manual Stiga Combi 48 SQ H

Vezi mai jos un manual pentru Stiga Combi 48 SQ H. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Stiga
  • Produs: mașină de tuns iarba
  • Model/denumire: Combi 48 SQ H
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: , , , , , , , , , , , ,

Cuprins

Pagina: 187
RO - 1
RO ATENŢIE: ÎNAINTE DE A UTILIZA MAŞINA, CITIŢI CU ATENŢIE MANUALUL DE FAŢĂ. A se păs-
tra pentru consultări ulterioare.
CUPRINS
1. GENERALITĂŢI............................................................. 1
2. NORME DE SIGURANŢĂ.............................................. 1
3. CUNOAŞTEREA MAŞINII............................................. 3
4. MONTAJ........................................................................ 4
5. COMENZI DE CONTROL.............................................. 4
6. UTILIZAREA MAŞINII................................................... 4
7. ÎNTREŢINERE............................................................... 5
8. DEPOZITARE................................................................ 6
9. MANEVRAREA ŞI TRANSPORTUL............................. 7
12. ACCESORII LA CERERE.............................................. 8
1. GENERALITĂŢI
1.1 MODUL DE CITIRE AL MANUALULUI
Anumite paragrafe conţin informaţii deosebit de importante;
de aceea, în scopul garantării siguranţei şi protecţiei la
locul de muncă sau în timpul funcţionării maşinii, sunt sub-
liniate astfel:
OBSERVAŢIE SAU IMPORTANT precizează anumite
detalii sau alte elemente suplimentare faţă de acelea indicate
anterior cu scopul de a proteja maşina şi de a nu cauza daune.
Simbolul indică un pericol. Nerespectarea avertismentu-
lui poate cauza vătămări corporale personale sau ale terţilor
şi/sau daune.
Paragrafele evidenţiate într-un chenar cu margine
gri punctată indică caracteristici opţionale, care
nu sunt specifice tuturor modelelor descrise în
acest manual. Verificaţi dacă funcţia respectivă
este prezentă pe propriul dvs. model.
Toate indicaţiile precum „anterior”, „posterior”, „dreapta” şi
„stânga” se raportează la poziţia de lucru a operatorului.
1.2 REFERINŢE
1.2.1 Figuri
Figurile din aceste instrucţiuni de utilizare sunt numerotate cu
1, 2, 3 etc.
Componentele indicate în figuri sunt marcate cu literele A, B,
C etc.
O referinţă la componenta C din figura 2 este indicată prin tex-
tul: „Vezi fig. 2.C” sau, pur şi simplu, „(Fig. 2.C)”.
Figurile sunt orientative. Piesele efective pot fi diferite faţă de
cele reprezentate.
1.2.2 Titluri
Manualul este împărţit în capitole şi paragrafe. Titlul para-
grafului „2.1 Formare” este un subtitlu al capitolului „2.
Norme de siguranţă”. Referinţele la titluri sau paragrafe sunt
indicate prin abrevierea cap. sau par. şi numărul corespun-
zător. Exemplu: „cap. 2” sau „par. 2.1”
2. NORME DE SIGURANŢĂ
2.1 FORMARE
Familiarizaţi-vă cu comenzile şi modul adecvat de
folosire a maşinii. Deprindeţi-vă să opriţi rapid motorul.
Nerespectarea avertismentelor şi instrucţiunilor poate
cauza incendii şi/sau vătămare corporală gravă.
• Nu lăsaţi niciodată copiii sau persoanele care nu şi-au
însuşit instrucţiunile să folosească maşina. Legile locale
pot stabili vârsta minimă la care utilizatorul poate folosi
maşina.
• Nu utilizaţi niciodată maşina dacă sunteţi obosit, vă simţiţi
rău sau dacă aţi luat medicamente, aţi consumat droguri,
alcool ori alte substanţe nocive care pot afecta reflexele
sau atenţia.
• Nu transportaţi copii sau alţi pasageri.
• Amintiţi-vă că operatorul sau utilizatorul este responsabil
de accidentele sau situaţiile neprevăzute care pot apărea
şi care pot afecta persoanele sau bunurile acestora. Utili-
zatorul este responsabil de evaluarea riscurilor potenţiale
pe terenul pe care va lucra, el fiind obligat să adopte
toate precauţiile necesare pentru garantarea propriei
siguranţe şi a celor din jur, mai ales pe terenurile în pantă,
accidentate, alunecoase sau fără stabilitate.
• Dacă cedaţi sau împrumutaţi maşina unui terţ, asigu-
raţi-vă că utilizatorul a luat cunoştinţă de instrucţiunile de
utilizare conţinute în manualul de faţă.
2.2 OPERAŢIUNI PREMERGĂTOARE UTILIZĂRII
Echipamente individuale de protecţie (EIP)
• Purtaţi îmbrăcăminte corespunzătoare, încălţăminte de
lucru rezistentă cu tălpi antiderapante şi pantaloni lungi.
Nu activaţi maşina cu picioarele goale sau cu sandale.
Purtaţi căşti de protecţie pentru auz.
• Utilizarea protecţiilor auditive poate reduce capacitatea
de a auzi anumite avertismente (strigăte sau alarme). Fiţi
deosebit de atenţi la ceea ce se întâmplă în jurul zonei
de lucru.
• Purtaţi mănuşi de protecţie pentru în toate situaţiile de
risc pentru mâini.
• Nu purtaţi eşarfe, halate, lanţuri, brăţări, îmbrăcăminte cu
părţi fluturânde, cu şiret ori cu cravată, sau orice alt acce-
soriu care atârnă, este larg sau care s-ar putea agăţa de
organele maşinii aflate în mişcare sau de alte obiecte sau
materiale de la locul de muncă.
• Strângeţi-vă părul, dacă este lung, în mod adecvat.
Zona de lucru / Maşina
• Verificaţi minuţios zona de lucru şi îndepărtaţi tot ce ar
putea fi expulzat de maşină sau ce ar putea deteriora
dispozitivul de tăiere/organele rotative (pietre, ramuri,
sârmă, oase etc.).
Motoare cu combustie: carburant
PERICOL! Carburantul este foarte inflamabil.
• Păstraţi carburantul în recipiente omologate pentru astfel
de utilizări, în locuri sigure, departe de surse de căldură
sau flăcări.
• Lăsaţi recipientele fără reziduuri de iarbă, frunze sau
unsoare excesivă.
• Nu lăsaţi recipientele la îndemâna copiilor.
• Nu fumaţi în timpul efectuării plinului sau a umplerii cu
carburant, precum nici atunci când umblaţi cu carburant.
• Umpleţi cu carburant folosind o pâlnie, doar în spaţii
deschise.
• Nu inhalaţi vapori de carburant.
• Nu adăugaţi carburant şi nu deschideţi capacul rezervorului de
carburant când motorul este în funcţiune sau dacă este cald.
• Deschideţi uşor buşonul rezervorului lăsând vaporii/presiu-
nea internă să se elimine treptat.
Pagina: 188
RO - 2
• Nu vă apropiaţi cu flăcări de gura rezervorului pentru a-i
verifica conţinutul.
• Dacă se scurge carburant, nu porniţi motorul, ci îndepărtaţi
maşina de locul unde s-a scurs carburantul, pentru a evita
riscul unui incendiu; aşteptaţi evaporarea carburantului şi
rarefierea vaporilor acestuia.
• Curăţaţi imediat orice urmă de carburant de pe maşină sau
care a curs pe sol.
• Asiguraţi-vă că aţi introdus şi strâns bine capacele rezervoru-
lui şi ale recipientului de carburant.
• Nu porniţi maşina în acelaşi loc unde aţi umplut rezervorul;
pornirea motorului se va face la o distanţă de minim 3 metri
de locul unde aţi efectuat umplerea rezervorului cu carburant.
• Evitaţi contactul carburantului cu îmbrăcămintea, iar dacă
acest lucru a avut loc, schimbaţi-vă îmbrăcămintea înainte de
a porni motorul.
2.3 ÎN TIMPUL UTILIZĂRII
Zona de lucru
• Nu porniţi motorul în spaţii închise, deoarece se pot acumula
fumuri periculoase de monoxid de carbon. Operaţiunile de
pornire trebuie să aibă loc într-un loc deschis sau unul bine
aerisit. Amintiţi-vă că gazele de eşapament sunt toxice.
• În timpul pornirii maşinii, nu orientaţi amortizorul de zgomot şi
gazele de eşapament spre materiale inflamabile.
• Nu folosiţi maşina în spaţii supuse riscului de explozie, în
apropierea unor lichide inflamabile, gaze sau praf. Sculele
electrice provoacă scântei care pot incendia praful sau
vaporii.
• Lucraţi numai la lumina zilei sau cu un bun sistem de iluminare
şi în condiţii de vizibilitate bună.
• Nu le permiteţi altor persoane, copiilor şi animalelor să se
apropie de zona de lucru. Copiii trebuie să fie supravegheaţi
de un alt adult.
• Nu lucraţi în iarbă umedă, în ploaie sau când există risc de
furtună, mai ales cu posibilitate de trăsnet.
• Acordaţi o atenţie deosebită neregularităţilor terenului (movi-
le, denivelări), la terenurile în pantă, la pericolele ascunse şi
eventualelor obstacole care ar putea limita vizibilitatea.
• Fiţi deosebit de atenţi în apropierea râpelor, şanţurilor sau
terasamentelor. Maşina se poate răsturna dacă o roată trece
peste margine sau dacă aceasta cedează.
• Lucraţi în sens transversal pe terenurile aflate în pantă şi
niciodată în sens de urcare-coborâre, fiind deosebit de atenţi
la schimburile de direcţie, asigurându-vă că aveţi un punct de
sprijin bine fixat şi că roţile nu întâlnesc obstacole (bolovani,
crengi, rădăcini etc.) care să poată determina alunecarea
laterală sau pierderea controlului maşinii.
• Atunci când utilizaţi maşina aproape de drum, fiţi atenţi la
trafic.
• Pentru a elimina riscul declanşării incendiilor, nu lăsaţi maşina
cu motorul cald în mijlocul frunzelor, al ierbii uscate sau al
altor materiale inflamabile.
Moduri de comportament
• Fiţi atenţi la deplasarea înapoi sau în marşarier. Uitaţi-vă îna-
poi înainte şi în timp ce folosiţi marşarierul pentru a vă asigura
că nu sunt obstacole.
• Nu alergaţi niciodată, ci mergeţi la pas.
• Nu vă lăsaţi antrenat de maşina de tuns iarba.
• Ţineţi întotdeauna mâinile şi picioarele la distanţă de dispozi-
tivul de tăiere, atât la punerea în funcţiune a maşinii, cât şi în
timpul utilizării acesteia.
• Atenţie: elementul de tăiere continuă să se rotească câteva se-
cunde chiar şi după decuplare sau după stingerea motorului.
• Păstraţi distanţa faţă de orificiul de evacuare.
• Nu atingeţi părţile motorului care se încălzesc în timpul utiliză-
rii. Risc de arsuri.
În cazul unor defectări sau accidente în timpul funcţionă-
rii, opriţi imediat motorul şi ţineţi maşina la distanţă pentru a
nu cauza alte stricăciuni;în caz de accident în care este rănit
operatorul sau alte persoane, demaraţi imediat procedura de
prim-ajutor cea mai potrivită situaţiei respective şi contactaţi
un centru de prim ajutor pentru acordarea îngrijirilor necesa-
re.Scoateţi cu grijă eventualele resturi care ar putea provoca
daune sau leziuni persoanelor sau animalelor în cazul în
care acestea vor rămâne nesupravegheate.
Limitările de utilizare
• Nu folosiţi niciodată maşina dacă protecţiile sunt deteriorate,
dacă lipsesc sau dacă nu sunt poziţionate corect (sacul de
colectare, protecţia de evacuare laterală, protecţia de evacu-
are posterioară).
• Nu utilizaţi maşina dacă accesoriile sau sculele nu sunt insta-
late în punctele prevăzute.
• Nu dezarmaţi, nu dezactivaţi, nu îndepărtaţi şi nu umblaţi la
sistemele de securitate/microîntrerupătoarele de pe maşină.
• Nu modificaţi reglajele motorului şi nu îl suprasolicitaţi. Dacă
motorul funcţionează la o turaţie excesivă, riscul de leziuni
personale creşte.
• Nu forţaţi maşina şi nu folosiţi o maşină de putere mică pentru
a efectua operaţii grele; utilizarea unei maşini cu putere adec-
vată reduce riscurile şi ameliorează calitatea muncii prestate.
2.4 ÎNTREŢINERE, DEPOZITARE ŞI
TRANSPORT
Efectuarea unei întreţineri periodice şi a unei depozitări corecte
menţine siguranţa maşinii şi a nivelului de performanţă.
Întreţinerea
• Nu folosiţi maşina dacă are piese uzate sau deteriorate.
Piesele deteriorate sau uzate trebuie să fie înlocuite şi nu
reparate.
• Pentru a reduce riscul de incendii, controlaţi cu regularitate să
nu existe pierderi de ulei şi/sau carburant.
• În timpul operaţiilor de reglare a maşinii, aveţi grijă să nu vă
prindeţi degetele între dispozitivul de tăiere aflat în mişcare şi
părţile fixe ale maşinii.
Nivelul de zgomot şi de vibraţii din instrucţiunile de faţă
reprezintă valorile maxime de utilizare a maşinii.Utilizarea
unui element de tăiere neechilibrat, viteza excesivă de miş-
care sau neefectuarea întreţinerii influenţează semnificativ
producerea de emisii sonore şi de vibraţii.Prin urmare,
trebuie să adoptaţi măsuri de prevenire pentru eliminarea
posibilelor daune datorate unui zgomot ridicat şi solicitări-
lor produse de vibraţii; efectuaţi întreţinerea maşinii, purtaţi
căşti de protecţie şi luaţi pauze în timpul sesiunii de lucru.
Depozitare
• Nu depozitaţi maşina cu carburant în rezervor într-o încăpere
unde vaporii de carburant ar putea intra în contact cu scântei,
flăcări sau cu o sursă de căldură puternică.
• Pentru a reduce riscul de incendiu, nu lăsaţi containerele cu
deşeuri într-o încăpere.
2.5 OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Ocrotirea mediului înconjurător reprezintă un aspect important
şi prioritar atunci când se utilizează maşina, spre beneficiul unei
coabitări civilizate şi a mediului în care trăim.
• Evitaţi să deranjaţi persoanele din vecinătate. Utilizaţi maşina
numai în intervale de timp rezonabile (nu dimineaţa devreme
sau seara târziu, când i-aţi putea deranja pe alţii).
• Respectaţi cu stricteţe normele în vigoare la nivel local pentru
eliminarea ambalajelor, uleiurilor, benzinei, bateriilor, filtrelor,
părţilor deteriorate sau a oricărui alt element ce ar putea
afecta mediul înconjurător; aceste deşeuri nu vor fi aruncate
în lada de gunoi, ci vor fi separate şi duse la centrele de
Pagina: 189
RO - 3
colectare autorizate, care se vor ocupa de reciclarea materi-
alelor în cauză.
• Respectaţi cu stricteţe normele în vigoare la nivel local pentru
eliminarea deşeurilor rezultate.
• Când maşina nu mai este utilizabilă, nu o lăsaţi în mediul
înconjurător ci contactaţi un centru de colectare, conform
normelor în vigoare la nivel local.
3. CUNOAŞTEREA MAŞINII
3.1 DESCRIEREA MAŞINII ŞI UTILIZAREA PREVĂ-
ZUTĂ
Aceasta este o maşină de tuns iarba cu conducător în
picioare.
Maşina este compusă în principal dintr-un motor care activează
un dispozitiv de tăiere închis într-o carcasă prevăzută cu roţi şi
ghidon.
Operatorul poate să conducă maşina şi să acţioneze comenzile
principale stând în permanenţă în spatele ghidonului, adică
aflându-se la o distanţă suficientă de dispozitivul de tăiere
rotativ.
Îndepărtarea operatorului de maşină determină oprirea motoru-
lui şi a dispozitivului rotativ în câteva secunde.
Utilizare prevăzută
Această maşină a fost proiectată şi construită pentru a tăia iar-
ba (şi a colecta) iarba din grădini şi zone cu iarbă, cu o extensie
raportată la capacitatea de tăiere, efectuată de un operator
pedestru.
În general, această maşină poate:
1. Să taie iarba şi să o adune în sacul de colectare.
2. Să taie iarba şi să o descarce la sol prin partea din spate
(dacă opţiunea există în dotare).
3. Să taie iarba şi să o descarce lateral (dacă opţiunea există
în dotare).
4. Să taie iarba, să o mărunţească şi să o depoziteze pe teren
(efect de mulci - dacă opţiunea există în dotare).
Utilizarea anumitor accesorii speciale, prevăzute de fabricant
ca echipament original sau care pot fi achiziţionate separat,
permite desfăşurarea acestei operaţii în funcţie de mai multe
moduri de operare, descrise în acest manual sau în instrucţiuni-
le care însoţesc fiecare accesoriu.
3.1.1 Utilizare necorespunzătoare
Orice altă utilizare diferită de cele de mai sus poate fi periculoa-
să şi poate provoca daune persoanelor şi/sau bunurilor.
Sunt considerate utilizări necorespunzătoare (fără a se limita
însă la următoarele exemple):
• transportarea pe maşină a unor persoane, copii sau animale
deoarece ar putea cădea şi s-ar putea răni grav sau ar putea
împiedica o conducere sigură a maşinii;
• deplasarea personală cu maşina;
• utilizarea maşinii pentru a tracta sau a împinge sarcinile;
• acţionarea dispozitivului de tăiere pe suprafeţe fără iarbă;
• utilizarea maşinii pentru colectarea frunzelor sau deşeurilor;
• utilizarea maşinii la tăierea de garduri vii sau la tăierea unui tip
de vegetaţie diferit de iarbă;
• folosirea maşinii cu mai mulţi conducători.
IMPORTANT Utilizarea necorespunzătoare a maşinii
atrage cu sine anularea garanţiei şi declinarea oricărei
responsabilităţi din partea Fabricantului, utilizatorul trebuind
să suporte consecinţele pentru daunele sau vătămarea
personală ori a terţilor.
3.1.2 Tipologia utilizatorilor
Această maşină este destinată folosirii de către consumatori,
adică de operatori neprofesionişti.
A fost proiectată pentru amatori.
IMPORTANT Maşina trebuie să fie folosită
de un singur operator.
3.2 SEMNALIZARE DE SECURITATE
Pe maşină apar diverse simboluri (Fig.2.0). Acestea au rolul
de a-i aminti operatorului ce comportament trebuie să adopte
pentru a o utiliza cu atenţia şi grija necesare. Semnificaţia
simbolurilor:
Atenţie. Citiţi instrucţiunile înainte de utili-
zarea maşinii.
Avertisment! Nu introduceţi mâinile sau
picioarele în interiorul compartimentului
dispozitivului de tăiere. Desfaceţi căpăce-
lul bujiei şi citiţi instrucţiunile înainte de a
efectua orice operaţiune de întreţinere sau
reparaţie.
Pericol! Risc de proiectare de obiecte.
Asiguraţi-vă că nu sunt persoane în zona
de lucru pe parcursul utilizării.
Pericol! Risc de tăiere. Dispozitiv de tă-
iere în mişcare. Nu introduceţi mâinile sau
picioarele în interiorul compartimentului
dispozitivului de tăiere.
IMPORTANT Etichetele adezive deteriorate sau care
nu mai pot fi citite trebuie înlocuite. Solicitaţi alte etichete la
centrul de asistenţă autorizat din zona dvs.
3.3 ETICHETA DE IDENTIFICARE
Eticheta de identificare conţine următoarele date (Fig.1.0).
1. Nivel de putere acustică.
2. Marcă de conformitate CE.
3. Anul de fabricaţie.
4. Tipul de maşină.
5. Numărul de serie.
6. Numele şi adresa fabricantului.
7. Cod articol.
8. Puterea nominală şi turaţia maximă de funcţionare a
motorului.
9. Greutate în kg.
Transcrieţi datele de identificare a maşinii în spaţiile corespun-
zătoare ale etichetei de pe spatele capacului.
IMPORTANT Folosiţi datele de identificare de pe etiche-
ta de identificare a produsului de fiecare dată când contac-
taţi atelierul autorizat.
IMPORTANT Exemplul declaraţiei de conformitate se
află în ultimele pagini ale manualului.
3.4 COMPONENTE PRINCIPALE (Fig.1)
A. Şasiu.
B. Motor.
C. Dispozitiv de tăiere.
D. Protecţie de evacuare posterioară.
E. Protecţie de evacuare laterală (dacă există în
dotare).
F. Deflector de evacuare laterală
(dacă există în dotare).
G. Sac de colectare.
H. Ghidon.
I. Manetă frână motor / dispozitiv de tăiere.
J. Manetă cuplare tracţiune.
Pagina: 190
RO - 4
Respectaţi cu stricteţe indicaţiile şi normele de sigu-
ranţă de la cap. 2.
4. MONTAJ
Câteva componente ale maşinii sunt furnizate separat din
fabrică, dar trebuie să fie montate imediat după îndepărta-
rea ambalajului, conform instrucţiunilor de mai jos.
Despachetarea şi montarea se vor efectua pe o
suprafaţă plată şi solidă, având suficient spaţiu pentru
manipularea maşinii şi a ambalajelor. Nu folosiţi maşi-
na înainte de a fi urmat toate indicaţiile din secţiunea
„MONTAJ”.
4.1 DESPACHETAREA (Fig.3.0)
1. Scoateţi din cutie toate elementele nemontate.
2. Scoateţi maşina şi eliminaţi cutia şi ambalajele con-
form reglementărilor locale.
4.2 MONTAREA GHIDONULUI (Fig.4.A/B/C)
4.3 MONTAREA SACULUI (Fig.5,6,7)
4.4 CONECTAREA BATERIEI
• Modele cu pornire electrică cu buton: consultaţi
manualul de instrucţiuni al motorului.
5. COMENZI DE CONTROL
5.1 MÂNERUL DE PORNIRE MANUALĂ (Fig.8.A)
5.2 COMANDĂ ELECTRICĂ DE PORNIRE CU
BUTON (Fig.8.B)
5.3 MANETĂ DE FRÂNĂ MOTOR / DISPOZITIV DE
TĂIERE (Fig.9.A)
5.4 MANETĂ CUPLARE TRACŢIUNE (Fig.9.B)
IMPORTANT Pornirea motorului trebuie să aibă loc
întotdeauna cu tracţiunea decuplată.
IMPORTANT Evitaţi să trageţi înapoi maşina cu trac-
ţiunea cuplată.
5.5 REGLAREA ÎNĂLŢIMII DE TĂIERE
Executaţi operaţiunea cu dispozitivul de tăiere oprit.
• Reglare (consultaţi Fig.10.A)
6. UTILIZAREA MAŞINII
IMPORTANT Pentru instrucţiuni privind motorul şi bate-
ria (dacă există în dotare), consultaţi manualele aferente.
6.1 OPERAŢIUNI PREMERGĂTOARE UTILIZĂRII
Aşezaţi maşina în poziţie orizontală, bine sprijinită pe sol.
6.1.1 Umplerea rezervoarelor
IMPORTANT Maşina este furnizată fără ulei de motor şi
carburant.
Înainte de a utiliza mașina pentru prima oară după
cumpărare, faceți plinul cu carburant și cu ulei potrivit
indicațiilor și respectând măsurile de precauție din manua-
lul de instrucțiuni al motorului și de la par. 7.2.1/7.2.2.
Înainte de fiecare utilizare
Controlați nivelul de carburant și de ulei urmând indicațiile
din manualul de instrucțiuni al motorului și de la par.
7.2.1/7.2.2.
6.1.2 Pregătirea maşinii pentru funcţionare
NOTĂ Această maşină poate fi reglată pentru a tunde
gazonul în mai multe feluri.
a. Reglarea maşinii pentru tăierea şi strângerea
ierbii în sacul de colectare:
1. Pentru modelele cu evacuare laterală: asiguraţi-vă
că protecţia (fig. 11.A) este coborâtă şi blocată cu
maneta de siguranţă (Fig.11.B).
2. Introduceţi sacul de colectare (Fig.11.C).
b. Reglarea pentru tăierea şi evacuarea
posterioară a ierbii pe sol:
1. Ridicaţi protecţia de evacuare posterioară (Fig.12.A)
şi montaţi pivotul (Fig.12.B).
2. La modelele cu posibilitate de evacuare laterală:
asiguraţi-vă că protecţia (Fig.12.C) este coborâtă şi
blocată cu maneta de siguranţă (Fig.12.D).
Pentru a extrage pivotul: consultaţi Fig.12.A/B.
c. Reglare pentru tăierea şi tocarea ierbii (funcţia
mulci):
Ridicaţi protecţia de evacuare posterioară (Fig.13.A) şi
introduceţi capacul deflectorului (Fig.13.B) în orificiul
de evacuare. La modelele cu posibilitate de evacuare
laterală: asiguraţi-vă că protecţia de evacuare laterală
(Fig.13.C/D) este coborâtă şi blocată cu maneta de sigu-
ranţă (Fig.13.D).
Pentru a extrage capacul deflectorului:
consultaţi Fig.13.E.
d. Reglarea pentru tăierea şi evacuarea laterală
a ierbii pe sol:
1. Ridicaţi protecţia de evacuare posterioară (Fig.14.A)
şi introduceţi capacul deflectorului (Fig.14.B) în orifi-
ciul de evacuare.
2. Împingeţi uşor maneta de siguranţă (Fig.14.C) şi ridi-
caţi protecţia de evacuare laterală (Fig.14.D).
3. Introduceţi deflectorul de evacuare laterală
(Fig.14.E).
4. Închideţi protecţia de evacuare laterală (Fig.14.D)
astfel încât deflectorul de evacuare laterală
(Fig.14.E) să se blocheze.
Pentru a demonta deflectorul de evacuare laterală:
5. Împingeţi uşor maneta de siguranţă (Fig.14.C) şi ridi-
caţi protecţia de evacuare laterală (Fig.14.D).
6. Decuplaţi deflectorul de evacuare laterală (Fig.14.E).
6.1.3 Reglarea înclinării ghidonului (Fig.15/16)
Executaţi operaţiunea cu dispozitivul de tăiere oprit.
Pagina: 191
RO - 5
6.2 CONTROALE DE SIGURANŢĂ
Efectuaţi întotdeauna controalele de siguranţă înain-
te de folosire.
6.2.1 Controlul de siguranţă înainte de fiecare
utilizare
• Verificaţi integritatea şi montarea corectă
a tuturor componentelor maşinii;
• asiguraţi-vă că toate dispozitivele de fixare sunt strânse corect;
• menţineţi curată şi uscată fiecare suprafaţă a maşinii.
6.2.2 Test de funcţionare a maşinii
Acţiune Rezultat
1. Porniţi maşina (par.
6.3 ).
2. Eliberaţi maneta de
frână a motorului/dis-
pozitivului de tăiere .
1. Dispozitivul de tăiere
trebuie să fie în miş-
care.
2. Manetele trebuie să re-
vină automat şi rapid în
poziţia neutră, motorul
trebuie să se stingă, iar
dispozitivul de tăiere
trebuie să se oprească
în câteva secunde.
1. Porniţi maşina (par. 6.3 ).
2. Acţionaţi maneta de
tracţiune.
3. Eliberaţi maneta de
tracţiune.
2. Roţile determină înain-
tarea maşinii.
3. Roţile se opresc, iar ma-
şina nu mai avansează.
Ghid de probă Nicio vibraţie anormală.
Niciun sunet anormal.
Dacă un singur rezultat nu este corespunzător
cu rezultatele din tabele, se interzice folosirea maşinii!
Contactaţi un centru de asistenţă pentru controalele
aferente şi pentru reparaţie.
6.3 PORNIREA
OBSERVAŢIE Pornirea maşinii se va face pe o suprafaţă
plană, fără obstacole sau iarbă excesiv de înaltă.
6.3.1 Modele cu mâner de pornire manuală
(Fig.17.A/B)
NOTĂ Maneta de frână a motorului/dispozitivului de
tăiere trebuie să fie menţinută trasă pentru a evita opri-
rea motorului.
6.3.2 Modele cu comandă electrică de pornire
cu buton (Fig.18.A/B/C/D)
NOTĂ Maneta de frână a motorului/dispozitivului de
tăiere trebuie să fie menţinută trasă pentru a evita opri-
rea motorului.
6.4 UTILIZARE
IMPORTANT În timpul sesiunii de lucru, păstraţi distanţa
de siguranţă faţă de dispozitivul de tăiere, dată de lungimea
ghidonului.
6.4.1 Tunderea ierbii
1. Începeţi deplasarea şi tăierea în zona cu iarbă.
2. Reglaţi viteza de avans şi înălţimea de tăiere (par. 5.5) la
condiţiile gazonului (înălţime, densitate şi umiditate a ierbii).
3. Se recomandă tăierea ierbii întotdeauna la aceeaşi
înălţime şi în cele două direcţii (Fig.20).
În caz de mulci sau evacuare posterioară a ierbii:
• Nu tăiaţi niciodată mai mult de o treime din înălţimea
ierbii, la fiecare trecere (Fig.19).
• Menţineţi şasiul în permanenţă curat (par. 7.4.2).
În cazul evacuării laterale: evitaţi evacuarea ierbii tă-
iate pe partea gazonului care nu a fost încă tuns.
6.4.2 Golirea sacului de colectare
În cazul sacului de colectare cu dispozitiv de
semnalizare a conţinutului:
Ridicat = gol. Coborât = plin*.
*sacul de colectare s-a umplut şi trebuie să-l goliţi.
Pentru a demonta şi a goli sacul de colectare:
1. Aşteptaţi oprirea dispozitivului de tăiere (Fig.21.A);
2. introduceţi sacul de colectare (Fig.21.B/C/D).
6.5 OPRIRE (Fig.22.A)
După ce aţi oprit maşina, este necesar să treacă
câteva secunde pentru ca dispozitivul de tăiere să se
oprească.
Nu atingeţi motorul după oprire. Pericol de arsuri.
IMPORTANT Opriţi întotdeauna maşina:
• La fiecare schimbare a zonei de tăiere.
• La traversarea unor zone fără iarbă.
• În apropierea unui obstacol.
• Înainte de a regla înălţimea de tăiere.
• De fiecare dată când se taie sau se montează la loc sacul
de colectare.
• De fiecare dată când se taie sau se montează la loc de-
flectorul de evacuare laterală (dacă există în dotare).
6.6 DUPĂ UTILIZARE (Fig.23.A/B/C/D)
1. Efectuaţi curăţarea (par. 7.4).
2. Dacă este nevoie, înlocuiţi componentele deteriorate şi
strângeţi eventualele şuruburi şi buloane slăbite.
IMPORTANT De fiecare dată când se lasă maşina neuti-
lizată sau nesupravegheată:
• Decuplaţi capacul bujiei (la modelele cu mâner de pornire
manual) (Fig.23.B/C).
• Apăsaţi clema şi scoateţi cheia de confirmare (la modele-
le cu pornire electrică cu buton) (Fig.23.D).
7. ÎNTREŢINEREA
7.1 GENERALITĂŢI
Normele de siguranţă care trebuie respectate sunt
descrise în cap. 2. Respectaţi cu stricteţe aceste indi-
caţii pentru a nu vă confrunta cu riscuri grave sau cu
pericole:
Înainte de a efectua orice verificare, curăţare sau in-
tervenţie de întreţinere/reglare pe maşină:
• Opriţi maşina.
• Asiguraţi-vă că s-au oprit toate componentele în
mişcare.
• Aşteptaţi răcirea motorului.
Pagina: 192
RO - 6
• Scoateţi căpăcelul bujiei (Fig.23.B).
• Scoateţi cheia (Fig.23.D) sau bateria (la modelele cu
pornire electrică cu buton).
• Citiţi instrucţiunile corespunzătoare.
• Purtaţi îmbrăcăminte potrivită, mănuşi de lucru şi
ochelari de protecţie.
7.2 ÎNTREŢINERE NORMALĂ
• Frecvenţele şi tipurile de intervenţie sunt descrise pe
scurt în „Tabelul pentru întreţinere” (cap. 10).
IMPORTANT Toate operaţiunile de întreţinere şi de re-
glare care nu sunt descrise în acest manual trebuie efectua-
te de către vânzătorul dvs. sau la un centru specializat.
7.2.1 Alimentarea cu carburant
Aşezaţi maşina în poziţie orizontală, bine sprijinită pe sol.
Alimentarea cu carburant trebuie efectuată cu maşina
oprită şi căpăcelul bujiei desfăcut.
Efectuaţi alimentarea cu carburant în modalităţile şi luând
măsurile de precauţie indicate în manualul de utilizare al
motorului.
Maşinile cu posibilitate de depozitare în poziţie
verticală (cap. 8.1) au un rezervor care conţine un indi-
cator al nivelului de carburant. Nu umpleţi rezervorul
peste indicatorul de nivel (Fig.24.A).
IMPORTANT Curăţaţi orice urmă de benzină care se
poate scurge. Garanţia nu acoperă daunele cauzate de
benzină asupra părţilor din plastic.
NOTĂ Carburantul este perisabil şi nu trebuie să rămână
în rezervor o perioadă mai mare de 30 de zile.
7.2.2 Verificarea/umplerea cu ulei de motor
Efectuaţi verificarea/alimentarea cu ulei de motor în modali-
tăţile şi luând măsurile de precauţie indicate în manualul de
utilizare al motorului.
Pentru o funcţionare corectă a maşinii, înlocuiţi periodic
uleiul de motor, urmând indicaţiile din manualul de utilizare
al motorului.
Asiguraţi-vă că aţi completat nivelul de ulei înainte de a
utiliza din nou maşina.
7.3 ÎNTREŢINERE SPECIALĂ
7.3.1 Dispozitiv de tăiere
Toate operaţiunile referitoare la dispozitivele de
tăiere (demontare, ascuţire, echilibrare, reparare, mon-
tare şi/sau înlocuire) trebuie efectuate la un centru
specializat.
Înlocuiţi întotdeauna dispozitivul de tăiere defect,
îndoit sau uzat împreună cu şuruburile aferente pentru a
menţine echilibrarea.
IMPORTANT Utilizaţi doar dispozitive de tăiere originale,
care conţin codul indicat în tabelul „Date tehnice”.
7.4 CURĂŢAREA
După fiecare utilizare, efectuaţi curăţarea respectând in-
strucţiunile următoare.
7.4.1 Curăţarea maşinii
• Asiguraţi-vă mereu că prizele de aer sunt curate, fără
reziduuri.
• Nu utilizaţi lichide agresive pentru curăţarea şasiului.
• Pentru a reduce riscul de incendiu, menţineţi motorul liber
de resturi de iarbă, frunze sau unsoare în exces.
• Spălaţi maşina cu apă după fiecare tăiere.
7.4.2 Curăţarea ansamblului dispozitivelor de tăiere
• Îndepărtaţi resturile de iarbă şi noroiul acumulate în inte-
riorul şasiului.
Modele fără racord de spălare
• Pentru a avea acces la partea inferioară, înclinaţi maşina
pe latura indicată în manualul motorului, urmând instruc-
ţiunile corespunzătoare şi asigurându-vă că maşina este
stabilă înainte de a efectua orice intervenţie.
În cazul evacuării laterale: trebuie să demontaţi de-
flectorul de evacuare (dacă este montat - par. 6.1.2d.).
Pentru spălarea internă a ansamblului dispozitivului de tăie-
re, procedaţi după cum urmează (Fig.25.A/B/C):
1. aşezaţi-vă întotdeauna în spatele ghidonului maşinii
de tuns iarba;
2. porniţi motorul.
Dacă vopseaua de pe partea internă a şasiului se deco-
jeşte, interveniţi imediat, refăcând stratul de vopsea cu un
produs de protecţie la rugină.
7.4.3 Curăţarea sacului (Fig.26.A/B)
Curăţaţi sacul şi lăsaţi-l să se usuce.
7.5 BATERIE
Bateria este furnizată la modelele cu comandă
electrică de pornire cu buton. Pentru instrucţiuni
privind autonomia, reîncărcarea, depozitarea
şi întreţinerea bateriei, urmaţi instrucţiunile
din manualul de instrucţiuni al motorului.
8. DEPOZITARE
Atunci când trebuie să depozitaţi maşina:
1. porniţi motorul în aer liber şi lăsaţi-l să funcţioneze la
ralanti până când se opreşte, pentru a consuma tot
carburantul rămas în carburator;
2. curăţaţi maşina cu atenţie (par. 7.4);
3. verificaţi integritatea maşinii;
4. depozitaţi maşina:
• într-un mediu uscat;
• într-un loc ferit de intemperii;
• într-un loc la care nu au acces copiii;
• asigurându-vă că aţi îndepărtat cheile sau sculele
folosite pentru întreţinere.
8.1 DEPOZITAREA ÎN POZIŢIE VERTICALĂ
În caz de nevoie, unele modele (consultaţi tabelul
cu date tehnice) pot fi depozitate în poziţie verticală
(Fig.27).
Nu depozitaţi maşina în poziţie verticală cu rezervorul
umplut peste indicatorul nivelului de carburant (Fig.24.A).
Procedaţi astfel:
Pagina: 193
RO - 7
1. Decuplaţi căpăcelul bujiei (Fig.23.B) sau scoateţi cheia
(Fig.23.D) sau bateria (la modelele cu comandă electrică
de pornire cu buton).
2. Reglaţi înălţimea de tăiere în a doua poziţie de jos
(consultaţi cap. 5.5);
3. Pliaţi cu atenţie ghidonul în poziţie închisă şi strângeţi
manetele (Fig.27);
4. Aduceţi maşina în poziţie verticală, pliaţi cu atenţie
ghidonul în poziţie închisă şi strângeţi manetele
(Fig.27);
Aşezaţi maşina astfel încât să nu constituie un pericol
în caz de contact, chiar şi accidental sau întâmplător, cu
persoane, copii sau animale.
Nu încercaţi să depozitaţi în poziţie verticală maşinile
care nu au fost proiectate în acest scop.
9. MANEVRARE ŞI TRANSPORT
De fiecare dată când este necesar să manipulaţi sau transpor-
taţi maşina, procedaţi astfel:
• Opriţi maşina (par. 6.5) până la oprirea completă a pieselor
în mişcare.
• Decuplaţi căpăcelul bujiei (Fig.23.B) sau scoateţi cheia
(Fig.23.D) sau bateria (la modelele cu comandă electrică de
pornire cu buton).
• Purtaţi mănuşi de protecţie groase.
• Prindeţi ferm maşina în puncte care garantează o priză sigu-
ră, ţinând cont de greutatea şi repartizarea acesteia.
• Apelaţi la mai multe persoane, în funcţie de greutatea ma-
şinii.
• Asiguraţi-vă că manevrarea maşinii nu cauzează daune ori
vătămări.
La transportarea maşinii cu un autovehicul sau o remorcă,
trebuie procedaţi astfel:
• Utilizaţi rampe de acces având o rezistenţă, lăţime şi
înălţime corespunzătoare.
• Încărcaţi maşina cu motorul oprit, împingând-o, folosind un
număr potrivit de persoane.
• Coborâţi ansamblul dispozitivului de tăiere (par 5.5).
• Poziţionaţi-o într-un mod în care să nu reprezinte pericol
pentru nimeni.
• Blocaţi-o ferm de mijlocul de transport cu ajutorul sforilor
sau al lanţurilor pentru a evita răsturnarea, care poate duce
la defectarea maşinii şi scurgerea de carburant.
Nu transportaţi în poziţie verticală maşinile care
permit depozitarea în poziţie verticală.
10. TABEL DE ÎNTREŢINERI
Intervenţie Frecvenţă Observaţii
MAŞINA
Verificarea tuturor fixărilor; controale de siguranţă/verificarea comenzilor; verificarea
protecţiilor de evacuare posterioară/laterală; verificarea sacului de colectare, a de-
flectorului de evacuare laterală; verificarea dispozitivului de tăiere.
Înainte de uti-
lizare
par. 6.2.2
Curăţare generală şi control; verificarea eventualelor defecţiuni ale maşinii.
Dacă este cazul, contactaţi centrul de asistenţă autorizat.
La sfârşitul fie-
cărei utilizări
par. 7.4
Înlocuirea dispozitivului de tăiere - par. 7.3.1 ***
MOTOR
Verificarea/umplerea până la nivel cu carburant; Verificarea/umplerea cu
ulei de motor
Înainte de uti-
lizare
par. 6.1.1 / 7.2.1 * / 7.2.2 *
Controlul şi curăţarea filtrului de aer; Controlul şi curăţarea contactelor buji-
ei; Înlocuirea bujiei; Alimentator pentru baterie
* * / par. 7.5 *
* Consultaţi manualul motorului.    ** Operaţiune de executat la primele semne de defecţiune
*** Operaţiune care trebuie efectuată de către distribuitorul de la care aţi achiziţionat maşina sau la un centru specializat
Pagina: 194
RO - 8
11. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR
Dacă problemele continuă după executarea operaţiunilor de mai sus, contactaţi vânzătorul de la care aţi achiziţionat maşina.
PROBLEMĂ CAUZĂ POSIBILĂ REMEDIU
1. Motorul nu
porneşte, nu
se menţine
în mişcare,
funcţionează
neregulat sau
se opreşte în
timpul funcţio-
nării.
Procedură de pornire incorectă. Urmaţi instrucţiunile (consultaţi cap. 6.3).
Lipseşte uleiul şi benzina din motor. Verificaţi nivelurile de ulei şi benzină (consultaţi cap. 7.2.1 / 7.2.2).
Bujie murdară sau distanţă între electro-
zi incorectă.
Verificaţi bujia (consultaţi manualul motorului).
Filtru de aer obturat. Curăţaţi şi/sau înlocuiţi filtrul (consultaţi manualul motorului).
Probleme de carburaţie. Contactaţi Centrul de asistenţă autorizat.
Plutitorul poate fi blocat. Consultaţi manualul motorului şi contactaţi centrul de asistenţă
autorizat.
2. Înfundarea
motorului.
Mânerul de pornire manuală a fost acţio-
nat în mod repetat cu demarorul activat.
Consultaţi manualul motorului.
Mânerul de pornire manuală a fost acţi-
onat în mod repetat cu căpăcelul bujiei
decuplat.
Introduceţi căpăcelul bujiei şi încercaţi să porniţi motorul.
(Consultaţi manualul motorului).
3. Iarba tăiată
nu mai este
colectată în
sacul de co-
lectare.
Dispozitivul de tăiere a lovit un corp stră-
in şi a suferit un şoc.
Opriţi motorul şi decuplaţi căpăcelul bujiei. Verificaţi eventuale
daune şi contactaţi un centru de asistenţă (par. 7.3.1).
Interiorul şasiului este murdar. Curăţaţi interiorul şasiului (par. 7.4.2).
4. Iarba se taie
greu.
Dispozitivul de tăiere nu este în stare
bună.
Contactaţi un centru de service pentru eventuala înlocuire a dis-
pozitivul de tăiere.
5. Se produc
zgomote şi/
sau vibraţii
excesive în
timpul sesiunii
de lucru.
Daune sau părţi slăbite.
Pivotul de pe dispozitivul de tăiere este
ieşit din lăcaş.
Opriţi maşina şi deconectaţi cablul bujiei (Fig.23.B).
Verificaţi eventuale deteriorări sau părţi slăbite.
Efectuaţi verificările, înlocuirile sau reparaţiile la un centru de
asistenţă autorizat.
Fixarea dispozitivului de tăiere slăbit sau
a dispozitivului de tăiere avariat.
Opriţi motorul şi decuplaţi căpăcelul bujiei (Fig.23.B).
Contactaţi un centru de asistenţă (par. 7.3.1).
12. ACCESORII LA CERERE
12.1 KIT PENTRU MULCI (Fig.28)
Mărunţeşte fin iarba tăiată şi o lasă pe gazon.

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Stiga Combi 48 SQ H.

Pune o întrebare despre Stiga Combi 48 SQ H

Ai o întrebare despre Stiga Combi 48 SQ H dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Stiga Combi 48 SQ H. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Stiga Combi 48 SQ H cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.