Dinamica ECAM 350.... príručka
Príručka DeLonghi Dinamica ECAM 350.55

Používateľská príručka pre DeLonghi Dinamica ECAM 350.55 v jazyku Slovenský. Táto príručka PDF má počet strán 31.

PDF 31 1.1mb
Príručka DeLonghi Dinamica ECAM 350.55
Predchádzajúca strana

Pozrite si príručku k DeLonghi Dinamica ECAM 350.55 nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

MANUALSCAT | SK

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa DeLonghi Dinamica ECAM 350.55, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou DeLonghi Dinamica ECAM 350.55. Opíšte svoje ťažkosti s DeLonghi Dinamica ECAM 350.55 čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o DeLonghi Dinamica ECAM 350.55

Strana: 1
355 SÚHRN 1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.... 356 2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA................ 357 2.1 Symboly použité v tomto návode na použitie... .................................................................357 2.2 Použitie v súlade s určením........................357 2.3 Návod na použitie......................................357 3. ÚVOD..................................................... 357 3.1 Písmená v zátvorkách.................................357 3.2 Problémy a opravy.....................................357 3.3 Stiahnite si Aplikáciu!.................................358 4. OPIS....................................................... 358 4.1 Opis spotrebiča (str. 3 - A)..........................358 4.2 Opis domovskej stránky (hlavná obrazovka) (str. 2 - B)...................................................358 4.3 Opis príslušenstva......................................358 4.4 Opis nádržky na mlieko..............................358 4.5 Opis džbánu mix ........................................358 5. PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE............................. 359 5.1 Kontrola spotrebiča....................................359 5.2 Inštalácia spotrebiča..................................359 5.3 Zapojenie spotrebiča..................................359 5.4 Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky.....359 6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA........................... 359 7. VYPNUTIE SPOTREBIČA........................... 360 8. NASTAVENIA MENU................................. 360 8.1 Preplachovanie ..........................................360 8.2 Odvápňovanie ...........................................360 8.3 Filter vody .................................................360 8.4 Hodnoty nápojov .......................................360 8.5 Nastavte čas ..............................................361 8.6 Automatické zapnutie ...............................361 8.7 Autom. vypnutie (pohotovostný režim) .....361 8.8 Ohrievač šálok ...........................................361 8.9 Úspora energie ..........................................361 8.10 Teplota kávy ..............................................361 8.11 Tvrdosť vody ..............................................362 8.12 Výber jazyka ..............................................362 8.13 Zvukový signál ...........................................362 8.14 Osvetlenie šálky .........................................362 8.15 Pozadie ......................................................362 8.16 Bluetooth...................................................362 8.17 Vyprázdnenie okruhu ................................362 8.18 Hodnoty z výroby .....................................363 8.19 Štatistika ...................................................363 9. PRÍPRAVA KÁVY...................................... 363 9.1 Voľba arómy kávy.......................................363 9.2 Voľba množstva kávy.................................363 9.3 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy........364 9.4 Príprava kávy použitím mletej kávy...........364 9.5 Nastavenie kávového mlynčeka.................365 9.6 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy.. .................................................................365 10. PRÍPRAVA HORÚCICH NÁPOJOV S MLIEKOM... .............................................................. 365 10.1 Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko..365 10.2 Regulácia množstva peny..........................365 10.3 Automatická príprava nápojov s mliekom..365 10.4 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití .................................................................366 11. FUNKCIA ČAJ.......................................... 366 12. VÝDAJ HORÚCEJ VODY............................. 366 13. VÝDAJ PARY............................................ 367 13.1 Odporúčania pre použitie pary na napenenie mlieka........................................................367 13.2 Čistenie vydávača horúcej vody/pary po použití........................................................367 14. PRÍPRAVA HORÚCEJ ČOKOLÁDY............... 367 15. PRÍPRAVA STUDENÝCH NÁPOJOV............. 368 15.1 Príprava studenej kávy...............................368 15.2 Príprava peny na studenom mlieku............369 16. OSOBNÉ NASTAVENIE NÁPOJOV .............. 370 17. ULOŽENIE VLASTNÉHO PROFILU DO PAMÄTE... .............................................................. 371 18. ČISTENIE................................................ 371 18.1 Čistenie spotrebiča.....................................371 18.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča.....371 18.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy.................371 18.4 Čistenie odkvapkávacej mriežky.................372 18.5 Čistenie vnútra spotrebiča.........................372 18.6 Čistenie nádržky na vodu...........................372 18.7 Čistenie ústia vydávača kávy......................372 18.8 Čistenie násypky na vsypanie mletej kávy..372 18.9 Čistenie vylúhovača....................................372 18.10Čistenie nádržky na mlieko.........................373 18.11Čistenie trysky horúcej vody/pary..............373 18.12Čistenie džbánu mix (E)..............................374 19. ODVÁPŇOVANIE...................................... 374 20. PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY.......... 375 20.1 Meranie tvrdosti vody................................375 20.2 Nastavenie tvrdosti vody ..........................375 21. ZMÄKČOVACÍ FILTER................................ 376 21.1 Inštalácia filtra...........................................376 21.2 Výmena filtra.............................................376 21.3 Vyňatie filtra..............................................376 22. TECHNICKÉ ÚDAJE................................... 377 23. LIKVIDÁCIA............................................ 377 24. SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI............ 377 25. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................ 383
Strana: 2
356 1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA • Spotrebičnemôžupoužívaťosoby(vrátanedetí)sobmedzenýmifyzickými,zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalos- ťami, len pod dozorom alebo ak sú zaškolení v používaní spotrebiča v bezpečnom stave inou osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. • Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú. • Čistenie a údržbu, ktorú má vykonať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru. • Pri čistení spotrebič nikdy neponárajte do vody. • Tento spotrebič je určený na používanie iba v domácnosti. Nie je určený pre použitie v: priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, budovách vidieckej turistiky, hoteloch, izbách na prenájom, moteloch a mnohých iných štruktúrach určených na ubytovanie. • V prípade poškodenia zástrčky alebo prívodného elektrického kábla ich nechajte vyme- niť výhradne v strediskuTechnickej Asistencie, zabránite tak akémukoľvek riziku. IBA PRE EURÓPSKETRHY: • Spotrebičmôžupoužívaťdetivovekuod8rokov,lenpoddozoromalebo,keďdostalipo- kyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a keď pochopia nebezpečenstvá tý- kajúcesaspotrebiča. Operáciečisteniaaúdržbyzostranypoužívateľanesmúvykonávať deti,lenakmajúviacako8rokovapracujúpoddozorom.Spotrebičakábeluchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. • Spotrebičmôžupoužívaťosobysobmedzenýmifyzickými,zmyslovýmialebomentálny- mischopnosťamialebosnedostatočnýmiskúsenosťamialeboznalosťamilenpoddozo- rom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a keď po- chopia nebezpečenstvá týkajúce sa spotrebiča. • Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. • Spotrebič vždy vypnite od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, de- montážou a čistením. Plochy, ktoré nesú tento symbol, sa počas použitia zohrievajú (symbol sa nachádza iba na niektorých modeloch).
Strana: 3
357 2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 2.1 Symboly použité v tomto návode na použitie Dôležité upozornenia sú označené týmito symbolmi. Je absolút- ne nutné ich vždy prísne dodržiavať. Nebezpečenstvo! Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektric- kým prúdom s ohrozením života. Pozor! Nerešpektovanie môže byť alebo je príčinou úrazu alebo poško- denia spotrebiča. Nebezpečenstvopopálenín! Nedodržaniepokynovmôžebyťalebojepríčinoupopáleníalebo oparení. Poznámka: Tentosymbolupozorňujenainformáciedôležitéprepoužívateľa. Nebezpečenstvo! Keďže spotrebič pracuje pod elektrickým prúdom, nedá sa vylú- čiť, že nevyvolá zásahy elektrickým prúdom. Dodržiavajte preto nasledujúce bezpečnostné opatrenia: • Nedotýkajtesaspotrebiča,akmátemokrérukyalebonohy. • Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky. • Ubezpečte sa, že zásuvka elektrického prúdu je vždy voľne prístupná, pretože iba takto sa zástrčka dá v prípade potre- by vytiahnuť. • Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy neťahajte za prívodnú šnúru, lebo by sa mohla po- škodiť. • Na úplné odpojenie spotrebiča vytiahnite zástrčku z elek- trickej zásuvky. • V prípade porúch sa nepokúšajte spotrebič opraviť sami. Spotrebič vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa naTechnickú Asistenciu. • Pred akýmkoľvek čistením spotrebič najskôr vypnite, od- pojte zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť. Pozor: Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávaj- te v dosahu detí. Nebezpečenstvopopálenín! Tento spotrebič produkuje horúcu vodu a počas jeho činnosti sa môže vytvárať vodná para. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou alebo ne- oparili horúcou parou. Keď spotrebič pracuje, odkladacia plocha na šálky(A11) by sa mohla zohriať. 2.2 Použitie v súlade s určením Tento spotrebič je určený na prípravu kávy, nápojov s mliekom, čokolády, horúcej vody a na ohrievanie nápojov. Každéinépoužitiesapovažujezanevhodné,atedanebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním spotrebiča. 2.3 Návod na použitie Pred používaním spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním tých- to pokynov. Poznámka: Tento návod starostlivo uschovajte. V prípade odovzdania spot- rebičainýmosobámimodovzdajteajtentonávodnapoužívanie. 3. ÚVOD Ďakujeme,žestesivybraliautomatickýkávovarnaprípravukávy a cappuccina. Nechajte si niekoľko voľných minút na prečítanie tohto návo- du na použitie. Zabránite tak možnému riziku alebo poškode- niu spotrebiča 3.1 Písmená v zátvorkách Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende uvedenej v Opise spotrebiča (str. 2-3). 3.2 Problémy a opravy Vprípadeproblémovsanajskôrpokústeodstrániťichsamipodľa pokynov uvedených v kapitolách „24. Správy zobrazené na dis- pleji“ a „25. Riešenie problémov“. Pokiaľ by tieto pokyny neviedli k náprave alebo pre získanie ďal- ších informácií odporúčame obrátiť sa telefonicky na asistenčnú zákazníckuslužbunačísleuvedenomnaliste„Zákazníckyservis“. Ak sa vaša krajina nenachádza na tomto zozname, zatelefo- nujte na číslo uvedené v záručnom liste. Pre prípadné opravy je potrebné sa skontaktovať výhradne s Technickou Asistenciou De’Longhi. Adresy sú uvedené v záručnom liste, ktorý je prilo- žený k spotrebiču.
Strana: 4
358 3.3 Stiahnite si Aplikáciu! Vďaka aplikácii De’Longhi Coffee Link je možné diaľkovo riadiť niektoré funkcie. V aplikácii sa nachádzajú ja informácie, rady, zaujímavosti zo sveta kávy a môžete mať po ruke všetky informácie o vašom spotrebiči. Tentosymbolupozorňujenafunkcie,ktorésamôžuriadiť alebo do ktorých možno nahliadnuť v aplikácii. Okrem toho je možné vytvoriť maximálne 6 nových nápojov pre každý profil a uložiť ich do vášho spotrebiča. Poznámka: Overte si kompatibilné zariadenia na „compatibledevices. delonghi.com“. 4. OPIS 4.1 Opis spotrebiča (str. 3 - A) A1. Veko zásobníka zrnkovej kávy. A2. Vrchnák násypky na mletú kávu A3. Zásobník zrnkovej kávy A4. Násypka na mletú kávu A5. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy A6. Ohrievač šálok A7. Tlačidlo :nazapnutiealebovypnutiespotrebiča(poho- tovostný režim) A8. Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou) A9. Tryska horúcej vody/pary A10. Nádoba na zvyšky kávy A11. Podložka na šálky A12. Indikátor hladiny vody v odkvapkávacej mriežke A13. Mriežka nádoby na zachytávanie kvapiek A14. Odkvapkávacia mriežka A15. Vrchnák nádržky na vodu A16. Nádržka na vodu A17. Úložné miesto pre zmäkčovací filter vody A18. Kryt vylúhovača A19. Vylúhovač A20. Úložné miesto konektora napájacieho kábla A21. Hlavný vypínač (ON/OFF) 4.2 Opis domovskej stránky (hlavná obrazovka) (str. 2 - B) B1. : menu na osobné nastavenia nápojov B2. : menu nastavení spotrebiča B3. Vybratá aróma B4. Hodiny B5. Vybraté množstvo B6. : voľba arómy B7. : voľba množstva B8. : šípka posuvu B9. Vybrateľné nápoje (stláčajte šípky posuvu alebo na zobrazenie všetkých nápojov: spodná lišta označuje, ktorá obrazovka je zobrazená) B10. : šípka posuvu B11. Programovateľnéprofily(pozri„17.Uloženievlastnéhopro- filu do pamäte“) 4.3 Opis príslušenstva (str. 2 - C) C1. Reakčný prúžok„Total HardnessTest“ (je súčasťou návodu v anglickom jazyku na str. 2) C2. Dávkovacia odmerka na mletú kávu C3. Odvápňovač C4. Zmäkčujúci filter (pri niektorých modeloch) C5. Štetec na čistenie C6. Vydávač horúcej vody/pary C7. Uvoľňovacie tlačidlo vydávača C8. Napájací kábel C9. Nádoba na kocky ľadu (2 kusy) 4.4 Opis nádržky na mlieko (str. 2 - D) D1. Gombík regulácie peny a funkcia CLEAN (ČISTIŤ) D2. Kryt nádržky na mlieko D3. Nádržka na mlieko D4. Nasávacia hadička na mlieko D5. Hadička na vydávanie napeneného mlieka (regulovateľná) 4.5 Opis džbánu mix (str. 2 - E) E1. Kryt E2. Násypka E3. Hadička na vydávanie pary (príslušenstvo "čoko") E4. Zmiešavač čoko (príslušenstvo "čoko") E5. Džbán mix E6. Uvoľňovací jazdec násypky E7. Vzduchový zmiešavač (príslušenstvo "aero")
Strana: 5
359 5. PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE 5.1 Kontrola spotrebiča Po vybalení skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený a či je prí- tomné všetko príslušenstvo. Ak sú na spotrebiči viditeľné po- škodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De’Longhi. 5.2 Inštalácia spotrebiča Pozor! Pri inštalácii spotrebiča dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia: • Spotrebič vyžaruje teplo do okolitého prostredia. Po umiestnení spotrebiča na pracovnú plochu skontrolujte, či medzi plochami spotrebiča, bočnými stenami a zadnou časťou zostal voľný priestor aspoň 3 cm a nad kávovarom voľný priestor aspoň 15 cm. • Eventuálne prenikanie vody by mohlo spotrebič poškodiť. • Neumiestňujte spotrebič v blízkosti vodných kohútikov alebo drezov. • Spotrebič by sa mohol poškodiť, ak dôjde k zamrznutiu vody v jeho vnútri. Spotrebič neinštalujte v prostredí, kde by teplota mohla klesnúť pod bod mrazu. • Prívodnýelektrickýkábelumiestnitetak,abysanepoškodil o ostré hrany a aby sa nedotýkal horúcich povrchov (napr. elektrických platničiek). 5.3 Zapojenie spotrebiča Pozor! Preverte,činapätievelektrickejsietizodpovedáhodnoteuvede- nej na výrobnom štítku na spodnej strane spotrebiča. Spotrebič zapojte výhradne do správne nainštalovanej a uzem- nenej elektrickej zásuvky s minimálnym krytím 10 A. V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, je treba nahradiť zásuvku za zodpovedajúci typ; túto výmenu musí vykonať iba kvalifikovaný odborník. 5.4 Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky Poznámka! • Spotrebič bol výrobcom skontrolovaný s použitím kávy, preto je celkom normálne, ak v mlynčeku nájdete stopy kávy.Výrobca však zaručuje, že spotrebič je úplne nový. • Odporúčame vám čo najskôr vykonať nastavenie tvrdosti vody podľa postupu opísaného v kapitole„20. Programo- vanie tvrdosti vody“. 1. Zasuňte konektor napájacieho kábla (C8) do príslušného miesta (A20) na zadnej strane spotrebiča a zapojte spotre- bič do elektrickej siete (obr. 1). Uistite sa, že hlavný vypí- nač (A21), nachádzajúci sa na zadnej strane spotrebiča, je stlačený (obr.2). 2. „SELECTLANGUAGE“(nastaviťjazyk):podržtestlačené (B10) alebo (B8), dokým sa na displeji (B) neobjaví vlajka požadovaného jazyka. Potom vlajku stlačte, Pokračujte potom podľa pokynov uvedených na displeji spotre- biča: 3. „NAPLŇTE NÁDRŽKU ČERSTVOUVODOU“: vytiahnite nádrž- ku na vodu (A16) (obr. 3), otvorte kryt (A15) (obr. 4), na- plňte čerstvou vodou až po čiarku MAX (zobrazená je na vnútornej strane nádržky) (obr. 5), znovu zatvorte kryt a znovu vložte nádržku (obr. 6). 4. „VLOŽTEVYDÁVAČVODY”:Skontrolujte,čijevydávačhorú- cej vody (C6) zasunutý na tryske (A9) (obr. 7) a umiestnite podeň nádobu (obr. 8) s minimálnym objemom 100 ml. 5. Na displeji sa objaví nápis„OKRUH PRÁZDNY, STLAČTE OK NA ZAČATIE NAPĹŇANIA“. 6. Stlačte„ “ na potvrdenie: spotrebič vydáva vodu z vydávača (obr. 8), a potom sa automaticky vypne. Teraz je kávovar pripravený na normálne používanie. Poznámka! • Pri prvom použití je potrebné urobiť 4 - 5 káv cappucci- no pred tým, ako spotrebič začne podávať uspokojivý vý- sledok. • Pri prvom použití je okruh vody prázdny, preto môže byť stroj veľmi hlučný. Hluk sa postupne pri napĺňaní okruhu upraví. • Počas prípravy prvých 5 - 6 káv cappuccino je normálne, keď počuť hluk vriacej vody. • Pre lepší výkon spotrebiča odporúčame nainštalovať zmäk- čovací filter (C4) podľa pokynov uvedených v kapitole„21. Zmäkčovací filter“. Pokiaľ váš model nemá filter vo vyba- vení, je možné oň požiadať v autorizovaných strediskách asistencie De’Longhi. 6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA Poznámka! Pred prvým zapnutím spotrebiča skontrolujte, či je hlavný vypí- nač (A21) stlačený (obr. 2). Pri každom zapnutí spotrebiča prebehne cyklus automatické- ho predhrievania a preplachovania, ktorý nie je možné prerušiť. Spotrebič je pripravený na použitie až po vykonaní tohto cyklu. Nebezpečenstvopopálenín! Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy (A8) tro- chu horúcej vody, ktorá sa zachytáva do odkvapkávacej mriež- ky (A14), umiestnenej pod ním. Dávajte pozor, aby ste sa nepo- striekali horúcou vodou.
Strana: 6
360 • Na zapnutie spotrebiča stlačte tlačidlo (A7-obr. 9): na displeji objaví správa„OHREV POČKAJTE , PROSÍM“. • Po ukončení ohrevu sa na spotrebiči zobrazí ďalšia správa: „PREBIEHA PREPLACHOVANIE, HORÚCA VODA Z VYDÁVA- ČOV”;spotrebič pokračuje vo vysielaní vody do vnútorných potrubí, aby sa aj tieto zohriali. Spotrebič sa zohreje, keď sa zobrazí hlavná obrazovka (domov- ská stránka). 7. VYPNUTIE SPOTREBIČA Pri každom vypnutí spotrebič vykoná automatické preplachova- nie, pokiaľ bola predtým pripravená káva. Nebezpečenstvopopálenín! Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy (A8) trochu horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou. • Na vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo (A7-obr. 9). • Na displeji sa objaví nápis„PREBIEHA VYPÍNANIE, ČAKAJ- TE PROSÍM“: V prípade potreby spotrebič vykoná prepla- chovanie, a potom sa vypne (pohotovostný režim). Poznámka! Ak nebudete zariadenie používať počas dlhšej doby, najprv ho vyprázdnite - „vyprázdnenie“ (pozri časť „8.17 Vyprázdnenie okruhu “) a potom zariadenie odpojte od elektrickej siete týmto spôsobom: • najskôr spotrebič vypnite stlačením tlačidla (obr. 9); • uvoľnite hlavný vypínač (A21) umiestnený na zadnej stra- ne spotrebiča (obr. 2). Pozor! Nikdy nestlačte hlavný vypínač, kým je spotrebič zapnutý. 8. NASTAVENIA MENU 8.1 Preplachovanie Stoutofunkcioujemožnénechaťvytekaťhorúcuvoduzvydáva- ča kávy (A8) a z vydávača horúcej vody/pary (C6), ak je vložený, tak, aby sa vyčistil a zohrial vnútorný okruh spotrebiča. Pod vydávač kávy a vydávač horúcej vody umiestnite nádobu s objemom minimálne 100 ml (obr. 8). Pre aktiváciu tejto funkcie postupujte nasledovne: 1. Stlačte„ “ (B2) na vstup do menu. 2. Stláčajte (B10) alebo (B8) , dokým sa na displeji (B) neobjaví„ PREPLACHOVANIE“. 3. Stlačte„ “ na spustenie preplachovania. Pozor!Nebezpečenstvopopálenín. Spotrebič počas výdaja horúcej vody nenechávajte bez dozoru. 4. Po niekoľkých sekundách, najprv z vydávača kávy a násled- ne z vydávača horúcej vody (ak je vložený), vyteká horúca voda, ktorá čistí a zohrieva vnútorný okruh spotrebiča: na displeji sa objaví nápis: „PREBIEHA PREPLACHOVANIE, HO- RÚCA VODA Z VYDÁVAČOV“ a progresívna lišta zobrazujúca priebeh prípravy. 5. Na prerušenie preplachovania stlačte„ “ alebo počkajte na automatické prerušenie. Poznámka! • Pre obdobia nepoužívania presahujúce 3 - 4 dni sa dôrazne odporúča po opätovnom zapnutí spotrebiča vykonať 2 - 3 preplachovania ešte pred použitím. • Jebežné,keďsapovykonanítakéhotočisteniavnádobena zvyšky kávy (A10) nachádza voda. 8.2 Odvápňovanie Pokyny týkajúce sa vykonania odvápňovania nájdete v kapitole „19. Odvápňovanie“. 8.3 Filter vody Pokyny týkajúce sa inštalácie filtra (C4) nájdete v kapitole„21. Zmäkčovací filter“. 8.4 Hodnoty nápojov Vtejtočastisimôžeteprehliadnuťosobnénastaveniaaprípadne resetovaťhodnotyzvýrobykaždéhojednotlivéhonápoja,okrem studenej kávy, studeného mlieka a čokolády. 1. Stlačte„ “ (B2) na vstup do menu. 2. Stláčajte (B10) alebo (B8), dokým sa na displeji (B) neobjaví„ HODNOTY NÁPOJOV“. 3. Stlačte „ “: na displeji sa objaví panel hodnôt prvého nápoja. 4. Na displeji sa ukáže profil referenčného používateľa. Hod- noty sa zobrazia na vertikálnych lištách: hodnota z výro- by je označená symbolom , kým aktuálne nastavená hodnota je označená vyplnením vertikálnej lišty. 5. Pre návrat do menu nastavenie stlačte „ “. Pre prebehnutie a zobrazenie nápojov stlačte . 6. Pre resetovanie do hodnôt z výroby nápoja zobrazeného na displeji stlačte„ RESET“. 7. „POTVRDIŤ RESET?“: na potvrdenie stlačte „ “ (na zrušenie stlačte„ “). 8. „HODNOTY ZVÝROBY NASTAVENÉ“: stlačte„ “ . Nápoj je znovu naprogramovaný na hodnoty z výroby. Pokračuj- te s ďalšími nápojmi alebo sa vráťte do menu nastavenia. Poznámka! • Na úpravu nápojov iného profilu sa vráťte na domovskú stránku, zvoľte požadovaný profilu (B11) a zopakujte postup.
Strana: 7
361 • Na resetovanie nápojov v profile postupujte podľa časti „8.18 Hodnoty z výroby “ 8.5 Nastavte čas Pokiaľ si prajete nastaviť čas na displeji (B), postupujte nasle- dovne: 1. Stlačte„ “ (B2) na vstup do menu. 2. Stláčajte (B10) alebo (B8), dokým sa na displeji (B) neobjaví„ NASTAVTE ČAS“. 3. Stlačte„ ”: na displeji sa objaví panel nastavenia času; 4. Stlačte alebo a nastavte hodiny a minúty podľa aktuálneho času. 5. Na potvrdenie stlačte „ “ (na zrušenie stlačte „ “) a stlačte „ “ na návrat na domovskú stránku. Čas je takto nastavený. 8.6 Automatické zapnutie Je možné nastaviť hodinu automatického zapnutia tak, aby bol spotrebič hotový na použitie v určenom čase (napríklad ráno) a aby bolo možné hneď urobiť kávu. Poznámka! Abybolatátofunkciaaktívna,jenevyhnutnénastaviťpresnýčas (pozri odstavec„8.5 Nastavte čas “). Pre aktiváciu automatického zapnutia postupujte nasledovne: 1. Stlačte„ “ (B2) na vstup do menu. 2. Stláčajte (B10) alebo (B8), dokým sa na displeji (B) neobjaví„ AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE“. 3. Vybertefunkciustlačením„ ”:nadisplejisaobjavípanel nastavenia času; 4. Stláčajte alebo a nastavte hodiny a minúty, kedy chcete, aby došlo k automatickému zapnutiu. 5. Stlačte na alebo na pre aktiváciu alebo deaktiváciu automatického zapnutia. 6. Na potvrdenie stlačte„ “ (pre zrušenie a návrat do menu nastavení stlačte„ “) a stlačte„ “ pre návrat na domovskú stránku. Čas automatického zapnutia je týmto spôsobom naprogramo- vaný a na displeji sa objaví príslušný symbol, ktorý označuje, že funkcia bola aktivovaná. Poznámka! Keď sa spotrebič vypne hlavným vypínačom (A21), nastavenie automatického zapnutia, ak bolo pred tým aktivované, sa stratí. 8.7 Autom. vypnutie (pohotovostný režim) Je možné zmeniť automatické vypnutie tak, aby sa spotrebič vypol po 15 alebo 30 minútach alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách nepoužívania. Pre naprogramovanie automatického vypnutia postupujte na- sledovne: 1. Stlačte„ “ (B2) na vstup do menu. 2. Stláčajte (B10) alebo (B8), dokým sa na displeji (B) neobjaví „ AUTOMATICKÉ VYPNUTIE“ s aktuálnym výberom (15 alebo 30 minút, alebo 1, 2 alebo 3 hodiny). 3. Stláčajte na displeji„ “, až do výberu požadovanej hod- noty. 4. Stlačte„ “ pre návrat na domovskú stránku. Automatické vypnutie je týmto naprogramované. 8.8 Ohrievač šálok Pre ohriatie šálok pred prípravou kávy je možné aktivovať ohrie- vač šálok (A6) a naň položiť šálky. 1. Stlačte„ “ (B2) na vstup do menu; 2. Stláčajte (B10) alebo (B8), dokým sa na displeji (B) neobjaví„ OHRIEVAČ ŠÁLOK“. 3. Stlačte „ “ pre aktiváciu alebo vypnutie ohrievača šálok. 4. Stlačte„ “ pre návrat na domovskú stránku. 8.9 Úspora energie Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať režim pre úsporu energie. Keď je táto funkcia aktívna, znižuje spotrebu elektrickej energie v súlade s európskou legislatívou. Pre deaktiváciu alebo aktiváciu režimu„úspora energie“ postu- pujte nasledovne: 1. Stlačte„ “ (B2) pre vstup do menu; 2. Stláčajte (B10) alebo (B8), dokým sa na displeji (B) neobjaví„ ÚSPORA ENERGIE“. 3. Stlačte „ ” pre aktiváciu alebo vypnutie úspory energie. 4. Stlačte„ “ pre návrat na domovskú stránku. Na displeji sa vedľa času objaví príslušný symbol pre označenie, že funkcia bola aktivovaná. 8.10 Teplota kávy Ak si prajete zmeniť teplotu vody (nízka, stredná, vysoká, maxi- málna) použitej pri príprave kávy, postupujte nasledujúcim spô- sobom: 1. Stlačte„ ” (B2) pre vstup do menu; 2. Stláčajte (B10) alebo (B8), dokým sa na displeji (B) neobjaví„ TEPLOTA KÁVY“ spolu s aktuálnym výbe- rom (NÍZKA, STREDNÁ,VYSOKÁ, MAXIMÁLNA). 3. Stlačte„ ”, až kým sa nevyberie požadovaná teplota. 4. Stlačte„ “ pre návrat na domovskú stránku. Poznámka!
Strana: 8
362 Jemožnénastaviťodlišnúteplotuprekaždýprofil(pozrikapitolu „17. Uloženie vlastného profilu do pamäte“). 8.11 Tvrdosť vody Pokyny týkajúce sa nastavenia tvrdosti vody nájdete v kapitole „20. Programovanie tvrdosti vody“. 8.12 Výber jazyka Ak si prajete zmeniť jazyk na displeji (B), postupujte nasledujú- cim spôsobom: 1. Stlačte„ ” (B2) pre vstup do menu; 2. Stláčajte (B10) alebo (B8) , dokým sa na displeji neobjaví„ NASTAVENIE JAZYKA“. 3. Stlačte„ “ : stláčajte alebo , kým sa nezobrazí vlajka požadovaného jazyka, a zvoľte ju. 4. Stlačte„ ”dvakrátprenávratnadomovskústránku. 8.13 Zvukový signál Toutofunkciousaaktivujealebodeaktivujezvukovýsignál,ktorý spotrebič vydá pri každom stlačení ikon a pri zasunutí/vysunu- tí prvkov príslušenstva: Pre vypnutie alebo opätovnú aktiváciu zvukového signálu postupujte nasledovne: 1. Stlačte„ “ (B2) na vstup do menu; 2. Stláčajte (B10) alebo (B8), dokým sa na displeji (B) neobjaví„ ZVUKOVÝ SIGNÁL“. 3. Stlačte „ “ pre aktiváciu alebo vypnutie zvukového signálu. 4. Stlačte„ “ pre návrat na domovskú stránku. 8.14 Osvetlenie šálky Touto funkciou sa aktivuje alebo deaktivuje osvetlenie šálky. Svetielka sa zažnú pri každom výdaji kávových nápojov, nápojov s horúcim mliekom a pri každom preplachovaní. Pre vypnutie alebo aktiváciu tejto funkcie postupujte nasledovne: 1. Stlačte„ “ (B2) na vstup do menu. 2. Stláčajte (B10) alebo (B8), dokým sa na displeji (B) neobjaví„ OSVETLENIE ŠÁLKY“. 3. Stlačte „ “ pre aktiváciu alebo vypnutie osvetlenia šálky. 4. Stlačte„ “ pre návrat na domovskú stránku. 8.15 Pozadie Jemožnémeniťpozadiedisplejavášhospotrebičavybratímzo4, ktoré sú k dispozícii: „SHADED BLUE“, „STAINLESS STEEL“, „COF- FEE BROWN“,„DARK BLUE“. Postupujte nasledovne: 1. Stlačte„ “ (B2) na vstup do menu. 2. Stláčajte (B10) alebo (B8) , dokým sa na displeji (B) neobjaví„ POZADIE“. 3. Stlačte„ “: na displeji sa objavia disponibilné pozadia. 4. Vyberte si požadované pozadie stlačením na vybraté políč- ko: spotrebič sa vráti do menu nastavenia s novým vybra- tým pozadím. 5. Stlačte„ “ pre návrat na domovskú stránku. 8.16 Bluetooth S touto funkciou sa aktivuje alebo deaktivuje ochranný PIN pre spojenie zo zariadenia do spotrebiča. 1. Stlačte„ “ (B2) na vstup do menu. 2. Stláčajte (B10) alebo (B8) , dokým sa na displeji (B) neobjaví„ BLUETOOTH“. 3. Na vstup do funkcie stlačte„ “. 4. Aktivujte alebo deaktivujte ochranný PIN stlačením alebo . 5. Stlačte„ ”dvakrátprenávratnadomovskústránku. Prednastavený PIN spotrebiča je „0000“: odporúča sa nastaviť osobný PIN priamo z aplikácie. Poznámka! Výrobnéčíslospotrebiča,ktoréjemožnézobraziťvofunkcii„Blu- etooth“, vám umožní identifikovať spotrebič s istotou v momen- te, keď sa vytvára spojenie s aplikáciou. 8.17 Vyprázdnenie okruhu Pred obdobím nečinnosti, aby sa zabránilo vzniku ľadu v okru- hoch, alebo pred zanesením do servisného strediska odporúča- me vypustiť hydraulický okruh spotrebiča. Postupujte nasledovne: 1. Stlačte„ “ (B2) na vstup do menu. 2. Stláčajte (B10) alebo (B8), dokým sa na displeji (B) nezobrazí„ VYPRÁZDNENIE OKRUHU“. 3. Stlačte„ “. 4. "VYPRÁZDNITE NÁDOBU NA ZVYŠKY KÁVY A ODKVAPKÁ- VACIU MRIEŽKU": vytiahnite a vyprázdnite nádobku na zvyšky kávy (A10) a odkvapkávaciu mriežku (A14). Stlačte „ “. 5. „VLOŽTE NÁDOBKU NA ZVYŠKY KÁVY A ODKVAPKÁVACIU MRIEŽKU”:Vložte odkvapkávaciu mriežku spolu s nádobou na zvyšky kávy; 6. „UMIESTNITE 0,5 L NÁDOBU, STLAČTE OK PRE SPUSTENIE ODVÁPŇOVANIA”: pod vydávač kávy (A8) a pod vydávač horúcej vody Č6) umiestnite nádobu. Stlačte „ “ (obr. 8); Nebezpečenstvopopálenín! Spotrebič počas výdaja horúcej vody nenechávajte bez dozoru.
Strana: 9
363 7. „PREBIEHA PREPLACHO- VANIE, POČKAJTE PRO- SÍM”: spotrebič vykoná preplachovanie z vydáva- ča kávy. 8. „VYPRÁZDNITE NÁDRŽ NA VODU”: vytiahnite nádrž (A16) a úplne ju vyprázdnite, potom stlčte „ ”(obr. 10); 9. (ak je vložený filter) „ODOBERTE FILTER VODY”: z nádrže odoberte filter. Stlačte„ “; 10. „VLOŽTE NÁDRŽ NA VODU, NA POKRAČOVANIE STLAČTE OK”: vložte nádrž na vodu a stlačte„ ”(obr. 6); 11. „PREBIEHA VYPRÁZDNENIE HYDRAULICKÉHO OBVODU”: počkajte, kým stroj začne vyprázdňovanie. (pozor: z vydá- vačov vytečie horúca voda!). Počas vyprázdňovania okruhu sa môže postupne zvýšiť hlučnosť spotrebiča: je to normál- ne správanie. 12. „VYPRÁZDNIŤ ODKVAPKÁVACIU MRIEŽKU“: vytiahnite, vy- prázdnite a založte odkvapkávaciu misku, potom stlačte„ ”; 13. „VYPRÁZDŇOVANIEUKONČENÉ:STLAČTEOKNAVYPNUTIE”: stlačte„ ”. Spotrebič sa vypne. Poznámka! Pri nasledujúcom zapnutí si spotrebič vyžiada naplnenie obvo- du: postupujte podľa pokynov v bode 3 v odseku„5.4 Prvé uve- denie spotrebiča do prevádzky“. 8.18 Hodnoty z výroby Pomocou tejto funkcie sa obnovia hodnoty z výroby pre celú po- nuku (okrem jazyka, ktorý zostane aktuálne nastavený). Pre obnovenie hodnôt z výroby postupujte nasledovne: 1. Stlačte„ “ (B2) na vstup do menu. 2. Stláčajte (B10) alebo (B8) , dokým sa na displeji (B) nezobrazí„ HODNOTY Z VÝROBY“. Stlačte„ “. 3. Stlačte„ ÚPLNÝ RESET“, ak si prajete zmeniť nastave- nie všetkých profilov na originálne parametre. V opačnom prípade zvoľte požadovaný profil. 4. „OBNOVTE HODNOTY ZVÝROBY”: stlačte„ ” na po- tvrdenie (alebo „ ” na ponechanie nezmenených parametrov). 5. „NASTAVENÉ HODNOTY Z VÝROBY”: stlačte„ ” na potvrdenie a„ ”na návrat na domovskú stránku. 8.19 Štatistika Pomocou tejto funkcie sa zobrazia štatistické údaje spotrebiča. Pre ich zobrazenie postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Stlačte„ “ (B2) na vstup do menu; 2. Stláčajte (B10) alebo (B8) , dokým sa na displeji (B) neobjaví„ ŠTATISTIKA“. 3. Stlačte „ “: môžete si prezrieť všetky štatistické údaje stlačením alebo . 4. Stlačte„ “: spotrebič sa vráti na domovskú stránku. 9. PRÍPRAVA KÁVY 9.1 Voľba arómy kávy Na domovskej stránke vyberte požadovanú arómu stlačením „ ARÓMA“ (B6): (pozri„9.4 Príprava kávy po- užitím mletej kávy“) ARÓMAVEĽMI JEMNÁ AROMA LEGGERO ARÓMA STREDNÁ ARÓMAVÝRAZNÁ ARÓMAVEĽMIVÝRAZNÁ Osobné nastavenie (ak je naprogramované) / Štandard Po výdaji sa nastavenie arómy vráti na hodnotu . 9.2 Voľba množstva kávy Na domovskej stránke zvoľte požadované množstvo kávy v šálke stlačení„ MNOŽSTVO“ (B7): MNOŽSTVO SMALL MNOŽSTVO MEDIUM MNOŽSTVO LARGE MNOŽSTVO X-LARGE Osobné množstvo (ak je na- programované) / Štandard- né množstvo Po výdaji sa nastavenie množstva vráti na hodnotu . 10
Strana: 10
364 9.3 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy Pozor! Nepoužívajte karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho používanie. 1. Nasypte zrnkovú kávu do príslušného zásobníka (A3) (obr. 12). 2. Pod vydávač kávy (A8) umiestnite šálku. 3. Vydávač kávy znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálke (obr. 13): dosiahnete tak lepšiu penu. 4. Stláčajte (B10) alebo (B8), dokým sa nezobrazí požadovaná káva. 5. Potom na domovskej stránke vyberte požadovanú kávu: • ESPRESSO • DOPPIO+ • KÁVA • LONG • AMERICANO • 2X ESPRESSO 6. Príprava je spustená a na displeji (B) sa objaví obrázok zvoleného nápoja a progresívna lišta zobrazujúca priebeh prípravy. Poznámka: • Je možné pripraviť súčasne dve šálky kávy ESPRESSO stla- čením aj„2X “ počas prípravy 1 ESPRESSO (obrázok zo- stane zobrazený na niekoľko sekúnd na začiatku prípravy). • Kým spotrebič pripravuje kávu, výdaj je možné kedykoľvek zastaviť stlačením ktorejkoľvek ikony„ STOP“. • Pokiaľ si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí po do- končení výdaja stlačiť „ “: po dosiahnutí poža- dovaného množstva stlačte„ STOP. Podokončeníprípravyjespotrebičpripravenýpreďalšiepoužitie. Poznámka! • V priebehu použitia sa na displeji môžu zobraziť niektoré správy (NAPLŇTE NÁDRŽKU, VYPRÁZDNITE NÁDOBU NA ZVYŠKY KÁVY atď.) ktorých význam je uvedený v kapitole „24. Správy zobrazené na displeji“. • Horúcejšiu kávu dosiahnete postupujte spôsobom uvede- ným v odseku„9.6 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy“. • Pokiaľ káva vyteká len po kvapkách alebo je málo hustá či s malým > množstvom peny alebo je veľmi studená, preštudujte si pokyny uvedené v odseku „9.5 Nastavenie kávového mlynčeka“ a v kapitole„25. Riešenie problémov“. • Príprava každej kávy sa dá osobne nastaviť (pozri kapitoly „16. Osobné nastavenie nápojov“ a„17. Uloženie vlastného profilu do pamäte“). • Pokiaľjerežim„ÚsporaEnergie“aktívny,môžetrvaťniekoľ- ko sekúnd, než dôjde k výdaju prvej kávy. 9.4 Príprava kávy použitím mletej kávy Pozor! • Nikdy do spotrebiča nesypte mletú kávu, kým je spotrebič vypnutý,abystetakzabránilirozsypaniukávyvnútriazne- čisteniuspotrebiča.Spotrebičbysatýmtospôsobommohol poškodiť. • Nikdy nesypte viac ako 1 zarovnanú odmerku (C2), inak by mohlo dôjsť ku znečisteniu spotrebiča alebo k upchatiu násypky (A4). Poznámka! Aksapoužívakúpenánamletákáva,jemožnépripraviťibajednu kávu naraz. 1. Opakovanestlačte „ ARÓMA“(B6),kýmsanadispleji (B) nezobrazí„ ”(mletá). 2. Otvorte vrchnák násypky na mletú kávu (A2). 3. Ubezpečte sa, že násypka (A4) nie je upchaná, potom na- sypte zarovnanú odmerku mletej kávy (obr. 14). 4. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (A8) (obr. 13). 5. Na domovskej stránke zvoľte požadovanú kávu (ESPRESSO, KÁVA, LONG, AMERICANO); 6. Príprava je spustená a na displeji sa objaví obrázok zvo- leného nápoja a progresívna lišta zobrazujúca priebeh prípravy. Poznámka! • Kým spotrebič pripravuje kávu, výdaj je možné kedykoľvek zastaviť stlačením ktorejkoľvek ikony„ STOP“. • Pokiaľ si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí po do- končení výdaja stlačiť „ “: po dosiahnutí poža- dovaného množstva stlačte„ „. Podokončeníprípravyjespotrebičpripravenýpreďalšiepoužitie. Pozor! PrípravakávyLONG : Vpoloviciprípravysaobjavíspráva„NASYPTEMLETÚ KÁVU,MA- XIMÁLNE JEDNU ODMERKU”. Potom nasypte zarovnanú odmer- ku mletej kávy a stlačte„ “ . Poznámka! • V priebehu použitia sa na displeji môžu zobraziť niektoré správy (NAPLŇTE NÁDRŽKU, VYPRÁZDNITE NÁDOBU NA ZVYŠKY KÁVY atď.) ktorých význam je uvedený v kapitole „24. Správy zobrazené na displeji“. • Horúcejšiu kávu dosiahnete postupujte spôsobom uvede- ným v odseku„9.6 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy“. • Pokiaľjerežim„ÚsporaEnergie“aktívny,môžetrvaťniekoľ- ko sekúnd, než dôjde k výdaju prvej kávy.
Strana: 11
365 9.5 Nastavenie kávového mlynčeka Mlynček na kávu nie je treba regulovať, aspoň spočiatku, preto- žebolvýrobcomnastavenýtak,abybolodosiahnutésprávnevy- dávanie kávy.. Pokiaľ však po príprave prvých káv dochádza k nepríliš hmotné- muvýdajusmalýmmnožstvompeny,aleboprílišpomalémuvý- daju kávy (po kvapkách), je treba výdaj kávy upraviť pomocou gombíka určeného na reguláciu stupňa pomletia (A5 - obr. 11). Poznámka! Regulačný gombík je možné otočiť, len kým je kávový mlynček v chode, počas začiatočnej fázy prípravy kávových nápojov. Ak káva vyteká pomaly alebo nevyteká vôbec, otočte o jedno cvaknutie v smere otáčania hodinových ručičiek smerom k číslu 7. Naopak,prezískaniehustejšejkávyapre zlepšenie vzhľadu peny otočte o jedno cvaknutie doľava smerom k číslu 1 (nie viac ako o jedno cvaknu- tie naraz, pretože ináč by káva mohla vychádzať po kvapkách). Efekttejtoúpravysaprejavíažpovýdajinajmenej2kávzasebou Aksapotejtoúpravenedosiahnepožadovanéhovýsledku,jepo- trebné zopakovať úpravu otáčaním gombíka vždy o jedno cvak- nutie. 9.6 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom: • vykonajte preplachovanie vybratím funkcie„Preplachovanie“ vmenunastavenia(odstavec„8.1Preplachovanie “), • nahrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda, pozri kapitolu„12.Výdaj horúcej vody“), • zvýšteteplotukávyvmenuprogramovania (odstavec„8.10 Teplota kávy “). 10. PRÍPRAVA HORÚCICH NÁPOJOV S MLIEKOM Poznámka! Aby sa zabránilo dosiahnutiu málo napeneného mlieka alebo veľkých bublín, vždy vyčistite veko nádržky na mlieko (D2) a trysku horúcej vody (A9) podľa opisu v odsekoch„10.4 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití“,„18.10 Čistenie nádržky na mlieko“ a„18.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary“. 10.1 Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko 1. Odoberte veko (D2) (obr. 15). 2. Naplňte nádržku na mlieko (D3) potrebným množstvom mlieka, neprevyšujúc hladinu po rysku MAX vytlačenú na nádobke (obr. 16). Nezabudnite, že každá čiarka vytlačená naboku nádržky približne zodpovedá 100 ml mlieka. Poznámka! • Pre dosiahnutie hustejšej a rovnomernejšej peny použite celkom odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko s teplo- tou, ktorú má v chladničke (cca 5° C). • Ak je aktívny režim„Úspora energie“, výdaj nápoja si môže vyžiadať niekoľko sekúnd. 3. Uistite sa, že hadička na nasávanie mlieka (D4) je starostli- vozasunutádopríslušnéhomiestanaspodkuvekanádržky na mlieko (obr. 17). 4. Nasaďte naspäť veko na nádržku na mlieko. 5. Aksanachádza,vytiahnitevydávačhorúcejvody/pary(C6) stlačením uvoľňovacieho tlačidla (C7) (obr. 18). 6. Zatlačte nádržku na mlieko (D) na trysku (A9) až na doraz (obr. 19): spotrebič vydá signálny tón (ak je funkcia zvuko- vého signálu aktívna). 7. Umiestnitedostatočneveľkúšálkupodústiavydávačakávy (A8) a pod hadičku vydávača napeneného mlieka (D5), regulujúc dĺžku hadičky výdaja mlieka tak, že ju priblížite k šálke jednoduchým potiahnutím smerom dole (obr. 20). 8. Dodržujte pokyny uvedené pre každú špecifickú funkciu. 10.2 Regulácia množstva peny Otáčaním gombíka regulácie peny (D1) sa volí množstvo peny v mlieku, ktorá bude vydaná počas prípravy mliečnych nápojov. Poloha gombíka Opis Odporúča sa pre... ŽIADNA PENA HORÚCE MLIEKO (nenapene- né) /CAFFELATTE MINIMÁLNA PENA LATTE MACCHIATO/ FLATWHITE MAXIMÁLNA PENA CAPPUCCINO/ CAPPUCCI- NO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / HO- RÚCE MLIEKO (napenené) 10.3 Automatická príprava nápojov s mliekom 1. Naplňteazasuňtenádržkunamlieko (D)akojetouvedené na predchádzajúcom obrázku. 2. Na domovskej stránke vyberte požadovaný nápoj: • CAPPUCCINO • LATTE MACCHIATO • CAFFELATTE • HORÚCE MLIEKO • CAPPUCCINO+ • ESPRESSO MACCHIATO • FLATWHITE • CAPPUCCINO MIX 3. Na displeji (B) spotrebič odporúča otočiť gombíkom regu- lácie peny (D1) na základe peny, ktorú predpokladá origi- nálny recept: potom otočte gombíkom nachádzajúcim sa
Strana: 12
366 na veku nádržky na mlieko (D2) a potvrďte voľbu stlačením „ “. 4. Po niekoľkých sekundách spotrebič automaticky začne prí- pravu a na displeji sa objaví obrázok zvoleného nápoja a progresívna lišta zobrazujúca priebeh prípravy. Poznámka:všeobecnéinformácieprevšetky prípravysmliekom • „ “: stlačte, ak chcete úplne prerušiť prípravu a vrá- tiť sa na domovskú stránku. • „ “: stlačte na prerušenie výdaja mlieka alebo kávy a prejdite k nasledujúcemu výdaju (ak ho plánujete) na dokončenie nápoja. • Ak chcete po dokončení výdaja zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí stlačiť„ EXTRA”. • Príprava každého nápoja s mliekom sa dá osobne nastaviť (pozri kapitoly „16. Osobné nastavenie nápojov O“ a„17. Uloženie vlastného profilu do pamäte“). • Nenechávajte nádržku s mliekom príliš dlho vonku z chlad- ničky:čímviacsazvyšujeteplotamlieka(5°Cideálna),tým viac sa zhoršuje kvalita peny. Podokončeníprípravyjespotrebičpripravenýpreďalšiepoužitie. 10.4 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití Pozor!Nebezpečenstvopopálenín Počas čistenia vnútorného vedenia nádržky na mlieko z hadičky vydávača napeneného mlieka (D5) vyteká trochu horúcej vody a pary. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou. Po každom použití funkcií mlieka sa zobrazí požiadavka„OTOČTE GOMBÍK NA <CLEAN> PRE SPUSTENIE ČISTENIA“ a je potrebné vykonať čistenie veka napeňovača mlieka 1. Ponechajte nádržku na mlieko (D) zasunutú v spotrebiči (nie je potrebné vyprázdniť nádržku na mlieko). 2. Umiestnite šálku alebo inú nádobu pod hadičku vydávača napeneného mlieka (obr. 20). 3. Otočtegombíknareguláciupeny(D1)na„CLEAN“(obr.21): nadispleji(B)sazobrazí „PREBIEHAČISTENIENÁDRŽKYNA MLIEKO, NÁDOBA POD VYDÁVAČ MLIEKA“ (obr. 22) spolu s lištou priebehu čistenia. Čistenie sa preruší automaticky. 4. Nastavte gombík regulácie peny na jednu z volieb typu peny. 5. Odstráňte nádržku na mlieko a vyčistite trysku pary (A9) pomocou špongie (obr.23). Poznámka! • Pokiaľ je potrebné pripraviť viac šálok nápojov s mliekom, pokračujtevčistenínádržkynamliekopoposlednejprípra- ve. Na pokračovanie ďalšou prípravou po zobrazení hláse- nia ohľadom funkcie CLEAN stlačte„ “. • Ak sa čistenie nevykoná, na displeji sa objaví symbol na pripomenutie, že je potrebné vykonať čistenie nádržky na mlieko. • Nádržka so zvyšným mliekom sa môže uchovávať v chladničke. • V niektorých prípadoch pre vykonanie čistenia je nutné počkať, kým sa spotrebič nezohreje. 11. FUNKCIA ČAJ Pozor!Nebezpečenstvopopálenín. Spotrebič počas výdaja horúcej vody nenechávajte bez dozoru. 1. Skontrolujte, či vydávač horúcej vody/pary (C6) je správne pripevnený k tryske horúcej vody/pary (A9). 2. Do šálky vložte vrecko čaju a šálku položte pod vydávač (čo najbližšie, aby sa zabránilo vystreknutiu). 3. Na domovskej stránke vyberte„ FUNKCIA ČAJ”. 4. „HORÚCAVODA PRE”; zvoľte: - požadované množstvo stlačením (obr. 24), - požadovanú teploty vody výberom z možných čajov: každému čaju (biely, zelený, oolong, čierny) zodpovedá konkrétna teplota vydávanej vody (obr. 25). 5. Po výbere nápoja sa na displeji (B) objaví príslušný obrázok a progresívna lišta zobrazujúca priebeh prípravy. 6. Spotrebičvydázvolenémnožstvohorúcejvodyapotomau- tomaticky výdaj preruší. Pre ručné prerušenie výdaja stlač- te„ ”. Poznámka! • Ak je aktívny režim„Úspora energie“, výdaj horúcej vody si vyžiada niekoľko sekúnd. • Množstvo horúcej vody v šálke sa dá nastaviť podľa vlast- ných požiadaviek (pozri kapitoly „16. Osobné nastavenie nápojov O“ a„17. Uloženie vlastného profilu do pamäte“). • Vydávanie môžete kedykoľvek prerušiť stlačením „ ”; • Pokiaľ si prajete zvýšiť množstvo vody v šálke, stačí po do- končenívýdajastlačiť „ EXTRA“:podosiahnutípožado- vaného množstva stlačte„ ”. 12. VÝDAJ HORÚCEJ VODY Pozor!Nebezpečenstvopopálenín. Spotrebič počas výdaja horúcej vody nenechávajte bez dozoru. 1. Skontrolujte, či vydávač horúcej vody/pary (C6) je správne pripevnený k tryske horúcej vody/pary (A9). 2. Umiestnite pod vydávač nádobu (čo najbližšie, aby nedo- chádzalo k rozstrekovaniu vody).
Strana: 13
367 3. Na domovskej stránke vyberte„ HORÚCA VODA”. Na displeji (B) sa objaví príslušný obrázok a progresívna lišta zobrazujúca priebeh prípravy. 4. Spotrebič vydá horúcu vodu a potom automaticky výdaj preruší. Pre ručné prerušenie výdaja horúcej vody stlačte„ “ . Poznámka! • Ak je aktívny režim„Úspora energie“, výdaj horúcej vody si vyžiada niekoľko sekúnd. • Príprava horúcej vody sa dá osobne nastaviť (pozri kapitoly „16.Osobnénastavenienápojov“a„17.Uloženievlastného profilu do pamäte“). 13. VÝDAJ PARY Pozor!Nebezpečenstvopopálenín. Spotrebič počas výdaja pary nenechávajte bez dozoru. 1. Skontrolujte, či vydávač horúcej vody/pary (C6) je správne pripevnený k tryske horúcej vody/pary (A9). 2. Nádobu naplňte kvapalinou, ktorá sa má zohriať alebo na- peňte a ponorte vydávač horúcej vody/pary do kvapaliny. 3. Na domovskej stránke vyberte „ PARA”. Na displeji (B) sa objaví príslušný obrázok a progresívna lišta zobra- zujúca priebeh prípravy a po niekoľkých sekundách z vy- dávača horúcej vody/pary vychádza para, ktorá zohrieva kvapalinu. 4. Podosiahnutípožadovanej teplotyalebohladinypenypre- rušte výdaj pary stlačením„ ”. Pozor! Výdajparyvždypreruštepredvytiahnutímnádobyskvapalinou, aby ste zabránili popáleninám spôsobeným postriekaním. Poznámka! Ak je aktívny režim„Úspora energie“, výdaj pary si môže vyžia- dať niekoľko sekúnd. 13.1 Odporúčania pre použitie pary na napenenie mlieka • Privýbererozmerovnádobybertedoúvahy,žeobjemteku- tiny sa zvýši 2 alebo 3-násobne. • Pre dosiahnutie hustejšej a bohatšej peny použite úplne odtučnenémliekoalebopolotučnémliekosteplotou,ktorú má v chladničke (cca 5 °C). • Aby ste dosiahli krémovitejšiu penu, otáčajte nádržku po- malými pohybmi smerom dohora. • Aby sa vyhlo nedostatočne napenenému mlieku alebo mlieku s obsahom veľkých bublín, vyčistite vždy vydávač (C6) podľa opisu v nasledujúcom odseku. 13.2 Čistenie vydávača horúcej vody/pary po použití Čistite vydávač horúcej vody/pary (C6) po každom použití, vy- hnete sa tak ukladaniu zvyškov mlieka vo vnútri alebo jeho upchaniu. 1. Pod vydávač horúcej vody/pary položte nádobu a nechaj- te vytiecť trochu vody (pozri kapitolu „12. Výdaj horúcej vody“). Potom prerušte výdaj horúcej vody stlačením „ “. 2. Počkajte niekoľko minút, kým vydávač horúcej vody/pary nevychladne; potom ho vytiahnite (obr. 18) stlačením uvoľňovacieho tlačidla (C7). Jednou rukou držte vydávač a druhou otočte a potiahnite napeňovač mlieka smerom nadol (obr. 26). 3. Potiahnite aj trysku pary jej vytiahnutím smerom nadol (obr. 27). 4. Skontrolujte,čiotvortryskyniejeupchatý.Vprípadepotre- by ho vyčistite pomocou špendlíka. 5. Starostlivo umyte prvky vydávača špongiou a vlažnou vodou. 6. Vložte trysku a napeňovač mlieka uložte na trysku posunu- tím smerom nahor a otočením až do uchytenia. 14. PRÍPRAVA HORÚCEJ ČOKOLÁDY Na domovskej stránky zvoľte ČOKOLÁDA a postupujte na- sledujúcim spôsobom: 1. „VYBERTE ŠÁLKY A HUSTOTU (FÁZA 1 Z 5)“: zatlačením šípok vyberte, či sa má pripraviť 1 šálka ( ) alebo 2 šálky ( ) a požadovanú hustotu (min= ; max = ), potom stlačte„ “ na potvrdenie výberu a prejdite k nasledujúcej fáze (alebo stlačte„ BACK“ pre ná- vrat na predchádzajúce zobrazenie). 2. „DO DŽBÁNU VLOŽTE ZMIEŠAVAČ ČOKO (FÁZA 2 Z 5)“: nad- vihnite vrchnák džbánu (E1) (obr. 28), zatlačte uvoľňovací jazdec (E6) a vytiahnite lievik džbánu (E2) (obr. 28). Uistite sa,čihadičkanavydávaniepary(E3) azmiešavaččoko(E4) sú založené (obr. 29), potom založte násypku zloženú do džbánu (obr. 30). 3. Stlačte „ ” na prechod do nasledujúcej fázy (alebo stlačte „ BACK” pre návrat na predchádzajúce zobrazenie). 4. „NALEJTE MLIEKO ALEBOVODU DO POŽADOVANEJ ÚROVNE (FÁZA 3 Z 5)“ (obr. 31): pre prípravu jednej šálky čokolády
Strana: 14
368 nalejtedolievikamliekosteplotouzchladničky(alebočer- stvúvodu)ažpohladinu .Ak,naopak,chcetepripraviť 2šálkyalebo„džbán“čokolády,nalejtemlieko(alebovodu) až po hladinu . Po naliatí mlieka (alebo vody) stlačte „ ” (alebo stlačte „ BACK” pre návrat na predchádzajúce zobrazenie). 5. „PRIDAJTE ČOKOLÁDU V PRÁŠKU Z NÁSYPKY (FÁZA 4 Z 5)“ (obr. 32): na prípravu šálky čokolády pridajte dve odmer- ky (C2) (25 g) prípravku na horúcu čokoládu. Pre prípravu dvoch šálok alebo džbánu horúcej čokolády pridajte 4 od- merkyprípravkuprehorúcučokoládu.Ponasypanípríprav- ku stlačte„ ”(alebo stlačte „ BACK”pre návrat na predchádzajúce zobrazenie). Pozor! Uistite sa, či otvor lievika označený na obr. 33 je vyčistený. Poznámka! • Mlieko sa naleje, keď lievik s hadičkou na vydávanie pary a zmiešavačom sú už založené a nesmie prekročiť hladi- nu označenú na kanvici; podľa osobnej chuti zvýšte alebo znížte množstvo prípravku pre horúcu čokoládu. • V prípade, ak sa namiesto mlieka použije voda, dodržiavaj- te tie isté pokyny uvedené pre mlieko. • Na správnu prípravu horúcej čokolády nalejte do násypky najprvmlieko(alebovodu)apotomprípravokalebokakao. 34 35 6. „ZATVORTE VEKO A VLOŽTE DŽBÁN, STLAČTE OK NA SPUS- TENIE”: Znovu zatvorte veko (obr. 34) a uchyťte kanvicu k tryskepotlačenímnadoraz(obr.35):spotrebičvydásignál- ny tón (ak je funkcia zvukového signálu aktívna); 7. Stlačte „ “ pre spustenie funkcie: spotrebič začne miešať prípravok a následne vydá paru na zohrievanie. Poznámka! • Ak práškový prípravok pre horúcu čokoládu neobsahuje zahusťovadlo, regulovaním hustoty nebudete vidieť žiadny rozdiel. • Ak chcete prerušiť prípravu čokolády, stlačte„ “. Po dokončení prípravy sa spotrebič pripraví na ďalšie použitie. Čo- koláda je pripravená na naliatie do šálky. Nebezpečenstvopopálenín! • Počas prípravy čokolády sa džbán a veko veľmi zohrejú: na vytiahnutie džbánu a naliatie čokolády používajte iba jeho rukoväť. • Počas prípravy čokolády je bežné, že z otvorov veka kanvice čokolády uniká para. • Jebežné,že,zdôvoduzohrievaniamlieka,budúvnútrikan- vice škvrny od postriekania mliekom. • Množstvo čokolády v šálke sa mení na základe zvolenej hustoty: ak si zvolíte vysokú hustotu, množstvo bude men- šie v porovnaní s prípravou s nižšou hustotou. 15. PRÍPRAVA STUDENÝCH NÁPOJOV 15.1 Príprava studenej kávy Na domovskej stránke zvoľte„ STUDENÁ KÁVA" a postu- pujte nasledujúcim spôsobom: 1a. Pri použití zrnkovej kávy: „VYBERTE ARÓMU (FÁZA 1 ZO 7)“ (obr. 36): vyberte požadovanú arómu kávy (pre optimálny výsledok odporúčame zvoliť „ARÓMA EXTRA SILNÁ“). 1b. Pri použití mletej kávy: Opakovane stlačte „ ARÓMA“ (B6) , kým sa na displeji (B) nezobrazí „ ” (mletá). 2. Stlačte„ “(alebostlačte„ BACK“prenávratna predchádzajúce zobrazenie). 3. „VYBERTE VEĽKOSŤ ŠÁLKY A MNOŽSTVO PENY (FÁZA 2 Z 7)”(obr. 37): vyberte množstvo tekutiny v šálke („malá”o „veľká”) a množstvo peny ( min, med, extra): pomocou šípok umiestnených nižšie. Potom stlačte „ ”(alebo stlačte „ BACK”pre návrat na pred- chádzajúce zobrazenie). Poznámka! Pri použití zomletej kávy je možné pripraviť iba malú šálku kávy. 36 37 AROMA
Strana: 15
369 4. „VLOŽTEVZDUCHOVÝ ZMIEŠAVAČ DO DŽBÁNU (FÁZA 3 Z 7)“ (obr. 38): nadvihnite veko džbánu (E1) (obr. 38), zatlačte uvoľňovací jazdec (E6) a vytiahnite násypku džbánu (E2) (obr. 38). Uistite sa že vzduchový zmiešavač (E7) je založe- ný a zloženú násypku založte na džbánu (obr. 39). Poznámka! • Aby bol nápoj správne pripravený, skontrolujte, že nie je zapojená hadička na výdaj pary (E3). • Nikdy nevkladajte kryt „Džbánu mix) na trysku (A9) bez džbánu (E5), pretože priamy kontakt s pohybujúcim sa zmiešavačom môže byť nebezpečný. 38 39 5. Stlač „ ” na prechod do nasledujúcej fázy (alebo stlačte „ BACK” pre návrat na predchádzajúce zobrazenie). 6. „VLOŽTE 9 (alebo 18) KOCIEK ĽADU A CUKOR (FÁZA 4 Z 7)„ (obr.40):vložtekockyľadupripravenévdodanejforme(C9) a cukor v množstve vhodnom na prípravu„malého" alebo veľkého" nápoja, potom stlačte„ ” (alebo stlačte „ BACK”pre návrat na predchádzajúce zobrazenie). 40 41 7. POLOŽTEDŽBÁNPODVYDÁVAČKÁVY(FÁZA5Z7)“(obr.41): nadvihnite vydávač kávy (A8) a džbán umiestnite tak, aby káva vytekala priamo do džbánu (E): stlačte„ “ na spustenie funkcie. 8. Začne sa vydávanie kávy (obr. 42). Na displeji sa zobrazí „VYDÁVANIE ESPRESSA, ARÓMA EXTRA SILNÁ" a lišta zo- brazujúca priebeh. Vydávanie sa preruší automaticky. Na ručné prerušenie prípravy stlačte„ “. 42 43 9. „ZATVORTE VEKO A VLOŽTE DŽBÁN, STLAČTE OK NA SPUS- TENIE” (obr. 43). Vytiahnite džbán (E), zatvorte veko (E1) a zaistite džbán zatlačením na trysku (A9). Na spustenie funkcie stlačte „ ”: spotrebič začne miešať kávu a ľad a na displeji (B) sa zobrazí "STUDENÁ KÁVA" lišta zobra- zujúca priebeh prípravy. Vydávanie sa preruší automaticky: Na displeji sa zobrazí „POKRAČOVAŤ V MIEŠANÍ?”: stláčajte "ÁNO" do dosiahnutia požadovaného množstva peny a/alebo do úplného roztopenia zvyškov ľadu, potom stlačte„ ”. V miešaní je možné pokračovať 2 razy, maximálne po dobu asi 1 minúty- Poznámka! Miešanie je možné kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla „ ”a potvrdením„ÁNO“ pri otázke„PRERUŠIŤ MIEŠA- NIE?“. Ak zvolíte„NIE“, miešanie bude pokračovať. Po dokončení prípravy sa spotrebič pripraví na ďalšie použitie. Stu- denákávajepripravenánavyliatiedodžbánu. RECEPT NA OPTIMÁLNYVÝSLEDOK: • ĽAD: vložte 9 kociek (45gr) na jednu šálku alebo 18 kociek (90g) na 2 šálky. Odporúčame používanie dodanej nádržky (C9), ktorá poskytuje kocky optimálnej veľkosti. • KÁVA:používajtekávusdostatočnýmpomeromrobustyza účelom získania bohatej peny. • CUKOR: na jednu šálku kávy použite jednu lyžičku cukru. Odporúčame používanie kryštálového cukru. 15.2 Príprava peny na studenom mlieku Na domovskej stránke zvoľte„ PENA NA MLIEKU“ a po- stupujte nasledujúcim spôsobom: 1. „VYBERTE VEĽKOSŤ ŠÁLKY A MNOŽSTVO PENY (FÁZA 1 ZO 4)”(obr. 37): vyberte množstvo tekutiny v šálke („malá”o
Strana: 16
370 „veľká”) a množstvo peny ( min, med, extra): potom stlačte„ ”(alebostlačte„ BACK” pre návrat na domovskú stránku). 2. „VLOŽTEVZDUCHOVÝ ZMIEŠAVAČ DO DŽBÁNU (FÁZA 2 Z 7)“ (obr. 39): nadvihnite veko džbánu (E1) (obr. 38), zatlačte uvoľňovací jazdec (E6) a vytiahnite násypku džbánu (E2) (obr. 38). Uistite sa že vzduchový zmiešavač (E7) je založe- ný a zloženú násypku založte na džbánu (obr. 39). 3. Stlačte„ ”napre- chod do nasledujúcej fázy (aalebo stlačte „ BACK” pre návrat na predchádza- júce zobrazenie). 4. „NALEJTE MLIEKO PO PO- ŽADOVANÚÚROVEŇ(FÁZA 3 ZO 4)” (obr. 44): nalejte studené mlieko v množ- stve vhodnom na prípravu vybraného objemu (malá šálka má 100ml, veľká šálka má 200 ml), potom stlačte „ ” (alebo stlačte „ BACK” pre návrat na predchádzajúce zobrazenie). 5. „ZATVORTE VEKO A VLOŽTE DŽBÁN, STLAČTE OK NA SPUSTENIE”: zatvorte veko (E1) a zaistite džbán zatlačením na trysku (A9). 6. Stlačte„ ”: spustí sa zmiešavač a na displeji (B) sa zobrazí „PENA STUDENÉHO MLIEKA” a lišta zobrazujúca priebeh prípravy. Vydávanie sa preruší automaticky. Poznámka! • Prípravu je možné kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla„ ”a potvrdením "ÁNO". • Po dokončení prípravy sa na displeji zobrazí "POKRAČOVAŤ V MIEŠANÍ?": stláčajte "ÁNO" až do dosiahnutia požadova- nej peny, potom stlačte„ ”.V miešaní je možné pokračovať 2 razy, maximálne po dobu asi 1 minúty. Ak ste spokojní s pripravenou penou, stlačte„NIE“. 16. OSOBNÉ NASTAVENIE NÁPOJOV Arómu(prenápoje,kdejeuvedená)adĺžkunápojov(okremstu- denej kávy a studeného mlieka) môžete osobne nastaviť. 1. Uistite sa, že je aktívny ten profil, pre ktorý chcete perso- nalizovať nápoj: pri každom zo 6 profilov je možné zvoliť nápoje„MY“ (moje). 2. Na domovskej stránke stlačte (B1). 3. Vyberte nápoj, ktorý chcete osobne nastaviť, a vstúpte do zobrazenia osobného nastavenia. Príslušné doplnky musia byť založené. 4. (iba kávové nápoje) „ZVOĽTE ARÓMU KÁVY“: Vyberte po- žadovanú arómu stlačením alebo a stlačte „ “. 5. „OSOBNÉ NASTAVENIE MNOŽSTVA KÁVY (ALEBO VODY), STLAČTESTOPPREULOŽENIE“:Prípravasazačneaspotrebič navrhne obrazovku osobného nastavenia dĺžky zobrazenú vertikálnou lištou. Hviezdička vedľa lišty predstavuje aktu- álne nastavenú dĺžku. 6. Keď dĺžka dosiahne minimálne naprogramovateľné množ- stvo, na displeji sa objaví„ “. 7. Stlačte„ “,keďsavšálkedosiahnepožadované množstvo. 8. „CHCETE ULOŽIŤ NOVÉ HODNOTY?“: Stlačte „ÁNO“ alebo „NIE“. Spotrebičpotvrdí,čihodnotyboliuloženéalebonie(podľapred- chádzajúceho výberu): stlačte„ “. Spotrebič sa vráti na domovskú stránku. Poznámka! • Mliečne nápoje: do pamäte sa uloží aróma kávy a následne sa uložia do pamäte jednotlivo množstvá mlieka a kávy. • Americano: do pamäte sa uloží aróma kávy a následne sa uložia do pamäte jednotlivo množstvá kávy a horúcej vody. • Horúca voda: spotrebič vydá horúcu vodu: stlačte „ “ na uloženie požadovaného množstva do pamäte. • Je možné osobne nastaviť nápoje aj pripojením k DeLonghi Coffee Link App. • Návrat z programovania je možný stlačením „ “: hodnoty nebudú uložené. Tabuľka s množstvom nápojov Nápoj Štandardné množstvo Naprogramova- teľné množstvo ESPRESSO 40 ml 20-80 ml LONG 160 ml 115-250 ml KÁVA 180 ml 100-240 ml DOPPIO+ 120 ml 80-180 ml AMERICANO 150 ml 70-480 ml ČAJ 150 ml 30-420 ml HORÚCA VODA 250 ml 20-420 ml 44
Strana: 17
371 17. ULOŽENIE VLASTNÉHO PROFILU DO PAMÄTE S týmto spotrebičom je možné uložiť do pamäte 6 rôznych profi- lov, každý z nich je spojený s odlišnou ikonou. PrekaždýprofilusúvpamätiuloženéosobnénastaveniaARÓMY a MNOŽSTVA nápojov „MY“ (pozri časť „16. Osobné nastavenie nápojov “) a poradie zobrazenia všetkých nápojov na zá- klade frekvencie výberu. Na výber alebo vstup do profilu stlačte v aktuálne používanom profile (B11) a stláčajte (B10) alebo (B8) až do zobra- zenia požadovaného profilu a ten stlačte. Poznámka! • Profil„ HOSŤ“:vybratímtohoprofilujemožnévydaťná- poje s nastaveniami z výroby. Funkcia nie je aktívna. • JemožnépremenovaťvlastnýprofilpripojenímkDeLonghi Coffee Link App. Pri osobnom nastavení ikony profilu postupujte takto: 1. Vyberte profil (B11). 2. Vyberte„Osobné nastavenia“. 3. Stláčajte (B10) alebo (B8), dokým sa na displeji (B) nezobrazí požadovaná ikona. Zvoľte ju. 4. Výber potvrďte pomocou„ “ a spotrebič sa vráti na domovskú stránku. 18. ČISTENIE 18.1 Čistenie spotrebiča Nasledujúce časti spotrebiča je treba pravidelne čistiť: - - vnútorný obvod spotrebiča, - - nádobu na zvyšky kávy (A10), - - odkvapkávaciu mriežku (A14), - - nádržku na vodu (A16), - - ústia vydávača kávy (A8), - - násypku na vsypanie mletej kávy (A4), - - vylúhovač (A19), prístupný po otvorení servisných dvierok (A18), - - nádržku na mlieko (D), - - džbán mix (E), - - trysku horúcej vody/pary (A9), - - ovládací panel (B). Pozor! • Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky, ani alkohol. Pri plnoautomatických spotrebičochDe’Longhiniejepotrebnépoužívaťnačistenie spotrebiča chemické prísady. • Žiadnačasťspotrebičasanesmieumývaťvumývačkeriadu, okrem nádržky na mlieko (D) a kanvice mix.. • Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usa- denín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškrabaniu kovového alebo plastového povrchu. 18.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča Pri obdobiach nečinnosti dlhších ako 3-4 dni silno odporúčame pred použitím spotrebiča ho najprv zapnúť a vypustiť: 1. 2 - 3 preplachovania vybratím funkcie „Preplachovanie” (odsek„8.1 Preplachovanie “; 2. horúcou vodou, na niekoľko sekúnd (kapitola „12. Výdaj horúcej vody“). Poznámka! Je bežné, keď sa po vykonaní takéhoto čistenia v nádobe na zvy- šky kávy (A10) nachádza voda. 18.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy Keď sa na displeji (B) objaví„VYPRÁZDNITE NÁDOBU NA ZVY- ŠKY KÁVY“, je potrebné ju vyprázdniť a vyčistiť. Kým sa nádoba nazvyškykávy(A10)nevyčistí,spotrebičnemôžepripraviťkávu. Spotrebič signalizuje potrebu vyprázdniť nádobu, aj keď nie je plná, v prípade, ak ubehlo 72 hodín od prvej vykonanej prípravy (aby sa výpočet 72 hodín vykonal správne, spotrebič sa nikdy nesmie vypnúť hlavným vypínačom). Pozor!Nebezpečenstvopopálenín Ak sa pripravuje niekoľko káv cappuccino naraz, kovová tácka na odkladanie šálok (A11)sa zahrieva. Počkať, kým vychladne a potom ju uchytiť len za prednú časť. Na vykonanie čistenia (pri zapnutom spotrebiči): 1. Vytiahnite odkvapkávaciu mriežku (A14) (obr. 45), vyprázdnite ju a vyčistite. 2. Vyprázdnite a starostlivo vyčistite nádobu na zvy- šky kávy (A10), dbajte na to, aby ste odstránili usadeniny na dne: na túto operáciu použite šte- tec so špachtľou (C5) vo vybavení. 3. Pozor! Pri vybratí odkvapkávacej mriežky je nutné vždy vyprázdniť aj nádobu na zvyšky kávy, aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upchá zvyškami použitej kávy 45
Strana: 18
372 18.4 Čistenie odkvapkávacej mriežky Pozor! Odkvapkávacia mriežka (A14) je vybavená plávajúcim indikáto- rom (A12) (červenej farby), ktorý označuje hladinu vody (obr. 46). Skôr ako tento indikátor bude prečnievať z tácky na odkla- daniešálok(A11),jepotrebnévyprázdniťavyčistiťnádobu,inak by voda mohla pretiecť a poškodiť prístroj, oporný pult alebo okolitý priestor. Pri vynímaní odkvapkávacej mriežky postupujte takto: 1. Vyberte odkvapkávaciu mriežku a nádobu na zvy- šky kávy (A10) (obr. 45). 2. Vyprázdnite odkvapkáva- ciu mriežku a nádobu na zvyšky kávy a umyte ich. 3. Vložtespäťodkvapkávaciu mriežku spolu s nádobou na zvyšky kávy. 18.5 Čistenie vnútra spotrebiča Nebezpečenstvoúrazuelektrickýmprúdom! Pred akýmkoľvek čistením vnútorných častí spotrebiča musí byť spotrebičvypnutý(pozri„7.Vypnutiespotrebiča“)aodpojenýod elektrickej siete. Spotrebič nikdy neponárajte do vody. 1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) skontrolujte, či vnútro spotrebiča (prí- stupné po vybratí odkvap- kávacej mriežky (A14). 2. V prípade potreby od- stráňte usadeniny kávy pomocou štetca vo výbave (C5) a špongie. 3. Všetky zvyšky povysávajte vysávačom (obr. 47). 18.6 Čistenie nádržky na vodu 1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) a po každej výmene zmäkčovacieho filtra (C4) (pokiaľ je vo vybavení) vyčistite nádržku na vodu (A16) vlhkou handričkou a malým množ- stvom jemného čistiaceho prostriedku. Pred naplnením a vložením nádržku riadne opláchnite. 2. Vytiahnite filter (ak je vo vybavení) a opláchnite ho pod tečúcou vodou. 3. Zasuňte naspäť filter (ak je vo vybavení), naplňte nádržku čerstvou vodou a zasuňte ju. 4. (Iba modely so zmäkčovacím filtrom) Vypustite približne 100 ml horúcej vody pre opätovnú aktiváciu filtra. 18.7 Čistenie ústia vydávača kávy 1. Pravidelne čistite ústia vy- dávača kávy (A8) pomocou špongie alebo handričky (obr.48A). 2. Kontrolujte,činiesúupcha- té otvory vydávača kávy. Podľa potreby vyberte usadeniny kávy pomocou špáradla(obr.48B). 18.8 Čistenie násypky na vsypanie mletej kávy Pravidelnekontrolujte(približnerazzamesiac),činiejeupchatá násypka na vopred namletú kávu (A4). V prípade potreby od- stráňte usadeniny kávy pomocou štetca (C5) vo výbave. 18.9 Čistenie vylúhovača Vylúhovač (A19) je nevyhnutné vyčistiť aspoň raz za mesiac. Pozor! Vylúhovač sa nedá vytiahnuť, ak je spotrebič zapnutý. 1. Ubezpečte sa, či bol spotrebič správne vypnutý (pozri kapi- tolu„7.Vypnutie spotrebiča“). 2. Vytiahnite nádržku na vodu (A16) (obr. 3). 3. Otvortedvierkavylúhovača(A18)(obr.49)nachádzajúcesa na pravom boku. 49 50 P U S H P U S H 4. Stlačte smerom dovnútra dve farebné uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vytiahnite vylúhovač smerom von (obr. 50). 46 47 48B 48A
Strana: 19
373 5. Ponorte vylúhovač približne na 5 minút do vody, a potom ho opláchnite pod tečúcou vodou. Pozor! VYPLÁCHNITE IBAVODOU. ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA RIADU Čistite vylúhovač bez použitia saponátov, pretože by ho mohli poškodiť. 6. Pomocou štetca (C5) vyčistite eventuálne zvyšky kávy v sídle vylúhovača, viditeľné cez dvierka. 7. Po vyčistení zasuňte vylúhovač na svoje miesto (obr. 51); potom stlačte nápis PUSH až kým nebudete počuť zvuk zasunutia na doraz. Poznámka! Ak je ťažké zasunúť vylúhovač späť, je treba ho nastaviť (pred jeho zasunutím) na správny rozmer silným stlačením dvoch páčok, ako je znázornené na obr. 52. 51 52 8. Po zasunutí skontrolujte, či sa obe farebné tlačidlá vysunuli smerom von (obr. 53). 9. Zavritekrytvylúhovača. 10. Opäť vložte nádržku na vodu. 18.10 Čistenie nádržky na mlieko Pre zachovanie účinnosti napeňovača mlieka čistite nádržku na mlieko (D) podľa nasledujúceho opisu každé dva dni: 1. Vytiahnite veko (D2). 2. Stiahnite hadicu vydávača mlieka (D5) a hadicu nasávača (D4) (obr. 54). 3. Otočte gombík regulácie peny proti smeru otáčania ho- dinových ručičiek (D1) až do polohy „VLOŽIŤ“ (obr. 54) a vytiahnite ju smerom nahor. 54 4. Dôkladne opláchnite všetky časti teplou vodou a jem- ným čistiacim prostriedkom. Je možné umývať všetky časti v umývačke riadu, musia však byť umiestnené do príslušného horného košíka. Venujte mimoriadnu pozornosť drážke a kanáliku, nachá- dzajúcich sa pod gombíkom (obr. 55), aby v nich nezostali zvyšky mlieka: eventuálne vyškrabte kanálik pomocou špáradla. 5. Opláchnite vnútro umiestnenia gombíka regulácie peny pod tečúcou vodou (obr. 56). 6. Skontrolujte, či nasávacia hadička na mlieko a hadička na výdaj neostali upchané zvyškami mlieka. 7. Nasaďte späť gombík tak, aby šípka zodpovedala nápisu „INSERT (VLOŽIŤ)“, nasaďte hadičku vydávača a hadičku nasávača mlieka. 8. Nasaďte naspäť veko na nádržku na mlieko (D3). 18.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary Vyčistite trysku (A9) po každej príprave mlieka odstránením zvyškovmliekauloženýchnatesneniachpomocoušpongie(obr. 23). 53 P U S H 55 56
Strana: 20
374 18.12 Čistenie džbánu mix (E) Kanvicu vyčistite po každej príprave podľa nasledujúceho opisu: 1. Zdvihnite veko (E1) a odstráňte lievik (E2) stlačením uvoľ- ňovacieho tlačidla (E6) a zdvihnite ho (obr. 28). 2. Vytiahnite z násypky hadičku na vydávanie pary (E3) a zmiešavač čoko (E4) alebo zmiešavač vzduchu (E7). 3. Dôkladne opláchnite všetky časti teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Je možné umývať všetky časti v umývačke riadu, musia však byť umiestnené do príslušného horného košíka. 4. Potom znova namontujte všetky komponenty. Poznámka! Po príprave horúcej čokolády je bežné, ak na zmiešavači počas čistenia nájdete zvyšky: sú to stopy železa obsiahnutého v kakau, ktoré priťahujú magnety zmiešavača. 19. ODVÁPŇOVANIE Pozor! • Pred použitím si prečítajte pokyny a štítok prípravku na odvápnenie uvedené na obale prípravku na odvápnenie. • Odporúča sa používať výhradne odvápňovacie prípravky De’Longhi. Použitie nevhodných odvápňovacích príprav- kov,rovnakoakonesprávnevykonanéodvápňovaniemôžu viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu. Spotrebič odvápnite, keď sa na displeji (B) objaví „POTREBNÉ ODVÁPŇOVANIE - STLAČTE OK NA SPUSTENIE (~45min) “: ak chcete odvápňovanie vykonať ihneď, stlačte „ ” a vykonajte operácie od bodu 4. Pre odloženie odvápňovania na inokedy stlačte „ “: na displeji symbol pripomína, že spotrebič potrebuje odváp- niť (hlásenie sa bude zobrazovať pri každom zapnutí). Pre vstup do menu odvápňovanie: 1. Stlačte„ “ (B2) na vstup do menu. 2. Stláčajte (B10) alebo (B8), dokým sa na displeji nezobrazí„ ODVÁPNIŤ“. 3. Stlačte „ “ na spustenie cyklu odvápňovania a postu- pujte podľa pokynov na displeji. 4. „VYTIAHNITE FILTER VODY“ (obr. 57), vytiahnite nádržku na vodu (A16), odoberte filter vody (C4) (ak sa nachádza), vyprázdnite nádržku na vodu. Stlačte„ “. 57 58 A B A B + 5. „NALEJTE ODVÁPŇOVACÍ PRÍPRAVOK (HLADINA A) A VODU (AŽ PO HLADINU B)”(obr. 58), do nádržky na vodu nalejte odvápňovací prípravok až po hladinu A (zodpovedá jedné- mu 100 ml baleniu) vytlačenej na vnútornej strane nádrž- ky,potompridajtevodu(liter),ažkýmnedosiahnetehladi- nu B; znovu zasuňte nádržku na vodu. Stlačte„ “. 6. „VYPRÁZDNITE NÁDOBU NA ZVYŠKY KÁVY A OD- KVAPKÁVACIU MRIEŽKU“ (obr. 59): vyberte, vy- prázdnite a znovu vložte odkvapkávaciu mriežku (A14) a nádobu na zvy- šky kávy (A10). Stlačte „ “. 7. „UMIESTNITE 2l NÁDOBU, STLAČTE OK PRE SPUSTENIE OD- VÁPŇOVANIA”: Pod vydávač horúcej vody/pary (C6) a pod prázdny vydávač kávy (A8) umiestnite nádobu s minimál- nym objemom 2 litre (obr. 8). Pozor! Nebezpečenstvopopálenín Z vydávača horúcej vody/pary a z vydávača kávy vyteká horúca vodaobsahujúcakyseliny.Dávajtepozor,abystesatýmtorozto- kom nepostriekali. 8. Stlačte „ “ na potvrdenie naliatia odvápňovacieho roztoku. Na displeji sa zobrazí„PREBIEHA ODVÁPŇOVANIE, ČAKAJTE PROSÍM“: spustí sa program odvápňovania a od- vápňovací roztok vyteká z vydávača horúcej vody/pary ako aj z vydávača kávy, pričom automaticky vykoná celú sériu preplachovaní s niekoľkými prestávkami na odstránenie zvyškov vápnika zvnútra spotrebiča. Po približne 25 minútach spotrebič odvápňovanie preruší: 9. „PREPLÁCHNITE A NAPLŇTE VODOU AŽ PO HLADINU MAX” (obr. 5): teraz je spotrebič pripravený na proces preplacho- vania čerstvou vodou. Vyprázdnite nádržku, ktorú ste po- užili na zber odvápňovacieho roztoku, a vyberte nádržku 59
Strana: 21
375 na vodu, vyprázdnite ju, opláchnite pod tečúcou vodou, naplňte ju čerstvou vodou až po rysku MAX a vložte ju späť do spotrebiča. 10. „UMIESTNITE 2l NÁDOBU, STLAČTE OK PRE SPUSTENIE PRE- PLACHOVANIA”:Znovupoložtenádobupoužitúnazberod- vápňovacieho roztoku pod vydávač kávy a vydávač horúcej vody/pary (obr. 8) a stlačte„ ”. 11. Horúca voda vyteká najprv z vydávača kávy a následne z vydávača horúcej vody/pary a displej zobrazí „PREBIEHA PREPLACHOVANIE, čakajte prosím“. 12. Keďsavodaznádržkyvyprázdni,vyprázdnitenádobupou- žitú na zber preplachovacej vody. 13. (Ak bol filter nainštalovaný) „VLOŽTE FILTER DO PRÍSLUŠ- NÉHO MIESTA“ (obr. 60). Stlačte„ “ a vytiahnite nádržku na vodu, opätovne vložte zmäkčovací filter, ak bol predtým odobratý. 14. „PREPLÁCHNITEANAPLŇ- TEVODOUAŽPOHLADINU MAX” (obr. 5): Naplňte nádržku čerstvou vodou až po rysku MAX. 15. „VLOŽTE NÁDRŽKU NA VODU”(obr. 6): Opäť vlož- te nádržku na vodu. 16. „UMIESTNITE 2l NÁDOBU, STLAČTE OK PRE SPUSTE- NIE PREPLACHOVANIA”: Znovu položte nádobu použitú na zber odpvápňovacieho roztoku pod vydávač horúcej vody/pary (obr. 8) a stlačte„ “. 17. Horúcavodavytekázvydávačahorúcejvody/paryadisplej zobrazí„PREBIEHA PREPLACHOVANIE”. 18. „VYPRÁZDNIŤ ODKVAPKÁVACIU MRIEŽKU“ (obr. 45): Po dokončení preplachovania vyberte, vyprázdnite a znovu založte odkvapkávaciu mriežku (A14) a nádobu na zvyšky kávy (A10): stlačte„ “. 19. „DEKALCIFIKÁCIA DOKONČENÁ”: stlačte„ ”; 20. „NAPLŇTE NÁDRŽKU ČERSTVOU VODOU“: vyprázdnite ná- dobu použitú na zber preplachovacej vody, vytiahnite a naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až po rysku MAX a zasuňte do spotrebiča. Operácia odvápňovania je takto dokončená. Poznámka! • Ak by sa cyklus odvápňovania neukončil správne (napr. nedostatok zásobovania elektrickou energiou), odporúča sa cyklus zopakovať. • Je normálne, ak po vykonaní cyklu odvápňovania zostane voda v nádobe na zvyšky kávy (A10). 60 • Spotrebič potrebuje tretie prepláchnutie, ak nádrž na vodu nebola predtým naplnená po maximálnu hladinu: slúži to na zaistenie toho, aby sa vo vnútorných obvodoch spot- rebiča nenachádzal odvápňovací roztok. Pred spustením preplachovania vyprázdnite odkvapkávaciu mriežku. • Prípadná požiadavka spotrebiča na odvápnenie v krátkom intervalezaseboujebežnáaposkytujejurozvinutýsystém kontroly použitý v spotrebiči. 20. PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY Hlásenie„POTREBNÉ ODVÁPŇOVANIE - STLAČTE OK NA SPUSTE- NIE(~45min) “sazobrazípostanovenejdobepoužívania, ktorá závisí od tvrdosti vody. Spotrebič je z výroby nastavený na „stupeň tvrdosti vody 4“. Podľa potreby môžete spotrebič naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upra- viť tak frekvenciu odvápňovania. 20.1 Meranie tvrdosti vody 1. Vyberte z obalu reakčný prúžok „TOTAL HARDNESS TEST“ (C1), ktorý je súčasťou návodu v anglickom jazyku. 2. Ponorte celý prúžok do pohára s vodou približne na jednu sekundu. 3. Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ním oklepte. Asi po jed- nejminútesaobjaví1,2,3alebo4štvorčekyčervenejfarby v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpo- vedá 1 stupňu tvrdosti. sladká voda málo tvrdá voda voda tvrdá voda veľmi tvrdá 20.2 Nastavenie tvrdosti vody 1. Stlačte„ “ (B2) na vstup do menu; 2. Stláčajte (B10) alebo (B8), dokým sa na displeji (B) nezobrazí„ TVRDOSŤVODY“. 3. Pre zmenu zvolenej úrovne kliknite na samotný symbol, až kým sa nezobrazí požadovaná úroveň (Úroveň 1 = sladká voda, Úroveň 4 = veľmi tvrdá voda). 4. Stlačte„ “ pre návrat na domovskú stránku. Odtejtochvílejespotrebičnaprogramovanýnanovénastavenie tvrdosti vody.
Strana: 22
376 21. ZMÄKČOVACÍ FILTER Niektoré modely sú vybavené zmäkčovacím filtrom (C4): pokiaľ ho váš model nemá, odporúčame vám ho zakúpiť v autorizova- ných strediskách asistencie De’Longhi. Pre správne použitie filtra sa riaďte pokynmi uvedenými nižšie. 21.1 Inštalácia filtra 1. Vybertefilter(C4)zobalu. 2. Stlačte „ “ (B2) na vstup do menu. 3. Stláčajte (B10) alebo (B8) , dokým sa na displeji nezobrazí „ FIL- TERVODY“. 4. Stlačte„ “. 5. „OTOČTE INDIKÁTOR DÁ- TUMU, AŽ KÝM SA NE- ZOBRAZIA NASLEDUJÚCE 2 MESIACE“ (obr. 61): otočte kurzorom dá- tumovníka, až kým sa nezobrazia 2 nasledujúce mesiace použitia. Stlačte„ “. Poznámka Trvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom použití spotrebiča, ak spotrebič zostane nepoužívaný s inštalovaným filtrom, jeho trvanlivosť je maximálne 3 týždne. 6. „NECHAJTE TIECŤ VODU DO OTVOROV, KÝM NE- ZAČNE VYTEKAŤ“ (obr. 62): Pre aktiváciu filtra nechajte tiecť vodu z vo- dovodu do otvoru filtra, ako je znázornené na ob- rázku, tak dlho, kým voda nevychádza z bočných otvorov po dobu viacej ako jednu minútu. Stlačte „ “. 7. Vyberte nádržku (A16) zo spotrebiča a naplňte ju vodou. 8. „PONORTE FILTER DO NÁDRŽKY, ABY Z NEHO VYŠLI VZDU- CHOVÉ BUBLINY” (obr. 63): Zasuňte filter do nádržky na vodu a úplne ho ponorte asi na desať sekúnd, pričom ho nakláňajte tak, aby z neho vyšli vzduchové bubliny. Stlačte „ “. 9. „VLOŽTE FILTER DO PRÍSLUŠNÉHO MIESTA A ZATLAČTE AŽ NA DORAZ”:Vložte filter do príslušného miesta (A17 - obr. 60) a zatlačte až na doraz. Stlačte„ “. 61 62 10. „ZASUŇTE NÁDRŽKU NA VODU”: Uzavrite nádrž- ku vekom (A15), potom ju opätovne zasuňte do spotrebiča. 11. „UMIESTNITE NÁDOBU 0,5 L, STLAČTE OK PRE NAPLNENIE FILTRA“ (obr. 8): pod vydávač horúcej vody (C6) umiest- nite nádobu a stlačte „ “: výdaj sa začne a automaticky sa preruší. Nadisplejisavedľačasuobjavísymbol nasignalizáciutoho,že funkcia bola aktivovaná.Teraz môžete spotrebič použiť. 21.2 Výmena filtra Vymeňte filter (C4), keď sa na displeji (B) objaví„VYMEŇTE FIL- TERVODY,STLAČTE OKNASPUSTENIE ”:akchcetevýmenu vykonať ihneď, stlačte „ ”a vykonajte operácie od bodu 4. Pre odloženie výmeny na inokedy stlačte„ ”: na displeji symbol pripomína, že je potrebné vymeniť filter. Pri výmene postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Vytiahnite nádržku na vodu (A6) a opotrebovaný filter. 2. Z obalu vyberte nový filter. 3. Stlačte„ “ (B2) na vstup do menu. 4. Stláčajte (B10) alebo (B8) , dokým sa na displeji nezobrazí„ FILTERVODY“. 5. Stlačte„ “. 6. Na displeji sa objaví„ VYMEŇTE FILTER“. 7. Stlačte„ “. 8. Postupujte podľa operácií zobrazených v predchádzajúcom odseku od bodu 5. Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní spotrebiča. Poznámka! Keď ubehli dva mesiace používania (pozri dátumovník) alebo sa spotrebič nepoužíval viac ako 3 týždne, je potrebné vykonať výmenu filtra, aj keď to spotrebič ešte nepožaduje: 21.3 Vyňatie filtra Ak si prajete používať spotrebič bez filtra (C4), je potrebné ho vybrať a vybratie signalizovať. Postupujte nasledovne: 1. Vytiahnite nádržku na vodu (A6) a opotrebovaný filter. 2. Stlačte„ “ (B2) na vstup do menu. 3. Stláčajte (B10) alebo (B8) , dokým sa na displeji nezobrazí„ FILTERVODY“. 63
Strana: 23
377 4. Stlačte„ “. 5. Na displeji sa objaví„ VYTIAHNITE FILTER“. 6. Stlačte„ “. 7. „ POTVRDZUJETE ODOBRATIE FILTRA?”: stlačte „ ”(ak si želáte návrat do menu nastavení, stlačte „ ”). 8. „ ODSTRÁNENIE FILTRA VYKON.“: spotrebič uložil úpravu.Stlačte„ “prenávratnadomovskústránku. Poznámka! Keď ubehli dva mesiace používania (pozri dátumovník) alebo sa spotrebič nepoužíval viac ako 3 týždne, je potrebné vykonať odobratie/výmenu filtra, aj keď to spotrebič ešte nepožaduje. 22. TECHNICKÉ ÚDAJE Napätie: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10 A Výkon: 1 450W Tlak: 1,9 MPa (19 bar) Objem nádržky na vodu: 2 l Rozmery ŠxVxH: 260 x 480 x 375 mm Dĺžka kábla: 1750 mm Hmotnosť: 12,4 kg Max. objem zásobníka zrnkovej kávy: 400 g Tento výrobok je v súlade s Nariadením (CE) č. 1935/2004týkajúcomsamateriálovapredmetovurče- ných na styk s potravinami. 23. LIKVIDÁCIA Spotrebič sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom stredisku na separovaný zber odpadu. 24. SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI ZOBRAZENÁ SPRÁVA MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA NÁDRŽKU NAPLŇTE ČER- STVOUVODOU Množstvo vody v nádržke (A16) nie je do- statočné. Naplňtenádržkunavodua/alebojusprávnezasuňte zatlačením, až pokým nepočuť zapadnutie na doraz. ZASUŇTE NÁDRŽKU NAVODU Nádržka (A16) nie je vložená správne. Nádržku vložte správne zatlačením na doraz. VYPRÁZDNITE NÁDOBU NA ZVYŠKY KÁVY Nádoba na zvyšky kávy (A10) je plná. Vyprázdnite nádobu na zvyšky kávy, odkvapkáva- ciu mriežku (A14) a vyčistite ich, potom znovu zasuň- te. Dôležité: pri vybratí odkvapkávacej mriežky musí- te vždy vyprázdniť aj zbernú nádobu na zvyšky kávy, aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykoná- te, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba nazvyškykávynaplníviac,akosaočakáva,aspotrebič sa upchá zvyškami použitej kávy.
Strana: 24
378 ZOBRAZENÁ SPRÁVA MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA VLOŽTE NÁDOBU NA ZVYŠ- KY KÁVY Po vykonaní čistenia nebola vložená ná- doba na zvyšky kávy (A10). Vytiahniteodkvapkávaciumriežku(A14)avložtená- dobu na zvyšky kávy VSYPTE MLETÚ KÁVU MAXIMÁLNE 1 ODMERKU Bola zvolená funkcia „kúpená mletá káva“, ale káva nebola nasypaná do ná- sypky (A4). Nasypte mletú kávu do násypky (obr. 14) a zopakuj- te výdaj VSYPTE MLETÚ KÁVU MAXIMÁLNE 1 ODMERKU BolavyžiadanákávaLONGsmletoukávou Nasypte mletú kávu do násypky (A4) (obr. 14) a stlačte „ “ na pokračovanie a dokončenie výdaja. NAPLŇTE ZÁSOBNÍK ZRNKOVEJ KÁVY Zrnká kávy skončili. Naplňte zásobník zrnkovej kávy (A3 - obr. 12). Nádobka (A4) na mletú kávu je upchatá. Vyprázdnite násypku pomocou štetca (C5), ako je to opísané v odst. „18.8 Čistenie násypky na vsypanie mletej kávy“.
Strana: 25
379 ZOBRAZENÁ SPRÁVA MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA MLETIE PRÍLIŠ JEMNÉ. NASTAVTE MLYNČEK O 1 KLIKNUTIE, KÝM JEV PREVÁDZKE Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec. Zopakujte výdaj kávy a otočte regulačným gom- bíkom mletia kávy (A5) (obr. 11) o jedno cvaknutie smerom k číslu 7 doprava, kým je mlynček na kávu v prevádzke. Ak je po príprave najmenej 2 káv výdaj stále príliš pomalý, zopakujte korekciu otočením re- gulačného gombíka o ďalší stupeň (pozri ods. „9.5 Nastavenie kávového mlynčeka“). Ak problém pre- trváva, overte, či nádržka na vodu (A16) je vložená až na doraz. Ak je prítomný zmäkčovací filter (C4), mohlo by dôjsť k uvoľneniu vzduchovej bubliny vnútri okruhu, ktorá zabloku- je výdaj. Zasuňte vydávač horúcej vody/pary (C6) do spotre- biča a vydajte trochu vody, kým prietok nebude pra- videlný. VYBERTE JEMNEJŠIU CHUŤ ALEBO ZNÍŽTE MNOŽSTVO MLETEJ KÁVY Použili ste príliš veľké množstvo kávy. Vyberte jemnejšiu arómu stlačením„ ARÓMA“ (B6) alebo znížte množstvo mletej kávy (maximálne 1 odmerka). ZASUŇTEVYDÁVAČVODY Vydávač vody (C6) nie je zasunutý alebo je zasunutý nesprávne Vydávač vody zasuňte na doraz. ZASUŇTE NÁDRŽKU NA MLIEKO Nádržka na mlieko (D) nie je vložená správne. Vložte nádržku na mlieko zasunutím na doraz (obr. 19). ZASUŇTE JEDN.VYLÚHOVAČA PUSH Po čistení ste nezasunuli vylúhovač (A19). Zasuňte vylúhovač podľa opisu v ods.„18.9 Čistenie vylúhovača“.
Strana: 26
380 ZOBRAZENÁ SPRÁVA MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA VLOŽTE DŽBÁN MIX Džbán (E) nie je vložený správne Vložte džbán zasunutím na doraz OKRUH PRÁZDNY STLAČTE OK PRE SPUSTENIE NAPĹŇANIA Hydraulický obvod je prázdny Stlačte„ ”a nechajte vytekať vodu z vydáva- ča (C6): výdaj sa automaticky preruší. Ak problém pretrváva, overte, či nádržka na vodu (A16) je vložená až na doraz. STLAČTE OK PREVYKONANIE ČISTENIA ALEBO OTOČTE GOMBÍK Bola zasunutá nádržka na mlieko s gom- bíkom regulácie peny (D1) v polohe „CLEAN“. Ak chcete pokračovať s funkciou CLEAN, stlačte „ ”alebo otočte gombíkom regulácie peny do jednej z polôh mlieka. OTOČTE GOMBÍKOM NA <CLEAN> PRE SPUSTENIE ČIS- TENIA CLEAN Bolo práve vydané mlieko, a preto je po- trebné vykonať vyčistenie vnútorných rúrok nádržky na mlieko (D). Gombík regulácie peny (D1) otočte do polohy CLEAN (obr. 21).
Strana: 27
381 ZOBRAZENÁ SPRÁVA MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA OTOČTE GOMBÍK DO POLOHY MLIEKO Bola zasunutá nádržka na mlieko s gom- bíkom regulácie peny (D1) v polohe „CLEAN“. Otočte gombík do polohy týkajúcej sa požadovanej peny. POTREBNÉ ODVÁPŇOVANIE STLAČTE OK PRE SPUSTENIE (~45MIN) Signalizuje, že je nutné spotrebič od- vápniť Stlačte„ “na spustenie odvápňovania alebo „ , ak ho chcete vykonať inokedy. Je nevy- hnutné čo najskôr vykonať program odvápňovania, opísaný v kap.„19. Odvápňovanie“. VYMEŇTE FILTERVODY STLAČTE OK PRE SPUSTENIE Zmäkčovací filter (C4) je opotrebovaný. Stlačte„ ”navýmenufiltraalebohovymeňte alebo„ ”,aktochceteurobiťinokedy.Riaďte sa pokynmi v kap.„21. Zmäkčovací filter“. UKONČIŤ PRÍPRAVU? Počas prípravy studeného nápoja bolo stlačené tlačidlo„ ” Napotvrdeniedokončeniaprípravystlačte"ÁNO".Ak chcete pokračovať v miešaní, stlačte "NIE". Počas prípravy studeného nápoja bol vy- braný príslušný džbán. POKRAČOVALV MIEŠANÍ? Po dokončení prípravy studených nápojov je možné predĺžiť miešanie 2 razy, počas maximálnej doby asi 1 minúty. Ak ste spokojní s penou, stlačte "NIE". Ak chcete po- kračovať v miešaní, stlačte "ÁNO". VŠEOBECNÝ ALARM: NAHLIADNITE DO PRÍRUČKY / SMART COFFEE APP Vnútro spotrebiča je veľmi znečistené. Spotrebič starostlivo vyčistite, ako je to opísané v kap. „18. Čistenie“. Ak správa na displeji pretrváva ešte po čistení, obráťte sa na stredisko servisnej služby. Pripomína, že je potrebné spotrebič od- vápniť a/alebo vymeniť filter (C4). Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odváp- ňovania, opísaný v kap„19. Odvápňovanie“ a/alebo vymeňte filter alebo ho odoberte podľa pokynov v kap.„21. Zmäkčovací filter“. Pripomína, že je potrebné vykonať čiste- nie vnútorných potrubí nádržky na mlie- ko (D). Gombík regulácie peny (D1) otočte do polohy CLEAN (obr. 21). ÁNO NIE ÁNO NIE
Strana: 28
382 ZOBRAZENÁ SPRÁVA MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA Pripomína, že je potrebné vymeniť zmäk- čovací filter (C4). Vymeňte filter alebo ho odoberte podľa pokynov v kap.„21. Zmäkčovací filter“. Pripomína, že je nutné spotrebič od- vápniť. Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odváp- ňovania, opísaný v kap.„19. Odvápňovanie“. Signalizuje, že funkcia automatického za- pnutia je aktívna. Pre vypnutie funkcie postupujte podľa opisu v ods. „8.6 Automatické zapnutie “. Signalizuje, že úspora energie je aktivo- vaná. Pre vypnutie úspory energie postupujte podľa opisu v ods.„8.9 Úspora energie “. Signalizuje, že spotrebič je v spojení blue- tooth so zariadením. Signalizuje, že bol aktivovaný filter (C4) Pri odobratí filtra postupujte podľa pokynov v kapi- tole„21. Zmäkčovací filter“. PREBIEHA ČISTENIE ČAKAJTE PROSÍM Spotrebič zisťuje prítomnosť nečistôt vo svojom vnútri. Počkajte, kým sa spotrebič vráti do stavu pripravený na použitie a znovu vyberte požadovaný nápoj. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované ser- visné stredisko. STROJ JE PRÍLIŠTEPLÝ Súvislé a dlhodobé používanie zmiešava- čov môže spôsobiť prehriatie spotrebiča. Počkajte, kým stroj ochladne.
Strana: 29
383 PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA Káva nie je horúca. Šálky neboli predhriate. Zohrejte šálky ich prepláchnutím horúcou vodou (Poznámka: môže sa použiť funkcia ho- rúcej vody). Vylúhovač(A17)saochladil,pretožeod poslednej vydanej kávy uplynuli 2 - 3 minúty. Pred prípravou kávy vylúhovač zohrejte pre- plachovaním použitím príslušnej funkcie (pozri ods.„8.1 Preplachovanie “). Nastavená teplota kávy je nízka. Z ponuky nastavte vyššiu teplotu kávy (pozri ods.„8.10Teplota kávy “ ). Káva je málo objemná alebo má málo peny.. Káva je zomletá príliš hrubo. Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A5) o jeden stupeň smerom k číslu 1 v pro- tismere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 11). Otáčajte gom- bíkom vždy o jeden stupeň až dovtedy, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný až po 2 vydaniach kávy (pozri ods. „9.5 Nastavenie kávového mlynčeka“). Káva nie je vhodná. Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso. Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká. Káva bola zomletá príliš jemne. Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A5) o jeden stupeň smerom k číslu 7 v smere doprava,kýmjemlynčeknakávuzapnutý(obr. 11). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až dovtedy, kým nedôjde k uspokojivému vý- daju kávy. Efekt je viditeľný až po 2 vydaniach kávy (pozri ods. „9.5 Nastavenie kávového mlynčeka“). Káva nevyteká z jedného alebo ani z jedného ústia vydávača kávy. Ústia vydávača kávy (A8) sú upchaté. Vyčistite ústia pomocou špáradla (obr. 48B). Spotrebič sa nezapína Konektor napájacieho kábla (C8) nie je dobre zapojený. Konektor vložte na doraz do príslušného sedla na zadnej strane spotrebiča (obr. 1). Zástrčka nie je zapojená do zásuvky. Zasuňte zástrčku do zásuvky (obr. 1). Hlavný vypínač (A21) nie je stlačený. Stlačte hlavný vypínač (obr. 2). Nie je možné vytiahnuť vylúhovač. Vypnutie nebolo vykonané správne. Spotrebič vypnite stlačením tlačidla (A7) (pozri kap.„7.Vypnutie spotrebiča“). Po dokončení odvápňovania si spot- rebič vyžaduje tretie preplachovanie. Počas dvoch cyklov preplachovania nádržka (A16) nebola naplnená až po rysku MAX. Postupujte podľa požiadavky spotrebiča, avšak najprv vyprázdnite odkvapkávaciu mriežku (A14), aby sa zabránilo pretečeniu vody. 25. RIEŠENIE PROBLÉMOV Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania. Ak sa problém nebude dať odstrániť opísaným spôsobom, skontaktujte sa sTechnickou Asistenciou.
Strana: 30
384 PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA Mlieko nevyteká z hadičky na výdaj mlieka (D5). Veko (D2) nádržky na mlieko (D) je špi- navé. Vyčistite veko nádržky na mlieko tak, ako je opísané v odst. „18.10 Čistenie nádržky na mlieko“. Mliekomáveľkébublinyavystrekujez hadičky na výdaj mlieka (D5) alebo je málo napenené. Mlieko nie je dostatočne studené alebo nie je polotučné alebo odtučnené. Používajtecelkomodtučnenémliekoalebopo- lotučnémliekosteplotou,ktorúmávchladnič- ke (cca 5 °C). Ak výsledok stále nie je uspokoji- vý, skúste použiť inú značku mlieka. Gombíkreguláciepeny(D1)jenespráv- ne nastavený. Nastavte podľa údajov v kap. „10.2 Regulácia množstva peny“. Veko(D2)alebogombíkreguláciepeny (D1) nádržky na mlieko sú špinavé. Vyčistite veko a gombík nádržky na mlieko ako je to opísané v odst.„18.10 Čistenie nádržky na mlieko“. Tryska horúcej vody/pary (A9) je špi- navá. Tryskuvyčistitepodľaopisuvods.„18.11Čiste- nie trysky horúcej vody/pary“. Ohrievač šálok je horúci, hoci bol vyp- nutý Boli pripravené rôzne nápoje v rých- lom slede Čokoláda nie je dostatočne hustá Použitý práškový prípravok pre horú- cu čokoládu neobsahuje zahusťovadlo. Zmeňte typ prípravku. Nebola zvolená najvyššia hustota. Zvoľte maximálnu hustota na príslušnej ob- razovke. (pozri časť „14. príprava horúcej čokolády“) Množstvá mlieka a prípravku pre horú- cu čokoládu nie sú správne. Dodržte pokyny uvedené v kap. „14. príprava horúcej čokolády“ Je vložený nesprávny zmiešavač Odoberte vzduchový zmiešavač (E7) a vložte zmiešavač čoko (E4). Čokoláda je studená alebo sa vytvorili hrudky Zmiešavač (E4) a hadička na vydávanie pary(E3)nebolivloženésprávnedolie- vika (E2). Do lievika vložte zmiešavač a hadičku na vydá- vanie pary. Neboli dodržané pokyny. Do lievika (E2) nalejte najprv mlieko/vodu a následne práškový prípravok. Počas čistenia sú na zmiešavači (E4) čierne stopy Magnety zmiešavača priťahujú stopy železa, ktoré sa prirodzene nachádza- jú v kakau. Vyčistite podľa údajov v ods. „18.12 Čistenie džbánu mix (E)“.
Strana: 31
385 PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVA Studenákávaniejenapenenáaleboje málo napenená Zvolili ste množstvo peny MIN Zvoľte množstvo peny EXTRA (pozri ods.„15.1 Príprava studenej kávy“) Zmiešavač nie je prítomný alebo bol vložený nesprávny zmiešavač Vložte vzduchový zmiešavač (E7) Bolo použité príliš veľké množstvo ľadu alebo ľad nemá správnu veľkosť Riaďte sa pokynmi uvedenými v kap.„15. prí- prava studených nápojov“. Káva nie je vhodná alebo je otvorené dlhú dobu Používajte čerstvú kávu a podľa možnosti kva- lity robusta Studená káva je horúca. Bolo použité príliš malé množstvo ľadu a/alebo ľad nemá správnu veľkosť Riaďte sa pokynmi uvedenými v kap.„15. prí- prava studených nápojov“. Ľad sa úplne nerozpustil Pokračujte v miešaní stlačením tlačidla„ÁNO“ po skončení prípravy, keď sa na displeji zobrazí výzva Studené mlieko nie je napenené alebo je málo napenené Bolozvolenémnožstvo"malá",alevlia- tebolomnožstvomliekanaveľkúšálku Riaďte sa pokynmi v kap.„15. príprava stude- ných nápojov“. Zvolili ste množstvo peny MIN Zvoľte množstvo peny EXTRA (pozri ods.„15.1 Príprava studenej kávy“) zmiešavač nie je prítomný alebo bol použitý nesprávny zmiešavač Vložte vzduchový zmiešavač (E7) Mlieko nie je vhodné. Zmeňte značku mlieka Studené mlieko je horúce. Bolo použité teplé mlieko alebo mlieko izbovej teploty Použite mlieko s teplotou ako v chladničke (5 °C) Stroj sa nepoužíva a vydáva zvuky alebo vypúšťa obláčiky pary Stroj je pripravený na použitie alebo bol nedávno vypnutý a do ešte horúce- ho vydávača pary spadlo zopár kvapiek kondenzovanej vody Je to súčasť bežnej prevádzky spotrebiča. Na zabránenie takým situáciám vyprázdnite od- kvapkávaciu mriežku.
Značka:
DeLonghi
Produkt:
Kávovary
Model/názov:
Dinamica ECAM 350.55
Typ súboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Slovenský