GTK 40 príručka
Príručka Bosch GTK40

Používateľská príručka pre Bosch GTK 40 v jazyku Holandský. Táto príručka PDF má počet strán 351.

PDF 351 1.1mb

Pozrite si príručku k Bosch GTK 40 nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

MANUALSCAT | SK

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa Bosch GTK 40, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou Bosch GTK 40. Opíšte svoje ťažkosti s Bosch GTK 40 čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o Bosch GTK 40

Strana: 1
1 609 929 U13 | (9.12.09) Bosch Power Tools 188 | Slovensky sk Bezpečnostné pokyny Všeobecné bezpečnostné pokyny pre pneumatické náradie Prečítajte si a dodržiavajte všetky pokyny. Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných predpisov môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, ohrozenie požiarom alebo byť príčinou vážneho poranenia. Bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte. 1) Bezpečnosť na pracovisku a)Svoje pracovisko udržiavajte v čistote a majte ho vždy dobre osvetlené. Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu byť príčinou úrazov. b)S týmto ručným pneumatickým náradím nepracujte v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prach. Pri obrábaní obrobku môžu vzniknúť iskry, ktoré zapália prach alebo horľavé pary. c)Náhodných prizerajúcich sa, deti a návštevy nepúšťajte do blízkosti pracoviska, keď používate toto ručné pneumatické náradie. Pri upútaní pozornosti zo strany inej osoby môžete stratiť kontrolu nad náradím. 2) Bezpečnosť ručného pneumatického náradia a)Používajte stlačený vzduch kvalitatívnej triedy 5 podľa DIN ISO 8573-1 a osobitný olejovač tlakového vzduchu (jednotku údržby) v blízkosti náradia. Privádzaný stlačený vzduch nesmie obsahovať cudzie telieska ani vlhkosť, aby bolo pneumatické náradie chránené pred poškodením, znečistením a vytváraním hrdze. b)Skontrolujte všetky prípojky a prívodné potrubia. Všetky jednotky na úpravu vzduchu, spojky a hadice musia byť dimenzované so zreteľom na tlak vzduchu a množstvo vzduchu podľa technických parametrov náradia. Príliš nízky tlak negatívne ovplyvňuje fungovanie ručného pneumatického náradia, príliš vysoký tlak môže spôsobiť vecné škody alebo mať za následok poranenia. c)Chráňte hadice pred zlomením, zúžením ich profilu, pred rozpúšťadlami a ostrými hranami. Vystríhajte sa umiestňovaiu hadíc do blízkosti zdrojov vysokej teploty, chráňte ich pred olejom a rotujúcimi súčiastkami. Poškodené hadice vymeňte neodkladne za nové. Poškodené prívodné potrubie môže vyvolať poletovanie hadice po miest- nosti a spôsobiť vážne poranenie. Rozvírený prach alebo triesky z obrábania môžu spôsobiť vážne poranenie zraku. d)Dávajte pozor na to, aby boli hadicové spojky vždy pevné a správne utiahnuté. Cez neutiahnuté alebo poškodené hadicové spojky môže nekontrolovaným spôsobom unikať tlakový vzduch. 3) Bezpečnosť osôb a)Buďte ostražitý, sústreďte sa na to, čo robíte a k práci s ručným pneumatickým náradím pristupujte uvážene. Nepracujte s ručným pneumatickým náradím nikdy vtedy, keď ste unavený, alebo keď ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Malý okamih nepozornosti môže mať pri používaní náradia za následok vážne poranenia. b)Noste osobné ochranné pomôcky a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie ochranných pracovných pomôcok, ako ochranná dýchacia maska, protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo chránič sluchu, podľa druhu a spôsobu používania náradia, výrazne znižujú riziko vzniku poranenia. c)Vyhýbajte sa neúmyselnému zapnutiu náradia. Ešte predtým, ako pripojíte ručné pneumatické náradie na zdroj tlakového vzduchu, predtým ako ho budete dvíhať alebo ho budete prenášať, sa presvedčte, či je ručné pneumatická náradie vypnuté. Ak budete mať pri prenášaní ručného pneumatického náradia prst na vypínači, alebo ak ručné pneumatické náradie pripojíte na prívod tlakového vzduchu zapnuté, môže to mať za násle- dok nehodu. d)Skôr ako náradie zapnete, odstráňte z neho nastavovacie nástroje. Nastavovací nástroj, ktorý sa nachádza v ručnom pneumatickom náradí, môže spôsobiť vážne poranenia osôb. e)Nikdy sa nepreceňujte. Zabezpečte si pevný postoj a neprestajne udržiavajte rovnováhu. Bezpečný postoj a vhodné držanie tela umožňujú lepšie kontrolovanie ručného pneumatického náradia v ne- očakávaných situáciách. f) Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste široké odevy a nemajte na sebe šperky. Vyvarujte sa toho, aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice dostali do blízkosti rotujúcich súčiastok náradia. Voľný odev, dlhé vlasy alebo šperky môžu byť zachytené rotujúcimi časťami ručného náradia. POZOR OBJ_BUCH-1038-001.book Page 188 Wednesday, December 9, 2009 1:38 PM
Strana: 2
Slovensky | 189 Bosch Power Tools 1 609 929 U13 | (9.12.09) g)Ak existuje možnosť namontovať odsávacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie prachu, presvedčte sa, či sú pripojené a správne používané. Používanie týchto zariadení znižuje ohrozenie zdravia prachom. h)Nevdychujte priamo spotrebovaný vzduch z náradia. Vyhýbajte sa tomu, aby sa vám dostal spotrebovaný vzduch z náradia do očí. Spotrebovaný vzduch ručného pneumatického náradia môže obsahovať vodu, olej, kovové čiastočky alebo iné drobné nečistoty z kompresora. To môže spôsobiť poškodenie zdravia. 4) Starostlivá manipulácia s pneumatickým náradím a jeho používanie a)Na pevné uchytenie alebo na podopieranie obrobku používajte upínacie zariadenia alebo zverák. Ak budete pridržiavať obrobok rukou, alebo si ho pritláčať o telo, nebudete môcť ručné pneumatické náradie bezpečne obsluhovať. b)Ručné pneumatické náradie nikdy nepreťažujte. Používajte také pneumatické náradie, ktoré je určené pre daný druh práce. Pomocou vhodného pneumatického náradia budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom rozsahu výkonu náradia. c)Nepoužívajte nikdy také ručné pneumatické náradie, ktoré má pokazený vypínač. Ručné pneumatické náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do opravy odborníkovi. d)Prerušte prívod tlakového vzduchu ešte predtým, ako budete vykonávať na ručnom pneumatickom náradí nastavovanie, výmenu príslušenstva, alebo predtým, ako ručné pneumatické náradie odložíte. Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmysel- nému spusteniu ručného pneumatického náradia. e)Nepoužívané ručné pneumatické náradie uschovávajte tak, aby bolo mimo dosahu detí. Nedovoľte používať pneumatické náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne oboznámené, alebo ktoré si neprečítali tieto Pokyny. Pneumatické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú neskúsené osoby. f) Ručné pneumatické náradie starostlivo ošetrujte. Kontrolujte, či pohyblivé súčiastky ručného pneumatického náradia bezchybne fungujú, alebo či neblokujú, či nie sú zlomené alebo poškodené niektoré súčiastky, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať fungovanie ručného pneumatického náradia. Pred použitím ručného pneumatického náradia dajte poškodené súčiastky opraviť. Veľa nehôd bolo spôsobených nedostatočnou údržbou ručného pneumatického náradia. g)Ručné pneumatické náradie, príslušenstvo atď. používajte podľa týchto pokynov. Pri práci zohľadnite konkrétne pracovné podmienky a činnosť, ktorú budete vykonávať. Používanie pneumatického náradia na iný účel ako na pred- písané použitie môže viesť k vzniku nebezpečných situácií. 5) Servis a)Ručné pneumatické náradie nechávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky. Tým sa zaručí, že bezpečnosť ručného pneumatického náradia zostane zachovaná. Bezpečnostné pokyny pre pneumatické zatĺkacie náradie Používajte ochranné okuliare. f Pamätajte stále na to, že v tomto pneumatickom náradí sa nachádzajú zatĺkacie predmety (klince alebo sponky). Ľahostajná manipulácia s pneumatickým zatĺkacím náradím môže mať za následok nečakané vystrelenie zatĺkacích predmetov a spôsobiť Vám poranenie. f Počas práce držte pneumatické náradie tak, aby Vám nemohlo poraniť hlavu ani telo v prípade možného spätného rázu spôsobeného náhlou poruchou v prívode energie alebo po narazení na tvrdé miesto v obrobku. f Nemierte pneumatickým náradím na seba ani na žiadne iné osoby, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Nečakané spustenie náradia spôsobí vystrelenie zatĺkacieho predmetu, čo môže mať za následok poranenie. f Neuvádzajte toto pneumatické náradie do činnosti skôr, ako je pevne priložené k obrobku. Keď nemá toto pneumatické náradie kontakt s obrobkom, môže sa zatĺkací predmet z miesta, na ktorom má byť upevnený, odraziť smerom k Vám a pneumatické náradie sa môže preťažiť. OBJ_BUCH-1038-001.book Page 189 Wednesday, December 9, 2009 1:38 PM
Strana: 3
1 609 929 U13 | (9.12.09) Bosch Power Tools 190 | Slovensky Nepracujte na rebríkoch ani na lešeniach vtedy, keď máte nastavený systém spúšťania „Kontaktné spúšťanie“. Najmä však nesmiete prechádzať z jedného zatĺkacieho miesta k nasledujúcemu po lešeniach, po schodoch alebo po rebríkoch prípadne iných rebríkovitých konštrukciách, ako sú napríklad strešné laty, uzavierať debny alebo latové steny, alebo upevňovať prepravné poistky napríklad na motorové vozidlá alebo na železničné vagóny. Pri tomto systéme spúšťania sa každý raz, keď sa neúmyselne dotknete niekde pneumatickým náradím a v prípade, že spúšťacia poistka je stlačená, vystrelí jeden zatĺkací predmet. To môže mať za následok poranenie. f Dobre si všimnite pomery v okolí svojho pracoviska. Zatĺkacie predmety môžu eventuálne preraziť tenké obrobky, alebo sa pri práci môžu na hranách alebo rohoch odchýliť z pôvodného smeru a pritom poraniť osoby v okolí. Keď sa zatĺkací predmet v pneumatickom náradí zablokuje, prerušte prívod tlakového vzduchu. Keby bolo pneumatické zatĺkacie náradie pripojené, mohlo by sa pri odstraňovaní vzpriečeného zatĺkacieho predmetu uviesť neúmyselne do činnosti. f Pri odstraňovaní vzpriečeného zatĺkacieho predmetu postupujte veľmi opatrne. Systém môže byť natiahnutý a môže vymrštiť zatĺkací predmet veľkou silou vo chvíli, keď sa budete pokúšať odstrániť zablokovanie. f Nepoužívajte toto pneumatické náradie na upevňovanie elektrických vedení. Náradie nie je vhodné na inštalovanie elektrických vedení, môže spôsobovať poškodenie izolácie elektrických káblov a následne spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo byť zdrojom nebezpečenstva požiaru. f Nikdy nepoužívajte ako zdroj energie pre svoje pneumatické náradie stlačený kyslík ani žiadne horľavé plyny. Horľavé plyny sú nebezpečné a môžu spôsobiť explóziu ručného pneumatického náradia. f Používajte vhodné prístroje na vyhľadávanie skrytých elektrickým vedení a potrubí, aby ste ich nenavŕtali, alebo sa obráťte na miestne energetické podniky. Kontakt s elektrickým vodičom pod napätím môže spôsobiť požiar alebo mať za následok zásah elektrickým prúdom. Poškodenie plynového potrubia môže mať za následok explóziu. Preniknutie do vodovodného potrubia spôsobí vecnú škodu. f Toto pneumatické náradie sa smie pripájať len na taký rozvod tlakového vzduchu, v ktorom sa maximálny prípustný tlak pneumatického náradia nemôže prekročiť o viac ako 10 %; v prípade vyššieho tlaku musí byť do potrubia zaradený tlakový regulačný ventil (redukčný ventil) spolu s ventilom na obmedzenie tlaku (kompenzačným tlakovým ventilom) zaradeným za ním. Príliš vysoký tlak vzduchu spôsobuje nenormálnu prevádzku alebo zlomenie pneumatického náradia, čo môže mať za následok vážne poranenie. Popis fungovania Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké poranenie. Používanie podľa určenia Toto pneumatické náradie je určené na spojovacie práce pri pokrývačských prácach, pri výrobe debnenia a pri latovaní, taktiež pri výrobe stenových alebo stropných prvkov, drevených fasád, paliet, drevených plotov, protihlukových izovačných stien a pri výrobe debien. Smú sa doň používať len určené zatĺkacie predmety (klince, sponky a podobne), ktoré sú špecifikované v tabuľke „Technické údaje“. OBJ_BUCH-1038-001.book Page 190 Wednesday, December 9, 2009 1:38 PM
Strana: 4
Slovensky | 191 Bosch Power Tools 1 609 929 U13 | (9.12.09) Vyobrazené komponenty Číslovanie jednotlivých zobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie ručného pneumatického náradia na grafickej strane tohto Návodu na používanie. 1 Chránič obrobkov 2 Spúšťacia poistka 3 Hĺbkový doraz 4 Výstup vzduchu s nastaviteľným uzáverom 5 Rukoväť 6 Koncovka na pripojenie tlakového vzduchu 7 Blokovací mechanizmus posúvača zásobníka (GTK 40) 8 Zásobník 9 Prepínač systému spúšťania náradia 10 Spúšť 11 Posúvač zásobníka (GTK 40) 12 Upínacia páka na otvorenie/zatvorenie vystreľovacieho kanálika (GTK 40) 13 Ústie 14 Blokovací mechanizmus zásobníka (GSK 50) 15 Ukazovateľ potreby naplnenia zásobníka (GSK 50) 16 Rýchloupínacia hadicová spojka 17 Hadica prívodu vzduchu 18 Pásik sponiek* 19 Pásik klincov* 20 Koľajnička (lišta) zásobníka (GSK 50) 21 Narážač 22 Zásobník na uschovanie chrániča obrobkov *Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do základnej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom programe príslušenstva. Technické údaje Pneumatický klincovač GTK 40 Professional GSK 50 Professional Vecné číslo 3 601 D91 G.. 3 601 D91 D.. Zatĺkacia sila pri 6,3 bar (91 psi) Nm 18,4 17,8 Systémy spúšťania – Jednotlivé spúšťanie s následným zaistením – Kontaktné spúšťanie z z z z Zatĺkací predmet – Typ – Dĺžka – Priemer mm mm Pásik sponiek Typ E 13–40 1,2 Pásik klincov Klince s hlavičkou 13–50 1,2 max. objem zásobníka 100 100 Motorový olej SAE 10, SAE 20 ml 0,25–0,5 0,25–0,5 Vnútorný objem ml 196,5 200 Menovitý tlak bar 4–8 4–8 Pripojovací závit " ¼ ¼ Hadica prívodu vzduchu – max. prevádzkový tlak pri 20 °C – Svetlosť hadice – max. dĺžka hadice bar " m 10 ¼ 30 10 ¼ 30 Spotreba vzduchu na jeden zatĺkací úkon pri 6,8 bar (100 psi) l 0,71 0,69 Rozmery – Výška – Šírka – Dĺžka mm mm mm 246 60 272 251 60 260 Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,14 1,14 OBJ_BUCH-1038-001.book Page 191 Wednesday, December 9, 2009 1:38 PM
Strana: 5
1 609 929 U13 | (9.12.09) Bosch Power Tools 192 | Slovensky Informácia o hlučnosti/vibráciách Namerané hodnoty hluku zistené podľa normy EN 12549. Hodnota hladiny hluku A ručného toho pneumatického náradia je typicky: Hladina akustického tlaku 96 dB(A); Hladina akustického výkonu 110 dB(A). Nespoľahlivosť merania K=2 dB. Používajte chrániče sluchu! Celkové hodnoty vibrácií (súčet vektorov troch smerov) zisťované podľa noriem EN 28662 a EN ISO 8662. Hodnota emisie vibrácií ah<2,5 m/s2 , nepresnosť merania K = 1,5 m/s2 . Vyhlásenie o konformite Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tento výrobok, popísaný nižšie v časti „Technické údaje“, sa zhoduje s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentami: EN 792 podľa ustanovení smerníc, 98/37/ES (do 28.12.2009), 2006/42/ES (od 29.12.2009). Súbory technickej dokumentácie sa nachádzajú na adrese: Robert Bosch GmbH, PT/ESC, D-70745 Leinfelden-Echterdingen Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Leinfelden, 09.12.2009 Montáž Pripojenie na rozvod tlakového vzduchu (pozri obrázok A) Presvedčte sa o tom, či nie je tlak pneumatického rozvodu vzduchu väčší ako maximálny dovolený menovitý tlak vzduchu pneumatického náradia. Najprv nastavte tlak vzduchu na spodnú hodnotu odporúčaného menovitého tlaku vzduchu (pozri odsek „Technické údaje“). V prípade pochybností prekontrolujte tlak na vstupe pomocou neejakého manometra pri súčasne zapnutom ručnom pneumatickom náradí. Smú sa doň používať len určené zatĺkacie predmety (klince, sponky a podobne), ktoré sú špecifikované v tabuľke „Technické údaje“. Privádzaný stlačený vzduch nesmie obsahovať cudzie telieska ani vlhkosť, aby bolo pneumatické náradie chránené pred poškodením, znečistením a vytváraním hrdze. Všetky armatúry, spojovacie potrubia a hadice musia byť dimenzované na príslušný tlak a požadované množstvo vzduchu. Vyhýbajte sa zúženiu prívodných potrubí, napríklad stlačením, zlomením alebo ťahaním! Pripojenie tlakového vzduchu na ručné pneumatické náradie – Vyprázdnite zásobník 8. (pozri odsek „Vyprázdnenie zásobníka“, strana 195) Pri nasledujúcich pracovných krokoch by mohol byť zatĺkací predmet vymrštený, ak sa počas opravy a údržby alebo prepravy nenachádzajú vnútorné súčiastky pneumatického náradia vo východiskovej polohe. – Spojte vzduchovú prípojku 6 s prívodnou hadicou tlakového vzduchu 17, ktorá je vybavená rýchloupínacou spojkou 16. – Skontrolujte bezchybnosť fungovania takým spôsobom, že pneumatické náradie ústím 13 prípadne pogumovaným chráničom obrobkov 1 priložíte na nejaký odpadový kúsok dreva alebo na nejaký drevený materiál a jeden až dvakrát náradie spustíte. Plnenie zásobníka Prerušte prívod tlakového vzduchu ešte predtým, ako budete vykonávať na ručnom pneumatickom náradí nastavovanie, výmenu príslušenstva, alebo predtým, ako ručné pneumatické náradie odložíte. Toto preven- tívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu ručného pneumatického náradia. f Používajte len originálne príslušenstvo Bosch (pozri odsek „Technické údaje“). Precízne súčiastky pneumatického náradia, ako sú zásobník, ústie a vystreľovací kanálik sú konštruované na prácu so svorkami, klincami a kolíkmi firmy Bosch. Iní výrobcovia používajú iné kvality ocele a iné rozmery. Používanie nedovolených zatĺkacích predmetov môže poškodiť pneumatické náradie a spôsobiť poranenia. Počas plnenia zásobníka držte pneumatické náradie v takej polohe, aby ústie 13 nebolo nasmerované ani na Vaše vlastné telo ani na žiadne iné osoby. Dr. Egbert Schneider Senior Vice President Engineering Dr. Eckerhard Strötgen Head of Product Certification OBJ_BUCH-1038-001.book Page 192 Wednesday, December 9, 2009 1:38 PM
Strana: 6
Slovensky | 193 Bosch Power Tools 1 609 929 U13 | (9.12.09) GTK 40 (pozri obrázky B1–B2) – Potiahnite posúvač zásobníka 11 dozadu tak ďaleko, aby gombík blokovacieho mechanizmu posúvača zásobníka 7 úplne zaskočil. – V prípade potreby posúvač zásobníka 11 vyčistite, premastite a starajte sa o to, aby nebol zásobník 8 znečistený. – Nasuňte vhodný pásik sponiek 18 cez zásobník 8. Hlavičky sponiek musia pritom úplne ležať na povrchovej ploche zásobníka a pásik sponiek sa musí dať v zásobníku ľahko posúvať na jednu aj na druhú stranu. – Potiahnite posúvač zásobníka 11 trochu späť a zatlačte gombík blokovacieho mechanizmu posúvača zásobníka 7 dovnútra. – Posúvajte opatrne posúvač zásobníka smerom dopredu tak ďaleko, aby sa dotýkal pásika sponiek. Upozornenie: Nenechajte posúvač zásobníka zaskočiť samovoľne. Posúvač zásobníka by sa mohol v takomto prípade poškodiť a súčasne by hrozilo nebezpečenstvo, že Vám pricvikne prst. GSK 50 (pozri obrázky C1–C2) – Zatlačte blokovací mechanizmus zásobníka 14 a súčasne potiahnite zásobník 8 až na doraz smerom dozadu. – V prípade potreby vyčistite a natrite olejom koľajničku zásobníka 20. – Vložte vhodný pásik klincov 19. Hroty klincov by sa mali pritom podľa možnosti dotýkať koľajničky zásobníka 20. – Posuňte pásik klincov v zásobníku celkom dopredu. – Posuňte zásobník tak ďaleko, až blokovací mechanizmus zásobníka 14 opäť zaskočí. Napĺňajte zásobník vtedy, keď červené čiarky ukazovateľa potreby naplnenia zásobníka 15 sú do polovice viditeľné. Používanie Systémy spúšťania Toto pneumatické náradie sa dá spúšťať pomocou dvoch rozličných systémov spúšťania: – Jednotlivé spúšťanie s následným zaistením Pri tomto systéme spúšťania treba najprv spúšťaciu poistku 2 pevne nasadiť na obrobok. Zatĺkací predmet bude vystrelený až vtedy, keď sa stlačí spúšť 10. Ďalšie zatĺkacie pracovné úkony sa potom môžu spustiť až vtedy, keď sa predtým spúšť a takisto spúšťacia poistka vrátia naspäť do východiskovej polohy. – Kontaktné spúšťanie Pri tomto systéme spúšťania treba najprv stlačiť spúšť 10. Zatĺkací predmet sa vystrelí vždy až potom, keď sa pri stlačenej spúšti spúšťacia poistka 2 priloží pevne na obrobok. Takýmto spôsobom sa dosiahne s náradím vyššia pracovná rýchlosť. Na nastavovanie systému spúšťania slúži prepínač 9. Uvedenie do prevádzky Prerušte prívod tlakového vzduchu ešte predtým, ako budete vykonávať na ručnom pneumatickom náradí nastavovanie, výmenu príslušenstva, alebo predtým, ako ručné pneumatické náradie odložíte. Toto preven- tívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu ručného pneumatického náradia. Práca s jednotlivým spúšťaním (pozri obrázok D) – Zatlačte prepínač 9 smerom dovnútra a preklopte ho súčasne do dolnej polohy takým spôsobom, aby opätovne zaskočil. Je nastavený systém spúšťania „Jednotlivé spúšťanie“. – Prepínač 9 opäť uvoľnite. – Priložte ústie 13 alebo prípadne pogumovaný chránič obrobkov 1 pevne na obrobok tak, aby bola spúšťacia poistka 2 celkom zatlačená. – Potom stlačte krátko spúšť 10 a opäť ju uvoľnite. Pritom bude vystrelená jedna sponka (GTK 40) alebo jeden kolársky klinec (klinec s malou s hlavičkou) (GSK 50). – Povoľte pritlačenie k obrobku, aby sa mohlo pneumatické náradie odraziť od obrobku späť. OBJ_BUCH-1038-001.book Page 193 Wednesday, December 9, 2009 1:38 PM
Strana: 7
1 609 929 U13 | (9.12.09) Bosch Power Tools 194 | Slovensky – Pre ďalší zatĺkací úkon nadvihnite pneumatické náradie od obrobku celkom a opäť ho pevne priložte ho na ďalšie požadované miesto. Práca s kontaktným spúšťaním (pozri obrázok E) – Zatlačte prepínač 9 smerom dovnútra a preklopte ho súčasne do hornej polohy takým spôsobom, aby opätovne zaskočil. Je nastavený systém spúšťania „Kontaktné spúšťanie“. – Prepínač 9 opäť uvoľnite. – Stlačte spúšť 10 a podržte ju v stlačenej polohe. – Priložte ústie 13 alebo prípadne pogumovaný chránič obrobkov 1 pevne na obrobok tak, aby bola spúšťacia poistka 2 celkom zatlačená. Pritom bude vystrelená jedna sponka (GTK 40) alebo jeden kolársky klinec (klinec s malou s hlavičkou) (GSK 50). – Povoľte pritlačenie k obrobku, aby sa mohlo pneumatické náradie odraziť od obrobku späť. – Pre ďalší zatĺkací úkon nadvihnite pneumatické náradie od obrobku celkom a opäť ho pevne priložte ho na ďalšie požadované miesto. – Pohybujte pneumatickým náradím rovnomerne dvíhaním a opätovným prikladaním na obrobok. Každý raz, keď nasadíte pneumatické náradie na obrobok a spúšťacia poistka je stlačená, vystrelí sa jedna sponka (GTK 40) alebo jeden kolársky klinec (GSK 50). – Len čo bol zatlčený požadovaný počet svoriek (GTK 40) alebo kolárskych klincov (GSK 50) 10 pustite opäť spúšť. Pokyny na používanie Prerušte prívod tlakového vzduchu ešte predtým, ako budete vykonávať na ručnom pneumatickom náradí nastavovanie, výmenu príslušenstva, alebo predtým, ako ručné pneumatické náradie odložíte. Toto preven- tívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu ručného pneumatického náradia. Pred každým začiatkom práce skontrolujte, či poistné a spúšťacie prvky náradia bezchybne fungujú, a takisto skontrolujte, či sú dobre utiahnuté všetky skrutky a matice náradia. Poškodené pneumatické náradie alebo také, ktoré nefunguje bezchybne, odpojte ihneď od prívodu tlakového vzduchu a nadviažte kontakt s príslušným autorizovaným servisným strediskom Bosch. Nevykonávajte na pneumatickom náradí žiadne manipulácie, ktoré odporujú príslušným predpisom. Nedemontujte ani nezablokujte žiadne súčiastky pneumatického náradia, napríklad spúšťaciu poistku. Nevykonávajte žiadne „Núdzové opravy náradia“ pomocou nevhodných prostriedkov. Pneumatické náradie si vyžaduje pravidelnú a odbornú údržbu (pozri odsek „Údržba a čistenie“, strana 196). Vyhýbajte sa akémukoľvek možnému zoslabeniu alebo poškodeniu pneumatického náradia, napríklad: – Prinitovaniu nejakých štítkov alebo vygravírovaniu textov, – konštrukčnej zmene náradia, ktorá nebola schválená výrobcom, – vedeniu náradia pozdĺž šablón, ktoré sú vyrobené z tvrdého materiálu, napríklad z ocele, – pádom náradia na zem alebo posúvaním po podlahe, – používaniu pneumatického náradia ako kladiva, – a akémukoľvek inému silovému pôsobeniu na náradie. Presvedčte sa vždy, čo sa skrýva pod Vaším obrobkom alebo za ním. Nezatĺkajte sponky (GTK 40) alebo kolárske klince (GSK 50) do stien, stropov ani do podláh vtedy, keď sa za nimi nachádzajú nejaké osoby. Zatĺkacie predmety môžu preraziť obrobok a niekoho poraniť. Nezatĺkajte sponky (GTK 40) alebo kolárske klince (GSK 50) na tie miesta, kde už nejaký spojovací materiál (zatĺkací predmet) zatlčený bol. Zatĺkací predmet by sa mohol pritom zdeformovať, zatĺkacie predmety by sa mohli zablokovať alebo pneumatické náradie by sa mohlo dať do nekontrolovaného pohybu. Ak je pneumatické náradie vystavené vonkajším podmienkam s nízkou teplotou, prvé sponky (GTK 40) alebo kolárske klince (GSK 50) budú zatĺkané pomalšie ako obyčajne. Keď sa počas práce pneumatické náradie zahreje, opäť je možné s ním pracovať normálnou pracovnou rýchlosťou. Vyhýbajte sa výstrelom naprázdno, aby ste zabránili opotrebovaniu nárazníka. Ak plánujete dlhšiu prestávku v práci, alebo keď ste dokončili plánovanú prácu, odpojte pneumatické náradie od rozvodu tlakového vzduchu a podľa možnosti aj vyprázdnite zásobník. OBJ_BUCH-1038-001.book Page 194 Wednesday, December 9, 2009 1:38 PM
Strana: 8
Slovensky | 195 Bosch Power Tools 1 609 929 U13 | (9.12.09) Vyprázdnenie zásobníka GTK 40 – Potiahnite posúvač zásobníka 11 dozadu tak ďaleko, aby gombík blokovacieho mechanizmu posúvača zásobníka 7 úplne zaskočil. – Vyberte pásik sponiek 18. – Potiahnite posúvač zásobníka 11 trochu späť a zatlačte gombík blokovacieho mechanizmu posúvača zásobníka 7 dovnútra. – Posúvajte posúvač zásobníka opatrne smerom dopredu tak ďaleko, aby sa dotýkal začiatku zásobníka. Upozornenie: Nenechajte posúvač zásobníka zaskočiť samovoľne. Posúvač zásobníka by sa mohol v takomto prípade poškodiť a súčasne by hrozilo nebezpečenstvo, že Vám pricvikne prst. GSK 50 – Zatlačte blokovací mechanizmus zásobníka 14 a súčasne potiahnite zásobník 8 až na doraz smerom dozadu. – Vyberte pásik klincov 19. – Posuňte zásobník tak ďaleko, až blokovací mechanizmus zásobníka 14 opäť zaskočí. Nastavenie hĺbkového dorazu (pozri obrázok F) Zatĺkacia hĺbka sponiek (GTK 40) alebo kolárskych klincov (klincov s malou hlavičkou) (GSK 50) sa dá nastavovať pomocou hĺbkového dorazu 3. – Vyprázdnite zásobník 8. (pozri odsek „Vyprázdnenie zásobníka“, strana 195) – Keď chcete zmenšiť zatĺkaciu hĺbku, otáčajte hĺbkový doraz v smere pohybu hodinových ručičiek. alebo Keď chcete zatĺkaciu hĺbku zväčšiť, otáčajte hĺbkový doraz proti smeru pohybu hodinových ručičiek. – Zásobník opätovne doplňte. (pozri odsek „Plnenie zásobníka“, strana 192) – Novú zatĺkaciu hĺbku otestujte na nejakom skúšobnom obrobku. V prípade potreby vyššie uvedené pracovné kroky viackrát zopakujte. Uvoľnenie zablokovania Jednotlivé sponky (GTK 40) alebo kolárske klince (GSK 50) sa môžu vo vystreľovacom kanáliku zablokovať. Ak sa Vám to stáva častejšie, skontaktujte sa s niektorým autorizovaným servisným strediskom firmy Bosch. Upozornenie: Ak sa narážač po uvoľnení zablokovania prestal vracať do pôvodnej polohy, skontaktujte sa s niektorým autorizovaným servisným strediskom firmy Bosch. GTK 40 (pozri obrázky G1–G3) – Vyprázdnite zásobník 8. (pozri odsek „Vyprázdnenie zásobníka“, strana 195) – Potlačte upínaciu páčku 12 smerom dole tak, aby sa dal vystreľovací kanálik otvoriť. – Vyberte zablokovanú (vzpriečenú) sponku. V prípade potreby na to použite kliešte. – Keď sa narážač 21 vysunul, zasuňte ho pomocou skrutkovača potretého tukom alebo pomocou nejakého iného vhodného predmetu potretého tukom opäť späť do piestu. – Namastite vystreľovací kanálik 2–3 kvapkami motorového oleja (SAE 10 alebo SAE 20). – Uzavrite vystreľovací kanálik, zaveste strmienok upínacej páčky 12 do háčikov pri vystreľovacom kanáliku a potom zatlačte upínaciu páčku opäť smerom hore. – Zásobník opätovne doplňte. (pozri odsek „Plnenie zásobníka“, strana 192) GSK 50 (pozri obrázok H) – Vyprázdnite zásobník 8. (pozri odsek „Vyprázdnenie zásobníka“, strana 195) – Pri otvorenom zásobníku vyberte z neho zablokovaný kolársky klinec. V prípade potreby na to použite kliešte. – Keď sa narážač 21 vysunul, zasuňte ho pomocou skrutkovača potretého tukom alebo pomocou nejakého iného vhodného predmetu potretého tukom opäť späť do piestu. – Namastite vystreľovací kanálik 2–3 kvapkami motorového oleja (SAE 10 alebo SAE 20). – Zásobník opätovne doplňte. (pozri odsek „Plnenie zásobníka“, strana 192) Výmena chrániča obrobkov (pozri obrázok I) Chránič obrobkov 1 na konci spúšťacej poistky 2 chráni obrobok do chvíle, kým je pneumatické náradie pre daný zatĺkací úkon umiestnené na správnom mieste. Chránič obrobkov sa dá demontovať a vymeniť za nový. – Vytiahnite chránič obrobkov zo spúšťacej poistky. – Nasuňte nový chránič obrobkov otvoreným koncom na spúšťaciu poistku. GSK 50: Pri tomto type pneumatického náradia môže byť náhradný chránič obrobkov uložený na dolnej strane zásobníka 8. Zasuňte na tento účel chránič obrobkov do zásobníka 22. Nastaviteľný uzáver výstupu vzduchu (pozri obrázok J) Pomocou nastaviteľného uzáveru výstupu vzduchu, ktorý je umiestnený na výstupe vzduchu 4, môžete odvádzať spotrebovaný vzduch smerom od seba alebo od obrobku. OBJ_BUCH-1038-001.book Page 195 Wednesday, December 9, 2009 1:38 PM
Strana: 9
1 609 929 U13 | (9.12.09) Bosch Power Tools 196 | Slovensky Preprava a úschova Odpojte pneumatické náradie pred prepravou od rozvodu tlakového vzduchu, a to predovšetkým vtedy, keď používate rebríky alebo sa musíte pohybovať s nezvyčajným držaním tela. Pneumatické náradie prenášajte na pracovisku len za rukoväť 5 a nikdy nie so stlačenou spúšťou 10. Pneumatické náradie odkladajte vždy odpojené od siete tlakového vzduchu a len na takom mieste, ktoré je suché a teplé. Keď plánujete pneumatické náradie dlhší čas nepoužívať, naneste na oceľové súčiastky náradia jemnú vrstvičku oleja. To zabráni usadzovaniu hrdze. Údržba a servis Údržba a čistenie Prerušte prívod tlakového vzduchu ešte predtým, ako budete vykonávať na ručnom pneumatickom náradí nastavovanie, výmenu príslušenstva, alebo predtým, ako ručné pneumatické náradie odložíte. Toto preven- tívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu ručného pneumatického náradia. Ak by tento výrobok napriek starostlivej výrobe a kontrole predsa len prestal niekedy fungovať, treba dať opravu vykonať autorizovanej servisnej opravovni ručného elektrického náradia Bosch. Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku ručného pneumatického náradia. f Práce na údržbe a oprave zverujte iba kvalifi- kovanému odbornému personálu. Tým sa zaručí, že bezpečnosť ručného pneumatického náradia zostane zachovaná. Autorizované servisné stredisko Bosch vykonáva tieto práce rýchlo a spoľahlivo. Mastenie pneumatického náradia (pozri obrázok K) Keď nie je pneumatické náradie pripojené na jednotku úpravy tlakového vzduchu, treba ho v pravidelných intervaloch mastiť: – Pri používaní za ľahkých pracovných podmienok 1x za deň. – Pri používaní za ťažkých pracovných podmienok 2x za deň. Dajte 2–3 kvapky mastiaceho prostriedku do koncovky na pripojenie tlakového vzduchu 6. Nepoužívajte príliš veľa mastiaceho prostriedku, ktorý by sa potom zhromažďoval v pneumatickom náradí a cez otvor výstupu vzduchu 4 by z neho vychádzal opäť von. Používajte len mastiace prostriedky odporúčané firmou Bosch. – Minerálny motorový olej SAE 10 (na používanie v pracovných podmienkach s veľmi nízkou teplotou okolia) – Minerálny motorový olej SAE 20 Mastiace a čistiace prostriedky likvidujte so zreteľom na ochranu životného prostredia. Dodržiavajte zákonné predpisy. OBJ_BUCH-1038-001.book Page 196 Wednesday, December 9, 2009 1:38 PM
Strana: 10
Slovensky | 197 Bosch Power Tools 1 609 929 U13 | (9.12.09) Plán údržby Udržiavajte výstupný otvor vzduchu 4, spúšťaciu poistku 2 a spúšť 10 vždy v čistote a bez cudzích teliesok (prach, triesky, piesok a podobne). Vyčistite zásobník 8. Odstráňte plastové a drevené triesky, ktoré sa počas práce s náradím mohli nazhromaždiť v zásobníku. Pneumatické náradie pravidelne čistite vyfúkaním stlačeným vzduchom. Opatrenie Odôvodnenie Vykonanie Denne vyprázdňujte filter spotrebovaného vzduchu. Zabraňuje tomu, aby sa v pneumatickom náradí usadzovala nečistota a vlhkosť. – Otvorte vypúšťací ventil. Dávkovač mastiaceho prostriedku (oleja) majte vždy naplnený. Udržiava pneumatické náradie premazané. – Naplňte dávkovač mastiaceho prostriedku odporúčaným mastiacim prostriedkom. (pozri odsek „Mastenie pneumatického náradia“, strana 196) Čistenie zásobníka 8 a posúvača zásobníka 11. Zabraňuje tomu, aby sa sponka (GTK 40) alebo kolársky klinec (GSK 50) vzpriečili (zablokovali). – Denne vyfúkajte mechanizmus zásobníka / posúvača zásobníka stlačeným vzduchom. Postarajte sa o to, aby spúšťacia poistka 2 fungovala správnym spôsobom. Podporuje Vašu bezpečnosť pri práci a efektívne používanie pneumatického náradia. – Denne vyfúkajte mechanizmus spúšťacej poistky stlačeným vzduchom. Mastenie pneumatického náradia. Redukuje opotrebovanie pneumatického náradia. – Dajte 2–3 kvapky mastiaceho prostriedku do koncovky na pripojenie tlakového vzduchu 6. (pozri odsek ‘Mastenie pneumatického náradia , strana 196) Vyprázdnenie kompresora. Zabraňuje tomu, aby sa v pneumatickom náradí usadzovala nečistota a vlhkosť. – Otvorte vypúšťací ventil nádrže kompresora. OBJ_BUCH-1038-001.book Page 197 Wednesday, December 9, 2009 1:38 PM
Strana: 11
1 609 929 U13 | (9.12.09) Bosch Power Tools 198 | Slovensky Odstraňovanie porúch Problém Príčina Odstránenie Pneumatické náradie je síce pripravené na prevádzku, ale nevystreľuje - nezatĺka žiadne sponky (GTK 40) alebo kolárske klince (GSK 50). Jedna sponka (GTK 40) alebo kolársky klinec (GSK 50) sa vo vystreľovacom kanáliku zablokoval(a). – Uvoľnite zablokovanie. (pozri odsek „Uvoľnenie zablokovania“, strana 195) Posúvač zásobníka 11 je poškodený. – V prípade potreby posúvač zásobníka 11 vyčistite, premastite a starajte sa o to, aby nebol zásobník 8 znečistený. Pružina posúvača zásobníka je príliš slabá, alebo je poškodená. – Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch. Dajte si tam poškodenú súčiastku vymeniť. Použité zatĺkacie predmety sú pre dané náradie nedovolené. – Používajte len originálne príslušenstvo. Smú sa doň používať len určené zatĺkacie predmety (klince, sponky a podobne), ktoré sú špecifikované v tabuľke „Technické údaje“. Zásobník 8 je prázdny. – Zásobník opätovne doplňte. (pozri odsek „Plnenie zásobníka“, strana 192) Sponky (GTK 40) alebo kolárske klince (GSK 50) sú z náradia vystreľované len veľmi pomaly a sú zatĺkané príliš malým tlakom. Menovitý tlak prívodu tlakového vzduchu je príliš nízky. – Zvýšte tlak privádzaného vzduchu. Hodnota 8 bar pritom nesmie byť prekročená. Narážač je poškodený. – Používajte len mastiace prostriedky odporúčané firmou Bosch. (pozri odsek „Mastenie pneumatického náradia“, strana 196) Tesniaci krúžok piesta je opotrebovaný alebo poškodený. – Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch. Dajte si tam poškodenú súčiastku vymeniť. Tlmič je opotrebovaný. – Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch. Dajte si tam poškodenú súčiastku vymeniť. Dĺžka a priemer prívodnej tlakovej hadice 17 nezodpovedajú požadovaným údajom uvedeným pre toto pneumatické náradie. – Použite prívodnú tlakovú hadicu, ktorá má správne rozmery. (pozri odsek „Technické údaje“, strana 191) Prívodná tlaková hadica 17 je na niektorom mieste zlomená. – Odstráňte zlomenie prívodnej tlakovej hadice. OBJ_BUCH-1038-001.book Page 198 Wednesday, December 9, 2009 1:38 PM
Strana: 12
Slovensky | 199 Bosch Power Tools 1 609 929 U13 | (9.12.09) Sponky (GTK 40) alebo kolárske klince (GSK 50) sú z náradia vystreľované príliš hlboko. Menovitý tlak prívodu tlakového vzduchu je príliš vysoký. – Znížte tlak prívodu vzduchu. 4 bar tlaku privádzaného vzduchu však je minimálna prípustná hodnota tlaku. Hĺbkový doraz je nastavený príliš nízko. – Nastavte hĺbkový doraz na požadovanú hĺbku. (pozri odsek „Nastavenie hĺbkového dorazu“, strana 195) Tlmič je opotrebovaný. – Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch. Dajte si tam poškodenú súčiastku vymeniť. Sponky (GTK 40) alebo kolárske klince (GSK 50) nie sú z náradia vystreľované dostatočne hlboko. Menovitý tlak prívodu tlakového vzduchu je príliš nízky. – Zvýšte tlak privádzaného vzduchu. Hodnota 8 bar pritom nesmie byť prekročená. Hĺbkový doraz je nastavený príliš vysoko. – Nastavte hĺbkový doraz na požadovanú hĺbku. (pozri odsek „Nastavenie hĺbkového dorazu“, strana 195) Dĺžka a priemer prívodnej tlakovej hadice 17 nezodpovedajú požadovaným údajom uvedeným pre toto pneumatické náradie. – Použite prívodnú tlakovú hadicu, ktorá má správne rozmery. (pozri odsek „Technické údaje“, strana 191) Prívodná tlaková hadica 17 je na niektorom mieste zlomená. – Odstráňte zlomenie prívodnej tlakovej hadice. Pneumatické náradie preskakuje sponky (GTK 40) alebo kolárske klince - klince s malou hlavičkou (GSK 50), alebo má príliš veľký posun pre jednotlivý pracovný takt. Použité zatĺkacie predmety sú pre dané náradie nedovolené. – Používajte len originálne príslušenstvo. Smú sa doň používať len určené zatĺkacie predmety (klince, sponky a podobne), ktoré sú špecifikované v tabuľke „Technické údaje“. Zásobník 8 nepracuje správne. – V prípade potreby posúvač zásobníka 11 vyčistite, premastite a starajte sa o to, aby nebol zásobník 8 znečistený. Pružina posúvača zásobníka je príliš slabá, alebo je poškodená. – Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch. Dajte si tam poškodenú súčiastku vymeniť. Tesniaci krúžok piesta je opotrebovaný alebo poškodený. – Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch. Dajte si tam poškodenú súčiastku vymeniť. Jednotlivé sponky (GTK 40) alebo kolárske klince (GSK 50) sa vo vystreľovacom kanáliku často zablokujú. Použité zatĺkacie predmety sú pre dané náradie nedovolené. – Používajte len originálne príslušenstvo. Smú sa doň používať len určené zatĺkacie predmety (klince, sponky a podobne), ktoré sú špecifikované v tabuľke „Technické údaje“. – Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch. Problém Príčina Odstránenie OBJ_BUCH-1038-001.book Page 199 Wednesday, December 9, 2009 1:38 PM
Strana: 13
1 609 929 U13 | (9.12.09) Bosch Power Tools 200 | Slovensky Príslušenstvo O kompletnom programe kvalitného príslušenstva sa môžete informovať na Internete na našej domovskej stránke www.bosch-pt.com alebo u svojho autorizovaného predajcu. Servisné stredisko a poradenská služba pre zákazníkov Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke: www.bosch-pt.com Tím poradenskej služby pre zákazníkov Bosch Vám rád pomôže aj pri problémoch týkajúcich sa kúpy a nastavenia produktov a príslušenstva. Slovakia Tel.: +421 (02) 48 703 800 Fax: +421 (02) 48 703 801 E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com www.bosch.sk Likvidácia Ručné pneumatické náradie, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia. Keď sa Vaše ručné pneumatické náradie už prestane dať používať, dajte ho do strediska na recykláciu alebo ho odovzdajte v obchode, napríklad aj v autorizovanom servisnom stredisku Bosch. Zmeny vyhradené. Zatĺkané sponky (GTK 40) alebo kolárske klince (GSK 50) sú zahnuté (skrivené). Narážač je poškodený. – Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch. Dajte si tam poškodenú súčiastku vymeniť. Na rozdiel od práce normálnou pracovnou rýchlosťou nie sú sponky (GTK 40) alebo kolárske klince (GSK 50) pri väčšej pracovnej rýchlosti zatĺkané dostatočne hlboko. Svetlý priemer prívodnej tlakovej hadice je príliš malý. – Použite prívodnú tlakovú hadicu, ktorá má správne rozmery. (pozri odsek „Technické údaje“, strana 191) Používaný kompresor sa nehodí na prácu s väčšími rýchlosťami. – Použite taký kompresor, ktorého technické parametre dostatočne zodpovedajú príslušnému počtu pripojených druhov pneumatického náradia a pracovnej rýchlosti. Problém Príčina Odstránenie OBJ_BUCH-1038-001.book Page 200 Wednesday, December 9, 2009 1:38 PM
Značka:
Bosch
Produkt:
Zošívačky
Model/názov:
GTK 40
Typ súboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Švédsky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Ruský, Nórsky, Fínsky, Český, Rumunský, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Ukrajinský, Arabčina, Bulharský, Lotyšský