LYCOS E/280 T

manual Wolf Garten LYCOS E/280 T

LYCOS E/280 T

Manual pentru Wolf Garten LYCOS E/280 T în Olandeză. Acest manual PDF are 155 pagini.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
Pagina: 1
Ɂɧɚɱɟɧɢɟɫɢɦɜɨɥɨɜ 147 RU ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ! ɉɟɪɟɞɩɟɪɜɵɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɱɬɢɬɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɷɤɫɩɥɭɚ- ɬɚɰɢɢɢɞɟɣɫɬɜɭɣɬɟɜɫɨɨɬɜɟɬ- ɫɬɜɢɢɫɧɢɦɋɨɯɪɚɧɢɬɟɧɚɫɬɨɹɳɟɟ Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɥɢɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɜɥɚɞɟɥɶɰɚ Î ɉɟɪɟɞ ɩɟɪɜɵɦ ɜɜɨɞɨɦ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɱɬɢɬɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ! ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɷɤɫ- ɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. Î ȼɫɟ ɥɢɰɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɜɜɨɞ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣ- ɫɬɜɚ, ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɤɜɚɥɢɮɢ- ɤɚɰɢɟɣ. Ɂɚɩɪɟɬ ɧɚ ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɨ- ɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɜɧɨɫɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢɥɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢɡ ɧɟɝɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶ- ɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. Ɍɚɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɬɪɚɜɦɚɦ ɢ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɹɦ. Î Ɋɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɝɭɬ ɬɨɥɶɤɨ ɢɦɟ- ɸɳɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɧɵɟ ɥɢɰɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɫɟɝɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɛɟɡɨɩɚɫ- ɧɨɫɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɦɜɨɥɵ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ Ɂɧɚɤɢ ɢ ɫɢɦɜɨɥɵ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɞɨɥɠɧɵ ȼɚɦ ɩɨɦɨɱɶ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɭɤɨ- ɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ. ɍɤɚɡɚɧɢɟ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɧɚɢɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Î ɒɚɝ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɉɪɟɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ. 3 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ Ɂɞɟɫɶ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɚɝɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. [1]ɇɨɦɟɪ ɩɨɡɢɰɢɢ ɇɨɦɟɪɚ ɩɨɡɢɰɢɣ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɤɜɚɞɪɚɬ- ɧɵɦɢ ɫɤɨɛɤɚɦɢ [ ]. Ⱦɥɹ ȼɚɲɟɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ! ɉɟɪɟɞ ɜɜɨɞɨɦ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɩɪɨɱɬɢɬɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭ- ɚɬɚɰɢɢ! Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ! ɇɢ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ ɜ ɨɩɚɫɧɭɸ ɡɨɧɭ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ. 360° Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ! ɇɢ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ ɜ ɨɩɚɫɧɭɸ ɡɨɧɭ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ. Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ! ɉɨɫɥɟ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɨ ɢɧɟɪɰɢɢ. ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɥɸɛɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɢɥɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟ- ɧɢɹ ɢɥɢ ɡɚɩɭɬɵɜɚɧɢɹ ɤɚɛɟɥɹ ɩɨɞ- ɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɵɤɥɸɱɢɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɜɵɧɭɬɶ ɫɟɬɟɜɭɸ ɜɢɥɤɭ ɢɡ ɪɨɡɟɬɤɢ! ɇɨɫɢɬɶ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɨɱɤɢ! / ɧɨɫɢɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɲɭɦɧɵɟ ɧɚɭɲɧɢɤɢ! ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɨɠɞɟɜɨɣ ɜɨɞɵ! ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ....................................... 147 Ⱦɥɹ ȼɚɲɟɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.............................. 147 ɍɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ............... 148 ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ......................... 151 ɉɚɫɩɨɪɬɧɚɹ ɬɚɛɥɢɱɤɚ..................................... 151 ɋɛɨɪɤɚ ............................................................ 151 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ................................................. 151 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ .......................... 153 ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ......................... 154 Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ......................................................... 154 Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ȿɋ ....................... 154 ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɚɹ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ......... 154
Pagina: 2
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ RU ɑɚɫɵ ɪɚɛɨɬɵ Îɋɨɛɥɸɞɚɣɬɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ. Îɍɡɧɚɣɬɟ ɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɯ ɱɚɫɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɦɟɫɬɧɨɦ ɨɪɝɚɧɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ. Ɂɚɜɟɫɬɢ ɤɚɛɟɥɶ ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɡɚ- ɳɢɬɵ ɨɬ ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ = ɉɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɟɬ ɧɟɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨɟ ɨɬɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɭɞɥɢɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ. ÎɁɚɤɪɟɩɢɬɟ ɭɞɥɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɚɛɟɥɶ ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨ- ɛɥɟɧɢɢ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ. ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ ɪɨɡɟɬɤɟ (230 ȼ, 50 Ƚɰ) ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ! Ɉɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɪɚɜɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ. ¾ ɍɱɢɬɵɜɚɣɬɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɟɬɢ. ¾ ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɨɤɚ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬɧɨɣ ɬɚɛɥɢɱɤɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. ¾ ɉɨɞɤɥɸɱɚɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɪɨɡɟɬɤɚɦ, ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɦ ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɟɦ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɦ ɧɚ ɫɢɥɭ ɬɨɤɚ 10-16 A (ɢɥɢ ɥɢɧɟɣɧɵɦ ɡɚɳɢɬɧɵɦ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ ɬɢɩɚ B). ɍɤɚɡɚɧɢɟ ɗɬɢɡɚɳɢɬɧɵɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɡɚɳɢɳɚɸɬ ɨɬɬɹɠɟɥɵɯɬɪɚɜɦɜɫɥɭɱɚɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟ- ɧɢɹɤɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɦɩɪɨɜɨɞɚɦɜɫɥɭɱɚɟ ɞɟɮɟɤɬɨɜɢɡɨɥɹɰɢɢɚɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯɬɚɤɠɟɢɩɪɢɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɢ ɩɪɨɜɨɞɨɜɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɩɨɞɧɚɩɪɹɠɟɧɢ- ɟɦ • Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɨɞɤɥɸɱɚɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɪɨɡɟɬɤɚɦ, ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ (RCD) ɫ ɬɨɤɨɦ ɭɬɟɱɤɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 30 ɦȺ. • Ⱦɥɹ ɫɬɚɪɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɤɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɤɨɦ- ɩɥɟɤɬɵ ɞɥɹ ɞɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢ- ɪɭɣɬɟɫɶ ɫ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɢɤɨɦ. ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ / ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟ 7 ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ! Ɉɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɪɚɳɚɸɳɟɣɫɹ ɥɟɫɤɨɣ. Âɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɜɢɠɟɬɫɹ ɩɨ ɢɧɟɪɰɢɢ! ¾ ȼɫɟɝɞɚ ɞɨɠɢɞɚɣɬɟɫɶ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɪɟɠɭɳɟɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ. ¾ ɉɟɪɟɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɬɪɢɦɦɟɪɚ ɞɟɪɠɢɬɟ ɟɝɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɡɟɦɥɟ. ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Îɇɚɠɦɢɬɟ ɢ ɭɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟ ɤɧɨɩɤɭ ɪɚɡɛɥɨɤɢ- ɪɨɜɤɢ $. Îɇɚɠɦɢɬɟ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ %. ÎɈɬɩɭɫɬɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ ɪɚɡɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ. 3 Ɋɟɠɭɳɢɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɜɪɚɳɚɟɬɫɹ. ȼɵɤɥɸɱɟɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ÎɈɬɩɭɫɬɢɬɟ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ. 3 ɑɟɪɟɡ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɟɠɭɳɢɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ. ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɤɨɲɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ Ʉɨɲɟɧɢɟ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɝɚɡɨɧɨɜ ? ÎȾɟɪɠɢɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɡɚ ɜɟɪɯɧɸɸ ɢ ɫɪɟɞɧɸɸ ɪɭɤɨɹɬɤɭ. ÎȾɟɪɠɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ, ɜɵɩɨɥɧɹɣɬɟ ɢɦ ɤɨɥɟɛɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɥɭɤɪɭɝɭ (ɧɟ ɤɚɫɚɹɫɶ ɡɟɦɥɢ). ɍɤɚɡɚɧɢɟ Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣɪɚɛɨɱɢɣɭɝɨɥɞɥɹɨɛɪɚ- ɛɨɬɤɢɝɚɡɨɧɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɩɪɢɛɥɢɡɢ- ɬɟɥɶɧɨƒɄɨɫɢɬɶɜɵɫɨɤɭɸɬɪɚɜɭ ɫɥɟɞɭɟɬɦɟɞɥɟɧɧɨɢɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɤɪɚɹ ɝɚɡɨɧɚ < Ɏɭɧɤɰɢɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɤɪɚɹ ɝɚɡɨɧɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɬɨɱɧɨ ɤɨɫɢɬɶ ɩɨ ɤɪɚɸ ɝɚɡɨɧɚ. ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ! Ɉɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɠɭɳɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ. ¾ ȼɵɩɨɥɧɹɣɬɟ ɧɚɫɬɪɨɣɤɭ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɧɨɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ ɢ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɦ ɪɟɠɭɳɟɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟ. Îɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ ɮɢɤɫɚɰɢɢ $. Îɉɨɜɟɪɧɢɬɟ ɜɟɪɯɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɬɪɢɦɦɟɪɚ ɧɚ 180° ɜɥɟɜɨ ɞɨ ɫɥɵɲɢɦɨɣ ɮɢɤɫɚɰɢɢ %. ÎȾɟɪɠɢɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɡɚ ɜɟɪɯɧɸɸ ɢ ɫɪɟɞɧɸɸ ɪɭɤɨɹɬɤɭ. Îȼɟɞɢɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɞɨɥɶ ɤɪɨɦɤɢ ɝɚɡɨɧɚ (ɧɟ ɤɚɫɚɹɫɶ ɩɨɱɜɵ) '. ɉɨɞɚɱɚ ɥɟɫɤɢ ; Îɉɪɢɠɦɢɬɟ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚɠɢɦɧɨɣ ɤɧɨɩɤɨɣ ɤ ɬɜɟɪɞɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤ ɬɪɨɬɭɚɪɧɨɣ ɩɥɢɬɤɟ (ɭɫɢɥɢɟ ɩɪɢɠɢɦɚ – ɩɪɢɛɥ. 3 ɤɝ). ɉɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɚɱɚ ɩɪɢɛɥ. 1,5 ɫɦ ɪɟɠɭɳɟɣ ɥɟɫɤɢ.
Pagina: 3
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 153 RU Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ! Ɉɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɪɚɜɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ. ¾ Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɨɱɢɫɬɤɟ ɦɨɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɜɵɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ ɢ ɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɪɟɠɭɳɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ. ¾ ɉɟɪɟɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɥɸɛɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɢɡɜɥɟɱɶ ɫɟɬɟɜɭɸ ɜɢɥɤɭ ɢɡ ɪɨɡɟɬɤɢ! ¾ ɉɨɪɭɱɚɣɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɦɟɧɵ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ. Ɉɱɢɫɬɤɚ ɬɪɢɦɦɟɪɚ Îȼɵɤɥɸɱɢɬɟ ɬɪɢɦɦɟɪ ɢ ɩɨɞɨɠɞɢɬɟ, ɩɨɤɚ ɪɟ- ɠɭɳɢɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ. Îɉɨɫɥɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɱɢɳɚɣɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɳɟɬɤɨɣ ɫ ɪɭɱɤɨɣ. ÎɊɟɝɭɥɹɪɧɨ ɨɱɢɳɚɣɬɟ ɨɬ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɬɪɚɜɵ ɜɟɧɬɢ- ɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɳɟɥɢ ɢ ɧɢɠɧɸɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɫɬɪɨɣ- ɫɬɜɚ. ȼɧɢɦɚɧɢɟ ɇɟ ɨɱɢɳɚɣɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɨɞɨɣ. Ɂɚɦɟɧɚ ɲɩɭɥɶɤɢ ɫ ɥɟɫɤɨɣ :69 ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ! Ɉɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɠɭɳɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ. ¾ ȼɵɩɨɥɧɹɣɬɟ ɧɚɫɬɪɨɣɤɭ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɧɨɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ ɢ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɦ ɪɟɠɭɳɟɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟ. ¾ ɇɟ ɯɜɚɬɚɣɬɟɫɶ ɡɚ ɜɪɚɳɚɸɳɭɸɫɹ ɥɟɫɤɭ. ¾ ɉɟɪɟɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɥɸɛɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɢɡɜɥɟɱɶ ɫɟɬɟɜɭɸ ɜɢɥɤɭ ɢɡ ɪɨɡɟɬɤɢ! Îɋɨɠɦɢɬɟ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɟ ɹɡɵɱɤɢ ɧɚ ɤɪɵɲɤɟ ɲɩɭɥɶɤɢ :$ɢ ɜɵɬɹɧɢɬɟ ɟɟ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɲɩɭɥɶɤɨɣ :%. Îɂɡɜɥɟɤɢɬɟ ɲɩɭɥɶɤɭ ɞɥɹ ɥɟɫɤɢ 6$. Îɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɭɞɚɥɢɬɟ ɢɯ. Îȼɥɨɠɢɬɟ ɧɨɜɭɸ ɲɩɭɥɶɤɭ ɫ ɥɟɫɤɨɣ ɜ ɤɪɵɲɤɭ 6%. Îɉɪɨɞɟɧɶɬɟ ɤɨɧɰɵ ɥɟɫɤɢ ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɤɪɵɲɤɢ 8'. ɍɤɚɡɚɧɢɟ Ⱦɥɹɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɦɚɬɵɜɚɧɢɹɥɟɫɤɢɧɟɜɵɧɢɦɚɬɶɥɟɫɤɭ ɧɨɜɨɣɲɩɭɥɶɤɢɢɡɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɯɩɪɨɪɟɡɟɣ ɞɨɟɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢɜɤɨɪɩɭɫ9 Îɉɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɲɩɭɥɶɤɢ ɜ ɤɪɵɲɤɭ ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɬɹɧɢɬɟ ɡɚ ɨɛɚ ɤɨɧɰɚ ɥɟɫɤɢ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɬɹɧɭɬɶ ɟɟ ɢɡ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɨɪɟɡɟɣ. Îɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɤɪɵɲɤɭ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɲɩɭɥɶɤɨɣ ɫ ɥɟɫɤɨɣ ɜ ɝɧɟɡɞɨ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɚ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɯ ɹɡɵɱɤɚ ɡɚɳɟɥɤɧɭɥɢɫɶ 5. ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ! Ɉɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɪɚɳɚɸɳɟɣɫɹ ɥɟɫɤɨɣ. Âɉɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɥɟɫɤɚ ɨɬɪɟɡɚɟɬɫɹ ɞɨ ɪɚɛɨɱɟɣ ɞɥɢɧɵ . ¾ ȼɤɥɸɱɚɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ! Ɉɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɠɭɳɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ. ¾ Ʉɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɩɟɪɟɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɨɣ ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜɵɤɥɸɱɚɣɬɟ ɟɝɨ ɢ ɞɨɠɢɞɚɣɬɟɫɶ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɪɟɠɭɳɟɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ. ¾ ɂɡɜɥɟɤɢɬɟ ɫɟɬɟɜɭɸ ɜɢɥɤɭ. ɏɪɚɧɟɧɢɟ Îɉɨɫɥɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɨɱɢɳɚɣɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ. Îɏɪɚɧɢɬɟ ɬɪɢɦɦɟɪ ɜ ɱɢɫɬɨɦ ɢ ɫɭɯɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ. Îȼ ɫɥɭɱɚɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɢɦɢɬɟ ɦɟɪɵ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɬɪɢɦɦɟɪɚ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ/ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ.
Pagina: 4
ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ RU ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ! Ɉɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɪɚɜɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ. ¾ ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɨɦɧɟɧɢɣ ɜɫɟɝɞɚ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɦɚɫɬɟɪɫɤɭɸ. ¾ ɉɟɪɟɞ ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɨɣ ɢɥɢ ɩɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɜɵɤɥɸɱɚɣɬɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɢ ɢɡɜɥɟɤɚɣɬɟ ɫɟɬɟɜɭɸ ɜɢɥɤɭ ɢɡ ɪɨɡɟɬɤɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ȼɨɡɦɨɠɧɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ Ɋɟɲɟɧɢɟ ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɞɚɱɢ ɥɟɫɤɢ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ. ɒɩɭɥɶɤɚ ɞɥɹ ɥɟɫɤɢ ɩɭɫɬɚɹ. Ɂɚɦɟɧɢɬɟ ɲɩɭɥɶɤɭ ɞɥɹ ɥɟɫɤɢ. Ʌɟɫɤɚ ɨɛɨɪɜɚɧɚ ɢ ɜɬɹɧɭɬɚ ɜ ɲɩɭɥɶɤɭ ɞɥɹ ɥɟɫɤɢ. ɋɧɢɦɢɬɟ ɲɩɭɥɶɤɭ ɞɥɹ ɥɟɫɤɢ, ɩɪɢ ɧɟɨɛ- ɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɧɚɧɨɜɨ ɧɚɦɨɬɚɣɬɟ ɥɟɫɤɭ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɧɚɬɹɠɟɧɢɟɦ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɲɩɭɥɶɤɭ. Ɂɚɠɚɬɚ ɥɟɫɤɚ ɜ ɲɩɭɥɶɤɟ. Ʌɟɫɤɚ ɩɪɢɩɥɚɜɢɥɚɫɶ ɤ ɲɩɭɥɶɤɟ. ɍɞɚɥɢɬɟ ɩɪɢɩɥɚɜɥɟɧɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɥɟɫɤɢ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɧɚɧɨɜɨ ɧɚɦɨɬɚɣ- ɬɟ ɥɟɫɤɭ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɧɚɬɹɠɟɧɢɟɦ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɲɩɭɥɶɤɭ. Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɫɟɬɟɜɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɩɪɢ ɧɟɨɛ- ɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɪɭɱɢɬɟ ɪɟɦɨɧɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢ- ɫɬɭ-ɷɥɟɤɬɪɢɤɭ. ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɤɚɛɟɥɹ: ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ɉɨɪɚɠɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ ɢɡ-ɡɚ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɚɛɟɥɹ. ɉɪɢ ɨɛɪɵɜɟ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɢ ɤɚɛɟɥɹ ɩɪɟɞɨ- ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ. Îɇɟ ɩɪɢɤɚɫɚɣɬɟɫɶ ɤ ɤɚɛɟɥɸ, ɩɨɤɚ ɫɟɬɟɜɚɹ ɜɢɥɤɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɢɡɜɥɟɱɟɧɚ ɢɡ ɪɨɡɟɬɤɢ. Ɍɪɢɦɦɟɪ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨ ɜɢɛɪɢ- ɪɨɜɚɬɶ. Ɂɚɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧ ɩɪɢɜɨɞ ɢɥɢ ɧɟɢɫɩɪɚɜɟɧ ɩɨɞ- ɲɢɩɧɢɤ. ɉɨɪɭɱɢɬɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɬɪɢɦɦɟɪ ɢ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɬɪɟ- ɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ. Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɝɚɪɚɧ- ɬɢɢ, ɢɡɞɚɧɧɵɟ ɧɚɲɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɢɥɢ ɢɦɩɨɪɬɟ- ɪɨɦ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɦɵ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɭɫɬɪɚɧɢɦ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ȼɚɲɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɟɫɥɢ ɢɯ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɮɟɤɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɥɢ ɢɡɝɨ- ɬɨɜɥɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɩɪɨɞɚɜɰɭ ɢɥɢ ɜ ɛɥɢɠɚɣ- ɲɢɣ ɮɢɥɢɚɥ. Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ȿɋ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɨɩɪɢɛɨɪɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹɜɨɬɞɟɥɶɧɨɩɪɢɥɚɝɚɟɦɨɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹȿɋɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɫɬɚɜɧɨɣɱɚɫɬɶɸɧɚɫɬɨɹɳɟ- ɝɨɊɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɚɹ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɗɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɩɚ- ɤɨɜɤɚ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶɫɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɩɟɪɟ- ɪɚɛɨɬɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. ɇɟ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɣɬɟ ɷɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ! ɋɞɚ- ɜɚɣɬɟ ɟɝɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɩɭɧɤɬ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ.

Întrebare & răspunsuri

Ai o întrebare despre Wolf Garten LYCOS E/280 T dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Wolf Garten LYCOS E/280 T. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Wolf Garten LYCOS E/280 T cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.

Pune o întrebare despre Wolf Garten LYCOS E/280 T

Nume
E-mail
Reacție

Vezi mai jos un manual pentru Wolf Garten LYCOS E/280 T. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

 • Brand: Wolf Garten
 • Produs: Trimmere de gazon
 • Model/denumire: LYCOS E/280 T
 • Tip fișier: PDF
 • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Norvegiană, Finlandeză, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat