje ikony MILK MENU......................................258 VÝDAJ HORÚCEJ VODY.................................... 258 Modifikácia množstva automaticky vydávanej vody................................................................259 ČISTENIE....................................................... 259 Čistenie spotrebiča................................................259 Čistenie zásobníka na zvyšky vylúhovanej kávy....259 Čistenie odkvapkávacej misky a nádržky na kondenzát.............................................................259 Čistenie vnútra spotrebiča.....................................259 Čistenie nádržku na vodu......................................260 Čistenie ústia vydávača kávy.................................260 Čistenie násypky na vsypanie vopred zomletej kávy.................................................................260 Čistenie vylúhovača..............................................260 Čistenie nádržky na mlieko...................................260 Čistenie trysky horúcej vody/pary.........................261 ODVÁPŇOVANIE............................................ 261 PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY................. 262 Meranie tvrdosti vody...........................................262 Nastavenie tvrdosti vody.......................................262 Od tejto chvíle je spotrebič naprogramovaný na nové nastavenie tvrdosti vody.......................................262 ZMÄKČOVACÍ FILTER (*IBA PRI NIEKTORÝCH MODELOCH)................................................... 262 Inštalácia filtra......................................................262 Výmena filtra........................................................263 Vyňatie filtra.........................................................263 TECHNICKÉ ÚDAJE......................................... 263 LIKVIDÁCIA................................................... 263 SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI................... 264 RIEŠENIE PROBLÉMOV................................... 265
Strana: 2
249 ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA • Prístroj môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentál- nymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami len pod dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa prístroja. • Deti nesmú spotrebič používať na hranie. • Počas čistenia nikdy neponárajte prístroj do vody. • Tento spotrebič je určený iba pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie v: priestoroch používaných ako kuchyňa pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných oblastiach, chalupách, hoteloch, moteloch a ďalších ubytovacích zariade- niach, izbách na prenájom. • V prípade poškodenia zástrčky alebo prívodného elektrického kábla ich nechajte vy- meniť výhradne v strediskuTechnickej Asistencie, zabránite tak akémukoľvek riziku. IBA PRE EURÓPSKETRHY: • Prístroj vždy vypnite od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, de- montážou a čistením. • Detitentospotrebičnesmúpoužívať.Spotrebičajehokábeluschovávajtemimodosa- hu detí. • Prístroj môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentál- nymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami len pod dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa prístroja. • Deti nesmú spotrebič používať na hranie. Plochy, ktoré nesú tento symbol, sa počas použitia zohrievajú (symbol sa nachádza iba v niektorých modeloch).
Strana: 3
250 BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA Symboly použité v tomto návode na použitie Dôležitéupozorneniasúoznačenétýmitosymbolmi.Jeabsolút- ne nutné ich vždy prísne dodržiavať. Nebezpečenstvo! Nedodržaniepokynovmôžebyťalebojepríčinouúrazuelektric- kým prúdom s ohrozením života. Pozor! Nerešpektovanie môže byť alebo je príčinou úrazu alebo poško- denia prístroja. Nebezpečenstvopopálenia! Nedodržaniepokynovmôžebyťalebojepríčinoupopáleníalebo oparení. Poznámka: Tento symbol upozorňuje na informácie dôležité pre užívateľa. Nebezpečenstvo! Keďže prístroj pracuje pod elektrickým prúdom, nedá sa vylúčiť, že nevyvolá zásahy elektrickým prúdom. Dodržujte preto nasledujúce bezpečnostné opatrenia: • Nedotýkajte sa prístroja, ak máte mokré ruky alebo nohy. • Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky. • Ubezpečte sa, že zásuvka elektrického prúdu je vždy voľne prístupná,pretožeibataktosazástrčkadávprípadepotre- by vytiahnuť. • Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy neťahajte za prívodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť. • Preúplnéodpojenieprístrojavytiahnitezástrčkuzelektric- kej zásuvky. • V prípade porúch sa nepokúšajte prístroj opraviť sami. Prístrojvypnite,vytiahnitezástrčkuzozásuvkyaobráťtesa naTechnickú Asistenciu. • Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou prístroj naj- skôr vypnite, odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť. Pozor: Obalovýmateriál(plastovévrecká,polystyrénatď.)nenechávaj- te v dosahu detí. Nebezpečenstvopopálenia! Tento prístroj produkuje teplú vodu a počas jeho činnosti sa môže vytvárať vodná para. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou alebo ne- oparili horúcou parou. Keď je spotrebič v prevádzke, plocha na šálky (A6) by sa mohla zohriať. Použitie v súlade s určením Tento prístroj je určený na prípravu kávy a na ohrievanie nápojov. Každé iné použitie sa považuje za nevhodné a teda nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním spotrebiča. Návod na použitie Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia prístroja. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov. Poznámka: Tentonávodstarostlivouschovajte.Vprípadeodovzdaniaprístro- ja iným osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie. ÚVOD Ďakujeme, že ste si vybrali automatický kávovar na prípravu kávy a kapučína. Prajeme vám veľa radosti z vášho nového spotrebiča. Urobte si niekoľko voľných minút na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabránite tak možnému riziku alebo poškodeniu prístroja. Písmená v zátvorkách Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende uvedenej v Opise spotrebiča (str. 2-3). Problémy a opravy V prípade problémov sa najskôr pokúste odstrániť ich sami podľa pokynov uvedených v odstavcoch „Správy zobrazené na displeji“ na str.264 a„Riešenie problémov“ na 265. Pokiaľbytietopokynyneviedliknápravealeboprezískanieďal- ších informácií odporúčame obrátiť sa telefonicky na asistenč- nú zákaznícku službu na čísle uvedenom na liste „Zákaznícky servis“. Ak sa vaša krajina nenachádza na tomto zozname, zatelefo- nujte na číslo uvedené v záručnom liste. Pre prípadné opravy je potrebné sa skontaktovať výhradne s Technickou Asistenciou De’Longhi. Adresy sú uvedené v záručnom liste, ktorý je prilože- ný k spotrebiču.
Strana: 4
251 OPIS Opis spotrebiča (str. 3 - A ) A1. Kryt zásobníka na zrnkovú kávu. A2. Vrchnák násypky na vopred namletú kávu A3. Zásobník na zrnkovú kávu A4. Násypka na vopred namletú kávu A5. Tlačidlo :nazapnutieavypnutiespotrebiča(pohoto- vostný režim) A6. Plocha na šálky A7. Tryska na výdaj horúcej vody a pary A8. Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou) A9. Nádobka na zber kondenzácie A10. Podložka na šálky A11. Indikátor hladiny vody v odkvapkávacej miske A12. Odkvapkávacia miska A13. Nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy A14. Hlavný vypínač (ON/OFF) A15. Úložné miesto konektora napájacieho kábla A16. Dvierka vylúhovača A17. Vylúhovač A18. Nádržka na vodu A19 Úložné miesto pre zmäkčovací filter vody A20. Vrchnák zásobníka na vodu A21. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy Popis ovládacieho panela (str. 2 - B) Niektoré ikony na paneli majú dvojitú funkciu: táto je uvedená v zátvorkáchvnútriopisu. B1. Ikona pre výdaj horúcej vody (Keď sa vstúpi do ponuky programovanie,stlačísaprepotvrdenievybratejpoložky). B2. Ikona pre vstup alebo výstup z menu programovanie. B3. Displej B4. Ikona : pre výber výšky kávy (Keď sa vstúpi do menu programovanie,stlačtenaprebehnutiepoložiekmenu). B5. Ikona voľby arómy : stlačte pre voľbu chuti kávy (Keď sa vstúpi do menu programovanie, stlačte na prebehnutie položiekmenu). B6. Ikona : na prípravu 2 šálok kávy s nastaveniami zo- brazenými na displeji. B7. Ikona :naprípravu1šálkykávysnastaveniamizobraze- nými na displeji. B8. Ikona MILK MENU: pre výber jedného z dostupných nápojovsmliekom(CAFFELATTE,LATTE MACCHIATO,FLAT WHITE, MILK). B9. Ikona CAPPUCCINO: pre výdaj kávy cappuccino. B10. Ikona : pre výdaj kávy LONG. B11. Ikona : pre výdaj kávy DVOJITÁ+. Opis príslušenstva (str. 2 - C ) C1. Dávkovacia odmerka na mletú kávu C2. Štetec na čistenie C3. Vydávač horúcej vody C4. Zmäkčujúci filter (*iba pri niektorých modeloch) C5. Reakčný prúžok„Total HardnessTest“ C6. Odvápňovač C7. Napájací kábel Opis nádržky na mlieko (str. 2 - D) D1. Kryt nádržky na mlieko D2. Gombík na reguláciu peny a funkcia CLEAN (ČISTIŤ) D3. Nádržka na mlieko D4. Tlačidlo vytiahnutia krytu D5. Hadička na vydávanie napeneného mlieka (regulovateľná) D6. Nasávacia hadička na mlieko PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE Kontrola prístroja Po vybalení skontrolujte, či nie je prístroj poškodený a či je prítomné všetko príslušenstvo. Ak sú na prístroji viditeľné po- škodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De’Longhi. Inštalácia prístroja Pozor! Pri inštalácii prístroja dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia: • Prístroj vyžaruje teplo do okolitého prostredia. Po umiest- není prístroja na pracovnú plochu skontrolujte, či medzi plochami prístroja, bočnými stenami a zadnou časťou zostal voľný priestor aspoň 3 cm a nad kávovarom voľný priestor aspoň 15 cm. • Eventuálne prenikanie vody by mohlo prístroj poškodiť. Neumiestňujte prístroj v blízkosti vodných kohútikov alebo drezov. • Prístroj by sa mohol poškodiť, ak dôjde k zamrznutiu vody v jeho vnútri. Prístroj neinštalujte v prostredí, kde by teplota mohla kles- núť pod bod mrazu. • Prívodnýelektrickýkábelumiestnitetak,abysanepoškodil o ostré hrany a aby sa nedotýkal horúcich povrchov (napr. elektrických platničiek). e é . - u - - y - -
Strana: 5
252 Zapojenie prístroja Pozor! Preverte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uve- denej na výrobnom štítku na zadnej strane spotrebiča. Prístroj zapojte iba do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym príkonom 10 A a vybavenou výkonným uzemnením. Vprípade,žezásuvkaazástrčkaprístrojaniesúkompatibilné,je treba nahradiť zásuvku za odpovedajúci typ; táto výmena musí byť vykonaná iba kvalifikovaným odborníkom. Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky Poznámka: • Prístroj bol výrobcom skontrolovaný s použitím kávy, preto jecelkomnormálne,akvmlynčekunájdetestopykávy.Vý- robca zaručuje, že prístroj je úplne nový. • Odporúčame vám čo najskôr vykonať nastavenie tvrdosti vody podľa postupu opísaného v odstavci„Programovanie tvrdosti vody“ . 1. Zasuňtekonektornapájaciehokábladopríslušnéhomiesta na zadnej strane prístroja a zapojte prístroj do elektric- kej siete (obr. 1), uistite sa, že hlavný vypínač je stlačený (obr.2). 2. Vytiahnite nádrž na vodu (obr. 3), otvorte kryt (obr. 4), naplňte čerstvou vodou až po čiarku MAX ; znovu zatvorte kryt a znovu vložte nádrž. Je potrebné vybrať požadovaný jazyk posunutím dopredu alebo dozadu so šípkami alebo (obr. 5) alebo ponechať, aby sa na displeji jazyky menili automaticky (približne každé 3 sekundy): 3. keď sa objaví slovenčina, podržte na niekoľko sekúnd stla- čenú ikonu (obr. 6), až kým sa na displeji neobjaví správa:„Slovenčina nastavená“. Pokračujte potom podľa inštrukcií uvedených na displeji samot- ného spotrebiča: 4. „ZASUŇTEVYDÁVAČVODY“:Skontrolujte,čijevydávačho- rúcej vody zasunutý na tryske a umiestnite pod ňu nádobu (obr. 7) s minimálnym objemom 100 ml. 5. Na displeji sa zobrazí správa„HORÚCAVODA, Stlačte OK“. 6. Stlačte ikonu pre potvrdenie (obr. 6): prístroj vydáva vodu z vydávača, a potom sa automaticky vypne. Teraz je kávovar pripravený na normálne používanie. Poznámka: • Pri prvom použití je potrebné urobiť 4 - 5 káv alebo 4 - 5 káv cappuccino pred tým, ako stroj začne podávať uspoko- jivý výsledok. • Počas prípravy prvých 5 - 6 káv cappuccino je normálne, keď počuť hluk vriacej vody: následne tento hluk prestane. • Prepotešeniezeštelepšejkávyaprelepšievýkonyprístroja sa odporúča nainštalovať zmäkčovací filter podľa pokynov v odstavci „ZMÄKČOVACÍ FILTER“. Pokiaľ váš model nemá filter vo vybavení, je možné oň požiadať v autorizovaných strediskách asistencie De’Longhi. ZAPNUTIE PRÍSTROJA Poznámka! • Pred prvým zapnutím prístroja skontrolujte, či je hlavný vypínač stlačený (obr. 2). • Pri každom zapnutí spotrebiča prebehne cyklus automa- tického predhrievania a prepláchnutia, ktorý nie je možné prerušiť. Prístroj je pripravený na použitie až po vykonaní tohto cyklu. Nebezpečenstvopopálenia! Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy trochu horú- cej vody, ktorá sa zachytáva do odkvapkávacej misky, umiest- nenej pod ním. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou. • Pre zapnutie prístroja stlačte tlačidlo (obr. 8): na dis- pleji sa objaví správa„Ohrev Počkajte prosím“. Po ukončení zohrievania sa na prístroji zobrazí ďalšia správa: „Oplachovanie“; týmto spôsobom, okrem zohrievania kotla, prístroj pokračuje vo vysielaní vody do vnútorných potrubí, aby sa aj tieto zohriali. Prístroj je zahriaty na správnu teplotu, akonáhle sa na displeji zobrazí správa označujúca chuť a množstvo kávy. VYPNUTIE PRÍSTROJA Pri každom vypnutí prístroj vykoná automatické prepláchnutie, pokiaľ bola predtým pripravená káva. Nebezpečenstvopopálenia! Počaspreplachovaniavytekázústívydávačakávytrochuhorúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou. • Prístroj vypnite stlačením tlačidla (obr. 8). • Na displeji sa objaví nápis „Vypnutie prebieha, Počkajte prosím“: V prípade potreby prístroj vykoná prepláchnutie, a potom sa vypne (stand-by). Poznámka! Pokiaľ prístroj nebude dlhšiu dobu používaný, odpojte ho od elektrickej siete: • najskôr prístroj vypnite stlačením tlačidla (fig. 8). • stlačte hlavný vypínač umiestnený na boku prístroja (obr. 2). Pozor! Nikdy nestlačte hlavný vypínač, kým je prístroj zapnutý.
Strana: 6
253 NASTAVENIA MENU Vstúptedomenuprogramovaniestlačenímikony (B2):pre- behnite cez položky menu stlačením alebo (obr. 5). Preplachovanie S touto funkciou je možné nechať vytekať horúcu vodu z vydá- vačakávy(A8)azvydávačahorúcejvody(C3),akjevložený,tak, aby sa vyčistil a zohrial vnútorný okruh spotrebiča. Pod vydávač kávy a vydávač horúcej vody umiestnite nádobu s objemom minimálne 100 ml. Pre aktiváciu tejto funkcie postupujte nasledovne: 1. Stlačte ikonu (B2) pre vstup do menu. 2. Stlačte alebo (obr. 5), kým sa na displeji ne- objaví nápis„Preplachovanie“. 3. Stlačte ikonu (obr. 6): displej zobrazí“Potvrdiť?”. Pozor!Nebezpečenstvopopálenín! Prístroj počas výdaja horúcej vody nenechávajte bez dozoru. 4. Stlačte ikonu : po niekoľkých sekundách, najprv z vydávača kávy a následne z vydávača horúcej vody (ak je vložený),vytekáhorúcavoda,ktoráčistíazohrievavnútor- ný okruh spotrebiča. Poznámka! • Výdaj je možné kedykoľvek zastaviť stlačením ľubovoľnej ikony. • Preobdobianepoužívaniapresahujúce3-4dnisadôrazne odporúča po opätovnom zapnutí spotrebiča vykonať 2 - 3 prepláchnutia ešte pred použitím. Odvápňovanie Pre inštrukcie, týkajúce sa odvápňovania, pozri pokyny na str. 261. Inštalovať filter Pokyny týkajúce sa inštalácie filtra nájdete v odstavci „Zmäkčovací filter”(str. 262). Výmena filtra (ak je namontovaný) Pokyny týkajúce sa výmeny filtra nájdete v odstavci „Výmena filtra“ (str. 262). Nastavenie času Pokiaľ si prajete zmeniť čas na displeji, postupujte nasledovne: 1. Stlačte ikonu (B2) pre vstup do menu. 2. Stlačte alebo (obr. 5), kým sa na displeji ne- objaví nápis„Nastavenie času“. 3. Stlačte ikonu (obr. 3): hodiny blikajú. 4. Stlačte alebo pre zmenu hodín. 5. Stlačte ikonu pre potvrdenie: minúty blikajú. 6. Stlačte alebo pre zmenu minút. 7. Stlačte ikonu pre potvrdenie. Časjetýmtospôsobomnastavený:potomstlačteikonu pre výstup z menu. Automatické zapnutie Je možné nastaviť hodinu automatického zapnutia tak, aby bol prístroj hotový na použitie v určenom čase (napríklad ráno) a aby bolo možné hneď urobiť kávu. Poznámka! Aby bola táto funkcia aktívna, je nevyhnutné nastaviť presný čas. Pre aktiváciu automatického zapnutia postupujte nasledovne: 1. Stlačte ikonu (B2) pre vstup do menu. 2. Stlačte alebo (obr. 5) , kým sa na displeji ne- objaví nápis„Automatické zapnutie“. 3. Stlačte ikonu (obr. 3): na displeji sa objaví nápis “Aktívna?”. 4. Stlačte ikonu pre potvrdenie. 5. Stlačte alebo pre výber času. 6. Stlačte ikonu pre potvrdenie. 7. Stlačte alebo pre zmenu minút. 8. Stlačte ikonu pre potvrdenie. 9. Potom stlačte ikonu pre výstup z menu. Keď sa čas potvrdí, aktivácia automatického zapnutia je označe- ná na displeji symbolom , ktorý sa zobrazí vedľa času. Pri deaktivácii funkcie postupujte nasledovne: 1. Zvoľte v menu heslo automatické zapnutie. 2. Stlačte ikonu : na displeji sa objaví nápis„Vypnúť?“. 3. Stlačte ikonu pre potvrdenie. Displej už nezobrazuje symbol . Automatické vypnutie (standby) Je možné zmeniť automatické vypnutie tak, aby sa prístroj vypol po 15 alebo 30 minútach alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách nepoužívania. Pre naprogramovanie automatického vypnutia postupujte nasledovne: 1. Stlačte ikonu (B2) pre vstup do menu. 2. Stlačte alebo (obr. 5) , kým sa na displeji ne- objaví nápis„Automatické vypnutie“. 3. Stlačte ikonu (obr. 6): 4. Stlačte alebo , kým sa neobjaví počet hodín požadovaného fungovania (15 alebo 30 minút, alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách). 5. Stlačte ikonu pre potvrdenie. 6. potom stlačte ikonu pre výstup z menu. Automatické vypnutie je týmto naprogramované. a v h - í - - u - : , , d .
Strana: 7
254 Úspora energie Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať režim pre úsporu energie. Keď je táto funkcia aktívna, znižuje spotrebu elektrickej energie v súlade s európskou legislatívou. Predeaktiváciu(aleboaktiváciu)režimu“úsporaenergie”postu- pujte nasledovne: 1. Stlačte ikonu (B2) pre vstup do menu. 2. Stlačte alebo (obr. 5) , kým sa na displeji ne- objaví nápis„Úspora energie“. 3. Stlačte ikonu (obr. 6): na displeji sa objaví nápis„Vyp- núť?“ (alebo „Aktivovať?“, ak už funkcia bola vypnutá). 4. Stlačte ikonu pre vypnutie (alebo aktiváciu) režimu úspory energie. 5. Potom stlačte ikonu pre výstup z menu. Ak je táto funkcia aktivovaná, na displeji sa po určitej dobe ne- činnosti objaví nápis„Úspora energie“. Poznámka! • V režime úspory energie prístroj vyžaduje niekoľko sekúnd nežzačnevydávaťkávualeboprvýnápojsmliekom,preto- že sa musí zahriať. • Pre prípravu akéhokoľvek nápoja stlačte ktorúkoľvek ikonu pre výstup z režimu úspory energie, potom stlačte ikonu príslušného nápoja, ktorý chcete pripraviť. • Ak je nádobka na mlieko zasunutá, funkcia„úspora ener- gie“ sa neaktivuje. Nastavenie teploty Pokiaľsiprajeteupraviťteplotuvody,ktoráslúžikprípravekávy, je treba postupovať nasledovne: 1. Stlačte ikonu (B2) pre vstup do menu. 2. Stlačte alebo (obr. 5) , kým sa na displeji ne- objaví nápis„Nastavenie teploty“. 3. Stlačte ikonu (obr. 6): 4. Stlačte alebo , kým sa požadovaná teplota nezobrazí na displeji (●=nízka; ●●●●=maximálna). 5. Stlačte ikonu pre potvrdenie. 6. potom stlačte ikonu pre výstup z menu. Nastavenie tvrdosti vody Pokyny týkajúce sa nastavenia tvrdosti vody nájdete na str. 262. Nastavenie jazyka Ak si prajete zmeniť jazyk na displeji, postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Stlačte ikonu (B2) pre vstup do menu. 2. Stlačte alebo (obr. 5) , kým sa na displeji ne- objaví nápis„Nastavenie jazyka“. 3. Stlačte ikonu (obr. 6): 4. Stlačte alebo , kým sa požadovaná teplota nezobrazí na displeji. 5. Stlačte ikonu pre potvrdenie. 6. Na displeji sa objaví nápis potvrdzujúci nastavený jazyk. 7. potom stlačte ikonu pre výstup z menu. Signálny tón Touto funkciou sa aktivuje alebo deaktivuje signálny tón, ktorý prístroj vydá pri každom stlačení ikon/tlačidiel a pri zasunutí/ vysunutí prvkov príslušenstva. Pre deaktiváciu alebo opätovnú aktiváciu akustickej výstrahy postupujte nasledovne: 1. Stlačte ikonu (B2) pre vstup do menu. 2. Stlačte alebo (obr. 5) , kým sa na displeji ne- objaví nápis„Nastavenie teploty“. 3. Stlačteikonu (obr.6):displejzobrazí“Vypnúť?”;(alebo „Aktivovať?“, ak je vypnutá). 4. Stlačte ikonu pre aktiváciu alebo deaktiváciu signál- neho tónu. 5. potom stlačte ikonu pre výstup z menu. Hodnoty z výroby (reset) Pomocou tejto funkcie sa obnovia hodnoty nastavené vo vý- robe pre celú ponuku (okrem jazyka, ktorý zostane aktuálne nastavený). Pre obnovenie hodnôt nastavených vo výrobe postupujte nasledovne: 1. Stlačte ikonu (B2) pre vstup do menu. 2. Stlačte alebo (obr. 5), kým sa na displeji ne- objaví nápis„Hodnoty nastavené vo výrobe“. 3. Stlačte ikonu (obr. 6). 4. Na displeji sa zobrazí nápis„Potvrdiť?“ 5. Stlačte ikonu pre potvrdenie. Štatistická funkcia Pomocoutejtofunkciesazobraziaštatistickéúdajeprístroja.Pre ich zobrazenie postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Stlačte ikonu (B2) pre vstup do menu. 2. Stlačte alebo (obr. 5), kým sa na displeji ne- objaví nápis„Štatistika“. 3. Stlačte ikonu (obr. 6): 4. Stlačením alebo je možné overiť: - koľko káv bolo vydaných. - koľko príprav s mliekom bolo celkom vydaných. - koľko litrov vody bolo celkove vydaných. - koľko procesov odvápňovania bolo vykonaných. - koľkokrát bol vymenený zmäkčovací filter. 5. Potom 2-krát stlačte ikonu pre výstup z menu.
Strana: 8
255 PRÍPRAVA KÁVY Voľba chuti kávy Prístroj je nastavený z výroby tak, aby vydával kávu bežnej chute. Môžete si vybrať jednu z týchto chutí: Chuť extra-jemná Jemná chuť Normálna chuť Výrazná chuť Veľmi výrazná chuť Pre zmenu chuti opakovane stlačte ikonu , (obr. 9), kým sa na displeji neobjaví požadovaná chuť. Voľba množstva kávy v šálke Prístroj je nastavený z výroby tak, aby vydával normálne množ- stvo kávy. Pre voľbu množstva kávy stlačte ikonu (obr. 10), kým sa na displeji neobjaví správa, vzťahujúca sa k množ- stvu požadovanej kávy: Káva zvolená Množstvo v šálke (ml) MOJA KÁVA Programovateľné: od ≃20 do ≃180 MALÁ ≃40 NORMÁLNA ≃60 VEĽKÁ ≃90 VEĽMIVEĽKÁ KÁVA ≃120 Personalizované nastavenie množstva moja káva Prístrojjezvýrobynastavenýnavydaniepribližne30ml “MOJEJ KÁVY”. Pokiaľ si prajete upraviť toto množstvo, postupujte nasledovne: 1. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (obr. 13). 2. Stlačte ikonu (obr.10), kým sa nezobrazí správa „MOJA KÁVA“. 3. Podržte stlačenú ikonu (B7) , kým sa na displeji ne- zobrazí „ 1 MOJA KÁVA Naprogram. množstva“ a prístroj nezačne vydávať kávu; potom tlačidlo pustite. 4. Hneď, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opätovne stlačte tlačidlo . Od tohto momentu je množstvo kávy v šálke naprogramované podľa nového nastavenia. Nastavenie kávového mlynčeka Mlynček na kávu nie je treba regulovať, aspoň spočiatku, lebo bol výrobcom nastavený tak, aby bolo dosiahnuté správne vy- dávanie kávy. Pokiaľ však po príprave prvých káv dochádza k nepríliš hmot- nému výdaju s malým množstvom peny, alebo príliš pomalému výdajukávy(pokvapkách),jetrebavýdajkávyupraviťpomocou gombíka určeného na reguláciu stupňa pomletia (obr. 11). Poznámka! Regulačný gombík je možné otočiť, len kým je kávový mlynček v chode. Ak káva vyteká pomaly alebo nevyteká vôbec, otočte o jedno cvaknutie v smere otáčania hodinových ručičiek smerom k číslu 7. Naopak, pre získanie hustejšej kávy a pre zlepšenie vzhľadu peny otočte v protismereotáčaniahodinovýchručičiek smerom k číslu 1 (nie viac ako o jedno cvaknutie naraz, pretože ináč by káva mohla vychádzať po kvapkách). Efekttejtoúpravysaprejavíažpovýdajinajmenej2posebena- sledujúcich káv. Ak sa po tejto úprave nedosiahne požadované- ho výsledku, je potrebné zopakovať úpravu otáčaním gombíka vždy o jedno cvaknutie. Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom: • vykonajte prepláchnutie vybratím funkcie„Prepláchnutie“ v menu programovanie. • nahrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda). • zvýšte teplotu kávy v menu programovania. Príprava kávy použitím zrnkovej kávy Pozor! Nepoužívajte karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho používanie. 1. Nasypte zrnkovú kávu do príslušného zásobníka (obr. 12). 2. Umiestnite pod ústia vydávača kávy: - 1 šálku, ak chcete pripraviť 1 kávu (obr. 13). - 2 šálky, ak chcete pripraviť 2 kávy (obr. 14). 3. Vydávač kávy znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálkam: dosiahnete tak lepšiu penu (obr. 15). 4. Stlačtepríslušnúikonuprepožadovanývýdaj(1šálka alebo 2 šálky ). 5. Príprava je spustená a na displeji sa objaví zvolená dĺžka a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s po- stupujúcou prípravou. Poznámka: • Kým prístroj pripravuje kávu, výdaj je možné kedykoľvek zastaviť stlačením ktorejkoľvek ikony. a ú - o - - e e - e -
Strana: 9
256 • Pokiaľ si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí po dokončení výdaja podržať (do 3 sekúnd) stlačené jedno z tlačidiel výdaja kávy (B6 alebo B7). Po dokončení prípravy je prístroj pripravený pre ďalšie použitie. Pozor! • V priebehu použitia sa na displeji môžu zobraziť niektoré správy (NAPLNIŤ NÁDRŽ, VYPRÁZDNIŤ NÁDOBU NA KÁVOVÉ USADENINYatď.), ktorých význam je uvedený v odstavci„Správy zobrazené na displeji“ . • Informácieozískaníteplejšejkávynájdetevodstavci“Rady pre teplejšiu kávu”. • Pokiaľ káva vyteká len po kvapkách alebo je málo hustá či s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, preštudujte si pokyny uvedené v kapitole „Riešenie problémov“. Príprava kávy použitím mletej kávy Pozor! • Nesypte nikdy zrnkovú kávu do násypky na mletú kávu, pretože by to prístroj mohlo poškodiť. • Nikdy do prístroja nesypte vopred namletú kávu, kým je prístroj vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu prístroja. Prístroj by sa mohol týmto spôsobom poškodiť. • Nesypte nikdy viac ako 1 zarovnanú odmerku, inak by mohlo dôjsť ku znečisteniu prístroja alebo k upchatiu násypky. Poznámka! Ak sa používa kúpená namletá káva, je možné pripraviť iba jednu kávu naraz. 1. Opakovane stlačte ikonu (obr. 9), kým displej zobrazí „Vopred namletá“. 2. Otvorte vrchnák násypky na vopred namletú kávu (A2). 3. Ubezpečte sa, že násypka nie je upchaná, potom nasypte zarovnanú odmerku vopred namletej kávy (obr. 16). 4. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (obr. 13). 5. Stlačte ikonu výdaja 1 šálky (B7). 6. Príprava je spustená a na displeji sa objaví zvolená dĺžka a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s po- stupujúcou prípravou. Poznámka! Pokiaľ je režim „Úspora Energie“ aktívny, môže trvať niekoľko sekúnd, než dôjde k výdaju prvej kávy. Príprava kávy DVOJITÁ+ použitím zrnkovej kávy Riaďte sa informáciami uvedenými v odstavci „Príprava kávy použitím zrnkovej kávy“ pre prípravu spotrebiča a stlačte ikonu (B11). Personalizované nastavenie množstva kávy DVOJITÁ+ Prístroj je z výroby nastavený na vydanie približne 120ml kávy DVOJITÁ+. Pokiaľ si prajete upraviť túto voľbu, postupujte nasledovne: 1. Pod ústia vydávača kávy (obr. 13) umiestnite jednu šálku alebo dostatočne veľký pohár. 2. Stlačte a podržte stlačenú ikonu (B11) , kým sa ne- zobrazí správa„Naprogram. množstva“. 3. Uvoľnite ikonu : stroj začne s výdajom kávy. 4. Hneď, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opätovne stlačte tlačidlo . Od tohto momentu je množstvo kávy v šálke naprogramované podľa nového nastavenia. Poznámka! Minimálne naprogramovateľné množstvo je približne 80 ml. Maximálne naprogramovateľné množstvo je približne 160ml. Príprava kávy LONG použitím zrnkovej kávy. Riaďte sa informáciami uvedenými v odstavci „Príprava kávy použitím zrnkovej kávy“ pre prípravu spotrebiča a stlačte ikonu (B10). Príprava kávy LONG použitím mletej kávy. 1. Dodržiavajte pokyny uvedené v bodoch 1, 2, 3, 4 odstav- ca„Príprava kávy použitím vopred namletej kávy“, potom stlačte ikonu (B10). 2. Stroj začne s výdajom kávy a objaví sa progresívna lišta; v polovici prípravy sa objaví správa„NASYPTE VOPRED NA- MLETÚ KÁVU, Stlačte OK“. 3. Potom nasypte zarovnanú odmerku vopred namletej kávy a stlačte (obr. 6). 4. Príprava sa obnoví a spotrebič zobrazí progresívnu lištu, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou. Personalizované nastavenie množstva kávy LONG Prístroj je z výroby nastavený na vydanie približne 200 ml kávy LONG. Pokiaľ si prajete upraviť túto voľbu, postupujte nasledovne: 1. Pod ústia vydávača kávy (obr. 13) umiestnite jednu šálku alebo dostatočne veľký pohár. 2. Stlačte a podržte stlačenú ikonu (B10) , kým sa ne- zobrazí správa„Naprogram. množstva“. 3. Uvoľnite ikonu : stroj začne s výdajom kávy. 4. Hneď, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opätovne stlačte tlačidlo .
Strana: 10
257 Od tohto momentu je množstvo kávy v šálke naprogramované podľa nového nastavenia. Poznámka! V prípade, ak sa naprogramovanie vykoná použitím vopred nameletej kávy, stroj si vyžiada nasypanie druhej zarovnanej odmerky kávy. PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM Poznámka! • Aby sa vyhlo nedostatočne napenenému mlieku alebo mlieku s obsahom veľkých bublín, vyčistite vždy veko nádobky na mlieko a trysku horúcej vody tak, ako je to opísané v odstavci„čistenie nádobky na mlieko“ . Naplnenie a zasunutie nádobky na mlieko 1. Odstráňte veko (obr. 17); 2. Naplňte nádobku na mlieko potrebným množstvom mlieka, neprevyšujúc hladinu po rysku MAX vytlačenú na nádobke (obr. 18). Nezabudnite, že každá čiarka vytlačená naboku nádobky približne zodpovedá 100 ml mlieka. Poznámka! • Pre dosiahnutie hustejšej a rovnomernejšej peny použite celkom odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko s teplo- tou, ktorú má v chladničke (cca 5°C). • Ak je aktívny režim„Úspora energie“, výdaj nápoja si môže vyžiadať niekoľko sekúnd. 3. Uistite sa, že hadička na nasávanie mlieka je starostlivo zasunutá do príslušného miesta na spodku veka nádobky na mlieko (obr. 19). 4. Nasaďte naspäť veko na nádržku na mlieko. 5. Vytiahnite vydávač horúcej vody (C3), (obr. 20). 6. Zatlačtenádobkunamliekonatryskuažnadoraz(obr.21): prístroj vydá signálny tón (ak je funkcia signálneho tónu aktívna). 7. Umiestnitedostatočneveľkúšálkupodústiavydávačakávy a pod hadičku vydávača napeneného mlieka (obr. 22), re- gulujúc dĺžku hadičky výdaja mlieka tak, že ju priblížite k šálke jednoduchým potiahnutím smerom dole. 8. Dodržujte pokyny uvedené pre každú špecifickú funkciu. Regulácia množstva peny Otáčaním gombíka pre reguláciu peny (D2) sa volí množstvo peny v mlieku, ktorá bude vydaná počas prípravy mliečnych nápojov. P o l o h a gombíka Opis Odporúča sa pre... Žiadna pena CAFFELATTE/ MILK (teplé mlieko) Málo peny LATTE MACCHIATO/ FLATWHITE Max. pena CAPPUCCINO/ MILK (napenenémlieko) Príprava kávy cappuccino Na ovládacom paneli sa nachádza ikona (B9) pre automatickú prípravu kávy CAPPUCCINO. Pre prípravu tohto nápoja potom stačí: 1. Naplňteazasuňtenádobkynamliekoakojetouvedenéna predchádzajucom obrázku. 2. Otočte gombíkom na reguláciu peny, ktorý sa nachádza na veku nádoby na mlieko, do polohy týkajúcej sa požadova- ného množstva peny (pozri predchádzajúcu tabuľku). 3. Stlačte ikonu CAPPUCCINO (B9): na displeji sa objaví názov nápoja a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou. 4. Po niekoľkých sekundách začne z vydávacej hadičky vyte- kať mlieko, ktoré naplní nižšie umiestenú šálku. Následne po výdaji napeneného mlieka prístroj začne automaticky pripravovať kávu. Príprava nápojov„MILK MENU“ Okrem nápojov opísaných vyššie, stroj automaticky pripraví CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLATWHITE, MILK. Pre prípravu jedného z týchto nápojov stačí: 1. Naplňteazasuňtenádobkynamliekoakojetouvedenéna predchádzajucom obrázku. 2. Otočte gombíkom na reguláciu peny, ktorý sa nachádza na veku nádoby na mlieko, do polohy týkajúcej sa požadova- ného množstva peny. 3. Stlačte ikonu MILK MENU (B8). 4. Stlačte alebo (obr. 5) kým sa na displeji ne- objaví nápis požadovaného nápoja (CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLATWHITE, MILK ). 5. Stlačte ikonu (obr. 6) pre začatie výdaja. 6. Po niekoľkých sekundách začne z vydávacej hadičky vyte- kať mlieko, ktoré naplní nižšie umiestenú šálku.V prípade, ak to nápoje vyžadujú, prístroj automaticky pripraví kávu po vydaní mlieka. y e - , é y - m v u u e - ,
Strana: 11
258 Poznámka:všeobecnéinfomácieprevšetkyprípravy smliekom • Akpočasvýdajachceteprerušiťprípravu,stlačteľubovoľnú ikonu. • Po dokončení výdaja, pokiaľ si prajete zvýšiť množstvo mlieka alebo kávy v šálke, stačí po dokončení výdaja podr- žať (do 3 sekúnd) podržať stlačené jedno z tlačidiel týkajú- cich sa príprav na báze mlieka alebo kávy. • Nenechávajtenádobkusmliekomprílišdlhovonkuzchlad- ničky:čímviacsazvyšujeteplotamlieka(5°Cideálna),tým viac sa zhoršuje kvalita peny. Čistenie nádržky na mlieko po každom použití Pozor!Nebezpečenstvoobarenia Počas čistenia vnútorných trubiek nádržky na mlieko z hadičky vydávača napeneného mlieka vyteká trochu horúcej vody a pary. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou. Po každom použití funkcií mlieka sa na displeji objaví blikajúci nápis „GOMBÍK NA CLEAN“. Vykonajte čistenie na odstránenie zvyškov mlieka, pričom postupujte týmto spôsobom: 1. Ponechajte nádržku na mlieko zasunutú v prístroji (nie je potrebné vyprázdniť nádržku na mlieko); 2. Umiestnite šálku alebo inú nádobu pod hadičku vydávača napeneného mlieka (obr. 22). 3. Otočte gombík na reguláciu peny na„CLEAN“ (obr. 23): na displeji sa objaví progresívna lišta, ktorá sa postupne zapĺ- ňa s prebiehajúcou operáciou a nápis„Čistenie prebieha“. Čistenie sa preruší automaticky. 4. Nastavte gombík na reguláciu peny na jednu z volieb typu peny. 5. Odstráňte nádobku na mlieko a vyčistite trysku pary po- mocou špongie (obr. 24). Poznámka! • Pokiaľ je potrebné pripraviť viac šálok nápojov s mlie- kom, pokračujte v čistení nádržky na mlieko po poslednej príprave. • Nádržka so zvyšným mliekom sa môže uchovávať v chladničke. • V niektorých prípadoch pre vykonanie čistenia je nutné počkať, kým sa prístroj nezahreje. Naprogramujte množstvá kávy a mlieka v šálke pre ikonu CAPPUCCINO. Prístroj bol nastavený vo výrobe na výdaj štandardných množ- stiev. Ak si prajete upraviť tieto množstvá, postupujte nasledu- júcim spôsobom: 1. Umiestnite šálku pod ústia vydávača kávy a pod hadičku vydávača mlieka (obr. 22). 2. Podržte stlačenú ikonu CAPPUCCINO (B9), kým sa na displeji neobjaví názov nápoja a„NAPROGRAM. MLIEKA“. 3. Uvoľnite ikonu. Prístroj začne vydávať mlieko. 4. Akonáhle dosiahnete požadované množstvo mlieka v šálke, ikonu opätovne stlačte. 5. Prístroj prestane s výdajom mlieka, a ak to nápoj predpo- kladá, po niekoľkých sekundách začne s výdajom kávy: na displeji sa objaví názov nápoja a„NAPROGRAM. KÁVY“. 6. Hneď, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opätovne stlačte ikonu.Výdaj kávy sa preruší. Od tohto momentu je prístroj naprogramovaný podľa nového množstva mlieka alebo kávy. Naprogramujte množstvo kávy a mlieka v šálke pre nápoje ikony MILK MENU. Prístroj bol nastavený vo výrobe na výdaj štandardných množ- stiev. Ak si prajete upraviť tieto množstvá, postupujte nasledu- júcim spôsobom: 1. Stlačte ikonu MILK MENU (B8). 2. Stlačte alebo (obr. 5) , kým sa na displeji ne- objaví nápis nápoja, ktorý chcete naprogramovať (CAFFE- LATTE, LATTE MACCHIATO, FLATWHITE, MILK). 3. Podržte stlačenú ikonu (obr. 6), kým sa na displeji neobjaví názov nápoja a„NAPROGRAM. MLIEKA“. 4. Uvoľnite ikonu. Prístroj začne vydávať mlieko. 5. Akonáhle dosiahnete požadované množstvo mlieka v šálke, stlačte ikonu . 6. Prístroj prestane s výdajom mlieka, a ak to nápoj predpo- kladá, po niekoľkých sekundách začne s výdajom kávy: na displeji sa objaví názov nápoja a„NAPROGRAM. KÁVY“. 7. Hneď, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opätovne stlačte ikonu .Výdaj kávy sa preruší. Od tohto momentu je prístroj naprogramovaný podľa nového množstva mlieka alebo kávy. VÝDAJ HORÚCEJ VODY Pozor!Nebezpečenstvopopálenín! Prístroj počas výdaja horúcej vody nenechávajte bez dozoru. Poznámka! Ak je aktivovaný režim„Úspora energie“, výdaj horúcej vody si vyžiada niekoľko sekúnd. 1. Skontrolujte, či je vydávač horúcej vody správne zasunutý (obr. 7). 2. Umiestnite pod vydávač nádobu (čo najbližšie, aby nedo- chádzalo k rozstrekovaniu vody). 3. Stlačte ikonu (B1). Na displeji sa objaví nápis„HORÚ- CA VODA“ a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.
Strana: 12
259 4. Prístrojvydáasi250mlhorúcejvody,apotomautomaticky výdaj preruší. Pre ručné prerušenie výdaja horúcej vody opätovne stlačte ikonu . Modifikáciamnožstvaautomatickyvydávanejvody Prístroj je nastavený z výroby tak, aby automaticky vydával pri- bližne 250 ml horúcej vody. Pokiaľ si prajete upraviť toto množ- stvo, postupujte nasledovne: 1. Pod vydávač podložte nádobu (obr. 7). 2. Podržtestlačenúikonu (B1), kýmsanadisplejineob- javí správa„HORÚCAVODA Naprogram. množstva“; potom ikonu pustite . 3. Keď horúca voda v šálke dosiahne požadované množstvo, stlačte ešte raz ikonu . Od tohto momentu je prístroj naprogramovaný podľa nového množstva. ČISTENIE Čistenie spotrebiča Nasledujúce časti spotrebiča je potrebné pravidelne čistiť: - nádobu na zvyšky kávy (A13), - odkvapkávaciu misku (A12), - nádržku na vodu (A18), - ústia vydávača kávy (A8), - násypku na sypanie kúpenej mletej kávy (A2), - vylúhovač (A17), prístupný po otvorení servisných dvierok (A16), - ovládací panel (B) - nádržku na mlieko (D) Pozor! • Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky, ani alkohol. Pri plnoautomatických prístrojoch DeLonghi nie je potrebné používať na čistenie prístroja chemické prísady. • Žiadná časť spotrebiča sa nesmie umývať v umývačke riadu, okrem nádržky na mlieko (D). • Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usa- denín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškrabaniu kovového alebo plastového povrchu. Čistenie zásobníka na zvyšky vylúhovanej kávy Keď sa na displeji objaví nápis“VYPRÁZDNIŤ NÁDOBU NA KÁ- VOVÉ USADENINY”, je nutné ju vyprázdniť a vyčistiť. Kým sa zásobník na zvyšky kávy nevyčistí, prístroj nemôže pripraviť kávu. Prístroj signalizuje potrebu vyprázdniť zásobník, aj keď nie je plný, v prípade, ak ubehlo 72 hodín od prvej vykonanej prípravy (aby sa výpočet 72 hodín vykonal správne, prístroj sa nikdy nesmie vypnúť hlavným vypínačom). Pozor!Nebezpečenstvopopálenín Ak sa pripravuje niekoľko káv cappuccino naraz, tácka na od- kladanie šálok sa zahrieva. Počkať, kým vychladne a potom ju uchytiť len za prednú časť. Na vykonanie čistenia (pri zapnutom spotrebiči): • Vytiahnite odkvapkávaciu misku (obr. 25), vyprázdnite a vyčistite ju. • Vyprázdnite a starostlivo vyčistite nádobu na zvyšky kávy (A13), dbajte na to, aby ste odstránili usadeniny na dne: na túto operáciu použite štetec so špachtľou (C2) vo vybavení. • Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu (A9) a, ak je plná, vyprázdnite ju (obr. 26). Pozor! Pri vyňatí odkvapkávacej misky je vždy nutné vyprázdniť ná- dobku na zvyšky vylúhovanej kávy, aj keď nie je celkom naplne- ná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy naplní viac, ako sa očakáva, a prístroj sa upchá zvyškami použitej kávy. Čistenie odkvapkávacej misky a nádržky na kondenzát Pozor! Odkvapkávacia miska (A12) je vybavená plávajúcim indikáto- rom (červenej farby) (A11), ktorý označuje hladinu vody (obr. 27). Skôr ako tento indikátor bude prečnievať z tácky na od- kladanie šálok, je potrebné vyprázdniť a vyčistiť nádobu, inak by voda mohla pretiecť a poškodiť prístroj, oporný pult alebo okolitý priestor. Pri vynímaní odkvapkávacej misky postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Vyberte odkvapkávaciu misku a nádobku na zvyšky kávy (obr. 25). 2. Vyprázdnite odkvapkávaciu misku (A12) a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy (A13) a umyte ich. 3. Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu (A9) a, ak je plná, vyprázdnite ju. 4. Vložte späť odkvapkávaciu misku spolu s nádobkou na zvyšky vylúhovanej kávy. Čistenie vnútra spotrebiča Nebezpečenstvoúrazuelektrickýmprúdom! Pred akýmkoľvek čistením vnútorných častí prístroja musí byť spotrebič vypnutý (pozri„Vypnutie spotrebiča“) a odpojená od elektrickej siete. Prístroj nikdy neponárajte do vody. 1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) skontrolujte, či vnútorný priestor prístroja (prístupný po vybratí odkvap- a - a , o - - - i - a , o i ý - -
Strana: 13
260 kávacej misky (A12)) nie je znečistený. V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy pomocou štetca vo výbave (C2) a špongie. 2. Všetky zvyšky povysávajte vysávačom (obr. 28). Čistenie nádržku na vodu 1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) a po každej výmene zmäkčovacieho filtra (C4) - pokiaľ je vo výbave) vyčistite ná- držkunavodu(A18)vlhkouhandričkouamalýmmnožstvom jemného čistiaceho prostriedku. 2. Vyberte filter (ak je vo vybavení) a opláchnite ho pod te- čúcou vodou. 3. Zasuňte naspäť filter (ak je vo výbave), naplňte nádržku čerstvou vodou a zasuňte ju. 4. (Iba modely so zmäkčovacím filtrom) Vypustite približne 100 ml horúcej vody pre opätovnú aktiváciu filtra. Čistenie ústia vydávača kávy 1. Pravidelne čistite ústia vydávača kávy pomocou špongie alebo handričky (obr. 29). 2. Kontrolujte, či nie sú upchaté otvory vydávača kávy. Podľa potreby vyberte usadeniny kávy pomocou špáradla (obr. 29). Čistenie násypky na vsypanie vopred zomletej kávy Pravidelnekontrolujte(približnerazzamesiac),činiejeupchatá násypka na vopred namletú kávu (A4). V prípade potreby od- stráňte usadeniny kávy pomocou štetca (C2) vo výbave. Čistenie vylúhovača Vylúhovač (A17) je nevyhnutné vyčistiť aspoň raz za mesiac. Pozor! Vylúhovač sa nedá vytiahnuť, ak je spotrebič zapnutý. 1. Ubezpečte sa, či bol spotrebič správne vypnutý (pozri „Vypnutie prístroja“). 2. Otvorte dvierka vylúhovača (obr. 30) nachádzajúce sa na pravom boku. 3. Stlačte smerom dovnútra dve červené uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vyberte vylúhovač (obr. 31). 4. Ponorte vylúhovač približne na 5 minút do vody, a potom ho opláchnite pod tečúcou vodou. Pozor! VYPLÁCHNITE IBAVODOU ŽIADNE MYCIE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA NA RIADY Čistite vylúhovač bez použitia saponátov, pretože by ho mohli poškodiť. 5. Pomocou štetca (C2) vyčistite eventuálne zvyšky kávy v sedle vylúhovača, viditeľné cez dvierka. 6. Po vyčistení zasuňte vylúhovač na svoje miesto (obr. 32); potom stlačte nápis PUSH až kým nebudete počuť zvuk zasunutia na doraz. Poznámka! Ak je ťažké zasunúť vylúhovač späť, je treba ho nastaviť (pred jeho zasunutím) na správny rozmer silným stlačením dvoch páčok, ako je znázornené na obr. 33. 33 . 7. Pozasunutískontrolujte,čisadvečervenétlačidlávysunuli smerom von (obr. 34). 8. Zavrite dvierka vylúhovača (A16). Čistenie nádržky na mlieko Prezachovanieúčinnostišľahačamliekačistitenádržkunamlie- ko podľa nasledujúceho opisu každé dva dni: 1. Vytiahnite vrchnák (obr.17). 2. Stiahnite hadicu vydávača mlieka a hadicu nasávača (obr. 35). 3. Otočte proti smeru otáčania hodinových ručičiek gombí- kom regulácie peny do polohy„VLOŽIŤ“ (obr. 35) a vytiah- nite ju smerom nahor. 35 4. Dôkladne opláchnite všetky časti teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Je možné umývať všetky časti v umývačke riadu, musia však byť umiestnené do príslušné- ho horného košíka.
Strana: 14
261 Venujte mimoriadnu pozornosť drážke a kanáliku, nachá- dzajúcich sa pod gombíkom (obr. 36), aby v nich nezostali zvyšky mlieka: eventuálne vyškrabte kanálik pomocou špáradla. 36 37 5. Opláchnite vnútro sídla gombíka na reguláciu peny pod tečúcou vodou (obr. 37). 6. Skontrolujte, či nasávacia hadička na mlieko a hadička na výdaj neostali upchané zvyškami mlieka. 7. Nasaďte späť gombík tak, aby šípka zodpovedala nápisu „INSERT (VLOŽIŤ)“, nasaďte hadičku vydávača a hadičku nasávača mlieka. 8. Nasaďte naspäť veko na nádržku na mlieko. Čistenie trysky horúcej vody/pary Vyčistite trysku po každej príprave mlieka odstránením zvyškov mlieka uložených na tesneniach pomocou špongie (obr. 24). ODVÁPŇOVANIE Odvápnite spotrebič, keď sa na displeji objaví (blikajúca) správa „ODVÁPNIŤ“. Pozor! • •Prípravoknaodvápňovanieobsahujekyseliny,ktorémôžu spôsobiť podráždenie pokožky a očí. Je absolútne nevy- hnutné dodržiavať bezpečnostné pokyny výrobcu, ktoré sú uvedené na obale prípravku a upozornenia týkajúce sa postupu v prípade zasiahnutia pokožky a očí . • Odporúča sa používať výhradne odvápňovacie prípravky De’Longhi. Použitie nevhodných odvápňovacích príprav- kov, rovnako ako nesprávne vykonané odvápnenie môže viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu. 1. Spotrebič zapnite. 2. Vstúpte do menu stlačením ikony (B2). 3. Stlačte alebo (obr. 5), kým sa nezobrazí po- ložka„Odvápňovanie“. 4. Vyberte stlačením ikony (obr. 6): displej zobrazí “Po- tvrdiť?”. Stlačte ikonu pre potvrdenie. 5. Na displeji sa zobrazí „VYPRÁZDNIŤ ODKVAPKÁVACIU MISKU“ striedavo s „ODSTRÁNIŤ FILTER“ (ak je filter prí- tomný) a s„VLOŽIŤ ODVÁPŇOVAČ, Stlačte OK“. 6. Úplne vyprázdnite nádrž na vodu (A18) a odstráňte zmäk- čovací filter (C4) (ak je vo výbave); potom vyprázdnite odkvapkávaciu misku (obr. 25) a nádobu na zvyšky vylú- hovanej kávy (A13) a zasuňte ich. 38 B A 7. Nasypte odvápňovač do nádržky na vodu po hla- dinu A (zodpovedá jedné- mu baleniu 100ml) vytla- čenú na boku nádrže (obr. 38); potom pridajte vodu (jeden liter) až po hladinu B (obr. 38); zasuňte nádrž na vodu. 8. Umiestnite pod vydávač horúcej vody prázdnu nádobu s minimálnym objemom 1,5 litra (obr. 7). Pozor! Nebezpečenstvopopálenín Z vydávača vychádza horúca voda obsahujúca kyseliny. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou. 9. Stlačteikonu prepotvrdenienaliatiaroztoku.Program odvápňovania automaticky vykoná celú sériu prepláchnutí s prestávkami, aby sa odstránili usadeniny vodného kame- ňa vnútri kávovaru. Na displeji se objaví správa „Prístroj v odvápňovaní“. Program odvápňovania sa spustí a z vydávača vody vychá- dza odvápňovacia tekutina. Pozhruba30minútachsanadisplejiobjavíspráva„PREPLACHO- VANIE”, striedavo s„NAPLNIŤ NÁDRŽ”. 10. Terazjeprístrojpripravenýnaprocesvypláchnutiačerstvou vodou.Vyberte nádržku na vodu, vyprázdnite ju, opláchni- te pod tečúcou vodou, naplňte čerstvou vodou až po rysku MAX, vložte ju späť do spotrebiča: displej zobrazí„PREPLA- CHOVANIE, Stlačte OK”. 11. Vyprázdnite nádobu, ktorú ste použili k zachytávaniu od- vápňovaciehoroztokuavložtejuprázdnuspäťpodvydávač horúcej vody. 12. Stlačte ikonu pre potvrdenie preplachovania. Horúca voda vyteká z vydávača a na displeji sa objaví správa„PRE- PLACHOVANIE, Počkajte prosím”. 13. Keď je nádržka na vodu úplne vyprázdnená, na displeji sa striedajú správy„PREPLACHOVANIE”,„VLOŽIŤ FILTER”(ak sa pred tým odobral),„NAPLNIŤ NÁDRŽ” 14. Vytiahnite nádržku na vodu, vložte filter (ak sa pred tým odobral), znovu naplňte nádržku po rysku MAX čerstvou vodou a vložte ju do spotrebiča: displej zobrazí„PREPLA- CHOVANIE, Stlačte OK”. v ; d h i - . - - -
Strana: 15
262 15. Vyprázdnite nádobu, ktorú ste použili k zachytávaniu pre- plachovacej vody a vložte ju prázdnu späť pod vydávač horúcej vody. 16. Stlačte ikonu pre obnovenie preplachovania: na dis- pleji sa objaví správa„PREPLACHOVANIE, Počkajte prosím”, vodavytekázvydávačahorúcejvodyafázapreplachovania sa skončí výdajom vody z vydávača kávy (A8). Pozor!Nebezpečenstvopopálenín! Prístroj počas výdaja horúcej vody nenechávajte bez dozoru. 17. Akonáhle je nádržka na vodu úplne prázdna, na displeji sa objaví správa„Preplachovanie ukončené, Stlačte OK”. 18. Stlačte ikonu : 19. Na displeji sa objaví správa„NAPLNIŤ NÁDRŽ”, po vyprázd- není a opätovnom vložení sa na displeji objaví správa„Pre- plachovanie, Počkajte prosím” ,po dokončení ktorej bude spotrebič pripravený na použitie. Poznámka! Ak by sa cyklus odvápňovania neukončil správne (napr. nedo- statok zásobovania elektrickou energiou), odporúča sa cyklus zopakovať. PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY Správa ODVÁPNIŤ sa zobrazí po stanovenej dobe používania, ktorá závisí od tvrdosti vody. Prístroj je z výroby nastavený na stupeň tvrdosti vody 4. Podľa potrebymôžeteprístrojnaprogramovaťvzávislostiodskutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upraviť tak frek- venciu odvápňovania. Meranie tvrdosti vody 1. Vyberte z obalu reakčný prúžok “TOTAL HARDNESS TEST”, ktorý je súčasťou príručky pokynov v anglickom jazyku. 2. Ponorte celý prúžok do pohára s vodou približne na jednu sekundu. 3. Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ním oklepte. Asi po jed- nejminútesaobjaví1,2,3alebo4štvorčekyčervenejfarby v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpo- vedá 1 stupňu úrovne tvrdosti. Nastavenie tvrdosti vody 1. Stlačte ikonu (B2) pre vstup do menu. 2. Stlačte alebo (obr. 5), kým sa nevyberie heslo„Tvrdosť vody“. 3. Potvrďte výber stlačením ikony (obr. 6). 4. Stlačte alebo a nastavte stupeň zistený po- mocou reakčného prúžku (pozri obr. v predchádzajúcom odstavci). 5. Stlačte ikonu pre potvrdenie. 6. Stlačte ikonu pre výstup z menu. Od tejto chvíle je spotrebič naprogramovaný na nové nastavenie tvrdosti vody. ZMÄKČOVACÍ FILTER (*IBA PRI NIEKTORÝCH MODELOCH) Niektoré modely sú vybavené zmäkčovacím filtrom (C4): pokiaľ ho váš model nemá, odporúčame vám ho zakúpiť v autorizova- ných strediskách asistencie De’Longhi. Pre správne použitie filtra sa riaďte pokynmi uvedenými nižšie. Inštalácia filtra 39 1. Vyberte filter (C4) z obalu. 2. Otočte kurzorom dátumov- níka (obr. 39), až kým sa nezobrazia 2 nasledujúce mesiace použitia. Poznámka trvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom použití spotrebiča, ak prístroj zostane nepoužívaný s inštalovaným filtrom, jeho tr- vanlivosť je maximálne 3 mesiace. 3. Preaktiváciufiltranechajtetiecťvoduzvodovodudootvo- ru filtra, ako je znázornené na obrázku, tak dlho, kým voda nevychádza z bočných otvorov po dobu viacej ako jednu minútu (obr. 40). 40 41 0,5 L 4. Vyberte nádržku z prístroja a naplňte ju vodou. mäkká voda voda málo tvrdá voda tvrdá voda veľmi tvrdá l l l l l l l l l l
Strana: 16
263 5. Zasuňtefilterdonádržkysvodouaúplnehoponorteasina desať sekúnd, pričom ho nakláňajte tak, aby z neho vyšli vzduchové bubliny (obr. 41). 6. Vložte filter do príslušného sedla (obr. 42) a zatlačte až na doraz. 7. 7. Uzavrite nádržku vekom (obr. 43), potom ju opä- tovne zasuňte do spotrebiča. 42 43 V okamihu inštalácie filtra je potrebné signalizovať tento fakt spotrebiču. 8. Stlačte ikonu (B2) pre vstup do menu. 9. Stlačte alebo (obr. 5), kým sa na displeji ne- zobrazí nápis„Inštalovať filter“. 10. Stlačte ikonu (obr. 6): 11. Na displeji sa zobrazí nápis„Aktívna?“ 12. Stlačte ikonu pre potvrdenie výberu. displej zobrazí „HORÚCAVODA, Stlačte OK“. 13. Umiestnitepodvydávačhorúcejvodynádobu(objem:min. 500ml) (obr. 7). 14. Stlačte ikonu pre potvrdenie výberu. prístroj začne výdaj horúcej vody a na displeji sa zobrazí nápis„Čakajte prosím“. 15. Po ukončení výdaja sa prístroj automaticky navráti do“Pri- pravený na kávu”. Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní prístroja. Výmena filtra Keď displej zobrazí„VYMENIŤ FILTER“ alebo, ak ubehli dva me- siace používania (pozri dátumovník), či prístroj nebol používaný viac ako 3 týždne, je potrebné vykonať výmenu filtra: 1. Vyberte nádržku (A18) a opotrebovaný filter (C4). 2. Vyberte nový filter z obalu a pokračuje podľa bodov 2-3-4- 5-6-7 v predchádzajúcom odstavci. 3. Umiestnitepodvydávačhorúcejvodynádobu(objem:min. 500 ml). 4. Stlačte ikonu (B2) pre vstup do menu. 5. Stlačte alebo (obr. 5), kým sa na displeji ne- zobrazí nápis„Vymeniť filter“. 6. Stlačte ikonu (obr. 6). 7. Na displeji sa zobrazí nápis„Potvrdiť?“ 8. Stlačte ikonu pre potvrdenie výberu. 9. Displej zobrazí nápis„HORÚCAVODA, Stlačte OK“. 10. Stlačte ikonu pre potvrdenie výberu. prístroj začne výdaj horúcej vody a na displeji sa zobrazí nápis„Čakajte prosím“. 11. Po ukončení výdaja sa prístroj automaticky navráti do“Pri- pravený na kávu”. Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní spotrebiča. Vyňatie filtra Pokiaľsiprajetepoužívaťprístrojbezfiltra,jepotrebnéhoodstrá- niť a signalizovať tento fakt prístroju. Postupujte nasledovne: 1. Vytiahnitenádržku,odobertefilteradospotrebičaopätov- ne vložte nádržku. 2. Stlačte ikonu MENU/ESC (B2) pre vstup do menu. 3. Stlačte alebo (obr. 5), kým sa na displeji ne- zobrazí nápis„Inštalovať filter, Aktivovaný“. 4. Stlačte ikonu (obr. 6). 5. Na displeji sa zobrazí nápis„Vypnúť?“. 6. Stlačte ikonu pre potvrdenie a tlačidlo MENU/ESC pre výstup z menu. TECHNICKÉ ÚDAJE Napätie: 220 - 240V~ 50/60 Hz max. 10A Príkon: 1 450W Tlak: 1,5 MPa (15 bar) Max. objem nádrže na vodu: 1.4 l Rozmery ŠxVxH: 195 x 480 x 340 mm Dĺžka kábla: 1,660 mm Hmotnosť: 9,7 kg Max. objem nádoby na zrnkovú kávu: 200 g Spotrebič je zhodný s požiadavkami nasledujúcich smerníc ES: • Smernice o nízkom napätí 2006/95/ES v znení nasl. úprav; • Smernice o Elektromagnetickej Kompatibilite EMC 2004/108/ES v znení nasl. úprav; • Európskeho nariadenia Stand-by 1275/2008 • Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami európskeho nariadenia 1935/2004. LIKVIDÁCIA V súlade s pokynmi európskej smernice 2002/96/ES nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym odpa- dom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku. - m ľ - - e e , - - a u
Strana: 17
264 SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI ZOBRAZENÁ SPRÁVA MOŽNÁ PŘÍČINA NÁPRAVA NAPLŇTE NÁDRŽKU V nádržke (A18) nie je dosť vody. Naplňte nádržku na vodu a/alebo ju správne zasuňte zatlačením, až pokým nepočuť zapad- nutie na doraz. VYPRÁZDNITE NÁDOBKU NA KÁVOVÉ USADENINY Nádoba na zvyšky vylúhovanej kávy (A13) je plná. Vyprázdnite nádobu na zvyšky vylúhovanej kávy, nádobu na zber kvapiek a vyčistite ich, potom znovu zasuňte. Dôležité: pri vybratí od- kvapkávacej misky musíte vždy vyprázdniť aj zbernú nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy, aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevy- konáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy naplní viac, ako sa očakáva, a prístroj sa upchá zvyška- mi použitej kávy. PRÍLIŠ NAJEMNO NAMLETÁ, NASTAVIŤ MLYNČEK NA KÁVU Kávovýmlynčekmelieprílišjemne,apretokáva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec. Zopakovať výdaj kávy a otočiť regulačným gombíkom mletia kávy (obr. 13) o jedno cvaknutie smerom k číslu 7 v smere otáčania hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu v prevádzke. Ak je po príprave najmenej 2 káv výdaj stále príliš pomalý, zopakujte korekciu otočením regulačného gombíka o ďalší stupeň (pozri nastavenie kávového mlynčeka). Ak problém pretrváva, skontrolujte, či je nádržka na vodu vložená na doraz. Ak sa nachádza zmäkčovací filter, mohlo by dôjsť k vytvoreniu vzduchovej bubliny vnútri obvodu, ktorá blokuje výdaj. Do spotrebiča vložte vydávač horúcej vody (C3) a vypustite trochu vody, tok nebude pravidelný. ZASUNÚŤ NÁDOBKU NA ZVYŠKYVYLÚHOVANEJ KÁVY Po vykonaní čistenia nebola vložená nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy (A13). Vytiahnite odkvapkávaciu misku a vložte ná- dobku na zvyšky vylúhovanej kávy. NASYPTE KÁVU VOPRED NAMLETÚ Bola zvolená funkcia„kúpená mletá káva“, ale káva nebola nasypaná do násypky (A4). Nasypte namletú kávu do násypky (obr. 16) alebo zrušte funkciu mletej kávy. ODVÁPNIŤ Udáva, že je nutné prístroj odvápniť. Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odvápňovania opísaný v odstavci „Odvápňovanie“ . ZNÍŽIŤ DÁVKU KÁVY Použili ste príliš veľké množstvo kávy. Zvoľte ľahšiu chuť stlačením ikony (obr. 11) alebo znížte množstvo vopred namletej kávy. NAPLŇTE ZÁSOBNÍK NA KÁVOVÉ ZRNKÁ Zrnká kávy skončili. Naplňte zásobník na kávové zrnká (obr. 12). Násypka (A4) na vopred namletú kávu je upchatá. Vyprázdnite násypku pomocou štetca ako je to opísané v odst.„Čistenie násypky na vsypanie vopred zomletej kávy“. VLOŽTEVYLÚHOVAČ Po čistení ste nezasunuli vylúhovač (A17). Zasuňte vylúhovač ako je to opísané v odstavci „Čistenie vylúhovača“.
Strana: 18
265 PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA NÁPRAVA Káva nie je horúca. Šálky neboli predhriate. Zohrejte šálky ich prepláchnutím horúcou vodou (Poznámka: môže sa použiť funkcia horúcej vody). Vylúhovač sa ochladil, pretože od po- slednej vydanej kávy uplynuli 2 - 3 minúty. Pred prípravou kávy vylúhovač zohrejte prepláchnutím použitím príslušnej funkcie. Nastavená teplota kávy je nízka. Z ponuky nastavte vyššiu teplotu kávy. Káva je málo objemná a má málo peny. Káva bola zomletá príliš hrubo. Otočte regulačným gombíkom mletia kávy o jeden stupeň smerom k číslu 1 v protismere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 11). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až do tej doby, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný po 2 vydaniach kávy (pozri odstavec„regulácia mlynčeka na kávu“). Káva nie je vhodná. Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso. RIEŠENIE PROBLÉMOV Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania. Ak sa problém nebude dať odstrániť opísaným spôsobom, zavolajteTechnickú Asistenciu. VŠEOBECNÝ ALARM Vnútro spotrebiča je príliš znečistené. Starostlivovyčistitespotrebič,akojetoopísané v odst.„čistenie“. Ak správa na displeji pretrvá- va ešte po čistení, obráťte sa na stredisko ser- visnej služby. OKRUHJEPRÁZDNYNAPLŇTE OKRUH HORÚCAVODA Stlačte OK Hydraulický obvod je prázdny Stlačte (B1) nechajte vytekať vodu z vy- dávača (C3), kým vytekanie nie je pravidelné. Akproblémpretrváva,skontrolujte,čijenádrž- ka na vodu vložená na doraz. VYMENIŤ FILTER Zmäkčovací filter je opotrebovaný. Vymeňte alebo odstráňte filter podľa pokynov v odstavci„Zmäkčovací Filter“). GOMBÍK NA CLEAN Mlieko bolo práve vydané a je preto nevyhnut- né vyčistiť vnútorné kanály nádoby na mlieko. Otočte gombík na reguláciu peny do polohy CLEAN. ZASUNÚŤVYDÁVAČVODY Vydávač vody nie je zasunutý alebo je zasunutý zle. Zasuňte vydávač vody (C3) až na doraz. VLOŽIŤ NÁDRŽKU NA MLIEKO Nádobka na mlieko nie je zasunutá správne. Zasuňte nádobku na mlieko až na doraz.
Strana: 19
266 Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká. Káva bola zomletá príliš jemne. Otočte regulačným gombíkom mletia kávy o jeden stupeň smerom k číslu 7 v smere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu v chode (obr. 11). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až do tej doby, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný iba po 2 vydaniach kávy (pozri odstavec „regulácia mlynčeka na kávu“). Káva nevyteká z jedného alebo ani z jedného ústia vydávača. Otvory v ústiach sa upchali. Vyčistite ústia pomocou špáradla (obr. 29). Spotrebič sa nezapína Konektor nie je dobre zapojený. Konektor vložte na doraz do príslušného sedla na zadne strane spotrebiča (obr. 1). Zástrčka nie je zapojená do zásuvky. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Hlavný vypínač (A14) nie je zapnutý. Stlačte hlavný vypínač (obr. 2). Nie je možné vytiahnuť vylúhovač. Vypnutie nebolo vykonané správne. Vypnite stlačením tlačidla . Mlieko nevyteká z hadičky na výdaj mlieka. Veko nádržky na mlieko je špinavé. Vyčistite vrchnák nádržky na mlieko tak, ako je opísané v odst.„Čistenie nádržky na mlieko“. Mliekomáveľkébublinyavystrekujez hadičky na výdaj mlieka alebo je málo napenené. Mlieko nie je dostatočne studené alebo nie je polotučné. Používaťcelkomodtučnenémliekoalebopolo- tučné mlieko o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5°C). Ak výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka. Gombík regulácie peny je nesprávne nastavený. Regulujte podľa pokynov v odst. „príprava nápojov s mliekom“. Veko alebo gombík regulácie peny ná- držky na mlieko sú špinavé. Vyčistite veko a gombík nádržky na mlieko ako je to opísané v odst.„Čistenie nádržky na mlieko“. Tryska horúcej vody/pary je špinavá. Vyčistite trysku ako je to popísané v odst. “Čistenie trysky horúcej vody/pary“.
Značka:
DeLonghi
Produkt:
Kávovary
Model/názov:
Magnifica S ECAM 22.110.B
Typ súboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Slovenský