Dinamica Plus ECAM... príručka
Príručka DeLonghi Dinamica Plus ECAM370.95.T

Používateľská príručka pre DeLonghi Dinamica Plus ECAM370.95.T v jazyku Holandský. Táto príručka PDF má počet strán 386.

PDF 386 1.1mb
Príručka DeLonghi Dinamica Plus ECAM370.95.T
Predchádzajúca strana

Pozrite si príručku k DeLonghi Dinamica Plus ECAM370.95.T nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

MANUALSCAT | SK

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa DeLonghi Dinamica Plus ECAM370.95.T, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou DeLonghi Dinamica Plus ECAM370.95.T. Opíšte svoje ťažkosti s DeLonghi Dinamica Plus ECAM370.95.T čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o DeLonghi Dinamica Plus ECAM370.95.T

Strana: 1
260 SÚHRN 1. ÚVOD....................................................... 261 1.1 Písmená v zátvorkách...........................................261 1.2 Problémy a opravy................................................261 1.3 Stiahnite si Aplikáciu!............................................261 2. OPIS........................................................ 261 2.1 Opis spotrebiča (str. 3 - A).....................................261 2.2 Opis domovskej stránky (hlavná obrazovka) (str. 2 - B) 261 2.3 Popis ovládacieho panelu (str. 2 - C)......................261 2.4 Popis príslušenstva (str. 2 - D)...............................262 2.5 Popis nádržky na mlieko (str. 2 - E).......................262 3. PRVÉ UVEDENIE SPOTREBIČA DO PREVÁDZKY.. 262 4. ZAPNUTIE PRÍSTROJA............................... 262 5. VYPNUTIE SPOTREBIČA............................. 262 6. NASTAVENIA MENU................................... 263 6.1 Vstup do menu......................................................263 6.2 Návrat z menu.......................................................263 6.3 Preplachovanie.............................................................263 6.4 Odvápňovanie ......................................................263 6.5 Filter vody ............................................................263 6.6 Hodnoty nápojov ..................................................263 6.7 Autom. vypnutie (pohotovostný režim) ...............263 6.8 Úspora energie .....................................................263 6.9 Teplota kávy .........................................................263 6.10 Tvrdosť vody .........................................................264 6.11 Nastavenie jazyka ................................................264 6.12 Zvukový signál .....................................................264 6.13 Bluetooth .............................................................264 6.14 Hodnoty z výroby ................................................264 6.15 Štatistika ..............................................................264 6.16 Osobné nastavenie profilu ....................................264 7. PRÍPRAVA KÁVY....................................... 264 7.1 Príprava kávy pri použití zrnkovej kávy.................264 7.2 Voľba arómy kávy..................................................265 7.3 Voľba množstva kávy............................................265 7.4 Príprava kávy pri použití mletej kávy....................265 7.5 Nastavenie kávového mlynčeka............................265 7.6 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy.......265 8. PRÍPRAVA HORÚCICH NÁPOJOV S MLIEKOM.266 8.1 Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko.............266 8.2 Regulácia množstva peny.....................................266 8.3 Automatická príprava nápojov s mliekom.............266 8.4 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití .....266 9. KANVICA NA KÁVU.................................... 267 10.VÝDAJ HORÚCEJ VODY............................... 267 11.OSOBNÉ NASTAVENIE NÁPOJOV ................ 267 12.ULOŽENIE VLASTNÉHO POUŽÍVATEĽSKÉHO PROFILU................................................. 268 13.ČISTENIE.................................................. 268 13.1 Čistenie spotrebiča................................................268 13.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča................268 13.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy............................268 13.4 Čistenie odkvapkávacej misky a nádobky na zber kondenzátu...........................................................269 13.5 Čistenie vnútra spotrebiča....................................269 13.6 Čistenie nádržky na vodu......................................269 13.7 Čistenie ústia vydávača kávy.................................269 13.8 Čistenie násypky na vsypanie namletej kávy.........269 13.9 Čistenie vylúhovača..............................................269 13.10 Čistenie nádržky na mlieko...................................270 13.11 Čistenie trysky horúcej vody..................................270 14.ODVÁPŇOVANIE....................................... 270 15.PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY............ 271 15.1 Meranie tvrdosti vody...........................................271 15.2 Nastavenie tvrdosti vody .....................................272 16.ZMÄKČOVACÍ FILTER................................. 272 16.1 Inštalácia filtra......................................................272 16.2 Výmena filtra........................................................272 16.3 Vyňatie filtra.........................................................273 17.TECHNICKÉ ÚDAJE.................................... 273 18.HLÁSENIA ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI........... 273 19.RIEŠENIE PROBLÉMOV.............................. 278
Strana: 2
261 1. ÚVOD Ďakujeme, že ste si vybrali automatický kávovar na prípravu kávy a cappuccina. Nechajte si niekoľko voľných minút na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabránite tak možnému riziku alebo poškodeniu spotrebiča. 1.1 Písmená v zátvorkách Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende uvedenej v Opise spotrebiča (str. 2-3). 1.2 Problémy a opravy V prípade problémov sa najskôr pokúste odstrániť ich podľa pokynov uvedených v kapitolách „18. Hlásenia zobrazené na displeji“ a„19. Riešenie problémov“. Pokiaľbytietopokynyneviedliknápravealeboprezískanieďal- ších informácií odporúčame obrátiť sa telefonicky na asistenč- nú zákaznícku službu na čísle uvedenom na liste „Zákaznícky servis“. Ak sa vaša krajina nenachádza na tomto zozname, zatelefo- nujte na číslo uvedené v záručnom liste. Pre prípadné opravy je potrebné sa skontaktovať výhradne s Technickou Asistenciou De’Longhi. Adresy sú uvedené v záručnom liste, ktorý je prilože- ný k spotrebiču. 1.3 Stiahnite si Aplikáciu! Vďaka aplikácii De’Longhi Coffee Link je možné diaľkovo riadiť niektoré funkcie. V aplikácii sa nachádzajú ja informácie, rady, zaujímavosti zo sveta kávy a môžete mať po ruke všetky informácie o vašom spotrebiči. Tento symbol označuje funkcie, ktoré môžete spravovať alebo si ich naštudovať v aplikácii. Okrem toho je možné vytvoriť maximálne 3 nových nápojov a uložiť ich do vášho spotrebiča. Poznámka: Prehľad kompatibilných zariadení nájdete na„compatibledevi- ces.delonghi.com“. 2. OPIS 2.1 Opis spotrebiča (str. 3 - A) A1. Veko zásobníka na zrnkovú kávu A2. Vrchnák násypky na mletú kávu A3. Zásobník zrnkovej kávy A4. Násypka na vsypanie namletej kávy A5. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy A6. Odkladacia plocha na šálky A7. Tlačidlo : na zapnutie alebo vypnutie spotrebiča (po- hotovostný režim) A8. Tryska horúcej vody A9. Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou) A10. Nádobka na zber kondenzácie A11. Nádoba na zvyšky kávy A12. Podložka na šálky A13. Indikátor hladiny vody v odkvapkávacej mriežke A14. Mriežka odkvapkávacej misky A15. Nádoba odkvapkávacej misky A16. Vrchnák nádržky na vodu A17. Nádržka na vodu A18. Úložné miesto pre zmäkčovací filter vody A19. Kryt vylúhovača A20. Vylúhovač A21. Úložné miesto konektora napájacieho kábla A22. Hlavný vypínač 2.2 Opis domovskej stránky (hlavná obrazovka) (str. 2 - B) B1. Symbol aktívneho zariadenia bluetooth B2. Symbol aktívneho režimu úspory energie B3. Vybratá aróma B4. Nápoje s priamou voľbou B5. Šípka posuvu B6. Zvolená veľkosť nápoja B7. Alarm požadovaného odvápnenia B8. Alarm požadovaného čistenia nádržky na mlieko B9. Alarm požadovanej výmeny filtra 2.3 Popis ovládacieho panelu (str. 2 - C) C1. : výber veľkosti nápoja C2. : výber profilu C3. : menu nastavení spotrebiča C4. : stlačí sa na výstup z vybratej funkcie a návrat do hlavného menu C5. : Menu voľby nápojov podľa osobnej chuti. Ak predtým neboli vykonané osobné nastavenia nápojov podľa pokynov v kapitole„11. Osobné nastavenie nápojov “, pri prvom zapnutí sa vykoná takéto nastavenie
Strana: 3
262 C6. : výber arómy nápoja 2.4 Popis príslušenstva (str. 2 - D) D1. Reakčný prúžok„Total Hardness Test“ (priložený k str. 2 v anglickom návode na použitie) D2. Dávkovacia odmerka na mletú kávu D3. Odvápňovač D4. Zmäkčujúci filter (pri niektorých modeloch) D5. Štetec na čistenie D6. Vydávač horúcej vody D7. Napájací kábel 2.5 Popis nádržky na mlieko (str. 2 - E) E1. Gombík na reguláciu peny a funkcia CLEAN E2. Kryt nádržky na mlieko E3. Nádržka na mlieko E4. Nasávacia hadička na mlieko E5. Hadička na vydávanie napeneného mlieka (regulovateľná) 3. PRVÉ UVEDENIE SPOTREBIČA DO PREVÁDZKY Poznámka! • Pri prvom použití je okruh vody prázdny, preto môže byť stroj veľmi hlučný. Hluk sa postupne pri napĺňaní okruhu upraví. • Prístroj bol výrobcom skontrolovaný s použitím kávy, preto jecelkomnormálne,akvmlynčekunájdetestopykávy.Vý- robca však zaručuje, že spotrebič je úplne nový. • Odporúčame vám čo najskôr vykonať nastavenie tvrdosti vody podľa postupu opísaného v kapitole„15. Programo- vanie tvrdosti vody“. 1. Zasuňte konektor napájacieho kábla (D7) do príslušného miesta (A21) na zadnej strane spotrebiča a zapojte spot- rebič do elektrickej siete (obr. 1). Uistite sa, že hlavný vy- pínač (A22), nachádzajúci sa na zadnej strane spotrebiča, je stlačený (obr. 2); 2. „SELECT LANGUAGE“ (zvoliť jazyk): Stláčajte až do zobrazenia požadovaného jazyka na displeji: potom stlačte vlajku pre daný jazyk. Pokračujte potom podľa pokynov uvedených na displeji spotrebiča: 3. „NÁDRŽKU NAPLŇTE ČERSTVOU VODOU“: vytiahnite nádr- žku na vodu (A17) (obr. 3), naplňte čerstvou vodou až po čiarku MAX (zobrazená nádržke) (obr. 4) a znovu vložte nádržku (obr. 5); 4. „VLOŽTEVYDÁVAČVODY“: Skontrolujte, či je vydávač horú- cej vody (D6) zasunutý na tryske (A8) (obr. 6) a umiestnite podeň nádobu (obr. 7) s minimálnym objemom 100 ml; 5. „PRÁZDNY OKRUH“ „STLAČTE OK NA SPUSTENIE“: stlačte na potvrdenie: spotrebič vydá vodu z vy- dávača (obr. 8) a potom sa automaticky vypne. Teraz je kávovar pripravený na normálne používanie. Poznámka! • Pri prvom použití je potrebné urobiť 4 - 5 káv cappuccino, kým spotrebič začne podávať uspokojivý výsledok. • Počas prípravy prvých 5 - 6 káv cappuccino je normálne, keď počuť hluk vriacej vody. • Prelepšívýkonspotrebičaodporúčamenainštalovaťzmäk- čovací filter (D4) podľa pokynov uvedených v kapitole„16. Zmäkčovací filter“. Pokiaľ váš model nemá filter vo vyba- vení, je možné oň požiadať v autorizovaných strediskách asistencie De’Longhi. 4. ZAPNUTIE PRÍSTROJA Poznámka! Pred prvým zapnutím spotrebiča skontrolujte, či je hlavný vypí- nač (A22) stlačený (obr. 2). Pri každom zapnutí spotrebiča prebehne cyklus automatického predhrievania a preplachovania. • Na zapnutie spotrebiča stlačte tlačidlo (A7) (obr. 8): na displeji objaví správa„PREBIEHA OHREV“„ČAKAJTE PROSÍM“. • Po ukončení ohrevu sa na spotrebiči zobrazí ďalšia správa: „PREBIEHA PREPLACHOVANIE“ „ČAKAJTE PROSÍM“; týmto spôsobom spotrebič okrem ohrievania kotla pokračuje prúdení vody vo vnútorných potrubiach, aby sa aj potrubia zohriali. Spotrebič je pripravený na použitie, keď sa zobrazí hlavná obra- zovka (domovská stránka). 5. VYPNUTIE SPOTREBIČA Pri každom vypnutí spotrebič vykoná automatické preplachova- nie, pokiaľ bola predtým pripravená káva. • Na vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo (A7) (obr. 8). • Na displeji sa objaví nápis „PREBIEHAVYPÍNANIE“ ČAKAJTE PROSÍM“:V prípade potreby spotrebič vykoná preplachova- nie, a potom sa vypne (pohotovostný režim). Poznámka! Pokiaľ spotrebič nebude dlhšiu dobu používaný, odpojte ho od elektrickej siete: • najskôr spotrebič vypnite stlačením tlačidla (obr. 8); • uvoľnite hlavný vypínač (A22) umiestnený na zadnej stra- ne spotrebiča (obr. 2). Dôležité! Nikdy nestlačte hlavný vypínač, kým je spotrebič zapnutý.
Strana: 4
263 6. NASTAVENIA MENU 6.1 Vstup do menu 1. Stlačte tlačidlo„ “ (C3) pre vstup do menu; 2. Položkymenusiprezerajtestláčanímtlačidla až do zobrazenia požadovanej položky; 3. Stlačte položku menu, ktorú chcete vybrať. 6.2 Návrat z menu Povykonanípožadovanýchnastavenístláčajte až do návratu na domovskú stránku. 6.3 Preplachovanie Stoutofunkcioujemožnénechaťvytekaťhorúcuvoduzvydáva- ča kávy (A9) a z vydávača horúcej vody (D6), ak je vložený, tak, aby sa vyčistil a zohrial vnútorný okruh spotrebiča. 1. Podvydávačkávyavydávačhorúcejvodyumiestnitenádo- bu s objemom minimálne 100 ml (obr. 8). 2. Pozvolenípoložky„PREPLACHOVAN.“poniekoľkýchsekun- dách, najprv z vydávača kávy a následne z vydávača horú- cej vody (ak je vložený), vyteká horúca voda, ktorá čistí a zohrieva vnútorný okruh spotrebiča (obr. 7). 3. Na prerušenie preplachovania stlačte alebo počkajte na automatické prerušenie. Poznámka! • Preobdobianepoužívaniapresahujúce3-4dnisadôrazne odporúča po opätovnom zapnutí spotrebiča vykonať 2 - 3 preplachovania ešte pred použitím; • Jebežné,keďsapovykonanítakéhotočisteniavnádobena zvyšky kávy (A11) nachádza voda. 6.4 Odvápňovanie Pokyny týkajúce sa vykonania odvápňovania nájdete v kapitole „14. Odvápňovanie“. 6.5 Filter vody Pokyny týkajúce sa inštalácie filtra (D4) nájdete v kapitole„16. Zmäkčovací filter“. 6.6 Hodnoty nápojov V tejto časti si môžete prezrieť osobné nastavenia a prípadne resetovať jednotlivé nápoje pri každom profile na hodnoty z výroby. 1. Po vstupe do menu nastavení stlačte tlačidlo „HODNOTY NÁPOJA“:nadisplejisaobjavípanelhodnôtprvéhonápoja; 2. Hodnoty sa zobrazia na vertikálnych lištách: hodnota z vý- roby je označená symbolom , kým aktuálne nastave- ná hodnota je označená vyplnením vertikálnej lišty; 3. Pre návrat do menu nastavení stlačte Pre prezeranie a zobrazenie nápojov stlačte ; 4. Na resetovanie nápoja zobrazeného na displeji na hodnoty z výroby stlačte ; 5. „POTVRDIŤ RESET?“: na potvrdenie stlačte (na zrušenie stlačte ); 6. „HODNOTY ZVÝROBY“„NASTAVENÉ“: stlačte . Nápoj je znovu naprogramovaný na hodnoty z výroby. Pokra- čujte s ďalšími nápojmi alebo sa vráťte na domovskú stránku 2 stlačeniami . Poznámka! Naúpravunápojovinéhoprofilusavráťtenadomovskústránku, vyberte požadovaný profil a zopakujte postup. 6.7 Autom. vypnutie (pohotovostný režim) Je možné zmeniť automatické vypnutie tak, aby sa spotrebič vypol po 15 alebo 30 minútach alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách nepoužívania. Pre naprogramovanie automatického vypnutia postupujte nasledovne: 1. Stlačte„AUTOM.VYPNUTIE“; 2. Zvoľte požadovaný časový interval stlačením šípok výberu pre (pridanie) alebo (zmenšenie) hodnoty; 3. Na potvrdenie stlačte . Automatické vypnutie je týmto naprogramované. 6.8 Úspora energie Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať režim pre úsporu energie. Keď je táto funkcia aktívna, znižuje spotrebu elektrickej energie v súlade s európskou legislatívou. Pre deaktiváciu alebo aktiváciu režimu„úspora energie“ postu- pujte nasledovne: 1. Stlačte„ÚSPORA ENERGIE“ na vypnutie ( ) alebo zap- nutie ( ) funkcie; Na hornej lište domovskej stránky sa objaví príslušný symbol (B2) na signalizáciu toho, že funkcia bola aktivovaná. Poznámka: Ak je aktívny režim úspory energie, výdaj pary si môže vyžiadať niekoľko sekúnd čakania. 6.9 Teplota kávy Ak si prajete zmeniť teplotu vody použitej pri príprave kávy, po- stupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Stlačte „TEPLOTA KÁVY“: na displeji sa zobrazia nastaviteľ- né hodnoty (aktuálna hodnota je podčiarknutá); 2. Stlačte hodnotu, ktorú chcete nastaviť (NÍZKA, STREDNÁ,VY- SOKÁ, MAXIMÁLNA).
Strana: 5
264 6.10 Tvrdosť vody Pokyny týkajúce sa nastavenia tvrdosti vody nájdete v kapitole „15. Programovanie tvrdosti vody“. 6.11 Nastavenie jazyka Ak si prajete zmeniť jazyk na displeji, postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Stlačte „"NASTAV. JAZYKA“; 2. Stlačte vlajku pre jazyk, ktorý chcete zvoliť (stlačte na zobrazenie všetkých dostupných jazykov). 6.12 Zvukový signál Touto funkciou sa aktivuje alebo deaktivuje zvukový signál, ktorý spotrebič vydá pri každom stlačení ikon a pri zasunutí/ vysunutí prvkov príslušenstva. Pre vypnutie alebo opätovnú aktiváciu zvukového signálu postupujte nasledovne: 1. Stlačte„"ZVUKOVÝ SIGNÁL“ na vypnutie ( ) alebo zap- nutie ( ) funkcie; 6.13 Bluetooth S touto funkciou sa aktivuje alebo deaktivuje ochranný PIN pre spojenie zo zariadenia do spotrebiča. 1. Stlačte„BLUETOOTH“:nadisplejisazobrazísériovéčíslostro- ja (19-miestne) a 4-ciferné číslo (PIN); 2. Stlačte ( )navypnutiealebo( )nazapnutiepožia- davky na zadanie PIN pri pripojení cez aplikáciu; Prednastavený PIN spotrebiča je „0000“: odporúča sa nastaviť osobný PIN priamo z aplikácie. Poznámka! Výrobné číslo spotrebiča, ktoré je možné zobraziť vo funkcii „Bluetooth“, vám umožní identifikovať spotrebič s istotou v mo- mente, keď sa vytvára spojenie s aplikáciou. 6.14 Hodnoty z výroby Pomocou tejto funkcie sa obnovia hodnoty z výroby pre množ- stvá pre všetky profily (okrem jazyka, ktorý zostane taký, aký je aktuálne nastavený). Pre obnovenie hodnôt z výroby postupujte nasledovne: 1. Stlačte „HODNOTY Z VÝROBY“: na displeji sa zobrazí „PO- TVRDIŤ HODNOTY ZVÝROBY?“: stlačte na po- tvrdenie (alebo stlačte na zrušenie operácie); 2. „OBNOVENÉ HODNOTY Z VÝROBY“: stlačte na potvrdenie. 6.15 Štatistika Pomocou tejto funkcie sa zobrazia štatistické údaje spotrebiča. Pre ich zobrazenie postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Stlačte„ŠTATISTIKA“askontrolujtevšetkyštatistickéúdaje, položky si prezriete pomocou . 6.16 Osobné nastavenie profilu Na osobné nastavenie ikony aktuálneho profilu postupujte nasledovne: 1. Stlačte„UPRAVTEPROFIL“; 2. Stlačte požadovanú ikonu: na domovskej stránke sa horná lišta zobrazí vo farbe ikony. 7. PRÍPRAVA KÁVY 7.1 Príprava kávy pri použití zrnkovej kávy Pozor! Nepoužívajte zelené alebo karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho používanie. 1. Nasypte zrnkovú kávu do príslušného zásobníka (A3) (obr. 10); 2. Pod vydávač kávy (A9) umiestnite šálku; 3. Vydávač kávy znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálke (obr. 11): dosiahnete tak lepšiu penu; 4. Vyberte požadovanú kávu: • ESPRESSO • LONG • KÁVA • DOPPIO+ • 2X ESPRESSO 5. Príprava je spustená a na displeji sa objaví obrázok zvole- ného nápoja a priebehový diagram, ktorý zobrazuje prie- beh prípravy. Poznámka: • Je možné pripraviť súčasne 2 šálky kávy ESPRESSO stla- čením „2X “ počas prípravy 1 kávy espresso (ob- rázok zostane zobrazený na niekoľko sekúnd na začiatku prípravy). • Kým spotrebič pripravuje kávu, výdaj je možné kedykoľvek zastaviť stlačením ktorejkoľvek ikony . Po dokončení prípravy je spotrebič pripravený pre ďalšie použitie. Poznámka! • Počas používania sa na displeji môžu zobraziť niektoré správy (NAPLŇTE NÁDRŽKU,VYPRÁZ. NÁDOBKU NA ZVY- ŠKY KÁVY,atď.),ktorýchvýznamjeuvedenývkapitole„18. Správy zobrazené na displeji“. • Informácie o získaní teplejšej kávy nájdete v odstavci„7.6 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy“. • Ak káva vyteká len po kvapkách alebo je málo hustá či s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, preštu- dujte si pokyny uvedené v odseku„7.5 Nastavenie kávové- ho mlynčeka“ a v kapitole„19. Riešenie problémov“.
Strana: 6
265 • Príprava každej kávy sa dá osobne nastaviť (pozri kapitoly „11.Osobnénastavenienápojov“a„12.Uloženievlastného používateľského profilu). 7.2 Voľba arómy kávy Stlačte tlačidlo (C6): Osobnénastavenie(akjena- programované) / Štandard VEĽMI JEMNÁ JEMNÁ STREDNÁ VÝRAZNÁ VEĽMIVYRAZNÁ (pozri „7.4 Príprava kávy pri použití mletej kávy“) Po výdaji sa nastavenie arómy vráti na hodnotu . 7.3 Voľba množstva kávy Stlačte tlačidlo (C1): Osobné nastavenie (ak je naprogramované)/ Štandardné MNOŽSTVO SMALL MNOŽSTVO MEDIUM MNOŽSTVO LARGE MNOŽSTVO X-LARGE Po výdaji sa nastavenie množstva vráti na hodnotu 7.4 Príprava kávy pri použití mletej kávy Pozor! • Nikdy do spotrebiča nesypte mletú kávu, kým je spotrebič vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu spotrebiča. Spotrebič by sa týmto spôsobom mohol poškodiť. • Nikdy nesypte viac ako 1 zarovnanú odmerku (D2), inak by mohlo dôjsť ku znečisteniu spotrebiča alebo k upchatiu násypky (A4). • Ak používate namletá káva, je možné naraz pripraviť iba jednu kávu. 1. Stlačtetlačidlo (C6),dokýmsanadisplejinezobrazí „ “ (mletá). 2. Otvorte vrchnák násypky na mletú kávu (A2). 3. Ubezpečte sa, že násypka (A4) nie je upchaná, potom na- sypte zarovnanú odmerku mletej kávy (obr. 12). 4. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (A9). 5. Vyberte požadovanú kávu: • ESPRESSO • LONG • KÁVA 6. Príprava sa spustí a na displeji sa objaví obrázok zvoleného nápoja a progresívna lišta zobrazujúca priebeh prípravy. Po dokončení prípravy je spotrebič pripravený pre ďalšie použitie. Dôležité! PrípravakávyLONG: Vpoloviciprípravysaobjavíspráva„VSYPTEMLETÚKÁVU“„MAX. JEDNU ODMERKU“. Potom vsypte jednu zarovnanú odmerku mletej kávy a stlačte . 7.5 Nastavenie kávového mlynčeka Mlynček na kávu nie je treba regulovať, aspoň spočiatku, pre- tože bol výrobcom nastavený tak, aby bolo dosiahnuté správne vydávanie kávy. Pokiaľ však po príprave prvých káv dochádza k nepríliš hmot- nému výdaju s malým množstvom peny, alebo príliš pomalému výdajukávy(pokvapkách),jetrebavýdajkávyupraviťpomocou gombíka určeného na reguláciu stupňa pomletia (A5) (obr. 13). Poznámka! Regulačnýgombíkjemožnéotočiť,lenkýmjekávovýmlynčekv chode, počas začiatočnej fázy prípravy kávových nápojov. Ak káva vyteká pomaly alebo nevyteká vôbec, otočte o jedno cvaknutie v smere otáčania hodinových ručičiek smerom k číslu 7. Naopak,prezískaniehustejšejkávyapre zlepšenie vzhľadu peny otočte o jedno cvaknutie doľava smerom k číslu 1 (nie viac ako o jedno cvaknu- tie naraz, pretože ináč by káva mohla vychádzať po kvapkách). Efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 káv za sebou. Ak sa po tejto úprave nedosiahne požadovaného vý- sledku, je potrebné zopakovať úpravu otáčaním gombíka vždy o jedno cvaknutie. 7.6 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom: • vykonajte preplachovanie vybratím funkcie „Preplacho- vanie“ v menu nastavení (odstavec„6.3 Preplachovanie“); • nahrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda, pozri kapitolu„10. Výdaj horúcej vody“); • zvýšte teplotu kávy v menu nastavení„ “(C3) (odsta- vec„6.9Teplota kávy“).
Strana: 7
266 8. PRÍPRAVA HORÚCICH NÁPOJOV S MLIEKOM Poznámka! Aby sa zabránilo dosiahnutiu málo napeneného mlieka alebo mlieka s veľkými bublinami, vždy vyčistite veko nádržky na mlieko (E2) a trysku horúcej vody (A8) podľa pokynov v odstav- coch„8.4 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití“,„13.10 Čistenie nádržky na mlieko“ a „13.11 Čistenie trysky horúcej vody“. 8.1 Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko 1. Odoberte veko (E2) (obr. 14); 2. Naplňte nádržku na mlieko (E3) potrebným množstvom mlieka, neprevyšujúc hladinu po rysku MAX vytlačenú na nádobke (obr. 15). Nezabudnite, že každá čiarka vytlačená naboku nádržky približne zodpovedá 100 ml mlieka; Poznámka! • Pre dosiahnutie hustejšej a rovnomernejšej peny použite celkom odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko s teplo- tou, ktorú má v chladničke (cca 5° C). • Ak je aktívny režim„Úspora energie“, výdaj nápoja si môže vyžiadať niekoľko sekúnd. 3. Uistite sa, že hadička na nasávanie mlieka (E4) je starostli- vozasunutádopríslušnéhomiestanaspodkuvekanádržky na mlieko (obr. 16); 4. Nasaďte naspäť veko na nádržku na mlieko; 5. Vytiahnite vydávač horúcej vody, ak sa používa (D6); 6. Zatlačte nádržku na mlieko (E) na trysku (A8) až na doraz (obr. 17): spotrebič vydá signálny tón (ak je funkcia zvuko- vého signálu aktívna); 7. Umiestnitedostatočneveľkúšálkupodústiavydávačakávy (A9) a pod hadičku vydávača napeneného mlieka (E5), re- gulujúc dĺžku hadičky výdaja mlieka tak, že ju priblížite k šálke jednoduchým potiahnutím smerom dole (obr. 18). 8. Dodržujte pokyny uvedené pre každú špecifickú funkciu. 8.2 Regulácia množstva peny Otáčaním gombíka regulácie peny (E1) sa volí množstvo peny v mlieku, ktorá bude vydaná počas prípravy mliečnych nápojov. Poloha gombíka Opis Odporúča sa pre... ŽIADNA PENA HORÚCE MLIEKO (nenape- nené) /CAFFELATTE MINIMÁLNA PENA latte macchiato/ FLATWHITE MAXIMÁLNA PENA CAPPUCCINO/ CAPPUCCI- NO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / HO- RÚCE MLIEKO (napenené) 8.3 Automatická príprava nápojov s mliekom 1. Naplňteazasuňtenádržkunamlieko(E),akojetouvedené na predchádzajúcom obrázku. 2. Vyberte požadovaný nápoj: • CAPPUCCINO • LATTE MACCHIATO • MILK (TEPLÉ MLIEKO) • CAPPUCCINO+ • CAPPUCCINO MIX • CAFFELATTE • FLATWHITE • ESPRESSO MACCHIATO 3. Na displeji spotrebič odporúča otočiť gombíkom regulácie peny (E1) na základe peny, ktorú predpokladá originálny recept:potomotočtegombíkomnachádzajúcimsanaveku nádržky na mlieko. 4. Po niekoľkých sekundách spotrebič automaticky začne prí- pravu a na displeji sa objaví obrázok zvoleného nápoja a priebehový diagram zobrazujúci priebeh prípravy. Po dokončení prípravy je spotrebič pripravený pre ďalšie použitie. Poznámka:všeobecnéinformácieprevšetkyprípravys mliekom • : stlačte, ak chcete úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku. • : stlačte na prerušenie výdaja mlieka alebo kávy a prechod k nasledujúcemu výdaju na dokončenie ná- poja (ak plánujete ďalší výdaj). • Príprava každého nápoja s mliekom sa dá osobne nastaviť (pozrikapitoly„11.Osobnénastavenienápojov“a„12.Ulo- ženie vlastného používateľského profilu). • Nenechávajtenádržkusmliekomprílišdlhovonkuzchlad- ničky:čímviacsazvyšujeteplotamlieka(5°Cideálna),tým viac sa zhoršuje kvalita peny. 8.4 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití Pokaždompoužitífunkciímliekasazobrazípožiadavka„OTOČTE GOMBÍK“ „DO POLOHY CLEAN“ a je potrebné vykonať čistenie veka napeňovača mlieka: 1. Ponechajte nádržku na mlieko (E) zasunutú v prístroji (nie je potrebné vyprázdniť nádržku na mlieko); 2. Umiestnite šálku alebo inú nádobu pod hadičku vydávača napeneného mlieka;
Strana: 8
267 3. Otočte gombík na reguláciu peny (E1) na „CLEAN“ (obr. 19): na displeji sa zobrazí „PREBIEHA ČISTENIE“ „NÁDOBA POD VYDÁVAČ“ spolu s diagramom zobrazujúcim priebeh čistenia (obr. 20). Z hadičky na vydávanie napeneného mlieka vychádza para zmiešaná s horúcou vodou. Čistenie sa preruší automaticky; 4. Nastavte gombík regulácie peny na jednu z volieb typu peny; 5. Odstráňte nádržku na mlieko a vyčistite trysku horúcej vody (A8) pomocou špongie (obr. 21). Poznámka! • Pokiaľ je potrebné pripraviť viac šálok nápojov s mliekom, pokračujtevčistenínádržkynamliekopoposlednejprípra- ve. Na pokračovanie ďalšou prípravou po zobrazení hláse- nia ohľadom funkcie CLEAN stlačte . • Ak sa čistenie nevykoná, na displeji sa objaví symbol na pripomenutie, že je potrebné vykonať čistenie nádržky na mlieko. • Nádržka so zvyšným mliekom sa môže uchovávať v chladničke. • V niektorých prípadoch pre vykonanie čistenia je nutné počkať, kým sa spotrebič nezahreje. 9. KANVICA NA KÁVU 1. Pod vydávač kávy (A9) umiestnite kanvicu; pri výbere pou- žívanej kanvice berte do úvahy množstvo vydávanej kávy, teda: Zvolená dávka Množstvo (ml) 250 500 750 2. Stlačte„NÁDOBA S KÁVOU“; 3. „VÝBER AROMY“„A POČET ŠÁLOK“; 4. Stlačte . 5. Po niekoľkých sekundách spotrebič automaticky začne prí- pravu a na displeji sa objaví obrázok zvoleného nápoja a priebehový diagram zobrazujúci priebeh prípravy. Po dokončení prípravy je spotrebič pripravený pre ďalšie použitie. Poznámka: • : stlačte, ak chcete úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Po príprave kanvice kávy nechajte spotrebič pred prípravou ďalšieho nápoja vychladnúť 5 minút. Riziko prehriatia! 10. VÝDAJ HORÚCEJ VODY 1. Skontrolujte, či vydávač horúcej vody (D6) je správne pri- pevnený k tryske horúcej vody (A8); 2. Umiestnite pod vydávač nádobu (čo najbližšie, aby nedo- chádzalo k rozstrekovaniu vody); 3. Stlačte„HORÚCAVODA„; na displeji sa objaví príslušný ob- rázok a diagram zobrazujúci priebeh prípravy; 4. Spotrebič vydá horúcu vodu a potom automaticky výdaj preruší. Na ručné prerušenie výdaja horúcej vody stlačte . Poznámka! • Ak je aktívny režim„Úspora energie“, výdaj horúcej vody si vyžiada niekoľko sekúnd. • Prípravahorúcejvodysadáosobnenastaviť(pozrikapitoly „11.Osobnénastavenienápojov“a„12.Uloženievlastného používateľského profilu). 11. OSOBNÉ NASTAVENIE NÁPOJOV Arómu (pre nápoje, kde je uvedená) a dĺžku nápojov môžete osobne nastaviť. 1. Uistite sa, že je aktívny profil používateľa, v ktorom chcete vykonať osobné nastavenie nápoja; je možné zvoliť nápoje „MY“ pri každom zo profilov; 2. Stlačte (C5); 3. Vyberte nápoj, ktorý chcete osobne nastaviť, a vstúpte do zobrazenia osobného nastavenia. Príslušné doplnky musia byť založené; 4. (iba kávové nápoje) „VYBERTE SI ARÓMU KÁVY“: Vyber- te požadovanú arómu stlačením „-“ alebo „+“ a stlačte ; 5. „MNOŽSTVO KÁVY“„STOP NA ULOŽENIE“: Príprava sa začne a spotrebič navrhne obrazovku osobného nastavenia dĺžky zobrazenú vertikálnou lištou. Hviezdička vedľa lišty pred- stavuje aktuálne nastavené množstvo kávy; 6. Keď množstvo dosiahne minimálne naprogramovateľné množstvo, na displeji sa objaví ; 7. Stlačte , keď sa v šálke dosiahne požadova- né množstvo; 8. „CHCETEULOŽIŤ“„NOVÉHODNOTY?“:Stlačte na uloženie (alebo na zrušenie).
Strana: 9
268 Spotrebičpotvrdí,čihodnotyboliuloženéalebonie(podľapred- chádzajúceho výberu): stlačte . Spotrebič sa vráti na domovskú stránku. Poznámka! • Nápoje s mliekom: do pamäte sa uloží aróma kávy a ná- sledne sa uložia do pamäte jednotlivo množstvá mlieka a kávy; • Horúca voda: spotrebič vydá horúcu vodu: stlačte na uloženie požadovaného množstva do pamäte. • JemožnéosobnenastaviťnápojeajpripojenímkDeLonghi Coffee Link App. • Návratzprogramovaniajemožnýstlačením : hodnoty nebudú uložené. Tabuľka s množstvom nápojov Nápoj Štandardné množstvo Naprogramova- teľné množstvo ESPRESSO 40 ml 20-180 ml LONG 160 ml 115-250 ml KÁVA 180 ml 100-240 ml DOPPIO+ 120 ml 80-180 ml HORÚCA VODA 250 ml 20-420 ml 12. ULOŽENIE VLASTNÉHO POUŽÍVATEĽSKÉHO PROFILU Stýmtospotrebičomjemožnéuložiťdopamäte3rôznychprofi- lov, každý z nich je spojený s odlišnou ikonou. Každý profil má v pamäti uložené osobné nastavenia ARÓMY a DĹŽKY nápojov„MY“ (pozri kapitolu„11. Osobné nastavenie ná- pojov“)aporadie,vktoromsazobrazujúvšetkynápoje,závisíod frekvencie ich výberu. Na vybratie profilu stlačte : potom zvoľte požadovaný profil. Poznámka! • Profil „ HOSŤ“: vybratím toho profilu je možné vydať nápoje s nastaveniami z výroby. • JemožnépremenovaťvlastnýprofilpripojenímkDeLonghi Coffee Link App (zobrazia sa iba prvé 3 znaky). • Informácie o osobnom nastavení ikony profilu sú uvedené v odseku„6.16 Osobné nastavenie profilu“. 13. ČISTENIE 13.1 Čistenie spotrebiča Nasledujúce časti spotrebiča je treba pravidelne čistiť: • vnútorný obvod spotrebiča; • nádobu na zvyšky kávy (A11); • odkvapkávacia miska (A15), nádobka na zber kondenzá- cie (A10), mriežka odkvapkávacej misky (A14) a indikátor plnej misky (A13); • nádržku na vodu (A17); • ústia vydávača kávy (A9); • násypku na vsypanie mletej kávy (A4); • vylúhovač (A20), prístupný po otvorení servisných dvierok (A19); • nádržku na mlieko (E); • trysku horúcej vody (A8); • ovládací panel (B). Pozor! • Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky, ani alkohol. Pri plnoautomatických spotrebičoch De’Longhi nie je potrebné používať na čiste- nie spotrebiča chemické prísady. • Žiadna časť spotrebiča sa nesmie umývať v umývačke riadu, okrem mriežky odkvapkávacej misky (A14) a nádr- žky na mlieko (E). • Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usa- denín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškrabaniu kovového alebo plastového povrchu. 13.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča Pri obdobiach nečinnosti dlhších ako 3-4 dni silno odporúčame pred použitím spotrebiča ho najprv zapnúť a vypustiť: • 2 - 3 preplachovania vybratím funkcie „Preplachovanie“ (odsek„6.3 Preplachovanie“); • trochu horúcej vody, po dobu niekoľkých sekúnd (kapitola „10.Výdaj horúcej vody“). Poznámka! Jebežné,keďsapovykonanítakéhotočisteniavnádobenazvy- šky kávy (A11) nachádza voda. 13.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy Keď sa na displeji objaví„VYPR. NÁD. NA ZVYŠKY KÁVY“, je po- trebné ju vyprázdniť a vyčistiť. Kým sa nádoba na zvyšky kávy (A11) nevyčistí, spotrebič nemôže pripraviť kávu. Spotrebič signalizuje potrebu vyprázdniť zásobník, aj keď nie je plný, v prípade, ak ubehlo 72 hodín od prvej vykonanej prípravy (aby sa výpočet 72 hodín vykonal správne, spotrebič sa nikdy nesmie vypnúť hlavným vypínačom) (A22).
Strana: 10
269 Dôležité!Nebezpečenstvopopálenín Ak sa pripravuje niekoľko káv cappuccino naraz, kovová tácka na odkladanie šálok (A12)sa zahrieva. Počkať, kým vychladne a potom ju uchytiť len za prednú časť. Na vykonanie čistenia (pri zapnutom spotrebiči): 1. Vytiahnite odkvapkávaciu misku (A15) (obr. 22), vyprázd- nite ju a vyčistite. 2. Vyprázdnite a starostlivo vyčistite nádobu na zvyšky kávy (A11),dbajtenato,abysteodstrániliusadeninynadne:na tútooperáciupoužiteštetecsošpachtľou(D5)vovybavení. 3. Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu (A10) (červenej farby), a ak je plná, vyprázdnite ju. Dôležité! Privybratíodkvapkávacejmriežkymusítevždyvyprázdniťajná- dobu na zvyšky kávy, aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upchá zvyškami použitej kávy. 13.4 Čistenie odkvapkávacej misky a nádobky na zber kondenzátu Pozor! Odkvapkávacia mriežka (A15) je vybavená plávajúcim indiká- torom (A13) (červenej farby), ktorý označuje hladinu vody (obr. 23). Skôr ako tento ukazovateľ začne vyčnievať z podložky na šálky (A12), je potrebné nádobu vyprázdniť a vyčistiť, inak voda môže pretiecť z hrany a poškodiť spotrebič, oporný pult alebo okolitý priestor. Pri vynímaní odkvapkávacej mriežky postupujte takto: 1. Vyberte odkvapkávaciu mriežku a nádobu na zvyšky kávy (A11) (obr. 22); 2. Odoberte tácku na odkladanie šálok (A12), mriežku nádo- by na zachyt. kvapiek (A14), potom vyprázdnite odkvap- kávaciu misku a nádobku na zvyšky kávy a všetky kompo- nenty umyte. 3. Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu červenej farby (A15) a, ak je plná, vyprázdnite ju; 4. Znovu založte odkvapkávaciu misku s mriežkou a nádobku na zvyšky kávy. 13.5 Čistenie vnútra spotrebiča Nebezpečenstvoúrazuelektrickýmprúdom! Pred akýmkoľvek čistením vnútorných častí spotrebiča musí byť spotrebič vypnutý (pozri „5. Vypnutie spotrebiča“) a odpojený od elektrickej siete. Spotrebič nikdy neponárajte do vody. 1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) skontrolujte, či vnú- torný priestor spotrebiča (prístupný po vybratí odkvap- kávacej misky) (A15) nie je znečistený. V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy pomocou štetca vo výbave (D5) a špongie. 2. Všetky zvyšky povysávajte vysávačom (obr. 24). 13.6 Čistenie nádržky na vodu 1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) a po každej výmene zmäkčovacieho filtra (D4) (pokiaľ je vo vybavení) vyčistite nádržku na vodu (A17) vlhkou handričkou a malým množ- stvomjemnéhočistiacehoprostriedku.Nádržkuprednaplne- ním a vrátením na miesto riadne opláchnite; 2. Vytiahnite filter (ak je vo vybavení) a opláchnite ho pod tečúcou vodou; 3. Zasuňte naspäť filter (ak je vo vybavení), naplňte nádržku čerstvou vodou a zasuňte ju; 4. (Iba modely so zmäkčovacím filtrom) Vypustite približne 100 ml horúcej vody pre opätovnú aktiváciu filtra. 13.7 Čistenie ústia vydávača kávy 1. Pravidelne čistite ústia vydávača kávy (A9) pomocou špon- gie alebo handričky (obr. 25A); 2. Kontrolujte, či nie sú upchaté otvory vydávača kávy. Podľa potreby vyberte usadeniny kávy pomocou špáradla (obr. 25B). 13.8 Čistenie násypky na vsypanie namletej kávy Pravidelnekontrolujte(približnerazzamesiac),činiejeupchatá násypka na vopred namletú kávu (A4). V prípade potreby od- stráňte usadeniny kávy pomocou štetca (D5) vo výbave. 13.9 Čistenie vylúhovača Vylúhovač (A20) je nevyhnutné vyčistiť aspoň raz za mesiac. Dôležité! Vylúhovač sa nedá vytiahnuť, ak je spotrebič zapnutý. 1. Ubezpečtesa,čibolspotrebičsprávnevypnutý(pozrikapi- tolu„5.Vypnutie spotrebiča“); 2. Vytiahnite nádržku na vodu (A17) (obr. 3); 3. Otvorte dvierka vylúhovača (A19) (obr. 26) nachádzajúce sa na pravom boku; 4. Stlačte smerom dovnútra dve farebné uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vytiahnite vylúhovač smerom von (obr. 27); 5. Ponorte vylúhovač približne na 5 minút do vody, a potom ho opláchnite pod tečúcou vodou; Pozor! VYPLÁCHNITE IBAVODOU ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA RIADU Čistite vylúhovač bez použitia saponátov, pretože by ho mohli poškodiť. 6. Pomocou štetca (D5) vyčistite eventuálne zvyšky kávy v sídle vylúhovača, viditeľné cez dvierka;
Strana: 11
270 7. Po vyčistení zasuňte vylúhovač na svoje miesto (obr. 28); potom stlačte nápis PUSH až kým nebudete počuť zvuk zasunutia na doraz; Poznámka! Ak je ťažké zasunúť vylúhovač späť, je treba ho nastaviť (pred jeho zasunutím) na správny rozmer silným stlačením dvoch páčok, ako je znázornené na obr. 29. 8. Pozasunutískontrolujte,čisaobefarebnétlačidlávysunuli smerom von (obr. 30); 9. Zavrite kryt vylúhovača; 10. Opäť vložte nádržku na vodu. 13.10 Čistenie nádržky na mlieko Na zachovanie účinnosti šľahača mlieka (E) čistite nádržku na mlieko podľa nasledujúceho opisu každé dva dni: 1. Vytiahnite veko (E2); 2. Stiahnite hadicu vydávača mlieka (E5) a hadicu nasávača (E4) (obr. 31); 3. Otočte gombík regulácie peny proti smeru otáčania hodi- nových ručičiek (E1) až do polohy„VLOŽIŤ“ (obr. 31) a vy- tiahnite ju smerom nahor; 4. Dôkladne opláchnite všetky časti teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Je možné umývať všetky časti v umývačke riadu, musia však byť umiestnené do príslušného horného košíka. Venujte mimoriadnu pozornosť drážke a kanáliku, nachádzajúcich sa pod gom- bíkom (obr. 32), aby v nich nezostali zvyšky mlieka: even- tuálne vyškrabte kanálik pomocou špáradla; 5. Opláchnite vnútro umiestnenia gombíka re- gulácie peny pod tečúcou vodou (obr. 33); 6. Skontrolujte, či nasáva- cia hadička na mlieko a hadička na výdaj ne- ostali upchané zvyškami mlieka; 7. Nasaďte späť gombík tak, aby šípka zodpovedala nápisu „INSERT“, nasaďte hadičku vydávača a ha- dičku nasávača mlieka; 8. Nasaďte naspäť veko na nádržku na mlieko (E2). 13.11 Čistenie trysky horúcej vody Vyčistite trysku (A8) po každej príprave mlieka odstránením zvyškovmliekauloženýchnatesneniachpomocoušpongie(obr. 21). 33 14. ODVÁPŇOVANIE Dôležité! • Pred použitím si prečítajte pokyny a štítok prípravku na odvápnenie uvedené na obale prípravku na odvápnenie. • Odporúča sa používať výhradne odvápňovacie prípravky De’Longhi. Použitie nevhodných odvápňovacích príprav- kov,rovnakoakonesprávnevykonanéodvápňovaniemôžu viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu. Spotrebič odvápnite, keď sa na displeji objaví „NEVYHNUTNÉ ODVÁPŇOVANIE“ „ OK NA SPUSTENIE (~45min)“: ak chcete odvápňovanie vykonať ihneď, stlačte a vykonajte operácie od bodu 3. Preodloženieodvápňovanianainokedystlačte :na displeji symbol pripomína, že spotrebič potrebuje odváp- niť. (hlásenie sa zobrazí pri každom zapnutí spotrebiča). Pre vstup do menu odvápňovanie: 1. Stlačte tlačidlo“ “ (C3) pre vstup do menu; 2. Stlačte„ODVÁPŇOVANIE“ a postupujte podľa pokynov na displeji; 3. „VYBERTE FILTER VODY“ (obr. 34); vytiahnite nádržku na vodu (A17), odoberte filter vody (D4) (ak sa nachádza), vyprázdnite nádržku na vodu. Stlačte ; 34 35 A B A B + 4. „ODVÁPŇOVAČ (ÚROVEŇ A) AVODU (ÚROVEŇ B)“ (obr. 35), do nádržky na vodu nalejte odvápňovací prípravok až po hladinuA(zodpovedájednému100mlbaleniu)vytlačenej na vnútornej strane nádržky, potom pridajte vodu (liter), až kým nedosiahnete hladinu B; znovu zasuňte nádržku na vodu. Stlačte ; 5. „VYPRÁZDNITE ODKVAPKÁVACIU MRIEŽKU“ (obr. 22): 6. Vyberte, vyprázdnite a znovu založte odkvapkávaciu mriežku (A15) a nádobu na zvyšky kávy (A11). Stlačte ; 7. „UMIESTNITE 2l NÁDOBU OK NA SPUSTENIE“:
Strana: 12
271 Pod vydávač horúcej vody (D6) a pod vydávač kávy (A9) umiest- nite nádobu s minimálnym objemom 2 litra (obr. 9); Pozor! Nebezpečenstvopopálenín Z vydávača horúcej vody a vydávača kávy vyteká horúca voda obsahujúca kyseliny. Dávajte pozor, aby ste sa týmto roztokom nepostriekali. 8. Stlačte na potvrdenie naliatia odvápňova- cieho roztoku. Na displeji sa zobrazí„PREBIEHA ODVÁPŇO- VANIE, ČAKAJTE PROSÍM“: odvápňovací program sa spustí a odvápňovací roztok vyteká z vydávača horúcej vody aj z vydávača kávy, pričom automaticky vykonáva celú radu preplachovaní na odstránenie zvyškov vodného kameňa vnútri spotrebiča; Po približne 25 minútach spotrebič preruší odvápňovanie; 9. „VYPLÁCHNITE A NAPLŇTE VODOU AŽ PO ÚROVEŇ MAX“ (obr. 4): teraz je spotrebič pripravený na proces prepla- chovania čerstvou vodou. Vyprázdnite nádržku, ktorú ste použilinazberodvápňovaciehoroztoku,avybertenádržku na vodu, vyprázdnite ju, opláchnite pod tečúcou vodou, naplňte ju čerstvou vodou až po rysku MAX a vložte ju späť do spotrebiča; 10. „UMIESTNITE2lNÁDOBU,OKNAPREPLACHOVANIE“:Znovu položte nádobu použitú na zber odvápňovacieho roztoku pod vydávač kávy a vydávač horúcej vody (obr. 9) a stlačte ; 11. Horúca voda vyteká najprv z vydávača kávy a následne z vydávača horúcej vody a displej zobrazí „PREBIEHA PREPLACHOVANIE“; 12. Keď sa voda z nádržky vyprázdni, vyprázdnite nádobu použitú na zber preplachovacej vody; 13. (ak je filter nainštalova- ný) „VLOŽTE FILTER NA SVOJE MIESTO“ (obr. 36). Stlačte a vy- tiahnite nádržku na vodu, opätovne vložte zmäkčo- vací filter, ak bol predtým odobratý; 14. „VYPLÁCHNITE A NAPLŇ- TE VODOU AŽ PO ÚROVEŇ MAX” (obr. 4): Naplňte nádržku čerstvou vodou až po rysku MAX.; 15. „VLOŽTE NÁDRŽKU NAVODU”(obr. 5): Opäť vložte nádržku na vodu; 16. „UMIESTNITE 2l NÁDOBU, OK NA PREPLACHOVANIE“: Znovu položte nádobu použitú na zber odpvápňovacie- ho roztoku pod vydávač horúcej vody (obr. 9) a stlačte 36 17. Horúca voda vyteká z vydávača horúcej vody/pary a displej zobrazí „PRPREBIEHA PREPLACHOVANIE, ČAKAJTE PROSÍM“; 18. „VYPRÁZDNITE ODKVAPKÁVACIU MRIEŽKU“ (obr. 22): Po dokončení preplachovania vyberte, vyprázdnite a znovu založte odkvapkávaciu mriežku (A15) a nádobku na zvyšky kávy (A11): stlačte ; 19. „ODVÁPŇOVANIE DOKONČENÉ“: stlačte ; 20. „NÁDRŽKU NAPLŇTE ČERSTVOU VODOU“: vyprázdnite nádobu použitú na zber preplachovacej vody, vytiahnite a naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až po rysku MAX a zasuňte do spotrebiča. Operácia odvápňovania je takto dokončená. Poznámka! • Ak by sa cyklus odvápňovania neukončil správne (napr. nedostatok zásobovania elektrickou energiou), odporúča sa cyklus zopakovať; • Je normálne, ak po vykonaní cyklu odvápňovania zostane voda v nádobe na zvyšky kávy (A11). • Spotrebič potrebuje tretie prepláchnutie, ak nádrž na vodu nebola naplnená po maximálnu hladinu: slúži to na zaistenie toho, aby sa vo vnútorných obvodoch spotrebiča nenachádzal odvápňovací roztok. Pred spustením prepla- chovania sa uistite, že ste vyprázdnili nádobu na zachytá- vanie kvapiek; • Prípadná požiadavka spotrebiča na odvápnenie v krátkom intervalezaseboujebežnáaposkytujejurozvinutýsystém kontroly použitý v spotrebiči. 15. PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY Správa „NEVYHNUTNÉ ODVÁPŇOVANIE - OK NA SPUSTENIE (~45MIN) “ sa zobrazí po stanovenej dobe používania, ktorá závisí od tvrdosti vody. Spotrebič je z výroby nastavený na„STUPEŇTVRDOSTIVODY 4“ . Podľa potreby môžete spotrebič naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upra- viť tak frekvenciu odvápňovania. 15.1 Meranie tvrdosti vody 1. Vyberte z obalu reakčný prúžok „TOTAL HARDNESS TEST“ (D1), ktorý je súčasťou príručky pokynov v anglickom jazyku. 2. Ponorte celý prúžok do pohára s vodou približne na jednu sekundu. 3. Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ním oklepte. Asi po jed- nejminútesaobjaví1,2,3alebo4štvorčekyčervenejfarby v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpo- vedá 1 stupňu tvrdosti.
Strana: 13
272 Reakčný prúžok Tvrdosť vody Úroveň 1 = mäkká voda Úroveň 2 = málo tvrdá voda Úroveň 3 = tvrdá voda Úroveň 4 = veľmi tvrdá voda 15.2 Nastavenie tvrdosti vody 1. Vstúpte do menu podľa pokynov v odseku „6.1 Vstup do menu“; 2. Stlačte„TVRDOSŤVODY“; 3. „TVRDOSŤ VODY, AKTUÁLNA PODČIARKNUTÁ“: Stlačte po- žadované tlačidlo (úroveň 1 = mäkká voda, úroveň 4 = veľmi tvrdá voda); 4. Stlačte pre návrat na domovskú stránku. Odtejtochvílejespotrebičnaprogramovanýnanovénastavenie tvrdosti vody. 16. ZMÄKČOVACÍ FILTER Niektoré modely sú vybavené zmäkčovacím filtrom (D4): pokiaľ ho váš model nemá, odporúčame vám ho zakúpiť v autorizova- ných strediskách asistencie De’Longhi. Pre správne použitie filtra sa riaďte pokynmi uvedenými nižšie. 16.1 Inštalácia filtra 1. Vyberte filter (D4) z obalu. 2. Vstúpte do menu podľa pokynov v odseku „6.1 Vstup do menu“; 3. Stlačte„FILTERVODY“; 4. „OTOČTE INDIKÁTOR DÁTUMU DO NASLED. 2 MESIA- COV“ (obr. 37): otáčajte kurzorom dátumovníka, dokým sa nezobrazia 2 nasledujúce mesiace použitia. Stlačte ; 37 38 Poznámka ITrvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom použití spotrebiča, ak spotrebič zostane nepoužívaný s inštalovaným filtrom, jeho trvanlivosť je maximálne 3 týždne. 5. „NECHAJTE TIECŤ VODU, DOKÝM NEZAČNE VYTEKAŤ“ (obr. 38): Pre aktiváciu filtra nechajte tiecť vodu z vodovodu do otvoru filtra, ako je znázornené na obrázku, tak dlho, kým voda nevychádza z bočných otvorov po dobu viacej ako jednu minútu. Stlačte ; 6. Vyberte nádržku (A17) zo spotrebiča a naplňte ju vodou. 7. „PONORTE FILTER A NECHAJTE UNIKAŤ VZDUCH“ (obr. 39): Zasuňtefilterdonádržkynavoduaúplnehoponorteasina desať sekúnd, pričom ho nakláňajte tak, aby z neho vyšli vzduchové bubliny. Stlačte ; 8. „VLOŽTE FILTER NA SVOJE MIESTO“: Vložte filter (D4) do príslušného miesta (obr. 36) a zatlač- te až na doraz. Stlačte ; 9. „VLOŽTE NÁDRŽKU NA VODU“: Uzavrite nádrž- ku vekom (A16), potom ju opätovne zasuňte do spotrebiča (obr. 5); 10. „UMIESTNITE NÁDOBU 0,5L, OK NA AKTIVÁCIU FILTRA“ (obr.7):podvydávačhorúcejvody(D6)umiestnitenádobu a stlačte : výdaj sa začne a automaticky sa preruší. Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní spotrebiča. 16.2 Výmena filtra Vymeňte filter (D4), keď sa na displeji objaví„VYMEŇTE FILTER VODY, STLAČTE OK NA SPUSTENIE“: ak chcete výmenu vykonať ihneď, stlačte a vykonajte operácie od bodu 5. Pre odloženie výmeny na inokedy stlačte : symbol na displeji pripomína, že je potrebné vymeniť filter. Pri výmene postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Vyberte nádržku (A17) a opotrebovaný filter; 2. Z obalu vyberte nový filter; 3. Vstúpte do menu podľa pokynov v odseku „6.1 Vstup do menu“; 4. Postupujte podľa operácií zobrazených v predchádzajúcom odseku od bodu 3. Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní spotrebiča. 39
Strana: 14
273 Poznámka! Keď ubehli dva mesiace používania (pozri dátumovník) alebo sa spotrebič nepoužíval viac ako 3 týždne, je potrebné vykonať výmenu filtra, aj keď to spotrebič ešte nepožaduje. 16.3 Vyňatie filtra Pokiaľ si prajete používať spotrebič bez filtra (D4), je potrebné ho odstrániť a označiť odobratie. Postupujte nasledovne: 1. Vyberte nádržku (A17) a opotrebovaný filter; 2. Vstúpte do menu podľa pokynov v odseku „6.1 Vstup do menu“; 3. Stlačte„FILTERVODY“; 4. Stlačte tlačidlo pre„VYBERTE FILTERVODY“; 5. „POTVRDIŤ ODSTR. FILTRA“: stlačte (ak si želátenávratdomenunastavení,stlačte ); 6. „ODSTRÁNENIE FILTRA VYKON.“: spotrebič uložil úpravu. Stlačte pre návrat na domovskú stránku. Poznámka! Keď ubehli dva mesiace používania (pozri dátumovník) alebo sa spotrebič nepoužíval viac ako 3 týždne, je potrebné vykonať výmenu filtra, aj keď to spotrebič ešte nepožaduje. 17. TECHNICKÉ ÚDAJE Napätie: 220-240V~ 50-60 Hz max. 10 A Výkon: 1 450W Tlak:1,9 MPa (19 bar) Objem nádržky na vodu: 1,8 l Rozmery ŠxVxH: 240 x 440 x 360 mm Dĺžka kábla: 1750 mm Hmotnosť: 10 kg Max. objem zásobníka zrnkovej kávy: 300 g Frekvenčné pásmo: 2400 - 2483,5 MHz Maximálny prenosový výkon 10 mW 18. HLÁSENIA ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI ZOBRAZENÁ SPRÁVA MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA NÁDRŽKU NAPLŇTE ČERSTVOUVODOU V nádržke (A17) nie je dosť vody. Naplňte nádržku na vodu a správne ju zasuňte zatlačením, až pokým nepočuť zapadnutie na doraz. VLOŽTE NÁDRŽKU NAVODU Nádržka (A17) nie je vložená správne. Nádržku vložte správne zatlačením na doraz.
Strana: 15
274 ZOBRAZENÁ SPRÁVA MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA VYPRÁZDNITE NÁDOBU NA ZVYŠKY KÁVY Nádoba na zvyšky kávy (A11) je plná. Vyprázdnite nádobu na zvyšky kávy, odkvapká- vaciumriežku(A15)avyčistiteich,potomznovu zasuňte. Dôležité: pri vybratí odkvapkávacej mriežkymusítevždyvyprázdniťajzbernúnádo- bu na zvyšky kávy, aj keď nie je úplne plná. Po- kiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplníviac,akosaočakáva,aspotrebičsaupchá zvyškami použitej kávy. VLOŽTE NÁDOBU NA ZVYŠKY KÁVY Povykonaníčistenianebolavloženánádobana zvyšky kávy (A11). Vytiahnite odkvapkávaciu mriežku (A15) a vložte nádobu na zvyšky kávy. VLOŽTE MLETÚ KÁVU MAX. JEDNU ODMERKU Bola zvolená funkcia„mletá káva“, ale káva ne- bola nasypaná do násypky (A4). Nasypte mletú kávu do násypky (obr. 12) a zo- pakujte výdaj VLOŽTE MLETÚ KÁVU MAX. JEDNU ODMERKU Bola vyžiadaná káva LONG s mletou kávou Nasypte mletú kávu do násypky (A4) (obr. 12) a stlačte tlačidlo pre „OK“ na pokračovanie a dokončenie výdaja. NAPLŇTE ZÁSOBNÍK ZRNKOVEJ KÁVY Zrnká kávy sa minuli. Naplňte zásobník zrnkovej kávy (A3) (obr. 10). Nádobka (A4) na mletú kávu je upchatá. Vyprázdnitenásypkupomocouštetca(D5),ako je to opísané v ods.„13.8 Čistenie násypky na vsypanie mletej kávy“.
Strana: 16
275 ZOBRAZENÁ SPRÁVA MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA VEĽMI JEMNÉ MLETIE. NASTAVTE MLYNČEK Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec. Zopakujte výdaj kávy a otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A5) (obr. 13) o jedno cvaknutie smerom k číslu 7 v smere hodino- vých ručičiek, kým je mlynček na kávu v pre- vádzke. Ak je po príprave najmenej 2 káv výdaj stále príliš pomalý, zopakujte korekciu otoče- nímregulačnéhogombíkaoďalšístupeň(pozri ods.„7.5 Nastavenie kávového mlynčeka“). Ak problém pretrváva, overte, či nádržka na vodu (A17) je vložená až na doraz. Ak je prítomný zmäkčovací filter (D4), mohlo by dôjsť k uvoľneniu vzduchovej bubliny vnútri okruhu, ktorá zablokuje výdaj. Zasuňte vydávač horúcej vody (D6) do spotre- bičaavydajtetrochuvody,kýmprietoknebude pravidelný. ZVOĽ. JEMNEJŠIU CHUŤ ALEBO ZNÍŽTE MNOŽSTVO KÁVY Použili ste príliš veľké množstvo kávy. Vyberte jemnejšiu arómu stlačením tlačidla „ARÓMA“ (C6) alebo znížte množstvo mletej kávy (maximálne 1 odmerka). ZASUŇTEVYDÁVAČVODY Vydávač vody (D6) nie je zasunutý alebo je za- sunutý nesprávne Vydávač vody zasuňte na doraz. ZASUŇTE NÁDRŽKU NA MLIEKO Nádobkanamlieko(E)niejezasunutásprávne. Zasuňte nádobku na mlieko a zatlačte až na doraz. ZASUŇTE JEDN.VYLÚHOVAČA Po čistení ste nezasunuli vylúhovač (A20). Zasuňtevylúhovačpodľaopisuvods.„13.9Čis- tenie vylúhovača“.
Strana: 17
276 ZOBRAZENÁ SPRÁVA MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA PRÁZDNY OKRUH STLAČTE OK NA SPUSTENIE : Hydraulický obvod je prázdny Stlačte tlačidlo pre „OK“ a nechajte vytekať vodu z vydávača (D6): výdaj vody sa automa- ticky preruší. Ak problém pretrváva, overte, či nádržka na vodu (A17) je vložená až na doraz. STLAČTE OK NA SPUS. ČIST. ALEBO OTOČTE GOMBÍK : Bola zasunutá nádržka na mlieko s gombíkom regulácie peny (E1) v polohe„CLEAN“. Ak chcete pokračovať vo funkcii CLEAN, stlačte tlačidlo pre„OK“ alebo otočte gombíkom regu- lácie peny do jednej z polôh mlieka. OTOČTE GOMBÍK DO POLOHY CLEAN CLEAN Mlieko bolo práve vydané a je preto nevyhnut- né vyčistiť vnútorné vedenia nádoby na mlieko (E). Gombík regulácie peny (E1) otočte do polohy CLEAN (obr. 19). OTOČTE GOMBÍK REGULÁCIE PENY Bola zasunutá nádržka na mlieko s gombíkom regulácie peny (E1) v polohe„CLEAN“. Otočte gombík do polohy týkajúcej sa požado- vanej peny.
Strana: 18
277 ZOBRAZENÁ SPRÁVA MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA NEVYHNUTNÉ ODVÁPŇOVANIE OK NA SPUSTENIE (~45MIN) Signalizuje, že je nutné spotrebič odvápniť. Stlačte tlačidlo pre „OK“ na spustenie odvá- pňovania alebo „ESC“, ak ho chcete vykonať inokedy. Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odvápňovania opísaný v kapitole„14. Odvápňovanie“. VYMEŇTE FILTERVODY STLAČTE OK NA SPUSTENIE Zmäkčovací filter (D4) je opotrebovaný. Stlačte tlačidlo pre ôOK“ na výmenu filtra alebo ho vymeňte alebo „ESC“, ak to chcete urobiť inokedy. Riaďte sa pokynmi v kap.„16. Zmäkčovací filter“. VŠEOBECNÝ ALARM: POZRITE PRÍRUČKU / APP Vnútro spotrebiča je veľmi znečistené. Spotrebičstarostlivovyčistite,akojetoopísané v kap.„13. Čistenie“. Ak správa na displeji pre- trváva ešte po čistení, obráťte sa na stredisko servisnej služby. Pripomína, že je potrebné vykonať čistenie vnútorných potrubí nádržky na mlieko (E). Gombík regulácie peny (E1) otočte do polohy CLEAN (obr. 19). Pripomína, že je potrebné vymeniť zmäkčovací filter (D4). Vymeňte filter alebo ho odoberte podľa poky- nov v kapitole„16. Zmäkčovací filter“. Pripomína, že je nutné spotrebič odvápniť. Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odvápňovania opísaný v kapitole „14. Odvápňovanie“. Prípadná požiadavka spotrebiča na odvápne- nie v krátkom intervale za sebou je bežná a poskytuje ju rozvinutý systém kontroly použitý v spotrebiči. Signalizuje, že úspora energie je aktivovaná. Pre vypnutie úspory energie postupujte podľa opisu v ods.„6.8 Úspora energie “. Signalizuje, že spotrebič je v spojení bluetooth so zariadením. PREBIEHA ČISTENIE ČAKAJTE PROSÍM Spotrebičzisťujeprítomnosťnečistôtvosvojom vnútri. Počkajte, kým sa spotrebič vráti do stavu pri- pravený na použitie a znovu vyberte požado- vaný nápoj. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Strana: 19
278 PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA Káva nie je horúca. Šálky neboli predhriate. Zohrejte šálky ich prepláchnutím horúcou vodou (Poznámka: môže sa použiť funkcia horúcej vody). Vylúhovač sa ochladil, pretože od po- slednej vydanej kávy uplynuli 2 - 3 minúty. Pred prípravou kávy vylúhovač zohrejte pre- plachovaním použitím príslušnej funkcie (pozri ods.„6.3 Preplachovanie“). Nastavená teplota kávy je nízka. Z ponuky nastavte vyššiu teplotu kávy (pozri ods.„6.9Teplota kávy“). Káva je málo objemná alebo má málo peny. Káva je zomletá príliš hrubo. Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A5) o jeden stupeň smerom k číslu 1 v protis- mere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 13). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až dovtedy, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný až po 2 vydaniach kávy (pozri ods.„7.5 Nasta- venie kávového mlynčeka“). Káva nie je vhodná. Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso. Káva nie je čerstvá. Balenie kávy je otvorené dlhý čas a káva stra- tila chuť. Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká. Káva bola zomletá príliš jemne. Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A5) o jeden stupeň smerom k číslu 7 v smere doprava,kýmjemlynčeknakávuzapnutý(obr. 13). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až dovtedy, kým nedôjde k uspokojivému vý- daju kávy. Efekt je viditeľný až po 2 vydaniach kávy (pozri ods. „7.5 Nastavenie kávového mlynčeka“). Káva nevyteká z jedného alebo ani z jedného ústia vydávača kávy. Ústia vydávača kávy (A9) sú upchaté. Vyčistite ústia pomocou špáradla (obr. 25B). Spotrebič nevydáva kávu Spotrebič zistil nečistoty vo svojom vnútri: displej zobrazí „Prebieha čistenie“. Počkajte, kým sa spotrebič vráti do stavu pri- pravený na použitie a znovu vyberte požado- vaný nápoj. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Spotrebič sa nezapína Konektor napájacieho kábla (D7) nie je dobre zapojený. Konektor vložte na doraz do príslušného sedla na zadnej strane spotrebiča (obr. 1). Zástrčka nie je zapojená do zásuvky. Zasuňte zástrčku do zásuvky (obr. 1). Hlavný vypínač (A22) nie je zapnutý. Stlačte hlavný vypínač (obr. 2). 19. RIEŠENIE PROBLÉMOV Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania. Ak sa problém nebude dať odstrániť opísaným spôsobom, skontaktujte sa sTechnickou Asistenciou.
Strana: 20
279 PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA Nie je možné vytiahnuť vylúhovač Vypnutie nebolo vykonané správne Spotrebič vypnite stlačením tlačidla (A7) (pozri kap.„5.Vypnutie spotrebiča“). Po dokončení odvápňovania si spotre- bič vyžaduje tretie preplachovanie Počas dvoch cyklov preplachovania nádržka (A17) nebola naplnená až po rysku MAX Postupujte podľa požiadavky spotrebiča, avšak najprv vyprázdnite odkvapkávaciu mriežku (A15), aby sa zabránilo pretečeniu vody. Mlieko nevyteká z hadičky na výdaj mlieka (E5) Veko (E2) nádržky na mlieko (E) je špinavé Vyčistite veko nádržky na mlieko tak, ako je opísané v ods. „13.10 Čistenie nádržky na mlieko“. Mliekomáveľkébublinyavystrekujez hadičky na výdaj mlieka (E5) alebo je málo napenené Mlieko nie je dostatočne studené alebo nie je polotučné alebo odtučnené. Používajte celkom odtučnené mlieko alebo polotučnémliekosteplotou,ktorúmávchlad- ničke (cca 5 °C). Ak výsledok stále nie je uspo- kojivý, skúste použiť inú značku mlieka. Gombíkreguláciepeny(E1)jenespráv- ne nastavený. Nastavtepodľaúdajovvkap.„8.Prípravahorú- cich nápojov s mliekom“. Veko (E2) alebo gombík regulácie peny (E1) nádržky na mlieko sú špinavé Vyčistite veko a gombík nádržky na mlieko ako je to opísané v ods.„13.10 Čistenie nádržky na mlieko“. Trysky horúcej vody (A8) je špinavá Tryskuvyčistitepodľaopisuvods.„13.11Čiste- nie trysky horúcej vody“. Stroj sa nepoužíva a vydáva zvuky alebo vypúšťa obláčiky pary Stroj je pripravený na použitie alebo bol nedávno vypnutý a do ešte horúce- ho vydávača pary spadlo zopár kvapiek kondenzovanej vody Je to súčasť bežnej prevádzky spotrebiča. Na zabránenie takým situáciám vyprázdnite od- kvapkávaciu mriežku.
Značka:
DeLonghi
Produkt:
Kávovary
Model/názov:
Dinamica Plus ECAM370.95.T
Typ súboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Holandský, Španielsky, Švédsky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Ruský, Nórsky, Fínsky, Rumunský, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský, Ukrajinský, Bulharský, Kazašský