Tune 225TWS

руководство JBL Tune 225TWS

Tune 225TWS

Руководство для JBL Tune 225TWS на китайский. Это руководство в формате PDF состоит из 2 страниц.

Страница: 1
ဗူးး�အတွွင်းး� ပါါဝင််သည့််�ပစ္စစည်းး�များ�း� အသုံးး��ပြု�ုနည်းး� ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ်် အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� ပါါဝါါဖွွင့််�ခြ�င်းး�နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ခြ�င်းး� တွဲဲ�ဖက််ခြ�င်းး� JBLTUNE225TWS ကိုု� ချိိ�တ််ဆက််ရန်် ရွေး�း�ချျယ််ပါါ ပါါဝါါပိိတ််ခြ�င်းး� ထိိန်းး�ချုု�ပ််လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ�း� ပါါဝါါဖွွင့််�ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိိရိိယာာသို့့�� ချိိ�တ််ဆက််ခြ�င်းး� လက််ဝဲဲဘက််နှှင့််� လက််ယာာဘက်် ချိိ�တ််ဆက််ခြ�င်းး� ပါါဝါါဖွွင့််�ခြ�င်းး� ပါါဝါါပိိတ််ခြ�င်းး� ခလုုတ််ဖြ�င့််� စေ�ခိုု�င်းး�ချျက်် 1။ စတီီရီီယိုု�မုုဒ်် 2။ မိုု�နိုု�မုုဒ်် အထစ််အငေါ့�့��မရှိိ�သည့််� အလိုု�အလျော��ာ�က်် ခလုုတ်် အားး�သွွင်းး�ခြ�င်းး� LED အပွုု�အမူူ ဘတ္ထထရီီအားး�နည်းး�နေ�ပါါသည်် အားး�သွွင်းး�ခြ�င်းး� အားး�အပြ�ည့််�သွွင်းး�ပြီး�း�ပါါပြီ�ီ ပါါဝါါဖွွင့််�ခြ�င်းး� ဘလူးး�တုုသ််ကိုု� ချိိ�တ််ဆက််နေ�ပါါသည်် ဘလူးး�တုုသ််ကိုု� ချိိ�တ််ဆက််ပြီး�း�ပါါပြီ�ီ ဘတ္ထထရီီအားး�နည်းး�နေ�ပါါသည်် အားး�သွွင်းး�ခြ�င်းး� အားး�အပြ�ည့််�သွွင်းး�ပြီး�း�ပါါပြီ�ီ HP_JBL_TUNE225TWS_QSG_SOP_V7 Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 2000/242 e atende aos requisitos técnicos aplicados. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. NOTE : The maximum operating temperature of the product is 45 ° C Торговая марка: JBL Назначение товара: Пользовательские наушники Изготовитель: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500 Страна происхождения: Китай Импортер в Россию: OOO“ХАРМАН РУС СиАйЭс“, Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к 1 Гарантийный период: 1 год Информация о сервисных центрах: www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467 Срок службы : 2 года Товар сертифицирован Дата производства: Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: -000000MY0000000, где «M» - месяц производства (А - январь, B - февраль, C - март и т.д.) и «Y» - год производства (A - 2010, B - 2011, C - 2012 и т.д.). Используйте устройство только по прямому назначению в соответствии с предоставленной инструкцией. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус товара и осуществлять ремонт. В случае обнаружения недостатков или дефектов, обращайтесь за гарантийным обслуживанием в соответствии с информацией из гарантийного талона. Особые условия хранения, реализации и (или) транспортировки не предусмотрены. Избегайте воздействия экстремальных температур, долговременного воздействия влаги, сильных магнитных полей. Устройство предназначено для работы в жилых зонах. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Пожалуйста, не утилизируйте устройства с литий-ионными аккумуляторами вместе с бытовыми отходами. TO PROLONG BATTERY LIFESPAN, FULLY CHARGE AT LEAST ONCE EVERY 3 MONTHS. BATTERY LIFEVARIES BY USE AND SETTINGS. DA FOR AT FORLÆNGE BATTERIETS LEVETID SKAL DU OPLADE DET HELT MINDST ÉN GANG HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETIDVARIERER AFHÆNGIG AF BRUG OG INDSTILLINGER. DE ZUMVERLÄNGERN DER AKKULEBENSDAUER MINDESTENS EINMAL ALLE 3 MONATEVOLLSTÄNDIG AUFLADEN. DIE AKKULEBENSDAUER VARIIERT JE NACH ANWENDUNG UND EINSTELLUNGEN. EL ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ 3 ΜΗΝΕΣ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΛΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. ES PARA PROLONGAR LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, CÁRGALA COMPLETAMENTE POR LO MENOS UNAVEZ CADA 3 MESES. LA DURACIÓN DE LA BATERÍA DEPENDE DEL USOY DE LOS AJUSTES. FI PIDENNÄ AKUN KÄYTTÖIKÄÄ LATAAMALLA SETÄYTEENVÄHINTÄÄN KERRAN 3 KUUKAUDESSA. AKUN KÄYTTÖIKÄVAIHTELEE KÄYTÖN JA ASETUSTEN MUKAISESTI. FR POUR PROLONGER LAVIE DE LA BATTERIE, CHARGEZ-LA COMPLÈTE- MENT AU MOINS UNE FOISTOUS LES 3 MOIS. LA DURÉE DEVIE DE LA BATTERIEVARIE EN FONCTION DE L’UTILISATION ET DES RÉGLAGES. HU AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMÁNAK NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN 3 HAVONTA LEGALÁBB EGYSZERTÖLTSE FEL. AZ AKUMULÁTOR ÉLETTARTAMA A HASZNÁLATTÓL ÁS A BEÁLLÍTÁSOKTÓL FÜGGŐEN VÁLTOZIK. IT PER PROLUNGARE LAVITA UTILE DELLA BATTERIA, RICARICARE COMPLETAMENTE ALMENO UNAVOLTA OGNI 3 MESI. LA VITA UTILE DELLA BATTERIAVARIA A SECONDA DELL’USO E DELLE IMPOSTAZIONI. NL OM DE LEVENSDUURVAN DE BATTERIJTE OPTIMALISEREN, 1 KEER PER 3 MAANDENVOLLEDIG OPLADEN. DE LEVENSDUURVAN DE BATTERIJ IS AFHANKELIJKVAN GEBRUIK EN INSTELLINGEN. NO FORLENG BATTERIETS LEVETIDVED Å LADE DET HELT OPP MINST HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETIDVARIERER AVHENGIG AV BRUK OG INNSTILLINGER. PL ABY PRZEDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ BATERII, NAŁADUJ JĄW PEŁNI CO NAJMNIEJ RAZ CO 3 MIESIĄCE. ŻYWOTOŚĆ BATERII JEST ZALEŻNA OD SPOSOBU UŻYTKOWANIA I USTAWIEŃ. PT-BR PARA PROLONGAR AVIDA ÚTIL DA BATERIA, CARREGUE-A ATÉ A CARGA MÁXIMA PELO MENOS UMAVEZ A CADATRÊS MESES. A DURABILIDADE DA BATERIA DEPENDE DE COMO E ONDE ELA É USADA. SV LADDA BATTERIET MINST EN GÅNGVARTREDJE MÅNAD FÖR ATT FÖRLÄNGA DESS LIVSLÄNGD. BATTERIETS LIVSLÄNGDVARIERAR BEROENDE PÅ ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNINGAR. TR PİL ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN HER 3 AYDA EN AZ BİR DEFATAM ŞARJ EDİNİZ. PİL ÖMRÜ, KULLANIM ŞEKLİNEVE AYARLARA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR. RU ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУМУЛЯТОРА, ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОЛНУЮ ЗАРЯДКУ ХОТЯ БЫ РАЗ В 3 МЕСЯЦА. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА ЗАВИСИТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НАСТРОЕК. ZH-CH 要延长电池寿命,请至少每三个月完全充电一 次。电池寿命因不同使用方式和设置而异。 ZH-TW  為延長電池壽命,每 3 個月至少要充滿電一 次。電池壽命視使用和設定而異。 ID AGAR MASA PAKAI BATERAI LEBIH LAMA, ISI DAYA HINGGA PENUH SETIDAKNYA 3 BULAN SEKALI. MASA PAKAI BATERAI BERBEDA-BEDA TERGANTUNG PEMAKAIAN DAN PENGATURAN. JP バッテリーをより長く使用するために、約3か 月毎に満充電してください。バッテリーの寿命 は使用方法および設定等により異なります。 KO 배터리 수명을 늘리려면 3개월에 한 번 이상 배터리 를 완전히 충전하십시오. 배터리 수명은 사용법 및 설정에 따라 다릅니다. MM ဘတ္ထထရီီသက််တမ်းး�ကိုု� ကြာ�ာရှှည််အသုံးး��ခံံစေ�ရန်် အနည်းး�ဆုံးး�� 3 လတကြိ�ိမ်် ဘက််ထရီီကိုု�အားး�အပြ�ည့််�သွွင်းး�ပါါ။ အသုံးး��ပြု�ုမှုုပုံံ�စံံများ��းနှှင့််� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းအပေါ်�်� မူူတည််ပြီး�း� ဘက််ထရီီသက််တမ်းး�မှာာ� ကွဲဲ�ပြား�း�နိုု�င််ပါါသည််။ ‫ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ‬ .‫ﺃﺷﻬﺮ‬ 3 ‫ﻛﻞ‬ ‫ﺍﻷﻗﻞ‬ ‫ﻋﲆ‬ ً‫ﺓ‬‫ﻭﺍﺣﺪ‬ ً‫ﺓ‬‫ﻣﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﺷﺤﻨﻬﺎ‬ ،‫ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬ ‫ﻹﻃﺎﻟﺔ‬ AR .‫ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬ ‫במלואה‬ ‫אותה‬ ‫לטעון‬ ‫יש‬ ,‫הסוללה‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫להאריך‬ ‫כדי‬ HE ‫הסוללה‬ ‫חיי‬ ‫משך‬ .‫הפחות‬ ‫לכל‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫מדי‬ .‫ולהגדרות‬ ‫לשימוש‬ ‫בהתאם‬ ‫ישתנה‬ 技术规格 技術仕様 驱动单元尺寸: 12 mm 动圈驱动单元 频率响应: 20 Hz – 20 kHz 灵敏度: 105 dB SPL 最大 SPL: 98 dB SPL 麦克风灵敏度: - 30 dBV @ 1 kHz/Pa 阻抗: 32 ohm 蓝牙发射器功率: < 12 dBm 蓝牙发射器调制: GFSK/ π/4 DQPSK/ 8DPSK 蓝牙频率: 2.402 GHz - 2.48 GHz 蓝牙配置文件版本: A2DP 1.3、AVRCP 1.5、HFP 1.7 蓝牙版本: 5.0 耳机电池类型: 锂离子电池 (22 mAh / 3.85V ) 充电盒电池类型: 锂离子电池 (410 mAh / 3.85V ) 电源: 5V 1.0 A 充电时间: <2小时(从空电量到充满) 蓝牙开启时的音乐播放时间: 最长5 小时 混合续航音乐播放时间 (含充电盒+耳机): 最长25 小时 重量: 57 g ドライバーサイズ: 12mmダイナミックドライバー 周波数特性: 20Hz~20kHz 出力音圧レベル: 105dB SPL 最大音圧レベル: 98dB SPL マイク出力音圧レベル: - 30dBV@1kHz/Pa インピーダンス: 32Ω Bluetooth対応トランスミッター出力: 12dBm未満 Bluetooth対応トランスミッター変調: GFSK/π/4 DQPSK/8DPSK Bluetooth周波数: 2.402GHz~2.48GHz Bluetoothプロファイルバージョン: A2DP 1.3、AVRCP 1.5、HFP 1.7 Bluetoothバージョン: 5.0 イヤホン本体のバッテリータイプ: リチウムイオンバッテリー(22mAh/3.85V) 充電ケースのバッテリータイプ: リチウムイオンバッテリー(410mAh/3.85V) 電源: 5V 1.0 A 充電時間: 約2時間 最大再生時間: 約5時間 充電ケース使用時の合計最大再生時間: 約25時間 重量: 約57g 内容清单 佩戴方法 首次使用 开启和连接 配对 选择“JBLTUNE225TWS”以连接 关闭 手动控制 开启和连接到设备 重新连接左侧和右侧耳机 开启 关闭 按钮命令 1. 立体声模式 2. 单声道模式 无缝自动切换 充电 LED 指示灯模式 电量低 / 正在充电 / 电量已充满 / 开机 / 蓝牙正在连接 / 蓝牙已连接 / 电量低 / 正在充电 / 电量已充满 同梱品 装着方法 初めての使用 電源オンと接続 ペアリング 「JBLTUNE225TWS」を選択 して接続 電源オフ 手動でのコントロール 電源オンとデバイスに接続 左右のイヤホンを再接続中 電源オン 電源オフ ボタンコマンド 1.ステレオモード 2.モノラルモード «シームレスな自動スイッチ» 充電中 LEDの動作 バッテリー残量少 / 充電状態 / 充電完了 / 電源オン / BTに接続中 / BTに接続済み / バッテリー残量少/充電状態/ 充電完了 CONTENIDO DE LA CAJA CÓMO SE LLEVAN USO POR PRIMERAVEZ ENCENDERY CONECTAR EMPAREJAMIENTO SELECCIONA“JBLTUNE225TWS”PARA CONECTAR APAGAR CONTROLES MANUALES ENCENDERY CONECTAR DISPOSITIVO RECONECTAR IZQUIERDOY DERECHO ENCENDER APAGAR COMANDOS DE LOS BOTONES 1. MODO ESTÉREO 2. MODO MONO ENCENDIDOY APAGADO AUTOMÁTICO TOTALMENTE INTEGRADO CARGA COMPORTAMIENTOS DE LOS LED BATERÍA BAJA / CARGA / CARGA COMPLETA / ENCENDER / CONECTANDO BT / BLUETOOTH CONECTADO / BATERÍA BAJA / CARGA / CARGA COMPLETA A DOBOZTARTALMA A HASZNÁLAT MÓDJA ELSŐ HASZNÁLAT BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZÁS PÁROSÍTÁS A CSATLAKOZÁSHOZVÁLASSZA A„JBL TUNE225TWS”LEHETŐSÉGET KIKAPCSOLÁS KÉZIVEZÉRLŐK BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZTATÁS AZ ESZKÖZHÖZ A BAL ÉS JOBB OLDAL ÚJRA-CSAT- LAKOZTATÁSA BEKAPCSOL KIKAPCSOLÁS GOMB PARANCS 1. SZTEREÓ MÓD 2. MONÓ MÓD ÉSZREVÉTLEN AUTOMATIKUS ÁTVÁLTÁS TÖLTÉS LEDTULAJDONSÁGAI ALACSONY AKKUMULÁTOR /TÖLTÉS /TEL- JESEN FELTÖLTVE / BEKAPCSOL / BLUETOOTH CSATLAKOZIK / BT CSATLAKOZTATVA / ALACSONY AKKUMULÁTOR /TÖLTÉS / TELJESEN FELTÖLTVE DETTE ER I ESKEN SLIK BRUKES PRODUKTET FØRSTE GANGS BRUK SLÅ PÅ OG KOBLETIL PARING VELG“JBLTUNE225TWS”FOR Å KOBLETIL STRØM AV MANUELLE KONTROLLER SLÅ PÅ OG KOBLETIL ENHET KOBLETILVENSTRE OG HØYRE PÅ NYTT SLÅ PÅ STRØM AV KNAPPEKOMMANDO 1. STEREOMODUS 2. MONOMODUS SØMLØS AUTOMATISK BRYTER LADER LED-ATFERD LAVT BATTERINIVÅ / LADER / FULLADET / SLÅ PÅ / BTTILKOBLING / BTTILKOBLET / LAVT BATTERINIVÅ / LADER / FULLADET DETTA FINNS I LÅDAN HUR DE SKA SITTA FÖRSTA ANVÄNDNINGEN SLÅ PÅ & ANSLUT PARKOPPLING VÄLJ“JBLTUNE225TWS”FÖR ATT ANSLUTA STÄNG AV MANUELLA KONTROLLER SLÅ PÅ OCH ANSLUTTILL ENHET ÅTERANSLUTAVÄNSTER OCH HÖGER STRÖM PÅ STÄNG AV KNAPPKOMMANDO 1. STEREO-LÄGE 2. MONO-LÄGE SÖMLÖS AUTOMATISK OMKOPPLING LADDNING LED-FUNKTION LÅGBATTERINIVÅ/LADDNING/FULLADDAD/ STRÖMPÅ/ANSLUTERTILLBT/ ANSLUTENTILLBT/LÅGBATTERINIVÅ/ LADDNING/FULLADDAD ES HU NO SV ZH-CN JP MM PAKKAUKSEN SISÄLTÖ KÄYTTÖOHJEET ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA VIRRAN KYTKEMINEN JA YHDISTÄMINEN PARINMUODOSTUS VALITSE ”JBLTUNE225TWS” YHDISTÄÄKSESI VIRTA POIS MANUAALISET SÄÄTIMET & PAINIKKEET VIRRANKYTKENTÄ &YHDISTÄMINEN LAITTEESEEN YHTEYDEN MUODOSTUS UUDELLEEN VASEN / OIKEA VIRTA PÄÄLLÄ VIRTA POIS PAINIKEKOMENTO 1. STEREOTILA 2. MONOTILA SAUMATON AUTOMAATTINEN KYTKIN LATAUTUU LED-MERKKIVALONTOIMINNOT AKKUVÄHISSÄ / LATAUTUU /TÄYSIN LADATTU /VIRTA PÄÄLLÄ / BTYHDISTÄÄ / BTYHDISTETTY / AKKUVÄHISSÄ / LATAUTUU /TÄYSIN LADATTU CONTENUTO DELLA CONFEZIONE COME INDOSSARLI AL PRIMO UTILIZZO ACCENSIONE E COLLEGAMENTO ABBINAMENTO SCEGLIERE“JBLTUNE225TWS”PER EFFETTUARE IL COLLEGAMENTO SPEGNIMENTO COMANDI MANUALI ACCENSIONE E COLLEGAMENTO AL DISPOSITIVO RICONNESSIONE SINISTRO E DESTRO ACCENSIONE SPEGNIMENTO PULSANTE COMANDO 1. MODALITÀ STEREO 2. MODALITÀ MONO PASSAGGIOAUTOMATICOSENZAINTERRUZIONI IN CARICA COMPORTAMENTO DEI LED BATTERIA SCARICA / IN CARICA / COMPLETAMENTE CARICA / ACCENSIONE / COLLEGAMENTO BT / BT COLLEGATO / BATTERIA SCARICA / IN CARICA / COMPLETAMENTE CARICA ZAWARTOŚĆ ZESTAWU JAK KORZYSTAĆ ZE SŁUCHAWEK PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE PAROWANIE ABY NAWIĄZAĆ POŁĄCZENIE,WYBIERZ „JBLTUNE225TWS” WYŁ. ZASILANIA STEROWANIE RĘCZNE WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM PODŁĄCZANIE LEWEJ I PRAWEJ SŁUCHAWKI WŁ. ZASILANIA WYŁ. ZASILANIA DZIAŁANIE PRZYCISKÓW 1.TRYBY DŹWIĘKU STEREO 2.TRYB DŹWIĘKU MONO PŁYNNIE DZIAŁAJĄCY PRZEŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY ŁADOWANIE DZIAŁANIE DIODY LED BATERIA BLISKAWYCZERPANIA / ŁADOWANIE / PEŁNE NAŁADOWANIE / WŁ. ZASILANIA / NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z BLUETOOTH / NAWIĄZANO POŁĄCZENIE BLUETOOTH / BATERIA BLISKAWYCZERPANIA / ŁADOWANIE / PEŁNE NAŁADOWANIE KUTU İÇERİĞİ NASILTAKILIR İLK KEZ KULLANIM GÜCÜ AÇMAVE BAĞLANMA EŞLEŞTİRME BAĞLANMAKİÇİN“JBLTUNE225TWS”SEÇİN GÜCÜ KAPATMA MANUEL KONTROLLER GÜCÜ AÇ & CİHAZA BAĞLAN SOL & SAĞ KULAKLIKLARYENİDEN BAĞLANIYOR GÜCÜ AÇMA GÜCÜ KAPATMA KOMUT DÜĞMESİ 1. STEREO MODU 2. MONO MOD KUSURSUZ OTOMATİK GEÇİŞ ŞARJ ETME LED GÖSTERGELERİ DÜŞÜK PİL / ŞARJ EDİLİYOR / TAMAMEN ŞARJ OLDU / GÜÇ AÇIK / BTBAĞLANIYOR/BTBAĞLANTISIKURULDU/ DÜŞÜK PİL / ŞARJ EDİLİYOR / TAMAMEN ŞARJ OLDU 包裝盒內物品 如何佩戴 首次使用 開機並連接 正在配對 選擇「JBLTUNE225TWS」以 進行連接 關機 手動控制鈕 開機並連接至裝置 重新連接左和右耳機 開機 關機 按鈕命令 1.立體聲模式 2.單聲道模式 無縫自動切換 充電中 LED 狀態 電池電量低 / 充電中 / 已充滿電 / 開機 / 藍牙連接中 / 藍牙已連接 / 電池電量低 / 充電中 / 已充滿電 FI IT PL TR ZH-TW 구성품 착용 방법 처음 사용 전원 켜기 & 연결 페어링 연결할 “JBLTUNE225TWS” 선택 전원 끄기 수동 제어 전원 켜기 & 장치 연결 양쪽 재연결 전원 켜기 전원 끄기 버튼 명령 1. 스테레오 모드 2. 모노 모드 원활 한자동 전환 충전 LED 동작 배터리 부족 충전 중 / 완전 충전됨 / 전원 켜기 / BT 연결 중 / BT 연결됨 / 배터리 부족 / 전 중 / 완전 충전됨 KO TECH SPEC Driver size: 12 mm Dynamic driver Frequency response: 20 Hz – 20 kHz Sensitivity: 105 dB SPL Maximum SPL: 98 dB SPL Microphone sensitivity: - 30 dBV @ 1 kHz/Pa Impedance: 32 ohm Bluetooth transmitted power: < 12 dBm Bluetooth transmitted modulation: GFSK/ π/4 DQPSK/ 8DPSK Bluetooth frequency: 2.402 GHz - 2.48 GHz Bluetooth profile version: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.7 Bluetooth version: 5.0 Headset battery type: Lithium-ion battery (22 mAh / 3.85V ) Charging case battery type: Lithium-ion battery (410 mAh / 3.85V ) Power supply: 5V 1.0 A Charging time: <2 hrs from empty Music playtime with BT on: up to 5 hrs Totalmusicplaytimewithchargingcase: up to 25 hrs အလေး�းချိိ�န််- ၅၇ဂရမ်် MM CONTENU DE LA BOÎTE COMMENT LES PORTER PREMIÈRE UTILISATION ALLUMAGE ET CONNEXION JUMELAGE CHOISISSEZ « JBLTUNE225TWS » POUR LA CONNEXION ARRÊT COMMANDES MANUELLES ALLUMAGE ET CONNEXION À UN APPAREIL RECONNEXION GAUCHE / DROITE MARCHE ARRÊT COMMANDES DES BOUTONS 1. MODE STÉRÉO 2. MODE MONO COMMUTATIONAUTOMATIQUETRANSPARENTE CHARGE SIGNIFICATIONS DUTÉMOIN BATTERIE FAIBLE / CHARGE / CHARGE COMPLÈTE / MARCHE / CONNEXION BT / BT CONNECTÉ / BATTERIE FAIBLE / CHARGE / CHARGE COMPLÈTE VERPAKKINGSINHOUD DRAGEN INGEBRUIKNAME INSCHAKELEN ENVERBINDEN KOPPELEN SELECTEER“JBLTUNE225TWS”OMTE VERBINDEN UITSCHAKELEN HANDMATIGE BEDIENING INSCHAKELEN & AANSLUITEN OP APPARAAT LINKS & RECHTS OPNIEUW AANSLUITEN INSCHAKELEN UITSCHAKELEN KNOP FUNCTIE 1. STEREOMODUS 2. MONO MODE NAADLOZE AUTOMATISCHE SCHAKELAAR BEZIG MET OPLADEN LED-FUNCTIES ZWAKKE BATTERIJ / BEZIG MET OPLADEN / VOLLEDIG GELADEN / INSCHAKELEN / BTVERBINDEN / BT GEKOPPELD / ZWAKKE BATTERIJ / BEZIG MET OPLADEN /VOLLEDIG GELADEN CONTEÚDO DA CAIXA MODO DE USAR PRIMEIRA UTILIZAÇÃO LIGA/DESLIGA E CONEXÃO EMPARELHAMENTO SELECIONE“JBLTUNE225TWS”PARACONECTAR DESLIGA CONTROLES MANUAIS LIGA/DESLIGA E CONECTANDO A UM DISPOSITIVO RECONEXÃO DIREITA E ESQUERDA LIGA DESLIGA BOTÃO DE COMANDO 1. MODO ESTÉREO 2. MODO MONO TROCA AUTOMÁTICA CARREGANDO FUNCIONAMENTO DO LED BATERIA DESCARREGADA / CARREGANDO / CARREGADA / LIGA / CONECTANDO BT / BT CONECTADO / BATERIA DESCARREGADA / CARREGANDO / CARREGADO КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ СОПРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫБЕРИТЕ“JBL TUNE225TWS” ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТЫ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ ПЕРЕПОДКЛЮЧЕНИЕ СЛЕВА И СПРАВА ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО ВЫКЛЮЧЕНИЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ 1.РЕЖИМ СТЕРЕО 2.МОНОФОНИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИДЕТ ЗАРЯДКА СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ АККУМУЛЯТОР РАЗРЯЖЕН / ИДЕТ ЗАРЯДКА / ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНО / ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО / ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH / ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH УСТАНОВЛЕНО / АККУМУЛЯТОР РАЗРЯЖЕН / ИДЕТ ЗАРЯДКА / ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНО ISI KOTAK CARA PEMAKAIAN PENGGUNAAN PERTAMA MENYALAKAN & MENYAMBUNG PAIRING (PEMASANGAN) PILIH“JBLTUNE225TWS”UNTUK MENYAMBUNGKAN POWER OFF (MATI) KONTROL MANUAL MENYALAKAN&MENYAMBUNGKANPERANGKAT MENYAMBUNGKAN ULANG HEADPHONE KIRI & KANAN MENYALA POWER OFF (MATI) TOMBOL PERINTAH 1. MODE STEREO 2. MODE MONO TOMBOL OTOMATIS SEAMLESS MENGISI DAYA POLA LED DAYA BATERAI LEMAH / MENGISI DAYA / TERISI PENUH / MENYALA / MENYAMBUNGKAN BT / BTTERSAMBUNG / DAYA BATERAI LEMAH / MENGISI DAYA / TERISI PENUH FR NL PT-BR RU ID TEKN SPEC ESPECIFICACIONESTÉCNICAS TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ TEKNISKE SPESIFIKASJONER TEKNISKA SPECIFIKATIONER TECHNISCHE DATEN TEKNISETTIEDOT SPECIFICHETECNICHE SPECYFIKACJATECHNICZNA TEKNİK ÖZELLİKLER 技術規格 기술 사양 HVAD ER DER I ÆSKEN SÅDAN BÆRES DE BRUG FØRSTE GANG TÆND OG FORBIND PARRING VÆLG“JBLTUNE225TWS”FOR AT FORBINDE SLUK MANUEL STYRING TÆND OG OPRET FORBINDELSETIL ENHEDEN TILSLUTVENSTRE OG HØJRE IGEN TÆND SLUK STYRING MED KNAP 1. STEREOTILSTAND 2. MONOTILSTAND NEMT AUTOMATISK SKIFTE OPLADER LED-SIGNALER LAVT BATTERI / OPLADER / HELT OPLADET / TÆNDT/BLUETOOTHOPRETTERFORBINDELSE/ BLUETOOTH FORBUNDET / LAVT BATTERI / OPLADER / HELT OPLADET DA VERPACKUNGSINHALT TRAGEMÖGLICHKEITEN ERSTMALIGEVERWENDUNG EINSCHALTEN UNDVERBINDEN KOPPLUNG ‘‘JBLTUNE225TWS”ZUMVERBINDEN WÄHLEN AUSSCHALTEN MANUELLE BEDIENELEMENTE EINSCHALTEN UNDVERBINDEN MIT GERÄT LINKS UND RECHTSWIEDERVERBINDEN EINSCHALTEN AUSSCHALTEN TASTENBEFEHL 1. STEREO-MODUS 2. MONO-MODUS NAHTLOSER AUTOMATISCHERWECHSEL WIRD AUFGELADEN LED-VERHALTEN SCHWACHER AKKU /WIRD AUFGELADEN / VOLLSTÄNDIG GELADEN / EINSCHALTEN / BTWIRDVERBUNDEN / BTVERBUNDEN / SCHWACHER AKKU /WIRD AUFGELADEN / VOLLSTÄNDIG GELADEN DE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SPÉC.TECHNIQUES TECHNISCHE SPECIFICATIES ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS Техническая спецификация SPESIFIKASITEKNIS Μέγεθος οδηγού: Δυναμικός οδηγός 12 mm Συχνότητα απόκρισης: 20 Hz – 20 kHz Ευαισθησία: 105 dB SPL Μέγιστο SPL: 98 dB SPL Ευαισθησία μικροφώνου: - 30 dBV @ 1 kHz/Pa Αντίσταση: 32 ohm Ισχύς μετάδοσης Bluetooth: < 12 dBm Διαμόρφωση μετάδοσης Bluetooth: GFSK/ π/4 DQPSK/ 8DPSK Συχνότητα Bluetooth: 2,402 GHz - 2,48 GHz Έκδοση προφίλ Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.7 Έκδοση Bluetooth: 5.0 Τύπος μπαταρίας ακουστικού: Μπαταρία ιόντων λιθίου (22 mAh / 3,85V ) Τύπος μπαταρίας θήκης φόρτισης: Μπαταρία ιόντων λιθίου (410 mAh / 3,85V ) Τροφοδοσία: 5V 1,0 A Χρόνος φόρτισης: < 2 ώρες όταν είναι άδεια ΔιάρκειααναπαραγωγήςμουσικήςμετοBT ενεργοποιημένο: έως 5 ώρες Συνολική διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με τη θήκη φόρτισης: έως 25 ώρες Βάρος: 57 g Taille de haut-parleur: Haut-parleur dynamique de 12 mm Réponse en fréquence: 20 Hz – 20 kHz Sensibilité: 105 dB SPL Pression sonore max.: 98 dB SPL Sensibilité du microphone: - 30 dBV à 1 kHz / Pa Impédance: 32 ohms Puissance de l'émetteur Bluetooth: < 12 dBm Modulation de l'émetteur Bluetooth: GFSK/ π/4 DQPSK/ 8DPSK Fréquences du Bluetooth: 2,402 GHz - 2,48 GHz Version du profil Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.7 Version Bluetooth: 5.0 Type de batterie des écouteurs: Batterie lithium-ion (22 mAh / 3,85V) Type de batterie du boîtier chargeur: Batterie lithium-ion (410 mAh / 3,85V) Alimentation électrique: 5V 1,0 A Temps de charge: < 2 h depuis vide AutonomiedemusiqueavecBTactif: jusqu’à 5 h Autonomie de musique totale avec étui de charge: jusqu’à 25 h Poids: 57 g Driver-afmeting: 12 mm Dynamische driver Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz Gevoeligheid: 105 dB SPL Maximum SPL: 98 dB SPL Microfoongevoeligheid: - 30 dBV @ 1 kHz/Pa Impedantie: 32 ohm Bluetooth zendvermogen: < 12 dBm Bluetooth verzonden modulatie: GFSK/ π/4 DQPSK/ 8DPSK Bluetooth frequentie: 2.402 GHz - 2.48 GHz Bluetooth profielversie: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.7 Bluetooth-versie: 5.0 Batterijtype headset: lithium-ionbatterij (22 mAh / 3,85V) Batterijtype oplaadcassette: lithium-ionbatterij (410 mAh / 3,85V) Voeding: 5V 1,0 A. Laadtijd: < 2 uur wanneer leeg AfspeelduurvanmuziekmetBTaan: miximaal 5 uur Totale muziekspeeltijd met oplaadcassette: miximaal 25 uur Gewicht: 57 gram Tamanho do driver: Driver dinâmico de 12 mm Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz Sensibilidade: 105 dB SPL SPL máximo: 98 dB SPL Sensibilidade do microfone: - 30 dBV a 1 kHz/Pa Impedância: 32 Ohms Potência de transmissão Bluetooth: < 12 dBm Modulo de transmissão Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK Frequência do Bluetooth: 2,402 a 2,48 GHz Versão do perfil Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.5 e HFP 1.7 Versão do Bluetooth: 5.0 Bateria dos fones: Íon de lítio (22 mAh / 3,85V ) Bateria do estojo carregador: Íon de lítio (410 mAh / 3,85V ) Alimentação de energia: 5V 1,0 A Tempo de carregamento : < 2 horas (bateria inicialmente descarregada) TempodereproduçãocomBluetooth: até 5 horas Tempo de reprodução com estojo carregador: até 25 horas Peso: 57 g Мощность привода: 12 мм динамический привод Частотная характеристика: 20 Hz – 20 kHz Чувствительность: 105 dB SPL Максимальный уровень звукового давления: 98 dB SPL Чувствительность микрофона: - 30 dBV @ 1 kHz/Pa Полное сопротивление: 32 ohm мощность передачи Bluetooth: < 12 dBm модуляция, передаваемая по Bluetooth: GFSK/ π/4 DQPSK/ 8DPSK Частота Bluetooth: 2.402 GHz - 2.48 GHz Версия профиля Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.7 Версия Bluetooth: 5.0 Тип аккумулятора гарнитуры: Литий-ионный аккумулятор (22 мАч / 3,85V ) Тип батареи в зарядном чехле: Литий-ионный аккумулятор (410 мАч / 3,85V) Источник питания: 5V 1.0 А Время зарядки : < 2 часов полного разряжения Времявоспроизведениямузыкисбатареей: до 5 часа Общее время воспроизведения музыки с зарядным чехлом: до 25 часа Вес: 57 г Ukuran driver: Driver dinamis 12 mm Respons frekuensi: 20 Hz – 20 kHz Sensitivitas: 105 dB SPL SPL Maksimum: 98 dB SPL Sensitivitas mikrofon: - 30 dBV @1 kHz/Pa Impedans: 32 ohm Daya transmisi Bluetooth: < 12 dBm Modulasi transmisi Bluetooth: GFSK/ π/4 DQPSK/ 8DPSK Frekuensi Bluetooth: 2,402 GHz – 2,48 GHz Versi profil Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.7 Versi Bluetooth: 5.0 Tipe baterai headset: Baterai Lithium-ion (22 mAh/3,85V) Tipe baterai casing pengisi daya: Baterai Lithium-ion (410 mAh/3,85V) Catu daya: 5V 1,0 A Lama pengisian daya: < 2 jam dari baterai habis LamapemutaranmusikdenganBTaktif: hingga 5 jam Total waktu pemutaran musik dengan baterai casing pengisi daya: hingga 25 jam Berat: 57 g ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΩΣ ΝΑΤΟ ΦΟΡΕΣΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΝΑΜΜΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΖΕΥΞΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΛΕΞΤΕ“JBLTUNE225TWS”ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΒΗΣΙΜΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΜΜΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ & ΔΕΞΙΑ ΑΝΑΜΜΑ ΣΒΗΣΙΜΟ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΚΤΡΟΥ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STEREO 2. ΜΟΝΟΦΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / ΦΟΡΤΙΣΗ / ΕΧΕΙ ΦΟΡΤΙΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ / ΑΝΑΜΜΑ / ΣΥΝΔΕΣΗ BT / BT ΣΥΝΔΕΘΗΚΕ / ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / ΦΟΡΤΙΣΗ / ΕΧΕΙ ΦΟΡΤΙΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ EL Enhedsstørrelse: 12 mm dynamisk enhed Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz Følsomhed: 105 dB SPL Maks. SPL: 98 dB SPL Mikrofons følsomhed: - 30 dBV @ 1 kHz/Pa Impedans: 32 ohm Bluetooth-sendestyrke: < 12 dBm Bluetooth-sendemodulation: GFSK/ π/4 DQPSK/ 8DPSK Bluetooth-frekvens: 2,402GHz-2,48GHz Bluetooth-profilversion: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.7 Bluetooth-version: 5.0 Headset-batteritype: Litium-ion-batteri (22 mAh / 3,85V ) Ladeboks-batteritype: Litium-ion-batteri (410 mAh / 3,85V ) Strømforsyning: 5V 1,0 A Opladningstid: < 2 timer fra tom Musikspilletid med BT slået til: op til 5 timer Samlet spilletid med ladeboks: op til 25 timer Vægt: 57 g Tamaño de la unidad: unidad dinámica de 12 mm Respuesta en frecuencias: 20 Hz – 20 kHz Sensibilidad: 105 dB SPL SPL máxima: 98 dB SPL Sensibilidad del micrófono: - 30 dBV a 1 kHz/Pa Impedancia: 32 Ohm Potencia transmitida por Bluetooth: < 12 dBm Modulación transmitida por Bluetooth: GFSK/ π/4 DQPSK/ 8DPSK Frecuencia de Bluetooth: 2,402GHz-2,48GHz Versión de perfil de Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.7 Versión de Bluetooth: 5.0 Tipo de batería de los auriculares: batería de ion-litio (22 mAh/3,85V) Tipo de batería del estuche de carga: batería de ion-litio (410 mAh/3,85V) Alimentación: 5V 1,0 A Tiempo de carga: <2 h desde batería agotada Tiempo de reproducción de música con conexión Bluetooth activada: hasta 5 h Tiempototaldereproduccióndemúsicaconel estuchedecarga: hasta 25 h Peso: 57 g Vezető mérete: 12 mm-es dinamikus vezető Frekvenciaváltozásra adott válasz: 20 Hz – 20 kHz Érzékenység: 105 dB SPL Maximum SPL: 98 dB SPL Mikrofon érzékenysége: - 30 dBV @ 1 kHz/Pa Váltakozó áramú ellenállás: 32 ohm Bluetooth átviteli teljesítmény: < 12 dBm Bluetooth átviteli moduláció: GFSK/ π/4 DQPSK/ 8DPSK Bluetooth frekvencia: 2.402GHz-2.48GHz Bluetooth profil verziója: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.7 Bluetooth verzió: 5.0 Fülhallgató akkumulátor típusa: Lítium-ion akkumulátor (22 mAh / 3.85V ) Töltő tok akkumulátor típusa: Lítium-ion akkumulátor (410 mAh / 3.85V ) Tápfeszültség: 5V 1.0 A Töltési idő: < 2 óra teljesen lemerült állapotról Zenelejátszási idő bekapcsolt BT-vel: akár 5 óra Teljeszenelejátszásiidőtöltőtokkal: akár 25 óra Súly: 57 g Driverstørrelse: 12 mm dynamisk driver Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz Sensivitivitet: 105 dB SPL Maks. SPL: 98 dB SPL Mikrofonsensitivitet: - 30 dBV @ 1 kHz/Pa Impedans: 32 ohm Bluetooth-overført effekt: < 12 dBm Bluetooth-overført modulering: GFSK/ π/4 DQPSK/ 8DPSK Bluetooth-frekvens: 2.402GHz-2.48GHz Bluetooth-profilversjon: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.7 Bluetooth-versjon: 5.0 Hodesettets batteritype: Litium-ion-batteri (22 mAh / 3,85V ) Ladeetuiets batteritype: Litium-ion-batteri (410 mAh / 3,85V ) Strømtilførsel: 5V 1,0 A Ladetid: < 2 t fra tomt Musikkavspillingstid med BT på: opptil 5 t Totalmusikkavspillingstidmedladeetui: opptil 25 t Vekt: 57 g Storlek på högtalarelement: 12 mm dynamiska element Frekvensomfång: 20 Hz – 20 kHz Känslighet: 105 dB SPL Max SPL: 98 dB SPL Mikrofonkänslighet: - 30 dBV vid 1 kHz/Pa Impedans: 32 ohm Bluetooth-sändarens effekt: < 12 dBm Bluetooth-sändarens modulering: GFSK/π/4 DQPSK/8DPSK Bluetooth-frekvens: 2,402GHz-2,48GHz Bluetooth-profilens version: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.7 Bluetooth-version: 5.0 Hörlurarnas batterityp: Litiumjonbatteri (22 mAh/3,85V) Laddningsfodral batterityp: Litiumjonbatteri (410 mAh/3,85V) Strömförsörjning: 5V 1,0 A Laddningstid: < 2 timmar från tomt Musikspelstid med BT på: upp till 5 timmar Total musikuppspelningstid med laddningsfodral: upp till 25 timmar Vikt: 57 g Treibergröße: 12-mm-Dynamikmembran Frequenzbereich: 20 Hz – 20 kHz Empfindlichkeit: 105 dB SPL Maximaler Schalldruckpegel: 98 dB SPL Mikrofonempfindlichkeit: - 30 dBV bei 1 kHz / Pa Impedanz: 32 Ohm Bluetooth-Übertragungsleistung: < 12 dBm Bluetooth-Übertragungsmodulation: GFSK/ π/4 DQPSK/ 8DPSK Bluetooth-Frequenz: 2,402–2,48GHz Bluetooth-Profilversion: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.7 Bluetooth-Version: 5.0 Ohrhörer-Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku (22 mAh, 3,85V) Ladebox-Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku (410 mAh, 3,85V) Energieversorgung: 5V 1,0 A Ladezeit: < 2 Std. ab Akku leer MusikwiedergabezeitmitaktiviertemBT: bis zu 5 Std. GesamteMusikwiedergabezeitmitLadebox: bis zu 25 Std. Gewicht: 57 g Elementin koko: 12 mm dynaaminen elementti Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz Herkkyys: 105 dB SPL Maksimi SPL: 98 dB SPL Mikrofonin herkkyys: - 30 dBV @ 1 kHz/Pa Impedanssi: 32 ohmia Bluetooth-lähettimen teho: < 12 dBm Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK/ π/4 DQPSK/ 8DPSK Bluetooth taajuus: 2,402GHz-2,48GHz Bluetooth-profiiliversio: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.7 Bluetooth versio: 5.0 Kuulokkeen akkutyyppi: Litium-ioniakku (22 mAh / 3,85V ) Latauskotelon akkutyyppi: Litium-ioniakku (410 mAh / 3,85V ) Virtalähde: 5V 1,0 A Latausaika: < 2 h tyhjästä MusiikintoistoaikaBTpäällä: jopa 5 h Musiikinkokonaistoistoaikalatauskotelolla: jopa 25 h Paino: 57 g Dimensione del driver: Driver dinamico da 12 mm Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz Sensibilità: 105 dB SPL SPL massimo: 98 dB SPL Sensibilità del microfono: - 30 dBV @ 1 kHz/Pa Impedenza: 32 ohm Potenza trasmessa via Bluetooth: < 12 dBm Modulazione della trasmissione Bluetooth: GFSK/ π/4 DQPSK/ 8DPSK Frequenza Bluetooth: 2,402GHz-2,48GHz Versione profilo Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.7 Versione Bluetooth: 5.0 Tipo di batteria della cuffia: Batteriaagliionidilitio(22mAh/3,85V) Tipo di batteria custodia di ricarica: Batteriaagliionidilitio(410mAh/3,85V) Alimentazione: 5V 1,0 A Tempo di ricarica: < 2 ore da scarica AutonomiainriproduzioneconBTattivo: fino a 5 ore Autonomiatotaleinriproduzionemusicale concustodiadiricarica: fino a 25 ore Peso: 57 g Rozmiar przetwornika: Przetwornik dynamiczny 12 mm Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz Efektywność: 105 dB SPL Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL: 98 dB SPL Czułość mikrofonu: - 30 dBV przy 1 kHz / Pa Impedancja: 32 Ω Moc nadawania Bluetooth: <12 dBm Modulacja nadawania Bluetooth: GFSK/ π/4 DQPSK/ 8DPSK Częstotliwość Bluetooth: 2,402GHz-2,48GHz Wersja profilu Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.7 Wersja Bluetooth: 5.0 Typ akumulatora słuchawek: Akumulatorlitowo-jonowa(22mAh/3,85V) Typ akumulatora pokrowca ładującego: Akumulatorlitowo-jonowa(410mAh/3,85V) Zasilanie: 5V 1,0 A Czas ładowania: < 2 h od wyczerpania Czasodtwarzaniamuzykizwłączoną funkcjąBluetooth: do 5 h Łącznyczasodtwarzaniamuzykiz pokrowcemładującym: do 25 h Masa: 57 g Sürücü Boyutu: 12 mm Dinamik sürücüler Frekans aralığı: 20 Hz – 20 kHz Hassasiyet: 105 dB SPL Maksimum SPL: 98 dB SPL Mikrofon hassasiyeti: - 30 dBV @ 1 kHz/Pa Empedans: 32 ohm Bluetooth iletilen güç: < 12 dBm Bluetooth iletilen modülasyon: GFSK/ π/4 DQPSK/ 8DPSK Bluetooth frekansı: 2.402GHz-2.48GHz Bluetooth Profil sürümü: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.7 BluetoothVersiyonu: 5.0 Kulaklık pil türü: Lityum-iyonpil(22mAh/3,85V) Şarj kutusu pil türü: Lityum-iyonpil(410mAh/3,85V) Güç kaynağı: 5V 1,0 A Şarj süresi: Boşaldıktan sonra < 2 saat BTaçıkkenmüzikçalmasüresi: 5 saat kadar Şarjkutusuiletoplammüzikçalmasüresi: 25 saat kadar Ağırlık: 57 g 驅動器尺寸: 12 mm 動態驅動器 頻率回應: 20 Hz – 20 kHz 靈敏度: 105 dB SPL 最大 SPL: 98 dB SPL 麥克風靈敏度: - 30 dBV @ 1 kHz/Pa 阻抗: 32 歐姆 藍牙發射機功率: < 12 dBm 藍牙發射機調變: GFSK/ π/4 DQPSK/ 8DPSK 藍牙頻率: 2.402GHz-2.48GHz 藍牙設定檔版本: A2DP 1.3、AVRCP 1.5、HFP 1.7 藍牙版本: 5.0 耳機電池類型: 鋰離子電池(22mAh/3.85V) 充電盒電池類型: 鋰離子電池(410mAh/3.85V) 電源: 5V 1.0 A 充電時間: 從電量耗盡開始不到 2 小時 在藍牙開啟時的音樂播放時間: 長達5 小時 帶充電盒的總音樂播放時間: 長達25 小時 重量: 57 g 드라이버 크기: 12mm 다이내믹 드라이버 주파수 응답: 20 Hz~20 kHz 민감도: 105dB SPL 최대 SPL: 98dB SPL 마이크 민감도: - 30dBV @ 1kHz/Pa 임피던스: 32Ω Bluetooth 송신 출력: < 12dBm Bluetooth 송신 변조: GFSK/ π/4 DQPSK/ 8DPSK Bluetooth 주파수: 2.402GHz~2.48GHz Bluetooth 프로필 버전: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.7 Bluetooth 버전: 5.0 헤드셋 배터리 유형: 리튬 이온 배터리(22mAh/3.85V) 충전 케이스 배터리 유형: 리튬 이온 배터리(410mAh/3.85V) 전원 공급 장치: 5V 1.0 A 충전 시간: 배터리 방전부터 2시간 미만 BT로음악재생: 최대 5시간 충전케이스사용시총음악재생시간: 최대 25시간 중량: 57g ‫ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ‬ :‫ﺸﻐﻞ‬ُ‫ﳌ‬‫ﺍ‬ ‫ﺣﺠﻢ‬ ‫ﻣﻢ‬ 12 ‫ﺩﻳﻨﺎﻣﻴيك‬ ‫ُﺸﻐﻞ‬‫ﻣ‬ :‫ﺍﻟﱰﺩﺩ‬ ‫ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‬ 20 ‫ﺰﺗﺮﻫ‬ - 20 ‫ﻮﻠﻴﻛ‬ ‫ﺰﺗﺮﻫ‬ :‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ‬ 105‫ﻞﺒﻴﺴﻳﺩ‬‫ﻦﻣ‬‫ﻯﻮﺘﺴﻣ‬‫ﻂﻐﺿ‬‫ﺕﻮﺼﻟﺍ‬ :‫ﺻﻮﺕ‬ ‫ﺿﻐﻂ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻯ‬ ‫ﺃﻗﴡ‬ 98 ‫ﻞﺒﻴﺴﻳﺩ‬ ‫ﻦﻣ‬ ‫ﻯﻮﺘﺴﻣ‬ ‫ﻂﻐﺿ‬ ‫ﺕﻮﺼﻟﺍ‬ :‫ﺍﳌﻴﻜﺮﻭﻓﻮﻥ‬ ‫ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ‬ - 30 ‫ﻞﺒﻴﺴﻳﺩ‬ ‫ﺖﻟﻮﻓ‬ ‫ﲆﻋ‬ 1 ‫ﻮﻠﻴﻛ‬ ‫ﺰﺗﺮﻫ‬/‫ﻝﺎﻜﺳﺎﺑ‬ :‫ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ‬ 32 ‫ﻡﻭﺃ‬ :‫ﺍﻟﺒﻠﻮﺗﻮﺙ‬ ‫ﺇﺭﺳﺎﻝ‬ ‫ﻗﺪﺭﺓ‬ < 12 ‫ﻞﺒﻴﺴﻳﺩ‬ ‫ﲇﻠﻣ‬ ‫ﺕﺍﻭ‬ :‫ﺍﻟﺒﻠﻮﺗﻮﺙ‬‫ﺇﺭﺳﺎﻝ‬‫ﺗﻀﻤني‬ GFSK/ π/4 DQPSK/ 8DPSK :‫ﺍﻟﺒﻠﻮﺗﻮﺙ‬ ‫ﺗﺮﺩﺩ‬ 2.402 ‫ﺎﺠﻴﺟ‬ ‫ﺰﺗﺮﻫ‬ - 2.48 ‫ﺎﺠﻴﺟ‬ ‫ﺰﺗﺮﻫ‬ :‫ﺍﻟﺒﻠﻮﺗﻮﺙ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﻣﻠﻒ‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭ‬ HFP 1.7 ،AVRCP 1.5 ،A2DP 1.3 :‫ﺍﻟﺒﻠﻮﺗﻮﺙ‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭ‬ 5.0 :‫ﺍﻟﺮﺃﺱ‬ ‫ﺳامﻋﺔ‬ ‫ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻧﻮﻉ‬ (‫ﻓﻮﻟﺖ‬3.85/‫ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ‬‫ﰲ‬‫ﺃﻣﺒري‬‫ﻣﻠﲇ‬22)‫ﺃﻳﻮﻥ‬‫ﻟﻴﺜﻴﻮﻡ‬‫ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ‬ :‫ﺍﻟﺸﺤﻦ‬ ‫ﻋﻠﺒﺔ‬ ‫ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻧﻮﻉ‬ (‫ﻓﻮﻟﺖ‬3.85/‫ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ‬‫ﰲ‬‫ﺃﻣﺒري‬‫ﻣﻠﲇ‬410)‫ﺃﻳﻮﻥ‬‫ﻟﻴﺜﻴﻮﻡ‬‫ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ‬ :‫ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ‬ ‫ﻣﺼﺪﺭ‬ 5 ‫ﺖﻟﻮﻓ‬/1.0 ‫ريﺒﻣﺃ‬ :‫ﺍﻟﺸﺤﻦ‬ ‫ﻭﻗﺖ‬ ‫ﻓﺎﺭﻏﺔ‬ ‫ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫ﺳﺎﻋﺔ‬ 2 > :‫ﺍﻟﺒﻠﻮﺗﻮﺙ‬‫ﺗﺸﻐﻴﻞ‬‫ﻣﻊ‬‫ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ‬‫ﺗﺸﻐﻴﻞ‬‫ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺳﺎﻋﺎﺕ‬ 5 ‫ﺇﱃ‬ :‫ﺍﻟﺸﺤﻦ‬ ‫ﻋﻠﺒﺔ‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ‬ ‫ﺗﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺇﺟامﱄ‬ ‫ﺳﺎﻋﺔ‬ 25 ‫ﺇﱃ‬ :‫ﺍﻟﻮﺯﻥ‬ ‫ﺟﻢ‬ 57 AR ‫ﺍﻟﻌﺒﻮﺓ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺭﺗﺪﺍﺀ‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫ﺗﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﺍﻹﻗﺮﺍﻥ‬ ‫ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻞ‬ “JBLTUNE225TWS” ‫ﺍﺧﱰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﺇﻳﻘﺎﻑ‬ ‫ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ‬ ‫ﻋﻨﺎﴏ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫ﺗﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﻭﺍﻟﻴﻤني‬ ‫ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ‬ ‫ﻋﲆ‬ ‫ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﺇﻳﻘﺎﻑ‬ ‫ﺍﻟﺰﺭ‬ ‫ﺃﻭﺍﻣﺮ‬ ‫ﺳﱰﻳﻮ‬ ‫ﻭﺿﻊ‬ .1 ‫ﺃﺣﺎﺩﻱ‬ ‫ﻭﺿﻊ‬ .2 ‫ﺍﻟﺘﻠﻘﺎيئ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﺲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ‬ ‫ﻣﻔﺘﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺤﻦ‬ LED ‫ﻣﺆﴍﺍﺕ‬ ‫ﺃمنﺎﻁ‬ ‫ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ‬ / ‫ﺍﻟﺸﺤﻦ‬ / ‫ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻣﺘﺼﻞ‬‫ﺍﻟﺒﻠﻮﺗﻮﺙ‬/‫ﺑﺎﻟﺒﻠﻮﺗﻮﺙ‬‫ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‬ٍ‫ﺭ‬‫ﺟﺎ‬/‫ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ‬ / ‫ﺍﻟﺸﺤﻦ‬ / ‫ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ‬ ‫טכני‬ ‫מפרט‬ :‫דרייבר‬ ‫גודל‬ ‫מ"מ‬ 12 ‫דינמי‬ ‫דרייבר‬ :‫תדר‬ ‫תגובת‬ 20Hz – 20kHz :‫רגישות‬ 105dBSPL :‫מרבי‬ SPL 98 dB SPL :‫מיקרופון‬ ‫רגישות‬ - 30 dBV @ 1 kHz/Pa :‫עכבה‬ 32 ohm :‫משודר‬ Bluetooth ‫הספק‬ < 12 dBm :‫משודר‬Bluetooth‫אפנון‬ GFSK/ π/4 DQPSK/ 8DPSK :Bluetooth ‫תדר‬ 2.402 GHz - 2.48 GHz :Bluetooth ‫פרופיל‬ ‫גרסת‬ A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.7 :Bluetooth ‫גרסת‬ 5.0 :‫האוזניות‬ ‫סוללת‬ ‫סוג‬ ((22mAh/3.85V‫יון‬-‫ליתיום‬‫סוללת‬ :‫הטעינה‬ ‫נרתיק‬ ‫סוללת‬ ‫סוג‬ ((410mAh/3.85V‫יון‬-‫ליתיום‬‫סוללת‬ :‫כוח‬ ‫ספק‬ 5V 1.0 A :‫טעינה‬ ‫זמן‬ ‫ריק‬ ‫ממצב‬ ‫משעתיים‬ ‫פחות‬ ‫מוסיקה‬ ‫השמעת‬ ‫זמן‬ ‫משך‬ :BT ‫עם‬ ‫שעות‬ 5 ‫עד‬ ‫מוסיקה‬ ‫השמעת‬ ‫זמן‬ ‫משך‬ :‫טעינה‬ ‫נרתיק‬ ‫עם‬ ‫כולל‬ ‫שעות‬ 25 ‫עד‬ :‫משקל‬ ‫גרם‬ 57 HE ‫הערכה‬ ‫תכולת‬ ‫לענוד‬ ‫כיצד‬ ‫הראשונה‬ ‫בפעם‬ ‫שימוש‬ ‫וחיבור‬ ‫הפעלה‬ ‫שיוך‬ “JBLTUNE225TWS“-‫ב‬ ‫בחרו‬ ‫להתחבר‬ ‫כדי‬ ‫כיבוי‬ ‫ידניים‬ ‫פקדים‬ ‫למכשיר‬‫והתחברות‬‫הפעלה‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫חיבור‬ ‫וימין‬ ‫שמאל‬ ‫הפעלה‬ ‫כיבוי‬ ‫לחצן‬ ‫פקודת‬ ‫סטראו‬ ‫מצב‬ .1 ‫מונו‬ ‫מצב‬ .2 ‫ואוטומטי‬ ‫חלק‬ ‫מעבר‬ ‫בטעינה‬ LED ‫חיווי‬ ‫נורית‬ ‫תפקוד‬ ‫בטעינה‬ / ‫חלשה‬ ‫סוללה‬ ‫הפעלה‬ / ‫במלואו‬ ‫טעון‬ ‫מחובר‬ BT / BT-‫ל‬ ‫מתחבר‬ ‫בטעינה‬ / ‫חלשה‬ ‫סוללה‬ ‫במלואו‬ ‫טעון‬ IC RF Exposure Information and Statement The SAR limit of Canada (C) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: (6132A-TUNE225TWS) has also been tested against this SAR limit According to this standard, the highest SAR value reported during product certification for head use is 0.049W / kg.The device was tested for typical bodily operations where the product was kept 5 mm from the head.To maintain compliance with IC RF exposure requirements, use accessories that maintain a separation distance of 0mm between the user›s head and the back of the headset.The use of belt clips, holsters and similar accessories shall not contain metal parts in its assembly. Use of accessories that do not meet these requirements may not comply with IC RF exposure requirements and should be avoided. Head operation Thedevicewassubjectedtoatypicalheadmanipulationtest.InordertocomplywithRFexposurerequirements,aminimumseparationdistanceof0cmmustbemaintainedbetweentheuser›searandtheproduct(including theantenna).HeadexposurethatdonotmeettheserequirementsmaynotmeetRFexposurerequirementsandshouldbeavoided.Useonlythesuppliedorapprovedantenna. IC: 6132A-TUNE225TWS Informations et énoncés sur l’exposition RF de l’IC. La limite DAS du Canada (C) est de 1,6W/kg, arrondie sur un gramme de tissu.Types d’appareils: (IC: 6132A-TUNE225TWS) a également été testé en relation avec cette limite DAS selon ce standard. La valeur DAS la plus élevée mesurée pendant la certification du produit pour une utilisation au niveau de la tête est de 0,049W / kg. L’appareil a été testé dans des cas d’utilisation typiques en relation avec le corps, où le produit a été utilisé à 5 mm de la tête. Pour continuer à respecter les standards d’exposition RF de l’IC, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de séparation de 0 mm entre la tête de l’utilisateur et l’arrière du casque. L’utilisation de clips de ceinture, d’étui ou d’accessoires similaires ne doivent pas contenir de pièces métalliques. Les accessoires ne respectant pas ces exigences peuvent ne pas respecter les standards d’exposition RF de l’IC et doivent être évités. Utilisation au niveau de la tête L’appareil est testé dans un cas d’utilisation typique autour de la tête. Pour respecter les standards d’exposition RF, une distance de séparation minimum de 0 cm doit être maintenue entre l’oreille et le produit (antenne comprise). L’exposition de la tête ne respectant pas ces exigences peut ne pas respecter les standards d’exposition RF et doit être évité. Utilisez uniquement l’antenne incluse ou une antenne certifiée. IC: 6132A-TUNE225TWS

Вопросы и ответы

У вас есть вопрос о JBL Tune 225TWS, но вы не можете найти ответ в пользовательском руководстве? Возможно, пользователи ManualsCat.com смогут помочь вам и ответят на ваш вопрос. Заполните форму ниже - и ваш вопрос будет отображаться под руководством для JBL Tune 225TWS. Пожалуйста, убедитесь, что вы опишите свои трудности с JBL Tune 225TWS как можно более детально. Чем более детальным является ваш вопрос, тем более высоки шансы, что другой пользователь быстро ответит на него. Вам будет автоматически отправлено электронное письмо, чтобы проинформировать вас, когда кто-то из пользователей ответит на ваш вопрос.

Задать вопрос о JBL Tune 225TWS

Имя
Электронная почта
Ответ

Смотреть руководство для JBL Tune 225TWS ниже. Все руководства на ManualsCat.com могут просматриваться абсолютно бесплатно. Нажав кнопку "Выбор языка" вы можете изменить язык руководства, которое хотите просмотреть.

  • Бренд: JBL
  • Продукт: Гарнитуры
  • Модель/название: Tune 225TWS
  • Тип файла: PDF
  • Доступные языки: универсальный, китайский, английский, Финляндия, датский, испанский, немецкий, шведский, голландский, французский