Magnifica Evo ECAM... príručka
Príručka DeLonghi Magnifica Evo ECAM290.61.B

Používateľská príručka pre DeLonghi Magnifica Evo ECAM290.61.B v jazyku Holandský. Táto príručka PDF má počet strán 430.

PDF 430 1.1mb
Príručka DeLonghi Magnifica Evo ECAM290.61.B
Predchádzajúca strana

Pozrite si príručku k DeLonghi Magnifica Evo ECAM290.61.B nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

MANUALSCAT | SK

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa DeLonghi Magnifica Evo ECAM290.61.B, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou DeLonghi Magnifica Evo ECAM290.61.B. Opíšte svoje ťažkosti s DeLonghi Magnifica Evo ECAM290.61.B čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o DeLonghi Magnifica Evo ECAM290.61.B

Strana: 1
259 SÚHRN 1. ÚVOD..................................................... 260 1.1 Písmená v zátvorkách.................................260 1.2 Problémy a opravy.....................................260 1.3 Stiahnite si Aplikáciu!.................................260 2. OPIS....................................................... 260 2.1 Opis spotrebiča (str. 3 - A)..........................260 2.2 Opis domovskej stránky (hlavná obrazovka) (str. 2 - B)...................................................260 2.3 Opis príslušenstva (str. 2 - C)......................261 2.4 Opis nádržky na mlieko (str. 2 - D)..............261 3. PRVÉ UVEDENIE SPOTREBIČA DO PREVÁDZKY............................................ 261 4. ZAPNUTIE PRÍSTROJA..................... 261 5. VYPNUTIE SPOTREBIČA........................... 261 6. NASTAVENIA MENU........................ 262 6.1 Preplachovanie ..........................................262 6.2 Odvápňovanie ...........................................262 6.3 Filter vody .................................................262 6.4 Hodnoty nápojov .......................................262 6.5 Autom. vypnutie (pohotovostný režim) .....262 6.6 Úspora energie ..........................................262 6.7 Teplota kávy ..............................................263 6.8 Tvrdosť vody ..............................................263 6.9 Výber jazyka ..............................................263 6.10 Zvukový signál ...........................................263 6.11 Osvetlenie šálky .........................................263 6.12 Bluetooth ..................................................263 6.13 Hodnoty z výroby ......................................263 6.14 Štatistika ...................................................264 6.15 Osobné nastavenie profilu .........................264 7. PRÍPRAVA KÁVY............................. 264 7.1 Voľba arómy kávy.......................................264 7.2 Voľba množstva kávy.................................264 7.3 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy........264 7.4 Príprava kávy použitím mletej kávy...........265 7.5 Nastavenie kávového mlynčeka.................265 7.6 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy.. .................................................................266 8. PRÍPRAVA HORÚCICH NÁPOJOV S MLIEKOM............................................... 266 8.1 Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko..266 8.2 Regulácia množstva peny...........................266 8.3 Automatická príprava nápojov s mliekom..266 8.4 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití .................................................................267 9. VÝDAJ HORÚCEJ VODY.................... 267 10. VÝDAJ PARY................................... 267 10.1 Odporúčania pre použitie pary na napenenie mlieka........................................................267 10.2 Čistenie vydávača horúcej vody/pary po použití........................................................268 12. OSOBNÉ NASTAVENIE NÁPOJOV ..... 268 13. ULOŽENIE VLASTNÉHO PROFILU DO PAMÄTE.................................................. 269 14. ČISTENIE........................................ 269 14.1 Čistenie spotrebiča.....................................269 14.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča.....269 14.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy.................269 14.4 Čistenie odkvapkávacej misky a nádobky na zber kondenzátu........................................270 14.5 Čistenie vnútra spotrebiča.........................270 14.6 Čistenie nádržky na vodu...........................270 14.7 Čistenie ústia vydávača kávy......................270 14.8 Čistenie násypky na vsypanie namletej kávy.... 270 14.9 Čistenie vylúhovača....................................270 14.10Čistenie nádržky na mlieko.........................270 14.11Čistenie trysky horúcej vody/pary..............271 15. ODVÁPŇOVANIE............................ 271 16. PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY. 273 16.1 Meranie tvrdosti vody................................273 16.2 Nastavenie tvrdosti vody ...........................273 17. ZMÄKČOVACÍ FILTER....................... 273 17.1 Inštalácia filtra...........................................273 17.2 Výmena filtra.............................................274 17.3 Vyňatie filtra..............................................274 18. TECHNICKÉ ÚDAJE................................... 274 19. HLÁSENIA ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI.274 20. RIEŠENIE PROBLÉMOV.................... 279
Strana: 2
260 Pred použitím zariadenia si vždy prečítajte bezpečnostné upozornenia. 1. ÚVOD Ďakujeme, že ste si vybrali automatický kávovar na prípravu kávy a cappuccina. Nechajte si niekoľko voľných minút na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabránite tak možnému riziku alebo poškodeniu spotrebiča 1.1 Písmená v zátvorkách Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende uvedenej v Opise spotrebiča (str. 2-3). 1.2 Problémy a opravy V prípade problémov sa najskôr pokúste odstrániť ich podľa po- kynovuvedenýchvkapitolách„20.Správyzobrazenénadispleji“ a„21. Riešenie problémov“. Pokiaľbytietopokynyneviedliknápravealeboprezískanieďal- ších informácií odporúčame obrátiť sa telefonicky na asistenč- nú zákaznícku službu na čísle uvedenom na liste „Zákaznícky servis“. Ak sa vaša krajina nenachádza na tomto zozname, zatelefo- nujte na číslo uvedené v záručnom liste. Pre prípadné opravy je potrebné sa skontaktovať výhradne s Technickou Asistenciou De’Longhi. Adresy sú uvedené v záručnom liste, ktorý je prilože- ný k spotrebiču. 1.3 Stiahnite si Aplikáciu! Vďaka aplikácii De’Longhi Coffee Link je možné diaľkovo riadiť niektoré funkcie. V aplikácii sa nachádzajú ja informácie, rady, zaujímavosti zo sveta kávy a môžete mať po ruke všetky informácie o vašom spotrebiči. Tento symbol upozorňuje na funkcie, ktoré sa môžu ria- diť alebo do ktorých možno nahliadnuť v aplikácii. Okrem toho je možné vytvoriť maximálne 6 nových nápojov a uložiť ich do vášho spotrebiča. Poznámka: Prehľad kompatibilných zariadení nájdete na „compatibledevices.delonghi.com“.. 2. OPIS 2.1 Opis spotrebiča (str. 3 - A) A1. Veko zásobníka zrnkovej kávy. A2. Vrchnák násypky na mletú kávu A3. Zásobník zrnkovej kávy A4. Násypka na mletú kávu A5. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy A6. Odkladacia plocha na šálky A7. Tlačidlo : na zapnutie alebo vypnutie spotrebiča (po- hotovostný režim) A8. Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou) A9. Tryska na výdaj horúcej vody a pary A10. Nádoba na zvyšky kávy A11. Podložka na šálky A12. Indikátor hladiny vody v odkvapkávacej mriežke A13. Mriežka nádoby na zachytávanie kvapiek A14. Nádoba na zachyt. kvapiek A15. Vrchnák nádržky na vodu A16. Nádržka na vodu A17. Úložné miesto pre zmäkčovací filter vody A18. Kryt vylúhovača A19. Vylúhovač A20. Napájací kábel A21. Nádobka na zber kondenzácie 2.2 Opis domovskej stránky (hlavná obrazovka) (str. 2 - B) B1. Displej B2. Tlačidlo B3. Menu výberu nápojov (odlišných od nápojov s priamou voľbou): DOPPIO+ AMERICANO 2X ESPRESSO CAPPUCCINO+ CAPPUCCINO MIX CAFFELATTE FLATWHITE ESPRESSO MACCHIATO FUNKCIA ČAJ HORÚCAVODA PARA B4. Programovateľné profily (pozri „13. Uloženie vlastného profilu do pamäte“) B5. : menu nastavení spotrebiča B6. menu na osobné nastavenia nápojov Nápoje s priamou voľbou: B7. Espresso B8. Coffee
Strana: 3
261 B9. Long B14. Cappuccino B13. Latte macchiato B12. Milk (teplé mlieko) B10. Zvolená aróma (štandardná alebo osobná) B11. Zvolené množstvo (štandardné alebo osobné) 2.3 Opis príslušenstva (str. 2 - C) C1. Reakčný prúžok„Total Hardness Test“ (priložený k str. 2 v anglickom návode na použitie) C2. Dávkovacia odmerka na mletú kávu C3. Odvápňovač C4. Zmäkčujúci filter (*pri niektorých modeloch) C5. Štetec na čistenie C6. Vydávač horúcej vody/pary C7. Uvoľňovacie tlačidlo vydávača 2.4 Opis nádržky na mlieko (str. 2 - D) D1. Gombík regulácie peny a funkcia CLEAN (ČISTIŤ) D2. Kryt nádržky na mlieko D3. Nádržka na mlieko D4. Nasávacia hadička na mlieko D5. Hadička na vydávanie napeneného mlieka (regulovateľná) 3. PRVÉ UVEDENIE SPOTREBIČA DO PREVÁDZKY Poznámka! • Pri prvom použití vypláchnite horúcou vodou všetky od- strániteľnéprídavnézariadenia,ktorésúurčenénakontakt s vodou alebo mliekom. • Prípadné stopy kávy v mlynčeku sú spôsobené prevádzko- vými skúškami spotrebiča pred jeho uvedením na trh a sú dôkazom našej veľmi dôslednej starostlivosti o produkt. • Odporúčame vám čo najskôr vykonať nastavenie tvrdosti vody podľa postupu opísaného v „16.  Programovanie tvrdosti vody“. 1. Spotrebič pripojte do elektrickej siete (obr. 1). 2. „SELECTLANGUAGE“(vybertejazyk):Stláčajtetlačidlo(B2) vedľa„NEXT>“ až do zobrazenia požadovaného jazyka na displeji (B1) : potom stlačte tlačidlo pre jazyka. Pokračujte potom podľa pokynov uvedených na displeji spotrebiča: 3. „NAPLŇTENÁDRŽKUČERSTVOUVODOU“:vytiahnitenádrž- ku na vodu (A16) (obr. 2), otvorte kryt (A15) (obr. 3), na- plňte čerstvou vodou až po čiarku MAX (zobrazená je na vnútornej strane nádržky) (obr. 4), znovu zatvorte kryt a znovu vložte nádržku (obr. 5). 4. „VLOŽTEVYDÁVAČVODY”:Skontrolujte,čijevydávačhorú- cej vody (C6) zasunutý na tryske (A9) (obr. 6) a umiestnite podeň nádobu (obr. 7) s minimálnym objemom 100 ml. 5. „OKRUH JE PRÁZDNY, STLAČTE OK PRE ŠTART“: stlačte tlačidlo pre„OK “ na potvrdenie: spotrebič vydá vodu z vydávača (obr. 7) a potom sa automaticky vypne. Teraz je kávovar pripravený na normálne používanie. Poznámka! • Pri prvom použití je potrebné urobiť 4 - 5 káv cappuccino, kým spotrebič začne podávať uspokojivý výsledok. • Pri prvom použití je okruh vody prázdny, preto môže byť stroj veľmi hlučný. Hluk sa postupne pri napĺňaní okruhu upraví. • Počas prípravy prvých 5 - 6 káv cappuccino je normálne, keď počuť hluk vriacej vody. • Prelepšívýkonspotrebičaodporúčamenainštalovaťzmäk- čovací filter (C4) podľa pokynov uvedených v kapitole„17. Zmäkčovací filter“. Pokiaľ váš model nemá filter vo vyba- vení, je možné oň požiadať v autorizovaných strediskách asistencie De’Longhi. 4. ZAPNUTIE PRÍSTROJA Poznámka! Pri každom zapnutí spotrebiča prebehne cyklus automatického predhrievania a preplachovania, ktorý nie je možné prerušiť. Spotrebič je pripravený na použitie až po vykonaní tohto cyklu. • Pre zapnutie spotrebiča stlačte tlačidlo (A7-obr. 8): na displeji objaví správa„OHREV POČKAJTE , PROSÍM“. • Po ukončení ohrevu sa na spotrebiči zobrazí ďalšia správa: „PREBIEHAPREPLACHOVANIE,ČAKAJTEPROSÍM”;spotre- bič pokračuje vo vysielaní vody do vnútorných potrubí, aby sa aj tieto zohriali. Spotrebič sa zohreje, keď sa zobrazí hlavná obrazovka (domov- ská stránka). 5. VYPNUTIE SPOTREBIČA Pri každom vypnutí spotrebič vykoná automatické preplachova- nie, pokiaľ bola predtým pripravená káva. • Na vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo (A7-obr. 9). • Na displeji sa objaví nápis „PREBIEHA VYPÍNANIE, ČAKAJ- TE PROSÍM“: v prípade potreby spotrebič vykoná prepla- chovanie a potom sa vypne (pohotovostný režim). Poznámka! Pokiaľ spotrebič nebude dlhšiu dobu používaný, odpojte ho od elektrickej siete: Dôležité! Nikdy neodpájajte zástrčku pred vypnutím spotrebiča tlačidlom (pohotovostný režim).
Strana: 4
262 6. NASTAVENIA MENU 6.1 Preplachovanie Stoutofunkcioujemožnénechaťvytekaťhorúcuvoduzvydáva- ča kávy (A8) a z vydávača horúcej vody/pary (C6), ak je vložený, tak, aby sa vyčistil a zohrial vnútorný okruh spotrebiča. Pod vydávač kávy a vydávač horúcej vody umiestnite nádobu s objemom minimálne 100 ml (obr. 7). Pre aktiváciu tejto funkcie postupujte nasledovne: 1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole„ “ (B5) a vstúpite do menu; 2. Stlačte tlačidlo pre„ PREPLACHOVANIE“; 3. Po niekoľkých sekundách najprv z vydávača kávy a násled- ne z vydávača horúcej vody (ak je vložený) vytečie horúca voda, ktorá čistí a zohrieva vnútorný okruh spotrebiča: na displeji sa objaví nápis:„PREBIEHA PREPLACHOVANIE, ČA- KAJTE PROSÍM“ a priebehový diagram, ktorý sa postupne napĺňa. 4. Na prerušenie preplachovania stlačte tlačidlo pre„STOP “ alebo počkajte na automatické prerušenie. Poznámka! • Preobdobianepoužívaniapresahujúce3-4dnisadôrazne odporúča po opätovnom zapnutí spotrebiča vykonať 2 - 3 preplachovania ešte pred použitím. • Jebežné,keďsapovykonanítakéhotočisteniavnádobena zvyšky kávy (A10) nachádza voda. 6.2 Odvápňovanie Pokyny týkajúce sa vykonania odvápňovania nájdete v kapitole „15. Odvápňovanie“ 6.3 Filter vody Pokyny týkajúce sa inštalácie filtra (C4) nájdete v kapitole„17. Zmäkčovací filter“. 6.4 Hodnoty nápojov V tejto časti si môžete prezrieť osobné nastavenia a prípadne resetovať jednotlivé nápoje na hodnoty z výroby. 1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole„ “ (B5) a vstúpite do menu; 2. Položky menu prechádzajte stlačením tlačidla pri„NEXT>“ (ďalší), až do zobrazenia„ HODNOTY NÁPOJOV“; 3. Stlačte tlačidlo pre„ HODNOTY NÁPOJOV“: na displeji sa objaví panel hodnôt prvého nápoja. 4. Na displeji sa ukáže profil referenčného používateľa. Hod- noty sa zobrazia na vertikálnych lištách: hodnota z výroby je označená symbolom , kým aktuálne nastavená hodnota je označená vyplnením vertikálnej lišty. 5. Pre návrat do menu nastavení stlačte tlačidlo pre „ ESC“. Na prehliadanie a zobrazenie nápojov stlačte tlačidlo pre„NEXT>“; 6. Na resetovanie nápoja zobrazeného na displeji na hodnoty z výroby stlačte tlačidlo pre„ RESET“. 7. „POTVRDIŤ RESET?“: na potvrdenie stlačte tlačidlo pre„OK „ (na zrušenie stlačte tlačidlo pre„ ESC“); 8. „HODNOTY ZVÝROBY NASTAVENÉ“: stlačte„OK “ . Nápoj je znovu naprogramovaný na hodnoty z výroby. Pokra- čujte s ďalšími nápojmi alebo sa vráťte na domovskú stránku 2 stlačeniami šípky pre„ ESC“. Poznámka! • Na úpravu nápojov iného profilu sa vráťte na domovskú stránku, zvoľte požadovaný profilu (B11) a zopakujte postup. • Na resetovanie všetkých nápojov na hodnoty z výroby po- stupujte podľa pokynov v odseku„6.13 Hodnoty z výroby“. 6.5 Autom. vypnutie (pohotovostný režim) Je možné zmeniť automatické vypnutie tak, aby sa spotrebič vypol po 15 alebo 30 minútach alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách nepoužívania. Pre naprogramovanie automatického vypnutia postupujte nasledovne: 1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole„ “ (B5) a vstúpite do menu; 2. Položky menu prechádzajte stlačením tlačidla vedľa „NEXT>“ (ďalší), až do zobrazenia„AUTOMATICKÉ VYPNU- TIE “. 3. Stlačte tlačidlo pre„AUTOMATICKÉVYPNUTIE “. 4. Zvoľte požadovaný časový interval stlačením šípok výberu pre (pridanie) alebo (ubratie) z hodnoty; 5. Na potvrdenie stlačte tlačidlo pre„OK “. 6. Pre návrat na domovskú stránku stlačte tlačidlo pre„ ESC“. Automatické vypnutie je týmto naprogramované. 6.6 Úspora energie Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať režim pre úsporu energie. Keď je táto funkcia aktívna, znižuje spotrebu elektrickej energie v súlade s európskou legislatívou. Pre deaktiváciu alebo aktiváciu režimu„úspora energie“ postu- pujte nasledovne: 1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole „ “ (B5) a vstúpite do menu; 2. Položky menu prechádzajte stlačením tlačidla vedľa „NEXT>“ (ďalší), až do zobrazenia„ÚSPORA ENERGIE“; 3. Stlačte tlačidlo pre„ÚSPORA ENERGIE“ na vypnutie ( ) alebo zapnutie ( ) funkcie. 4. Pre návrat na domovskú stránku stlačte tlačidlo pre„ ESC“.
Strana: 5
263 Na displeji sa objaví príslušný symbol na signalizáciu toho, že funkcia bola aktivovaná. 6.7 Teplota kávy Ak si prajete zmeniť teplotu vody (nízka, stredná, vysoká, ma- ximálna) použitej pri príprave kávy, postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole„ “ (B5) a vstúpite do menu; 2. Položky menu prechádzajte stlačením tlačidla vedľa „NEXT>“ (ďalší), až do zobrazenia „ TEPLOTA KÁVY“; 3. Stlačte tlačidlo pre „ TEPLOTA KÁVY“: na displeji (B1) sa zobrazia nastaviteľné hodnoty (aktuálna hodnota je podčiarknutá). 4. Stlačte tlačidlo pre hodnoty, ktorú chcete nastaviť (NÍZKA, STREDNÁ,VYSOKÁ, MAXIMÁLNA); 5. Prenávratnadomovskústránku2razystlačtetlačidlopre„ ESC“. 6.8 Tvrdosť vody Pokyny týkajúce sa nastavenia tvrdosti vody nájdete v kapitole „16. Programovanie tvrdosti vody“. 6.9 Výber jazyka Ak si prajete zmeniť jazyk displeja (B1), postupujte nasledujú- cim spôsobom: 1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole„ “ (B5) a vstúpite do menu; 2. Položky menu prechádzajte stlačením tlačidla vedľa „NEXT>“ (ďalší), až do zobrazenia „NASTAVIŤ JAZYK “. 3. Stlačte tlačidlo pre„NASTAVIŤ JAZYK “; 4. Stlačte tlačidlo pre jazyka, ktorý si prajete zvoliť (stlačte tlačidlo pre „NEXT>“ (ďalej) na zobrazenie všetkých do- stupných jazykov); 5. Prenávratnadomovskústránku2razystlačtetlačidlopre„ ESC“. 6.10 Zvukový signál Touto funkciou sa aktivuje alebo deaktivuje zvukový signál, ktorý spotrebič vydá pri každom stlačení ikon a pri zasunutí/ vysunutí prvkov príslušenstva: Pre vypnutie alebo opätovnú aktiváciu zvukového signálu postupujte nasledovne: 1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole„ “ (B5) a vstúpite do menu; 2. Položky menu prechádzajte stlačením tlačidla vedľa „NEXT>“ (ďalší), až do zobrazenia„ZVUKOVÝ SIGNÁL“; 3. Stlačte tlačidlo pre„ZVUKOVÝ SIGNÁL“ na vypnutie ( ) alebo zapnutie ( ) funkcie. 4. Pre návrat na domovskú stránku stlačte tlačidlo pre„ ESC“. 6.11 Osvetlenie šálky Touto funkciou sa aktivuje alebo deaktivuje osvetlenie šálky. Svetielka sa zažnú pri každom výdaji kávy, nápojov s mliekom a pri každom preplachovaní. Pre vypnutie alebo aktiváciu tejto funkcie postupujte nasledovne: 1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole„ “ (B5) a vstúpite do menu; 2. Položky menu prechádzajte stlačením tlačidla vedľa „NEXT>“ (ďalší), až do zobrazenia„OSVETLENIE ŠÁLKY“. 3. Stlačtetlačidlopre„OSVETLENIE ŠÁLKY“navypnutie( ) alebo zapnutie ( ) funkcie. 4. Pre návrat na domovskú stránku stlačte tlačidlo pre„ ESC“. 6.12 Bluetooth S touto funkciou sa aktivuje alebo deaktivuje ochranný PIN pre spojenie zo zariadenia do spotrebiča. 1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole„ “ (B5) a vstúpite do menu; 2. Položky menu prechádzajte stlačením tlačidla vedľa „NEXT>“ (ďalší), až do zobrazenia„ BLUETOOTH“. 3. Stlačtetlačidlopre„ BLUETOOTH“:nadispleji(B1)sazobra- zí sériové číslo stroja (19-miestne) a 4-ciferné číslo (PIN). 4. Stlačte tlačidlo na vypnutie ( ) alebo zapnutie ( ) požiadavky na zadanie PIN pri pripojení cez aplikáciu. 5. Prenávratnadomovskústránku2razystlačtetlačidlopre„ ESC“. Prednastavený PIN spotrebiča je „0000“: odporúča sa nastaviť osobný PIN priamo z aplikácie. Poznámka! Výrobnéčíslospotrebiča,ktoréjemožnézobraziťvofunkcii„Blu- etooth“,vámumožníidentifikovaťspotrebičsistotouvmomen- te, keď sa vytvára spojenie s aplikáciou. 6.13 Hodnoty z výroby Pomocoutejtofunkciesaobnoviahodnotyzvýrobyprecelúpo- nuku (okrem jazyka, ktorý zostane aktuálne nastavený). Pre obnovenie hodnôt z výroby postupujte nasledovne: 1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole„ “ (B5) a vstúpite do menu; 2. Položky menu prechádzajte stlačením tlačidla vedľa „NEXT>“ (ďalší), až do zobrazenia „ HODNOTY ZVÝROBY“. 3. Stlačte tlačidlo pre„ HODNOTY Z VÝROBY“: na displeji (B1) sa zobrazí „OBNOVIŤ HODNOTY Z VÝROBY?“: stlačte tlačidlo pre „OK “ na potvrdenie (alebo stlačte tlačidlo pre„ ESC“ na zrušenie úkonu).
Strana: 6
264 4. „OBNOVENÉ HODNOTY Z VÝROBY“: na potvrdenie stlačte tlačidlo pre„OK “. 5. Pre návrat na domovskú stránku stlačte tlačidlo pre„ ESC“. 6.14 Štatistika Pomocou tejto funkcie sa zobrazia štatistické údaje spotrebiča. Pre ich zobrazenie postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole„ “ (B5) a vstúpite do menu; 2. Položky menu prechádzajte stlačením tlačidla vedľa „NEXT>“ (ďalší), až do zobrazenia„ ŠTATISTIKY“. 3. Stlačte tlačidlo pre„ ŠTATISTIKY“ a skontrolujte všetky štatistické údaje. Položky prehliadajte pomocou šípku vý- beru pre„NEXT>“. 4. Stlačte 2 razy „ ESC“: spotrebič sa vráti na domovskú stránku. 6.15 Osobné nastavenie profilu Pri osobnom nastavení ikony profilu postupujte takto: 1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole„ “ (B5) a vstúpite do menu; 2. Položky menu prechádzajte stlačením šípky výberu pre „NEXT>“ (ďalší), až do zobrazenia „ NASTAVIŤ PROFIL“; 3. Stlačte tlačidlo pre„ NASTAVIŤ PROFIL“; 4. Stlačte tlačidlo pre ikony, ktorú si prajete zvoliť (stlačte tlačidlo pre „NEXT>“ (ďalej) na zobrazenie všetkých do- stupných ikon); 5. Pre návrat na domovskú stránku 2 razy stlačte tlačidlo pre „ ESC“. 7. PRÍPRAVA KÁVY 7.1 Voľba arómy kávy Na domovskej stránke zvoľte požadovanú arómu stlačením tla- čidla (B2) vedľa„ARÓMA“ (B10): (pozri„7.4 Príprava kávy po- užitím mletej kávy“) EXTRA ĽAHKÁ ĽAHKÁ STREDNÁ VÝRAZNÁ VEĽMIVYRAZNÁ Osobné nastavenie (ak je naprogramované) / Štandard Po výdaji sa nastavenie arómy vráti na hodnotu . 7.2 Voľba množstva kávy Nadomovskejstránkezvoľtepožadovanémnožstvokávyvšálke stlačením tlačidla (B2) vedľa„MNOŽSTVO“ (B11): MNOŽSTVO SMALL MNOŽSTVO MEDIUM MNOŽSTVO LARGE MNOŽSTVO X-LARGE Osobné nastavenie (ak je naprogramované)/ Štandardné Po výdaji sa nastavenie množstva vráti na hodnotu . 7.3 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy Pozor! Nepoužívajte zelené alebo karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho používanie. 1. Nasypte zrnkovú kávu do príslušného zásobníka (A3) (obr. 10). 2. Pod vydávač kávy (A8) umiestnite šálku. 3. Vydávačkávyznížtetak,abybolčonajbližšiekšálkam(obr. 11): dosiahnete tak lepšiu penu. 4. Vyberte požadovanú kávu: S priamou voľbou: - Espresso (B7) - Coffee (B8) - Long (B9) Zvoliteľné v menu„výber nápojov“ (B3): - DOPPIO+ - AMERICANO - 2X ESPRESSO 5. Príprava je spustená a na displeji (B1) sa objaví obrázok zvoleného nápoja a progresívna lišta zobrazujúca priebeh prípravy. Poznámka: • Je možné pripraviť súčasne dve šálky kávy ESPRESSO stla- čením aj tlačidla vedľa„2X “ počas prípravy 1 ES-
Strana: 7
265 PRESSO(obrázokzostanezobrazenýnaniekoľkosekúndna začiatku prípravy). • Kým spotrebič pripravuje kávu, výdaj je možné kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla (B2) pre„STOP “. • Ak si hneď po dokončení výdaja prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí stlačiť tlačidlo (B2) pre„EXTRA “: po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte tlačidlo pre „STOP “. Po dokončení prípravy je spotrebič pripravený pre ďalšie použitie. Poznámka! • Počas používania sa na displeji môžu zobraziť niektoré správy (NAPLŇTE NÁDRŽKU, VYPRÁZ. NÁDOBKU NA ZVYŠKY KÁVY, atď.), ktorých význam je uvedený v kapitole „20. Správy zobrazené na displeji“. • Informácie o získaní teplejšej kávy nájdete v odstavci„7.6 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy“. Ak káva vyteká len po kvapkách alebo je málo hustá či s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, preštu- dujte si pokyny uvedené v odseku„7.5 Nastavenie kávové- ho mlynčeka“ a v kapitole„21. Riešenie problémov“. • Príprava každej kávy sa dá osobne nastaviť (pozri kapitoly „12. Osobné nastavenie nápojov“ a„13. Uloženie vlast- ného profilu do pamäte“). • Pokiaľ je režim„Úspora energie“ aktívny, môže trvať niekoľko sekúnd, než dôjde k výdaju prvej kávy. 7.4 Príprava kávy použitím mletej kávy Pozor! • Nikdy do spotrebiča nesypte mletú kávu, kým je spotrebič vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu spotrebiča. Spotrebič by sa týmto spôsobom mohol poškodiť. • Nikdy nesypte viac ako 1 zarovnanú odmerku (C2), inak by mohlo dôjsť ku znečisteniu spotrebiča alebo k upchatiu násypky (A4). • Ak používate namletú kávu, je možné naraz pripraviť iba jednu šálku kávy. 1. Stláčajte tlačidlo (B2) pre „ARÓMA“ (B10), dokým sa na displeji (B1) nezobrazí„ “ (mletá). 2. Otvorte vrchnák násypky na mletú kávu (A2). 3. Ubezpečte sa, že násypka (A4) nie je upchaná, potom na- sypte zarovnanú odmerku mletej kávy (obr. 12). 4. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (A8) (obr. 11). 5. Vyberte požadovanú kávu: S priamou voľbou: - Espresso (B7) - Coffee (B8) - Long (B9) Zvoliteľné v menu„výber nápojov“ (B3): - AMERICANO 6. Príprava je spustená a na displeji sa objaví obrázok zvole- ného nápoja a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou. Poznámka: • Kým spotrebič pripravuje kávu, výdaj je možné kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla (B2) pre„STOP “. • Ak si hneď po dokončení výdaja prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí stlačiť tlačidlo (B2) pre„EXTRA “: po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte tlačidlo pre „STOP “. Po dokončení prípravy je spotrebič pripravený pre ďalšie použitie. Dôležité! PrípravakávyLONG: V polovici prípravy sa objaví správa „NASYPTE MLETÚ KÁVU, MAXIMÁLNE JEDNU ODMERKU“. Potom vsypte jednu zarovna- nú odmerku mletej kávy a stlačte tlačidlo (B2) pre„OK “. Poznámka! • Počas používania sa na displeji môžu zobraziť niektoré správy (NAPLŇTE NÁDRŽKU, VYPRÁZ. NÁDOBKU NA ZVYŠKY KÁVY, atď.), ktorých význam je uvedený v kapitole „20. Správy zobrazené na displeji“. • Informácie o získaní teplejšej kávy nájdete v odstavci„7.6 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy“. • Pokiaľjerežim„ÚsporaEnergie“aktívny,môžetrvaťniekoľ- ko sekúnd, než dôjde k výdaju prvej kávy. 7.5 Nastavenie kávového mlynčeka Mlynček na kávu nie je treba regulovať, aspoň spočiatku, pre- tože bol výrobcom nastavený tak, aby bolo dosiahnuté správne vydávanie kávy.. Pokiaľ však po príprave prvých káv dochádza k nepríliš hmot- nému výdaju s malým množstvom peny, alebo príliš pomalému výdajukávy(pokvapkách),jetrebavýdajkávyupraviťpomocou gombíka určeného na reguláciu stupňa pomletia (A5 - obr. 9). Poznámka! Regulačnýgombíkjemožnéotočiť,lenkýmjekávovýmlynčekv chode, počas začiatočnej fázy prípravy kávových nápojov. Ak káva vyteká pomaly alebo nevyteká vôbec, otočte o jedno cvaknutie v smere otáčania hodinových ručičiek smerom k číslu 7. Naopak,prezískaniehustejšejkávyapre zlepšenie vzhľadu peny otočte o jedno cvaknutie doľava smerom k číslu 1 (nie viac ako o jedno cvaknu- tie naraz, pretože ináč by káva mohla vychádzať po kvapkách).
Strana: 8
266 Efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 káv za sebou Ak sa po tejto úprave nedosiahne požadovaného výsled- ku, je potrebné zopakovať úpravu otáčaním gombíka vždy o jedno cvaknutie. 7.6 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom: • vykonajte preplachovanie vybratím funkcie„Preplachova- nie“ v menu nastavení (odstavec„6.1 Preplachovanie“). • nahrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda, pozri kapitolu„9. Výdaj horúcej vody“). • zvýšteteplotukávyvmenunastavení(B8)„ “(B5)(od- stavec„6.7Teplota kávy“). 8. PRÍPRAVA HORÚCICH NÁPOJOV S MLIEKOM Poznámka! • Aby sa zabránilo dosiahnutiu málo napeneného mlieka alebo mlieka s veľkými bublinami, vždy vyčistite veko nádržky na mlieko (D2) a trysku horúcej vody (A9) podľa pokynov v odstavcoch„8.4 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití“, „14.10 Čistenie nádržky na mlieko“ a „14.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary“. 8.1 Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko 1. Odoberte veko (D2) (obr. 13). 2. Naplňte nádržku na mlieko (D3) potrebným množstvom mlieka, neprevyšujúc hladinu po rysku MAX vytlačenú na nádržke (obr. 14). Nezabudnite, že každá čiarka vytlačená naboku nádržky približne zodpovedá 100 ml mlieka. Poznámka! • Pre dosiahnutie hustejšej a rovnomernejšej peny použite celkom odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko s teplo- tou, ktorú má v chladničke (cca 5° C). • Ak je aktívny režim„Úspora energie“, výdaj nápoja si môže vyžiadať niekoľko sekúnd. 3. Uistite sa, že hadička na nasávanie mlieka (D4) je starostli- vozasunutádopríslušnéhomiestanaspodkuvekanádržky na mlieko (obr. 15). 4. Nasaďte naspäť veko na nádržku na mlieko. 5. Aksanachádza,vytiahnitevydávačhorúcejvody/pary(C6) stlačením uvoľňovacieho tlačidla (C7) (obr. 16). 6. Zatlačte nádržku na mlieko (D) na trysku (A9) až na doraz (obr. 17): spotrebič vydá signálny tón (ak je funkcia zvuko- vého signálu aktívna). 7. Umiestnitedostatočneveľkúšálkupodústiavydávačakávy (A8) a pod hadičku vydávača napeneného mlieka (D5), re- gulujúc dĺžku hadičky výdaja mlieka tak, že ju priblížite k šálke jednoduchým potiahnutím smerom dole (obr. 18). 8. Dodržujte pokyny uvedené pre každú špecifickú funkciu. 8.2 Regulácia množstva peny Otáčaním gombíka regulácie peny (D1) sa volí množstvo peny v mlieku, ktorá bude vydaná počas prípravy mliečnych nápojov. P o l o h a gombíka Opis Odporúča sa pre... Ž I A D N A PENA HORÚCE MLIEKO (nenape- nené) /CAFFELATTE MINIMÁLNA PENA LATTE MACCHIATO/ FLATWHITE MAXIMÁLNA PENA CAPPUCCINO/ CAPPUCCI- NO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / HO- RÚCE MLIEKO (napenené) 8.3 Automatická príprava nápojov s mliekom 1. Naplňteazasuňtenádržkunamlieko(D)akojetouvedené na predchádzajucom obrázku. 2. Vyberte požadovaný nápoj: S priamou voľbou: • Cappuccino (B14) • Latte Macchiato (B13) • Milk (teplé mlieko) (B12) Zvoliteľné v menu„výber nápojov“ (B3): • CAPPUCCINO+ • CAPPUCCINO MIX • CAFFELATTE • FLATWHITE • ESPRESSO MACCHIATO 3. Nadispleji(B1)spotrebičodporúčaotočiťgombíkomregu- lácie peny (D1) na základe peny, ktorú predpokladá origi- nálny recept: potom otočte gombíkom nachádzajúcim sa na veku nádržky na mlieko (D2) . 4. Po niekoľkých sekundách spotrebič automaticky začne prípravu a na displeji sa objaví obrázok zvoleného nápoja a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s po- stupujúcou prípravou. Poznámka:všeobecnéinformácieprevšetkyprípravys mliekom • „ ESC“: stlačte, ak chcete úplne prerušiť prípravu a vrá- tiť sa na domovskú stránku. • „STOP „stlačte na prerušenie výdaja mlieka alebo kávy a prechod k nasledujúcemu výdaju na dokončenie nápoja, ak plánujete ďalší výdaj. • Ak chcete po dokončení výdaja zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí stlačiť„EXTRA “.
Strana: 9
267 • Príprava každého nápoja s mliekom sa dá osobne nasta- viť (pozri kapitoly„12. Osobné nastavenie nápojov“ a„13. Uloženie vlastného profilu do pamäte“). • Nenechávajte nádržku s mliekom príliš dlho vonku z chladničky: čím viac sa zvyšuje teplota mlieka (5° C ideálna), tým viac sa zhoršuje kvalita peny. Po dokončení prípravy je spotrebič pripravený pre ďalšie použitie. 8.4 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití Pokaždompoužitífunkciímliekasazobrazípožiadavka„OTOČTE GOMBÍK NA CLEAN“ a je potrebné vykonať čistenie veka nape- ňovača mlieka: 1. Ponechajte nádržku na mlieko (D) zasunutú v spotrebiči (nie je potrebné vyprázdniť nádržku na mlieko). 2. Umiestnite šálku alebo inú nádobu pod hadičku vydávača napeneného mlieka (obr. 20). 3. Otočte gombík na reguláciu peny (D1) na „CLEAN“ (obr. 19): na displeji (B1) sa zobrazí „PREBIEHA ČISTENIE, NÁ- DOBA PODVYDÁVAČ MLIEKA“ spolu s priebehovým diagra- mom čistenia. Čistenie sa preruší automaticky. 4. Nastavte gombík regulácie peny na jednu z volieb typu peny. 5. Odstráňte nádržku na mlieko a vyčistite trysku pary (A9) pomocou špongie (obr.21). Poznámka! • Pokiaľ je potrebné pripraviť viac šálok nápojov s mliekom, pokračujtevčistenínádržkynamliekopoposlednejprípra- ve. Na pokračovanie ďalšou prípravou po zobrazení hláse- nia ohľadom funkcie CLEAN stlačte tlačidlo pre„ ESC“. • Ak sa čistenie nevykoná, na displeji sa objaví symbol na pripomenutie, že je potrebné vykonať čistenie nádržky na mlieko. • Nádržka so zvyšným mliekom sa môže uchovávať v chladničke. • V niektorých prípadoch pre vykonanie čistenia je nutné počkať, kým sa spotrebič nezahreje. 9. VÝDAJ HORÚCEJ VODY 1. Skontrolujte, či vydávač horúcej vody/pary (C6) je správne pripevnený k tryske horúcej vody/pary (A9). 2. Umiestnite pod vydávač nádobu (čo najbližšie, aby nedo- chádzalo k rozstrekovaniu vody). 3. Stlačte tlačidlo (B2) pre symbol„ “(B3) a vstúpite do menu; 4. Stláčajte tlačidlo pre symbol„NEXT>“ (ďalej) až do zobra- zenia„HORÚCAVODA“. 5. Stlačte tlačidlo pre „HORÚCA VODA“. Na displeji (B1) sa objaví príslušný obrázok a progresívna lišta zobrazujúca priebeh prípravy; 6. Spotrebič vydá horúcu vodu a potom automaticky výdaj preruší. Na manuálne prerušenie výdaja horúcej vody stlačte tlačilo pre„STOP “. Poznámka! • Ak je aktívny režim„Úspora energie“, výdaj horúcej vody si vyžiada niekoľko sekúnd. • Prípravahorúcejvodysadáosobnenastaviť(pozrikapitoly „12. Osobné nastavenie nápojov“ a„13. Uloženie vlast- ného profilu do pamäte“). 10. VÝDAJ PARY 1. Skontrolujte, či vydávač horúcej vody/pary (C6) je správne pripevnený k tryske horúcej vody/pary (A9). 2. Nádobu naplňte kvapalinou, ktorá sa má zohriať alebo na- peňte a ponorte vydávač horúcej vody/pary do kvapaliny. 3. Stlačte tlačidlo (B2) pre symbol„ “(B3) a vstúpite do menu; 4. Stláčajte tlačidlo (B2) pre symbol „NEXT>“ (ďalej) až do zobrazenia„PARA“. 5. Stlačte tlačidlo pre„PARA“; Na displeji (B1) sa objaví prí- slušný obrázok a progresívna lišta zobrazujúca priebeh prípravy a po niekoľkých sekundách z napeňovača mlieka vychádza para, ktorá zohrieva kvapalinu. 6. Podosiahnutípožadovanejteplotyalebohladinypenypre- rušte výdaj pary stlačením tlačidla pre„STOP “. Dôležité! Výdajparyvždypreruštepredvytiahnutímnádobyskvapalinou, aby ste zabránili popáleninám spôsobeným postriekaním. Poznámka! Ak je aktívny režim„Úspora energie“, výdaj horúcej vody si vy- žiada niekoľko sekúnd. 10.1 Odporúčania pre použitie pary na napenenie mlieka • Pri výbere rozmerov nádoby berte do úvahy, že objem te- kutiny sa zvýši 2 alebo 3-násobne. • Pre dosiahnutie hustejšej a bohatšej peny použite úplne odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke (cca 5 °C). • Aby ste dosiahli krémovitejšiu penu, otáčajte nádržku po- malými pohybmi smerom dohora. • Aby sa vyhlo nedostatočne napenenému mlieku alebo mlieku s obsahom veľkých bublín, vyčistite vždy vydávač (C6) podľa opisu v nasledujúcom odseku.
Strana: 10
268 10.2 Čistenie vydávača horúcej vody/pary po použití Čistite vydávač horúcej vody/pary (C6) po každom použití, vyhnete satakukladaniuzvyškovmliekavovnútrialebojehoupchaniu. 1. Pod vydávač horúcej vody/pary položte nádobu a nechajte vytiecť trochu vody (pozri kapitolu„9. Výdaj horúcej vody“). Potom prerušte výdaj horúcej vody stlačením tlačidla pre „STOP “. 2. Počkajte niekoľko minút, kým vydávač horúcej vody/pary nevychladne; potom ho vytiahnite (obr. 16) stlačením uvoľňovacieho tlačidla (C7). Jednou rukou držte vydávač a druhou otočte a potiahnite napeňovač mlieka smerom nadol (obr. 22). 3. Potiahnite aj trysku pary jej vytiahnutím smerom nadol (obr. 23). 4. Skontrolujte, či otvor trysky nie je upchatý. V prípade potreby ho vyčistite pomocou špendlíka. 5. Starostlivo umyte prvky vydávača špongiou a vlažnou vodou. 6. Vložte trysku a napeňovač mlieka na vydávač otoče- ním v smere doprava a potlačením smerom nahor až do uchytenia. 11. FUNKCIA ČAJ 1. Skontrolujte, či vydávač horúcej vody/pary (C6) je správne pripevnený k tryske horúcej vody/pary (A9). 2. Do šálky vložte vrecko čaju a šálku položte pod vydávač (čo najbližšie, aby sa zabránilo vystreknutiu). 3. Nadomovskejstránkezvoľtepožadovanémnožstvomäkká šálke stlačením tlačidla (B2) pre„MNOŽSTVO“ (B11). 4. Stlačte tlačidlo (B2) pre symbol„ “(B3) a vstúpite do menu; 5. Stláčajte tlačidlo (B2) pre symbol „NEXT>“ (ďalej) až do zobrazenia„FUNKCIA ČAJ“. 6. Vyberte požadovanú teploty vody stlačením tlačidla pre požadovaný čaj: každému čaju (biely, zelený, oolong, čierny) zodpovedá konkrétna teplota vydávanej vody. Na displeji (B1) sa objaví príslušný obrázok a progresívna lišta zobrazujúca priebeh prípravy. 7. Spotrebič vydá zvolené množstvo horúcej vody a potom automatickyvýdajpreruší.Namanuálneprerušeniestlačte tlačilo pre„STOP “. Poznámka! • Ak je aktívny režim„Úspora energie“, výdaj horúcej vody si vyžiada niekoľko sekúnd. • Množstvo horúcej vody v šálke sa dá nastaviť podľa vlastných požiadaviek (pozri kapitoly „12. Osobné nasta- venie nápojov“ a „13. Uloženie vlastného profilu do pamäte“). • Vydávanie môžete kedykoľvek prerušiť stlačením „STOP “. • Ak si prajete zvýšiť množstvo vody v šálke, stačí po dokon- čenívýdajastlačiť„EXTRA “:podosiahnutípožadované- ho množstva stlačte „STOP “. 12. OSOBNÉ NASTAVENIE NÁPOJOV Arómu (pre nápoje, kde je uvedená) a dĺžku nápojov môžete osobne nastaviť. 1. Uistitesa,žejeaktívnyprofil(B4),vktoromchcetevykonať osobné nastavenie nápoja; je možné zvoli nápoje„MY“ pri každom zo 6 profilov; 2. Na domovskej stránke stlačte tlačidlo (B2) pre ! “ (B6). 3. Zvoľte nápoj, ktorý si prajete osobne nastaviť (nápoje s priamouvoľboualebonápojesmenunápojovB3)avojdite tak do obrazoviek osobného nastavenia. Príslušné doplnky spotrebiča musia byť založené. 4. (iba kávové nápoje) „ZVOĽTE ARÓMU KÁVY“: Požadovanú arómu zvoľte stlačením šípok pre „-“ alebo „+“ a stlačte tlačidlo pre„OK “; 5. „MNOŽSTVO KÁVY (ALEBO VODY), STOP NA ULOŽENIE“: Prípravasazačneaspotrebičnavrhneobrazovkuosobného nastavenia dĺžky zobrazenú vertikálnou lištou. Hviezdička vedľa lišty predstavuje aktuálne nastavenú dĺžku. 6. Keď dĺžka dosiahne minimálne naprogramovateľné množ- stvo, na displeji (B1) sa objaví„STOP “. 7. Stlačte tlačidlo pre„STOP “, keď sa v šálke dosiahne po- žadované množstvo. 8. „CHCETEULOŽIŤNOVÉHODNOTY?“: Stlačtetlačidlopre„OK “ na uloženie (alebo stlačte tlačidlo pre„ ESC“ na zrušenie úkonu). Spotrebičpotvrdí,čihodnotyboliuloženéalebonie(podľapred- chádzajúceho výberu): stlačte tlačidlo pre„OK “. Spotrebič sa vráti na domovskú stránku. Poznámka! • Nápoje s mliekom: uloží sa do pamäte aróma kávy a ná- sledne sa uložia do pamäte jednotlivo množstvá mlieka a kávy. • Americano: do pamäte sa uloží aróma kávy a následne sa uložiadopamätejednotlivomnožstvákávyahorúcejvody. • Horúca voda: spotrebič vydá horúcu vodu: stlačte tlačidlo (B2) pre„STOP “ na uloženie požadovaného množstva. • JemožnéosobnenastaviťnápojeajpripojenímkDeLonghi Coffee Link App. • Z menu programovania sa vrátite stlačením „ ESC“: hodnoty sa neuložia.
Strana: 11
269 Tabuľka s množstvom nápojov Nápoj Štandardné množstvo Naprogramova- teľné množstvo ESPRESSO ≃40 ml ≃20-80 ml LONG ≃160 ml ≃115-250 ml KÁVA ≃180 ml ≃100-240 ml DOPPIO+ ≃120 ml ≃80-180 ml AMERICANO ≃150 ml ≃70-480 ml ČAJ ≃150 ml ≃30-420 ml HORÚCA VODA ≃250 ml ≃20-420 ml 13. ULOŽENIE VLASTNÉHO PROFILU DO PAMÄTE Stýmtospotrebičomjemožnéuložiťdopamäte6rôznychprofi- lov, každý z nich je spojený s odlišnou ikonou. Každý profil má v pamäti uložené osobné nastavenia ARÓMY a DĹŽKY nápojov„MY“ (pozri kapitolu„12. Osobné nastavenie ná- pojov “) a poradie, v ktorom sa zobrazujú všetky nápoje, závisí od frekvencie ich výberu. Na zvolenie alebo vstup do profilu stlačte aktuálne používaný profil(B4):stláčajtetlačidlo(B2)presymbol„NEXT>“,aždokým sa nezobrazí požadovaný profil, profil stlačte. Poznámka! • Profil „ HOSŤ“: vybratím toho profilu je možné vydať nápoje s nastaveniami z výroby. Funkcia nie je aktívna. • JemožnépremenovaťvlastnýprofilpripojenímkDeLonghi Coffee Link App (zobrazia sa iba prvé 3 znaky). • Informácie o osobnom nastavení ikony profilu sú uvedené v odseku„6.15 Osobné nastavenie profilu“. 14. ČISTENIE 14.1 Čistenie spotrebiča Nasledujúce časti spotrebiča je treba pravidelne čistiť: - vnútorný obvod spotrebiča, - nádobu na zvyšky kávy (A10), - nádobu na zachytávanie kvapiek (A14), nádobku na zber kondenzátu (A21) a mriežku nádobky (A13); - nádržku na vodu (A16), - ústia vydávača kávy (A8), - násypku na vsypanie mletej kávy (A4), - vylúhovač (A19), prístupný po otvorení servisných dvierok (A18), - nádržku na mlieko (D), - trysku horúcej vody/pary (A9), - ovládací panel (B). Pozor! • Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky, ani alkohol. Pri plnoautomatických spotrebičoch De’Longhi nie je potrebné používať na čiste- nie spotrebiča chemické prísady. • Žiadna časť spotrebiča sa nesmie umývať v umývačke riadu, okrem mriežky nádoby na zachyt. kvapiek (A13) a nádržky na mlieko (D). • Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usa- denín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškrabaniu kovového alebo plastového povrchu. 14.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča Pri obdobiach nečinnosti dlhších ako 3-4 dni silno odporúčame pred použitím spotrebiča ho najprv zapnúť a vypustiť: • 2 - 3 preplachovania vybratím funkcie „Preplachovanie“ (odsek„6.1 Preplachovanie “); • trochu horúcej vody, po dobu niekoľkých sekúnd (kapitola „9.Výdaj horúcej vody“ ). Poznámka! Je bežné, keď sa po vykonaní takéhoto čistenia v nádobe na zvyšky kávy (A10) nachádza voda. 14.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy Keď sa na displeji (B1) objaví„VYPRÁZDNITE NÁDOBU NA ZVY- ŠKY KÁVY“, je potrebné ju vyprázdniť a vyčistiť. Kým sa nádoba nazvyškykávy(A10)nevyčistí,spotrebičnemôžepripraviťkávu. Spotrebič signalizuje potrebu vyprázdniť zásobník, aj keď nie je plný, v prípade, ak ubehlo 72 hodín od prvej vykonanej prípravy (aby sa výpočet 72 hodín vykonal správne, spotrebič nikdy ne- smie byť odpojený od elektrickej siete). Dôležité!Nebezpečenstvopopálenín Ak sa pripravuje niekoľko káv cappuccino naraz, kovová tácka na odkladanie šálok (A11)sa zahrieva. Počkať, kým vychladne a potom ju uchytiť len za prednú časť. Na vykonanie čistenia (pri zapnutom spotrebiči): • Vytiahnite odkvapkávaciu mriežku (A14) (obr. 24), vy- prázdnite ju a vyčistite. • Vyprázdnite a starostlivo vyčistite nádobu na zvyšky kávy (A10),dbajtenato,abysteodstrániliusadeninynadne:na túto operáciu použite štetec so špachtľou (C5) vo vybavení. • Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu (A22) (červenej farby), a ak je plná, vyprázdnite ju. Dôležité! Privybratíodkvapkávacejmriežkymusítevždyvyprázdniťajná- dobu na zvyšky kávy, aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upchá zvyškami použitej kávy
Strana: 12
270 14.4 Čistenie odkvapkávacej misky a nádobky na zber kondenzátu Pozor! Odkvapkávacia mriežka (A14) je vybavená plávajúcim indi- kátorom (A12) (červenej farby), ktorý označuje hladinu vody (obr. 25). Skôr ako tento ukazovateľ začne vyčnievať z podložky na šálky (A11), je potrebné nádobu vyprázdniť a vyčistiť. voda môže pretiecť z hrany a poškodiť spotrebič, oporný pult alebo okolitý priestor. Pri vynímaní odkvapkávacej mriežky postupujte takto: 1. Vyberte odkvapkávaciu mriežku a nádobu na zvyšky kávy (A10) (obr. 24). 2. Odoberte tácku na odkladanie šálok (A11), mriežku nádo- bynazachyt.kvapiek(A13),potomvyprázdniteodkvapká- vaciumiskuanádobkunazvyškykávyavšetkykomponen- ty umyte. 3. Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu červenej farby (A22) a, ak je plná, vyprázdnite ju. 4. Znovu založte odkvapkávaciu misku s mriežkou a nádobku na zvyšky kávy. 14.5 Čistenie vnútra spotrebiča Nebezpečenstvoúrazuelektrickýmprúdom! Pred akýmkoľvek čistením vnútorných častí spotrebiča musí byť spotrebič vypnutý (pozri „5. Vypnutie spotrebiča“) a odpojený od elektrickej siete. Spotrebič nikdy neponárajte do vody. 1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) skontrolujte, či vnú- torný priestor spotrebiča (prístupný po vybratí odkvapká- vacej mriežky - A14) nie je znečistený. V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy pomocou štetca vo výbave (C5) a špongie. 2. Všetky zvyšky povysávajte vysávačom (obr. 26). 14.6 Čistenie nádržky na vodu 1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) a po každej výmene zmäkčovacieho filtra (C4) (pokiaľ je vo vybavení) vyčistite nádržku na vodu (A16) vlhkou handričkou a malým množ- stvomjemnéhočistiacehoprostriedku.Nádržkuprednaplne- ním a vrátením na miesto riadne opláchnite. 2. Vytiahnite filter (ak je vo vybavení) a opláchnite ho pod tečúcou vodou. 3. Zasuňte naspäť filter (ak je vo vybavení), naplňte nádržku čerstvou vodou a zasuňte ju. 4. (Iba modely so zmäkčovacím filtrom) Vypustite približne 100 ml horúcej vody pre opätovnú aktiváciu filtra. 14.7 Čistenie ústia vydávača kávy 1. Pravidelne čistite ústia vydávača kávy (A8) pomocou špon- gie alebo handričky (obr. 27A). 2. Kontrolujte, či nie sú upchaté otvory vydávača kávy. Podľa potreby vyberte usadeniny kávy pomocou špáradla (obr. 27B). 14.8 Čistenie násypky na vsypanie namletej kávy Pravidelnekontrolujte(približnerazzamesiac),činiejeupchatá násypka na vopred namletú kávu (A4). V prípade potreby od- stráňte usadeniny kávy pomocou štetca (C5) vo výbave. 14.9 Čistenie vylúhovača Vylúhovač (A19) je nevyhnutné vyčistiť aspoň raz za mesiac. Dôležité! Vylúhovač sa nedá vytiahnuť, ak je spotrebič zapnutý. 1. Ubezpečtesa,čibolspotrebičsprávnevypnutý(pozrikapi- tolu„5.Vypnutie spotrebiča“). 2. Vytiahnite nádržku na vodu (A16) (obr. 2). 3. Otvorte dvierka vylúhovača (A18) (obr. 28) nachádzajúce sa na pravom boku. 4. Stlačte smerom dovnútra dve farebné uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vytiahnite vylúhovač smerom von (obr. 29). 5. Ponorte vylúhovač približne na 5 minút do vody, a potom ho opláchnite pod tečúcou vodou. Pozor! VYPLÁCHNITE IBAVODOU. ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA RIADU Čistite vylúhovač bez použitia saponátov, pretože by ho mohli poškodiť. 6. Pomocou štetca (C5) vyčistite eventuálne zvyšky kávy v sídle vylúhovača, viditeľné cez dvierka.. 7. Po vyčistení zasuňte vylúhovač na svoje miesto (obr. 30); potom stlačte nápis PUSH až kým nebudete počuť zvuk zasunutia na doraz. Poznámka! Ak je ťažké zasunúť vylúhovač späť, je treba ho nastaviť (pred jeho zasunutím) na správny rozmer silným stlačením dvoch páčok, ako je znázornené na obr. 31. 8. Pozasunutískontrolujte,čisaobefarebnétlačidlávysunuli smerom von (obr. 32). 9. Zavrite kryt vylúhovača. 10. Opäť vložte nádržku na vodu. 14.10 Čistenie nádržky na mlieko Pre zachovanie účinnosti napeňovača mlieka čistite nádržku na mlieko (D) podľa nasledujúceho opisu každé dva dni: 1. Vytiahnite veko (D2). 2. Stiahnite hadicu vydávača mlieka (D5) a hadicu nasávača (D4) (obr. 33). 3. Otočte gombík regulácie peny proti smeru otáčania ho- dinových ručičiek (D1) až do polohy „VLOŽIŤ“ (obr. 33) a vytiahnite ju smerom nahor.
Strana: 13
271 33 4. Dôkladne opláchnite všetky časti teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Je možné umývať všetky časti v umývačke riadu, musia však byť umiestnené do príslušného horného košíka. Venujte mimoriadnu pozornosť drážke a kanáliku, nachá- dzajúcich sa pod gombíkom (obr. 34), aby v nich nezostali zvyšky mlieka: eventuálne vyškrabte kanálik pomocou špáradla. 34 35 5. Opláchnite vnútro umiestnenia gombíka regulácie peny pod tečúcou vodou (obr. 35). 6. Skontrolujte, či nasávacia hadička na mlieko a hadička na výdaj neostali upchané zvyškami mlieka. 7. Nasaďte späť gombík tak, aby šípka zodpovedala nápisu „INSERT (VLOŽIŤ)“, nasaďte hadičku vydávača a hadičku nasávača mlieka. 8. Nasaďte naspäť veko na nádržku na mlieko (D3). 14.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary Vyčistite trysku (A9) po každej príprave mlieka odstránením zvyškovmliekauloženýchnatesneniachpomocoušpongie(obr. 21). 15. ODVÁPŇOVANIE Dôležité! • Pred použitím si prečítajte pokyny a štítok prípravku na odvápnenie uvedené na obale prípravku na odvápnenie. • Odporúča sa používať výhradne odvápňovacie prípravky De’Longhi. Použitie nevhodných odvápňovacích príprav- kov,rovnakoakonesprávnevykonanéodvápňovaniemôžu viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu. Spotrebič odvápnite, keď sa na displeji (B1) objaví„POTREBNÉ ODVÁPŇOVANIE-OKNASPUSTENIE(~45min) “:akchcete odvápňovanie vykonať ihneď, stlačte tlačidlo (B2) pre „OK “ a vykonajte operácie od bodu 3. Naodloženieodvápňovanianainokedystlačtepríslušnétlačidlo (B2)„ ESC“:nadisplejisymbol pripomína,žespotrebič je potrebné odvápniť. (hlásenie sa zobrazí pri každom zapnutí spotrebiča) Pre vstup do menu odvápňovanie: 1. Stlačte tlačidlo (B2) pre symbol „ “ (B5) a vstúpite do menu. 2. Stlačte tlačidlo pre „OD- VÁPNENIE “ a postu- pujte podľa pokynov na displeji. 3. „VYTIAHNITE FILTER VODY“ (obr. 36); vytiah- nite nádržku na vodu (A16),odobertefiltervody (C4) (ak sa nachádza), vyprázdnite nádržku na vodu. Stlačte tlačidlo pre „NEXT>“. 4. „ODVÁPŇOVACÍ PRÍPRA- VOK (HLADINA A) A VODA (HLADINAB)“(obr.37),do nádržky na vodu nalejte odvápňovací prípravok až po hladinu A (zodpovedá jednému 100 ml baleniu) vytlačenej na vnútornej strane nádržky, potom pridajte vodu (liter), až kým nedosiahnete hla- dinu B; znovu zasuňte nádržku na vodu. Stlačte tlačidlo pre„NEXT>“. 36 37 A B A B +
Strana: 14
272 5. „VYPRÁZDNIŤ ODKVAP- KÁVACIU MRIEŽKU“ (obr. 38): 6. Vyberte, vyprázdnite a znovu založte odkvap- kávaciu mriežku (A14) a nádobu na zvyšky kávy (A10). Stlačtetlačidlopre „NEXT>“. 7. „UMIESTNITE 2l NÁDOBU, OK PRE SPUSTENIE“: Podvydávačhorúcejvody/ pary (C6) a pod vydávač kávy (A8) umiestnite ná- dobu s minimálnym obje- mom 2 litre (obr. 7). Pozor! Nebezpečenstvopopálenín Z vydávača horúcej vody/pary a z vydávača kávy vyteká horúca vodaobsahujúcakyseliny.Dávajtepozor,abystesatýmtorozto- kom nepostriekali. 8. Stlačte tlačidlo pre„OK “ na potvrdenie naliatia odváp- ňovacieho roztoku. Na displeji sa zobrazí „PREBIEHA OD- VÁPŇOVANIE,ČAKAJTEPROSÍM“:spustísaprogramodváp- ňovania a odvápňovací roztok vyteká z vydávača horúcej vody/pary ako aj z vydávača kávy, pričom automaticky vy- konácelúsériupreplachovanívintervalochnaodstránenie zvyškov vápnika zvnútra spotrebiča. Po približne 25 minútach spotrebič preruší odvápňovanie. 9. „PREPLÁCHNITE A NAPLŇTE VODOU AŽ PO HLADINU MAX” (obr. 4): teraz je spotrebič pripravený na proces preplacho- vania čerstvou vodou. Vyprázdnite nádržku, ktorú ste po- užili na zber odvápňovacieho roztoku, a vyberte nádržku na vodu, vyprázdnite ju, opláchnite pod tečúcou vodou, naplňte ju čerstvou vodou až po rysku MAX a vložte ju späť do spotrebiča. 10. „UMIESTNITE 2l NÁDOBU, OK PRE SPUSTENIE PREPLACHO- VANIA“: Znovu položte nádobu použitú na zber odpvápňo- vacieho roztoku pod vydávač kávy a vydávač horúcej vody/ pary (obr. 7) a stlačte tlačidlo pre„OK “. 11. Horúca voda vyteká najprv z vydávača kávy a následne z vydávača horúcej vody/pary a displej zobrazí „PREBIEHA PREPLACHOVANIE“. 12. Keďsavodaznádržkyvyprázdni,vyprázdnitenádobupou- žitú na zber preplachovacej vody. 39 13. (ak je filter nainštalova- ný) „VLOŽTE FILTER NA SVOJE ( (obr. 39). Stlačte tlačidlo pre „NEXT>“ a vytiahnite nádržku na vodu, opätovne vložte zmäkčovací filter, ak bol predtým odobratý. 14. „PREPLÁCHNITE A NAPLŇ- TEVODOU AŽ PO HLADINU MAX” (obr. 4): Naplňte nádržkučerstvouvodouaž po rysku MAX. 15. „VLOŽTE NÁDRŽKU NAVODU”(obr. 5): Opäť vložte nádržku na vodu. 16. „UMIESTNITE 2l NÁDOBU, OK PRE SPUSTENIE PREPLACHO- VANIA“: Znovu položte prázdnu nádobu použitú na zber odpvápňovacieho roztoku pod vydávač horúcej vody/pary (obr. 7) a stlačte tlačidlo pre„OK “. 17. Horúcavodavytekázvydávačahorúcejvody/paryadisplej zobrazí„PREBIEHA PREPLACHOVANIE, ČAKAJTE PROSÍM“. 18. „VYPRÁZDNIŤ ODKVAPKÁVACIU MRIEŽKU“ (obr. 38): Po dokončení druhého preplachovania vyberte, vyprázdnite a znovu založte odkvapkávaciu mriežku (A14) a nádobu na zvyšky kávy (A10): stlačte tlačidlo pre„NEXT>“. 19. „ODVÁPŇOVANIEDOKONČENÉ“:stlačtetlačidlopre„OK “. 20. „NAPLŇTE NÁDRŽKU ČERSTVOU VODOU“: vyprázdnite nádobu použitú na zber preplachovacej vody, vytiahnite a naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až po rysku MAX a zasuňte do spotrebiča. Operácia odvápňovania je takto dokončená. Poznámka! • Ak by sa cyklus odvápňovania neukončil správne (napr. nedostatok zásobovania elektrickou energiou), odporúča sa cyklus zopakovať. • Je normálne, ak po vykonaní cyklu odvápňovania zostane voda v nádobe na zvyšky kávy (A10). • Spotrebič potrebuje tretie prepláchnutie, ak nádrž na vodu nebola naplnená po maximálnu hladinu: slúži to na zais- tenie toho, aby sa vo vnútorných obvodoch spotrebiča ne- nachádzal odvápňovací roztok. Pred spustením preplacho- vania sa uistite, že ste vyprázdnili nádobu na zachytávanie kvapiek. • Prípadná požiadavka spotrebiča na odvápnenie v krátkom intervalezaseboujebežnáaposkytujejurozvinutýsystém kontroly použitý v spotrebiči. 38
Strana: 15
273 16. PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY Správa „POTREBNÉ ODVÁPŇOVANIE - OK PRE POTVRDENIE (~45MIN) “ sa zobrazí po stanovenej dobe používania, ktorá závisí od tvrdosti vody. Spotrebič je z výroby nastavený na„STUPEŇTVRDOSTIVODY 4“ . Podľa potreby môžete spotrebič naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upra- viť tak frekvenciu odvápňovania. 16.1 Meranie tvrdosti vody 1. Vyberte z obalu reakčný prúžok „TOTAL HARDNESS TEST“ (C1), ktorý je súčasťou príručky pokynov v anglickom jazyku. 2. Ponorte celý prúžok do pohára s vodou približne na jednu sekundu. 3. Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ním oklepte. Asi po jed- nejminútesaobjaví1,2,3alebo4štvorčekyčervenejfarby v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpo- vedá 1 stupňu tvrdosti. 16.2 Nastavenie tvrdosti vody 1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole„ “ (B5) a vstúpite do menu; 2. Položky menu prechádzajte stlačením tlačidla vedľa „NEXT>“ (ďalší), až do zobrazenia „ TVRDOSŤVODY“. 3. Stlačte tlačidlo pre „ TVRDOSŤVODY“. 4. „TVRDOSŤ VODY, AKTUÁLNA PODČIARKNUTÁ“: Stlačte tla- čidlo pre požadovanú úroveň (úroveň 1 = mäkká voda, úroveň 4 = veľmi tvrdá voda). 4. Pre návrat na domovskú stránku stlačte tlačidlo pre„ ESC“. Odtejtochvílejespotrebičnaprogramovanýnanovénastavenie tvrdosti vody. 17. ZMÄKČOVACÍ FILTER Niektoré modely sú vybavené zmäkčovacím filtrom (C4): pokiaľ ho váš model nemá, odporúčame vám ho zakúpiť v autorizova- ných strediskách asistencie De’Longhi. Pre správne použitie filtra sa riaďte pokynmi uvedenými nižšie. 17.1 Inštalácia filtra 40 1. Vyberte filter (C4) z obalu. 2. Stlačte tlačidlo (B2) pre symbol„ “ (B5) a vstúpite do menu. 3. Položky menu prechá- dzajte stlačením tlačidla pre„NEXT>“, až do zobra- zenia„ FILTERVODY“. 4. Stlačte šípku výberu pre „ FILTERVODY“; 5. „OTOČTE INDIKÁTOR DÁ- TUMU NA NASLEDUJÚCE 2 MESIACE“ (obr. 40): otočte kurzorom dátumovníka, až kým sa nezobrazia 2 na- sledujúce mesiace použitia. Stlačte tlačidlo pre„NEXT>“. Poznámka ITrvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom použití spotrebiča, ak spotrebič zostane nepoužívaný s inštalovaným filtrom, jeho trvanlivosť je maximálne 3 týždne. 41 6. „NECHAJTE TIECŤ VODU, DOKÝM NEZAČNE VY- TEKAŤ“ (obr. 41); Pre aktiváciu filtra nechajte tiecť vodu z vodovodu do otvoru filtra, ako je znázornené na obrázku, tak dlho, kým voda nevy- chádza z bočných otvorov po dobu viacej ako jednu minútu. Stlačte tlačidlo pre „NEXT>“. 7. Vyberte nádržku (A16) zo spotrebiča a naplňte ju vodou. 42 8. „PONORTE FILTER, ABY Z NEHO VYŠIEL VZDUCH“ (obr.42):Zasuňtefilterdo nádržky na vodu a úplne ho ponorte asi na desať sekúnd, pričom ho naklá- ňajtetak,abyznehovyšli vzduchové bubliny. Stlač- te tlačidlo pre „NEXT>“. 9. „VLOŽTE FILTER NA MIESTO“: Vložte filter do prí- slušného miesta (A17 - obr. 39) a zatlačte až na doraz. Stlačte tlačidlo pre“NEXT>.
Strana: 16
274 10. „ZASUŇTE NÁDRŽKU NA VODU“: Uzavrite nádržku vekom (A15), potom ju opätovne zasuňte do spotrebiča (obr. 5). 11. „UMIESTNITE NÁDOBU 0,5 L, OK PRE AKTIVÁCIU FILTRA“ (obr. 7): pod vydávač horúcej vody/pary (C6) umiestnite nádobu a stlačte „OK “: výdaj sa začne a automaticky sa preruší. Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní spotrebiča. 17.2 Výmena filtra Vymeňte filter (C4), keď sa na displeji (B1) objaví„VYMEŇTE FIL- TERVODY,STLAČTEOKNASPUSTENIE “:akchcetevýmenu vykonať ihneď, stlačte tlačidlo (B2) pre„OK “ a vykonajte ope- rácie od bodu 5. Na odloženie výmeny na inokedy stlačte tlačidlo pre„ ESC“: na displeji symbol pripomína, že je potrebné vymeniť fil- ter. Pri výmene postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Vyberte nádržku (A16) a opotrebovaný filter. 2. Z obalu vyberte nový filter. 3. Stlačte tlačidlo (B2) pre symbol„ “ (B5) a vstúpite do menu. 4. Stlačte tlačidlo pre„ FILTERVODY“. 5. Stlačte šípku výberu pre„ VYMEŇTE FILTERVODY“; 6. Postupujte podľa operácií zobrazených v predchádzajúcom odseku od bodu 5. Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní spotrebiča. Poznámka! Keď ubehli dva mesiace používania (pozri dátumovník) alebo sa spotrebič nepoužíval viac ako 3 týždne, je potrebné vykonať výmenu filtra, aj keď to spotrebič ešte nepožaduje. 17.3 Vyňatie filtra Pokiaľsiprajetepoužívaťspotrebičbezfiltra(C4),jepotrebného odstrániť a označiť odobratie. Postupujte nasledovne: 1. Vyberte nádržku (A16) a opotrebovaný filter. 2. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole„ “ (B5) a vstúpite do menu; 3. Stlačte tlačidlo pre„ FILTERVODY“. 4. Stlačte tlačidlo pre“VYTIAHNITE FILTERVODY “. 5. „ POTVRDIŤ ODSTR. FILTRA“: stlačte tlačidlo pre„OK “ (ak sa chcete vrátiť do mu nastavení, stlačte tlačidlo pre„ ESC“). 6. „ ODSTRÁNENIE FILTRA VYKON.“: spotrebič uložil úpravu. Stlačte „OK “ pre návrat na domovskú stránku. Poznámka! Keď ubehli dva mesiace používania (pozri dátumovník) alebo sa spotrebič nepoužíval viac ako 3 týždne, je potrebné vykonať výmenu filtra, aj keď to spotrebič ešte nepožaduje. 18. TECHNICKÉ ÚDAJE Napätie: 220-240V~ 50-60 Hz max. 10 A Výkon: 1 450W Tlak: 1,9 MPa (19 bar) Objem nádržky na vodu: 2 l Rozmery ŠxVxH: 260 x 470 x 360 mm Dĺžka kábla: 1200 mm Hmotnosť: 11,4 kg Max. objem zásobníka zrnkovej kávy: 380 g Frekvenčné pásmo: 2400 - 2483,5 MHz Maximálny vysielací výkon: 10 mW 19. HLÁSENIA ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI ZOBRAZENÁ SPRÁVA MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA NÁDRŽKU NAPLŇTE ČER- STVOUVODOU Množstvo vody v nádržke (A16) nie je dostatočné. Naplňte nádržku na vodu a/alebo ju správne zasuňte zatlačením, až pokým nepočuť zapad- nutie na doraz.
Strana: 17
275 ZOBRAZENÁ SPRÁVA MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA ZASUŇTE NÁDRŽKU NAVODU Nádržka (A16) nie je vložená správne. Nádržku vložte správne zatlačením na doraz. VYPRÁZDNITE NÁDOBU NA ZVYŠKY KÁVY Nádoba na zvyšky kávy (A10) je plná. Vyprázdnite nádobu na zvyšky kávy, odkvapká- vaciumriežku(A14)avyčistiteich,potomznovu zasuňte. Dôležité: pri vybratí odkvapkávacej mriežkymusítevždyvyprázdniťajzbernúnádo- bu na zvyšky kávy, aj keď nie je úplne plná. Po- kiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplníviac,akosaočakáva,aspotrebičsaupchá zvyškami použitej kávy. VLOŽTE NÁDOBU NA ZVYŠKY KÁVY Povykonaníčistenianebolavloženánádobana zvyšky kávy (A10). Vytiahnite odkvapkávaciu mriežku (A14) a vložte nádobu na zvyšky kávy VLOŽTE MLETÚ KÁVU MAX. JEDNA ODMERKA ESC Bola zvolená funkcia„kúpená mletá káva“, ale káva nebola nasypaná do násypky (A4). Nasypte mletú kávu do násypky (obr. 12) a zo- pakujte výdaj VLOŽTE MLETÚ KÁVU MAX. JEDNA ODMERKA OK Bola vyžiadaná káva LONG s mletou kávou Nasypte mletú kávu do násypky (A4) (obr. 12) a stlačte tlačidlo pre„OK “ na pokračovanie a dokončenie výdaja.
Strana: 18
276 NAPLŇTE ZÁSOBNÍK ZRNKOVEJ KÁVY ESC Zrnká kávy skončili. Naplňte zásobník zrnkovej kávy (A3 - obr. 10). Nádobka (A4) na mletú kávu je upchatá. Vyprázdnite násypku pomocou štetca (C5), ako je to opísané v odst.„14.8 Čistenie násypky na vsypanie mletej kávy“. MLETIE PRÍLIŠ JEMNÉ. NASTAVTE MLYNČEK ESC Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec. Zopakujte výdaj kávy a otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A5) (obr. 9) o jedno cvaknutie smerom k číslu 7 doprava, kým je mlynčeknakávuvprevádzke.Akjepopríprave najmenej 2 káv výdaj stále príliš pomalý, zopa- kujte korekciu otočením regulačného gombíka o ďalší stupeň (pozri ods.„7.5 Nastavenie ká- vového mlynčeka“). Ak problém pretrváva, overte, či nádržka na vodu (A16) je vložená až na doraz. Ak je prítomný zmäkčovací filter (C4), mohlo by dôjsť k uvoľneniu vzduchovej bubliny vnútri okruhu, ktorá zablokuje výdaj. Zasuňte vydávač horúcej vody/pary (C6) do spotrebiča a vydajte trochu vody, kým prietok nebude pravidelný. VÝBER ĽAHŠEJ CHUTI AL. ZNÍŽTE DÁVKU KÁVY ESC Použili ste príliš veľké množstvo kávy. Vyberte jemnejšiu arómu stlačením tlačidla (B2) pri„ARÓMA“ (B10) alebo znížte množstvo mletej kávy (maximálne 1 odmerka). ZASUŇTEVYDÁVAČVODY Vydávač vody (C6) nie je zasunutý alebo je zasunutý nesprávne Vydávač vody zasuňte na doraz.
Strana: 19
277 ZOBRAZENÁ SPRÁVA MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA ZASUŇTE NÁDRŽKU NA MLIEKO Nádržka na mlieko (D) nie je vložená správne. Vložte nádržku na mlieko zasunutím na doraz (obr. 17). ZASUŇTE JEDN.VYLÚHOVAČA Po čistení ste nezasunuli vylúhovač (A19). Zasuňtevylúhovačpodľaopisuvods.„14.9Čis- tenie vylúhovača“. OKRUH PRÁZDNY STLAČTE OK PRE SPUSTENIE OK Hydraulický obvod je prázdny Stlačte tlačidlo pre„OK “ a nechajte vytekať vodu z vydávača (C6): výdaj vody sa automa- ticky preruší. Ak problém pretrváva, overte, či nádržka na vodu (A16) je vložená až na doraz. STLAČTE OK PRE CLEAN ALEBO OTOČTE GOMBÍK OK Bola zasunutá nádržka na mlieko s gombíkom regulácie peny (D1) v polohe„CLEAN“. Ak chcete pokračovať vo funkcii CLEAN, stlačte tlačidlo pre „OK “, alebo otočte gombíkom regulácie peny do jednej z polôh mlieka. OTOČTE GOMBÍK DO POLOHY CLEAN CLEAN ESC Bolo práve vydané mlieko, a preto je potrebné vykonať vyčistenie vnútorných rúrok nádržky na mlieko (D). Gombík regulácie peny (D1) otočte do polohy CLEAN (obr. 19).
Strana: 20
278 ZOBRAZENÁ SPRÁVA MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA OTOČTE GOMBÍK REGULÁCIE PENY Bola zasunutá nádržka na mlieko s gombíkom regulácie peny (D1) v polohe„CLEAN“. Otočte gombík do polohy týkajúcej sa požado- vanej peny. POTREBNÉ ODVÁPŇOVANIE OK PRE SPUSTENIE (~45MIN) ESC OK Signalizuje, že je nutné spotrebič odvápniť Stlačtetlačidlopre„OK “naspustenieodváp- ňovania alebo„ ESC“, ak ho chcete vykonať inokedy. Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odvápňovania opísaný v kapitole„15. Odvápňovanie“. VYMEŇTE FILTERVODY STLAČTE OK PRE SPUSTENIE ESC OK Zmäkčovací filter (C4) je opotrebovaný. Stlačte tlačidlo pre „OK “ na výmenu filtra alebo ho vymeňte alebo ESC, ak to chcete urobiť inokedy. Riaďte sa pokynmi v kap.„17. Zmäkčovací filter“. VŠEOBECNÝ ALARM: POZRITE V NÁVODE/APLIKÁCII Vnútro spotrebiča je veľmi znečistené. Spotrebič starostlivo vyčistite ako je to opísané v kapitole„14. Čistenie“. Ak správa na displeji pretrváva ešte po čistení, obráťte sa na stredis- ko servisnej služby. Pripomína, že je potrebné spotrebič odvápniť a/alebo vymeniť filter (C4). Jenevyhnutnéčonajskôrvykonaťprogramod- vápňovania opísaný v kapitole„15. Odvápne- nie“ a/alebo vymeňte filter alebo ho odoberte podľa pokynov v kapitole „17. Zmäkčovací filter“. Pripomína, že je potrebné vykonať čistenie vnútorných potrubí nádržky na mlieko (D). Gombík regulácie peny (D1) otočte do polohy CLEAN (obr. 19). Pripomína, že je potrebné vymeniť zmäkčovací filter (C4). Vymeňte filter alebo ho odoberte podľa poky- nov v kapitole„17. Zmäkčovací filter“. Pripomína, že je nutné spotrebič odvápniť. Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odvápňovania opísaný v kapitole „15. Odvápňovanie“. Prípadná požiadavka spotrebiča na odvápne- nie v krátkom intervale za sebou je bežná a poskytuje ju rozvinutý systém kontroly použitý v spotrebiči.
Strana: 21
279 ZOBRAZENÁ SPRÁVA MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA Signalizuje, že úspora energie je aktivovaná. Pre vypnutie úspory energie postupujte podľa opisu v ods.„6.6 Úspora energie “. Signalizuje, že spotrebič je v spojení bluetooth so zariadením. PREBIEHA ČISTENIE ČAKAJTE PROSÍM Spotrebičzisťujeprítomnosťnečistôtvosvojom vnútri. Počkajte, kým sa spotrebič vráti do stavu pri- pravený na použitie a znovu vyberte požado- vaný nápoj. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA Káva nie je horúca. Šálky neboli predhriate. Zohrejte šálky ich prepláchnutím horúcou vodou (Poznámka: môže sa použiť funkcia horúcej vody). Vylúhovač(A17)saochladil,pretožeod poslednej vydanej kávy uplynuli 2 - 3 minúty. Pred prípravou kávy vylúhovač zohrejte pre- plachovaním použitím príslušnej funkcie (pozri ods.„6.1 Preplachovanie“). Nastavená teplota kávy je nízka. Z ponuky nastavte vyššiu teplotu kávy (pozri ods.„6.7Teplota kávy“). Káva je málo objemná alebo má málo peny. Káva je zomletá príliš hrubo. Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A5) o jeden stupeň smerom k číslu 1 v pro- tismere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 10). Otáčajte gom- bíkom vždy o jeden stupeň až dovtedy, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný až po 2 vydaniach kávy (pozri ods. „7.5 Nastavenie kávového mlynčeka“). Káva nie je vhodná. Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso. Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká. Káva bola zomletá príliš jemne. Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A5) o jeden stupeň smerom k číslu 7 v smere doprava,kýmjemlynčeknakávuzapnutý(obr. 9). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až dovtedy, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný až po 2 vydaniach kávy (pozri ods. „7.5 Nastavenie kávového mlynčeka“). Káva nevyteká z jedného alebo ani z jedného ústia vydávača kávy. Ústia vydávača kávy (A8) sú upchaté. Vyčistite ústia pomocou špáradla (obr. 27B). 20. RIEŠENIE PROBLÉMOV Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania. Ak sa problém nebude dať odstrániť opísaným spôsobom, skontaktujte sa sTechnickou Asistenciou.
Strana: 22
280 PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA Spotrebič nevydáva kávu Konektor napájacieho kábla (C8) nie je dobre zapojený. Konektor vložte na doraz do príslušného sedla na zadnej strane spotrebiča (obr. 1). Spotrebič sa nezapína Hlavný vypínač (A21) nie je zapnutý. Stlačte hlavný vypínač (obr. 2). Nie je možné vytiahnuť vylúhovač. Vypnutie nebolo vykonané správne. Spotrebič vypnite stlačením tlačidla (A7) (pozri kap.„5.Vypnutie spotrebiča“). Po dokončení odvápňovania si spot- rebič vyžaduje tretie preplachovanie. Počas dvoch cyklov preplachovania nádržka (A16) nebola naplnená až po rysku MAX. Postupujte podľa požiadavky spotrebiča, avšak najprv vyprázdnite odkvapkávaciu mriežku (A14), aby sa zabránilo pretečeniu vody. Mlieko nevyteká z hadičky na výdaj mlieka (D5). Veko (D2) nádržky na mlieko (D) je špinavé. Vyčistite veko nádržky na mlieko tak, ako je opísané v ods. „14.10 Čistenie nádržky na mlieko“. Mliekomáveľkébublinyavystrekujez hadičky na výdaj mlieka (D5) alebo je málo napenené. Mlieko nie je dostatočne studené alebo nie je polotučné alebo odtučnené. Používajte celkom odtučnené mlieko alebo polotučnémliekosteplotou,ktorúmávchlad- ničke (cca 5 °C). Ak výsledok stále nie je uspo- kojivý, skúste použiť inú značku mlieka. Gombíkreguláciepeny(D1)jenespráv- ne nastavený. Nastavtepodľaúdajovvkap.„8.Prípravahorú- cich nápojov s mliekom“. Veko(D2)alebogombíkreguláciepeny (D1) nádržky na mlieko sú špinavé. Vyčistite veko a gombík nádržky na mlieko ako je to opísané v ods.„14.10 Čistenie nádržky na mlieko“. Tryska horúcej vody/pary (A9) je špinavá. Tryskuvyčistitepodľaopisuvods.„14.11Čiste- nie trysky horúcej vody/pary“. Ohrievač šálok je horúci, hoci bol vypnutý Boli pripravené rôzne nápoje v rýchlom slede Stroj sa nepoužíva a vydáva zvuky alebo vypúšťa obláčiky pary Stroj je pripravený na použitie alebo bol nedávno vypnutý a do ešte horúce- ho vydávača pary spadlo zopár kvapiek kondenzovanej vody Je to súčasť bežnej prevádzky spotrebiča. Na zabránenie takým situáciám vyprázdnite od- kvapkávaciu mriežku.
Značka:
DeLonghi
Produkt:
Kávovary
Model/názov:
Magnifica Evo ECAM290.61.B
Typ súboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Holandský, Španielsky, Švédsky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Nórsky, Fínsky, Rumunský, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský, Ukrajinský, Bulharský, Kazašský