manual Kärcher FC 5 Premium

Vezi mai jos un manual pentru Kärcher FC 5 Premium. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Kärcher
  • Produs: Mătură
  • Model/denumire: FC 5 Premium
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cuprins

Pagina: 148
– 5
Înainte de prima utilizare a aparatului
dumneavoastră, citiţi manualul original
de utilizare, respectaţi instrucţiunile cu-
prinse în acesta şi păstraţi-l pentru în-
trebuinţarea ulterioară sau pentru ur-
mătorii posesori.
Utilizaţi soluţia de curăţat pardoseala exclusiv pentru
curăţarea pardoselilor dure din locuinţa dumneavoastră
şi doar pe suprafeţe dure, impermeabile.
Nu curăţaţi suprafeţe sensibile la apă, de ex. pardoseli
din plută netratată (umezeala poate pătrunde în materi-
al şi poate deteriora pardoseala).
Aparatul este adecvat pentru a curăţa PVC, linoleum,
plăci ceramice, piatră, parchet uns cu ulei şi ceruit, su-
prafeţe laminate, precum şi toate tipurile de pardoseli
rezistente la apă.
Materialele de ambalare sunt reciclabile. Amba-
lajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci
trebuie duse la un centru de colectare şi revalo-
rificare a deşeurilor.
Aparatele vechi conţin materiale reciclabile valo-
roase, care pot fi supuse unui proces de revalo-
rificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelaţi la
centrele de colectare abilitate pentru eliminarea
aparatelor vechi.
Aparatele electrice și electronice conțin adesea compo-
nente care pot reprezenta un potențial pericol pentru
sănătatea persoanelor, în cazul manevrării sau elimină-
rii incorecte. Însă, aceste componente sunt necesare
pentru funcționarea corespunzătoare a aparatului. Apa-
ratele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate în
gunoiul menajer.
Observaţii referitoare la materialele conţinute (REA-
CH)
Informaţii actuale referitoare la materialele conţinute pu-
teţi găsi la adresa:
www.kaercher.com/REACH
Pachetul de livrare a aparatului dvs. este ilustrat pe am-
balaj. La despachetare, verificaţi dacă conţinutul pache-
tului este complet.
Informaţi imediat distribuitorul dumneavoastră dacă lip-
sesc părţi componente sau dacă intervin defecţiuni la
transport.
Utilizați doar accesorii și piese de schimb originale;
acestea oferă garanția unei funcționări sigure și fără
defecțiuni a aparatului.
Informații referitoare la accesorii și piese de schimb se
găsesc la adresa www.kaercher.com.
În fiecare ţară sunt valabile condiţiile de garanţie publi-
cate de distribuitorul nostru din ţara respectivă. Eventu-
ale defecţiuni ale acestui aparat, care survin în perioada
de garanţie şi care sunt rezultatul unor defecte de fabri-
caţie sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a
putea beneficia de garanţie, prezentaţi-vă cu chitanţa
de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată uni-
tate de service autorizată.
(Pentru adresă vedeţi pagina din spate)
Cuprins
Observaţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO 5
Măsuri de siguranţă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO 6
Descrierea aparatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO 8
Montare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO 8
Punerea în funcţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO 9
Funcţionarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO 9
Îngrijirea şi întreţinerea . . . . . . . . . . . . . . . . . RO 10
Remedierea defecţiunilor . . . . . . . . . . . . . . . RO 11
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO 12
Observaţii generale
Utilizarea corectă
Protecţia mediului înconjurător
Articolele livrate
Piese de schimb
Garanţie
Simboluri pe aparat
ATENŢIE
În timpul lucrărilor de curăţare, marcajul
„MAX” al rezervorului de apă uzată nu tre-
buie depăşit.
Ţineţi cont de următoare procedură de se-
tare:
1.
Mai întâi, goliţi rezervorul de apă uzată.
2.
Apoi, umpleţi rezervorul de apă curată.
149
RO
Pagina: 149
– 6
– În afară de indicaţiile din in-
strucţiunile de utilizare, este
necesar să fie luate în consi-
deraţie şi prescripţiile genera-
le privind protecţia muncii şi
prevenirea accidentelor de
muncă, emise de organele de
reglementare.
– Plăcuţele de avertizare şi cu
indicaţii montate pe aparat
conţin informaţii importante
pentru utilizarea în condiţii de
siguranţă.
 PERICOL
Indicaţie referitoare la un pericol
iminent, care duce la vătămări
corporale grave sau moarte.
몇 AVERTIZARE
Indicaţie referitoare la o posibilă
situaţie periculoasă, care ar pu-
tea duce la vătămări corporale
grave sau moarte.
몇 PRECAUŢIE
Indică o posibilă situaţie pericu-
loasă, care ar putea duce la vă-
tămări corporale uşoare.
ATENŢIE
Indicaţie referitoare la o posibilă
situaţie periculoasă, care ar pu-
tea duce la pagube materiale.
 PERICOL
 Nu utilizaţi aparatul în bazine
de înot în care se află apă.
 Înainte de utilizare verificaţi
aparatul şi accesoriile în privin-
ţa stării corespunzătoare.
Dacă starea nu este ireproşa-
bilă, acestea nu pot fi utilizate.
 Cablul de reţea deteriorat tre-
buie înlocuit neîntârziat într-
un atelier electric / service
pentru clienţi autorizat.
 Nu apucaţi niciodată fişa de
alimentare şi priza cu mâinile
ude.
 Înainte de orice lucrare de în-
grijire şi întreţinere decuplaţi
aparatul şi scoateţi fişa cablu-
lui de alimentare din priză.
 Lucrările de reparaţii vor fi
executate numai de către un
serviciu pentru clienţi autori-
zat.
 Îmbinarea cablu reţea/cablu
prelungitor nu trebuie să se
afle în apă.
몇 AVERTIZARE
 Aparatul poate fi conectat nu-
mai la o conexiune electrică
realizată conform IEC 60364
de către un electrician de
specialitate.
 Aparatul se conectează nu-
mai la curent alternativ. Ten-
siunea trebuie să corespundă
celei de pe plăcuţa de tip a
aparatului.
 În încăperi cu umiditate ridi-
cată, ca de ex. băi, utilizaţi
aparatul numai conectat la
prize prevăzute cu întrerupă-
tor de protecţie precomutat
FI.
 Utilizaţi numai cabluri prelun-
gitoare protejate la stropirea
cu apă, având un diametru
minim de 3x1 mm².
Măsuri de siguranţă
Trepte de pericol
Componente electrice
150 RO
Pagina: 150
– 7
 Înlocuiţi conexiunile de cablu
de alimentare de la reţea şi
cablu prelungitor doar cu co-
nexiuni cu protecţie asemă-
nătoare la stropirea cu apă şi
rezistenţă mecanică.
몇 PRECAUŢIE
 Aveţi grijă ca cablul de reţea
sau prelungitorul să nu se de-
terioreze prin traversare cu
roţi, strivire, întindere sau ac-
ţiuni similare. Cablurile de re-
ţea trebuie protejate de căl-
dură excesivă, ulei, muchii
ascuţite.
 PERICOL
 Beneficiarul are obligaţia de a
utiliza aparatul în mod cores-
punzător. El trebuie să ţină
cont de împrejurările de la
faţa locului şi în timpul lucrului
să fie atent la persoanele din
preajmă.
 Este interzisă utilizarea în
zone cu pericol de explozie.
 La utilizarea aparatului în
zone periculoase trebuie res-
pectate normele de securitate
corespunzătoare.
 Nu utilizaţi aparatul dacă
acesta a căzut în prealabil,
prezintă deteriorări vizibile
sau este neetanş.
몇 AVERTIZARE
 Nu este permisă utilizarea
aparatului de către copii sau
persoane neinstruite.
 Aparatul nu este destinat pen-
tru a fi folosit de persoane cu
capacităţi psihice, senzoriale
sau mintale limitate sau de per-
soane, care nu dispun de ex-
perienţa şi/sau cunoştinţa ne-
cesară, cu excepţia acelor ca-
zuri, în care ele sunt suprave-
gheate de o persoană
responsabilă de siguranţa lor
sau au fost instruite de către
această persoană în privinţa
utilizării aparatului şi sunt con-
ştiente de pericolele care rezul-
tă din aceasta.
 Nu lăsaţi copiii să se joace cu
aparatul.
 Nu lăsaţi copii nesuprave-
gheaţi, pentru a vă asigura,
că nu se joacă cu aparatul.
 Ţineţi copiii departe de apa-
rat, când acesta este pornit
sau nu s-a răcit.
 Puneţi aparatul în funcţiune şi
depozitaţi-l doar conform de-
scrierilor şi a figurilor!
몇 PRECAUŢIE
 Înainte de toate activităţile cu
sau pe aparat asiguraţi stabi-
litatea acestuia pentru a evita
accidentele şi deteriorările
cauzate de prăbuşirea aces-
tuia.
 Nu introduceţi niciodată în re-
zervorul de apă solvenţi, lichi-
de cu conţinut de solvenţi sau
acizi nediluaţi (de ex. agenţi
de curăţare, benzină, diluant
sau acetonă), deoarece
acestea atacă materialele uti-
lizate la construcţia aparatu-
lui.
Manipulare în siguranţă
151
RO
Pagina: 151
– 8
 Nu lăsaţi aparatul nesuprave-
gheat în timp ce acesta se
află în funcţiune.
 Ţineţi părţile corpului (de ex.
păr, degetele) la distanţă de
cilindrii de curăţare.
 În timpul curăţării capului de
aspirare protejaţi-vă mâinile,
deoarece există riscul de vă-
tămare corporală cauzată de
obiecte ascuţite (de ex. aş-
chii).
ATENŢIE
 Porniţi aparatul doar dacă re-
zervorul de apă curată şi re-
zervorul de apă uzată sunt
montate.
 Nu aspiraţi cu aparatul obiec-
te ascuţite sau de dimensiuni
mari (de ex. cioburi, pietrice-
le, piese de jucării).
 Nu introduceţi în rezervorul
de apă curată acid acetic, de-
tartrant, uleiuri esenţiale sau
produse similare. De aseme-
nea, fiţi atenţi ca aceste pro-
duse să nu fie aspirate.
 Fantele de aerisire ale apara-
tului nu trebuie să fie blocate.
 Utilizaţi acest aparat doar pe
podele dure cu acoperire re-
zistentă la apă (de ex. par-
chet lăcuit, faianţă smălţuită,
linoleum).
 Nu folosiţi aparatul la curăţa-
rea covoarelor sau a moche-
telor.
 Nu treceţi aparatul peste gri-
lele de pardoseală de la încăl-
zirea prin convector. Jetul de
apă nu poate fi aspirat de
aparat atunci când acesta
este trecut peste grile.
 La pauzele mai lungi de lucru
şi după utilizare opriţi apara-
tul de la comutatorul principal
/ comutatorul aparatului şi
scoateţi ştecherul din priză.
 Nu puneţi aparatul în funcţiu-
ne sub temperaturi de 0 °C.
 Feriţi aparatul de ploaie. Nu îl
depozitaţi în spaţii deschise.
 Pentru imagini vezi pagina interi-
oară!
 Pentru imagini vezi pagina interi-
oară!
Figură
 Introduceţi bara mânerului în aparatul de bază
până la opritor, până când se aude că se fixează cu
un clic.
Bara mânerului trebuie să stea fix în aparat.
Descrierea aparatului
1 Întrerupător pornit/oprit
2 Mâner
3 Suport pentru cablu
4 Cablu de alimentare
5 Clip cablu
6 Mâner pentru transport
7 Capac rezervor de apă uzată/separator
8 Rezervor pentru apă uzată
9 Locaş de apucare cilindru de curăţare
10 Cilindri de curăţare
11 Capac cap de aspirare
12 Închizătoare cap de aspirare
13 Rezervor de apă curată
14 Mâner rezervor de apă curată
15 Poziţie de curăţare/de depozitare
16 Cană de măsură
17 Cartuş de filtru
18 Detergent RM 536
Montare
152 RO
Pagina: 152
– 9
Figură
 Pentru stabilitate, aşezaţi aparatul în staţia de cu-
răţare.
Figură
 Scoateţi rezervorul de apă curată din aparat, prin-
zând de mâner.
Figură
 Deschideţi capacul rezervorului.
 Umpleţi rezervorul de apă curată cu apă de la robi-
net rece sau caldă.
 După caz, în rezervorul cu apă curată se pot adău-
ga soluţii de curăţare sau de îngrijire KÄRCHER.*
Vezi capitolul „Produse pentru curăţenie şi întreţi-
nere”.
 La umplere, marcajul „MAX” nu trebuie depăşit.
 Închideţi capacul rezervorului.
Figură
 Introduceţi rezervorul de apă proaspătă în aparat.
 Rezervorul de apă curată trebuie să stea fix în apa-
rat.
ATENŢIE
* Respectaţi recomandările privind dozarea soluţiilor de
curăţare sau îngrijire.
ATENŢIE
Figură
Aparatul poate aspira doar murdărie şi lichide (max. 250
ml).
Figură
Înainte de începerea lucrului, îndepărtaţi de pe podea
obiectele precum cioburi, pietricele mici, şuruburi sau
piese de jucării.
Înainte de a utiliza aparatul, verificaţi pe o porţiune as-
cunsă dacă obiectul de curăţat este rezistent la apă. Nu
curăţaţi suprafeţe sensibile la apă, de ex. podele din
plută netratate (umezeala poate pătrunde în material şi
poate deteriora podeaua).
Indicaţii
Pentru a evita împiedicarea de cablul de alimentare, ţi-
neţi mânerul într-o mână şi cablu de alimentare în mâna
cealaltă.
Figură
Pentru ca pe podeaua proaspăt spălată să nu apară
urme de paşi, lucraţi cu spatele spre uşă.
 Ţineţi aparatul de mâner, la un unghi de aprox. 60
de grade.
 Curăţarea podelelor are loc prin mişcarea înainte şi
înapoi a aparatului, cu aceeaşi viteză ca la aspira-
re.
 În caz de murdărie persistentă, împingeţi aparatul
uşor peste podea.
 În cazul setului de livrare aferent perechii de cilin-
dri, cu gri şi galben: Ambele perechi de cilindri au
aceeaşi funcţie, dar pot fi folosite în domenii diferite
(diferenţiere pe culori, de exemplu, pentru bucătă-
rie şi baie).
ATENŢIE
De îndată ce aparatul este pornit, cilindrii de curăţare în-
cep să se rotească. Pentru ca aparatul să nu se mişte
singur, acesta trebuie ţinut de mâner.
Asiguraţi-vă că rezervorul de apă curată este umplut cu
apă şi că rezervorul de apă uzată este montat în aparat.
Figură
 Se introduce ştecherul în priză.
Figură
 Pentru o umezire rapidă a cilindrilor, umpleţi staţia
de curăţare cu 50 ml de apă curată, folosind recipi-
entul scalat livrat.
 Porniţi aparatul şi puneţi staţia în funcţiune timp de
5 secunde.
Aparatul are apoi umiditatea optimă pentru a per-
mite o curăţare rapidă.
Figură
 Opriţi aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/
oprit al acestuia.
Figură
 Scoateţi aparatul din staţia de curăţare de la mâne-
rul de transport şi aşezaţi-l pe podea.
 Ţineţi aparatul de mâner.
Figură
 Apăsaţi comutatorul aparatului (pornit/oprit) pentru
pornirea acestuia.
ATENŢIE
Înainte de a umple rezervorul de apă curată, vă rugăm
să goliţi rezervorul de apă uzată. Astfel, se evită revăr-
sarea rezervorului de apă uzată.
Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată”.
Figură
 Introduceţi aparatul în staţia de curăţare.
Figură
 Scoateţi rezervorul de apă curată din aparat, prin-
zând de mâner.
Figură
 Deschideţi capacul rezervorului.
 Umpleţi rezervorul de apă curată cu apă de la robi-
net rece sau caldă.
 Dacă este nevoie, se adăugă produse pentru cură-
ţenie sau întreţinere.
 La umplere, marcajul „MAX” nu trebuie depăşit.
 Închideţi capacul rezervorului.
Figură
 Introduceţi rezervorul de apă proaspătă în aparat.
Rezervorul de apă curată trebuie să stea fix în apa-
rat.
ATENŢIE
Pentru ca rezervorul de apă uzată să nu se reverse, ni-
velul apei trebuie verificat în mod regulat. Marcajul
„MAX” nu trebuie depăşit.
Figură
 Introduceţi aparatul în staţia de curăţare.
Figură
 Ţineţi rezervorul de apă uzată de bara mânerul in-
ferior, în timp împingeţi bara mânerului superior cu
degetul mare în jos.
Figură
 Scoateţi rezervorul de apă uzată.
Punerea în funcţiune
Umplerea rezervorului de apă proaspătă
Funcţionarea
Instrucţiuni generale
cu privire la operare
Începerea lucrului
Adăugare soluţie de curăţat
Golirea rezervorului pentru apă uzată
153
RO
Pagina: 153
– 10
Figură
 Scoateți capacul de la rezervorul de apă uzată.
 Goliţi rezervorul pentru apă uzată.
 În funcţie de tipul de murdărie, curăţaţi capacul/se-
paratorul şi rezervorul de apă uzată cu apă de la ro-
binet.
 Puneţi capacul pe rezervorul de apă uzată.
Capacul trebuie să stea fix pe rezervorul de apă
uzată.
Figură
 Introduceţi rezervorul de apă uzată în aparat.
Rezervorul de apă uzată trebuie să stea fix în apa-
rat.
Figură
 Opriţi aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/
oprit al acestuia.
Figură
 Introduceţi aparatul în staţia de curăţare.
ATENŢIE
În vederea stabilităţii, când aparatul nu funcţionează,
acesta trebuie pus întotdeauna în staţia de curăţare sau
de depozitare. În caz de stabilitate insuficientă, aparatul
se poate răsturna şi se pot scurge lichide care deterio-
rează pardoseala.
Figură
 Opriţi aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/
oprit al acestuia.
Figură
 Introduceţi aparatul în staţia de curăţare.
Figură
ATENŢIE
După terminarea lucrului, curăţaţi aparatul prin procesul
de spălare.
Vezi capitolul „Curăţare aparat prin procesul de spăla-
re”.
Figură
 Goliţi aparatul complet.
Figură
până la
Figură
 Goliţi rezervorul pentru apă uzată.
Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată”.
 Dacă mai există apă în rezervorul de apă curată
sau în staţia de curăţare, goliţi de apă.
Figură
 Scoateţi ştecherul din priză.
Figură
 Înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul cârligul aces-
tuia.
 Fixaţi cablul de alimentare cu clema de cablu.
ATENŢIE
Pentru a evita formarea mirosurilor, la depozitarea apa-
ratului trebuie golite complet rezervoarele de apă curată
şi de apă uzată.
Figură
 Duceţi aparatul la locul de depozitare, ţinându-l de
mânerul de transport.
Figură
 Pentru stabilitate, aşezaţi aparatul în staţia de cu-
răţare.
 Depozitaţi aparatul în spaţii uscate.
ATENŢIE
După finalizarea lucrului, spălaţi întotdeauna aparatul
împreună cu staţia de curăţare cu apă curată. Prin
această operaţie, aparatul este curăţat în mod optim şi
se evită apariţia murdăriei şi a acumulărilor de bacterii
sau mirosurile neplăcute din aparat.
Figură
 Opriţi aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/
oprit al acestuia.
Figură
 Introduceţi aparatul în staţia de curăţare.
 Dacă mai există apă în rezervorul de apă curată,
scoateţi rezervorul de apă curată şi goliţi-l.
 Introduceţi rezervorul de apă proaspătă în aparat.
Figură
 Scoateţi rezervorul de apă uzată şi goliţi-l.
Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată”.
 Umpleţi recipientul scalat cu 200 ml de apă.
 Umpleţi staţia de curăţare cu apă.
 Dacă este nevoie, la procesul de spălare pot fi adă-
ugaţi agenţi de curăţare KÄRCHER corespunză-
tori.
 Apăsaţi comutatorul aparatului (pornit/oprit) pentru
pornirea acestuia.
 Lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de 30-60 se-
cunde, până când apa este complet absorbită de
staţia de curăţare.
Procesul de spălare este acum finalizat.
Indicaţie
Cu cât aparatul este pornit pentru o perioadă mai multă
de timp, cu atât mai puţină umezeală rămâne în cilindrii
de curăţare.
 Opriţi aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/
oprit al acestuia.
Figură
 Goliţi rezervorul pentru apă uzată.
Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată”.
 Dacă mai există apă în staţia de curăţare, goliţi-o
de apă.
Figură
 Scoateţi ştecherul din priză.
Figură
 Înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul cârligul aces-
tuia.
 Fixaţi cablul de alimentare cu clema de cablu.
ATENŢIE
Înainte ca aparatul să fie aşezat pe podea pentru a
scoate cilindrii, rezervorul de apă curată şi rezervorul de
apă uzată trebuie golite. Astfel, se evită scurgerea lichi-
delor din rezervor în timpul depozitării pe podea.
Indicaţie
În caz de murdărie persistentă, cilindrii de curăţare pot
fi curăţaţi separat.
Figură
 Opriţi aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/
oprit al acestuia.
Figură
 Scoateţi ştecherul din priză.
 Goliţi rezervorul pentru apă curată.
Figură
 Goliţi rezervorul pentru apă uzată.
Întreruperea utilizării
Oprirea aparatului
Depozitarea aparatului
Îngrijirea şi întreţinerea
Curăţare aparat prin procesul de spălare
Curăţarea cilindrilor
154 RO
Pagina: 154
– 11
Figură
 La locaşul de apucare, desfaceţi cilindrii de curăţa-
re.
 Curăţaţi cilindrii de curăţare sub apă curentă.
sau
 Spălaţi cilindrii de curăţare în maşina de spălat la
max. 60 °C.
ATENŢIE
La curăţarea în maşina de spălat, nu folosiţi balsam de
rufe. Astfel microfibrele nu sunt deteriorate, iar cilindrii
de curăţare îşi menţin capacitatea mare de curăţare.
Cilindrii de curăţare nu pot fi introduşi în uscătorul de ru-
fe.
 După curăţare, lăsaţi cilindrii să se usuce la aer.
Figură
 Înşurubaţi cilindrii de curăţare până la opritorul de
pe suportul pentru cilindri.
 Fiţi atenţi la atribuirea culorilor de pe partea interi-
oară a cilindrilor şi a suportului pentru cilindri de pe
aparat (de ex. albastru la albastru).
 După montare, verificaţi dacă cilindrii de curăţare
sunt strânşi bine.
ATENŢIE
În caz de murdărie persistentă sau când piese (de ex.
pietre, cioburi) intră în capul de aspirare, acesta trebuie
curăţat. În timpul lucrului, aceste piese cauzează un
zgomot puternic sau blochează canalele de aspirare şi
reduc puterea de aspirare.
Figură
 Opriţi aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/
oprit al acestuia.
Figură
 Scoateţi ştecherul din priză.
Figură
 Îndepărtaţi cilindrii de curăţare.
Vezi capitolul „Curăţarea cilindrilor”.
Figură
 Apăsaţi pe închizătoarea capului de aspirare.
 Scoateţi capacul de la capul de aspirare.
 Curăţaţi capacul de la capul de aspirare sub apă
curentă.
 Dacă este nevoie, eliberaţi canalele de aspirare şi
fantele de la capacului capului de aspirare de par-
ticulele fixe.
 Curăţaţi capul de aspirare al aparatului cu o lavetă
umedă.
 Fixaţi capacul capului de aspirare pe capul de as-
pirare.
Figură
 Înşurubaţi cilindrii de curăţare până la opritorul de
pe suportul pentru cilindri.
Vezi capitolul „Curăţarea cilindrilor”.
ATENŢIE
Pentru ca separatorul să nu se înfunde cu praf şi mur-
dărie sau pentru ca murdăria să nu se fixeze în rezer-
vor, rezervorul de apă uzată trebuie curăţat în mod re-
gulat.
Figură
 Opriţi aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/
oprit al acestuia.
Figură
 Introduceţi aparatul în staţia de curăţare.
Figură
până la
Figură
 Scoateţi rezervorul de apă uzată din aparat.
Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată”.
 Curăţaţi capacul/separatorul şi rezervorul de apă
uzată cu apă de la robinet.
 Rezervorul de apă uzată poate fi curăţat şi în maşi-
na de spălat vase.
Figură
 După curăţare, reintroduceţi în aparat rezervorul
de apă uzată cu capac.
ATENŢIE
Utilizarea de produse pentru curăţenie şi întreţinere ne-
corespunzătoare poate deteriora aparatul şi poate duce
la anularea garanţiei.
Indicaţie
Dacă este nevoie, la curăţarea podelelor folosiţi produ-
se pentru curăţenie sau întreţinere KÄRCHER.
 La dozarea produselor pentru curăţenie şi întreţi-
nere fiţi atenţi la cantităţile indicate de producător.
 Pentru a preveni formarea de spumă, mai întâi um-
pleţi rezervorul de apă curată cu apă şi apoi cu pro-
dusele pentru curăţare sau întreţinere.
 Pentru ca cantitatea de umplere să nu depăşească
marcajul „MAX” al rezervorului de apă curată, la
umplere cu apă, lăsaţi loc şi pentru cantitatea de
produse pentru curăţenie sau întreţinere.
Defectele au deseori cauze simple, pe care le puteţi re-
media cu ajutorul următoarelor sfaturi. În caz de necla-
rităţi sau pentru defecte care nu se regăsesc aici, vă ru-
găm să vă adresaţi service-ului pentru clienţi autorizat.
Cartuşul filtrului nu este introdus.
Figură
 Scoateţi rezervorul de apă curată şi introduceţi car-
tuşul filtrului cu ştiftul opritor în partea de sus.
Cartşul filtrului este introdus greşit.
 Scoateţi cartuşul filtrului şi introduceţi-l cu ştiftul
opritor în partea de sus.
Nu este apă în rezervorul de apă.
 Adăugaţi apă
Rezervorul de apă curată nu este bine poziţionat în apa-
rat.
 Introduceţi rezervorul de apă curată astfel încât să
fie fixat bine în aparat.
Cilindrii de curăţare lipsesc sau nu sunt montaţi corect.
Figură
 Introduceţi cilindrii de curăţare sau înşurubaţi cilin-
drii de curăţare până la opritorul de pe suportul
pentru cilindri.
Cilindrii de curăţare sunt murdari sau uzaţi.
 Curăţaţi cilindrii de curăţare.
sau
 Înlocuiţi cilindrii de curăţare.
Cilindrii se blochează.
Figură
 Se scot cilindrii şi se verifică dacă nu a rămas blo-
cat vreun obiect sau cablul de reţea.
Curăţarea capului de aspirare
Curăţarea rezervorului de apă uzată
Produse pentru curăţenie şi întreţinere
Remedierea defecţiunilor
Lipseşte umezirea cu apă curată a cilindrului
Aparatul nu îndepărtează murdăria
Cilindrii nu se rotesc
155
RO
Pagina: 155
– 12
Cilindrii sunt prea uscaţi.
 Se umezesc cilindrii, respectiv aparatul, cu 200 ml
de apă, în poziţia de parcare.
În capul de aspirare sunt piese (de ex. pietre sau cio-
buri).
Figură
 Scoateţi capacul de la capul de aspirare şi curăţaţi
capul de aspirare.
Vezi capitolul „Curăţarea capului de aspirare”.
Canalele de aspirare şi fantele de la capul de aspirare
sunt înfundate.
Figură
 Scoateţi capacul de la capul de aspirare şi curăţaţi
capul de aspirare.
Vezi capitolul „Curăţarea capului de aspirare”.
Rezervorul de apă uzată este umplut peste limită.
Figură
până la
Figură
 Goliţi imediat rezervorul de apă uzată.
Vezi capitolul „Curăţarea rezervorului de apă uzată”.
Rezervorul de apă uzată nu stă bine în aparat.
 Verificaţi dacă este capacul stă fix pe rezervorul de
apă uzată.
Vezi capitolul „Curăţarea rezervorului de apă uzată”.
Separatorul este înfundat.
 Scoateţi capacul de pe rezervorul de apă uzată şi
curăţaţi separatorul.
Vezi capitolul „Curăţarea rezervorului de apă uzată”.
Reţeaua de filtre aparţinând separatorului rezervorului
de apă uzată a fost deteriorată în timpul curăţării.
 Înlocuiţi separatorul.
Produsele pentru curăţare sau întreţinere nu sunt potri-
vite pentru aparat sau sunt dozate incorect.
 Utilizaţi produsele pentru curăţare sau întreţinere
recomandate de producător.
Vezi capitolul „Produse pentru curăţenie şi întreţi-
nere”.
 Respectaţi informaţiile de dozare indicate de pro-
ducător.
Prima umezire a cilindrilor nu a fost utilizată deloc sau a
fost utilizată insuficient, iar aceştia nu sunt complet
umeziţi (din această cauză, cilindrii curăţă doar parţial).
Figură
 Umeziţi complet cilindrii.
ATENŢIE
După montare, mânerul nu se mai scoate de la aparatul
de bază.
Scoaterea mânerului de la aparatul de bază se poate
realiza doar dacă aparatul este transportat pentru efec-
tuarea lucrărilor de service.
Figură
A se vedea figura de la sfârşitul instrucţiunilor de utiliza-
re.
 Se introduce şurubelniţa într-un unghi de 90 de
grade în orificiul de pe partea din spate a mânerului
şi se scoate mânerul.
ATENŢIE
Atenţie la cablul de legătură dintre aparatul de bază şi
mâner, acesta nu trebuie deteriorat.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehni-
ce!
Huruit puternic la pornire
Zgomot puternic în capul de aspirare
Puterea de aspirare scade
Aparatul pierde apă uzată
Aparate lasă urme pe podea
Scoaterea mânerului de la aparatul de bază
Date tehnice
Alimentarea cu curent
Tensiune 220-240 V
1~50-60 Hz
Grad de protecţie IPX4
Clasa de protecţie II
Caracteristicile de performanţă
Consum de putere 460 W
Rotaţii cilindri per minut 500 rot/min
Cantitatea de umplere
Rezervor de apă curată 400 ml
Staţie de curăţare 200 ml
Dimensiunile
Lungimea cablului 7,0 m
Greutate (fără soluţie de curăţat) 5,0 kg
Lungime 320 mm
Lăţime 270 mm
Înălţime 1220 mm
156 RO

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Kärcher FC 5 Premium.

Pune o întrebare despre Kärcher FC 5 Premium

Ai o întrebare despre Kärcher FC 5 Premium dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Kärcher FC 5 Premium. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Kärcher FC 5 Premium cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.