PST 650

Príručka Bosch PST 650

PST 650

Používateľská príručka pre Bosch PST 650 v jazyku Poľský. Táto príručka PDF má počet strán 85.

Strana: 1
12 | Slovensky 2 609 007 291 | (3.6.13) Bosch Power Tools Bezpečnosť na pracovisku  Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené. Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať za následok pracovné úrazy.  Týmto náradím nepracujte v prostredí ohrozenom vý- buchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prach. Ručné elektrické náradie vy- tvára iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapáliť.  Nedovoľte deťom a iným nepovolaným osobám, aby sa počas používania ručného elektrického náradia zdržia- vali v blízkosti pracoviska. Pri odpútaní pozornosti zo strany inej osoby môžete stratiť kontrolu nad náradím. Elektrická bezpečnosť  Zástrčkaprívodnejšnúryručnéhoelektrickéhonáradia musí pasovať do použitej zásuvky. Zástrčku v žiadnom prípadenijakonemeňte.S uzemnenýmelektrickýmná- radím nepoužívajte ani žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko zása- hu elektrickým prúdom.  Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povr- chovými plochami, ako sú napr. rúry, vykurovacie tele- sá,sporákyachladničky.KebybyboloVašetelouzemne- né, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom.  Chráňte elektrické náradie pred účinkami dažďa a vlh- kosti.Vniknutievodydoručnéhoelektrickéhonáradiazvy- šuje riziko zásahu elektrickým prúdom.  Nepoužívajte prívodnú šnúru mimo určený účel na no- senie ručného elektrického náradia, ani na jeho zave- senie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ťahaním za prívodnú šnúru. Zabezpečte, aby sa sieťová šnúra ne- dostala do blízkosti horúceho telesa, ani do kontaktu s olejom, s ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa sú- čiastkami ručného elektrického náradia. Poškodené alebo zauzlené prívodné šnúry zvyšujú riziko zásahu elek- trickým prúdom.  Keď pracujete s ručným elektrickým náradím vonku, používajte len také predlžovacie káble, ktoré sú schvá- lené aj na používanie vo vonkajších priestoroch. Použi- tie predlžovacieho kábla, ktorý je vhodný na používanie vo vonkajšom prostredí, znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.  Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického nára- dia vo vlhkom prostredí, použite ochranný spínač pri poruchových prúdoch. Použitie ochranného spínača pri poruchových prúdoch znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom. Bezpečnosť osôb  Buďte ostražitý, sústreďte sa na to, čo robíte a k práci s ručným elektrickým náradím pristupujte s rozumom. Nepracujtesručnýmelektrickýmnáradímnikdyvtedy, keď ste unavený, alebo keď ste pod vplyvom drog, al- koholualeboliekov.Malýokamihnepozornostimôžemať pri používaní náradia za následok vážne poranenia.  Noste osobné ochranné pomôcky a používajte vždy ochranné okuliare. Nosenie osobných ochranných pomô- cok, ako je ochranná dýchacia maska, bezpečnostná pra- covná obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu, podľa druhu ručného elektrického náradia a spôsobu jeho použi- tia znižujú riziko poranenia.  Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu ručného elek- trického náradia do činnosti. Pred zasunutím zástrčky dozásuvkya/alebopredpripojenímakumulátora,pred chytením alebo prenášaním ručného elektrického ná- radia sa vždy presvedčte sa, či je ručné elektrické nára- die vypnuté. Ak budete mať pri prenášaní ručného elek- trickéhonáradiaprstnavypínači,aleboakručnéelektrické náradiepripojítenaelektrickúsieťzapnuté,môžetomaťza následok nehodu.  Skôr ako náradie zapnete, odstráňte z neho nastavova- cie náradie alebo kľúče na skrutky. Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti ručného elektrického náradia, môže spôsobiť vážne poranenia osôb.  Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela. Zabezpečte si pevný postoj, a neprestajne udržiavajte rovnováhu. Takto budete môcť ručné elektrické náradie v neočakáva- ných situáciách lepšie kontrolovať.  Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste široké odevyanemajtenasebešperky.Vyvarujtesatoho,aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice dostali do blízkosti rotu- júcich súčiastok náradia. Voľný odev, dlhé vlasy alebo šperky môžu byť zachytené rotujúcimi časťami ručného elektrického náradia.  Ak sa dá na ručné elektrické náradie namontovať odsá- vacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie prachu, presvedčte sa, či sú dobre pripojené a správne použí- vané. Používanie odsávacieho zariadenia a zariadenia na zachytávanie prachu znižuje riziko ohrozenia zdravia pra- chom. Starostlivé používanie ručného elektrického náradia a manipulácia s ním  Ručnéelektrickénáradienikdynepreťažujte.Používaj- te také elektrické náradie, ktoré je určené pre daný druh práce. Pomocou vhodného ručného elektrického ná- radia budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom rozsahu výkonu náradia.  Nepoužívajte nikdy také ručné elektrické náradie, kto- ré má pokazený vypínač. Náradie, ktoré sa už nedá zap- núť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do opra- vy odborníkovi.  Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavo- vať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako odložíte náradie, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zá- suvky.Totopreventívneopatreniezabraňujeneúmyselné- mu spusteniu ručného elektrického náradia.  Nepoužívané ručné elektrické náradie uschovávajte tak,abybolomimodosahudetí.Nedovoľtepoužívaťto- to náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne obozná- mené, alebo ktoré si neprečítali tieto Pokyny. Ručné elektrické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú neskúsené osoby. OBJ_BUCH-1530-004.book Page 12 Monday, June 3, 2013 12:04 PM
Strana: 2
Slovensky | 13 Bosch Power Tools 2 609 007 291 | (3.6.13)  Ručné elektrické náradie starostlivo ošetrujte. Kontro- lujte, či pohyblivé súčiastky bezchybne fungujú alebo čineblokujú,činiesúzlomenéalebopoškodenéniekto- ré súčiastky, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať správne fungovanie ručného elektrického náradia. Pred použitím náradia dajte poškodené súčiastky vy- meniť. Veľa nehôd bolo spôsobených nedostatočnou údržbou elektrického náradia.  Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Starostlivo ošetrovanéreznénástrojesostrýmireznýmihranamimajú menšiu tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú viesť.  Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo, na- stavovacie nástroje a pod. podľa týchto výstražných upozornení a bezpečnostných pokynov. Pri práci zoh- ľadnite konkrétne pracovné podmienky a činnosť, kto- rú budete vykonávať. Používanie ručného elektrického náradia na iný účel ako na predpísané použitie môže viesť k nebezpečným situáciám. Servisné práce  Ručné elektrické náradie dávajte opravovať len kvalifi- kovanému personálu, ktorý používa originálne náhrad- né súčiastky. Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť náradia zostane zachovaná. Bezpečnostnépokynyprepriamočiare píly  Pri vykonávaní takej práce, pri ktorej by mohol nástroj natrafiť na skryté elektrické vedenia alebo zasiahnuť vlastnú prívodnú šnúru náradia, držte náradie len za izolované plochy rukovätí. Kontakt s elektrickým vede- ním, ktoré je pod napätím, môže dostať pod napätie aj ko- vové súčiastky náradia a spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Ďalšie bezpečnostné a pracovné pokyny  Oberukymajtevdostatočnejvzdialenostiodpriestoru pílenia. Nesiahajte pod obrobok. Pri kontakte s pílovým listom hrozí nebezpečenstvo vážneho poranenia.  K obrobku prisúvajte elektrické náradie iba v zapnu- tomstave.Inak hrozí v prípade zaseknutia pracovného ná- stroja v obrobku nebezpečenstvo spätného rázu.  Dávajtepozornato,abyvodiacesanenáradia pripílení spoľahlivo priliehali. Vzpriečený alebo zaseknutý pílový list sa môže zlomiť, alebo vyvolať spätný ráz.  Po skončení práce ručné elektrické náradie vypnite a pílový list vyberte z rezu ažvtedy, keď sa elektrické ná- radie úplne zastavilo. Tak sa vyhnete spätnému rázu ná- radia a budete môcť elektrické náradie bezpečne odložiť.  Používajte len nepoškodené a bezchybné pílové listy. Skrivené alebo neostré pílové listy sa môžu zlomiť alebo spôsobiť spätný úder ručného elektrického náradia.  Aby ste ušetrili energiu, zapínajte ručné elektrické ná- radie iba vtedy, ked ho používate.  Nebrzdite po vypnutí pílový list bočným tlakom. Pílový list by sa mohol poškodiť, zlomiť, alebo by mohol vyvolať spätný ráz.  Používajte vhodné prístroje na vyhľadávanie skrytých elektrickým vedení a potrubí, aby ste ich nenavŕtali, alebo sa obráťte na miestne energetické podniky. Kon- taktselektrickýmvodičompodnapätímmôžespôsobiťpo- žiaralebomaťzanásledokzásahelektrickýmprúdom.Poš- kodenie plynového potrubia môže mať za následok expló- ziu. Preniknutie do vodovodného potrubia spôsobí vecné škody alebo môže mať za následok zásah elektrickým prúdom.  Zabezpečte obrobok. Obrobok upnutý pomocou upína- ciehozariadeniaalebozverákajebezpečnejšíakoobrobok pridržiavaný rukou.  Počkajte na úplné zastavenie ručného elektrického ná- radia, až potom ho odložte. Pracovný nástroj sa môže za- seknúť a môže zapríčiniť stratu kontroly nad ručným elek- trickým náradím.  Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vy- tiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.  Pred montážou stopku pílového listu vyčistite. Znečis- tená stopka sa nedá spoľahlivo upevniť.  Prekontrolujte, či pílový list dobre sedí. Voľnejší pílový list môže vypadnúť a spôsobiť Vám poranenie.  Použitý pílový list by nemal byť dlhší, ako je pre pláno- vanýdruhrezunevyhnutné.Narezanieúzkychoblúkov (oblúkov s malým polomerom) používajte úzky pílový list.  Keď sa pri demontáži pílový list vzprieči, potlačte upí- nacímechanizmuspílovéholistutrochusmeromdopre- du (max. 2 mm).  Rôzne druhy prachu a materiálov, ako sú napríklad ná- terysobsahomolova,niektorédruhydreva,minerálya kovy, môžu byť zdraviu škodlivé a vyvolávať alergické reakcie,spôsobovaťochoreniadýchacíchciesta/alebo rakovinu. Materiál, ktorý obsahuje azbest, smú opracová- vať len špeciálne vyškolení pracovníci. – Používajte podľa možnosti také odsávanie, ktoré je pre daný materiál vhodné. – Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska. – OdporúčameVámpoužívaťochrannúdýchaciumaskus filtrom triedy P2. Dodržiavajte aj predpisy vlastnej krajiny týkajúce sa kon- krétneho obrábaného materiálu.  Vyhýbajte sa usadzovaniu prachu na Vašom pracovis- ku. Viaceré druhy prachu sa môžu ľahko vznieť.  Všimnite si napätie siete! Napätie zdroja prúdu musí mať hodnotu zhodnú s údajmi na typovom štítku ručné- ho elektrického náradia. Výrobky označené pre napä- tie 230 V sa smú používať aj s napätím 220 V.  Ochranný oblúk, ktorý je umiestnený na telese náradia (pozri obrázok 13, strana 83) zabraňuje neúmyselné- mu dotyku pílového listu počas pracovnej činnosti ná- radia a nesmie sa demontovať. OBJ_BUCH-1530-004.book Page 13 Monday, June 3, 2013 12:04 PM
Strana: 3
14 | Slovensky 2 609 007 291 | (3.6.13) Bosch Power Tools  Pred rezaním do dreva, drevotrieskových dosák, sta- vebných materiálov a pod. skontrolujte vždy, či sa v nich nenachádzajú nejaké cudzie telieska, ako sú klin- ce, skrutky a pod., a v prípade potreby ich odstráňte.  Technológiu pílenia zapichovaním používajte len pri mäkkých materiáloch, ako je drevo, sadrokartón a pod.  Klzná pätka môže zabrániť poškriabaniu povrchovej plochy obrobka. Chránič proti vytrhávaniu materiálu môže pri pílení zabrániť vytrhávaniu dreva z povrcho- vej plochy materiálu. Chránič proti vytrhávaniu mate- riálu nepoužívajte pri šikmých rezoch.  Prispôsobte nastavenie svojho ručného elektrického náradia príslušnému druhu použitia. Napríklad pri ob- rábaní kovov alebo pri rezaní oblúkov s malým polome- rom zredukujte frekvenciu zdvihov a výkyv.  Pri dlhých a rovných rezoch do hrubého dreva (> 40 mm) môže čiara rezu prebiehať nepresne. Na precízne rezy odporúčame použiť v takomto prípade kotúčovú pílu Bosch.  Pri obrábaní menších a tenších obrobkov použite vždy stabilnú podložku alebo rezaciu jednotku (Bosch PLS 300).  Pri používaní za extrémnych pracovných podmienok používajte podľa možnosti vždy odsávacie zariadenie. Vetracie štrbiny náradia častejšie prefúkajte a zapínaj- te ho cez ochranný spínač pri poruchových prúdoch (FI).Priobrábaníkovovsamôže vnútriručnéhoelektrické- ho náradia usádzať jemný dobre vodivý prach. To môže mať negatívny vplyv na ochrannú izoláciu ručného elektric- kého náradia. Symboly Nasledujúce symboly sú na čítanie a pochopenie tohto Návo- du na používanie veľmi dôležité. Dobre si tieto symboly a ich významy zapamätajte. Správna interpretácia týchto symbo- lov Vám bude pomáhať lepšie a bezpečnejšie používať toto ručné elektrické náradie. Symbol Význam PST 65/PST 650/PST 670: Priamočiara píla šedo označená oblasť: Rukoväť (izolovaná plocha rukoväte) Prečítajte si všetky bezpečnostné upozorneniaabezpečnostnépokyny Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky Používajte ochranné pracovné rukavice Dodatočná informácia Smer pohybu Smer reakcie Najbližší pracovný úkon Zakázaný druh manipulácie Správny výsledok Odsávanie Zariadenie na odfukovanie triesok Zapnutie Vypnutie Zaaretovanie vypínača Pri rezaní kovov naneste pozdĺž línie rezu nejaký chladiaci resp. mastiaci prostriedok Píľte s miernym prítlakom, aby ste dosiahli optimálny a precízny rez Vecné číslo (10-miestne) P1 Menovitý príkon n0 Počet voľnobežných zdvihov Max. hĺbka rezu Drevo Hliník Kov Drevotriesková doska Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003 /II Symbol pre ochrannú triedu II (s úplnou izoláciou) Symbol Význam OBJ_BUCH-1530-004.book Page 14 Monday, June 3, 2013 12:04 PM
Strana: 4
Slovensky | 15 Bosch Power Tools 2 609 007 291 | (3.6.13) Obsah dodávky (základná výbava) Priamočiara píla. Zariadenie na kontrolu čiary rezu „Cut Control“, Schránič pro- ti vytrhávaniu materiálu, pracovný nástroj a ďalšie zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatria do štandardnej základ- nej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom programe príslu- šenstva. Používanie podľa určenia Toto náradie je určené na rezanie dreva, plastov, kovu, kera- mických dosák a gumy a na vyrezávanie týchto materiálov na pevnej podložke. Je vhodné na realizáciu rovných aj oblúkovi- tých rezov s uhlom zošikmenia do 45°. Dodržiavajte odporú- čania výrobcu pílového listu. Technické údaje Technické údaje produktu sú uvedené v tabuľke na strane 76. Tieto údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. V takých prípadoch, keď má napätie odlišné hodnoty a pri vyhotove- niach, ktoré sú špecifické pre niektorú krajinu, sa môžu tieto údaje odlišovať. Vyhlásenie o konformite Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že dole popísaný vý- robok „Technické údaje“ sa zhodujesnasledujúciminormami alebo normatívnymi dokumentami: EN 60745 podľa ustano- vení smerníc 2011/65/EÚ, 2004/108/ES, 2006/42/ES. Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES) sa nachádza u: Robert Bosch GmbH, PT/ESC, D-70745 Leinfelden-Echterdingen Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Leinfelden, 22.04.2013 Informácia o hlučnosti/vibráciách Namerané hodnoty produktu sú uvedené v tabuľke na strane 76. Celkové hodnoty hluku a vibrácií (súčet vektorov troch smerov) zisťované podľa normy EN 60745. Úroveň kmitov uvedená v týchto pokynoch bola nameraná podľa meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745 a možno ju používať na vzájomné porovnávanie rôznych typov ručného elektrického náradia medzi sebou. Hodí sa aj na predbežný odhad zaťaženia vibráciami. Uvedená hladina vibrácií reprezentuje hlavné druhy používa- nia tohto ručného elektrického náradia. Avšak v takých prípa- doch, keď sa toto ručné elektrické náradie použije na iné dru- hypoužitia,sodlišnýmipracovnýminástrojmialebosapodro- buje nedostatočnej údržbe, môže sa hladina zaťaženia vibrá- ciami od týchto hodnôt odlišovať. To môže výrazne zvýšiť za- ťaženie vibráciami počas celej pracovnej doby. Na presný odhad zaťaženia vibráciami počas určitého časové- ho úseku práce s náradím treba zohľadniť doby, počas kto- rých je ručné elektrické náradie vypnuté alebo doby, keď ná- radiesícebeží,alevskutočnostisanepoužíva.Tomôževýraz- ne redukovať zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej doby. Naochranuosobypracujúcejsnáradímpredúčinkamizaťaže- nia vibráciami vykonajte ďalšie bezpečnostné opatrenia, ako sú napríklad: údržba ručného elektrického náradia a použí- vaných pracovných nástrojov, zabezpečenie zachovania tep- loty rúk, organizácia jednotlivých pracovných úkonov. Montáž a používanie Údržba a čistenie  Ručné elektrické náradie, jeho vetracie štrbiny a upev- ňovací mechanizmus nástroja udržiavajte vždy v čisto- te, aby ste mohli pracovať kvalitne a bezpečne. Upínací mechanizmus pílového listu pravidelne čistite. Pílový listvybertezručnéhoelektrickéhonáradiaanáradienarovnej ploche zľahka vyklepte. LpA Hladina akustického tlaku LwA Hladina akustického výkonu K Nepresnosť merania ah Celková hodnota vibrácií Henk Becker Executive Vice President Engineering Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ETM9 Symbol Význam Cieľ činnosti Obrázok Strana Vkladanie pílového listu 1 77 Demontáž pílového listu 2 77 Prispôsobenie polohy vodiacej kladky 3 77 Montáž chrániča proti vytrhávaniu materiálu 4 78 Montáž a používanie zariadenia na kontrolu rezu „Cut Control“ 5 78 Pripojenie odsávania 6 79 Nastavenie uhla zošikmenia 7 79 –80 Zapnutie zariadenia na odfukovanie triesok 8 80 Zapnutie/vypnutie 9 81 Privádzajte toto ručné elektrické náradie k obrobku len v zapnutom stave 10 81 Pílenie zapichnutím (zanorením) 11 82 Mastenie pri obrábaní kovových obrobkov 12 82 Voľba príslušenstva – 84 –85 OBJ_BUCH-1530-004.book Page 15 Monday, June 3, 2013 12:04 PM

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa Bosch PST 650, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou Bosch PST 650. Opíšte svoje ťažkosti s Bosch PST 650 čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o Bosch PST 650

Meno
E-mail
Reakcia

Pozrite si príručku k Bosch PST 650 nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

  • Značka: Bosch
  • Produkt: Pílky
  • Model/názov: PST 650
  • Typ súboru: PDF
  • Dostupné jazyky: Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Švédsky, Portugalský, Dánsky, Nórsky, Fínsky, Turecký, Grécky, Poľský, Ruský, Český, Rumunský, Slovenský, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Ukrajinský, Bulharský, Lotyšský, Litovský, Estónsky, Macedónsky, Kazašský