manual Makita HW102

Vezi mai jos un manual pentru Makita HW102. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Makita
  • Produs: spalator cu presiune
  • Model/denumire: HW102
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Rusă, Norvegiană, Finlandeză, Cehă, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean

Cuprins

Pagina: 106
107
Română
1 INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
1.1 Aparatul pe care l-aţi cumpărat este un produs avansat din punct
de vedere tehnologic, proiectat de unul din producătorii de vârf din
Europa de pompe de mare presiune. Pentru a obţine cele mai bune
performanţe de la aparatul dvs., citiţi această broşură cu atenţie
şi respectaţi instrucţiunile de fiecare dată când îl utilizaţi aparatul.
Vă felicităm pentru alegerea făcută şi vă dorim o utilizare fără
probleme.
2 REGULI DE SIGURANŢĂ/RISCURI REZIDUALE
2.1 CE NUTREBUIE FĂCUT
2.1.1 NU utilizaţi aparatul cu lichide
inflamabile sau toxice, sau orice
alte produse care nu sunt compatibile cu funcţionarea corectă a
aparatului. PERICOL DE EXPLOZIE SAU OTRĂVIRE
2.1.2 NU îndreptaţi jetul de apă înspre oameni sau
animale. PERICOL DE LEZIUNE
2.1.3 NU îndreptaţi jetul de apă înspre aparat,
subansamble electrice sau alte echipamente
electrice. PERICOL DE ELECTROCUTARE
2.1.4 NU utilizaţi aparatul afară pe timp de ploaie. PERICOL DE
SCURT CIRCUIT
2.1.5 NU permiteţi copiilor sau persoanelor fără competenţa
necesară să utilizeze aparatul. PERICOL DE LEZIUNE
2.1.6 NU atingeţi ştecherul şi/sau priza cu mâinile ude.
PERICOL DE ELECTROCUTARE
2.1.7 NU utilizaţi aparatul în cazul în care cablul electric
este deteriorat. PERICOL DE ELECTROCUTARE ŞI DE SCURT
CIRCUIT
2.1.8 NU utilizaţi aparatul în cazul în care furtunul de
mare presiune este deteriorat. PERICOL DE EXPLOZIE
2.1.9 NU blocaţi dispozitivul de deblocare în poziţia de
funcţionare. PERICOL DE ACCIDENT
2.1.10 Verificaţi dacă plăcuţele cu datele tehnice sunt fixate de
aparat, iar în caz că nu sunt, informaţi distribuitorul dvs.
AparatelefărăplăcuţecudatetehniceNUtrebuieutilizate,pentrucă
nu pot fi identificate şi sunt potenţial periculoase. PERICOL DE ACCIDENT
2.1.11 NU umblaţi şi nu efectuaţi modificări la reglarea
supapei de siguranţă sau a dispozitivelor de
siguranţă. PERICOL DE EXPLOZIE
2.1.12 NU modificaţi diametrul original al duzei capului de
pulverizare. MODIFICARE PERICULOASĂ A PERFORMANŢELOR DE
FUNCŢIONARE
2.1.13 NU lăsaţi aparatul nesupravegheat. PERICOL DE ACCIDENT
2.1.14 NU deplasaţi aparatul prin tragerea sa de CABLUL
ELECTRIC. PERICOL DE SCURT CIRCUIT
2.1.15 Asiguraţi-vă de faptul că nu trec automobile peste furtunul de
mare presiune.
2.1.16 NU mutaţi aparatul prin tragere de furtunul de mare presiune.
PERICOL DE EXPLOZIE
2.1.17 Când este îndreptat înspre anvelope, supape de anvelopă sau alte
componente sub presiune, jetul de mare presiune este potenţial
periculos. Nu utilizaţi setul duzei rotative şi ţineţi întotdeauna jetul
laodistanţădecelpuţin30cmpeduratacurăţării.PERICOL DE EXPLOZIE
2.2 CETREBUIE FĂCUT
2.2.1 Toţi conductorii electrici TREBUIE PROTEJAŢI împotriva
jetului de apă. PERICOL DE SCURT CIRCUIT
2.2.2 Aparatul TREBUIE CONECTAT NUMAI la o sursă de
alimentare cu curent adecvată, în concordanţă
cu toate reglementările în vigoare (IEC 60364-1). PERICOL DE
ELECTROCUTARE
Este posibil ca aparatul să cauzeze zgomote în reţea PE
DURATA pornirii.
• Utilizarea unui întrerupător de siguranţă la curent rezidual va oferi
protecţie suplimentară operatorului (30 mA).
Modelele livrate fără ştecher trebuie instalate de personal
calificat. Utilizaţi numai cabluri electrice de legătură cu grosime
corespunzătoare a conductorului.
2.2.3
Presiunea ridicată poate cauza reculul pieselor: purtați tot
echipamentul de protecție necesar pentru siguranța operatorului.
PERICOL DE LEZIUNE
2.2.4 Înainte de a interveni asupra aparatului, SCOATEŢI
ştecherul din priză. PERICOL DE PORNIRE ACCIDENTALĂ
2.2.5 Înainte de a apăsa dispozitivul de deblocare, APUCAŢI
bine pistolul pentru a contracara reculul. PERICOL DE LEZIUNE
2.2.6 RESPECTAŢI cerinţele companiei locale de
alimentare cu apă. În conformitate cu EN 12729
(BA), aparatul poate fi conectat la reţeaua de alimentare cu
apă potabilă numai dacă este instalată o supapă de reţinere cu
posibilitatedescurgereînfurtunuldealimentare. PERICOL DE POLUARE
2.2.7 Întreţinerea şi/sau repararea componentelor electrice
TREBUIE să fie efectuată de personal calificat. PERICOL DE
ACCIDENT
2.2.8 ELIMINAŢI presiunea reziduală înainte de a deconecta
furtunul aparatului. PERICOL DE LEZIUNE
2.2.9 Înainte de a utiliza aparatul, VERIFICAŢI de fiecare
dată dacă şuruburile sunt bine strânse, şi să nu existe
subansamble rupte sau uzate. PERICOL DE ACCIDENT
2.2.10 UTILIZAŢI numai detergenţi care
nu corodează materialele de
acoperire ale furtunului de mare presiune/cablului electric. PERICOL
DE EXPLOZIE ŞI ELECTROCUTARE
2.2.11 ASIGURAŢI-VĂ de faptul că orice persoană sau
animal păstrează o distanţă minimă de 15m
depărtare. PERICOL DE LEZIUNE
Pagina: 107
108 Română
RO
3 INFORMAŢII GENERALE FIG.1
3.1 Utilizarea manualului
Acest manual este parte integrantă a aparatului şi trebuie păstrat pentru
consultarea pe viitor. Vă rugăm să-l citiţi cu atenţie înainte de a instala/
utiliza aparatul. În cazul în care aparatul este vândut,Vânzătorul trebuie să
înmâneze acest manual noului proprietar împreună cu aparatul.
3.2 Livrarea
Aparatul este livrat parţial asamblat într-o cutie de carton.
Pachetul furnizat este ilustrat în fig.1
3.2.1 Documentelefurnizateîmpreunăcuaparatul
A1 Manual de utilizare şi întreţinere
A2 Instrucţiuni de siguranţă
A3 Declaraţie de conformitate
A4 Reglementări privind garanţia
3.3 Salubrizarea ambalajelor
Ambalajele sunt nepoluante, dar cu toate acestea trebuie reciclate sau
salubrizate în conformitate cu reglementările curente în vigoare în ţara
de utilizare.
3.4 Semne referitoare la siguranţă
Respectaţi instrucţiunile indicate prin semnele referitoare la siguranţă
prezente pe aparat.
Verificaţi dacă acestea există şi sunt lizibile; în caz contrar, amplasaţi
etichete de schimb în poziţiile originale.
Semnul E1 – Indică faptul că aparatul de curăţat nu trebuie aruncat ca
deşeu menajer; acesta poate fi predat la distribuitor la achiziţionarea
unui aparat nou. Piesele electrice şi electronice ale aparatului nu trebuie
refolosite în scopuri improprii, deoarece acestea conţin substanţe
potenţial nocive sănătăţii.
3.4.1 Simboluri
Simbolul E2 – Indică faptul că aparatul este destinat
uzului profesional, adică pentru personal
experimentat şi instruit în legătură cu aspectele
tehniceşilegislativeşicapabildeaefectuaoperaţiilenecesare
pentru utilizarea şi întreţinerea aparatului.
Simbolul E3 – Indică faptul că aparatul este destinat
utilizării neprofesionale (domestice).
4 INFORMAŢII TEHNICE FIG.1
4.1 Utilizarea preconizată
Acestaparatafostproiectatpentruutilizareaindividualăpentrucurăţarea
vehiculelor, maşinilor, bărcilor, zidăriilor etc., pentru îndepărtarea
mizeriei persistente cu ajutorul apei curate şi a detergenţilor chimici
biodegradabili.
Motoarele vehiculelor pot fi spălate numai dacă apa este înlăturată
conform legislaţiei în vigoare.
- Temperatura apei utilizate: vezi plăcuţa cu date tehnice de pe aparat.
- Presiunea apei utilizate: min. 0,1MPa-max 1MPa.
- Temperatura ambiantă de funcţionare: peste 0°C.
Aparatul respectă standardul EN 60335-2-79/A1.
4.2 Utilizatorul
Simbolul de pe capacul frontal identifică utilizatorul căruia îi este
destinat aparatul (profesionist sau neprofesionist).
4.3 Utilizarea necorespunzătoare
Utilizarea de către persoane nepricepute sau care nu au citit şi înţeles
instrucţiunile din manual este interzisă.
Introducerea de lichide inflamabile, explozive şi toxice în interiorul
aparatului este interzisă.
Utilizareaaparatuluiîntr-oatmosferăcupotenţialinflamabilsauexploziv
este interzisă.
Utilizarea de piese de schimb neoriginale şi a oricărui alt fel de piese de
schimb care nu sunt destinate în mod precis pentru modelul în cauză
este interzisă.
Sunt interzise orice fel de modificări efectuate asupra aparatului.
Orice fel de modificări efectuate asupra aparatului vor avea ca efect
anularea şilipsadevalabilitate aDeclaraţiei de conformitateşieliberarea
fabricantului de toate răspunderile civile şi penale.
4.4 Părţile componente (vezi fig.1)
B1 Duză de pulverizare ajustabilă
B2 Ţeavă
B3 Pistol cu dispozitiv de siguranţă
B4 Cablu de alimentare cu ştecher
B5 Furtun cu presiune înaltă
B6 Compartiment pentru detergent
4.4.1 Accesorii
C1 Unealtă pentru curăţarea duzei
C2 Set duză rotativă
C3 Mâner
C4 Perie (la modelele cu această caracteristică)
C5 Tambur pt. furtun (la modelele cu această caracteristică)
4.5 Dispozitive de siguranţă
Atenţie - Pericol!
Nu umblaţi şi nu modificaţi setarea supapei de siguranţă.
- Supapa de siguranţă şi/sau supapa de limitare a presiunii.
Supapa de siguranţă este de asemenea o supapă de limitare a presiunii.
Atunci când dispozitivul de deblocare a pistolului este eliberat, supapa
se deschide şi apa recirculă prin orificiul de admisie al pompei.
- Opritor de siguranţă (D): previne pulverizarea accidentală a apei.
5 INSTALAREA FIG.2
5.1 Asamblarea
Atenţie - Pericol!
Toate operaţiunile de instalare şi asamblare trebuie
efectuate cu aparatul deconectat de la reţeaua de alimentare.
Asamblarea se face conform secvenţei fig.2.
5.2 Asamblarea duzei rotative
(Pentru modelele cu această caracteristică)
Setul duzei rotative oferă o putere de spălare mai mare.
Utilizarea duzei rotative poate cauza reducerea presiunii cu 25%
comparativ cu presiunea obţinută cu duza reglabilă. Totuşi, setul duzei
rotative oferă o putere de spălare mai mare datorită rotirii jetului de apă.
5.3 Conexiunea electrică
Atenţie - Pericol!
Verificaţidacătensiuneadealimentareşifrecvenţa(Volţi-Hz)
corespund celor specificate pe plăcuţa cu date tehnice a aparatului
(fig.2). Aparatul trebuie să fie conectat numai la o priză echipată cu
oîmpământarecorespunzătoareşicuunîntrerupătordiferenţial(30
mA) pentru a opri alimentarea cu curent în cazul unui scurt circuit.
5.3.1 Utilizareadecabluriprelungitoare
Utilizaţi cabluri şi ştechere cu nivel de protecţie“IPX5”.
Secţiunea transversală a cablului prelungitor trebuie să fie
proporţională cu lungimea sa; cu cât este mai lung, cu atât
mai mare trebuie să fie secţiunea transversală.Vezi tabelul I.
5.4 Racordul de apă
Atenţie - Pericol!
Pentru alimentare trebuie utilizată numai apă curată sau
filtrată. Debitul robinetului de alimentare cu apă trebuie să fie egal
cu cel al capacităţii pompei.
Poziţionaţi aparatul cât mai aproape posibil de sursa de apă.
5.4.1 Punctederacordare
● Orificiu de evacuare a apei (OUTLET)
■ Orificiu de intrare a apei cu filtru (INLET)
5.4.2 Racordullareţeauadealimentarecuapă
Aparatulpoatefiracordatdirectlareţeauadealimentarecuapă
potabilă numai dacă furtunul de alimentare este prevăzut cu o
supapă de reţinere în conformitate cu prevederile în vigoare.
Aveţi grijă ca furtunul să fie de cel puţin Ø 13 mm şi să fie rigid.
6 INFORMAŢII CU PRIVIRE LA REGLAJ FIG.3
6.1 Reglarea duzei de pulverizare (pentru modelele prevăzute cu
această caracteristică)
Debitul de apă este reglat prin ajustarea duzei (E).
Pagina: 108
109
Română
RO
6.2 Dozareadetergentului(lamodeleleprevăzutecuaceastăcaracteristică)
Curgerea detergentului este ajustată cu ajutorul regulatorului (F).
6.3 Ajustarea presiunii detergentului
Setaţi duza ajustabilă (E) la " " pentru a furniza detergent la presiunea
corectă (la modelele prevăzute cu această caracteristică).
6.4 Ajustareapresiunii(lamodeleleprevăzutecuaceastăcaracteristică)
Regulatorul(G)esteutilizatpentruajustareapresiuniidelucru.Presiunea
este afişată pe manometru (dacă acesta este montat).
7 INFORMAŢIICUPRIVIRELAUTILIZAREAAPARATULUIFIG.4
7.1 Dispozitive de comandă
- Întrerupător (H).
Fixaţi întrerupătorul în poziţia (ON (Pornit)/1) pentru a activa motorul.
Setaţi întrerupătorul la poziţia (OFF (Oprit)/0) pentru a închide aparatul.
- Maneta de comandă a jetului de apă (I).
Atenţie - Pericol!
În timpul funcţionării, aparatul trebuie poziţionat conform
imaginii fig. 4, pe o suprafaţă solidă şi stabilă.
7.2 Pornirea
1) Deschideţi robinetul de alimentare cu apă în întregime.
2) Eliberaţi dispozitivul de siguranţă (D).
3) Apăsaţi dispozitivul de deblocare a pistolului timp de câteva secunde şi
porniţiaparatuldecurăţatprinapăsareaîntrerupătorului(ON(Pornit)/1).
Atenţie - Pericol!
Înainte de pornirea aparatului, verificaţi dacă furtunul de
alimentare cu apă este racordat corect; utilizarea aparatului fără
apă va duce la deteriorarea acestuia; nu acoperiţi grilajele de
ventilare în timpul funcţionării aparatului.
Modelele TSS - La modelele TSS cu sistem automat de întrerupere a
alimentării:
- în momentul în care dispozitivul de deblocare a pistolului este
eliberat, presiunea dinamică opreşte automat motorul (vezi fig.4);
- în momentul în care dispozitivul de deblocare a pistolului este apăsat,
căderea automată de presiune porneşte motorul şi presiunea este
restabilită după o întârziere foarte mică;
- pentru o funcţionare corectă a modelelor TSS, toate operaţiile de
eliberare şi apăsare a pistolului trebuie efectuate la intervale mai
mici de 4-5 secunde.
Pentru a preveni deteriorarea aparatului, nu-l lăsaţi să funcţioneze
uscat.
7.3 Oprirea aparatului
1) Setaţi întrerupătorul în poziţia (OFF (Oprit)/0).
2) Apăsaţi dispozitivul de deblocare a pistolului şi eliminaţi presiunea
reziduală din interiorul furtunurilor.
3) Cuplaţi dispozitivul de siguranţă (D).
7.4 Repornirea
1) Eliberaţi dispozitivul de siguranţă (D).
2) Apăsaţi dispozitivul de deblocare a pistolului şi eliminaţi aerul
rezidual din interiorul furtunurilor.
3) Setaţi întrerupătorul în poziţia (ON (Pornit)/1).
7.5 Depozitarea
1) Închideţi aparatul (OFF (Oprit)/0).
2) Scoateţi ştecherul din priză.
3) Închideţi robinetul de alimentare cu apă.
4) Eliminaţi presiunea reziduală din pistol până când toată apa iese
afară din duză.
5) Goliţi şi spălaţi compartimentul pentru detergent la terminarea sesiunii
delucru.Pentruaspălarezervorul,utilizaţiapăcuratăînlocdedetergent.
6) Cuplaţi dispozitivul de siguranţă (D).
7.6 Alimentarea şi utilizarea detergentului
Lautilizareadetergentului,duzaajustabilătrebuiesetatăla" "(la
modelele prevăzute cu această caracteristică).
Utilizareaunuifurtundemarepresiunemailungdecâtceloriginalfurnizat
împreună cu aparatul de curăţat, sau utilizarea unui furtun prelungitor
suplimentar poate reduce sau poate opri complet admisia de detergent.
7.7 Procedură de curăţare recomandată
Dizolvaţi murdăria prin aplicarea detergentului amestecat cu apă pe
suprafaţă cât timp este încă uscată.
Când aveţi de-a face cu suprafeţe verticale, lucraţi de jos în sus. Lăsaţi
detergentul să acţioneze 1-2 minute, dar nu permiteţi ca suprafaţa să se
usuce. Începând de jos, utilizaţi jetul cu presiune înaltă la o distanţă minimă
de 30 cm. Nu lăsaţi apa de clătire să curgă pe suprafeţele nespălate.
În unele cazuri, este nevoie de frecarea cu peria pentru a îndepărta
murdăria.
Presiunearidicatănuesteîntotdeaunaceamaibunăsoluţiepentrurezultate
bunelaspălare,deoarecepoatedeterioraunelesuprafeţe.Reglareaceamai
fină a jetului duzei reglabile sau duza tip "duză rotativă" nu trebuie utilizate
pe componentele delicate sau vopsite, sau pe componentele sub presiune
(de exemplu anvelope, supape pentru umflare etc.).
Eficienţa spălării depinde atât de presiunea cât şi de volumul de apă
utilizat, în aceeaşi măsură.
8 ÎNTREŢINEREA FIG.5
Orice fel de operaţii de întreţinere care nu sunt prezentate în acest
capitol trebuie efectuate de un Service autorizat.
Atenţie - Pericol!
Întotdeauna scoateţi ştecherul din priză înainte de a efectua
orice activitate de întreţinere asupra aparatului.
8.1 Curăţarea duzei
1) Deconectaţi ţeava de la duză.
2) Înlăturaţi orice fel de depuneri de murdărie de pe orificiul duzei
utilizând instrumentul (C1).
8.2 Curăţarea filtrului
Verificaţi filtrul de aspirare (L) şi filtrul pentru detergent (dacă este
montat) înainte de fiecare utilizare şi curăţaţi în conformitate cu
instrucţiunile dacă este necesar.
8.3 Deblocarea motorului (la modelele prevăzute cu această
caracteristică)
În cazul unor nefuncţionări prelungite, depunerile de calcar pot provoca
calarea motorului. Pentru a debloca motorul, răsuciţi arborele de
transmisie cu un instrument (M).
8.4 Depozitarea în sezonul rece
Trataţi aparatul cu antigel necorosiv, netoxic, înainte de depozitarea
pe durata iernii.
Puneţi aparatul într-un loc uscat, protejat de îngheţ.
Pagina: 109
110 Română
RO
9 REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR
Problemă Cauze posibile Remediere
Pompa nu ajunge la presiunea de lucru
Duza este uzată Înlocuiţi duza
Filtru de apă murdar Curăţaţi filtrul (fig.5)
Presiunea apei de alimentare este redusă Deschideţi robinetul de alimentare cu apă în întregime
Este aspirat aer în sistem Verificaţi etanşeitatea fitingurilor furtunului
Aer în interiorul pompei
Opriţi aparatul şi apăsaţi şi eliberaţi dispozitivul de deblocare a
pistolului până când apa iese afară curgând uniform. Porniţi din
nou aparatul.
Duza reglabilă nu este poziţionată corect Rotiţi duza reglabilă (E) (+) (fig.3)
Supapa termostatică a declanșat Aşteptaţi restabilirea temperaturii corecte a apei
Presiunea scade pe durata utilizării
Alimentare cu apă din rezervor extern Conectaţi aparatul la reţeaua de alimentare cu apă
Apa de alimentare este prea fierbinte Reduceţi temperatura
Duza este înfundată Curăţaţi duza (fig.5)
Filtrul de aspirare (L) este murdar Curăţaţi filtrul (L) (fig.5)
Motorul“sună”, dar nu reuşeşte să
pornească
Tensiune de alimentare insuficientă
Verificaţi dacă tensiunea prizei de alimentare este aceeaşi cu cea
de pe plăcuţa cu date tehnice (fig.2)
Pierdere de tensiune din cauza utilizării unui cablu prelungitor Verificaţi caracteristicile cablului prelungitor
Aparatul nu a mai fost utilizat o perioadă lungă de timp Contactaţi cel mai apropiat Service autorizat
Probleme cu dispozitivulTSS Contactaţi cel mai apropiat Service autorizat
Motorul nu porneşte
Nu există tensiune de alimentare
Verificaţi dacă ştecherul este bine introdus în priză şi dacă există
tensiune de alimentare (*)
Probleme cu dispozitivulTSS Contactaţi cel mai apropiat Service autorizat
Aparatul de curăţat nu a mai fost utilizat o perioadă lungă
de timp
Utilizând instrumentul (M) deblocaţi motorul prin orificiul
din partea posterioară a aparatului (la modelele cu această
caracteristică) (fig.5)
Scurgeri de apă
Dispozitivele de etanşare sunt uzate ÎnlocuiţidispozitiveledeetanşarelacelmaiapropiatServiceautorizat
Supapa de siguranţă a declanșat și evacuează Contactaţi un Service autorizat
Aparatul face zgomot Apa este prea fierbinte Reduceţi temperatura (vezi datele tehnice)
Scurgeri de ulei Dispozitivele de etanşare sunt uzate Contactaţi cel mai apropiat Service autorizat
NumailaversiunileTSS:motorul
porneşte chiar şi atunci când
dispozitivul de declanşare a pistolului
este eliberat
Sistemul de mare presiune sau circuitul hidraulic al pompei
nu sunt etanşe
Contactaţi cel mai apropiat Service autorizat
NumailaversiunileTSS:nu este livrată
apă în momentul în care dispozitivul de
deblocare a pistolului este apăsat (cu
furtunul de alimentare conectat)
Duza este înfundată Curăţaţi duza (fig.5)
Nu se absoarbe detergent
Duza reglabilă este pe setarea de presiune ridicată Setaţi duza pe reglarea " " (fig.5)
Detergentul este prea dens Diluaţi cu apă
Este utilizată o prelungire a furtunului de mare presiune Montaţi furtunul original
Depuneri sau restricţionări în circuitul de detergent
Spălaţi cu apă curată şi eliminaţi toate restricţiile. Dacă problema
persistă, contactaţi un Service autorizat.
(*) Dacă motorul porneşte, dar nu mai poate fi repornit în timpul folosirii, aşteptaţi 2-3 minute înainte de a repeta procedura de pornire (a fost depăşită limita de
oprire la suprasolicitare).
Dacă problema survine de mai multe ori, contactaţi cel mai apropiat Centru de service autorizat.
Pagina: 110
Makita Corporation - Japan
MODEL NUMĂR DE SERIE
RO Declaraţie de conformitate CE
Noi, Makita Corporation, Anjo, Aichi, Japan declarăm că următoarea (următoarele)
maşină (maşini) Makita:
Denumirea maşinii Garnitură presiune ridicată
Model Nr. / Tip HW102
Putere la intrare 1,3 kW
Este în conformitate cu următoarele directive europene:
2006/42/CE, 2006/95/CE, 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2004/108/CE, 2000/14/CE
Şi sunt fabricate în conformitate cu următoarele standarde sau documente standardizate:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;
EN 61000-3-11; EN 60704-1
Documentaţia tehnică este deţinută de reprezentanţa noastră autorizată în Europa, care este:
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
Procedura de evaluare a declaraţiei de conformitate solicitată de Directiva 2000/14/CE a
fost în concordanţă cu anexa V
Nivel măsurat de putere a sunetului: 93 dB (A); (K=3 dB(A))
Nivel garantat de putere a sunetului: 94 dB (A); (K=3 dB(A))
06 Decembrie 2010
Kato Tomoyasu
Director
Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japan
Datetehnice (RO) Unitate HW102
Debit L/min 6
Presiune MPa 7
Presiuneamaximă MPa 10
Putere kW 1,3
T°alimentare °C 50
Presiuneadealimentaremaximă MPa 1
Forţaderespingereapistoluluilapresiuneamaximă N 9,63
Izolaţiemotor - Clasa F
Protecţiemotor - IPX5
Tensiune V/Hz 230/50
NiveldezgomotK=3dB(A):
LPA (EN60704-1) dB (A) 85,74
LWA (EN60704-1) dB (A) 94
Vibraţiiaparat K=1,5M/s2
: M/s2
3,72
Greutate kg 5,8

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Makita HW102.

Pune o întrebare despre Makita HW102

Ai o întrebare despre Makita HW102 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Makita HW102. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Makita HW102 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.