GNF 20 CA Professi... príručka
Príručka Bosch GNF 20 CAProfessional

Používateľská príručka pre Bosch GNF 20 CA Professional v jazyku Holandský. Táto príručka PDF má počet strán 261.

PDF 261 1.1mb

Pozrite si príručku k Bosch GNF 20 CA Professional nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

MANUALSCAT | SK

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa Bosch GNF 20 CA Professional, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou Bosch GNF 20 CA Professional. Opíšte svoje ťažkosti s Bosch GNF 20 CA Professional čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o Bosch GNF 20 CA Professional

Strana: 1
128 | Slovensky 1 609 92A 2PP | (19.8.16) Bosch Power Tools vali v blízkosti pracoviska. Pri odpútaní pozornosti zo strany inej osoby môžete stratiť kontrolu nad náradím. Elektrická bezpečnosť  Zástrčkaprívodnejšnúryručnéhoelektrickéhonáradia musí pasovať do použitej zásuvky. Zástrčku v žiadnom prípade nijakonemeňte.S uzemnenýmelektrickýmná- radím nepoužívajte ani žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko zása- hu elektrickým prúdom.  Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povr- chovými plochami, ako sú napr. rúry, vykurovacie tele- sá,sporákyachladničky. KebybyboloVašetelouzemne- né, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom.  Chráňte elektrické náradie pred účinkami dažďa a vlh- kosti.Vniknutievodydoručnéhoelektrickéhonáradiazvy- šuje riziko zásahu elektrickým prúdom.  Nepoužívajte prívodnú šnúru mimo určený účel na no- senie ručného elektrického náradia, ani na jeho zave- senie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ťahaním za prívodnú šnúru. Zabezpečte, aby sa sieťová šnúra ne- dostala do blízkosti horúceho telesa, ani do kontaktu s olejom, s ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa sú- čiastkami ručného elektrického náradia. Poškodené alebo zauzlené prívodné šnúry zvyšujú riziko zásahu elek- trickým prúdom.  Keď pracujete s ručným elektrickým náradím vonku, používajte len také predlžovacie káble, ktoré sú schvá- lené aj na používanie vo vonkajších priestoroch. Použi- tie predlžovacieho kábla, ktorý je vhodný na používanie vo vonkajšom prostredí, znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.  Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického nára- dia vo vlhkom prostredí, použite ochranný spínač pri poruchových prúdoch. Použitie ochranného spínača pri poruchových prúdoch znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom. Bezpečnosť osôb  Buďte ostražitý, sústreďte sa na to, čo robíte a k práci s ručným elektrickým náradím pristupujte s rozumom. Nepracujtesručnýmelektrickýmnáradímnikdyvtedy, keď ste unavený, alebo keď ste pod vplyvom drog, al- koholualeboliekov.Malýokamihnepozornostimôžemať pri používaní náradia za následok vážne poranenia.  Noste osobné ochranné pomôcky a používajte vždy ochrannéokuliare. Nosenie osobnýchochrannýchpomô- cok, ako je ochranná dýchacia maska, bezpečnostná pra- covná obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu, podľa druhu ručného elektrického náradia a spôsobu jeho použi- tia znižujú riziko poranenia.  Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu ručného elek- trického náradia do činnosti. Pred zasunutím zástrčky dozásuvkya/alebopredpripojenímakumulátora,pred chytením alebo prenášaním ručného elektrického ná- radiasavždy presvedčtesa, čije ručnéelektrickénára- die vypnuté. Ak budete mať pri prenášaní ručného elek- trickéhonáradiaprstnavypínači,aleboakručnéelektrické náradiepripojítenaelektrickúsieťzapnuté,môžetomaťza následok nehodu.  Skôr ako náradie zapnete, odstráňte z neho nastavova- cie náradie alebo kľúče na skrutky. Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti ručného elektrického náradia, môže spôsobiť vážne poranenia osôb.  Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela. Zabezpečte si pevný postoj, a neprestajne udržiavajte rovnováhu. Takto budete môcť ručné elektrické náradie v neočakáva- ných situáciách lepšie kontrolovať.  Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste široké odevyanemajtenasebešperky.Vyvarujtesatoho,aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice dostali do blízkosti rotu- júcich súčiastok náradia. Voľný odev, dlhé vlasy alebo šperky môžu byť zachytené rotujúcimi časťami ručného elektrického náradia.  Ak sa dá na ručné elektrické náradie namontovať odsá- vacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie prachu, presvedčte sa, či sú dobre pripojené a správne použí- vané. Používanie odsávacieho zariadenia a zariadenia na zachytávanie prachu znižuje riziko ohrozenia zdravia pra- chom. Starostlivé používanie ručného elektrického náradia a manipulácia s ním  Ručnéelektrickénáradienikdynepreťažujte.Používaj- te také elektrické náradie, ktoré je určené pre daný druh práce. Pomocou vhodného ručného elektrického ná- radia budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom rozsahu výkonu náradia.  Nepoužívajte nikdy také ručné elektrické náradie, kto- ré má pokazený vypínač. Náradie, ktoré sa už nedá zap- núť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do opra- vy odborníkovi.  Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavo- vať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako odložíte náradie, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zá- suvky. Totopreventívneopatrenie zabraňuje neúmyselné- mu spusteniu ručného elektrického náradia.  Nepoužívané ručné elektrické náradie uschovávajte tak,abybolomimodosahudetí.Nedovoľtepoužívaťto- to náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne obozná- mené, alebo ktoré si neprečítali tieto Pokyny. Ručné elektrické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú neskúsené osoby.  Ručné elektrické náradie starostlivo ošetrujte. Kontro- lujte, či pohyblivé súčiastky bezchybne fungujú alebo čineblokujú,činiesúzlomenéalebopoškodenéniekto- ré súčiastky, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať správne fungovanie ručného elektrického náradia. Pred použitím náradia dajte poškodené súčiastky vy- meniť. Veľa nehôd bolo spôsobených nedostatočnou údržbou elektrického náradia.  Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Starostlivo ošetrovanéreznénástrojesostrýmireznýmihranamimajú menšiu tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú viesť. OBJ_BUCH-126-003.book Page 128 Friday, August 19, 2016 1:30 PM
Strana: 2
Slovensky | 129 Bosch Power Tools 1 609 92A 2PP | (19.8.16)  Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo, na- stavovacie nástroje a pod. podľa týchto výstražných upozornení a bezpečnostných pokynov. Pri práci zoh- ľadnite konkrétne pracovné podmienky a činnosť, kto- rú budete vykonávať. Používanie ručného elektrického náradia na iný účel ako na predpísané použitie môže viesť k nebezpečným situáciám. Servisné práce  Ručné elektrické náradie dávajte opravovať len kvalifi- kovanému personálu, ktorý používa originálne náhrad- né súčiastky. Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť náradia zostane zachovaná. Bezpečnostné pokyny pre náradie na rezanie  Ochranný kryt, ktorý patrí k tomuto ručnému elektric- kémunáradiu,musíbyťspoľahlivoupevnenýnanáradí a musí byť nastavený tak, aby sa dosiahla maximálna mierabezpečnosti,t.j.brúsnetelesosmiebyťotvorené proti obsluhujúcej osobe iba najmenšou možnou čas- ťou. Postarajte sa o to, aby ste sa ani Vy ani iné osoby nenachádzali v rovine rotujúceho rezacieho kotúča. Ochranný kryt musí chrániť obsluhujúcu osobu pred úlom- kami brúsneho telesa a obrobku a pred náhodným kontak- tom s brúsnym telesom.  Používajte pre svoje ručné elektrické náradie výlučne rovné zosilnené alebo diamantové rezacie kotúče. Sa- motná okolnosť,že príslušenstvo sadána ručné elektrické náradie upevniť, ešte neznamená, že to zaručuje jeho bez- pečné používanie.  Prípustnýpočetobrátokpracovnéhonástrojamusíbyť minimálne taký vysoký ako maximálny počet obrátok uvedený na ručnom elektrickom náradí. Príslušenstvo, ktorésaotáčarýchlejšie,akojeprípustné,bysamohloroz- lámať a rozletieť po celom priestore pracoviska.  Brúsne telesá sa smú používať len pre odporúčanú ob- lasť používania, napríklad: Nikdy nesmiete používať bočnú plochu rezaciehokotúčana brúsenie. Rezacie ko- túčesúurčenénauberaniemateriálupomocouhrany kotú- ča.Bočnépôsobeniesilynatietodruhybrúsnychnástrojov môže spôsobiť ich zlomenie.  Vždy používajte nepoškodenú upínaciu prírubu správ- neho rozmeru a tvaru, ktorá sa hodí pre typ brúsneho kotúča, ktorý ste zvolili. Vhodná príruba podopiera brús- ny kotúč a znižuje takto nebezpečenstvo zlomenia brúsne- ho kotúča.  Vonkajší priemer a hrúbka pracovného nástroja musia zodpovedať rozmerovým údajom uvedeným na ručnom elektrickom náradí. Nesprávne dimenzované pracovné nástrojenemôžubyťdostatočneodclonenéakontrolované.  Brúsne kotúče a príruby, ktoré chcete použiť, musia presne pasovať na brúsne vreteno Vášho ručného elek- trického náradia. Pracovné nástroje, ktoré presne nepa- sujú na brúsne vreteno ručného elektrického náradia, sa otáčajúnerovnomerne aveľmiintenzívnevibrujú,čomôže mať za následok stratu kontroly nad náradím.  Nepoužívajte žiadne brúsne kotúče, ktoré sú poškode- né. Pred každým použitím brúsne kotúče prekontroluj- te,činiesúpoškodené,čiznichnechýbajúúlomky,ale- bočinemajútrhliny.KeďVámručnéelektrickénáradie alebobrúsnykotúčspadlinazem,prekontrolujte,činie je brúsny kotúč poškodený, alebo použite nejaký ne- poškodený brúsny kotúč. Keď ste prekontrolovali a up- li brúsny kotúč, postarajte sa o to, aby ste sa v rovine rotujúceho brúsneho kotúča nenachádzali vy ani žiad- ne iné osoby, ktoré sa zdržiavajú v blízkosti Vášho pra- coviska, a nechajte ručné elektrické náradie bežať jed- nu minútu naprázdno na maximálne obrátky. Poškode- né brúsne kotúče sa počas tejto testovacej doby väčšinou zlomia.  Používajte osobné ochranné prostriedky. Podľa druhu použitia náradia používajte ochranný štít na celú tvár, štít na oči alebo ochranné okuliare. Pokiaľ je to prime- rané, používajte ochrannú dýchaciu masku, chrániče sluchu, pracovné rukavice alebo špeciálnu zásteru, ktorá Vás uchráni pred odletujúcimi drobnými čiastoč- kamibrusivaaobrábanéhomateriálu.Predovšetkýmoči treba chrániť pred odletujúcimi cudzími telieskami, ktoré vznikajú pri rôznom spôsobe používania náradia. Ochrana protiprachu alebo ochranná dýchacia maska musia predo- všetkým odfiltrovať konkrétny druh prachu, ktorý vzniká pri danom druhu použitia náradia. Keď je človek dlhšiu do- bu vystavený hlasnému hluku, môže utrpieť stratu sluchu.  Zabezpečte, aby sa iné osoby nachádzali v bezpečnej vzdialenosti od Vášho pracoviska. Každá osoba, ktorá vstúpi do pracovného dosahu náradia, musí byť vyba- vená osobnými ochrannými pomôckami. Úlomky obrob- ku alebo zlomený pracovný nástroj môžu odletieť a spôso- biť poranenie osôb aj mimo priameho pracoviska.  Pri vykonávaní takej práce, pri ktorej by mohol rezací nástroj natrafiť na skryté elektrické vedenia alebo za- siahnuť vlastnú prívodnú šnúru, držte náradie len za izolované plochy rukovätí. Kontakt s elektrickým vede- ním, ktoré je pod napätím, môže dostať pod napätie aj ko- vové súčiastky náradia a spôsobiť zásah elektrickým prú- dom.  Zabezpečte,abysaprívodnášnúranenachádzalavblíz- kosti rotujúcich pracovných nástrojov náradia. Keď stratíte kontrolu nad ručným elektrickým náradím, môže saprerezaťalebozachytiťprívodnášnúraaVašarukaalebo Vaše predlaktie sa môžu dostať do kontaktu s rotujúcim pracovným nástrojom.  Nikdy neodkladajte ručné elektrické náradie skôr, ako sa pracovný nástroj úplne zastaví. Rotujúci pracovný ná- stroj sa môže dostať do kontaktu s odkladacou plochou, následkom čoho by ste mohli stratiť kontrolu nad ručným elektrickým náradím.  Nikdynemajteručnéelektrickénáradiezapnutévtedy, keď ho prenášate na iné miesto. Náhodným kontaktom Vašich vlasov alebo Vášho oblečenia s rotujúcim pracov- ným nástrojom by sa Vám pracovný nástroj mohol zavŕtať do tela.  Pravidelne čistite vetracie otvory svojho ručného elek- trického náradia. Ventilátor motora vťahuje do telesa ná- radia prach a veľké nahromadenie kovového prachu by OBJ_BUCH-126-003.book Page 129 Friday, August 19, 2016 1:30 PM
Strana: 3
130 | Slovensky 1 609 92A 2PP | (19.8.16) Bosch Power Tools mohlo spôsobiť vznik nebezpečného zásahu elektrickým prúdom.  Nepoužívajte toto ručné elektrické náradie v blízkosti horľavých materiálov. Odletujúce iskry by mohli tieto materiály zapáliť.  Nepoužívajte žiadne také pracovné nástroje, ktoré po- trebujú chladenie kvapalinou. Používanie vody alebo iných tekutých chladiacich prostriedkov môže mať za ná- sledok zásah elektrickým prúdom. Spätný ráz a príslušné výstražné upozornenia  Spätný ráz je náhlou reakciou následkom zaseknutého (vz- priečeného) alebo zablokovaného brúsneho kotúča. Za- seknutie alebo zablokovanie má za následok prudké zasta- venie rotujúceho pracovného nástroja. Takýmto spôso- bom sa nekontrolované ručné elektrické náradie vymrští nazablokovanommiesteprotismeruotáčaniapracovného nástroja. Keď sa napríklad brúsny (rezací) kotúč vzprieči alebo za- blokuje v obrobku, môže sa hrana brúsneho kotúča, ktorá je zapichnutá do obrobka, zachytiť v materiáli, a tým zaprí- činiť vylomenie brúsneho kotúča, alebo spôsobiť spätný ráz ručného elektrického náradia. Brúsny kotúč sa potom pohybuje smerom k obsluhujúcej osobe alebo smerom od nej v závislosti od toho, aký bol smer otáčania kotúča na mieste zablokovania. Brúsne kotúče sa môžu v takomto prípade aj rozlomiť. Spätný ráz je následkom nesprávneho alebo chybného po- užitia ručného elektrického náradia. Možno mu zabrániť pomocou vhodných preventívnych opatrení, ktoré popisu- jeme v nasledujúcom texte.  Ručné elektrické náradie vždy držte pevne a svoje telo a ruky udržiavajte vždy v takej polohe, aby ste vydržali prípadný spätný ráz náradia. Pri každej práci používaj- teprídavnúrukoväť,akjumátekdispozícii,abystema- li čo najväčšiu kontrolu nad silami spätného rázu a re- akčnými momentmi pri rozbehu náradia. Pomocou vhodných opatrení môže obsluhujúca osoba sily spätného rázu a sily reakčných momentov zvládnuť.  Nikdy nedávajte ruku do blízkosti rotujúceho pracov- ného nástroja. Pri spätnom ráze by Vám mohol pracovný nástroj zasiahnuť ruku.  Vyhýbajte sa priestoru pred rotujúcim rezacím kotú- čom a za ním. Spätný ráz vymrští ručné elektrické náradie v smere proti pohybu brúsneho kotúča na mieste blokova- nia.  Mimoriadne opatrne pracujte v oblasti rohov, ostrých hrán a pod. Zabráňte tomu, aby obrobok vymrštil pra- covný nástroj proti Vám, alebo aby sa v ňom pracovný nástroj zablokoval. Rotujúci pracovný nástroj má sklon zablokovať sa v rohoch, na ostrých hranách alebo vtedy, keď je vyhodený. To spôsobí stratu kontroly nad náradím alebo jeho spätný ráz.  Nepoužívajte s týmto náradím žiaden pílový list s reťa- zou ani ozubený pílový list a takisto žiadne segmento- vané diamantové rezacie kotúče, ktoré majú medzery medzi segmentamiväčšieako10 mm.Takéto druhy pra- covných nástrojov často vyvolajú spätný ráz alebo spôso- bujú stratu kontroly nad ručným elektrickým náradím.  Vyhýbajte sa zablokovaniu rezacieho kotúča alebo po- užitiu príliš veľkého prítlaku. Nevykonávajte náradím žiadne neprimerane hlboké rezy. Preťaženie rezacieho kotúča zvyšuje jeho namáhanie a náchylnosť na vzprieče- nie (zahranenie) alebo zablokovanie a tým zvyšuje aj mož- nosťvznikuspätnéhorázualebozlomeniabrúsnehotelesa.  Ak sa rezací kotúč zablokuje, alebo ak prerušíte prácu, náradie vypnite a pokojne ho držte dovtedy, kým sa re- zacíkotúčúplne zastaví. Nikdysanepokúšajtevyberať rezací kotúč z rezu vtedy, keď ešte beží, pretože by to mohlomaťzanásledokvyvolaniespätnéhorázu.Zistite príčinu zablokovania rezacieho kotúča a postarajte sa o jej odstránenie.  Nikdy nezapínajte znova ručné elektrické náradie do- vtedy, kým sa rezací kotúč nachádza v obrobku. Skôr ako budete opatrne pokračovať v reze, počkajte, kým dosiahne rezací kotúč maximálny počet obrátok. V opačnom prípade sa môže rezací kotúč zaseknúť, vyskočiť z obrobku alebo vyvolať spätný ráz.  Veľké platne alebo veľkorozmerné obrobky pri rezaní podoprite, aby ste znížili riziko spätného rázu zabloko- vanímrezacieho kotúča. Veľké obrobky sa môžu prehnúť následkom vlastnej hmotnosti. Obrobok treba podoprieť na oboch stranách, a to aj v blízkosti rezu aj na hrane.  Mimoriadne opatrný buďte pri rezaní výrezov do ne- známych stien alebo do iných neprehľadných miest. Zapichovaný rezací kotúč môže pri zarezaní do plynového alebo vodovodného potrubia, do elektrického vedenia ale- bo iných objektov spôsobiť spätný ráz. Ďalšie výstražné upozornenia Používajte ochranné okuliare.  Obrobok upevňujte a zaisťujte pomocou zvierok alebo iným spôsobom na nejakej stabilnej podložke. Keď bu- dete pridržiavať obrobok iba rukou, alebo si ho budete pri- tískať o svoje telo, zostane labilný, čo môže vyvolať stratu kontroly nad náradím.  Používajte chrániče sluchu,ochranné okuliare,ochran- nú dýchaciu masku a pracovné rukavice. Ako dýchaciu maskupoužívajteminimálnepolovičnúmaskufiltrujúci čiastočky prachu triedy FFP 2.  Používajte vhodné prístroje na vyhľadávanie skrytých elektrickým vedení a potrubí, aby ste ich nenavŕtali, alebo sa obráťte na miestne energetické podniky. Kon- taktselektrickýmvodičompodnapätímmôžespôsobiťpo- žiaralebomaťzanásledokzásahelektrickýmprúdom.Poš- kodenie plynového potrubia môže mať za následok expló- ziu. Preniknutie do vodovodného potrubia spôsobí vecné škody alebo môže mať za následok zásah elektrickým prú- dom. OBJ_BUCH-126-003.book Page 130 Friday, August 19, 2016 1:30 PM
Strana: 4
Slovensky | 131 Bosch Power Tools 1 609 92A 2PP | (19.8.16)  Po skončení práce sa nedotýkajte rezacieho kotúča do- vtedy, kým celkom vychladne. Rezací kotúč sa počas práce veľmi zahrieva.  Pri práci držte ručné elektrické náradie pevne oboma rukami a zabezpečte si stabilný postoj. Pomocou dvoch rúk sa ručné elektrické náradie ovláda bezpečnejšie. Popis produktu a výkonu PrečítajtesivšetkyVýstražnéupozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodr- žiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedenýchvnasledujúcomtextemôžemaťza následok zásah elektrickým prúdom, spô- sobiť požiar a/alebo ťažké poranenie. Vyklopte si láskavo vyklápaciu stranu s obrázkami produktu a nechajte si ju vyklopenú po celý čas, keď čítate tento Návod na používanie. Používanie podľa určenia Totoručnéelektrickénáradiejevspojenísvysávačomprachu triedy M s pevnou podložkou a s vodiacimi saňami a bez pou- žitiavodyurčenépredovšetkýmnarezaniealebodrážkovanie do minerálnych materiálov, ako napr. železobetón, murivo a cestné povrchy. Vyobrazené komponenty Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobra- zenie elektrického náradia na grafickej strane tohto Návodu na používanie. 1 Rukoväť (izolovaná plocha rukoväte) 2 Zámok 3 Uvoľňovacie tlačidlo pre frézovaciu jednotku 4 Stupnica hĺbky rezu 5 Tlačidlo na nastavenie hĺbkového dorazu 6 Hĺbkový doraz 7 Vodiace valčeky 8 Šípka smeru otáčania 9 Aretačné tlačidlo vretena 10 Vypínač 11 Servisný indikátor(GNF 35 CA) 12 Odsávacia hadica* 13 Odsávací nátrubok 14 Paralelný doraz (zarážka rovnobežnosti)(GNF 20 CA)* 15 Vodiaci čap pre paralelný doraz(GNF 20 CA)* 16 Brúsne vreteno 17 Upínacia príruba 18 Diamantový rezací kotúč* 19 Dištančné podložky 20 Upínacia matica 21 Kolíkový kľúč pre upínaciu maticu* 22 Vysekávací nástroj* 23 Smer otáčania *Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do základ- nej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom programe príslušenstva. Technické údaje Drážkovacia fréza na drážkovanie do muriva GNF 20 CA GNF 35 CA Vecné číslo 0 601 612 5.. 0 601 621 7.. Menovitý príkon W 900 1400 Výkon W 520 750 Počet voľnobežných obrátok min-1 9300 9300 max. priemer diamantových rezacích kotúčov mm 115 150 Práca s diamantovým rezacím kotúčom – min. hrúbka rezacieho kotúča – max. hrúbka rezacieho kotúča mm mm 1,6 2,2 2,0 2,5 Práca s dvoma diamantovými rezacími kotúčmi – min. hrúbka rezacieho kotúča – max. hrúbka rezacieho kotúča mm mm 2 x 1,6 2 x 2,2 2 x 2,0 2 x 2,5 Upínací otvor mm 22,2 22,2 Hĺbka drážky mm 0 – 20 0 – 35 Šírka drážky mm 7 – 23 7 – 39 Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 kg 3,4 4,7 Trieda ochrany /II /II Tieto údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. V takých prípadoch, keď má napätie odlišné hodnoty a pri vyhotoveniach, ktoré sú špecifické pre niektorú krajinu, sa môžu tieto údaje odlišovať. OBJ_BUCH-126-003.book Page 131 Friday, August 19, 2016 1:30 PM
Strana: 5
132 | Slovensky 1 609 92A 2PP | (19.8.16) Bosch Power Tools Informácia o hlučnosti/vibráciách Úroveň kmitov uvedená v týchto pokynoch bola nameraná podľa meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745 a možno ju používať na vzájomné porovnávanie elektronára- dia. Hodí sa aj na predbežný odhad zaťaženia vibráciami. Uvedená hladina vibrácií reprezentuje hlavné druhy používa- nia tohto ručného elektrického náradia. Pokiaľ sa ale bude elektronáradie používať na iné práce, s odlišným príslušen- stvom,s inýminástrojmialebos nedostatočnouúdržbou,mo- že sa úroveň vibrácií líšiť. To môže výrazne zvýšiť zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej doby. Na presný odhad zaťaženia vibráciami počas určitého časové- ho úseku práce s náradím treba zohľadniť doby, počas kto- rých je ručné elektrické náradie vypnuté alebo doby, keď ná- radiesícebeží,alev skutočnostisanepoužíva. Tomôževýraz- ne redukovať zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej do- by. Na ochranu osoby pracujúcej s náradím pred účinkami zaťa- ženia vibráciami vykonajte ďalšie bezpečnostné opatrenia, ako sú napríklad: údržba ručného elektrického náradia a používaných pracovných nástrojov, zabezpečenie zachova- nia teploty rúk, organizácia jednotlivých pracovných úkonov. Vyhlásenie o konformite Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že dole popísaný vý- robok „Technickéúdaje“ sazhodujes nasledujúciminormami alebo normatívnymi dokumentami: EN 60745, EN 50581 podľa ustanovení smerníc 2011/65/EÚ, 2014/30/EU, 2006/42/ES. Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES) sa nachádza u: Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9, D-70538 Stuttgart Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart, GERMANY Stuttgart, 01.01.2017 Montáž Odsávacie zariadenie  Prach z niektorých materiálov, napr. z náterov obsahujú- cicholovo,zniektorýchdruhovtvrdéhodreva,minerálova kovov môže byť zdraviu škodlivý. Kontakt s takýmto pra- chom alebo jeho vdychovanie môže vyvolávať alergické re- akcie a/alebo spôsobiť ochorenie dýchacích ciest pracov- níka, prípadne osôb, ktoré sa nachádzajú v blízkosti praco- viska. Určité druhy prachu, napr. prach z dubového alebo z buko- véhodreva,sapovažujúza rakovinotvorné,atopredovšet- kýmspolusďalšímimateriálmi,ktorésapoužívajúprispra- covávaní dreva (chromitan, chemické prostriedky na ochranu dreva). Materiál, ktorý obsahuje azbest, smú opracovávať len špeciálne vyškolení pracovníci. – Používajte podľa možnosti také odsávanie, ktoré je pre daný materiál vhodné. – Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska. – OdporúčameVámpoužívaťochrannúdýchaciumaskus filtrom triedy P2. Dodržiavajte aj predpisy vlastnej krajiny týkajúce sa kon- krétneho obrábaného materiálu.  Vyhýbajte sa usadzovaniu prachu na Vašom pracovis- ku. Viaceré druhy prachu sa môžu ľahko vznieť. Používaný vysávač musí byť schválený na odsávanie kamen- ného prachu. Vhodné vysávače ponúka firma Bosch. Elektrické náradie sa dá pripojiť priamo na zásuvku univerzál- neho vysávača Bosch, ktorý je vybavený diaľkovým spúšťa- ním. Pri spustení ručného elektrického náradia sa vysávač au- tomaticky zapne. Nasuňte odsávaciu hadicu 12 (príslušenstvo) na odsávací nátrubok 13. Spojte odsávaciu hadicu 12 s vysávačom (prí- slušenstvo). Prehľad rozličných typov pripojení na vysávače nájdete na konci tohto Návodu na používanie. Pokyny pre používanie drážkovacích fréz na drážkovanie do muriva Dodržiavajte nasledovné pokyny, aby ste pri práci znížili tvor- bu prachových emisií. – Používajtelenodporúčanékombinácievytvorenézdrážko- vacej frézy na drážkovanie do muriva a vysávača na prach GNF 20 CA GNF 35 CA Namerané hodnoty zisťované na základe normy EN 60745 (vápencový pieskovec). Vyhodnotená hodnota hladiny hluku A výrobku je typicky Hladina zvukového tlaku Hladina akustického tlaku Nepresnosť merania K Používajte chrániče sluchu! dB(A) dB(A) dB 94 105 3 102 113 3 Celkové hodnoty vibrácií ah (suma vektorov troch smerov) a nepresnosť merania K zisťované podľa normy EN 60745: ah K m/s2 m/s2 =4,0 =1,5 =4,0 =1,5 Henk Becker Executive Vice President Engineering Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ETM9 OBJ_BUCH-126-003.book Page 132 Friday, August 19, 2016 1:30 PM
Strana: 6
Slovensky | 133 Bosch Power Tools 1 609 92A 2PP | (19.8.16) triedy M. Iné kombinácie môžu spôsobovať horšie odsáva- nie a odlučovanie prachu. – Dodržiavajte pokyny uvedené v návode na používanie vy- sávača týkajúce sa údržby a čistenia vysávača, vrátane čis- tenia filtrov. Zbernú nádobu na prach vysávača vyprázdni- te hneď, ako sa naplní. Filtre vysávača pravidelne čistite a filtre vždy do vysávača kompletne založte. – Používajte len odsávacie hadice určené firmou Bosch. Na odsávacej hadici nerobte žiadne úpravy. Ak sa dostanú do odsávacej hadice úlomky kameniva, okamžite prerušte prácu a odsávaciu hadicu ihneď vyčistite. Vyhýbajte sa prelamovaniu odsávacej hadice. – Drážkovaciufrézunadrážkovaniedomurivapoužívajteiba podľa určenia. – Používajtelenbezchybné,neopotrebovanéaostrépracov- né nástroje. Keď sa výrazne zníži rýchlosť postupu práce, znamená to, že pracovný nástroj je opotrebovaný. – Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné požiadavky na pra- covisko na staveniskách. – Postarajte sa o dobré vetranie. – Zabezpečte si dostatok voľného priestoru na prácu. Pri re- zaní dlhších drážok sa musí vysávač voľne pohybovať, resp. ho treba zavčasu presunúť. – Používajte chrániče sluchu, ochranné okuliare, dýchaciu maskuaprípadneajpracovnérukavice.Akodýchaciumas- ku používajte minimálne polovičnú masku filtrujúci čias- točky prachu triedy FFP 2. – Na čistenie pracoviska používajte nejaký vhodný vysávač. Usadený prach nerozvirujte zametaním. Montáž diamantových rezacích kotúčov  Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vy- tiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.  Pri vkladaní alebo výmene diamantových rezacích ko- túčov odporúčame používať pracovné rukavice.  Pri práci sa môžu diamantovérezaciekotúčeveľmi roz- páliť, nedotýkajte sa ich preto skôr, kým dostatočne nevychladnú.  Používajte len rezacie kotúče, ktorá sú osadené dia- mantmi. Segmentované diamantové rezacie kotúče smúmaťlenzápornérezacieuhlyamedzerymedzi seg- mentmi maximálne 10 mm. Vyklopenie frézovacej jednotky Pri výmene pracovného nástroja treba frézovaciu jednotku úplne vyklopiť. Postavte ručné elektrické náradie na pevnú podložku. Zámok 2 otočte napríklad pomocou konca rukovä- te kolíkového kľúča 21 proti smeru pohybu hodinových ruči- čiek.  Frézovacia jednotka sa tým odblokuje a pomocou sily pružiny sa ihneď vyklopí (vysunie) smerom hore. Demontáž upínacích prvkov (pozri obrázok A) Stlačte aretačné tlačidlo vretena 9, keď chcete brúsne vrete- no zaaretovať.  Tlačidlo aretácie vretena stláčajte len vtedy, keď sa brúsnevretenonepohybuje.Inakbysamohloručnéelek- trické náradie poškodiť. Uvoľnite upínaciu maticu 20 pomocou kolíkového kľúča 21 a upínaciu maticu 20 odskrutkujte. Demontujte dištančné pod- ložky 19 a upínaciu prírubu 17. Vyčistite brúsne vreteno 16 a všetky súčiastky, ktoré budete montovať. Určenie šírky drážky Šírkadrážky je danápočtomdištančnýchpodložiek 19medzi oboma diamantovými rezacími kotúčmi 18 šírkou rezu dia- mantových rezacích kotúčov. Šírka drážky sa vypočíta nasledovne: Šírka drážky = hrúbka dištančných podložiek + hrúbka dia- mantových rezacích kotúčov. Prípustná šírka drážky je uvedená v odseku „Technické úda- je“. Toto ručné elektrické náradie môžete používať s jedným dia- mantovýmrezacímkotúčomalebosdvomatakýmitokotúčmi. Montáž upínacích prvkov (pozri obrázok A) Nasaďte upínaciu prírubu 17 na brúsne vreteno 16. Upínacia príruba musí svojím unášačom korektne dosadať na brúsnom vretene. Nasaďte (namontujte) diamantový rezací kotúč 18 a dištanč- né podložky 19 na upínaciu prírubu 17.  Bez ohľadu na požadovanú šírku drážky treba namon- tovať vždy všetky dodané dištančné podložky 19. Inak by sa mohol diamantový rezací kotúč 18 počas prevádzky ručného elektrického náradia uvoľniť a spôsobiť niekomu poranenie. Počet potrebných dištančných podložiek: GNF 20 CA: 5 kusov hrúbky 4 mm GNF 35 CA: 3 kusy s hrúbkou 4 mm a 4 kusy s hrúbkou 6 mm Medzidvomadiamantovýmirezacímikotúčmi18 musí byťna- montovaná minimálne jedna dištančná podložka 19. Pri montovaní diamantových rezacích kotúčov dávajte pozor na to, aby sa šípka smeru otáčania na diamantovom kotúči zhodovala so šípkou smeru otáčania ručného elektrického ná- radia (pozri šípku smeru otáčania na prevodovej hlave nára- dia). Stlačte aretačné tlačidlo vretena 9, keď chcete brúsne vrete- no zaaretovať. Naskrutkujte upínaciu maticu 20 a potom ju pomocou kolíko- vého kľúča 21 dotiahnite. Frézovaciu jednotku opäť zaklopte na pôvodné miesto. Skon- trolujte zaistenie frézovacej jednotky potiahnutím za rukoväť. Pri práci s dvoma diamantovými rezacími kotúčmi 18 vymie- ňajte vždy naraz celý pár kotúčov. PostupmontáževidnonagrafickejstranetohtoNávodunapo- užívanie. Prevádzka Nastavenie hĺbky rezu  Nastavenie hĺbky rezu (predvoľba) sa smie vykonávať len vtedy, keď je ručné elektrické náradie vypnuté. OBJ_BUCH-126-003.book Page 133 Friday, August 19, 2016 1:30 PM
Strana: 7
134 | Slovensky 1 609 92A 2PP | (19.8.16) Bosch Power Tools Pomocou hĺkového dorazu 6 sa dá nastaviť (predvoliť) poža- dovaná hĺbka rezu. Stlačte tlačidlo na nastavenie hĺbkového dorazu 5 a posuňte hĺbkový doraz 6 na požadovanú hĺbku rezu na stupnici hĺbky rezu 4. Potom tlačidlo 5 opäť uvoľnite. Presvedčte sa, či je hĺbkový doraz 6 opäť zaskočený. Uvedenie do prevádzky  Všimnite si napätie siete! Napätie zdroja prúdu musí mať hodnotu zhodnú s údajmi na typovom štítku ručné- ho elektrického náradia. Výrobky označené pre napä- tie 230 V sa smú používať aj s napätím 220 V. Zapínanie/vypínanie  Pred zapnutím ručného elektrického náradia sa pre- svedčte, či frézovacia jednotka zaskočila v najvyššej polohe. Inak by sa mohli diamantové rezacie kotúče dotý- kať obrobku a pri zapnutí by ste mohli stratiť kontrolu nad ručným elektrickým náradím. Posuňte na zapnutie ručného elektrického náradia vypínač 10 smerom dopredu. Na zaaretovanie vypínača 10 zatlačte vypínač 10 vpredu do- le, až zaskočí. Ak chcete ručné elektrické náradie vypnúť, uvoľnite vypínač 10 resp. v takom prípade, keď je zaaretovaný, nakrátko vypí- nač 10 stlačte vzadu dole a potom ho uvoľnite. Abysteušetrilienergiu,zapínajteručnéelektrickénáradieiba vtedy, ked ho používate.  Pred použitím diamantové rezacie kotúče vždy dôklad- neskontrolujte.Diamantovýrezací kotúčmusí byť bez- chybnenamontovanýamusísa daťvoľneotáčať.Vyko- najtesnástrojomskúšobnýchodbezzaťaženiavtrvaní minimálne 1 minúta. Nepoužívajte žiadne diamantové rezacie kotúče, ktoré sú poškodené, neokrúhle alebo vibrujúce.Poškodenédiamantovérezaciekotúčesamôžu pri práci roztrhnúť a môžu spôsobiť poranenie osôb. Obmedzenie rozbehového prúdu Elektronické obmedzenie rozbehového prúdu obmedzuje vý- konprizapnutíručnéhoelektrickéhonáradiaaumožňujejeho prevádzku v prúdovom obvode chránenom poistkou s hodno- tou 16 A. Konštantná elektronika Konštantnáelektronikaudržiavapočetobrátokprivoľnobehu a pri zaťažení na približne rovnakej úrovni, a tým zabezpečuje rovnomerný pracovný výkon náradia. Ochrana proti preťaženiu V prípade preťaženia sa motor náradia zastaví. Nechajte ruč- né elektrické náradie vychladnúť chodom na maximálne ob- rátky bez zaťaženia v trvaní cca 30 sekúnd. Ochrana proti opätovnému rozbehnutiu (GNF 35 CA) Ochrana proti opätovnému rozbehnutiu zabraňuje nekontro- lovanémurozbehuručnéhoelektrickéhonáradiapoprerušení prívodu elektrického prúdu (napr. výpadok siete). Na opätovné uvedenie náradia do chodu prepnite vypínač 10 do vypnutej polohy a potom náradie znova zapnite. Upozornenie: Pravidelne kontrolujte funkciu ochrany proti opätovnému rozbehu ručného elektrického náradia tak, že počas prevádzky dáte vytiahnuť zástrčku prívodnej šnúry zo zásuvky a hneď potom ju dáte zasunúť do zásuvky späť. Pokyny na používanie  Buďte opatrný pri rezaní drážok do nosných stien, po- zri odsek „Pokyny k stavebnej statike“.  Nezaťažujte ručné elektrické náradie do takej miery, aby sa zastavovalo.  Obrobok upnitev takom prípade,keďniejezabezpeče- ný vlastnou hmotnosťou.  Toto ručné elektrické náradie sa smie používať len na rezanie nasucho. Chráňte rezací kotúč pred nárazom, úderom a pred mastno- tou. Nevystavujte rezací kotúč bočnému tlaku. – Nastavte hĺbku rezu, pozri odsek „Nastavenie hĺbky rezu“. Na vyrovnanie nepresností, ktoré vznikajú pri vylamovaní ryhy drážky, treba predvoliť hĺbku rezu o cca 3 mm väčšiu, ako má byť požadovaná hĺbka drážky. – Postavte ručné elektrické náradie vodiacimi valčekmi 7 na plochu,ktorúbudeteobrábať.Frézovaciajednotkasamusí nachádzať úplne v hornej polohe. – Zapnite ručné elektrické náradie. – Posuňte uvoľňovacie tlačidlo 3 smerom hore, aby ste uvoľ- nili aretáciu frézovacej jednotky. Zapichujte frézovaciu jednotku pomaly do materiálu. – Miernym posuvom, ktorý zodpovedá obrábanému mate- riálu, veďte ručné elektrické náradie za obe rukoväte. – S týmto ručným elektrickým náradím treba vždy pracovať proti smeru otáčania kotúča. Inak hrozí nebezpečenstvo, že sa stane nekontrolovaným a vyskočí z rezu. Ručné elektrické náradie veďte v smere šípky 8. – V smere rezu sa môže ručné elektrické náradie buď posú- vať zozadu alebo aj ťahať spredu. Zvislé drážky sa dajú jed- noducho rezať ťahaním zhora smerom dole. – Po skončení frézovania zaklopte za chodu náradia frézova- ciu jednotku z drážky smerom hore tak, aby frézovacia jed- notka v najvyššej polohe zaskočila. – Vypnite ručné elektrické náradie. Nebrzdite dobiehajúce diamantové rezacie kotúče prítlakom na ich bočnú stenu.  Pri práci sa môžu diamantovérezaciekotúčeveľmi roz- páliť, nedotýkajte sa ich preto skôr, kým dostatočne nevychladnú. 22 OBJ_BUCH-126-003.book Page 134 Friday, August 19, 2016 1:30 PM
Strana: 8
Slovensky | 135 Bosch Power Tools 1 609 92A 2PP | (19.8.16) Ostatnú časť drážky vysekajte pomocou dodávaného vyseká- vacieho nástroja 22. Rezy do oblúka sa nedajú robiť, pretože diamantové rezacie kotúče by sa inak v materiáli vzpriečili. Doskovité materiály treba pri rezaní položiť na pevnú podlož- ku alebo je potrebné ich niečím podoprieť. Pri vyhotovovaní priechodných otvorov do steny napr. pomo- cou vŕtacieho kladiva, sa môže zabrániť vypadnutiu materiálu na hornej ploche, keď sa tam predtým drážkovacou frézou na drážkovanie do muriva vyhotoví drážka s maximálnou hĺbkou rezu. Akbudeterezaťmimoriadnetvrdýmateriál,napríkladbetóns veľkým obsahom štrku, môže sadiamantový rezací kotúč pre- hriať, a následkom toho poškodiť. Jednoznačným príznakom toho je veniec iskier,ktorý sa tvorí okolobežiaceho diamanto- vého rezacieho kotúča. Vtakomtoprípadeprerušterezanieanechajtediamantovýre- zací kotúč bežať na krátku dobu na voľnobeh s maximálnymi obrátkami, aby vychladol. Viditeľné spomaľovanie postupu práce a obiehajúci veniec is- kier sú signálom otupenia diamantového rezacieho kotúča. Diamantový kotúč však môžete znova naostriť, a to krátkym rezom do abrazívneho materiálu, napríklad do pieskovca. Paralelný doraz (GNF 20 CA) Nafrézovanieďalšíchdrážokparalelnekužexistujúcejdrážke zatlačte vodiaci čap 15 paralelného dorazu 14 smerom dole do existujúcej drážky a potom vykonajte frézovanie. Pokyny k stavebnej statike Robenie drážok do nosných stien podlieha norme DIN 1053 časť 1 alebo miestnym špecifickým zákonným ustanoveniam. Tieto predpisy bezpodmienečne dodržiavajte. Pred začiat- kom práce sa poraďte so zodpovedným statikom, architek- tom alebo s kompetentným pracovníkom vedenia stavby. Prípustná hĺbka rezu ako aj šírka reznej štrbiny závisia od dĺž- ky rezu, od hrúbky steny a od použitého stavebného materiá- lu. Údržba a servis Údržba a čistenie  Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vy- tiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.  Ručnéelektrickénáradieajehovetracieštrbinyudržia- vajte vždy v čistote, aby ste mohli pracovať kvalitne a bezpečne. Poskončení práce demontujte upínacieprvky náradia a vyčis- tite všetky upínacie súčiastky a takisto ochranný kryt. Príslušenstvo skladujte a používajte starostlivo. Servisný indikátor 11 (GNF 35 CA) V prípade opotrebovania uhlíkov sa ručné elektrické náradie automaticky vypne.To sa 8 hodín predtým indikuje rozsviete- ním alebo blikaním servisného indikátora 11. Na vykonanie servisu trebaručnéelektrické náradie zaslať doautorizovanej servisnej opravovne, adresy nájdete v odseku „Servisné stre- disko a poradenstvo pri používaní“. Akjepotrebnávýmenaprívodnejšnúry,musíjuvykonaťfirma Bosch alebo niektoré autorizované servisné stredisko ručné- ho elektrického náradia Bosch, aby sa zabránilo ohrozeniu bezpečnosti používateľa náradia. Náhradné súčiastky GNF 20 CA GNF 35 CA Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní Servisné stredisko Vám odpovie naotázky týkajúce saopravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozlo- ženéobrázkyainformácieknáhradnýmsúčiastkamnájdeteaj na web-stránke: www.bosch-pt.com Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva. Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku. Slovakia Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu Vášho stroja online. Tel.: (02) 48 703 800 Fax: (02) 48 703 801 E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com www.bosch.sk Likvidácia Ručnéelektrické náradie, príslušenstvoa obaltrebadaťnare- cykláciu šetriacu životné prostredie. Neodhadzujte ručné elektrické náradie do komunálneho od- padu! Upínacia príruba 17 3 600 390 023 Dištančné podložky 4 mm 19 3 609 202 041 Upínacia matica 20 3 603 345 005 Upínacia príruba 17 3 609 202 039 Dištančné podložky 4 mm 19 3 609 202 041 Dištančné podložky 6 mm 19 3 609 202 042 Upínacia matica 20 3 609 202 040 OBJ_BUCH-126-003.book Page 135 Friday, August 19, 2016 1:30 PM
Značka:
Bosch
Produkt:
Zošívačky
Model/názov:
GNF 20 CA Professional
Typ súboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Rumunský, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Ukrajinský, Arabčina, Bulharský, Lotyšský, Estónsky, Macedónsky, Kazašský