GHO 40-82 C

Príručka Bosch GHO 40-82 C

GHO 40-82 C

Používateľská príručka pre Bosch GHO 40-82 C v jazyku Holandský. Táto príručka PDF má počet strán 163.

Strana: 1
86 | Slovensky 1 619 929 J65 | (12.10.11) Bosch Power Tools Slovensky Bezpečnostné pokyny Všeobecné výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedenýchvnasledujúcomtextemôžemaťzanásledokzásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké poranenie. Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie. Pojem „ručné elektrické náradie“ používaný v nasledujúcom texte sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo siete (s prívodnou šnúrou) a na ručné elektrické náradie napájané akumulátorovou batériou (bez prívodnej šnúry). Bezpečnosť na pracovisku f Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené. Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať za následok pracovné úrazy. f Týmto náradím nepracujte v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prach. Ručné elektrické náradie vytvára iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapáliť. f Nedovoľte deťom a iným nepovolaným osobám, aby sa počas používania ručného elektrického náradia zdržiavalivblízkostipracoviska.Priodpútanípozornosti zo strany inej osoby môžete stratiť kontrolu nad náradím. Elektrická bezpečnosť f Zástrčkaprívodnejšnúryručnéhoelektrickéhonáradia musí pasovať do použitej zásuvky. Zástrčku v žiadnom prípade nijako nemeňte. S uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte ani žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko zásahu elektrickým prúdom. f Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchovými plochami, ako sú napr. rúry, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Keby by bolo Vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom. f Chráňte elektrické náradie pred účinkami dažďa a vlhkosti. Vniknutie vody do ručného elektrického náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom. f Nepoužívajte prívodnú šnúru mimo určený účel na nosenie ručného elektrického náradia, ani na jeho zavesenie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ťahaním za prívodnú šnúru. Zabezpečte, aby sa sieťová šnúra nedostaladoblízkostihorúcehotelesa,anidokontaktu s olejom, s ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa sú- čiastkami ručného elektrického náradia. Poškodené alebo zauzlené prívodné šnúry zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom. f Keď pracujete s ručným elektrickým náradím vonku, používajte len také predlžovacie káble, ktoré sú schválené aj na používanie vo vonkajších priestoroch. Použitie predlžovacieho kábla, ktorý je vhodný na používanie vo vonkajšom prostredí, znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom. f Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite ochranný spínač pri poruchových prúdoch. Použitie ochranného spínača priporuchovýchprúdochznižujerizikozásahuelektrickým prúdom. Bezpečnosť osôb f Buďte ostražitý, sústreďte sa na to, čo robíte a k práci s ručným elektrickým náradím pristupujte s rozumom. Nepracujtesručnýmelektrickýmnáradímnikdyvtedy, keď ste unavený, alebo keď ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Malý okamih nepozornosti môže mať pri používaní náradia za následok vážne poranenia. f Noste osobné ochranné pomôcky a používajte vždy ochranné okuliare. Nosenie osobných ochranných pomôcok,akojeochrannádýchaciamaska,bezpečnostná pracovná obuv. ochranná prilba alebo chrániče sluchu, podľa druhu ručného elektrického náradia a spôsobu jeho použitia znižujú riziko poranenia. f Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu ručného elektrického náradia do činnosti. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky a/alebo pred pripojením akumulátora, pred chytením alebo prenášaním ruč- ného elektrického náradia sa vždy presvedčte sa, či je ručnéelektrickénáradievypnuté.Akbudetemaťpripre- nášaní ručného elektrického náradia prst na vypínači, alebo ak ručné elektrické náradie pripojíte na elektrickú sieť zapnuté, môže to mať za následok nehodu. f Skôr ako náradie zapnete, odstráňte z neho nastavovacie náradie alebo kľúče na skrutky. Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti ručného elektrického náradia, môže spôsobiť vážne poranenia osôb. f Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela. Zabezpečte si pevný postoj, a neprestajne udržiavajte rovnováhu. Takto budete môcť ručné elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať. f Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste široké odevyanemajtenasebešperky.Vyvarujtesatoho,aby so Vaše vlasy, odev a rukavice dostali do blízkosti rotujúcich súčiastok náradia. Voľný odev, dlhé vlasy alebo šperky môžu byť zachytené rotujúcimi časťami ručného elektrického náradia. f Ak sa dá na ručné elektrické náradie namontovať odsávacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie prachu, presvedčte sa, či sú dobre pripojené a správne používané. Používanie odsávacieho zariadenia a zariadenianazachytávanieprachuznižujerizikoohrozenia zdravia prachom. POZOR OBJ_BUCH-633-004.book Page 86 Wednesday, October 12, 2011 11:07 AM
Strana: 2
Slovensky | 87 Bosch Power Tools 1 619 929 J65 | (12.10.11) Starostlivé používanie ručného elektrického náradia a manipulácia s ním f Ručné elektrické náradie nikdy nepreťažujte. Používajte také elektrické náradie, ktoré je určené pre daný druh práce. Pomocou vhodného ručného elektrického náradia budete pracovať lepšie a bezpeč- nejšie v uvedenom rozsahu výkonu náradia. f Nepoužívajte nikdy také ručné elektrické náradie, ktoré má pokazený vypínač. Náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do opravy odborníkovi. f Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavovať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako odložíte náradie, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky. Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu ručného elektrického náradia. f Nepoužívané ručné elektrické náradie uschovávajte tak, aby bolo mimo dosahu detí. Nedovoľte používať pneumatické náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne oboznámené, alebo ktoré si neprečítali tieto Pokyny. Ručné elektrické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú neskúsené osoby. f Ručné elektrické náradie starostlivo ošetrujte. Kontrolujte, či pohyblivé súčiastky bezchybne fungujú alebo či neblokujú, či nie sú zlomené alebo poškodené niektoré súčiastky, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovaťsprávnefungovanieručnéhoelektrického náradia. Pred použitím náradia dajte poškodené súčiastky vymeniť. Veľa nehôd bolo spôsobených nedostatočnou údržbou elektrického náradia. f Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Starostlivo ošetrovanéreznénástrojesostrýmireznýmihranamimajú menšiu tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú viesť. f Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo, nastavovacienástrojeapod.podľatýchto výstražných upozornení a bezpečnostných pokynov. Pri práci zohľadnite konkrétne pracovné podmienky a činnosť, ktorú budete vykonávať. Používanie ručného elektrického náradia na iný účel ako na predpísané použitie môže viesť k nebezpečným situáciám. Servisné práce f Ručné elektrické náradie dávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky. Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť náradia zostane zachovaná. Bezpečnostné pokyny pre hoblíky f Počkajte, kým sa nožový hriadeľ celkom zastaví, až potom ručné elektrické náradie odkladajte. Voľne ležiaci rotujúci nožový hriadeľ sa môže svojou povrchovou plochou zaseknúť, spôsobiť stratu kontroly a takisto aj vážne poranenia. f Držte ručné elektrické náradie za izolované rukoväte, pretože nožový hriadeľ by mohol zasiahnuť sieťovú šnúru náradia. Kontakt s elektrickým vedením, ktoré je podnapätím,môžedostaťpodnapätieajkovovésúčiastky náradia a spôsobiť zásah elektrickým pr. f Obrobok upevňujte a zaisťujte pomocou zvierok alebo iným spôsobom na nejakej stabilnej podložke. Keď budete pridržiavať obrobok iba rukou, alebo si ho budete pritískať o svoje telo, zostane labilný, čo môže vyvolať stratu kontroly nad náradím. f Používajte vhodné prístroje na vyhľadávanie skrytých elektrickým vedení a potrubí, aby ste ich nenavŕtali, alebo sa obráťte na miestne energetické podniky. Kontakt s elektrickým vodičom pod napätím môže spôsobiť požiar alebo mať za následok zásah elektrickým prúdom. Poškodenie plynového potrubia môže mať za následok explóziu. Preniknutie do vodovodného potrubia spôsobí vecné škody alebo môže mať za následok zásah elektrickým prúdom. f Nesiahajte rukami do otvoru na vyhadzovania triesok. Rotujúce súčiastky by Vás mohli poraniť. f K obrobku prisúvajte elektrické náradie iba v zapnutom stave. Inak hrozí v prípade zaseknutia pracovnéhonástrojavobrobkunebezpečenstvospätného rázu. f Pri práci držte hoblík vždy tak, aby klzná pätka hoblíka ležala na obrobku. Inak by sa mohol hoblík zahraniť a spôsobiť Vám poranenie. f Nikdy nehobľujte cez kovové predmety, klince alebo skrutky. Nôž a nožový hriadeľ by sa mohli poškodiť a vyvolať zvýšené vibrácie náradia. Popis produktu a výkonu PrečítajtesivšetkyVýstražnéupozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké poranenie. Vyklopte si láskavo vyklápaciu stranu s obrázkami produktu a nechajte si ju vyklopenú po celý čas, keď čítate tento Návod na používanie. Používanie podľa určenia Toto ručné elektrické náradie je určené s pevným upnutím obrábaného materiálu na pevnú podložku na hobľovanie, napr. hranolov a dosák. Hodí sa aj na zrážanie hrán a na drážkovanie. Vyobrazené komponenty Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie elektrického náradia na grafickej strane tohto Návodu na používanie. 1 Otočný gombík na nastavenie hĺbky úberu (izolovaná plocha rukoväte) 2 Vyhadzovanie triesok (voliteľne vpravo/vľavo) 3 Zásobník hobľovacích nožov/kľúčov 4 Stupnica hĺbky úberu 5 Blokovanie zapínania pre vypínač 6 Vypínač OBJ_BUCH-633-004.book Page 87 Wednesday, October 12, 2011 11:07 AM
Strana: 3
88 | Slovensky 1 619 929 J65 | (12.10.11) Bosch Power Tools 7 Kryt remeňa 8 Skrutka pre kryt remeňa 9 Páka na presúvanie otvoru na vyhadzovanie triesok 10 Klzná pätka 11 Drážky tvaru V 12 Rukoväť (izolovaná plocha rukoväte) 13 Nožová hlava 14 Upínací element pre hobľovací nôž 15 Upevňovacia skrutka pre hobľovací nôž 16 Hobľovací nôž HM/TC 17 Bočný ochranný kryt nožového hriadeľa 18 Kľúč na skrutky s vnútorným šesťhranom 19 Odsávacia hadica (Ø 35 mm)* 20 Vrecko na prach/triesky* 21 Paralelný doraz (zarážka rovnobežnosti)* 22 Aretačná matica na nastavenie šírky drážky* 23 Upevňovacia skrutka pre paralelný/uhlový doraz* 24 Uhlový doraz* 25 Aretačná matica pre nastavenie uhla* 26 Upevňovacia skrutka dorazu hĺbky drážky* 27 Hĺbkový drážkový doraz* 28 Odkladacia opierka hoblíka 29 Servisná jednotka* *Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do základnej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom programe príslušenstva. Technické údaje Informácia o hlučnosti/vibráciách Namerané hodnoty hluku zistené podľa normy EN 60745. Hodnotená hodnota hladiny hluku A tohto náradia je typicky: Akustický tlak 85 dB(A); Hodnota hladiny akustického tlaku 96 dB(A). Nepresnosť merania K=3 dB. Používajte chrániče sluchu! Celkové hodnoty vibrácií ah (suma vektorov troch smerov) a nepresnosť merania K zisťované podľa normy EN 60745: ah=7,5 m/s2 , K=1,5 m/s2 . Úroveň kmitov uvedená v týchto pokynoch bola nameraná podľa meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745 a možno ju používať na vzájomné porovnávanie rôznych typov ručného elektrického náradia medzi sebou. Hodí sa aj na predbežný odhad zaťaženia vibráciami. Uvedená hladina vibrácií reprezentuje hlavné druhy používania tohto ručného elektrického náradia. Avšak v takých prípadoch, keď sa toto ručné elektrické náradie použije na iné druhy použitia, s odlišnými pracovnými nástrojmi alebo sa podrobuje nedostatočnej údržbe, môže sa hladina zaťaženia vibráciami od týchto hodnôt odlišovať. To môže výrazne zvýšiť zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej doby. Na presný odhad zaťaženia vibráciami počas určitého časového úsekupráces náradímtreba zohľadniť doby, počas ktorých je ručné elektrické náradie vypnuté alebo doby, keď náradie síce beží, ale v skutočnosti sa nepoužíva. To môže výrazneredukovaťzaťaženievibráciamipočascelejpracovnej doby. Na ochranu osoby pracujúcej s náradím pred účinkami zaťaženia vibráciami vykonajte ďalšie bezpečnostné opatrenia, ako sú napríklad: údržba ručného elektrického náradia a používaných pracovných nástrojov, zabezpečenie zachovania teploty rúk, organizácia jednotlivých pracovných úkonov. Vyhlásenie o konformite Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že dole popísaný výrobok „Technické údaje“ sa zhoduje s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentami: EN 60745 podľa ustanovení smerníc 2011/65/EÚ, 2004/108/ES, 2006/42/ES. Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES) sa nachádza u: Robert Bosch GmbH, PT/ETM9, D-70745 Leinfelden-Echterdingen Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen 28.09.2011 Montáž f Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky. Výmena nástroja f Pri výmene hobľovacích nožov postupujte opatrne. Nechytajte hobľovací nôž tak, aby ste sa dotýkali rezných hrán. Ostré rezné hrany by Vám mohli spôsobiť poranenie. Hoblík GHO 40-82 C Professional Vecné číslo 0 601 59A 7.. 0 601 59A A.. Menovitý príkon W 850 Výkon W 450 Počet voľnobežných obrátok min-1 14000 Hĺbka úberu mm 0 – 4,0 Hĺbka drážky mm 0 – 24 max. hobľovacia šírka mm 82 Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003 kg 3,2 Trieda ochrany /II Tieto údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. V takých prípadoch, keďmánapätieodlišnéhodnotyaprivyhotoveniach,ktorésúšpecifické pre niektorú krajinu, sa môžu tieto údaje odlišovať. Všimnite si láskavo vecné číslo na typovom štítku svojho ručného elektrického náradia. Obchodné názvy jednotlivých produktov sa môžu odlišovať. Dr. Egbert Schneider Senior Vice President Engineering Dr. Eckerhard Strötgen Engineering Director PT/ESI OBJ_BUCH-633-004.book Page 88 Wednesday, October 12, 2011 11:07 AM
Strana: 4
Slovensky | 89 Bosch Power Tools 1 619 929 J65 | (12.10.11) Používajte len originálne hobľovacie nože HM/TC Bosch. Hobľovací nôž zo spekaného karbidu (HM/TC) má dve rezné hranyamožnohootočiť.Keďsaobereznéhranyotupili,treba hobľovacínôž16vymeniťzanový.HobľovacienožeHM/TCsa nesmú ostriť. Demontáž hobľovacieho noža (pozri obrázok A) Ak potrebujete obrátiť na druhú stranu alebo vymeniť hobľovací nôž 16 za nový, otočte nožovú hlavu 13 tak, aby bola rovnobežne s klznou pätkou 10. n Uvoľnite 2 upevňovacie skrutky 15 pomocou kľúča na skrutky s vnútorným šesťhranom 18 približne o 1 – 2 obrátky. o Vprípadepotrebyuvoľniteupínacíelement14pomocou jemného úderu nejakým vhodným nástrojom, napr. pomocou dreveného klinu. p Odklopte bočný ochranný kryt nožového hriadeľa 17 smerom dole a pomocou nejakého kúska dreva vysuňte hobľovací nôž 16 bočne z nožovej hlavy 13. Montáž hobľovacieho noža (pozri obrázok B) Vďaka vodiacej drážke hobľovacieho noža sa pri výmene resp. pri zmene strany zabezpečí vždy rovnomerné výškové nastavenie hobľovacieho noža. V prípade potreby vyčistite dosadaciu plochu noža v upínacom prípravku 14 aj samotný hobľovací nôž 16. Pri montáži hobľovacieho noža dávajte pozor na to, aby hobľovací nôž bezchybne sedel v upínacom vedení upínacieho prípravku 14 a ležal v jednej rovine s bočnou hranou zadnej klznej pätky 10. Potom utiahnite 2 upevňovacie skrutky 15 pomocou kľúča na skrutky s vnútorným šesťhranom 18. Upozornenie: Pred zapnutím náradia vždy skontrolujte spoľahlivé uchytenie – utiahnutie upevňovacích skrutiek 15. Otáčajte nožovú hlavu 13 rukou a presvedčte sa, či sa hobľovací nôž v žiadnej polohe ničoho nedotýka. Odsávanie prachu a triesok f Prach z niektorých materiálov, napr. z náterov obsahujúcich olovo, z niektorých druhov tvrdého dreva, minerálov a kovov môže byť zdraviu škodlivý. Kontakt s takýmto prachom alebo jeho vdychovanie môže vyvolávať alergické reakcie a/alebo spôsobiť ochorenie dýchacích ciest pracovníka, prípadne osôb, ktoré sa nachádzajú v blízkosti pracoviska. Určité druhy prachu, napr. prach z dubového alebo z bukového dreva, sa považujú za rakovinotvorné, a to predovšetkým spolu s ďalšími materiálmi, ktoré sa používajú pri spracovávaní dreva (chromitan, chemické prostriedky na ochranu dreva). Materiál, ktorý obsahuje azbest, smú opracovávať len špeciálne vyškolení pracovníci. – Používajtepodľamožnostitakéodsávanie,ktoréjepre daný materiál vhodné. – Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska. – Odporúčame Vám používať ochrannú dýchaciu masku s filtrom triedy P2. Dodržiavajte aj predpisy vlastnej krajiny týkajúce sa konkrétneho obrábaného materiálu. Pravidelne čistite otvor na vyhadzovanie triesok 2. Na vyčistenie upchatého otvoru na vyhadzovanie triesok použite vhodný nástroj, napr. nejaký kúsok dreva, stlačený vzduch a pod. f Nesiahajte rukami do otvoru na vyhadzovania triesok. Rotujúce súčiastky by Vás mohli poraniť. Na zabezpečenie optimálneho odsávania vždy používajte nejaké externé odsávacie zariadenie alebo vrecko na prach/ triesky. Externé odsávanie (pozri obrázok C) Na otvor na vyhadzovanie triesok môžete na z ktorúkoľvek z oboch strán pripojiť odsávaciu hadicu (Ø 35 mm) 19 (príslušenstvo). Spojte odsávaciu hadicu 19 s nejakým vysávačom (príslušenstvo). Prehľad pripojení rozličných typov vysávačov nájdete na konci tohto Návodu na používanie. Vysávač musí byť vhodný pre daný druh opracovávaného materiálu. Pri odsávaní materiálov mimoriadne ohrozujúcich zdravie, rakovinotvorných alebo suchých prachov používajte špeciálny vysávač. Vlastné odsávanie (pozri obrázok C) Keď vykonávate práce menšieho rozsahu, môžete pripojiť zásobník na prach (príslušenstvo) 20. Nasuňte hrdlo zásobníka na prach do otvoru na vyhadzovanie triesok 2. Vrecko na prach/triesky 20 zavčasu vyprázdňujte, aby bolo odsávanie prachu zachované na optimálnej úrovni. Voliteľný otvor na vyhadzovanie triesok Pomocou prepínacej páky na presúvanie otvoru na vyhadzovanie triesok 9 sa dá otvor na vyhadzovanie triesok 2 nastaviť na ľavú stranu alebo na pravú stranu. Páku na presúvanie otvoru navyhadzovanietriesok 9 zatlačte vždy do koncovej polohy tak, aby v nej zaskočila. Zvolený smer vyhadzovania triesok bude indikovaný na prepínacej páke pomocou symbolu šípky 9. Prevádzka Druhy prevádzky Nastavenie hĺbky úberu Pomocouotočnéhogombíka1sadáplynulonastavovaťhĺbka úberu v rozsahu 0–4,0 mm na základe stupnice hĺbky úberu 4 (jeden dielik stupnice = 0,1 mm). Odkladacia opierka hoblíka (pozri obrázok G) Odkladacia opierka hoblíka 28 umožňuje odstavenie náradia okamžite po uskutočnení pracovnej operácie bez nebezpečenstva poškodenia obrobku alebo hobľovacieho noža. Priprácisa odkladaciaopierka 28 vysunie hore azadná časť klznej pätky 10 sa pritom uvoľní. Uvedenie do prevádzky f Všimnite si napätie siete! Napätie zdroja prúdu musí mať hodnotu zhodnú s údajmi na typovom štítku ručného elektrického náradia. Výrobky označené pre napätie 230 V sa smú používať aj s napätím 220 V. OBJ_BUCH-633-004.book Page 89 Wednesday, October 12, 2011 11:07 AM
Strana: 5
90 | Slovensky 1 619 929 J65 | (12.10.11) Bosch Power Tools Zapínanie/vypínanie Na zapnutie ručného elektrického náradia stlačte najprv blokovacie tlačidlo zapínania 5 a potom stlačte vypínač 6 a podržte ho stlačený. Na vypnutie ručného elektrického náradia vypínač 6 uvoľnite. Upozornenie: Z bezpečnostných dôvodov sa vypínač 6 nedá zaaretovať, ale musí zostať po celý čas rezania stále stlačený. Konštantná elektronika Konštantnáelektronikaudržiavapočetobrátokprivoľnobehu a pri zaťažení na približne rovnakej úrovni, a tým zabezpečuje rovnomerný pracovný výkon náradia. Pozvoľný rozbeh Elektronicky regulovaný pozvoľný rozbeh obmedzuje krútiaci moment náradia pri zapnutí a predlžuje životnosť motora aj hnacieho remeňa. Tepelne závislá poistka proti preťaženiu Pri preťažení sa počet obrátok náradia zredukuje. Nechajte ručnéelektrickénáradievychladnúťvoľnobežnýmchodomna maximálne obrátky (bez zaťaženia) v trvaní cca 30 sekúnd. Pokyny na používanie Hobľovanie (pozri obrázok G) Nastavte požadovanú hĺbku úberu a položte ručné elektrické náradie prednou časťou klznej pätky 10 na obrobok. f K obrobku prisúvajte elektrické náradie iba v zapnutom stave. Inak hrozí v prípade zaseknutia pracovnéhonástrojavobrobkunebezpečenstvospätného rázu. Zapniteručnéelektrickénáradiearovnomernýmposuvomho posúvajte po obrábanej ploche obrobku. Ak potrebujete dosiahnuť kvalitný povrch, pracujte len miernym posuvom a stredným prítlakom na klznú pätku. Priobrábanítvrdýchmateriálov,napríkladtvrdéhodreva,ako aj pri využívaní maximálnej hobľovacej šírky nastavujte len malú hĺbku úberu a prípadne aj redukujte posuv náradia. Príliš veľký posuv znižuje kvalitu obrábaného povrchu a môže mať za následok rýchle upchatie otvoru na vyhadzovanie triesok. Príliš veľký posuv znižuje kvalitu obrábaného povrchu a môže mať za následok rýchle upchatie otvoru na vyhadzovanie triesok. Integrovanáodkladaciaopierka28umožňujeajpokračovanie v hobľovaní po prerušení práce na ľubovoľnom mieste obrobku: – Položte hoblík s opierkou sklopenou dole na obrobok v mieste, ktoré sa má ďalej obrábať. – Zapnite ručné elektrické náradie. – Presuňte prítlak na prednú klznú pätku a náradie pomaly posúvajte smerom dopredu (n). Odkladacia opierka sa pritom vyklopí smerom hore (o), takže zadná časť klznej pätky opäť prilieha na obrobok. – Ručnéelektrickénáradieveďterovnomernýmposuvompo obrábanej ploche (p). Skosenie hrán (pozri obrázok H) Drážky tvaru V, ktoré sa nachádzajú v prednej klznej pätke, umožňujú rýchle a jednoduché používanie náradia na skosenie hrán obrobku. Použite príslušnú V-drážku podľa požadovanej šírky skosenej hrany. Položte na tento účel hoblík V-drážkou na hranu obrobku a veďte ho pozdĺž tejto hrany. Hobľovanie s paralelným/uhlovým dorazom (pozri obrázky D–F) Namontujte na ručné elektrické náradie paralelný doraz 21 resp. uhlový doraz 24 pomocou príslušnej upevňovacej skrutky 23. Podľa druhu pracovnej úlohy namontujte na ručné elektrické náradie hĺbkový drážkový dorazg 27 pomocou upevňovacej skrutk 26. Uvoľnite aretačnú maticu 22 a nastavte požadovanú šírku drážky. Aretačnú maticu 22 potom opäť utiahnite. Nastavte požadovanú hĺbku drážky pomocou hĺbkového drážkového dorazu 27. Hobľovanie vykonajte niekoľkokrát, aby ste dosiahli požadovanú hĺbku drážky. Veďte hoblík bočným prítlakom. Zošikmovanie s uhlovým dorazom Pri zošikmovaní drážok a plôch nastavte požadovaný uhol zošikmenia uhlovým dorazom 25. Zásobník hobľovacích nožov/kľúčov Do zásobníka hobľovacích nožov/kľúčov 3 možno umiestniť, ako vidnona obrázku, jeden hobľovací nôž 16 a jeden kľúčna skrutky s vnútorným šesťhranom 18. Pri vyberaní obsahu zásobníka vytiahnite zásobník hobľovacích nožov/kľúčov 3 celkom z hoblíka. Použitá drážka Rozmer a (mm) žiadna 0 – 5,7 malá 1,9 – 7,6 stredný 4,7 – 10,3 veľká 5,9 – 11,6 16 3 18 OBJ_BUCH-633-004.book Page 90 Wednesday, October 12, 2011 11:07 AM

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa Bosch GHO 40-82 C, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou Bosch GHO 40-82 C. Opíšte svoje ťažkosti s Bosch GHO 40-82 C čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o Bosch GHO 40-82 C

Meno
E-mail
Reakcia

Pozrite si príručku k Bosch GHO 40-82 C nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

  • Značka: Bosch
  • Produkt: Elektrické hoblíky
  • Model/názov: GHO 40-82 C
  • Typ súboru: PDF
  • Dostupné jazyky: Holandský, Angličtina, Nemec, Taliansky, Švédsky, Ruský, Francúzsky, Španielsky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Fínsky, Český, Rumunský, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Arabčina, Lotyšský, Litovský