Aquatak 10

Príručka Bosch Aquatak 10

Aquatak 10

Používateľská príručka pre Bosch Aquatak 10 v jazyku Taliansky. Táto príručka PDF má počet strán 105.

Strana: 1
Slovensky - 1 Pred pouÏívaním v˘robku si bezpodmieneãne preãítajte tento Návod na pouÏívanie a dodrÏiavajte ho! Pred pouÏitím si preãítajte Návod na pouÏívanie Vá‰ho prístroja a dodrÏiavajte predov‰etk˘m tieto Bezpeãnostné pokyny. Návod na pouÏívanie starostlivo uschovajte na neskor‰ie pouÏívanie. V˘straÏné a upozorÀujúce ‰títky umiestnené na Va‰om prístroji poskytujú dôleÏité informáciu pre bezpeãné pouÏívanie tohto produktu. Okrem pokynov v Návode na pouÏívanie treba dodrÏiavaÈ aj V‰eobecné bezpeãnostné predpisy a predpisy o ochrane pred úrazmi. Nikdy nesmerujte vodn˘ lúã na ºudí, zvieratá, na prístroj alebo na elektrické súãiastky. Upozornenie: Vysokotlakov˘ vodn˘ lúã môÏe byÈ nebezpeãn˘, keì sa pouÏije neprimeran˘m spôsobom. Elektrická prípojka ■ Odporúãame pripájaÈ tento prístroj len na takú elektrickú zásuvku, ktorá je vybavená ochrann˘m spínaãom pri poruchov˘ch prúdoch s hodnotou 30 mA. ■ V prípade pouÏívania predlÏovacej ‰núry musia byÈ zástrãka a spojka vo vodotesnom vyhotovení. Upozornenie: Nevhodné predlÏovacie ‰núry môÏu byÈ nebezpeãné. ■ Zástrãky sieÈovej ‰núry sa nikdy nedot˘kajte mokr˘mi rukami. ■ Neprechádzajte po prívodnej ‰núre ani po predlÏovacej ‰núre, nestláãajte ich nadmieru ani ich nemykajte a nelámte, pretoÏe by sa mohli po‰kodiÈ. ChráÀte ‰núru pred horúãavou, olejom a ostr˘mi hranami. ■ PredlÏovacia ‰núra musí maÈ vodiãe s priemerom uveden˘m v Návode na pouÏívanie a musí byÈ v takom vyhotovení, aby bola chránená pred ostrekujúcou vodou. Zástrãkové spojenie sa nesmie nachádzaÈ vo vode. Vodovodná prípojka ■ DodrÏiavajte predpisy prevádzkovateºa Va‰ej vodovodnej siete. ■ Skrutkové spojenia v‰etk˘ch hadicov˘ch prípojok musia byÈ tesné. ■ Vysokotlaková hadica nesmie byÈ po‰kodená (nebezpeãenstvo roztrhnutia). Po‰kodenú vysokotlakovú hadicu treba neodkladne vymeniÈ za novú. MoÏno pouÏívaÈ v˘luãne hadice a spojovacie prvky, ktoré odporúãa v˘robca. PouÏívanie ■ Pred pouÏitím treba vÏdy prekontrolovaÈ stav prístroja a príslu‰enstva z hºadiska a preveriÈ ich prevádzkovú bezpeãnosÈ. Ak tento stav nie je bezchybn˘, prístroj sa nesmie pouÏívaÈ. ■ Nikdy nenasávajte kvapaliny obsahujúce rozpú‰Èadlá ani zriedené kyseliny alebo rozpú‰Èadlá! K nim patria napr. benzín, riedidlá do farieb alebo vykurovací olej. Rozstrekovaná hmla je vysoko zápalná, v˘bu‰ná a jedovatá, rovnako agresívne voãi materiálom pouÏit˘m na v˘robu prístroja sú aj acetón, nezriedené kyseliny a rozpú‰Èadlá. ■ Pri pouÏívaní prístroja v ohrozenom prostredí (napr. na benzínov˘ch ãerpadlách) treba dodrÏiavaÈ príslu‰né bezpeãnostné opatrenia. PouÏívanie prístroja v priestoroch s nebezpeãenstvom v˘buchu je zakázané. ■ Prístroj sa musí vÏdy nachádzaÈ na pevnej podloÏke. ■ PouÏívajte len ãistiace prostriedky, ktoré odporúãa v˘robca prístroja a dodrÏiavajte jeho pokyny o pouÏívaní a likvidácii prístroja a v˘straÏné upozornenia v˘robcu. ■ V‰etky súãiastky v pracovnom priestore prístroja, ktoré sú pod napätím, musia byÈ chránené proti ostrekujúcej vode. ■ Spú‰Èacia páãka striekacej pi‰tole sa nesmie pri prevádzke zablokovaÈ v polohe „ON“. ■ V prípade potreby si obleãte ochrann˘ odev na ochranu pred striekajúcou vodou, ktorá sa odrazí od okolit˘ch predmetov. ■ Vysok˘ tlak môÏe vymr‰tiÈ predmety smerom dozadu. PouÏívajte v prípade potreby vhodné ochranné pomôcky, napríklad ochranné okuliare. ■ Aby ste vysokotlakov˘m lúãom vody nepo‰kodili pneumatiky vozidla/ventily, ãistite ich z minimálnej blízkosti 30 cm. Prv˘m príznakom po‰kodenia je sfarbenie pneumatiky. Po‰kodené pneumatiky vozidla/ ventily sú Ïivotunebezpeãné. ■ Materiály, ktoré obsahujú azbest alebo iné látky ohrozujúce zdravie, sa nesmú ostrekovaÈ. ■ PouÏívajte len také ãistiace prostriedky, ktoré schválil v˘robca. ■ NepouÏívajte v‰ak odporúãané ãistiace prostriedky nezriedené. Tieto produkty sú bezpeãné z toho dôvodu, lebo neobsahujú Ïiadne kyseliny, lúhy ani látky ohrozujúce Ïivotné prostredie. Odporúãame Vám, aby ste ãistiace prostriedky skladovali tak, aby k nim nemali prístup deti. Pri kontakte ãistiacich prostriedkov s oãami si oãi ihneì dôkladne vypláchnite vodou, v prípade prehltnutia okamÏite vyhºadajte lekára. Obsluha ■ Obsluhujúca osoba smie pouÏívaÈ prístroj len podºa urãenia. Treba braÈ do úvahy aj miestne okolnosti a predpisy. Pri práci dávajte vedom˘ pozor na osoby vo Va‰om okolí, predov‰etk˘m na deti. ■ NepouÏívajte prístroj v dosahu osôb okrem prípadu, Ïe tieto majú na sebe ochrann˘ odev. ■ Nesmerujte vodn˘ lúã na seba ani na iné osoby s cieºom vyãistenia odevu alebo obuvi. ■ Tento prístroj smú obsluhovaÈ v˘luãne iba osoby, ktoré boli pouãené o manipulácii s ním alebo také osoby, ktoré sa môÏu preukázaÈ, Ïe tento prístroj vedia obsluhovaÈ. Prístroj nesmú obsluhovaÈ deti ani nedospelá mládeÏ. ■ K˘m je motor zapnut˘, nenechávajte prístroj nikdy bez dozoru. ■ Vystrekujúca voda spôsobuje spätn˘ ráz striekacej pi‰tole. Spoºahlivo preto drÏte rukoväÈ pi‰tole a striekací hrot. Transport ■ Pred transportom prístroj vypnite a zabezpeãte. ÚdrÏba ■ Vytiahnite zástrãku sieÈovej ‰núry zo zásuvky: – vÏdy keì nechávate náradie bez dozoru – pred kontrolou, ãistením a pred prácou na prístroji ■ Opravy prístroja smie vykonávaÈ len autorizovaná servisná opravovÀa v˘robkov BOSCH. Príslu‰enstvo a náhradné súãiastky ■ MoÏno pouÏívaÈ len také príslu‰enstvo a také náhradné súãiastky, ktoré boli schválené v˘robcom prístroja. Originálne príslu‰enstvo a originálne náhradné súãiastky zabezpeãujú bezporuchovú prevádzku prístroja. Bezpeãnostné pokyny F016 L70 904.book Seite 1 Dienstag, 8. Mai 2012 4:46 16 20 • F 016 L70 904 • 12.05
Strana: 2
Slovensky - 2 Tento prístroj je urãen˘ na ãistenie plôch a predmetov vo vonkaj‰om prostredí, na ãistenie náradia, vozidiel a ãlnov. S primeran˘m príslu‰enstvom sa môÏu primie‰avaÈ ãistiace prostriedky schválené firmou Bosch, ãistiÈ rúry odpadovej vody a odstraÀovaÈ vrstvy hrdze a farebné nátery. Tento produkt nie je vhodn˘ na profesionálne pouÏívanie. PouÏívanie podºa urãenia sa vzÈahuje na teplotu okolia medzi 0 °C a 40 °C. Táto príruãka obsahuje návody na správnu montáÏ a bezpeãné pouÏívanie Vá‰ho produktu. Je dôleÏité, aby ste si tieto pokyny starostlivo preãítali. Tento v˘robok váÏi kompletne zloÏen˘ pribliÏne 6.0 kg. V prípade potreby si pri vybaºovaní v˘robku zavolajte niekoho na pomoc. Vysokotlakov˘ ãistiã vyberajte z obalu pozorne a nezabudnite skontrolovaÈ, ãi sú kompletné nasledujúce súãiastky: – Vysokotlakov˘ ãistiã – Striekacia pi‰toº/vysokotlaková hadica – PredlÏovacia rúrka (platí len pre AQUATAK ECO/100/100 PLUS) – Ostrekovacia d˘za (platí len pre AQUATAK 10) – D˘za s vejárovit˘m prúdom vody (fialov˘ farebn˘ kód – platí len pre AQUATAK ECO/100/ 100 PLUS) – Rotaãná d˘za (ãerven˘ farebn˘ kód – platí len pre AQUATAK 100 PLUS) – D˘za na ãistenie pomocou ãistiaceho prostriedku a fºa‰a – Spojka – Um˘vacia kefa (platí len pre AQUATAK 100 PLUS) – Návod na pouÏívanie Ak niektoré súãiastky ch˘bajú, obráÈte sa láskavo na svojho predajcu. 1 Blokovanie zapnutia pre spú‰È 2 Spú‰È 3 Striekacia pi‰toº 4 PredlÏovacia rúrka (platí len pre AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 5 D˘za s vejárovit˘m prúdom vody (platí len pre AQUATAK ECO/100/100 PLUS) 6 Vysokotlaková hadica 7 D˘za na ãistenie pomocou ãistiaceho prostriedku s fºa‰ou 8 Rotaãná d˘za (platí len pre AQUATAK 100 PLUS) 9 Zástrãka** 10 Spojka 11 SieÈov˘ vypínaã 12 Ostrekovacia d˘za (platí len pre AQUATAK 10) 13 Sériové ãíslo **‰pecifické pre danú krajinu Vyobrazené alebo popísané príslu‰enstvo nepatrí celé do rozsahu ‰tandardnej dodávky. Technické parametre Vysokotlakov˘ ãistiã AQUATAK 10 AQUATAK ECO AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS Objednávacie ãíslo 3 600 H76 ... 3 600 H76 ... 3 600 H76 ... 3 600 H76 ... Menovit˘ príkon [W] 1 300 1 450 1 400 1 500 Teplota prítok max. [°C] 40 40 40 40 MnoÏstvo vody prítok min. [l/hod] 17 17 17 17 Tlak vody prítok max. [bar] 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0 Menovit˘ tlak [bar] 90 90 90 90 Maximálny tlak [bar] 100 100 100 100 Prietok [l/hod] 300 340 330 350 âistiaci prostriedok [l] 0,5 0,5 0,5 0,5 HmotnosÈ [kg] 6,0 6,0 6,0 6,0 Ochranná trieda / I / II / II / II Sériové ãíslo Pozri sériové ãíslo 13 (typov˘ ‰títok) na stroji. Správne pouÏívanie náradia Úvod Obsah dodávky (základná v˘bava) Ovládacie prvky F016 L70 904.book Seite 2 Dienstag, 8. Mai 2012 4:46 16 21 • F 016 L70 904 • 12.05
Strana: 3
Slovensky - 3 Elektrická bezpeãnosÈ Vበv˘robok je kvôli bezpeãnosti vybaven˘ ochrannou izoláciou a nepotrebuje Ïiadne uzemnenie. Prevádzkové napätie náradia je 230 V AC (striedav˘ prúd), 50 Hz (pre krajiny mimo EÚ 220 V, 240 V – podºa konkrétneho vyhotovenia). PouÏívajte len predlÏovacie ‰núry zodpovedajúce predpisom. Bliωie informácie Vám poskytne Va‰e autorizované servisné stredisko Bosch. Ak chcete pouÏívaÈ pri práci s vysokotlakov˘m ãistiãom predlÏovaciu ‰núru, treba dodrÏaÈ nasledovné priemery elektrick˘ch vodiãov: 1,5 mm2 aÏ do dæÏky max. 20 m 2,5 mm2 aÏ do dæÏky max. 50 m Upozornenie: Ak pouÏívate pri práci predlÏovaciu ‰núru, musí byÈ táto vybavená – ako je to popísané v Bezpeãnostn˘ch predpisoch – ochrann˘m vodiãom, ktor˘ je prostredníctvom zástrãky prepojen˘ s ochrann˘m vodiãom Vá‰ho elektrického zariadenia. V prípade pochybností prekonzultujte problém s vyuãen˘m elektrikárom alebo s najbliωím autorizovan˘m servisn˘m strediskom Bosch. BUëTE OPATRN¯: Nevhodné predlÏovacie ‰núry, ktoré nezodpovedajú predpisom, môÏu byÈ nebezpeãné. PredlÏovacia ‰núra, zástrãka a spojka musia byÈ na pouÏívanie vo vonkaj‰om prostredí vyrobené vo vodotesnom vyhotovení, ktoré je schválené na vonkaj‰ie pouÏívanie. Káblové spojky musia byÈ suché a nesmú leÏaÈ na zemi. Na zaruãenie bezpeãnosti odporúãame pouÏívaÈ ochrann˘ spínaã pri poruchov˘ch prúdoch (FI) s maximálnym chybov˘m 30 mA. Tento ochrann˘ spínaã treba pred kaÏd˘m pouÏitím prekontrolovaÈ. Pokyny k produktom, ktoré sa nepredávajú vo Veºkej Británii: UPOZORNENIE: Pre Va‰u bezpeãnosÈ je potrebné, aby bola zástrãka 9 namontovaná na náradí spojená s predlÏovacou ‰núrou . Spojenie predlÏovacieho kábla musí byÈ chránené pred ostrekujúcou vodou, musí byÈ vyrobené z gumy alebo potiahnuté gumou. PredlÏovací kábel musí byÈ vybaven˘ odºahãovacími prípravkami pri namáhaní na Èah. Keì je prívodná ‰núra po‰kodená, smie sa zveriÈ do opravy len autorizovanému servisnému stredisku Bosch. Zásobovanie vodou V zmysle platnÛch predpisov sa vysokotlakovÛ ãistiã nikdy nesmie pripájaé na sieé pitnej vody bez pouûitia systémového odpojovaãa. Pouûite systémovÛ odpojovaã podºa normy EN 12729 typ BA. Vodovodná prípojka Spojku 10 naskrutkujte na vodovodnú prípojku 14. / Vodovodnú hadicu (nie je súãasÈou základnej v˘bavy produktu) spojte s vodovodnou prípojkou a s prístrojom. Pripojte vysokotlakovú hadicu/striekaciu pi‰toº Vysokotlakovú hadicu 6 napevno naskrutkujte na pripájacie hrdlo 15. PredlÏovaciu rúrku 4/ ostrekovaciu d˘zu 12 pripojte na striekaciu pi‰toº 3. PredlÏovaciu rúrku 4/ ostrekovaciu d˘zu 12 pritom najprv zasuÀte, zatlaãte proti sebe a na zaaretovanie pootoãte o 90° v smere pohybu hodinov˘ch ruãiãiek. D˘zu s vejárovit˘m prúdom vody 5 nasuÀte na predlÏovaciu rúrku 4 a na zaaretovanie ju pootoãte v smere pohybu hodinov˘ch ruãiãiek, aÏ sa ozve poãuteºné kliknutie „klik“. Ostrekovacia d˘za (platí len pre AQUATAK 10) Ostrekovacia d˘za 12 má pevne nastaven˘ vejárovit˘ lúã a nedá sa prestavovaÈ. D˘za s vejárovit˘m prúdom vody (fialov˘ farebn˘ kód – platí len pre AQUATAK ECO/100/100 PLUS) Ak chcete nastavovaÈ lúã vody od vejárovitého na bodov˘ a naspäÈ, musíte objímku otáãaÈ. D˘za na ãistenie pomocou ãistiaceho prostriedku s fºa‰ou PredlÏovaciu rúrku 4/ ostrekovaciu d˘zu 12 otoãte o 90° proti smeru pohybu hodinov˘ch ruãiãiek a vytiahnite ju. Do striekacej pi‰tole 3 nasuÀte d˘zu na ãistenie pomocou ãistiaceho prostriedku 7 a na zaaretovanie ju otoãte v smere pohybu hodinov˘ch ruãiãiek. Rotaãná d˘za (ãerven˘ farebn˘ kód – platí len pre AQUATAK 100 PLUS) D˘zu s vejárovit˘m prúdom vody 5 otoãte proti smeru pohybu hodinov˘ch ruãiãiek a vytiahnite ju. Rotaãnú d˘zu 8 nasuÀte do predlÏovacej rúrky 4 a na zaaretovanie ju pootoãte v smere pohybu hodinov˘ch ruãiãiek, aÏ sa ozve poãuteºné kliknutie „klik“. Bezpeãnostné pokyny Pozor! Pre údrÏbou a ãistením prístroj vÏdy vypnite a zástrãku sieÈovej ‰núry vytiahnite zo zásuvky. To isté platí v prípade, ak je po‰kodená, narezaná alebo zauzlená prívodná ‰núra. MontáÏ Nastavenie / pouÏitie rozliãn˘ch d˘z A A B C D E F G H I J F016 L70 904.book Seite 3 Dienstag, 8. Mai 2012 4:46 16 22 • F 016 L70 904 • 12.05
Strana: 4
Slovensky - 4 Zapnutie Zabezpeãte, aby sa sieÈov˘ vypínaã nachádzal v polohe ( ) a prístroj pripojte do zásuvky elektrickej siete. Otvorte vodovodn˘ kohútik. Potlaãte blokovanie zapnutia 1, aby ste uvoºnili spú‰È 2. Spú‰È 2 stlaãte celkom, aby voda tiekla rovnomerne a v prístroji ani vo vysokotlakovej hadici sa nenachádzal Ïiaden vzduch. Uvoºnite spú‰È 2. Stlaãte blokovanie zapnutia pre spú‰È 1. Stlaãte tlaãidlo ( ) sieÈového vypínaãa 11. Striekaciu pi‰toº 3 nasmerujte smerom dole. Stlaãte blokovanie zapnutia, aby ste uvoºnili spú‰È 2. Spú‰È 2 stlaãte celkom. Vypnutie Uvoºnite spú‰È 2. Stlaãte blokovanie zapnutia pre spú‰È. Striekacia pi‰toº je teraz zaaretovaná a nemoÏno ju náhodne alebo neúmyselne spustiÈ. Stlaãte tlaãidlo ( ) sieÈového vypínaãa 11. Uzavrite vodovodn˘ kohútik. Vytiahnite zástrãku sieÈovej ‰núry zo zásuvky. Stlaãte blokovanie zapnutia 1, aby ste uvoºnili spú‰È 2. Stlaãte spú‰È 2 celkom, aby sa v prístroji nenachádzal uÏ Ïiaden tlak vody. Uvoºnite spú‰È 2. Stlaãte blokovanie zapnutia pre spú‰È 1. Demontujte z prístroja vodovodnú hadicu a demontujte ju aj z vodovodnej prípojky. V‰eobecné Zabezpeãte, aby bol prístroj vÏdy postaven˘ na rovnom podklade. Nechoìte s vysokotlakovou hadicou príli‰ dopredu, resp. neÈahajte prístroj za hadicu. Mohlo by to maÈ za následok to, Ïe prístroj nebude spoºahlivo stáÈ a prevráti sa. Vysokotlakovú hadicu neprelamujte a neprechádzajte cez Àu motorov˘m vozidlom. ChráÀte vysokotlakovú hadicu pred ostr˘mi hranami a rohmi. Tlakovú rúrku s rotujúcim lúãom vody nepouÏívajte na um˘vanie motorov˘ch vozidiel. Práca s ãistiacimi prostriedkami PouÏívajte len také ãistiace prostriedky, ktoré boli schválené firmou Bosch. Nevhodné ãistiace prostriedky by mohli po‰kodiÈ prístroj aj predmet, ktor˘ ãistíte. NasuÀte na striekaciu pi‰toº d˘zu na ãistenie pomocou ãistiaceho prostriedku. Fºa‰u na ãistiaci prostriedok naplÀte vhodn˘m ãistiacim prostriedkom a potom fºa‰u znova naskrutkujte na d˘zu na ãistenie pomocou ãistiaceho prostriedku. So zreteºom na ochranu Ïivotného prostredia Vám odporúãame, aby ste ãistiace prostriedky pouÏívali ‰etrne. DodrÏiavajte pokyny o riedení uvedené na nádrÏke. Firma Bosch zaruãuje bezporuchovú prevádzku prístroja s vybranou ponukou ãistiacich a konzervaãn˘ch prostriedkov. Odporúãaná metóda ãistenia Krok 1: Uvoºnenie neãistoty ·etrne nastriekajte ãistiaci prostriedok a nechajte ho krátky ãas pôsobiÈ. Krok 2: Odstránenie neãistoty Uvoºnenú neãistotu odstráÀte pomocou vysokého tlaku. Upozornenie: Pri zvisl˘ch plochách zaãínajte s prostriedkom na odstránenie neãistoty / s ãistiacim prostriedkom pracovaÈ dole a pokraãujte smerom hore. Pri oplachovaní plochy postupujte zhora smerom dole. Pred kaÏdou prácou na prístroji vytiahnite zástrãku prívodnej ‰núry zo zásuvky a odpojte prívod vody. Upozornenie: Pravidelne vykonávajte nasledujúce práce na údrÏbe v˘robku, aby bola zabezpeãili jeho dlhodobé a spoºahlivé pouÏívanie. Náradie pravidelne kontrolujte, ãi nemá viditeºné poruchy, ako napr. uvoºnené spoje, alebo opotrebované prípadne po‰kodené súãiastky. Skontrolujte, ãi sú nepo‰kodené kryty a ochranné prvky a ãi sú správne namontované. Pred pouÏitím vysokotlakového ãistiãa vykonajte prípadne potrebné opravy alebo údrÏbu. Ak by vysokotlakov˘ ãistiã napriek starostlivej v˘robe a kontrole predsa len prestal niekedy fungovaÈ, treba daÈ opravu vykonaÈ niektorej autorizovanej servisnej opravovni záhradného náradia Bosch. Ak poÏadujete informácie, alebo objednávate náhradné súãiastky, uveìte prosím bezpodmieneãne 10-miestne objednávacie ãíslo podºa typového ‰títku náradia. Spustenie Pokyny na pouÏívanie vysokotlakového ãistiãa K ÚdrÏba F016 L70 904.book Seite 4 Dienstag, 8. Mai 2012 4:46 16 23 • F 016 L70 904 • 12.05
Strana: 5
Slovensky - 5 Demontujte adaptér 10 na vodovodnej prípojke a vytiahnite sitko 16. Sitko 16 sa dá jednoducho demontovaÈ pomocou ‰picat˘ch klie‰tí. Sitko prepláchnite a zaloÏte ho na pôvodnémiesto. Po‰kodené sitko nahraìte nov˘m. Nikdy nepouÏívajte vysokotlakov˘ ãistiã vtedy, ak nemá sitko, alebo keì je sitko po‰kodené. Vonkaj‰ok vysokotlakového ãistiãa dôkladne vyãistite mäkkou kefou a vyutierajte nejakou handrou. Nesmiete pouÏívaÈ vodu ani Ïiadne rozpú‰Èadlá a le‰tiace prostriedky. OdstráÀte v‰etky neãistoty, predov‰etk˘m tie, ktoré sa usadili na vzduchov˘ch ‰trbinách motora. Vysokotlakov˘ ãistiã, z ktorého nebola po pouÏití úplne odstránená voda, sa následkom mrazu po‰kodí. Prístroj skladujte v miestnosti s teplotou nad bodom mrazu. Neklaìte naÀ Ïiadne iné predmety. ☞ Postarajte sa o to, aby ste pri skladaní a rozÈahovaní nepricvikli prívodnú elektrickú ‰núru. Nelámte vysokotlakovú hadicu. V nasledujúcej tabuºke sú uvedené symptómy porúch a spôsob ich odstránenia pre prípad, keby Va‰e náradie niekedy nepracovalo spoºahlivo. Ak pomocou nej nebudete vedieÈ lokalizovaÈ poruchu, obráÈte sa na svoju autorizovanú servisnú opravovÀu Bosch. Upozornenie: Pred vyhºadávaním poruchy náradie vypnite a jeho zástrãku vytiahnite zo zásuvky. âistenie filtra/kontrola filtra A L Odstavenie po pouÏití Hºadanie porúch Symptómy MoÏné príãiny Odstránenie poruchy Motor sa nerozbehol Zástrãka nie je pripojená do zásuvky Porucha v zásuvke Poistka vypadla PredlÏovacia ‰núra je po‰kodená Inicioval sa motorov˘ istiã Prístroj zamrzol ZasuÀte zástrãku do zásuvky PouÏite inú zásuvku VymeÀte poistku Pokúste sa zapnúÈ prístroj bez predlÏovacej ‰núry Nechajte motor 5 minút vychladnúÈ Nechajte ãerpadlo, vodovodnú hadicu alebo príslu‰enstvo rozmraziÈ Motor zastavuje Poistka vypadla Napätie elektrickej siete nie je vhodné Inicioval sa motorov˘ istiã VymeÀte poistku Prekontrolujte napätie elektrickej siete, musí zodpovedaÈ hodnote uvedenej na typovom ‰títku prístroja Nechajte motor 5 minút vychladnúÈ Vypadla poistka Poistka je príli‰ slabá Pripojte prístroj na in˘ prúdov˘ okruh, ktor˘ je vhodne zaisten˘ poistkou zodpovedajúcou v˘konu vysokotlakového ãistiãa Príli‰ vysok˘ pracovn˘ tlak D˘za je ãiastoãne upchatá Vyãistite d˘zu F016 L70 904.book Seite 5 Dienstag, 8. Mai 2012 4:46 16 24 • F 016 L70 904 • 12.05
Strana: 6
Slovensky - 6 Chemikálie, ktoré zaÈaÏujú Ïivotné prostredie, sa nesmú dostaÈ do pôdy ani do spodnej vody, do rybníkov, do riek a pod. V prípade pouÏitia ãistiacich prostriedkov presne dodrÏiavajte údaje uvedené na obale a predpísané riedenie. Pri ãistení motorov˘ch vozidiel dodrÏiavajte miestne predpisy: Treba zabrániÈ tomu, aby sa vystriekan˘ olej dostal do spodnej vody. Ruãné elektrické náradie, príslu‰enstvo a obal treba daÈ na recykláciu ‰etriacu Ïivotné prostredie. Len pre krajiny EÚ: Neodhadzujte ruãné elektrické náradie do komunálneho odpadu! Podºa Európskej smernice 2002/96/ EG o star˘ch elektrick˘ch a elektronick˘ch v˘robkoch a podºa jej aplikácií v národnom práve sa musia uÏ nepouÏiteºné elektrické produkty zbieraÈ separovane a daÈ na recykláciu zodpovedajúcu ochrane Ïivotného prostredia. RozloÏené obrázky a informácie k náhradn˘m súãiastkam nájdete na web-stránke: www.bosch-pt.com BSC SLOVAKIA Elektrické ruãné náradie Hlavná 5 038 52 Suãany ✆ ............................................... +421 (0)43 / 429 33 24 Fax ............................................... +421 (0)43 / 429 33 25 E-Mail: bsc@bosch-servis.sk Pulzujúci tlak Vo vodovodnej hadici alebo v ãerpadle je voda Napájanie vodou nie je korektné Vodovodn˘ filter je upchat˘ Vodovodná hadica je stlaãená alebo prelomená Vysokotlaková hadica je príli‰ dlhá Vypnite vysokotlakov˘ ãistiã a nechajte ho beÏaÈ s otvorenou striekacou pi‰toºou a s otvoren˘m vodovodn˘m kohútikom dovtedy, k˘m sa dosiahne rovnomern˘ pracovn˘ tlak Skontrolujte, ãi vodovodná prípojka zodpovedá údajom uveden˘m v Technick˘ch údajoch. Najmen‰ie hadice, aké sa smú pouÏívaÈ, musia maÈ priemer 1/2" alebo Ø 13 mm Vyãistite vodovodn˘ filter Vodovodnú hadicu poloÏte rovno OdstráÀte predæÏenie vysokotlakovej hadice, max. dæÏka vodovodnej hadice je 7 m Tlak je rovnomern˘, ale príli‰ nízky Upozornenie: Urãité príslu‰enstvo spôsobuje nízky tlak D˘za je opotrebovaná Ventil ‰tart/stop je opotrebovan˘ D˘zu vymeÀte Spú‰È 5 stlaãte r˘chlo niekoºkokrát za sebou Motor beÏí, ale pracovn˘ tlak ch˘ba Voda nie je pripojená Filter je upchat˘ D˘za je upchatá Pripojte prívod vody Vyãistite filter Vyãistite d˘zu Vysokotlakov˘ ãistiã sa spú‰Èa sám od seba âerpadlo alebo striekacia pi‰toº sú netesné ObráÈte sa na autorizované servisné stredisko Bosch Prístroj je netesn˘ âerpadlo je netesné 6 kvapiek za minútu je prípustná netesnosÈ. V prípade nenormálnych, väã‰ích netesností sa skontaktujte s autorizovan˘m servisn˘m strediskom Bosch Ochrana Ïivotného prostredia Likvidácia SluÏba zákazníkom F016 L70 904.book Seite 6 Dienstag, 8. Mai 2012 4:46 16 25 • F 016 L70 904 • 12.05
Strana: 7
Slovensky - 7 Kategória produktu: 27 Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES) sa nachádza u: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann Senior Vice President Head of Product Engineering Certification Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen 23.03.2012 V˘robca si vyhradzuje právo zmien Informácia o hluãnosti/vibráciách Namerané hodnoty pre hluãnosé ziséované podºa 2000/14/ES (vÛ‰ka 1,60 m, vzdialenosé 1 m). 3 600 ... H76 A.. H76 B.. Eco Plus H76 A.. H76 G.. ECO H76 A.. Vyhodnotená hladina hluku A tohto náradia je typicky: Hladina akustického tlaku Hladina akustického vÛkonu Nespoºahlivosé merania K dB(A) dB(A) dB 77 87 =3 77 87 =3 79 88 =3 79 88 =3 Celkové hodnoty vibrácií (súãet vektorov troch smerov) ziséované podºa normy EN 60335: Hodnota emisie vibrácií ah Nespoºahlivosé merania K m/s2 m/s2 =3,2 =0,6 =3,2 =0,6 =3,2 =0,6 =3,2 =0,6 Vyhlásenie o konformite 3 600 ... H76 A.. H76 B.. Eco Plus H76 A.. H76 G.. ECO H76 A.. Na vlastnú zodpovednosé vyhlasujeme, ûe tento vÛrobok, popísanÛ niû‰ie v ãasti "Technické údaje" sa zhoduje s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentmi: EN 60335 podºa ustanovení smerníc 2011/65/EU, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2000/14/ES. 2000/14/ES: Garantovaná hladina akustického vÛkonu Spôsob hodnotenia konformity podºa prílohy V. dB(A) 90 92 91 91 F016 L70 904.book Seite 7 Dienstag, 8. Mai 2012 4:46 16 26 • F 016 L70 904 • 12.05

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa Bosch Aquatak 10, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou Bosch Aquatak 10. Opíšte svoje ťažkosti s Bosch Aquatak 10 čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o Bosch Aquatak 10

Meno
E-mail
Reakcia

Pozrite si príručku k Bosch Aquatak 10 nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

  • Značka: Bosch
  • Produkt: Tlakové čističe
  • Model/názov: Aquatak 10
  • Typ súboru: PDF
  • Dostupné jazyky: Angličtina, Nemec, Holandský, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Švédsky, Portugalský, Dánsky, Nórsky, Fínsky, Turecký, Grécky, Poľský, Ruský, Rumunský, Slovenský, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Ukrajinský, Bulharský, Lotyšský, Litovský, Estónsky