manual Kärcher FC 3 Cordless

Vezi mai jos un manual pentru Kärcher FC 3 Cordless. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Kärcher
  • Produs: Aspirator
  • Model/denumire: FC 3 Cordless
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cuprins

Pagina: 164
– 6
Înainte de prima utilizare a aparatului
dumneavoastră, citiţi manualul original
de utilizare, respectaţi instrucţiunile cu-
prinse în acesta şi păstraţi-l pentru în-
trebuinţarea ulterioară sau pentru ur-
mătorii posesori.
Utilizaţi soluţia de curăţat pardoseala exclusiv pentru
curăţarea pardoselilor dure din locuinţa dumneavoastră
şi doar pe suprafeţe dure, impermeabile.
Nu curăţaţi suprafeţe sensibile la apă, de ex. pardoseli
din plută netratată (umezeala poate pătrunde în materi-
al şi poate deteriora pardoseala).
Aparatul este adecvat pentru a curăţa PVC, linoleum,
plăci ceramice, piatră, parchet uns cu ulei şi ceruit, su-
prafeţe laminate, precum şi toate tipurile de pardoseli
rezistente la apă.
Materialele de ambalare sunt reciclabile. Amba-
lajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci
trebuie duse la un centru de colectare şi revalo-
rificare a deşeurilor.
Bateriile şi acumulatorii conţin substanţe, care
nu au voie să ajungă în mediul înconjurător.
Aparatul şi acumulatorul acestuia nu trebuie
aruncate la gunoiul menajer. Acestea pot fi eli-
minate gratuit prin sistemele locale de colectare şi reva-
lorificare a materialelor reciclabile.
Observaţii referitoare la materialele conţinute (REA-
CH)
Informaţii actuale referitoare la materialele conţinute pu-
teţi găsi la adresa:
www.kaercher.com/REACH
Pachetul de livrare a aparatului dvs. este ilustrat pe am-
balaj. La despachetare, verificaţi dacă conţinutul pache-
tului este complet.
Informaţi imediat distribuitorul dumneavoastră dacă lip-
sesc părţi componente sau dacă intervin defecţiuni la
transport.
Utilizați doar accesorii și piese de schimb originale;
acestea oferă garanția unei funcționări sigure și fără
defecțiuni a aparatului.
Informații referitoare la accesorii și piese de schimb se
găsesc la adresa www.kaercher.com.
În fiecare ţară sunt valabile condiţiile de garanţie publi-
cate de distribuitorul nostru din ţara respectivă. Eventu-
ale defecţiuni ale acestui aparat, care survin în perioada
de garanţie şi care sunt rezultatul unor defecte de fabri-
caţie sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a
putea beneficia de garanţie, prezentaţi-vă cu chitanţa
de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată uni-
tate de service autorizată.
(Pentru adresă vedeţi pagina din spate)
– În afară de indicaţiile din in-
strucţiunile de utilizare, este
necesar să fie luate în consi-
deraţie şi prescripţiile genera-
le privind protecţia muncii şi
prevenirea accidentelor de
muncă, emise de organele de
reglementare.
– Plăcuţele de avertizare şi cu
indicaţii montate pe aparat
conţin informaţii importante
pentru utilizarea în condiţii de
siguranţă.
 PERICOL
Indicaţie referitoare la un pericol
iminent, care duce la vătămări
corporale grave sau moarte.
몇 AVERTIZARE
Indicaţie referitoare la o posibilă
situaţie periculoasă, care ar pu-
Cuprins
Observaţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO 6
Măsuri de siguranţă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO 6
Descrierea aparatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO 10
Montare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO 10
Punerea în funcţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO 10
Funcţionarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO 10
Îngrijirea şi întreţinerea . . . . . . . . . . . . . . . . . RO 11
Remedierea defecţiunilor . . . . . . . . . . . . . . . RO 12
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO 14
Observaţii generale
Utilizarea corectă
Protecţia mediului înconjurător
Articolele livrate
Piese de schimb
Garanţie
Simboluri pe aparat
ATENŢIE
În cadrul umplerii rezervorului de apă cura-
tă în timpul lucrărilor de curăţare, vă rugăm
să respectaţi următoarea procedură:
1.
Mai întâi, goliţi rezervorul de apă uzată.
2.
Apoi, umpleţi rezervorul de apă curată.
Măsuri de siguranţă
Trepte de pericol
165
RO
Pagina: 165
– 7
tea duce la vătămări corporale
grave sau moarte.
몇 PRECAUŢIE
Indică o posibilă situaţie pericu-
loasă, care ar putea duce la vă-
tămări corporale uşoare.
ATENŢIE
Indicaţie referitoare la o posibilă
situaţie periculoasă, care ar pu-
tea duce la pagube materiale.
 PERICOL
 Nu scufundaţi aparatul în
apă!
 Înainte de utilizare verificaţi
aparatul şi accesoriile în pri-
vinţa stării corespunzătoare.
Dacă starea nu este ireproşa-
bilă, acestea nu pot fi utiliza-
te.
 Încărcătorul cu cablu de în-
cărcare trebuie înlocuit imedi-
at cu unul original dacă există
deteriorări vizibile.
 Înainte de orice lucrare de în-
grijire şi întreţinere decuplaţi
aparatul şi scoateţi fişa cablu-
lui de alimentare din priză.
 Lucrările de reparaţii vor fi
executate numai de către un
serviciu pentru clienţi autori-
zat.
 Aparatul conţine piese electri-
ce, nu spălaţi de aceea apa-
ratul sun apă curentă!
 Nu introduceţi obiecte con-
ductoare (de ex. şurubelniţă
sau altele similare) în mufa de
încărcare.
 Nu atingeţi contactele şi fire-
le.
 Tensiunea indicată pe plăcu-
ţa de tip trebuie să corespun-
dă tensiunii de alimentare.
 Nu trageţi cablul de racordare
la reţea peste muchii ascuţite
şi nu-l striviţi.
몇 AVERTIZARE
 Aparatul poate fi conectat nu-
mai la o conexiune electrică
realizată conform IEC 60364
de către un electrician de
specialitate.
 Aparatul se conectează nu-
mai la curent alternativ. Ten-
siunea trebuie să corespundă
celei de pe plăcuţa de tip a
aparatului.
 Din motive de securitate se
recomandă folosirea aparatu-
lui cu un comutator de protec-
ţie la curenţi reziduali (max.
30 mA).
 PERICOL
Pericol de electrocutare.
 Nu apucaţi niciodată fişa de
alimentare şi priza cu mâinile
ude.
 Nu folosiţi încărcătorul dacă
este murdar sau umed.
 Nu folosiţi încărcătorul în me-
dii în care există pericolul de
explozie.
 Nu suspendaţi încărcătorul
de cablul de alimentare.
 Încărcătorul trebuie utilizat şi
depozitat numai în încăperi
uscate.
 Feriţi cablul de alimentare de
căldură, muchii ascuţite, ulei
Componente electrice
Încărcător
166 RO
Pagina: 166
– 8
şi componentele aflate în
mişcare ale aparatelor.
 Evitaţi folosirea prelungitoa-
relor cu ştechere multiple, re-
spectiv utilizarea mai multor
aparate în acelaşi timp.
 Când scoateţi ştecherul din
priză, nu trageţi de cablu.
 Nu acoperiţi încărcătorul şi
orificiile de ventilare ale aces-
tuia.
 Nu deschideţi încărcătorul.
Reparaţiile vor fi efectuate
doar de personal specializat.
 Folosiţi încărcătorul numai
pentru încărcarea acumulato-
rilor aprobaţi.
 Încărcătorul cu cablu de în-
cărcare trebuie înlocuit imedi-
at cu unul original dacă există
deteriorări vizibile.
 PERICOL
Pericol de electrocutare.
 Nu expuneţi acumulatorul la o
radiaţie solară prea puterni-
că, căldură şi foc.
몇 AVERTIZARE
 Încărcaţi acumulatorul doar
cu încărcătorul original sau
un încărcător aprobat de
KÄRCHER.
Utilizaţi următorul adaptor:
 Nu deschideţi acumulato-
rul, există pericolul unui
scurt-circuit, cât şi de elibera-
re a unor aburi iritante sau
substanţe acide.
 PERICOL
 Beneficiarul are obligaţia de a
utiliza aparatul în mod cores-
punzător. El trebuie să ţină
cont de împrejurările de la
faţa locului şi în timpul lucrului
să fie atent la persoanele din
preajmă.
 Este interzisă utilizarea în
zone cu pericol de explozie.
 La utilizarea aparatului în
zone periculoase trebuie res-
pectate normele de securitate
corespunzătoare.
 Nu utilizaţi aparatul dacă
acesta a căzut în prealabil,
prezintă deteriorări vizibile
sau este neetanş.
 Ţineţi foliile de ambalaj de-
parte de copii, pentru a evita
pericolul de sufocare!
몇 AVERTIZARE
 Nu este permisă utilizarea
aparatului de către copii sau
persoane neinstruite.
 Aparatul nu este destinat
pentru a fi folosit de persoane
cu capacităţi psihice, senzori-
ale sau mintale limitate sau
de persoane, care nu dispun
de experienţa şi/sau cunoş-
tinţa necesară, cu excepţia
acelor cazuri, în care ele sunt
supravegheate de o persoa-
nă responsabilă de siguranţa
lor sau au fost instruite de că-
tre această persoană în pri-
vinţa utilizării aparatului şi
sunt conştiente de pericolele
care rezultă din aceasta.
Acumulator
PS02
Manipulare în siguranţă
167
RO
Pagina: 167
– 9
 Nu lăsaţi copiii să se joace cu
aparatul.
 Nu lăsaţi copii nesuprave-
gheaţi, pentru a vă asigura,
că nu se joacă cu aparatul.
 Ţineţi copiii departe de apa-
rat, când acesta este pornit
sau nu s-a răcit.
 Curăţarea şi întreţinerea fie-
rului de călcat pot fi efectuate
de copii doar dacă sunt su-
pravegheaţi.
 Puneţi aparatul în funcţiune şi
depozitaţi-l doar conform de-
scrierilor şi a figurilor!
몇 PRECAUŢIE
 Înainte de toate activităţile cu
sau pe aparat asiguraţi stabi-
litatea acestuia pentru a evita
accidentele şi deteriorările
cauzate de prăbuşirea aces-
tuia.
 Nu introduceţi niciodată în re-
zervorul de apă solvenţi, lichi-
de cu conţinut de solvenţi sau
acizi nediluaţi (de ex. agenţi
de curăţare, benzină, diluant
sau acetonă), deoarece
acestea atacă materialele uti-
lizate la construcţia aparatu-
lui.
 Nu lăsaţi aparatul nesuprave-
gheat în timp ce acesta se
află în funcţiune.
 Ţineţi părţile corpului (de ex.
păr, degetele) la distanţă de
cilindrii de curăţare.
 În timpul curăţării capului de
podea, protejaţi-vă mâinile,
întrucât există pericolul de ră-
nire din cauza obiectelor as-
cuţite (de ex. aşchii).
 Evitaţi expunerea cablului de
legătură la căldură, la muchii
ascuţite, la ulei sau la compo-
nente în mişcare.
ATENŢIE
 Porniţi aparatul doar dacă re-
zervorul de apă curată şi re-
zervorul de apă uzată sunt
montate.
 Obiectele ascuţite sau de di-
mensiuni mari (de ex. cioburi,
pietrişuri, piese din jucării) nu
trebuie preluate cu aparatul.
 Nu umpleţi rezervorul de apă
curată cu acid acetic, agenţi
de decalcifiere, uleiuri esenţi-
ale sau substanţe asemănă-
toare. De asemenea, aveţi
grijă ca aceste substanţe să
nu fie preluate.
 Utilizaţi acest aparat doar pe
podele dure cu acoperire re-
zistentă la apă (de ex. par-
chet lăcuit, faianţă smălţuită,
linoleum).
 Nu folosiţi aparatul la curăţa-
rea covoarelor sau a moche-
telor.
 Nu treceţi aparatul peste gri-
lele de pardoseală de la încăl-
zirea prin convector. Jetul de
apă nu poate fi aspirat de
aparat atunci când acesta
este trecut peste grile.
 În cazul unor pauze de lucru
mai lungi şi după utilizare,
opriţi aparatul de la comutato-
rul principal / comutatorul
168 RO
Pagina: 168
– 10
aparatului şi scoateţi ştecărul
de reţea al încărcătorului.
 Nu puneţi aparatul în funcţiu-
ne sub temperaturi de 0 °C.
 Feriţi aparatul de ploaie. Nu îl
depozitaţi în spaţii deschise.
* FC 3 Cordless
** FC 3 Cordless Premium
Figură
 Introduceţi bara mânerului în aparatul de bază
până la opritor, până când se aude că se fixează cu
un clic.
Bara mânerului trebuie să stea fix în aparat.
Figură
 Pentru stabilitate, amplasaţi aparatul în staţia de
parcare.
Figură
 Înşurubaţi cilindrii de curăţare până la opritorul de
pe suportul pentru cilindri.
 Fiţi atenţi la atribuirea culorilor de pe partea interi-
oară a cilindrilor şi a suportului pentru cilindri de pe
aparat (de ex. albastru la albastru).
 După montare, verificaţi dacă cilindrii de curăţare
sunt strânşi bine.
Figură
 Introduceţi cablul de încărcare al încărcătorului în
bucşa de încărcare de la aparat.
 Introduceţi ştecherul încărcătorului în priză.
Figură
 Lămpile de control cu led indică nivelul de încărca-
re actual al acumulatorului.
 În cadrul încărcării acumulatorului complet gol, toa-
te cele 3 lămpi de control cu led luminează de jos
în sus, succesiv.
 În cadrul încărcării 1/3 a acumulatorului, ultimul led
luminează permanent, iar ambele leduri de sus
continuă să lumineze.
 În cadrul încărcării 2/3 a acumulatorului, ambele le-
duri de jos luminează permanent, iar ledul de sus
continuă să lumineze.
 După ce acumulatorul s-a încărcat complet, cele 3
lămpi de control cu led mai luminează constant
timp de 60 minute, după care se sting. După aceas-
tă perioadă de timp, lămpile de control cu led sunt
stinse.
Figură
 După încărcare, scoateţi fişa de reţea din priză şi
cablul de încărcare din bucşa de încărcare.
Figură
 Amplasaţi aparatul în staţia de parcare.
Figură
 Prindeţi rezervorul de apă curată de la concavita-
tea mânerului şi scoateţi-l din aparat.
Figură
 Deschideţi închizătoarea rezervorului şi rotiţi-o
spre lateral.
Figură
 Umpleţi rezervorul de apă curată cu apă de la robi-
net rece sau caldă.
 După caz, în rezervorul cu apă curată se pot adău-
ga soluţii de curăţare sau de îngrijire KÄRCHER.*
 La umplere, marcajul „MAX” nu trebuie depăşit.
 Închideţi capacul rezervorului.
Figură
 Introduceţi rezervorul de apă proaspătă în aparat.
 Rezervorul de apă curată trebuie să stea fix în apa-
rat.
ATENŢIE
* Respectaţi recomandările privind dozarea soluţiilor de
curăţare sau îngrijire.
ATENŢIE
Figură
Aparatul poate prelua numai murdărie uscată şi lichide
(max. 140 ml).
Figură
Înainte de începerea lucrului, măturaţi sau aspiraţi po-
deaua. Astfel, înainte de curăţarea umedă, podeaua
este deja curăţată de murdărie, respectiv de particule
desprinse.
Înainte de a utiliza aparatul, verificaţi pe o porţiune as-
cunsă dacă obiectul de curăţat este rezistent la apă. Nu
curăţaţi suprafeţe sensibile la apă, de ex. podele din
plută netratate (umezeala poate pătrunde în material şi
poate deteriora podeaua).
Figură
Pentru ca pe podeaua proaspăt spălată să nu apară
urme de paşi, lucraţi cu spatele spre uşă.
Descrierea aparatului
1 Întrerupător pornit/oprit
2 Mâner
3 Mâner siguranţă împotriva alunecării de pe perete
4 Rezervor de apă curată
5 Concavitate mâner rezervor de apă curată
6 Bucşă de încărcare
7 Rezervor pentru apă uzată
8 Locaş de apucare cilindru de curăţare
9 Cilindri de curăţare
10 Capac cap de podea
11 Sistem de blocare capac cap de podea
12 Indicator acumulator
13 Încărcător cu cablu de încărcare
14 Staţie de parcare
15 Depozitare valţuri
16 * Detergent RM 536 30 ml
17 ** Detergent RM 534 30 ml
18 ** Detergent RM 536 500 ml
19 Agent antispumant FoamStop 30 ml
9 ** Cilindri de curăţare 2x
Montare
Punerea în funcţiune
Montarea valţurilor
Procesul de încărcare
Umplerea rezervorului de apă proaspătă
Funcţionarea
Instrucţiuni generale
cu privire la operare
169
RO
Pagina: 169
– 11
 Curăţarea podelelor are loc prin mişcarea înainte şi
înapoi a aparatului, cu aceeaşi viteză ca la aspira-
re.
 În caz de murdărie persistentă, împingeţi aparatul
uşor peste podea.
Nu este necesară exercitarea presiunii pe aparat.
 În cazul setului de livrare aferent perechii de cilin-
dri, cu gri şi galben: Ambele perechi de cilindri au
aceeaşi funcţie, dar pot fi folosite în domenii diferite
(diferenţiere pe culori, de exemplu, pentru bucătă-
rie şi baie).
ATENŢIE
De îndată ce aparatul este pornit, cilindrii de curăţare în-
cep să se rotească. Pentru ca aparatul să nu se mişte
singur, acesta trebuie ţinut de mâner.
Asiguraţi-vă că rezervorul de apă curată este umplut cu
apă şi că rezervorul de apă uzată este montat în aparat.
Figură
 Apăsaţi comutatorul aparatului (pornit/oprit) pentru
pornirea acestuia.
 Deplasaţi aparatul de mai multe ori în faţă şi în spa-
te, până când valţurile sunt umezite suficient.
Figură
– 3 lămpi de control cu led luminează - 3/3 durată de
funcţionare a acumulatorului (durată de funcţionare
completă).
– 2 lămpi de control cu led luminează - 2/3 durată de
funcţionare a acumulatorului.
– 1 lampă de control cu led luminează - 1/3 durată de
funcţionare a acumulatorului.
 Cu cca. 2 minute înainte ca acumulatorul să se
descarce, ultimul led se aprinde intermitent.
 După ce acumulatorul este descărcat, iar aparatul
este oprit, timp de 60 secunde, ultimul led de jos se
aprinde intermitent mai des.
ATENŢIE
Înainte de a umple rezervorul de apă curată, vă rugăm
să goliţi rezervorul de apă uzată. Astfel, se evită revăr-
sarea rezervorului de apă uzată.
Vezi capitolul „Umplere rezervor de apă curată”.
Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată”.
Figură
 Amplasaţi aparatul în staţia de parcare.
Figură
 Acţionaţi sistemul de blocare al capacului capului
de podea.
 Îndepărtaţi capacul capului de podea.
Figură
 Scoateţi rezervorul de apă uzată din capul de po-
dea.
Figură
 Deschideţi clapetele de deasupra ambelor camere
ale rezervorului de apă uzată.
 Goliţi rezervorul pentru apă uzată.
Figură
 În funcţie de murdărie, curăţaţi capacul capului de
podea şi rezervorul de apă uzată, utilizând apă de
la robinet.
 Clapetele ambelor camere ale rezervorului de apă
uzată pot fi îndepărtate şi curăţate separat.
 Montaţi din nou clapetele ambelor camere ale re-
zervorului de apă uzată şi închideţi-le.
Figură
 Montaţi rezervorul de apă uzată în capul de podea.
Figură
 Acţionaţi sistemul de blocare al capacului capului
de podea şi fixaţi capacul pe capul de podea, iar
apoi eliberaţi sistemul de blocare.
 Rezervorul de apă uzată şi capacul capului de po-
dea trebuie să fie aşezate ferm în, respectiv pe
aparat.
ATENŢIE
În cadrul unor pauze de lucru mai lungi se recomandă
amplasarea aparatului în staţia de parcare, pentru a
preveni deteriorarea podelelor sensibile, din cauza val-
ţurilor umede.
Figură
 Opriţi aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/
oprit al acestuia.
Figură
 Amplasaţi aparatul în staţia de parcare.
Figură
 Opriţi aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/
oprit al acestuia.
Figură
 Amplasaţi aparatul în staţia de parcare.
ATENŢIE
Curăţaţi aparatul, după încheierea lucrului.
Figură
 În cazul în care mai există apă în rezervorul de apă
curată, evacuaţi-o.
Ilustraţie până la
 Curăţaţi rezervorul de apă uzată, capacul capului
de podea şi valţurile de curăţare.
Vezi capitolul „Curăţare rezervor de apă uzată”.
Vezi capitolul „Curăţare cap de podea”.
Vezi capitolul „Curăţare valţuri”.
ATENŢIE
Pentru a evita formarea mirosurilor, la depozitarea apa-
ratului trebuie golite complet rezervoarele de apă curată
şi de apă uzată.
Lăsaţi valţurile umede să se usuce la aer (de ex. în sta-
ţia de parcare) şi nu le amplasaţi pentru uscare în dula-
puri închise.
Figură
 Amplasaţi aparatul în staţia de parcare.
Figură
 Pentru uscare, poziţionaţi valţurile umede în staţia
de parcare.
 Depozitaţi aparatul în spaţii uscate.
ATENŢIE
Pentru ca murdăria să nu se fixeze în rezervor, rezervo-
rul de apă uzată trebuie să fie curăţat în mod regulat.
ATENŢIE
Nu curăţaţi capacul capului de podea în maşina de spă-
lat vase: Funcţia de bază a aparatului poate fi afectată
dacă, în timpul procesului de spălare, capacul capului
Începerea lucrului
Timp de funcţionare cu un acumulator
Adăugare soluţie de curăţat
Golirea rezervorului pentru apă uzată
Întreruperea utilizării
Oprirea aparatului
Depozitarea aparatului
Îngrijirea şi întreţinerea
Curăţarea rezervorului de apă uzată
170 RO
Pagina: 170
– 12
de podea se deformează şi apoi marginea racletei nu
mai apasă corect pe valţuri. Rezultatul de curăţare sca-
de.
Figură
 Opriţi aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/
oprit al acestuia.
Figură
 Amplasaţi aparatul în staţia de parcare.
Ilustraţie până la
 Scoateţi rezervorul de apă uzată din aparat.
Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată”.
 Curăţaţi capacul capului de podea, rezervorul de
apă uzată şi clapetele rezervorului de apă uzată cu
apă de la robinet.
 Clapetele ambelor camere ale rezervorului de apă
uzată pot fi îndepărtate şi curăţate separat.
 Rezervorul de apă uzată şi clapetele rezervorului
de apă uzată pot fi alternativ curăţate, în maşina de
spălat vase.
Indicaţie
Învelişul de cauciuc al clapetelor rezervorului de apă
uzată poate deveni lipicios, din cauza curăţării în maşi-
na de spălat vase. Etanşeitatea nu este afectată din
această cauză.
Ilustraţie până la
 În cazul în care nu se mai solicită funcţionarea în
continuare a aparatului, curăţaţi şi valţurile.
Vezi capitolul „Curăţare valţuri”.
Ilustraţie până la
 După curăţare, montaţi din nou rezervorul de apă
uzată cu clapete şi capac pentru capul de podea în
aparat.
ATENŢIE
În cazul murdăririi, curăţaţi capul de podea.
ATENŢIE
Nu curăţaţi capacul capului de podea în maşina de spă-
lat vase: Funcţia de bază a aparatului poate fi afectată
dacă, în timpul procesului de spălare, capacul capului
de podea se deformează şi apoi marginea racletei nu
mai apasă corect pe valţuri. Rezultatul de curăţare sca-
de.
Figură
 Opriţi aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/
oprit al acestuia.
Figură
 Amplasaţi aparatul în staţia de parcare.
Figură
 Acţionaţi sistemul de blocare al capacului capului
de podea.
 Îndepărtaţi capacul capului de podea.
Figură
 Curăţaţi capacul capului de podea sub jet de apă
curentă.
 Curăţaţi rezervorul de apă uzată şi valţurile.
Vezi capitolul „Curăţare rezervor de apă uzată”.
Vezi capitolul „Curăţare valţuri”.
 Curăţaţi acţionarea valţurilor cu o lavetă umedă.
Figură
 Montaţi capacul capului de podea în capul de po-
dea.
ATENŢIE
După fiecare utilizare, valţurile trebuie spălate sub robi-
netul de apă sau curăţate în maşina de spălat, pentru ca
în valţuri să nu se acumuleze reziduuri lăsate de agenţii
de curăţare, care în timp ar putea cauza formare de
spumă.
În cazul în care aparatul este amplasat pe podea, pen-
tru extragerea valţurilor, rezervorul de apă curată şi cel
de apă uzată trebuie golite. În acest fel se previne scur-
gerea lichidelor din rezervoare, pe durata depozitării pe
podea.
Figură
 Opriţi aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/
oprit al acestuia.
Figură
 Amplasaţi aparatul în staţia de parcare.
Figură
 La locaşul de apucare, desfaceţi cilindrii de curăţa-
re.
Figură
 Curăţaţi cilindrii de curăţare sub apă curentă.
sau
 Spălaţi cilindrii de curăţare în maşina de spălat la
max. 60 °C.
ATENŢIE
La curăţarea în maşina de spălat, nu folosiţi balsam de
rufe. Astfel microfibrele nu sunt deteriorate, iar cilindrii
de curăţare îşi menţin capacitatea mare de curăţare.
Cilindrii de curăţare nu pot fi introduşi în uscătorul de ru-
fe.
Ilustraţie până la
 După curăţare, poziţionaţi valţurile în staţia de par-
care şi lăsaţi-le să se usuce la aer.
 Este posibilă scurtarea duratei de uscare, prin
stoarcerea în prealabil a valţurilor.
 În cazul în care nu se mai solicită funcţionarea în
continuare a aparatului, curăţaţi şi capacul capului
de podea şi rezervorul de apă uzată.
 Curăţaţi acţionarea valţurilor cu o lavetă umedă.
ATENŢIE
Utilizarea de produse pentru curăţenie şi întreţinere ne-
corespunzătoare poate deteriora aparatul şi poate duce
la anularea garanţiei.
Indicaţie
Dacă este nevoie, la curăţarea podelelor folosiţi produ-
se pentru curăţenie sau întreţinere KÄRCHER.
 La dozarea produselor pentru curăţenie şi întreţi-
nere fiţi atenţi la cantităţile indicate de producător.
 Pentru a preveni formarea de spumă, mai întâi um-
pleţi rezervorul de apă curată cu apă şi apoi cu pro-
dusele pentru curăţare sau întreţinere.
 Pentru ca cantitatea de umplere să nu depăşească
marcajul „MAX” al rezervorului de apă curată, la
umplere cu apă, lăsaţi loc şi pentru cantitatea de
produse pentru curăţenie sau întreţinere.
Defectele au deseori cauze simple, pe care le puteţi re-
media cu ajutorul următoarelor sfaturi. În caz de necla-
rităţi sau pentru defecte care nu se regăsesc aici, vă ru-
găm să vă adresaţi service-ului pentru clienţi autorizat.
 Fişa de încărcare/fişa de reţea nu sunt conectate în
mod corect.
 Conectaţi în mod corect fişa de încărcare/fişa de
reţea.
Curăţarea capului de podea
Curăţarea valţurilor
Produse pentru curăţenie şi întreţinere
Remedierea defecţiunilor
Acumulatorul nu se încarcă
171
RO
Pagina: 171
– 13
 Acumulatorul este gol.
 Încărcaţi aparatul.
 Verificaţi dacă cablul de încărcare este încă conec-
tat la aparat.
 Deconectaţi cablul de încărcare, întrucât funcţiona-
rea este imposibilă cu cablul de încărcare conectat.
Ultimul led se aprinde intermitent dacă aparatul este
pornit şi nu funcţionează.
 Acumulatorul este gol.
 Încărcaţi aparatul.
Toate ledurile luminează intermitent simultan şi mai
des.
 Aparatul are un blocaj al motorului (de ex. din cau-
za unei presiuni prea puternice pe valţuri sau din
cauza lovirii unui perete/colţ).
 Opriţi şi reporniţi aparatul.
sau
 Utilizarea unui alimentator greşit sau defect.
 Utilizaţi alimentatorul original/înlocuiţi alimentatorul
defect.
Cele trei leduri luminează succesiv, la interval de 1 se-
cundă.
 Aparatul este prea fierbinte în timpul utilizării (de
ex. în cadrul operării la temperaturi ambiante ridi-
cate).
 Faceţi o pauză şi lăsaţi aparatul să se răcească.
 În plus, dacă aparatul se opreşte:
 Faceţi o pauză şi lăsaţi aparatul să se răcească.
 Aparatul poate fi repornit, abia după ce aceasta
este răcit, în mod corespunzător.
Valţurile nu sunt suficient umezite.
 Umezirea valţurilor prin deplasarea de mai multe
ori în faţă şi în spate, într-un punct.
Nu există apă în rezervorul de apă curată.
 Adăugaţi apă
Rezervorul de apă curată nu este bine poziţionat în apa-
rat.
 Introduceţi rezervorul de apă curată astfel încât să
fie fixat bine în aparat.
Cilindrii de curăţare lipsesc sau nu sunt montaţi corect.
 Introduceţi cilindrii de curăţare sau înşurubaţi cilin-
drii de curăţare până la opritorul de pe suportul
pentru cilindri.
Cilindrii de curăţare sunt murdari sau uzaţi.
 Curăţaţi cilindrii de curăţare.
sau
 Înlocuiţi cilindrii de curăţare.
Agentul de curăţare a fost uitat, dozat greşit sau s-a uti-
lizat un agent de curăţare greşit
 Utilizaţi numai agenţi de curăţare KÄRCHER şi res-
pectaţi dozarea corectă.
Capacul capului de podea nu este montat în mod corect
 Verificaţi dacă capacul capului de podea este pozi-
ţionat în mod corect. În acest scop, îndepărtaţi ca-
pacul şi montaţi-l din nou.
Indicaţie
Formarea unei cantităţi mici de spumă în capul de po-
dea în timpul utilizării este normală şi nu afectează func-
ţionarea. Doar în cazul formării unei cantităţi excesive
de spumă (de exemplu, urme de spumă pe pardoseală)
sunt necesare măsuri suplimentare.
Agenţi de curăţare greşiţi sau dozare greşită.
 Utilizaţi numai agenţi de curăţare KÄRCHER şi res-
pectaţi dozarea corectă.
Modul de funcţionare a aparatului presupune îndepărta-
rea murdăriei de pe cilindrii de curăţare. Astfel, în rezer-
vorul de apă reziduală se acumulează murdăria şi rezi-
duurile de agenţi de curăţare de pe suprafaţa pardose-
lilor. În anumite condiţii, se poate forma spumă.
 Îndepărtaţi temeinic, cu apă, murdăria şi reziduurile
lăsate de agenţii de curăţare pe cilindri.
Figură
Figură
Figură
 În cazul formării unei cantităţi excesive de spumă,
turnaţi FoamStop în rezervorul gol de apă reziduală
înainte de începerea procesului de curăţare. Vă ru-
găm să respectaţi indicaţiile de dozare de pe eti-
cheta sticlei.
Valţurile sunt murdare.
 Curăţaţi valţurile.
Valţurile nu sunt suficient umezite.
 Umezirea valţurilor prin deplasarea de mai multe
ori în faţă şi în spate, într-un punct.
Agenţi de curăţare greşiţi sau dozare greşită.
 Utilizaţi numai agenţi de curăţare KÄRCHER şi res-
pectaţi dozarea corectă.
Pe podea există reziduuri lăsate de agenţii externi de
curăţare.
 Îndepărtaţi temeinic, cu apă, reziduurile lăsate de
agenţii de curăţare pe valţuri.
 Curăţaţi de mai multe ori podeaua cu ajutorul apa-
ratului şi a valţurilor curate, fără a folosi agenţi de
curăţare. Astfel, reziduurile lăsate de agenţii de cu-
răţare sunt îndepărtate de pe podea
Cilindrii se blochează.
 Îndepărtaţi valţurile şi verificaţi dacă s-a prins vreun
obiect în valţuri.
 Verificaţi dacă valţurile sunt înşurubate până la
opritor, pe suportul valţurilor.
 Verificaţi dacă capacul capului de podea este pozi-
ţionat în mod corect. În acest scop, îndepărtaţi ca-
pacul şi montaţi-l din nou.
Capacul capului de podea nu este montat în mod corect
 Verificaţi dacă capacul capului de podea este pozi-
ţionat în mod corect. În acest scop, îndepărtaţi ca-
pacul şi montaţi-l din nou.
Valţurile sunt uzate.
 Înlocuiţi valţurile.
Rezervorul de apă uzată este umplut peste limită.
 Goliţi imediat rezervorul de apă uzată.
Rezervorul de apă uzată nu stă bine în aparat.
 Verificaţi dacă capacul capului de podea este fixat
pe rezervorul de apă uzată.
 Verificaţi dacă clapetele rezervorului de apă uzată
sunt corect închise.
Aparatul nu se poate conecta
Afişare erori cu led
Valţurile sunt prea uscate
Aparatul nu îndepărtează murdăria
Formare de spumă în capul de podea şi pe
podea
Nu există un rezultat bun de curăţare
Cilindrii nu se rotesc
Absorbţia de apă nu este optimă
Aparatul pierde apă uzată
172 RO
Pagina: 172
– 14
ATENŢIE
După montare, mânerul nu se mai scoate de la aparatul
de bază.
Scoaterea mânerului de la aparatul de bază se poate
realiza doar dacă aparatul este transportat pentru efec-
tuarea lucrărilor de service.
Figură
A se vedea figura de la sfârşitul instrucţiunilor de utiliza-
re.
 Se introduce şurubelniţa într-un unghi de 90 de
grade în orificiul de pe partea din spate a mânerului
şi se scoate mânerul.
ATENŢIE
Atenţie la cablul de legătură dintre aparatul de bază şi
mâner, acesta nu trebuie deteriorat.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehni-
ce!
Scoaterea mânerului de la aparatul de bază
Date tehnice
Racord electric
Tensiune 100-240 V
1~50-60 Hz
Grad de protecţie IPX4
Aparat
Clasa de protecţie III
Clasă de protecţie încărcător II
Putere nominală aparat 40 W
Tensiune nominală acumulator 7,2 V
Tipul de acumulator Li-Ion
Timp de utilizare cu acumulator
complet încărcat
20 min
Durata de încărcare a acumulato-
rului gol
4 h
Tensiune de ieşire încărcător 9,5 V
Intensitate de ieşire încărcător 0,6 A
Caracteristicile de performanţă
Rotaţii cilindri per minut 500 rot/min
Cantitatea de umplere
Rezervor de apă curată 360 ml
Rezervor pentru apă uzată 140 ml
Dimensiunile
Greutate (fără accesorii şi soluţii
de curăţat)
2,4 kg
Lungime 305 mm
Lăţime 226 mm
Înălţime 1220 mm
Lungimea cablului
Încărcător 1800 mm
173
RO

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Kärcher FC 3 Cordless.

Pune o întrebare despre Kärcher FC 3 Cordless

Ai o întrebare despre Kärcher FC 3 Cordless dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Kärcher FC 3 Cordless. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Kärcher FC 3 Cordless cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.