PLT 2

Príručka Bosch PLT 2

PLT 2

Používateľská príručka pre Bosch PLT 2 v jazyku Nemec. Táto príručka PDF má počet strán 107.

Strana: 1
Slovensky | 21 Bosch Power Tools 1 609 929 T82 | (13.8.09) sk Bezpečnostné pokyny Aby ste mohli s týmto meracím prístrojom pracovať bez ohrozenia a bezpečne, musíte si prečítať a dodržiavať všetky pokyny. Nikdy neporušte identifikovateľnosť výstražných značiek na meracom prístroji. TIETO POKYNY SI DOBRE USCHOVAJTE. f Buďte opatrný – ak používate iné ako tu uvedené obslužné a aretačné prvky alebo volíte iné postupy. Môže to mať za následok nebezpečnú expozíciu žiarenia. Merací prístroj sa dodáva s výstražným štítkom v nemeckom jazyku (na grafickej strane je na obrázku merací prístroj označený číslom 4). f Predtým ako začnete merací prístroj používať, prelepte nemecký text výstražného štítka dodanou nálepkou v jazyku Vašej krajiny. f Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sami sa nepozerajte do laserového lúča. Tento merací prístroj vyrába laserové žiarenie laserovej triedy 2 podľa normy IEC 60825-1. Pri nesprávnom zaobchádzaní by mohlo dôjsť k oslepeniu osôb. f Nepoužívajte laserové okuliare ako ochranné okuliare. Laserové okuliare slúžia na lepšie zviditelnenie laserového lúča, pred laserovým žiarením však nechránia. f Nepoužívajte laserové okuliare ako slnečné okuliare alebo ako ochranné okuliare v cestnej doprave. Laserové okuliare neposkytujú úplnú ochranu pred ultrafialovým žiarením a znižujú vnímanie farieb. f Merací prístroj nechávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky. Tým sa zaručí, že bezpečnosť meracieho prístroja zostane zachovaná. f Zabráňte tomu, aby tento laserový merací prístroj mohli bez dozoru použiť deti. Mohli by neúmyselne oslepiť iné osoby. IEC 60825-1:2007, < 2 mW, 635 nm Laserové žiarenie – Nepozerajte do laserového lúča – Laser triedy 2 OBJ_BUCH-994-002.book Page 21 Thursday, August 13, 2009 8:11 AM
Strana: 2
22 | Slovensky 1 609 929 T82 | (13.8.09) Bosch Power Tools f Nepracujte s týmto meracím prístrojom v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prípadne výbušný prach. V tomto meracom prístroji sa môžu vytvárať iskry, ktoré by mohli uvedený prach alebo výpary zapáliť. Nedávajte merací prístroj do blízkosti kardio- stimulátorov. Prostredníctvom magnetov 8 sa vytvára magnetické pole, ktoré môže fungovanie kardiostimulátorov negatívne ovplyvňovať. f Uschovávajte merací prístroj mimoé dosahu magnetic- kých dátových nosičov a magneticky citlivých prístrojov. Účinkom magnetov 8 by mohlo dôjsť k neobnoviteľným stratám dát. Popis fungovania Používanie podľa určenia Tento merací prístroj je určený na vodorovné a zvislé vyrovnávanie obkladačiek a laminátu. Merací prístroj 3 603 F64 000 je vhodný výlučne na prevádzku v uzavretých priestoroch. Vyobrazené komponenty Číslovanie jednotlivých zobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie meracieho prístroja na grafickej strane tohto Návodu na používanie. 1 Vypínač 2 Výstupný otvor laserového lúča 3 Libely na zvislé a vodorovné vyrovnávanie 4 Výstražný štítok laserového prístroja 5 Libela na diagonálne vyrovnávanie 6 90° stupnica s delením po 5° 7 Hrana T na nastavovanie 8 Magnety 9 Viečko priehradky na batérie 10 Základná doska 11 Hrana L na nastavovanie 12 Aretácia veka priehradky na batérie 13 Držiak na stenu 14 Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča* * Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí do základnej výbavy produktu. OBJ_BUCH-994-002.book Page 22 Thursday, August 13, 2009 8:11 AM
Strana: 3
Slovensky | 23 Bosch Power Tools 1 609 929 T82 | (13.8.09) Technické údaje Montáž Vkladanie/výmena batérií Pri prevádzke tohto meracieho prístroja odporúčame používanie alkalicko-mangánových batérií. Ak chcete otvoriť viečko priehradky na batérie 9, zatlačte na aretáciu 12 a viečko priehradky na batérie jednoducho odklopte. Vložte príslušné batérie. Dajte pozor na správne pólovanie podľa vyobrazenia na vnútornej strane priehradky na batérie. Vymieňajte vždy všetky batérie súčasne. Pri jednej výmene používajte len batérie jedného výrobcu a vždy také, ktoré majú rovnakú kapacitu. f Keď merací prístroj nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. Počas dlhšieho skladovania meracieho prístroja môžu batérie skorodovať a samočinne sa vybiť. Laser pre obkladanie PLT 2 Vecné číslo 3 603 F64 000 Pracovný dosah 7 m1) Uhlová presnosť ±0,5 mm/m Prevádzková teplota +5 °C ... +40 °C Skladovacia teplota – 20 °C ... +70 °C Relatívna vlhkosť vzduchu max. 90 % Laserová trieda 2 Typ lasera 635 nm, <2 mW C6 >2 Batérie 3 x 1,5 V LR6 (AA) Doba prevádzky cca 15 h Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003 360 g Rozmery 240 x 128 x 59 mm 1) Pracovný dosah sa môže následkom nepriaznivých podmienok (napríklad priame žiarenie slnečného svetla) zmenšiť. Všimnite si láskavo vecné číslo na typovom štítku Vášho produktu, pretože obchodné názvy meracích prístrojov sa môžu odlišovať. OBJ_BUCH-994-002.book Page 23 Thursday, August 13, 2009 8:11 AM
Strana: 4
24 | Slovensky 1 609 929 T82 | (13.8.09) Bosch Power Tools Používanie Uvedenie do prevádzky f Merací prístroj chráňte pred vlhkom a pred priamym slnečným žiarením. f Merací prístroj nevystavujte extrémnym teplotám ani kolísaniu teplôt. Nenechávajte ho odložený dlhší čas napr. v motorovom vozidle. V prípade väčšieho rozdielu teplôt nechajte najprv merací prístroj pred jeho použitím temperovať na teplotu pro-stredia, v ktorom ho budete používať. f Vyhýbajte sa prudkým nárazom alebo pádom meracieho prístroja. Poškodenie meracieho prístroja môže negatívne ovplyvniť presnosť merania prístroja. Po prudkom náraze alebo páde skontrolujte uhlovú presnosť medzi laserovou čiarou 0°- a 90° pomocou nejakého známeho uhla. Zapínanie/vypínanie Ak chcete merací prístroj zapnúť, stlačte jedenkrát krátko vypínač 1. Merací prístroj vysiela ihneď po zapnutí dve laserové čiary 0° a 90°. f Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sa sami nepozerajte do laserového lúča, dokonca ani z vačšej vzdialenosti. Ak chcete merací prístroj vypnúť stlačte znova vypínač 1. f Nenechávajte zapnutý merací prístroj bez dozoru a po použití merací prístroj vždy vypnite. Laserový lúč by mohol oslepiť iné osoby. Pokyny na používanie f Merací prístroj inštalujte vždy na rovnú plochu podlahy, resp. ho upevnite do rovnej polohy na stenu. V prípade nerovnej inštalácie resp. upevnenia nebude uhol rovný 90°. f Pri obkladaní podlahy (pri kladení dlaždičiek) nepoužívajte libely 3 a 5 na vyrovnanie meracieho prístroja. Libely 3 a 5 slúžia len na vyrovnanie na stene. Pri kladení dlaždičiek sa môžu bublinky libiel nachádzať vo vnútri značky aj v takom prípade, keď merací prístroj nestojí rovno. f Na označovanie používajte vždy iba stred laserovej línie. Šírka laserovej línie sa vzdialenosťou mení. f Nikdy nepoužívajte na nastavovanie laserové čiary, ktoré na stenu vrhá merací prístroj položený na zemi. Tento merací prístroj nie je samonivelačný, čiara na stene bude preto skreslená. OBJ_BUCH-994-002.book Page 24 Thursday, August 13, 2009 8:11 AM
Strana: 5
Slovensky | 25 Bosch Power Tools 1 609 929 T82 | (13.8.09) f Referenčným bodom na vymeriavanie obkladačiek je priesečník P laserových čiar priamo pred meracím prístrojom. Ak chcete prenášať uhol, musí sa merací prístroj na tomto priesečníku otočiť, pozri k tomu obrázok E. f Upínajte merací prístroj len na čistý nástenný držiak 13. Na nerovnom alebo na znečistenom povrchu nástenného držiaka sa nedá postaviť merací prístroj do vodorovnej polohy a to môže dosiahnuté výsledky merania skresľovať. Umiestnenie meracieho prístroja Pri práci na podlahe postavte merací prístroj základnou doskou 10 na podlahu. Priložte ho hranou T 7 k nejakej stene tak, aby laserová čiara 0° prebiehala paralelne k vzťažnej línii (napr. rovnobežne so stenou), pozri obrázok A. Odmerajte vzdialenosť medzi laserovou čiarou a vzťažnou líniou priamo na meracom prístroji a podľa možnosti s maximálnym odstupom od meracieho prístroja. Nastavte merací prístroj tak, aby boli obidve vzdialenosti rovnako veľké. Pri práci na stene upevnite najprv nástenný držiak 13 na stenu, napr. tak, že nástenný držiak nasadíte otvorom na nejakú skrutku, ktorá máličko vyčnieva zo steny. Potom skrutku dobre utiahnite, aby ste nástenný držiak dobre zafixovali, pozri obrázok D. Umiestnite merací prístroj magnetmi 8 na dolnej strane základnej dosky 10 na nástenný držiak 13. Libely 3 a 5 budú pomôckou pri presnom nastavovaní laserovej čiary na stene. – Pri vodorovnom nastavovaní sa musí nachádzať bublinka vo vnútri značky tej libely 3, ktorá leží na predĺžení vodorovnej laserovej čiary, pozri obrázok A. – Pri diagonálnom nastavovaní sa musí nachádzať bublinka vo vnútri značky libely 5, pozri obrázok B. Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča (Príslušenstvo) Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča filtrujú svetlo okolia. Vďaka tomu sa stáva červené svetlo lasera pre oko svetlejším. f Nepoužívajte laserové okuliare ako ochranné okuliare. Laserové okuliare slúžia na lepšie zviditelnenie laserového lúča, pred laserovým žiarením však nechránia. f Nepoužívajte laserové okuliare ako slnečné okuliare alebo ako ochranné okuliare v cestnej doprave. Laserové okuliare neposkytujú úplnú ochranu pred ultrafialovým žiarením a znižujú vnímanie farieb. OBJ_BUCH-994-002.book Page 25 Thursday, August 13, 2009 8:11 AM
Strana: 6
26 | Slovensky 1 609 929 T82 | (13.8.09) Bosch Power Tools Príklady postupov Obkladanie s kvadratickým vzorom obkladačiek (pozri obrázok A) Postavte merací prístroj do niektorého kúta tak, aby laserová čiara 0° prebiehala paralelne ku stene (rovnobežne so stenou) a hrana T meracieho prístroja 7 aby priliehala k stene. Umiestnite prvú kvadratickú obkladačku k priesečníku laserových čiar 0° a 90°. Obkladanie v diagonálnom vzore (pozri obrázok B) Postavte merací prístroj tak, aby stupnica 90° 6 priliehala priamo k stene. Začínajte prvou diagonálnou obkladačkou na priesečníku P. Obkladanie od hrany (pozri obrázok C) Priložte merací prístroj hranou L 11 k tej hrane, od ktorej chcete začať obkladať. Laserová čiara 90° by mala prebiehať rovnobežne s touto hranou. Laserová čiara 0° označuje teraz dolný rad obkladačiek. Obkladanie kuchynskej linky (pozri obrázok D) Najprv si zistite výšku, v ktorej musíte začať prvý rad obkladačiek. Upevnite merací prístroj zvislo k stene tak, aby laserová čiara 90° označovala dolnú hranu prvého radu obkladačiek. Údržba a servis Údržba a čistenie Udržiavajte svoj merací prístroj vždy v čistote. Neponárajte merací prístroj do vody ani do iných kvapalín. Znečistenia utrite vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Čistite pravidelne predovšetkým plochy na výstupnom otvore a dávajte pozor, aby ste pritom odstránili prípadné zachytené vlákna tkaniny. Ak by merací prístroj napriek starostlivej výrobe a kontrole predsa len prestal niekedy fungovať, treba dať opravu vykonať autorizovanej servisnej opravovni ručného elektrického náradia Bosch. Merací prístroj sami nikdy neotvárajte. Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku. OBJ_BUCH-994-002.book Page 26 Thursday, August 13, 2009 8:11 AM
Strana: 7
Slovensky | 27 Bosch Power Tools 1 609 929 T82 | (13.8.09) Servisné stredisko a poradenská služba pre zákazníkov Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke: www.bosch-pt.com Tím poradenskej služby pre zákazníkov Bosch Vám rád pomôže aj pri problémoch týkajúcich sa kúpy a nastavenia produktov a príslušenstva. Slovakia Tel.: +421 (02) 48 703 800 Fax: +421 (02) 48 703 801 E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com www.bosch.sk Likvidácia Výrobok, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu šetriacu životné prostredie. Len pre krajiny EÚ: Neodhadzujte meracie prístroje do komunálneho odpadu! Podľa Európskej smernice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických výrobkoch a podľa jej aplikácií v národnom práve sa musia už nepoužiteľné elektrické produkty zbierať separo- vane a dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia. Akumulátorové články/batérie: Opotrebované akumulátorové články/batérie neodhadzujte do komunálneho odpadu, do ohňa ani do vody. Opotrebované akumulátorové články/batérie treba dať do zberu, na recykláciu alebo na likvidáciu neohrozujúcu životné prostredie. Len pre krajiny EÚ: Podľa smernice 91/157/EHS treba dať pokazené alebo opotrebované akumulátorové články/batérie na recykláciu. Zmeny vyhradené. OBJ_BUCH-994-002.book Page 27 Thursday, August 13, 2009 8:11 AM

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa Bosch PLT 2, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou Bosch PLT 2. Opíšte svoje ťažkosti s Bosch PLT 2 čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o Bosch PLT 2

Meno
E-mail
Reakcia

Pozrite si príručku k Bosch PLT 2 nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

  • Značka: Bosch
  • Produkt: Meradlá
  • Model/názov: PLT 2
  • Typ súboru: PDF
  • Dostupné jazyky: Holandský, Angličtina, Nemec, Taliansky, Švédsky, Francúzsky, Španielsky, Portugalský, Dánsky, Nórsky, Fínsky, Český, Turecký, Grécky, Poľský, Ruský, Rumunský, Slovenský, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Ukrajinský, Bulharský, Lotyšský, Litovský, Estónsky