GCN 45-15 Professi... príručka
Príručka Bosch GCN 45-15Professional

Používateľská príručka pre Bosch GCN 45-15 Professional v jazyku Holandský. Táto príručka PDF má počet strán 218.

PDF 218 1.1mb

Pozrite si príručku k Bosch GCN 45-15 Professional nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

MANUALSCAT | SK

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa Bosch GCN 45-15 Professional, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou Bosch GCN 45-15 Professional. Opíšte svoje ťažkosti s Bosch GCN 45-15 Professional čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o Bosch GCN 45-15 Professional

Strana: 1
Slovensky | 117 Bosch Power Tools 1 609 929 X29 | (25.3.11) fNáhodných prizerajúcich sa, deti a návštevy nepúšťajte do blízkosti pracoviska, keď používate toto ručné pneumatické náradie. Pri upútaní pozornosti zo strany inej osoby môžete stratiť kontrolu nad náradím. Bezpečnosť ručného pneumatického náradia fPoužívajte stlačený vzduch kvalitatívnej triedy 5 podľa DIN ISO 8573-1 a osobitný olejovač tlakového vzduchu (jednotku údržby) v blízkosti náradia. Privádzaný stlačený vzduch nesmie obsahovať cudzie telieska ani vlhkosť, aby bolo pneumatické náradie chránené pred poškodením, znečistením a vytváraním hrdze. fSkontrolujte všetky prípojky a prívodné potrubia. Všetky jednotky na úpravu vzduchu, spojky a hadice musia byť dimenzované so zreteľom na tlak vzduchu a množstvo vzduchu podľa technických parametrov náradia. Príliš nízky tlak negatívne ovplyvňuje fungovanie ručného pneumatického náradia, príliš vysoký tlak môže spôsobiť vecné škody alebo mať za následok poranenia. fChráňte hadice pred zlomením, zúžením ich profilu, pred rozpúšťadlami a ostrými hranami. Vystríhajte sa umiestňovaiu hadíc do blízkosti zdrojov vysokej teploty, chráňteich predolejom a rotujúcimi súčiastkami. Poškodené hadice vymeňte neodkladne za nové. Poškodené prívodné potrubie môže vyvolať poletovanie hadice po miestnosti a spôsobiť vážne poranenie. Rozvírený prach alebo triesky z obrábania môžu spôsobiť vážne poranenie zraku. fDávajtepozornato,abybolihadicovéspojkyvždypevnéasprávne utiahnuté. Cez neutiahnuté alebo poškodené hadicové spojky môže nekontrolovaným spôsobom unikať tlakový vzduch. Bezpečnosť osôb fBuďte ostražitý, sústreďte sa na to, čo robíte a k práci s ručným pneumatickýmnáradímpristupujteuvážene.Nepracujtesručným pneumatickým náradím nikdy vtedy, keď ste unavený, alebo keď ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Malý okamih nepozornosti môže mať pri používaní náradia za následok vážne poranenia. fNoste osobné ochranné pomôcky a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie ochranných pracovných pomôcok, ako ochranná dýchacia maska, protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo chránič sluchu, podľa druhu a spôsobu používania náradia, výrazne znižujú riziko vzniku poranenia. fVyhýbajte sa neúmyselnému zapnutiu náradia. Ešte predtým, ako pripojíte ručné pneumatické náradie na zdroj tlakového vzduchu, predtým ako ho budete dvíhať alebo ho budete prenášať, sa presvedčte, či je ručné pneumatická náradie vypnuté. Ak budete mať pri prenášaní ručného pneumatického náradia prst na vypínači, alebo ak ručné pneumatické náradie pripojíte na prívod tlakového vzduchu zapnuté, môže to mať za následok nehodu. fSkôrakonáradiezapnete,odstráňteznehonastavovacienástroje. Nastavovací nástroj, ktorý sa nachádza v ručnom pneumatickom náradí, môže spôsobiť vážne poranenia osôb. fNikdy sa nepreceňujte. Zabezpečte si pevný postoj a neprestajne udržiavajte rovnováhu. Bezpečný postoj a vhodné držanie tela umožňujú lepšie kontrolovanie ručného pneumatického náradia v ne- očakávaných situáciách. fPri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste široké odevy a nemajtenasebešperky.Vyvarujtesatoho,abysaVaševlasy,odev a rukavice dostali do blízkosti rotujúcich súčiastok náradia. Voľný odev, dlhé vlasy alebo šperky môžu byť zachytené rotujúcimi časťami ručného náradia. fAk existuje možnosť namontovať odsávacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie prachu, presvedčte sa, či sú pripojené a správne používané. Používanie týchto zariadení znižuje ohrozenie zdravia prachom. fNevdychujte priamo spotrebovaný vzduch z náradia. Vyhýbajte sa tomu, aby sa vám dostal spotrebovaný vzduch z náradia do očí. Spotrebovaný vzduch ručného pneumatického náradia môže obsahovať vodu, olej, kovové čiastočky alebo iné drobné nečistoty z kompresora. To môže spôsobiť poškodenie zdravia. Starostlivá manipulácia s pneumatickým náradím a jeho používanie fNa pevné uchytenie alebo na podopieranie obrobku používajte upínacie zariadenia alebo zverák. Ak budete pridržiavať obrobok rukou, alebo si ho pritláčať o telo, nebudete môcť ručné pneumatické náradie bezpečne obsluhovať. fRučné pneumatické náradie nikdy nepreťažujte. Používajte také pneumatické náradie, ktoré je určené pre daný druh práce. Pomocou vhodného pneumatického náradia budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom rozsahu výkonu náradia. fNepoužívajte nikdy také ručné pneumatické náradie, ktoré má pokazený vypínač. Ručné pneumatické náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do opravy odborníkovi. fPrerušte prívod tlakového vzduchu ešte predtým, ako budete vykonávať na ručnom pneumatickom náradí nastavovanie, výme- nu príslušenstva, alebo predtým, ako ručné pneumatické náradie odložíte. Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu ručného pneumatického náradia. fNepoužívané ručné pneumatické náradie uschovávajte tak, aby bolo mimo dosahu detí. Nedovoľte používať pneumatické náradie osobám,ktorésnímniesúdôverneoboznámené,aleboktorésine- prečítali tieto Pokyny. Pneumatické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú neskúsené osoby. fRučné pneumatické náradie starostlivo ošetrujte. Kontrolujte, či pohyblivé súčiastky ručného pneumatického náradia bezchybne fungujú,alebočineblokujú,činiesúzlomenéalebopoškodenénie- ktorésúčiastky,ktorébymohlinegatívneovplyvňovaťfungovanie ručného pneumatického náradia. Pred použitím ručného pneuma- tického náradia dajte poškodené súčiastky opraviť. Veľa nehôd bolo spôsobených nedostatočnou údržbou ručného pneumatického náradia. fRučné pneumatické náradie, príslušenstvo atď. používajte podľa týchto pokynov. Pri práci zohľadnite konkrétne pracovné pod- mienky a činnosť, ktorú budete vykonávať. Používanie pneuma- tického náradia na iný účel ako na predpísané použitie môže viesť k vzniku nebezpečných situácií. Servis fRučné pneumatické náradie nechávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné sú- čiastky.Týmsazaručí,žebezpečnosťručnéhopneumatickéhonáradia zostane zachovaná. OBJ_BUCH-1303-001.book Page 117 Friday, March 25, 2011 11:07 AM
Strana: 2
1 609 929 X29 | (25.3.11) Bosch Power Tools 118 | Slovensky Bezpečnostné pokyny pre pneumatické zatĺkacie náradie Používajte ochranné okuliare. fPamätajte stále na to, že v tomto pneumatickom náradí sa nachádzajú zatĺkacie predmety (klince alebo sponky). Ľahostajná manipulácias pneumatickýmzatĺkacím náradímmôže mať zanásledok nečakané vystrelenie zatĺkacích predmetov a spôsobiť Vám poranenie. fPočas práce držte pneumatické náradie tak, aby Vám nemohlo poraniť hlavu ani telo v prípade možného spätného rázu spôsobenéhonáhlouporuchouvprívodeenergiealeboponarazení na tvrdé miesto v obrobku. fNemierte pneumatickým náradím na seba ani na žiadne iné osoby, ktorésanachádzajúvblízkosti.Nečakanéspustenienáradiaspôsobí vystreleniezatĺkaciehopredmetu,čomôžemaťzanásledok poranenie. fNeuvádzajte toto pneumatické náradie do činnosti skôr, ako je pevne priložené k obrobku. Keď nemá toto pneumatické náradie kontakt s obrobkom, môže sa zatĺkací predmet z miesta, na ktorom má byť upevnený, odraziť smerom k Vám a pneumatické náradie sa môže preťažiť. Nepracujte na rebríkoch ani na lešeniach vtedy, keď máte nastavený systém spúšťania „Kontaktné spúšťanie“. Najmä však nesmiete prechádzať z jedného zatĺkacieho miesta k nasledujúcemu po lešeniach, po schodoch alebo po rebríkoch prípadne iných rebríkovitýchkonštrukciách,akosúnapríkladstrešnélaty,uzavierať debny alebo latové steny, alebo upevňovať prepravné poistky napríklad na motorové vozidlá alebo na železničné vagóny. Pri tomto systéme spúšťania sa každý raz, keď sa neúmyselne dotknete niekde pneumatickým náradím a v prípade, že spúšťacia poistka je stlačená, vystrelí jeden zatĺkací predmet. To môže mať za následok poranenie. fDobre si všimnite pomery v okolí svojho pracoviska. Zatĺkacie predmety môžu eventuálne preraziť tenké obrobky, alebo sa pri práci môžu na hranách alebo rohoch odchýliť z pôvodného smeru a pritom poraniť osoby v okolí. Keď sa zatĺkací predmet v pneumatickom náradí zablokuje, prerušte prívod tlakového vzduchu. Keby bolo pneumatické zatĺkacie náradie pripojené, mohlo by sa pri odstraňovaní vzpriečeného zatĺkacieho predmetu uviesť neúmyselne do činnosti. fPri odstraňovaní vzpriečeného zatĺkacieho predmetu postupujte veľmi opatrne. Systém môže byť natiahnutý a môže vymrštiť zatĺkací predmet veľkou silou vo chvíli, keď sa budete pokúšať odstrániť zablokovanie. fNepoužívajte toto pneumatické náradie na upevňovanie elektrických vedení. Náradie nie je vhodné na inštalovanie elektrických vedení, môže spôsobovať poškodenie izolácie elektrických káblov a následne spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo byť zdrojom nebezpečenstva požiaru. fNikdy nepoužívajte ako zdroj energie pre svoje pneumatické náradie stlačený kyslík ani žiadne horľavé plyny. Horľavé plyny sú nebezpečné a môžu spôsobiť explóziu ručného pneumatického náradia. fPoužívajtevhodnéprístrojenavyhľadávanieskrytýchelektrickým vedení a potrubí, aby ste ich nenavŕtali, alebo sa obráťte na miestne energetické podniky. Kontakt s elektrickým vodičom pod napätímmôžespôsobiťpožiaralebomaťzanásledokzásahelektrickým prúdom. Poškodenie plynového potrubia môže mať za následok explóziu. Preniknutie do vodovodného potrubia spôsobí vecnú škodu. fToto pneumatické náradie sa smie pripájať len na taký rozvod tlakového vzduchu, v ktorom sa maximálny prípustný tlak pneumatického náradia nemôže prekročiť o viac ako 10 %; v prípade vyššieho tlaku musí byť do potrubia zaradený tlakový regulačnýventil(redukčnýventil)spolusventilomnaobmedzenie tlaku(kompenzačnýmtlakovýmventilom)zaradenýmzaním.Príliš vysoký tlak vzduchu spôsobuje nenormálnu prevádzku alebo zlomenie pneumatického náradia, čo môže mať za následok vážne poranenie. Popis produktu a výkonu Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstraž- ných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spô- sobiť požiar a/alebo ťažké poranenie. Používanie podľa určenia Toto pneumatické náradie je určené na spojovacie práce pri pokrývačských prácach, pri výrobe debnenia a pri latovaní, taktiež pri výrobe stenových alebo stropných prvkov, drevených fasád, paliet, drevených plotov, protihlukových izovačných stien a pri výrobe debien. Smú sa doň používať len určené zatĺkacie predmety (klince, sponky a podobne), ktoré sú špecifikované v tabuľke „Technické údaje“. Vyobrazené komponenty Číslovanie jednotlivých zobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie ručného pneumatického náradia na grafickej strane tohto Návodu na používanie. 1 Výstup vzduchu 2 Rukoväť 3 Koncovka na pripojenie tlakového vzduchu 4 Uzáver zásobníka 5 Spúšť na práce s jednotlivým spúšťaním 6 Zásobník 7 Kryt zásobníka 8 Spúšť na práce s kontaktným spúšťaním 9 Ústie 10 Spúšťacia poistka 11 Nastavovacie koliesko hĺbkového dorazu 12 Rýchloupínacia hadicová spojka 13 Hadica prívodu vzduchu 14 Gumový krúžok 15 Poistný kolík 16 Páčka spúšte 17 Pružina spúšte 18 Čap spúšte 19 Vreteno zásobníka 20 Kotúč klincov* 21 Vystreľovací kanálik 22 Prisúvací háčik 23 Vodiaca drážka 24 Narážač OBJ_BUCH-1303-001.book Page 118 Friday, March 25, 2011 11:07 AM
Strana: 3
Slovensky | 119 Bosch Power Tools 1 609 929 X29 | (25.3.11) 25 Dištančný prvok 26 Tlačidlo na nastavenie dištančného prvku *Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do základnej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom programe príslušenstva. Technické údaje Informácia o hlučnosti/vibráciách Namerané hodnoty hluku zistené podľa normy EN 12549. HodnotahladinyhlukuAručnéhotohopneumatickéhonáradiajetypicky: Hladina akustického tlaku 92 dB(A); Hladina akustického výkonu 105 dB(A). Nespoľahlivosť merania K=2 dB. Používajte chrániče sluchu! Celkové hodnoty vibrácií boli zisťované na základe normy EN 20643: Hodnota emisie vibrácií ah=3,2 m/s2 , nepresnosť merania K=1,5 m/s2 . Vyhlásenie o konformite Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tento výrobok,popísaný nižšie v časti „Technické údaje“, sa zhoduje s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentami: EN 792 podľa ustanovení smerníc, 2006/42/ES. Súbory technickej dokumentácie sa nachádzajú na adrese: Robert Bosch GmbH, PT/ESC, D-70745 Leinfelden-Echterdingen Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Leinfelden, 25.03.2011 Montáž Pripojenie na rozvod tlakového vzduchu Presvedčte sa o tom, či nie je tlak pneumatického rozvodu vzduchu väčší ako maximálny dovolený menovitý tlak vzduchu pneumatického náradia. Najprv nastavte tlak vzduchu na spodnú hodnotu odporúčaného menovitého tlaku vzduchu (pozri odsek „Technické údaje“). V prípade pochybností prekontrolujte tlak na vstupe pomocou neejakého manometra pri súčasne zapnutom ručnom pneumatickom náradí. Aby ste dosiahli maximálny výkon, musia byť dodržané hodnoty pre prívodnú tlakovú hadicu 13 (závit prípojky, maximálny prevádzkový tlak, svetlosť hadice, maximálna dĺžka hadice; pozri odsek „Technickéúdaje“). Privádzanýstlačenývzduchnesmieobsahovaťcudzietelieskaanivlhkosť, abybolopneumatickénáradiechránenépredpoškodením,znečisteníma vytváraním hrdze. Všetkyarmatúry,spojovaciepotrubiaahadicemusiabyťdimenzovanéna príslušný tlak a požadované množstvo vzduchu. Vyhýbajte sa zúženiu prívodných potrubí, napríklad stlačením, zlomením alebo ťahaním! Pripojenie tlakového vzduchu na ručné pneumatické náradie (pozri obrázok A) – Vyprázdnite zásobník 6. (pozri odsek „Vyprázdnenie zásobníka“, strana 121) Pri nasledujúcich pracovných krokoch by mohol byť zatĺkací predmet vymrštený, ak sa počas opravy a údržby alebo prepravy nenachádzajú vnútorné súčiastky pneumatického náradia vo východiskovej polohe. – Spojte vzduchovú prípojku 3 s prívodnou hadicou tlakového vzduchu 13, ktorá je vybavená rýchloupínacou spojkou 12. – Prekontrolujte, či náradie funguje bezchybne takým spôsobom, že pritlačíte pneumatické náradie ústím 9 na nejaký odpadový kus dreva alebo na drevený materiál a jeden až dvakrát náradie spustíte. Výmena spúšte (pozri obrázky B1–B2) Prerušte prívod tlakového vzduchu ešte predtým, ako budete vykonávať na ručnom pneumatickom náradí nastavovanie, výmenu príslušenstva, alebo predtým, ako ručné pneumatické náradie odložíte. Toto preven- tívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu ručného pneumatického náradia. Tuto ručné pneumatické náradie sa dá používať s dvoma rozličnými spúšťacími systémami. Spúšťací systém zvoľte tým, že do náradia namontujete vhodnú spúšť. Pneumatický klincovač GCN 45-15 Professional Vecné číslo 3 601 D91 C.. Zatĺkacia sila pri 6,3 bar (91 psi) Nm 37,3 Systémy spúšťania – Jednotlivé spúšťanie s následným zaistením – Kontaktné spúšťanie z z Zatĺkací predmet – Typ – Dĺžka – Priemer mm mm Kotúč klincov Lepenkový klinec 19–45 3 Uhol zásobníka ° 15 max. objem zásobníka 120 Motorový olej SAE 10, SAE 20 ml 0,25–0,5 Vnútorný objem ml 362 Menovitý tlak bar 5–8 Pripojovací závit " 3/8 Hadica prívodu vzduchu – max. prevádzkový tlak pri 20 °C – Svetlosť hadice – max. dĺžka hadice bar " m 10 3/8 30 Spotreba vzduchu na jeden zatĺkací úkon pri 6,8 bar (100 psi) l 1,3 Rozmery – Výška – Šírka – Dĺžka mm mm mm 267 133 270 Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,5 Dr. Egbert Schneider Senior Vice President Engineering Dr. Eckerhard Strötgen Head of Product Certification Symbol Spúšť Spúšťací systém Spúšť 5 (šedá) Jednotlivé spúšťanie s následným zaistením Spúšť 8 (červená) Kontaktné spúšťanie OBJ_BUCH-1303-001.book Page 119 Friday, March 25, 2011 11:07 AM
Strana: 4
1 609 929 X29 | (25.3.11) Bosch Power Tools 120 | Slovensky Demontovanie spúšte – Stiahnite gumený krúžok 14 z poistného kolíka 15. – Vytiahnite poistný kolík 15 z telesa náradia. – Vytiahnite spúšť úplne smerom dozadu dole z telesa. Montáž spúšte – Vyberte k požadovanému spúšťaciemu systému vhodnú spúšť. Upozornenie: Pri montáži šedej spúšte 5 dávajte pozor na to, aby bola páčka spúšte 16 v správnej polohe (pozri obrázok B2). – Zasuňte spúšť do telesa náradia. Postarajte sa o to, aby bola pružina spúšte 17 ovinutá okolo čapu spúšte 18 a tlačila na páčku spúšte 16. – Nastavte montážne otvory spúšte tak, aby sa prekrývali s montážnymi otvormi telesa náradia a poistný kolík 15 zasuňte do otvorov. – Zasuňte gumený krúžok 14 do drážky poistného kolíka 15. Plnenie zásobníka (pozri obrázky C1–C3) Prerušte prívod tlakového vzduchu ešte predtým, ako budete vykonávať na ručnom pneumatickom náradí nastavovanie, výmenu príslušenstva, alebo predtým, ako ručné pneumatické náradie odložíte. Toto preven- tívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu ručného pneumatického náradia. fPoužívajte len originálne príslušenstvo Bosch (pozri odsek „Technické údaje“). Precízne súčiastky pneumatického náradia, ako sú zásobník, ústie a vystreľovací kanálik sú konštruované na prácu so svorkami, klincami a kolíkmi firmy Bosch. Iní výrobcovia používajú iné kvality ocele a iné rozmery. Používanie nedovolených zatĺkacích predmetov môže poškodiť pneumatické náradie a spôsobiť poranenia. Počas plnenia zásobníka držte pneumatické náradie v takej polohe, aby ústie 9 nebolo nasmerované ani na Vaše vlastné telo ani na žiadne iné osoby. – V prípade potreby vyčistite a premastite vystreľovací kanálik 21 a postarajte sa o to, aby nebol zásobník 6 znečistený. – Zatlačte na uzáver zásobníka 4 a otvorte kryt zásobníka 7. Vreteno zásobníka 19 musí byť nastavené na príslušnú dĺžku klincov, aby sa klince mohli odvaľovať bez odporu smerom dopredu do ústia. – Vreteno zásobníka 19 vytiahnite smerom hore a a otáčajte vreteno zásobníka tak, až v príslušnej požadovanej polohe zaskočí. – Nasaďte kotúč klincov 20 na vreteno zásobníka 19. – Odviňte dostatočné množstvo klincov tak, aby sa dal prvý klinec umiestniť do vystreľovacieho kanálika 21 a druhý klinec do prisúvacieho háčika 22. Založte hlavy klincov do vodiacej drážky 23. – Uzavrite kryt zásobníka 7 tak, aby uzáver zásobníka 4 zaskočil. fDávajte súčasne pozor na to, aby sa pri vkladaní kotúča klincov nepoškodili alebo nedeformovalo drôtené ovinutie klincov. Keby bolo poškodené drôtené ovinutie klincov, alebo keby bol kotúč klincov nesprávne vložený, nedal by sa možno kryt zásobníka správnym spôsobom uzatvoriť. To by malo za následok nesprávne fungovanie tohto ručného pneumatického náradia. Používanie Systémy spúšťania Toto pneumatické náradie sa dá spúšťať pomocou dvoch rozličných systémov spúšťania: – Jednotlivé spúšťanie s následným zaistením Pri tomto systéme spúšťania treba najprv spúšťaciu poistku 10 pevne nasadiť naobrobok.Zatĺkacípredmet budevystrelenýažvtedy,keďsa stlačí spúšť . Ďalšie zatĺkacie pracovné úkony sa potom môžu spustiť až vtedy, keď sa predtým spúšť a takisto spúšťacia poistka vrátia naspäť do východiskovej polohy. – Kontaktné spúšťanie Pri tomto systéme spúšťania treba najprv stlačiť spúšť . Zatĺkací predmetsavystrelívždyažpotom,keďsapristlačenejspúštispúšťacia poistka 10 priloží pevne na obrobok. Takýmto spôsobom sa dosiahne s náradím vyššia pracovná rýchlosť. Spúšťací systém zvoľte tým, že do náradia namontujete vhodnú spúšť. (pozri odsek „Výmena spúšte“, strana 119) Uvedenie do prevádzky Prerušte prívod tlakového vzduchu ešte predtým, ako budete vykonávať na ručnom pneumatickom náradí nastavovanie, výmenu príslušenstva, alebo predtým, ako ručné pneumatické náradie odložíte. Toto preven- tívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu ručného pneumatického náradia. Práca s jednotlivým spúšťaním (pozri obrázok D) – Namontujte šedú spúšť 5. (pozri odsek „Výmena spúšte“, strana 119) – Priložte ústie 9 pevne na obrobok tak, aby bola spúšťacia poistka 10 celkom zatlačená. – Potom stlačte krátko spúšť 5 a opäť ju uvoľnite. Pritom bude vystrelený jeden klinec. – Povoľte pritlačenie k obrobku, aby sa mohlo pneumatické náradie odraziť od obrobku späť. – Pre ďalší zatĺkací úkon nadvihnite pneumatické náradie od obrobku celkom a opäť ho pevne priložte ho na ďalšie požadované miesto. Práca s kontaktným spúšťaním (pozri obrázok E) – Namontujte červenú spúšť 8. (pozri odsek „Výmena spúšte“, strana 119) – Stlačte spúšť 8 a podržte ju v stlačenej polohe. – Priložte ústie 9 pevne na obrobok tak, aby bola spúšťacia poistka 10 celkom zatlačená. Pritom bude vystrelený jeden klinec. – Povoľte pritlačenie k obrobku, aby sa mohlo pneumatické náradie odraziť od obrobku späť. – Pre ďalší zatĺkací úkon nadvihnite pneumatické náradie od obrobku celkom a opäť ho pevne priložte ho na ďalšie požadované miesto. – Pohybujtepneumatickýmnáradímrovnomernedvíhanímaopätovným prikladaním na obrobok. Každý raz, keď priložíte pneumatické náradie na obrobok a stlačí sa spúšťacia poistka, bude vystrelený jeden klinec. – Len čo bol zatlčený požadovaný počet klincov, spúšť 8 opäť uvoľnite. Dĺžka klincov 19 mm–32 mm 32 mm–44 mm Text-popis na zásobníku 3/4–1 1/4 1 1/4–1 3/4 Poloha vretena zásobníka hore dole Smer otáčania v smere pohybu hodinových ručičiek proti smeru pohybu hodinových ručičiek OBJ_BUCH-1303-001.book Page 120 Friday, March 25, 2011 11:07 AM
Strana: 5
Slovensky | 121 Bosch Power Tools 1 609 929 X29 | (25.3.11) Pokyny na používanie Prerušte prívod tlakového vzduchu ešte predtým, ako budete vykonávať na ručnom pneumatickom náradí nastavovanie, výmenu príslušenstva, alebo predtým, ako ručné pneumatické náradie odložíte. Toto preven- tívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu ručného pneumatického náradia. Pred každým začiatkom práce skontrolujte, či poistné a spúšťacie prvky náradia bezchybne fungujú, a takisto skontrolujte, či sú dobre utiahnuté všetky skrutky a matice náradia. Poškodené pneumatické náradie alebo také,ktorénefunguje bezchybne, odpojte ihneď od prívodu tlakového vzduchu a nadviažte kontakt s príslušným autorizovaným servisným strediskom Bosch. Nevykonávajte na pneumatickom náradí žiadne manipulácie, ktoré odporujú príslušným predpisom. Nedemontujte ani nezablokujte žiadne súčiastky pneumatického náradia, napríklad spúšťaciu poistku. Nevykonávajte žiadne „Núdzové opravy náradia“ pomocou nevhodných prostriedkov. Pneumatické náradie si vyžaduje pravidelnú a odbornú údržbu (pozri odsek „Údržba a čistenie“, strana 122). Vyhýbajte sa akémukoľvek možnému zoslabeniu alebo poškodeniu pneumatického náradia, napríklad: – Prinitovaniu nejakých štítkov alebo vygravírovaniu textov, – konštrukčnej zmene náradia, ktorá nebola schválená výrobcom, – vedeniu náradia pozdĺž šablón, ktoré sú vyrobené z tvrdého materiálu, napríklad z ocele, – pádom náradia na zem alebo posúvaním po podlahe, – používaniu pneumatického náradia ako kladiva, – a akémukoľvek inému silovému pôsobeniu na náradie. Presvedčte sa vždy, čo sa skrýva pod Vaším obrobkom a za ním. Nezatĺkajte klince do stien,stropov alebopodláhv takomprípade,keďsa zaniminachádzajúnejakéosoby.Klincemôžupreraziťobrobokaniekoho poraniť. Nikdy nezatĺkajte klinec na nejaký predtým zatlčený klinec. Klinec by sa mohol pritom zdeformovať, klince by sa mohli zablokovať alebo pneumatické náradie by sa mohlo dať do nekontrolovaného pohybu. Keď sa používa pneumatické náradie v chlade, resp. v studenom prostredí, prvé klince sa zatĺkajú pomalšie ako obyčajne. Keď sa počas práce pneumatické náradie zahreje, opäť je možné s ním pracovať normálnou pracovnou rýchlosťou. Vyhýbajte sa výstrelom naprázdno, aby ste zabránili opotrebovaniu nárazníka. Ak plánujete dlhšiu prestávku v práci, alebo keď ste dokončili plánovanú prácu, odpojte pneumatické náradie od rozvodu tlakového vzduchu a podľa možnosti aj vyprázdnite zásobník. Vyprázdnenie zásobníka – Zatlačte na uzáver zásobníka 4 a otvorte kryt zásobníka 7. – Vyberte kotúč klincov 20 von. – Uzavrite kryt zásobníka 7 tak, aby uzáver zásobníka 4 zaskočil. Nastavenie hĺbkového dorazu (pozri obrázok F) Zatĺkacia hĺbka klincov sa dá nastavovať pomocou nastavovacieho kolieska hĺbkového dorazu 11. – Vyprázdnite zásobník 6. (pozri odsek „Vyprázdnenie zásobníka“, strana 121) – Klince sú nastreľované–zatĺkané príliš hlboko: Keďchcetezatĺkaciuhĺbkuzmenšiť,otáčajtenastavovacie koliesko hĺbkového dorazu 11 proti smeru pohybu hodinových ručičiek. alebo Klince sú nastreľované–zatĺkané nedostatočne hlboko: Keď chcete zatĺkaciu hĺbku zväčšiť, otáčajte nastavovacie koliesko hĺbkového dorazu 11 v smere pohybu hodinových ručičiek. – Zásobník opätovne doplňte. (pozri odsek „Plnenie zásobníka“, strana 120) – Novú zatĺkaciu hĺbku otestujte na nejakom skúšobnom obrobku. V prípade potreby vyššie uvedené pracovné kroky viackrát zopakujte. Uvoľnenie zablokovania (pozri obrázok G) Jednotlivé klince sa môžu vo vystreľovacom kanáliku zablokovať (zaseknúť). Ak sa Vám to stáva častejšie, skontaktujte sa s niektorým autorizovaným servisným strediskom firmy Bosch. – Vyprázdnite zásobník 6. (pozri odsek „Vyprázdnenie zásobníka“, strana 121) – Odstráňte zablokovaný klinec. V prípade potreby na to použite kliešte. – Keď sa narážač 24 vysunul, zasuňte ho pomocou skrutkovača potretého tukom alebo pomocou nejakého iného vhodného predmetu potretého tukom opäť späť do piestu. – Namastite vystreľovací kanálik 2–3 kvapkami motorového oleja (SAE 10 alebo SAE 20). – Zásobník opätovne doplňte. (pozri odsek „Plnenie zásobníka“, strana 120) Upozornenie: Ak sa narážač po uvoľnení zablokovania prestal vracať do pôvodnej polohy, skontaktujte sa s niektorým autorizovaným servisným strediskom firmy Bosch. Nastavenie dištančného prvku (pozri obrázok H) Pomocou dištančného prvku 25 môžete napríklad pri upevňovaní strešných šindľov dodržiavať vždy presne rovnakú vzdialenosť. Dištančný prvok zaskakuje približne každých 7 mm: – minimálne nastaviteľná vzdialenosť k ústiu: 12 cm, – maximálna nastaviteľná vzdialenosť k ústiu: 21 cm. – Zatlačte na tlačidlo 26 a posuňte dištančný prvok 25 do takej polohy, aby bola nastavená požadovaná vzdialenosť (odstup). Preprava a úschova Odpojte pneumatické náradie pred prepravou od rozvodu tlakového vzduchu,atopredovšetkýmvtedy,keďpoužívaterebríkyalebosamusíte pohybovať s nezvyčajným držaním tela. Pneumatické náradie prenášajte na pracovisku len za rukoväť 2 a nikdy nie so stlačenou spúšťou . Pneumatické náradie odkladajte vždy odpojené od siete tlakového vzduchu a len na takom mieste, ktoré je suché a teplé. Keď plánujete pneumatické náradie dlhší čas nepoužívať, naneste na oceľové súčiastky náradia jemnú vrstvičku oleja. To zabráni usadzovaniu hrdze. OBJ_BUCH-1303-001.book Page 121 Friday, March 25, 2011 11:07 AM
Strana: 6
1 609 929 X29 | (25.3.11) Bosch Power Tools 122 | Slovensky Údržba a servis Údržba a čistenie Prerušte prívod tlakového vzduchu ešte predtým, ako budete vykonávať na ručnom pneumatickom náradí nastavovanie, výmenu príslušenstva, alebo predtým, ako ručné pneumatické náradie odložíte. Toto preven- tívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu ručného pneumatického náradia. Ak by tento výrobok napriek starostlivej výrobe a kontrole predsa len prestal niekedy fungovať, treba dať opravu vykonať autorizovanej servis- nej opravovni ručného elektrického náradia Bosch. Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku ručného pneumatického náradia. fPrácenaúdržbeaopravezverujteibakvalifikovanémuodbornému personálu. Tým sa zaručí, že bezpečnosť ručného pneumatického náradia zostane zachovaná. Autorizované servisné stredisko Bosch vykonáva tieto práce rýchlo a spoľahlivo. Mastenie pneumatického náradia (pozri obrázok I) Keď nie je pneumatické náradie pripojené na jednotku úpravy tlakového vzduchu, treba ho v pravidelných intervaloch mastiť: – Pri používaní za ľahkých pracovných podmienok 1x za deň. – Pri používaní za ťažkých pracovných podmienok 2x za deň. Dajte 2–3 kvapky mastiaceho prostriedku do koncovky na pripojenie tlakového vzduchu 3. Nepoužívajte príliš veľa mastiaceho prostriedku, ktorý by sa potom zhromažďoval v pneumatickom náradí a cez otvor výstupu vzduchu 1 by z neho vychádzal opäť von. Používajte len mastiace prostriedky odporúčané firmou Bosch. – Minerálny motorový olej SAE 10 (na používanie v pracovných podmienkach s veľmi nízkou teplotou okolia) – Minerálny motorový olej SAE 20 Mastiace a čistiace prostriedky likvidujte so zreteľom na ochranu životného prostredia. Dodržiavajte zákonné predpisy. Odstránenie znečistenia dechtom (pozri obrázok J) Pri upevňovaní strešnej lepenky sa môže ručné pneumatické náradie znečistiť dechtom. fNa vyčistenie používajte len ťažko horľavé rozpúšťadlá a spúšťaciu poistku ako aj ústie vyčistite pomocou čistej handričky. fPoužívajte ochranné pracovné rukavice. Plán údržby Udržiavajte výstupný otvor vzduchu1, spúšťaciu poistku 10 a spúšť vždy v čistote a bez cudzích teliesok (prach, triesky, piesok a podobne). Vyčistitezásobník6.Odstráňteplastovéadrevenétriesky,ktorésapočas práce s náradím mohli nazhromaždiť v zásobníku. Pneumatické náradie pravidelne čistite vyfúkaním stlačeným vzduchom. Opatrenie Odôvodnenie Vykonanie Denne vyprázdňujte filter spotrebovaného vzduchu. Zabraňuje tomu, aby sa v pneumatickom náradí usadzovala nečistota a vlhkosť. – Otvorte vypúšťací ventil. Dávkovač mastiaceho prostriedku (oleja) majte vždy naplnený. Udržiava pneumatické náradie premazané. – Naplňte dávkovač mastiaceho prostriedku odporúčaným mastiacim prostriedkom. (pozri odsek „Mastenie pneumatického náradia“, strana 122) Čistenie zásobníka 6 a prisúvacieho háčika 22. Zabraňuje tomu, aby sa klince vzpriečovali a zablokovali. – Každý deň vyfúkajte mechanizmus zásobníka/prisúvacieho háčika pomocou stlačeného vzduchu. Postarajte sa o to, aby spúšťacia poistka 10 fungovala správnym spôsobom. PodporujeVašubezpečnosťpripráciaefektívne používanie pneumatického náradia. – Denne vyfúkajte mechanizmus spúšťacej poistky stlačeným vzduchom. Mastenie pneumatického náradia. Redukuje opotrebovanie pneumatického náradia. – Dajte 2–3 kvapky mastiaceho prostriedku do koncovky na pripojenie tlakového vzduchu 3. (pozri odsek „Mastenie pneumatického náradia“, strana 122) Vyprázdnenie kompresora. Zabraňuje tomu, aby sa v pneumatickom náradí usadzovala nečistota a vlhkosť. – Otvorte vypúšťací ventil nádrže kompresora. OBJ_BUCH-1303-001.book Page 122 Friday, March 25, 2011 11:07 AM
Strana: 7
Slovensky | 123 Bosch Power Tools 1 609 929 X29 | (25.3.11) Odstraňovanie porúch Problém Príčina Odstránenie Pneumatické náradie je pripravené na prevádzku, ale klince náradie nevystreľuje. Vo vystreľovacom kanáliku sa zablokoval nejaký klinec. – Uvoľnite zablokovanie. (pozri odsek „Uvoľnenie zablokovania“, strana 121) Prísun klincov je zablokovaný. – V prípade potreby vyčistite a premastite prisúvací háčik22apostarajtesaoto,abynebolzásobník6 znečistený. Pružina prisúvacieho háčika 22 je príliš slabá, alebo je poškodená. – Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch. Dajte si tam poškodenú súčiastku vymeniť. Použité zatĺkacie predmety sú pre dané náradie nedovolené. – Používajte len originálne príslušenstvo. Smú sa doň používať len určené zatĺkacie predmety (klince, sponky a podobne), ktoré sú špecifikované v tabuľke „Technické údaje“. Zásobník 6 je prázdny. – Zásobník opätovne doplňte. (pozri odsek „Plnenie zásobníka“, strana 120) Klince sú vystreľované iba veľmi pomaly a malým tlakom. Menovitý tlak prívodu tlakového vzduchu je príliš nízky. – Zvýšte tlak privádzaného vzduchu. Hodnota 8 bar pritom nesmie byť prekročená. Narážač je poškodený. – Používajte len mastiace prostriedky odporúčané firmou Bosch. (pozri odsek „Mastenie pneumatického náradia“, strana 122) Tesniaci krúžok piesta je opotrebovaný alebo poškodený. – Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch. Dajte si tam poškodenú súčiastku vymeniť. Tlmič je opotrebovaný. – Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch. Dajte si tam poškodenú súčiastku vymeniť. Dĺžka a priemer prívodnej tlakovej hadice 13 nezodpovedajú požadovaným údajom uvedeným pre toto pneumatické náradie. – Použite prívodnú tlakovú hadicu, ktorá má správne rozmery. (pozri odsek „Technické údaje“, strana 119) Prívodná tlaková hadica 13 je na niektorom mieste zlomená. – Odstráňte zlomenie prívodnej tlakovej hadice. Klince sú vystreľované do príliš veľkej hĺbky. Menovitý tlak prívodu tlakového vzduchu je príliš vysoký. – Znížte tlak prívodu vzduchu. 5 bar tlaku privádzaného vzduchu však je minimálna prípustná hodnota tlaku. Hĺbkový doraz je nastavený príliš nízko. – Nastavte hĺbkový doraz na požadovanú hĺbku. (pozri odsek „Nastavenie hĺbkového dorazu“, strana 121) Tlmič je opotrebovaný. – Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch. Dajte si tam poškodenú súčiastku vymeniť. Klince sú vystreľované do príliš malej hĺbky. Menovitý tlak prívodu tlakového vzduchu je príliš nízky. – Zvýšte tlak privádzaného vzduchu. Hodnota 8 bar pritom nesmie byť prekročená. Hĺbkový doraz je nastavený príliš vysoko. – Nastavte hĺbkový doraz na požadovanú hĺbku. (pozri odsek „Nastavenie hĺbkového dorazu“, strana 121) Dĺžka a priemer prívodnej tlakovej hadice 13 nezodpovedajú požadovaným údajom uvedeným pre toto pneumatické náradie. – Použite prívodnú tlakovú hadicu, ktorá má správne rozmery. (pozri odsek „Technické údaje“, strana 119) Prívodná tlaková hadica 13 je na niektorom mieste zlomená. – Odstráňte zlomenie prívodnej tlakovej hadice. OBJ_BUCH-1303-001.book Page 123 Friday, March 25, 2011 11:07 AM
Strana: 8
1 609 929 X29 | (25.3.11) Bosch Power Tools 124 | Magyar Príslušenstvo O kompletnom programe kvalitného príslušenstva sa môžete informovať na Internete na našej domovskej stránke www.bosch-pt.com alebo u svojho autorizovaného predajcu. Servisné stredisko a poradenská služba pre zákazníkov Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke: www.bosch-pt.com Tím poradenskej služby pre zákazníkov Bosch Vám rád pomôže aj pri problémoch týkajúcich sa kúpy a nastavenia produktov a príslušenstva. Slovakia Tel.: +421 (02) 48 703 800 Fax: +421 (02) 48 703 801 E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com www.bosch.sk Likvidácia Ručné pneumatické náradie, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia. Mastiace a čistiace prostriedky likvidujte so zreteľom na ochranu životného prostredia. Dodržiavajte zákonné predpisy. Keď sa Vaše ručné pneumatické náradie už prestane dať používať, dajte hodostrediskanarecykláciualebohoodovzdajtevobchode,napríkladaj v autorizovanom servisnom stredisku Bosch. Zmeny vyhradené. Magyar Biztonsági előírások Általános biztonsági előírások a sűrített levegős szerszámokhoz Olvassa el és tartsa be valamennyi utasítást. A következő biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása áramütéshez, tűzveszélyhez, vagy komoly személyi sérülésekhez vezethet. Kérjük ezt a biztonsági útmutatót gondosan őrizze meg. Munkahelyi biztonság fTartsa tisztán a munkahelyét és gondoskodjon a jó megvilágításról. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkate- rületek balesetekhez vezethetnek. fNe dolgozzon a sűrített levegős kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. A munkadarab megmunkálása során szikrák keletkezhetnek, amelyek meggyújtják a port vagy a gőzöket. fTartsa távol a nézőket, gyerekeket és látogatókat a munkahelyétől,haasűrítettlevegőskéziszerszámmaldolgozik.Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen elvesztheti az uralmát a sűrített levegős kéziszerszám felett. Pneumatické náradie vynecháva klince, alebo má príliš veľký posun pre jednotlivý takt. Použité zatĺkacie predmety sú pre dané náradie nedovolené. – Používajte len originálne príslušenstvo. Smú sa doň používať len určené zatĺkacie predmety (klince, sponky a podobne), ktoré sú špecifikované v tabuľke „Technické údaje“. Zásobník 6 nepracuje správne. – V prípade potreby vyčistite a premastite prisúvací háčik22apostarajtesaoto,abynebolzásobník6 znečistený. Pružina prisúvacieho háčika 22 je príliš slabá, alebo je poškodená. – Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch. Dajte si tam poškodenú súčiastku vymeniť. Tesniaci krúžok piesta je opotrebovaný alebo poškodený. – Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch. Dajte si tam poškodenú súčiastku vymeniť. Klince sa vo vystreľovacom kanáliku často zablokujú. Použité zatĺkacie predmety sú pre dané náradie nedovolené. – Používajte len originálne príslušenstvo. Smú sa doň používať len určené zatĺkacie predmety (klince, sponky a podobne), ktoré sú špecifikované v tabuľke „Technické údaje“. – Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch. Vystreľované klince sú zahnuté (skrivené). Narážač je poškodený. – Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch. Dajte si tam poškodenú súčiastku vymeniť. Na rozdiel od práce normálnou pracovnou rýchlosťou nie sú klince pri väčšej pracovnej rýchlosti zatĺkané dostatočne hlboko. Svetlý priemer prívodnej tlakovej hadice je príliš malý. – Použite prívodnú tlakovú hadicu, ktorá má správne rozmery. (pozri odsek „Technické údaje“, strana 119) Používaný kompresor sa nehodí na prácu s väčšími rýchlosťami. – Použite taký kompresor, ktorého technické parametre dostatočne zodpovedajú príslušnému počtupripojenýchdruhovpneumatickéhonáradia a pracovnej rýchlosti. Problém Príčina Odstránenie FIGYELMEZTETÉS OBJ_BUCH-1303-001.book Page 124 Friday, March 25, 2011 11:07 AM
Značka:
Bosch
Produkt:
Zošívačky
Model/názov:
GCN 45-15 Professional
Typ súboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Švédsky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Nórsky, Fínsky, Český, Rumunský, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Arabčina, Lotyšský, Litovský, Estónsky