PTC 1

Príručka Bosch PTC 1

PTC 1

Používateľská príručka pre Bosch PTC 1 v jazyku Holandský. Táto príručka PDF má počet strán 92.

Strana: 1
56 | Slovensky 1 609 929 W69 | (22.3.10) Bosch Power Tools sk Bezpečnostné pokyny Všeobecné bezpečnostné pokyny Prečítajte si všetky Bezpečnostné pokyny a Návody na používanie, ktoré boli priložené k tejto rezačke na obkladačky alebo k rezacej jednotke. Bezpečnostné pokyny pre rezačku na obkladačky f Pri rezaní obkladačiek používajte na ochranu pracovné rukavice. Na lámaných obkladačkách vznikajú ostré hrany, na ktorých by ste sa mohli rýchlo poraniť. f Rezačku na obkladačky používajte len na rezanie takých materiálov, ktoré sú uvedené v Návode na používanie a pre ktoré je náradie určené. Mramor alebo žula a takisto obkladačky s hrubou štruktúrou povrchovej plochy ani obkladačky z prírodného kameňa sa týmto náradím nemôžu rezať. Popis fungovania Používanie podľa určenia Táto rezačka na obkladačky je určená na rezanie keramických obkladačiek do maximálnej hrúbky 10 mm. Vyobrazené komponenty Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie výrobku na grafických stranách tohto Návodu na používanie. PTC 1 1 Rezačka na obkladačky 2 Doraz so stupnicou 3 Lámacie kuželíky PLS 300* 4 Aretačná rukoväť na nastavenie výšky 5 Vodiaca lišta 6 Páčka na aretáciu vodiacej lišty 7 Mostík 8 Základná jednotka 9 Aretačná rukoväť na nastavenie ľubovoľného uhla zošikmenia (horizontálne) 10 Ukazovateľ uhla zošikmenia (horizontálne) *Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do štandardnej základnej výbavy produktu. Technické údaje Rezačka na obkladačky PTC 1 Vecné číslo 3 603 M04 2.. max. výška rezu mm 10 max. dĺžka rezu pri priečnych rezoch (90°) mm 340* Uhly zošikmenia (šikmé rezy) horizontálne ° ± 45* Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,2 * len v kombinácii s výrobkom PLS 300 OBJ_BUCH-1220-001.book Page 56 Monday, March 22, 2010 11:39 AM
Strana: 2
Slovensky | 57 Bosch Power Tools 1 609 929 W69 | (22.3.10) Používanie Upozornenie: Rezačku na obkladačky typ PTC 1 môžete používať rovnako na rezanie z voľnej ruky ako aj na rezanie obkladačiek pomocou rezacej jednotky PLS 300. Na dosiahnutie precíznych výsledkov práce sa dajú na rezacej jednotke nastavovať uhly pre šikmé rezy od maximálne –45° do +45°. Príprava práce (pomocou PLS 300) Doraz 2 sa dodáva v sklopenom stave v dvoch častiach. – Pred prvým použitím zmontujte obe časti dorazu 2 dohromady tak, aby sa potom už nedali viac rozobrať. Pozdĺžny rez (pozri obrázky A1–A3) – Uvoľnite aretačnú rukoväť 4 o niekoľko obrátok. – Otočte páčku 6 na aretáciu vodiacej lišty doľava a vyklopte vodiacu lištu 5 smerom hore. – Nasaďte doraz 2 do stredovej polohy do drážky mostíka 7 a a posuňte ho tak, aby bol v jednej rovine so základnou jednotkou 8. – Označte na obrobku požadovanú čiaru rezu (líniu rezu). – Priložte obrobok čelnou (lícnou) stranou otočenou smerom hore naplocho k dorazu 2. – Sklopte vodiacu lištu 5 smerom dole a vyrovnajte obrobok s čiarou rezu na stupnici dorazu 2. – Plochou rukou (dlaňou) zatlačte vodiacu lištu 5 v priestore obrobku smerom dole. – Aretačnú rukoväť 4 dobre utiahnite. – Zaaretujte vodiacu lištu 5 pomocou páčky 6. Diagonálny rez (pozri obrázok B) Horizontálny uhol zošikmenia sa dá nastavovať v rozsahu od 45° (ľavostranný) až po 45° (pravostranný). – Uvoľnite aretačnú rukoväť 9. – Otočte vodiacu lištu 5 smerom doľava alebo doprava tak, aby ukazovateľ uhla 10 ukazoval požadovanú hodnotu uhla zošikmenia. – Aretačnú rukoväť 9 opäť utiahnite. Na rýchle a precízne nastavenie štandardných uhlov rezu vodiaca lišta zaskakuje na hodnotách 0° a 45°. – Ďalšie pracovné kroky pozri „Pozdĺžny rez“ na strane 57. Pokyny na používanie Rezanie obkladačiek (pomocou PLS 300) (pozri obrázky C1–C3) – Nasaďte rezačku obkladačiek 1 do štrbiny rezu vodiacej lišty 5 nad dorazom 2. Šípka na rezačke obkladačiek musí pritom ukazovať smerom k vám. – Potiahnite rezačku obkladačiek 1 rovnomerným prítlakom ponad celú obkladačku. – Odstráňte rezačku obkladačiek 1 z vodiacej lišty 5. – Otočte páčku 6 na aretáciu vodiacej lišty doľava a vyklopte vodiacu lištu 5 smerom hore. – Položte lámacie kuželíky 3 na nejakú stabilnú podložku. Položte obkladačku (pripravenú na zlomenie) na lámacie kuželíky tak, aby sa lámacie kuželíky nachádzali pod čiarou rezu a boli umiestnené tesne pri okrajoch obkladačky (a trochu spod nej vyčnievali). Pri diagonálnych rezoch by mali byť lámacie kuželíky umiestnené pod čiarou rezu a trochu ďalej smerom dovnútra. – Pritlačte súčasne oboma päsťami na vonkajšie strany obkladačky do takej miery, aby sa obkladačka zlomila. OBJ_BUCH-1220-001.book Page 57 Monday, March 22, 2010 11:39 AM
Strana: 3
58 | Slovensky 1 609 929 W69 | (22.3.10) Bosch Power Tools Tipy na používanie Ak by ste mali nejaké ďalšie otázky, obráťte sa láskavo na našu zákaznícku linku: Slovakia Tel.: +421 (02) 48 703 262 Údržba a servis Údržba a čistenie Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku rezačky na obkladačky. Likvidácia Rezačku na obkladačky, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia. Servisné stredisko a poradenská služba pre zákazníkov Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke: www.bosch-pt.com Tím poradenskej služby pre zákazníkov Bosch Vám rád pomôže aj pri problémoch týkajúcich sa kúpy a nastavenia produktov a príslušenstva. Slovakia Tel.: +421 (02) 48 703 800 Fax: +421 (02) 48 703 801 E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com www.bosch.sk Zmeny vyhradené. Problém Príčina Odstránenie Obkladačka sa nezlomila pozdĺž čiary rezu Orysovacia čiara nebola dotiahnutá do konca Zvýšte prítlak pre rezaní obkladačiek a rovnomerne ich orysujte (narežte) Rezačka obkladačiek 1 nebola použitá správne (pomocou PLS 300) Použite rezačku obkladačiek správnym spôsobom (pozri obrázok C1) Štruktúra povrchu obkladačky je nerovná Zvýšte prítlak pri rezaní obkladačiek a okrem toho zvýšte aj rýchlosť rezania Lámacie kuželíky sú pri lámaní obkladačky umiestnené na nesprávnom mieste Umiestnite lámacie kuželíky pod čiarou rezu a pri okrajoch obkladačky (pozri obrázok C3) Pri diagonálnych rezoch by mali byť lámacie kuželíky umiestnené pod čiarou rezu a trochu ďalej smerom dovnútra Orysovacia čiara nebola dotiahnutá do konca Zvýšte prítlak pri rezaní obkladačiek OBJ_BUCH-1220-001.book Page 58 Monday, March 22, 2010 11:39 AM

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa Bosch PTC 1, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou Bosch PTC 1. Opíšte svoje ťažkosti s Bosch PTC 1 čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o Bosch PTC 1

Meno
E-mail
Reakcia

Pozrite si príručku k Bosch PTC 1 nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

  • Značka: Bosch
  • Produkt: Pílky
  • Model/názov: PTC 1
  • Typ súboru: PDF
  • Dostupné jazyky: Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Portugalský, Poľský, Nórsky, Fínsky, Rumunský, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Lotyšský, Litovský, Estónsky, Švédsky, Dánsky, Ruský, Český, Ukrajinský, Bulharský