GNH 18V-64 Profess... príručka
Príručka Bosch GNH 18V-64Professional

Používateľská príručka pre Bosch GNH 18V-64 Professional v jazyku Holandský. Táto príručka PDF má počet strán 311.

PDF 311 1.1mb

Pozrite si príručku k Bosch GNH 18V-64 Professional nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

MANUALSCAT | SK

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa Bosch GNH 18V-64 Professional, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou Bosch GNH 18V-64 Professional. Opíšte svoje ťažkosti s Bosch GNH 18V-64 Professional čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o Bosch GNH 18V-64 Professional

Strana: 1
Slovenčina | 143 u Nedovoľte deťom a iným nepovolaným osobám, aby sa počas používania elektrického náradia zdržiavali v blízkosti pracoviska. Pri rozptyľovaní môžete stratiť kontrolu nad náradím. Bezpečnosť – elektrina u Zástrčky sieťovej šnúry elektrického náradia musí zodpovedať použitej zásuvke. V žiadnom prípade ne- upravujte zástrčku. S uzemneným elektrickým nára- dím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Neupra- vované zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom. u Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú napr. potrubia, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Ak je telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom. u Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkosti. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úra- zu elektrickým prúdom. u Nepoužívajte sieťovú šnúru na iné než určené účely. Nikdy nepoužívajte sieťovú šnúru na nosenie náradia, ani na ťahanie či vyťahovanie zástrčky z elektrickej zásuvky. Chráňte sieťovú šnúru pred teplom, olejom, ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa súčasťami. Po- škodené alebo zauzlené prívodné šnúry zvyšujú riziko úra- zu elektrickým prúdom. u Keď pracujete s elektrickým náradím vonku, používaj- te len také predlžovacie káble, ktoré sú schválené aj na používanie v exteriéri. Použitie predlžovacieho kábla vhodného na používanie v exteriéri znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. u Ak je nutné použiť elektrické náradie vo vlhkom pro- stredí, použite ochranný spínač pri poruchových prú- doch. Použitie ochranného spínača pri poruchových prú- doch znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Bezpečnosť osôb u Buďte ostražití, sústreďte sa na to, čo robíte, a s elektrickým náradím pracujte uvážlivo. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Krátka nepo- zornosť pri používaní elektrického náradia môže mať za následok vážne poranenia. u Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy použí- vajte ochranné okuliare. Používanie osobných ochran- ných prostriedkov, ako je ochranná dýchacia maska, bez- pečnostná pracovná obuv, ochranná prilba alebo chráni- če sluchu, znižujú riziko poranenia. u Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu elektrického náradia do činnosti. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky a/alebo pred pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním elektrického náradia sa vždy presvedčte, či je elektrické náradie vypnuté. Prenášanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom alebo pripojenie zapnutého elektrického náradia k elektrickej sieti môže mať za následok nehodu. u Kým zapnete elektrické náradie, odstráňte z neho na- stavovacie nástroje alebo kľúče. Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti elektrické- ho náradia, môže spôsobiť vážne poranenia osôb. u Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela. Dbajte na pevný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Takto budete môcť lepšie kontrolovať elektrické náradie v ne- očakávaných situáciách. u Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste voľné odevy ani šperky. Dbajte, aby sa vlasy, odev a ruka- vice nedostali do blízkosti pohyblivých súčastí nára- dia. Voľný odev, dlhé vlasy alebo šperky sa môžu zachytiť do rotujúcich súčastí elektrického náradia. u Ak sa dá na elektrické náradie namontovať odsávacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie prachu, pre- svedčte sa, či sú dobre pripojené a správne sa použí- vajú. Používanie odsávacieho zariadenia a zariadenia na zachytávanie prachu znižuje riziko ohrozenia zdravia prachom. Starostlivé používanie elektrického náradia u Nikdy nepreťažujte elektrické náradie. Používajte elektrické náradie vhodné na daný druh práce. S vhodným ručným elektrickým náradím budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom rozsahu výkonu nára- dia. u Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré má pokazený vypínač. Náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do opravy odborníkovi. u Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavo- vať, vymieňať príslušenstvo alebo kým ho odložíte, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky. Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia. u Nepoužívané elektrické náradie uschovávajte tak, aby bolo mimo dosahu detí. Nedovoľte používať toto nára- die osobám, ktoré s ním nie sú dôverne oboznámené alebo ktoré si neprečítali tieto pokyny. Elektrické nára- die je nebezpečné, ak ho používajú neskúsené osoby. u Vykonávajte pravidelnú údržbu elektrického náradia. Kontrolujte, či pohyblivé súčasti bezchybne fungujú alebo či nie sú blokované, zlomené alebo poškodené, čo by mohlo negatívne ovplyvniť správne fungovanie elektrického náradia. Pred použitím náradia dajte po- škodené súčiastky vymeniť. Nedostatočná údržba elektrického náradia spôsobila mnoho úrazov. u Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu tendenciu zablokovať sa a ľahšie sa dajú viesť. u Používajte elektrické náradie, príslušenstvo, nastavo- vacie nástroje a pod. podľa týchto pokynov. Pri práci zohľadnite konkrétne pracovné podmienky a činnosť, ktorú budete vykonávať. Používanie elektrického nára- dia na iný než predpokladaný účel môže viesť k nebezpeč- ným situáciám. Starostlivé používanie akumulátorového náradia u Akumulátory nabíjajte len v nabíjačkách, ktoré odpo- rúča výrobca akumulátora. Ak sa používa nabíjačka ur- Bosch Power Tools 1 609 92A 5TX | (10.05.2021)
Strana: 2
144 | Slovenčina čená na nabíjanie iného typu akumulátorov, hrozí nebez- pečenstvo požiaru. u Do elektrického náradia používajte len špecificky ur- čené akumulátory. Používanie iných akumulátorov môže mať za následok poranenie a nebezpečenstvo požiaru. u Nepoužívané akumulátory uschovávajte tak, aby sa nemohli dostať do styku s kovovými predmetmi, napr. kancelárskymi spinkami, mincami, kľúčmi, klincami, skrutkami alebo s inými drobnými kovovými predmet- mi, ktoré by mohli spôsobiť skratovanie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za ná- sledok popálenie alebo požiar. u Z akumulátora môže pri nesprávnom používaní vyte- kať kvapalina. Vyhýbajte sa kontaktu s touto kvapali- nou. Po náhodnom kontakte opláchnite postihnuté miesto vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumulátora do očí, vypláchnite ich a vyhľadajte lekára. Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie po- kožky alebo popáleniny. Servis u Elektrické náradie dávajte opravovať len kvalifikova- nému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky. Tým sa zaistí zachovanie bezpečnosti náradia. Bezpečnostné výstrahy – spinkovačka u Vždy predpokladajte, že náradie obsahuje spinky. Ne- opatrná manipulácia so spinkovačkou môže spôsobiť nečakané vystrelenie spiniek a zranenie osôb. u Nesmerujte náradie na seba alebo iné osoby. Pri neča- kanom spustení sa spinka vystrelí a môže spôsobiť zrane- nie. u Nespúšťajte náradie, dokým nie je pevne pritlačené na obrobku. Ak náradie nie je v dostatočnom kontakte s ob- robkom, spinky sa môžu odkloniť od cieľa. u Ak dôjde k zablokovaniu spinky v náradí, odpojte náradie od napájania. Pri odstraňovaní zablokovanej spinky by sa napájané náradie mohlo náhodne aktivovať. u Pri odstraňovaní zablokovanej spinky postupujte opatrne. Mechanizmus môže byť pod tlakom a spinka môže pri odstraňovaní zablokovania vystreliť. u Nepoužívajte túto spinkovačku na upevňovanie elektrických káblov. Nie je určená na inštalácie elektric- kých káblov a môže poškodiť ich izoláciu, a tým spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvo požiaru. u Používajte vhodné prístroje na vyhľadávanie skrytých elektrickým vedení a potrubí alebo sa obráťte na miestne energetické podniky. Kontakt s elektrickým vodičom pod napätím môže spôsobiť požiar alebo mať za následok zásah elektrickým prúdom. Poškodenie ply- nového potrubia môže mať za následok explóziu. Prenik- nutie do vodovodného potrubia spôsobí vecnú škodu. u Po poškodení akumulátora alebo v prípade neodbor- ného používania môžu z akumulátora vystupovať škodlivé výpary. Akumulátor môže horieť alebo vybuc- hnúť. Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu a v prípade ťažkostí vyhľadajte lekára. Tieto výpary môžu podráždiť dýchacie cesty. u Akumulátor neotvárajte. Hrozí nebezpečenstvo skratu. u Špicatými predmetmi, ako napr. klince alebo skrutkovače alebo pôsobením vonkajšej sily môže dôjsť k poškodeniu akumulátora. Vo vnútri môže dôjsť ku skratu a akumulátor môže začať horieť, môže z neho unikať dym, môže vybuchnúť alebo sa prehriať. u Akumulátor používajte len v produktoch výrobcu. Len tak bude akumulátor chránený pred nebezpečným preťa- žením. Chráňte akumulátor pred teplom, napr. aj pred trvalým slnečným žiarením, pred oh- ňom, špinou, vodou a vlhkosťou. Hrozí nebez- pečenstvo výbuchu a skratu. Opis výrobku a výkonu Prečítajte si všetky bezpečnostné upozor- nenia a pokyny. Nedodržiavanie bezpečnost- ných upozornení a pokynov môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia. Prosím, všimnite si obrázky v prednej časti návodu na použí- vanie. Používanie v súlade s určením Elektrické náradie je určené na spájanie pri pokrývačských prácach, debnení a latovaní, ako aj pri zhotovovaní ste- nových/stropných prvkov, drevených fasád, paliet, dreve- ných plotov, zvukotesných stien a debien. Používať sa smú iba vsadzovacie prvky (klince, svorky atď.), ktoré sú špecifikované v tabuľke „Technické údaje“. Upozornenie: Elektrické náradie nie je určené na vsadzova- nie klincov do kovu alebo betónu. GNH 18V-64 M: Nepoužívajte, prosím, toto elektrické nára- die v režime kontaktného spúšťania s automatickým ná- vratom, keď pracujete na lešení, rebríku alebo inej plošine a potrebná je zmena pracovnej polohy. V takom prípade po- užite režim jednotlivého spúšťania s následným zaistením. Vyobrazené komponenty Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyob- razenie elektrického náradia na grafickej strane. (1) Chránič obrobku (2) Poistka proti spusteniu (3) Upínacia páčka na otvorenie/zatvorenie vystreľova- cieho kanálika (4) Nastavovacie koliesko na nastavenie hĺbkového dora- zu (5) Spúšť (6) Tlačidlo na odistenie akumulátora (7) Akumulátor (8) Rukoväť (izolovaná úchopová plocha) 1 609 92A 5TX | (10.05.2021) Bosch Power Tools
Strana: 3
Slovenčina | 145 (9) Používateľské rozhranie (10) Miesto na odloženie chrániča obrobku (11) Hák na opasok (12) Zásobník (13) Posúvač zásobníka (14) Unášač klincov (15) Ústie (16) Pás klincova) (17) Pružina zásobníka (18) Vypínač (používateľské rozhranie) (19) Stav vypínača (používateľské rozhranie) (20) Indikácia jednotlivého spúšťania (používateľské roz- hranie) (GNH 18V-64 M) (21) Indikácia kontaktného spúšťania (používateľské roz- hranie) (GNH 18V-64 M) a) Vyobrazené alebo opísané príslušenstvo nepatrí do štan- dardného rozsahu dodávky. Kompletné príslušenstvo náj- dete v našom sortimente príslušenstva. Technické údaje Akumulátorová klincovačka GNH 18V-64 GNH 18V-64 M Vecné číslo 3 601 D81 1.. 3 601 D81 0.. Menovité napätie V= 18 18 Spúšťacie systémy – Jednotlivé spustenie s poistným postupom ● ● – Kontaktné spúšťanie s automatickým ná- vratom – ● Zatĺkaný predmet – Typ Kolársky klinec Kolársky klinec – Dĺžka mm 32–64 32–64 – Priemer mm 1,6 1,6 – Uhol 20° 20° Max. kapacita zásobníka 105 105 Rozmery (bez akumulátora) – Výška mm 282 282 – Šírka mm 97 97 – Dĺžka s chráničom obrobkov mm 337 337 Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014A) kg 3,3–4,3 3,3–4,3 Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní °C 0 ... +35 0 ... +35 Povolená teplota okolia pri prevádzkeB)C) a pri skladovaní °C –15 ... +50 –15 ... +50 Odporúčané akumulátory GBA 18V... ProCORE18V... GBA 18V... ProCORE18V... Odporúčané nabíjačky GAL 18... GAX 18V... GAL 36... GAL 18... GAX 18V... GAL 36... A) v závislosti od použitého akumulátora B) obmedzený výkon pri teplotách <0 °C C) Obmedzený výkon s GBA 18V... Informácia o hlučnosti/vibráciách GNH 18V-64 GNH 18V-64 M Hodnoty emisií hluku zistené podľa EN 60745-2-16. Hladina akustického tlaku elektrického náradia pri použití váhového filtra A je typicky: Hladina akustického tlaku dB(A) 85 84 Hladina akustického výkonu dB(A) 96 95 Bosch Power Tools 1 609 92A 5TX | (10.05.2021)
Strana: 4
146 | Slovenčina GNH 18V-64 GNH 18V-64 M Neistota K dB 3 3 Noste prostriedky na ochranu sluchu! Celkové hodnoty vibrácií ah (súčet vektorov v troch smeroch) a neistota K zistená podľa EN 60745-2-16: ah m/s2 <2,5 <2,5 K m/s2 1,5 1,5 Úroveň vibrácií a hodnota emisií hluku uvedené v týchto po- kynoch boli namerané podľa normovaného meracieho po- stupu a dajú sa použiť na vzájomné porovnávanie elektrické- ho náradia. Hodia sa aj na predbežný odhad emisie vibrácií a hluku. Uvedená úroveň vibrácií a hodnota emisií hluku reprezentuje hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie využíva na iné spôsoby použitia, s odlišný- mi vkladacími nástrojmi alebo pri nedostatočnej údržbe, mô- že sa úroveň vibrácií a hodnota emisií hluku odlišovať. To môže emisiu vibrácií a hluku počas celého pracovného času výrazne zvýšiť. Na presný odhad emisií vibrácií a hluku by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého je náradie vypnuté alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa nepoužíva. To môže emisie vibrácií a hluku počas celého pracovného času výrazne zní- žiť. Na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením vibrácií ur- čite doplnkové bezpečnostné opatrenia, ako napríklad: údrž- ba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov. Montáž Nabíjanie akumulátorov u Používajte len nabíjačky uvedené v technických úda- joch. Len tieto nabíjačky sú prispôsobené lítiovo-iónové- mu akumulátoru používanému vo vašom elektrickom náradí. Upozornenie: Akumulátor sa dodáva v čiastočne nabitom stave. Aby ste zaručili plný výkon akumulátora, pred prvým použitím ho úplne nabite v nabíjačke. Lítiovo-iónové akumulátory možno kedykoľvek dobíjať bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo ich životnosť. Prerušenie nabíjania takýto akumulátor nepoškodzuje. Lítiovo-iónový akumulátor je vďaka „Electronic Cell Protecti- on“ (ECP) chránený proti hlbokému vybitiu. Výrobok, v ktorom je vybitý akumulátor, sa vypne pomocou ochranné- ho obvodu. Vsadzovacie prvky sa už nevsadia. u Po automatickom vypnutí elektrického náradia už ne- stláčajte spúšť. Akumulátor sa môže poškodiť. Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa likvidácie. Vyberanie akumulátora Akumulátor (7) je vybavený dvoma blokovacími stupňami, ktoré majú zabrániť tomu, aby pri neúmyselnom stlačení od- isťovacieho tlačidla (6) akumulátor vypadol. Kým sa akumu- látor nachádza v elektrickom náradí, v správnej polohe sa dr- ží pomocou pružiny. – Na vybratie akumulátora (7) stlačte odisťovacie tlačidlo (6) a akumulátor vytiahnite z elektrického náradia. Ne- používajte pritom neprimeranú silu. Indikácia stavu nabitia akumulátora Zelené LED kontrolky indikácie stavu nabitia akumulátora zo- brazujú stav nabitia akumulátora. Z bezpečnostných dôvo- dov je zisťovanie stavu nabitia možné len vtedy, keď je elektrické náradie zastavené. Stlačte tlačidlo pre indikáciu stavu nabitia alebo , aby sa zobrazil stav nabitia. Je to možné aj vtedy, keď je akumu- látor vybratý. Ak po stlačení tlačidla pre indikáciu stavu nabitia nesvieti žiadna LED kontrolka, akumulátor je chybný a musí sa vyme- niť. Typ akumulátora GBA 18V... LED kontrolky Kapacita Neprerušované svetlo 3× zelená 60−100 % Neprerušované svetlo 2× zelená 30−60 % Neprerušované svetlo 1× zelená 5−30 % Blikanie 1× zelená 0−5 % Typ akumulátora ProCORE18V... LED kontrolky Kapacita Neprerušované svetlo 5× zelených 80–100 % Neprerušované svetlo 4× zelené 60–80 % Neprerušované svetlo 3× zelené 40–60 % Neprerušované svetlo 2× zelené 20–40 % Neprerušované svetlo 1× zelená 5–20 % Blikanie 1× zelená 0–5 % Plnenie zásobníka (pozri obrázky A1−A4) u Prv než pristúpite k nastavovaniu zariadenia, výmene príslušenstva alebo odloženiu elektrického náradia, vyberte akumulátor. Toto preventívne opatrenie za- braňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia. 1 609 92A 5TX | (10.05.2021) Bosch Power Tools
Strana: 5
Slovenčina | 147 Používajte iba originálne príslušenstvo Bosch. Presné diely elektrického náradia, ako je zásobník, ústie a vystreľo- vací kanálik, sú prispôsobené sponkám, klincom a kolíkom od firmy Bosch. Iní výrobcovia používajú inú kvalitu ocele a iné rozmery. Použitie nedovolených vsadzovacích prvkov môže toto elektrické náradie poškodiť a spôsobiť poranenia. Počas napĺňania zásobníka držte elektrické náradie tak, aby ústie (15) nebolo nasmerované na vaše vlastné telo a ani na iné osoby. – V prípade potreby vyčistite posúvač zásobníka (13) a za- bezpečte, aby zásobník (12) nebol znečistený. – Vsuňte vhodný pás klincov (16) do štrbiny tvaru T na kon- ci zásobníka (12). – Pás klincov posuňte smerom dopredu tak ďaleko, aby po- sledný klinec ležal pred pružinou zásobníka (17). Upozornenie: Blokovanie posúvača zásobníka zabraňuje to- mu, aby sa elektrické náradie spustilo s prázdnym zásobní- kom. Poistka proti spusteniu sa vtedy nedá zatlačiť, čím sa zabráni vsadzovaniu naprázdno. – Pritlačte napnutý unášač klincov (14) na posúvač zásob- níka (13) a súčasne potiahnite posúvač zásobníka až na koniec zásobníka (12). Upozornenie: Posúvač zásobníka sa musí dať zasunúť späť bez vynaloženia veľkej sily (len silou prsta). Ťažko bežiaci posúvač zásobníka spôsobuje vsadzovanie klincov v ne- správnom uhle. – Veďte posúvač zásobníka (13) so stlačeným unášačom klincov (14) opatrne dopredu tak, aby sa unášač klincov posunul nad posledný klinec, čím sa pás klincov posunie v zásobníku úplne dopredu. Upozornenie: Nenechajte posúvač zásobníka zaskočiť nas- päť bez toho, aby bol vedený. Posúvač zásobníka by sa mohol pri tom poškodiť a hrozí nebezpečenstvo, že vám za- cvikne prsty. Prevádzka Spúšťacie systémy Jednotlivé spúšťanie s následným zaistením Na tomto spúšťacom systéme sa musí najprv pevne nasadiť poistka proti spusteniu (2) na obrobok. Vsadzovací prvok sa vsadí až vtedy, keď sa stlačí spúšť (5). Potom sa ďalšie vsadzovania môžu spustiť až vtedy, keď sa spúšť a poistka proti spusteniu vrátia naspäť do východis- kovej polohy. Kontaktné spúšťanie s automatickým návratom (GNH 18V-64 M) Na tomto spúšťacom systéme sa musí najprv stlačiť spúšť (5) a držať v tejto polohe. Potom sa musí poistka proti spus- teniu nasadiť pevne na obrobok, aby sa vsadzovací predmet vsadil. Kým sa spúšť (5) drží stlačená, ďalšie vsadzovania sa môžu spustiť ďalším nasadením na iné miesto. V režime kontaktného spúšťania sa môže klinec vsadiť aj jednotlivým spúšťaním. Uvedenie do prevádzky u Prv než pristúpite k nastavovaniu zariadenia, výmene príslušenstva alebo odloženiu elektrického náradia, vyberte akumulátor. Toto preventívne opatrenie za- braňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia. Vkladanie akumulátora – Zasúvajte nabitý akumulátor (7) do šachty na akumulátor elektrického náradia, kým sa akumulátor bezpečne nezaistí. Zapnutie/vypnutie (pozri obrázok B1−B2) – Elektrické náradie zapnete stlačením vypínača (18) mini- málne na 1 sekundu. Indikácia vypínača (19) svieti nazeleno. GNH 18V-64 M: Jednotlivé spúšťanie je aktivované, indi- kácia (20) svieti nabielo. – Elektrické náradie vypnete stlačením vypínača (18) mini- málne na 1 sekundu. Vsadzovanie klincov − jednotlivé spúšťanie (pozri obrázok B1−B2) – Zapnite elektrické náradie. – Nasaďte ústie (15) alebo v prípade potreby chránič ob- robku (1) pevne na obrobok tak, aby poistka proti spuste- niu (2) bola celkom zatlačená. – Potom krátko stlačte spúšť (5) a opäť ju uvoľnite. Klinec sa pritom vsadí. – Elektrické náradie nechajte odraziť sa od obrobku. – Pri ďalšom vsadzovaní úplne zdvihnite náradie z obrobku a znova ho nasaďte na ďalšie požadované miesto. Vsadzovanie klincov − kontaktné spúšťanie (pozri obrázok B1) (GNH 18V-64 M) – Zapnite elektrické náradie. – Kontaktné spustenie aktivujete krátkym stlačením vypí- nača (18). Indikácia kontaktného spúšťania (21) svieti nabielo. – Držte spúšť (5) stlačenú. – Nasaďte ústie (15) alebo v prípade potreby pogumovaný chránič obrobku (1) pevne na obrobok tak, aby poistka proti spusteniu (2) bola celkom vtlačená. Klinec sa pritom vsadí. – Pri ďalšom vsadzovaní držte spúšť (5) naďalej stlačenú a celkom nadvihnite elektrické náradie z obrobku. Znova ho pevne nasaďte na ďalšie požadované miesto. Pracovné pokyny u Prv než pristúpite k nastavovaniu zariadenia, výmene príslušenstva alebo odloženiu elektrického náradia, vyberte akumulátor. Toto preventívne opatrenie za- braňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia. Pred každým začatím práce skontrolujte, či bezpečnostné a spúšťacie zariadenia fungujú bezchybne a či sú všetky skrutky a matice dobre upevnené. Elektrické náradie, ktoré je pokazené alebo nefunguje bez- Bosch Power Tools 1 609 92A 5TX | (10.05.2021)
Strana: 6
148 | Slovenčina chybne, okamžite odpojte od prívodu energie a skontaktujte sa s autorizovaným zákazníckym servisom Bosch. S elektrickým náradí nemanipulujte v rozpore s predpismi. Nedemontujte alebo nezablokujte časti elektrického náradia, napr. poistku proti spusteniu. Nevykonávajte „núdzové opravy“ nevhodnými prostriedka- mi. Elektrické náradie si vyžaduje pravidelnú a odbornú údrž- bu. Vyvarujte sa akéhokoľvek oslabenia alebo poškodenia elektrického náradia, napr.: – vyrazením alebo vygravírovaním, – konštrukčnými a inými úpravami, ktoré neboli schválené výrobcom, – vedením náradia podľa šablón vyrobených z tvrdého materiálu, napr. z ocele, – pádom na zem alebo jeho šúchaním po podlahe, – používaním ako kladivo, – akýmkoľvek použitím neprimeranej sily. Vždy sa presvedčte, čo sa skrýva pod vaším obrobkom alebo za ním. Nevsadzujte klince do stien, stropov alebo podláh, keď sa za nimi nachádzajú osoby. Klince môžu preraziť ob- robok a niekoho poraniť. Nevsadzujte klinec na miesto, na ktorom je už vsadený iný klinec. Klinec by sa pritom mohol zdeformovať, klince by sa mohli zaseknúť alebo elektrické náradie by sa mohlo uviesť do nekontrolovaného pohybu. Ak sa elektrické náradie používa pri nízkej teplote pro- stredia, prvé klince sa vsadzujú pomalšie ako zvyčajne. Keď sa elektrické náradie počas práce zohreje, dá sa s ním opäť pracovať normálnou rýchlosťou. Vyhýbajte sa vsadzovaniu naprázdno, aby ste zabránili opot- rebovaniu narážača. Počas dlhších prestávok v práci alebo po skončení práce vy- pnite elektrické náradie, vyberte akumulátor a podľa mož- nosti vyprázdnite zásobník. Vyprázdnenie zásobníka (pozri obrázky C1−C2) – Ťahajte posúvač zásobníka (13) so stlačeným unášačom klincov (14) dozadu tak, aby unášač klinov uvoľnil po- sledný klinec a potom zaveďte posúvač zásobníka opatr- ne dopredu na začiatok zásobníka (12). Upozornenie: Nenechajte posúvač zásobníka zaskočiť nas- päť bez toho, aby bol vedený. Posúvač zásobníka by sa mohol pri tom poškodiť a hrozí nebezpečenstvo, že vám za- cvikne prsty. – Elektrické náradie otočte tak, aby klince v zásobníku skĺzli dozadu až k pružine zásobníka (17). – Stlačte pružinu zásobníka a klince nechajte vykĺznuť okolo unášača klincov (14) von zo zásobníka (12). Nastavenie hĺbkového dorazu (pozri obrázok D) Hĺbka vsadenia klincov sa dá nastaviť nastavovacím kolies- kom (4). – Vyprázdnite zásobník (12). – Klince sa vsadia príliš hlboko: Hĺbku vsadenia znížite otáčaním nastavova- cieho kolieska (4) smerom doľava. – Klince sa nevsadia dostatočne hlboko: Hĺbku vsadenia zvýšite otáčaním nastavo- vacieho kolieska (4) smerom doprava. – Zásobník znova naplňte. – Novú hĺbku vsadzovania otestujte na skúšobnom obrob- ku. V prípade potreby zopakujte postup. Uvoľnenie zablokovania (pozri obrázky E1−E2) Jednotlivé klince sa môžu zaseknúť vo vystreľovacom kanáli- ku. Ak by k tomu dochádzalo častejšie, skontaktujte sa s au- torizovaným zákazníckym servisom Bosch. Upozornenie: Ak sa narážač po uvoľnení zablokovania už ne- vracia naspäť, skontaktujte sa s autorizovaným zákazníckym servisom Bosch. – Uvoľnite spúšť (5). – Vypnite elektrické náradie a vyberte akumulátor (7). – Vyprázdnite zásobník (12). – Stlačte upínaciu páčku (3) nadol tak, aby sa dal otvoriť vy- streľovací kanálik. – Odstráňte zaseknutý klinec. V prípade potreby na to po- užite kliešte. – Zatvorte vystreľovací kanálik, zaveste strmienok upínacej páčky (3) do háčikov na vystreľovacom kanáliku a potom potlačte upínaciu páčku opäť nahor. – Zásobník znova naplňte. Výmena chrániča obrobku (pozri obrázok F) Chránič obrobku (1) na konci poistky proti spusteniu (2) chráni obrobok, kým sa elektrické náradie správne umiestni na vsadenie. Chránič obrobku sa môže odstrániť a vymeniť. – Uvoľnite spúšť (5). – Vypnite elektrické náradie a vyberte akumulátor (7). – Vyprázdnite zásobník (12). – Stiahnite chránič obrobku z poistky proti spusteniu. – Nasuňte prídavný nový chránič obrobku otvoreným kon- com cez poistku proti spusteniu. Upozornenie: Náhradný chránič obrobku môže byť uložený na hornej strane zásobníka (12). Na tento účel zasuňte chránič obrobku do zásobníka (10). Preprava a odkladanie Pred prepravou vypnite elektrické náradie, predovšetkým vtedy, ak používate rebrík alebo ak sa pohybujete s nezvyčaj- ným držaním tela. Elektrické náradie prenášajte na pracovisku iba za rukoväť (8) a nie so stlačenou spúšťou (5). Elektrické náradie uchovávajte vždy odpojené od akumuláto- ra a na suchom, teplom mieste. 1 609 92A 5TX | (10.05.2021) Bosch Power Tools
Strana: 7
Slovenčina | 149 Ak sa elektrické náradie dlhšiu dobu nebude používať, na oceľové diely náradia naneste tenkú vrstvu oleja. Zabráni to vzniku korózie. Údržba a servis Údržba a čistenie u Pred všetkými prácami na elektrickom náradí (naprí- klad údržba, výmena nástroja a podobne), ako aj pri jeho preprave a uskladnení vyberte akumulátor z elektrického náradia. V prípade neúmyselného aktivo- vania vypínača hrozí nebezpečenstvo poranenia. u Elektrické náradie a jeho vetracie štrbiny udržiavajte vždy v čistote, aby ste mohli pracovať dobre a bezpeč- ne. Plán údržby – Vyčistite zásobník (12). Odstráňte plastové a drevené triesky, ktoré sa počas práce s náradím mohli nahromadiť v zásobníku. V pravidelných intervaloch vyčistite ručné elektrické náradie pomocou stlačeného vzduchu. Opatrenie Odôvodnenie Vykonanie Zásobník (12) a posúvač zásobníka (13) vyčistite. Zabráni sa tomu, aby sa klinec zasekol. – Mechanizmus zásobníka/posúvača zásobníka každý deň vyfúkajte stlačeným vzduchom. Zabezpečte, aby poistka proti spusteniu (2) správne fungovala. Prispieva to k vašej bezpečnosti pri práci a efektívnemu používaniu elektrického náradia. – Mechanizmus poistky proti spusteniu každý deň vyfúkajte stlačeným vzduchom. Odstránenie porúch Problém Príčina Náprava Elektrické náradie nie je pripravené na prevádzku. Akumulátor nie je nabitý alebo je chybný. – Akumulátor úplne nabite alebo ho vy- meňte. Akumulátor nie je správne vložený. – Zaistite, aby bol akumulátor v rukoväti zaskočený. Teplota akumulátora je príliš vysoká alebo príliš nízka. – Počkajte, kým akumulátor (znova) do- siahne optimálnu prevádzkovú teplo- tu. Kontakty akumulátora sú znečistené alebo chybné. – Skontaktujte sa s autorizovaným zá- kazníckym servisom Bosch. Dajte tam diel vymeniť. Zásobník (12) je prázdny. – Zásobník znova naplňte.(pozri „Plne- nie zásobníka (pozri obrázky A1−A4)“, Strán- ka 146) Poistka proti spusteniu (2) je pokrivená. – Skontaktujte sa s autorizovaným zá- kazníckym servisom Bosch. Dajte tam diel vymeniť. Elektronika je chybná. – Skontaktujte sa s autorizovaným zá- kazníckym servisom Bosch. Používateľské rozhranie (9) je chybné. – Skontaktujte sa s autorizovaným zá- kazníckym servisom Bosch. Elektrické náradie je pripravené na pre- vádzku, ale klince sa nevsadia. Možná chyba týchto dielov: – Spúšť (5) – Narážač – Motor alebo hnací remeň – Elektronika – Skontaktujte sa s autorizovaným zá- kazníckym servisom Bosch. Dajte tam diel vymeniť. Vo vystreľovacom mechanizme na na- hromadili cudzie telesá. – Skontaktujte sa s autorizovaným zá- kazníckym servisom Bosch. Dajte tam diel vymeniť. Bosch Power Tools 1 609 92A 5TX | (10.05.2021)
Strana: 8
150 | Slovenčina Problém Príčina Náprava V ústí (15) alebo v zásobníku (12) sa na- hromadili cudzie telesá. – Vyčistite ústie (15) alebo zásobník (12). Vo vystreľovacom kanáliku sa zasekol klinec. – Uvoľnite zaseknutie.(pozri „Uvoľnenie zablokovania (pozri obrázky E1−E2)“, Stránka 148) Posúvač zásobníka (13) je chybný. – V prípade potreby vyčistite posúvač zásobníka (13) a zabezpečte, aby zásobník (12) nebol znečistený. Pružina posúvača zásobníka je príliš slabá alebo chybná. – Skontaktujte sa s autorizovaným zá- kazníckym servisom Bosch. Dajte tam diel vymeniť. Použité vsadzovacie prvky nie sú schválené. – Používajte len originálne príslušen- stvo. Používať sa smú iba vsadzovacie prvky (klince, svorky atď.), ktoré sú špecifikované v tabuľke „Technické údaje“. Zásobník (12) je prázdny. – Zásobník znova naplňte.(pozri „Plne- nie zásobníka (pozri obrázky A1−A4)“, Strán- ka 146) Klince sa vsadia príliš hlboko. Hĺbkový doraz je nastavený príliš hlboko. – Nastavte hĺbkový doraz na želanú hĺb- ku.(pozri „Nastavenie hĺbkového dorazu (pozri obrázok D)“, Strán- ka 148) Tlmič je opotrebovaný. – Skontaktujte sa s autorizovaným zá- kazníckym servisom Bosch. Dajte tam diel vymeniť. Klince sa nevsadia dostatočne hlboko. Akumulátor nie je nabitý alebo je chybný. – Akumulátor úplne nabite alebo ho vy- meňte. Vsadzovacie prvky sú príliš dlhé. – Používajte len originálne príslušen- stvo. Používať sa smú iba vsadzovacie prvky (klince, svorky atď.), ktoré sú špecifikované v tabuľke „Technické údaje“. Hĺbkový doraz je nastavený príliš vysoko. – Nastavte hĺbkový doraz na želanú hĺb- ku.(pozri „Nastavenie hĺbkového dorazu (pozri obrázok D)“, Strán- ka 148) Elektrické náradie preskakuje klince alebo má veľký posuv v takte. Použité vsadzovacie prvky nie sú schválené. – Používajte len originálne príslušen- stvo. Používať sa smú iba vsadzovacie prvky (klince, svorky atď.), ktoré sú špecifikované v tabuľke „Technické údaje“. Pružina posúvača zásobníka je príliš slabá alebo chybná. – Skontaktujte sa s autorizovaným zá- kazníckym servisom Bosch. Dajte tam diel vymeniť. Klince sa často zaseknú vo vystreľova- com kanáliku. Použité vsadzovacie prvky nie sú schválené. – Používajte len originálne príslušen- stvo. Používať sa smú iba vsadzovacie prvky (klince, svorky atď.), ktoré sú špecifikované v tabuľke „Technické údaje“. – Skontaktujte sa s autorizovaným zá- kazníckym servisom Bosch. 1 609 92A 5TX | (10.05.2021) Bosch Power Tools
Strana: 9
Magyar | 151 Problém Príčina Náprava Vsadené klince sú ohnuté. Narážač je poškodený. – Skontaktujte sa s autorizovaným zá- kazníckym servisom Bosch. Dajte tam diel vymeniť. Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom použitia Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných dielov. Rozkladové výkresy a informácie o náhradných dieloch náj- dete tiež na: www.bosch-pt.com V prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov a príslušen- stva Vám ochotne pomôže poradenský tím Bosch. V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných dielov uvádzajte bezpodmienečne 10‑miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku. Slovakia Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online. Tel.: +421 2 48 703 800 Fax: +421 2 48 703 801 E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com www.bosch-pt.sk Ďalšie adresy servisov nájdete na: www.bosch-pt.com/serviceaddresses Transport Priložené lítiovo-iónové akumulátory podliehajú požiadav- kám na transport nebezpečného nákladu. Tieto akumulátory smie používateľ náradia prepravovať po cestách bez ďalších opatrení. Pri zasielaní tretími osobami (napr.: leteckou dopravou alebo prostredníctvom špedície) treba rešpektovať osobitné požiadavky na obaly a označenie. V takomto prípade treba pri príprave zásielky bezpodmienečne konzultovať s odborní- kom na prepravu nebezpečného tovaru. Akumulátory zasielajte iba vtedy, ak nemajú poškodený obal. Otvorené kontakty prelepte a akumulátor zabaľte tak, aby sa v obale nemohol posúvať. Rešpektujte aj prípadné doplňujú- ce národné predpisy. Likvidácia Ručné elektrické náradie, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia. Neodhadzujte ručné elektrické náradie ani aku- mulátory/batérie do komunálneho odpadu! Len pre krajiny EÚ: Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ sa musí nepoužiteľ- né elektrické náradie a podľa európskej smernice 2006/66/ ES sa musia poškodené alebo opotrebované akumulátory/ batérie zbierať separovane a treba ich dávať na recykláciu v súlade s ochranou životného prostredia. Akumulátory/batérie: Li-Ion: Dodržujte pokyny uvedené v časti Transport (pozri „Trans- port“, Stránka 151). Magyar Biztonsági tájékoztató Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz FIGYELMEZ- TETÉS Olvassa el valamennyi biztonsági előírást és valamennyi utasítást. A következőkben leírt előírások be- tartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet. Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg eze- ket az előírásokat. Az alább alkalmazott "elektromos kéziszerszám" fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában. A munkaterület biztonsága u Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet. A zsúfolt vagy sötét területeken gyakrabban következnek be balesetek. u Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszé- lyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy por van. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújthatják. u Tartsa távol a gyerekeket és a nézelődőket, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a fi- gyelmét, elvesztheti az uralmát a berendezés felett. Elektromos biztonsági előírások u A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott készülékek esetében ne használjon csatlakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés koc- kázatát. u Kerülje el a földelt felületekkel való érintkezést, mint például csövek, fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste földelve van. Bosch Power Tools 1 609 92A 5TX | (10.05.2021)
Značka:
Bosch
Produkt:
Zošívačky
Model/názov:
GNH 18V-64 Professional
Typ súboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Ruský, Nórsky, Fínsky, Rumunský, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Ukrajinský, Arabčina, Bulharský, Lotyšský, Litovský, Estónsky, Macedónsky, Kazašský, Kórejčina