manual Electrolux LCB3LF38W0

Manual pentru Electrolux LCB3LF38W0 în Franceză. Acest manual PDF are 80 pagini.

Table of contents

Pagina: 1
LCB3LF31W0 FR Congélateur coffre Notice d'utilisation 2 EL Οριζόντιος καταψύκτης Οδηγίες Χρήσης 21 IT Congelatore a pozzo Istruzioni per l’uso 40 RO Ladă frigorifică Manual de utilizare 59
Pagina: 2
CUPRINS 1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 59 2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.................................................................... 61 3. INSTALAREA................................................................................................... 63 4. PREZENTARE GENERALĂ.............................................................................67 5. PANOUL DE COMANDĂ..................................................................................68 6. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................68 7. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 69 8. INFORMAŢII ŞI SFATURI................................................................................ 69 9. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA..........................................................................71 10. DEPANARE....................................................................................................72 11. ZGOMOTE......................................................................................................75 12. DATE TEHNICE............................................................................................. 75 13. INFORMAŢII PENTRU INSTITUTELE DE TESTARE....................................76 NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare. Bine aţi venit la Electrolux. Vizitaţi website-ul nostru la: Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii pentru depanare, service şi reparaţii: www.electrolux.com/support Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune: www.registerelectrolux.com Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs.: www.electrolux.com/shop ASISTENŢĂ CLIENŢI ŞI SERVICE Utilizaţi doar piese de schimb originale. Atunci când contactaţi centrul de service autorizat, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie. Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa Informaţii generale şi recomandări Informaţii privind mediul înconjurător Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri. 1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este ROMÂNA 59
Pagina: 3
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil pentru o consultare ulterioară. 1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile • Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă pericolele la care se expun. • Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu dizabilităţi profunde şi complexe nu trebuie lăsate să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate permanent. • Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent. • Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul. • Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi. • Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le conform reglementărilor. 1.2 Aspecte generale privind siguranţa • Acest aparat este conceput pentru a fi utilizat în cadrul unei gospodării şi în aplicaţii similare, precum: – În casele de la ferme, bucătăriile pentru personal din magazine, birouri şi alte medii de lucru; – De către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de cazare cu mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial. • Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectaţi următoarele instrucţiuni: – nu deschideţi uşa pentru perioade mari de timp; www.electrolux.com 60
Pagina: 4
– curăţaţi cu regularitate suprafeţele care au intrat în contact cu alimentele şi sistemele de scurgere accesibile; • AVERTISMENT: Menţineţi libere fantele de ventilaţie de pe carcasa aparatului sau din structura în care este încorporat. • AVERTISMENT: Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte instrumente diferite de cele recomandate de producător pentru a accelera procesul de dezgheţare. • AVERTISMENT: Nu deterioraţi circuitul frigorific. • AVERTISMENT: Nu utilizaţi aparate electrice în interiorul compartimentelor de conservare a alimentelor ale aparatului, decât dacă sunt de tipul recomandat de producător. • Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea aparatului. • Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive, bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice. • Atunci când aparatul este gol pentru o perioadă mare de timp, opriţi-l, dezgheţaţi-l, spălaţi-l, uscaţi-l şi lăsaţi uşa deschisă pentru a preveni formarea de mucegai în aparat. • Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive, cum ar fi recipiente cu aerosoli cu un combustibil inflamabil. • În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de producător, de Centrul de service autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita orice pericol. 2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 2.1 Instalarea AVERTISMENT! Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat. • Îndepărtaţi toate ambalajele. • Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi sau utilizaţi. • Urmaţi instrucţiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul. • Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi aparatul deoarece acesta este greu. Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie şi încălţăminte închisă. ROMÂNA 61
Pagina: 5
• Asiguraţi-vă că aerul poate circula în jurul aparatului. • După instalare sau după inversarea uşii, aşteptaţi cel puţin 4 ore înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare. Aceasta pentru a permite uleiului să curgă înapoi în compresor. • Înainte de a efectua orice operaţie asupra aparatul (de ex. inversarea uşii), scoateţi ştecherul din priză. • Nu instalaţi aparatul aproape de radiatoare sau aragaze, cuptoare sau plite. • Nu expuneţi aparatul la precipitaţii. • Nu instalaţi aparatul direct în lumina razelor de soare. • Nu instalaţi acest aparat în zonele cu umiditate ridicată sau prea reci. • Când mutaţi aparatul, ridicaţi din partea frontală, pentru a evita zgârierea podelei. 2.2 Conexiunea electrică AVERTISMENT! Pericol de incendiu şi electrocutare. AVERTISMENT! Atunci când amplasaţi aparatul, asiguraţi-vă că nu blocaţi sau deterioraţi cablul de alimentare. AVERTISMENT! Nu folosiţi prize multiple şi cabluri prelungitoare. • Aparatul trebuie legat la o priză cu împământare. • Asiguraţi-vă că parametrii de pe plăcuţa cu date tehnice sunt compatibili cu valorile nominale ale sursei de alimentare. • Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie (împământare) contra electrocutării, montată corect. • Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora componentele electrice (de exemplu, ştecherul, cablul de alimentare electrică şi compresorul). Contactaţi Centrul de service autorizat sau un electrician pentru schimbarea componentelor electrice. • Cablul de alimentare electrică trebuie să rămână sub nivelul ştecherului. • Introduceţi ştecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. Asiguraţi accesul la priză după instalare. • Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna de ştecher. 2.3 Modul de utilizare AVERTISMENT! Pericol de vătămare, arsuri, electrocutare sau incendiu. Aparatul conţine gaz inflamabil, izobutan (R600a), un gaz natural cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul. Aveţi grijă să nu deterioraţi circuitul frigorific care conţine izobutan. • Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat. • Nu introduceţi aparate electrice (de exemplu, aparate de făcut îngheţată) în interiorul aparatului, decât dacă acest lucru este recomandat de către producător. • Dacă circuitul frigorific este deteriorat, asiguraţi-vă că nu există flăcări şi surse de aprindere în cameră. Aerisiţi camera. • Nu lăsaţi obiecte fierbinţi să atingă piesele din plastic ale aparatului. • Nu introduceţi băuturi răcoritoare în compartimentul congelatorului. Aceasta va crea presiune în recipientul cu băutură. • Nu depozitaţi gaze şi lichide inflamabile în aparat. • Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia. • Nu atingeţi compresorul sau condensatorul. Sunt fierbinţi. • Nu scoateţi sau atingeţi obiecte din congelator cu mâinile ude sau umede. • Nu recongelaţi alimente care au fost dezgheţate. • Respectaţi instrucţiunile de depozitare de pe ambalajul preparatelor congelate. • Ambalaţi mâncarea în orice tip de ambalaj alimentar înainte de a o www.electrolux.com 62
Pagina: 6
introduce în compartimentul congelator. 2.4 Iluminarea interioară AVERTISMENT! Pericol de electrocutare. • Referitor la becul (becurile) din acest produs şi becurile de schimb vândute separat: Aceste becuri sunt concepute pentru a suporta situaţiile fizice extreme din aparatele electrocasnice, cum ar fi cele de temperatură, vibraţie, umiditate sau au rolul de a semnaliza informaţii privitoare la starea operaţională a aparatului. Acestea nu sunt destinate utilizării în alte aplicaţii şi nu sunt adecvate pentru iluminarea camerelor din locuinţă. 2.5 Îngrijirea şi curăţarea AVERTISMENT! Pericol de vătămare personală sau deteriorare a aparatului. • Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere, dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză. • Acest aparat conţine hidrocarburi în unitatea de răcire. Doar o persoană calificată trebuie să efectueze întreţinerea şi încărcarea unităţii. • Verificaţi regulat evacuarea aparatului şi, dacă este necesar, curăţaţi-o. Dacă evacuarea este blocată, apa dezgheţată se va acumula în partea de jos a aparatului. 2.6 Service • Pentru a repara aparatul contactaţi Centrul de service autorizat. Utilizaţi numai piese de schimb originale. • Reţineţi că reparaţiile făcute în regie proprie sau care nu sunt făcute de profesionişti pot afecta siguranţa şi pot anula garanţia. • Următoarele piese de schimb vor fi disponibile timp de 7 ani după ce modelul nu mai este fabricat: termostate, senzori de temperatură, plăci cu circuite imprimante, surse de lumină, mânere de uşă, balamale de uşă, tăvi şi coşuri. Reţineţi că unele piese de schimb sunt disponibile doar la reparatorii profesionişti şi nu toate piesele de schimb sunt relevante pentru toate modelele. • Garniturile de uşă vor fi disponibile timp de 10 ani după ce modelul nu mai este fabricat. 2.7 Gestionarea deşeurilor după încheierea ciclului de viaţă al aparatului AVERTISMENT! Pericol de vătămare sau sufocare. • Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare electrică. • Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l. • Scoateţi uşa pentru a preveni închiderea copiilor sau a animalelor de companie în aparat. • Circuitul frigorific şi materialele de izolare a acestui aparat nu afectează stratul de ozon. • Spuma izolatoare conţine gaze inflamabile. Contactaţi autoritatea locală pentru informaţii privind aruncarea adecvată a acestui aparat. • Nu deterioraţi partea unităţii de răcire apropiată de schimbătorul de căldură. 3. INSTALAREA AVERTISMENT! Consultaţi capitolele privind siguranţa. ROMÂNA 63
Pagina: 7
3.1 Dimensiuni H1 H2 85° W2 D2 D1 H3 W1 Dimensiunile de gabarit1) H1 mm 845 W1 mm 1120 D1 mm 700 1) lăţimea, înălţimea şi adâncimea aparatu‐ lui fără mâner şi picioare Spaţiul necesar la utilizare1) H2 mm 945 W2 mm 1320 D2 mm 865 1) înălţimea, lăţimea şi adâncimea aparatu‐ lui, inclusiv mânerul, plus spaţiul necesar pentru circulaţia liberă a aerului răcit Spaţiul total necesar la utilizare1) H3 mm 1544 W2 mm 1320 Spaţiul total necesar la utilizare1) D2 mm 865 1) înălţimea, lăţimea şi adâncimea aparatu‐ lui, inclusiv mânerul, plus spaţiul necesar pentru circulaţia liberă a aerului de răcire, plus spaţiul necesar pentru a permite des‐ chiderea uşii la unghiul minim care să per‐ mită scoaterea tuturor echipamentelor inter‐ ne 3.2 Amplasarea Aparatul trebuie instalat la distanţă de orice sursă de căldură, cum ar fi radiatoare, boilere,lumina directă a soarelui, etc. • Puneţi aparatul în poziţie orizontală pe o suprafaţă solidă. • Asiguraţi-vă că aparatul stă drept şi pe toate cele patru picioare. Acest lucru se poate face prin intermediul celor două picioare reglabile aflate in partea de jos, în faţă. • Pentru cele mai bune performanţe, nu puneţi aparatul sub unităţi fixate pe perete. • Asiguraţi-vă că aerul poate circula liber în jurul aparatului. Dacă, din cauza unei instalări diferite, nu sunt respectate cerinţele privind ventilaţia adecvată, aparatul va www.electrolux.com 64
Pagina: 8
funcţiona corect, însă consumul de energie ar putea creşte uşor. Deconectarea aparatului de la priză trebuie să se facă uşor. Prin urmare, ştecherul trebuie să fie uşor accesibil după instalare. 3.3 Amplasarea Acest aparatul nu este conceput pentru a fi folosit ca un aparat încorporabil. Acest aparat trebuie instalat la interior într-un spaţiu uscat şi bine ventilat. Acest aparat este conceput pentru a fi folosit la o temperatura a mediului cu valori între 10 °C şi 43 °C. Funcţionarea corectă a aparatului poate fi garantată doar în gama de temperatură specificată. Dacă aveţi nelămuriri cu privire la locul de instalare a aparatului, vă rugăm să apelaţi la vânzător, la serviciul nostru de asistenţă pentru clienţi sau la cel mai apropiat Centru de service autorizat. 3.4 Conexiunea electrică • Înainte de a conecta aparatul, asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa indicate pe plăcuţa cu datele tehnice corespund cu sursa de alimentare a locuinţei. • Aparatul trebuie legat la o priză cu împământare. Ştecherul cablului electric este prevăzut cu un contact în acest scop. Dacă priza din locuinţă nu este împământată, conectaţi aparatul la o împământare separată, în conformitate cu reglementările în vigoare, după ce aţi consultat un electrician calificat. • Producătorul nu-şi asumă nicio responsabilitate dacă aceste măsuri de siguranţă nu sunt respectate. • Acest aparat este conform cu Directivele C.E.E. 3.5 Ghidul de instalare pentru mâner 1. Scoateţi baza mânerului şi cele 4 şuruburi din punga de plastic. 2. Puneţi mânerul pe poziţie ca în imagine. Folosiţi şurubelniţa Phillips pentru a fixa baza mânerului de capac. 3. Scoateţi capacul mânerului din punga de plastic. Pentru a evita instalarea inversă a capacului mânerului, verificaţi orientarea capacului înainte de instalare. ROMÂNA 65
Pagina: 9
4. Apăsaţi capacul peste faţa bazei mânerului. 5. Unele modele sunt echipate cu o încuietoare. Pentru a instala cârligul de închidere, scoateţi din punga de plastic cârligul de închidere şi 2 şuruburi cu cap rotund. Folosiţi o şurubelniţă Phillips pentru a monta cârligul de închidere pe faţada aparatului. Deschideţi şi închideţi capacul de câteva ori pentru a vă asigură că mânerul s-a fixat bine. www.electrolux.com 66
Pagina: 10
4. PREZENTARE GENERALĂ 4.1 Descrierea aparatului 1 5 2 3 4 1 Mâner 2 Coş 3 Panou de comandă 4 Dop de la ieşirea scurgerii 5 Roată ROMÂNA 67
Pagina: 11
5. PANOUL DE COMANDĂ 5.1 Panou de comandă 1 2 4 5 3 1 Indicator de temperatură 2 Indicator SUPER 3 Buton SETARE 4 Buton OPRIT 5 Indicator de funcţionare 5.2 Pornirea/oprirea 1. Pentru a porni aparatul, introduceţi ştecherul în priză. 2. Dacă indicatorii sunt stinşi, apăsaţi butonul OPRIT timp de 3 secunde. 3. Pentru a opri aparatul, apăsaţi butonul OPRIT timp de 3 secunde. 5.3 Reglarea temperaturii Pentru a seta temperatura: 1. Apăsaţi în mod repetat butonul SETARE până ajungeţi la temperatura dorită. Setarea MAX este cea mai rece. 2. Temperatura se setează după 5 secunde de la ultima apăsare. Setarea exactă trebuie aleasă ţinând cont de faptul că temperatura din interiorul aparatului depinde de: • temperatura camerei • cât de des se deschide capacul • cantitatea de alimente depozitate • amplasarea aparatului. 5.4 Funcţia SUPER Funcţia SUPER accelerează congelarea alimentelor proaspete şi, în acelaşi timp, protejează alimentele deja păstrate împotriva încălzirii nedorite. Pentru a activa funcţia: 1. Apăsaţi în mod repetat butonul SETARE până când se aprinde indicatorul SUPER. 2. Funcţia porneşte la 5 secunde de la ultima apăsare. Funcţia SUPER se opreşte automat după 52 ore şi temperatura revine la setarea anterioară. Puteţi opri manual funcţia înainte de expirarea acestei durate prin apăsarea butonului SETARE şi setaţi temperatura dorită. 5.5 Indicatorul de funcţionare Acest indicator este aprins când compresorul funcţionează şi se stinge când compresorul nu se opreşte. 6. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE AVERTISMENT! Consultaţi capitolele privind siguranţa. 6.1 Curăţarea interiorului Înainte de a folosi aparatul pentru prima oară, spălaţi interiorul şi toate accesoriile interne cu apă călduţă şi cu săpun neutru pentru a înlătura mirosul specific de produs nou, după care uscaţi bine. ATENŢIE! Nu folosiţi detergenţi, pulberi abrazive, agenţi de curăţare pe bază de clor sau ulei deoarece vor deteriora stratul acoperitor. www.electrolux.com 68
Pagina: 12
6.2 Conexiunea electrică Atunci când conectaţi aparatul la reţeaua electrică sau când porneşte după o pană de curent, toţi indicatorii luminoşi clipesc o singură dată. Apoi aparatul revine la setarea anterioară. 7. UTILIZAREA ZILNICĂ AVERTISMENT! Consultaţi capitolele privind siguranţa. 7.1 Congelarea alimentelor proaspete Compartimentul congelator este adecvat pentru congelarea alimentelor proaspete şi pentru depozitarea pe termen lung a alimentelor congelate. Cantitatea maximă de alimente care poate fi congelată într-o perioadă de 24 de ore este specificată pe plăcuţa cu date tehnice (consultaţi „Date tehnice”). Porniţi funcţia SUPER cu 24 de ore înainte de a introduce alimentele în aparat. Procesul de congelare durează 24 de ore. În timpul acestei perioade nu adăugaţi alte alimente la congelat. 7.2 Depozitarea preparatelor congelate La prima pornire sau după o perioadă de neutilizare, înainte de a introduce alimentele în compartiment, lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de cel puţin 24 ore la setările maxime. Puteţi scoate coşul pentru a obţine mai mult spaţiu de depozitare. ATENŢIE! În cazul dezgheţării accidentale, de exemplu din cauza unei întreruperi a curentului, dacă alimentarea electrică a fost întreruptă pentru mai mult timp decât valoarea indicată în tabelul cu caracteristicile tehnice din paragraful „Timpul de atingere a condiţiilor normale de funcţionare", alimentele decongelate trebuie consumate rapid sau trebuie gătite imediat şi apoi recongelate (după ce s-au răcit). 7.3 Dezgheţarea Alimentele congelate, înainte de a fi utilizate, pot fi dezgheţate în frigider sau la temperatura camerei, în funcţie de timpul de care dispuneţi pentru această operaţiune. Bucăţile mici pot fi gătite congelate, direct din congelator: în acest caz, durata de gătire va fi mai mare. 8. INFORMAŢII ŞI SFATURI 8.1 Recomandări pentru economisirea energiei • Configuraţia internă a aparatului este cea care asigură cea mai eficientă utilizare a energiei. • Nu deschideţi capacul prea des şi nu îl lăsaţi deschis mai mult decât este necesar. • Cu cât temperatura setată este mai mică, cu atât este mai mare consumul de energie. • Asiguraţi o ventilaţie bună. Nu acoperiţi grilajele sau orificiile de ventilaţie. 8.2 Recomandări privind congelarea • Activaţi funcţia SUPER cu cel puţin 24 de ore înainte de a pune alimentele în interiorul compartimentului congelator. • Înainte de congelare, ambalaţi şi etanşaţi alimentele proaspete folosind: folie de aluminiu, folie sau ROMÂNA 69
Pagina: 13
pungi de plastic, recipiente etanşe cu capac. • Pentru o congelare şi dezgheţare mai eficientă, împărţiţi alimentele în porţii mici. • Se recomandă să puneţi etichete şi date pe toate alimentele congelate. Vă va ajuta să identificaţi alimentele şi să ştiţi când trebuie folosite înainte de a se deteriora. • Alimentele trebuie să fie proaspete înainte de congelare pentru a-şi păstra calităţile. În mod special pentru fructe şi legume, acestea trebuie colectate la momentul colectării pentru a-şi păstra toate nutrimentele. • Nu congelaţi sticle sau cutii care conţin lichide, în special băuturi care conţin dioxid de carbon. Acestea pot exploda în timpul congelării. • Nu puneţi alimente fierbinţi în compartimentul frigider. Răciţi-le la temperatura camerei înainte de a le introduce în compartiment. • Pentru a evita creşterea în temperatură a alimentelor deja congelate, nu puneţi alimente proaspete necongelate direct lângă cele congelate. Puneţi alimentele la temperatura camerei în zona din congelator unde nu există alimente congelate. • Nu consumaţi cuburile de gheaţă, apa îngheţată sau îngheţata imediat după ce le-aţi scos din congelator. Pericol de degerare. • Nu recongelaţi alimentele dezgheţate. Dacă alimentele s-au decongelat, gătiţi-le, răciţi-le şi apoi le congelaţi. 8.3 Recomandări pentru stocarea alimentelor congelate • Setarea medie pentru temperatură asigură păstrarea în condiţii bune a produselor alimentare congelate. Setările mai ridicate pentru temperatura din aparat pot duce la o durată mai mică de păstrare. • Tot compartimentul congelator este adecvat păstrării produselor alimentare congelate. • Lăsaţi suficient spaţiu în jurul alimentelor pentru a permite circulaţia liberă a aerului. • Pentru o depozitare adecvată, consultaţi eticheta de pe ambalajul alimentului pentru a afla durata de păstrare a alimentului. • Este importantă ambalarea alimentelor astfel încât să fie împiedicată pătrunderea la interior a apei, umidităţii sau condensului. 8.4 Sfaturi pentru cumpărături După ce aţi cumpărat alimente: • Asiguraţi-vă că ambalajul nu este deteriorat deoarece alimentele pot fi deteriorate. Dacă ambalajul este umflat sau umed, s-ar putea ca acesta să nu fi fost depozitat în condiţii optime şi este posibil ca decongelarea să fi început deja. • Pentru a limita procesul de decongelare, cumpăraţi bunurile congelate la finalul cumpărăturilor şi transportaţi-le într-o geantă termică izolatoare. • Puneţi alimentele congelate imediat în congelator după ce v-aţi întors de la magazin. • Dacă alimentele s-au decongelat chiar şi parţial, nu le recongelaţi. Consumaţi cât mai curând posibil. • Respectaţi data expirării şi informaţiile privind depozitarea aflate pe ambalaj. 8.5 Durata de păstrare Tip de mâncare Durata de păstrare (luni) Pâine 3 Fructe (mai puţin citrice) 6 - 12 www.electrolux.com 70
Pagina: 14
Tip de mâncare Durata de păstrare (luni) Legume 8 - 10 Mâncare fără carne rămasă 1 - 2 Produse lactate: Unt Brânză moale (de ex. mozzarella) Brânză tare (de ex. parmezan, cheddar) 6 - 9 3 - 4 6 Fructe de mare: Peşte gras (de ex. somon, macrou) Peşte slab (de ex. cod, plătică) Creveţi Scoici şi midii scoase din cochilie Peşte gătit 2 - 3 4 - 6 12 3 - 4 1 - 2 Carne: Pasăre Vită Porc Miel Cârnaţi Şuncă Mâncare cu carne rămasă 9 - 12 6 - 12 4 - 6 6 - 9 1 - 2 1 - 2 2 - 3 9. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA AVERTISMENT! Consultaţi capitolele privind siguranţa. 9.1 Curăţarea ATENŢIE! Scoateţi ştecherul din priză înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere. Nu utilizaţi detergenţi, produse abrazive, produse de curăţat extrem de parfumate sau ceară de lustruire pentru a curăţa interiorul aparatului. Nu folosiţi aparatul de curăţat cu abur pentru a curăţa aparatul. Aveţi grijă să nu deterioraţi sistemul de răcire. 1. Opriţi aparatul. 2. Scoateţi toate alimentele din acesta, înfăşuraţi-le în mai multe straturi de ziar şi puneţi-le într-un loc răcoros. 3. Curăţaţi cu regularitate aparatul şi accesoriile cu apă caldă şi săpun neutru. Curăţaţi cu atenţie etanşarea capacului. 4. Uscaţi bine aparatul. 5. Introduceţi ştecherul în priză. 6. Porniţi aparatul. 7. Setaţi temperatura la nivelul MAX şi închideţi capacul. Aşteptaţi două sau trei ore înainte de a pune înapoi alimentele scoase anterior din aparat. 8. Setaţi temperatura la nivelul dorit. ROMÂNA 71
Pagina: 15
9.2 Dezgheţarea congelatorului ATENŢIE! Nu folosiţi niciodată instrumente de metal ascuţite pentru a îndepărta gheaţa deoarece puteţi deteriora aparatul. Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte mijloace artificiale pentru a accelera procesul de dezgheţare. Dezgheţaţi congelatorul atunci când grosimea stratului de gheaţă atinge aproximativ 10-15 mm. 1. Opriţi aparatul. 2. Scoateţi toate alimentele din acesta, înfăşuraţi-le în mai multe straturi de ziar şi puneţi-le într-un loc răcoros. 3. Scoateţi dopul de la scurgerea din interiorul aparatului. 4. Lăsaţi capacul deschis. 5. Puneţi o tavă sub dopul de la ieşirea scurgerii. 6. Scoateţi dopul de la ieşirea scurgerii. 7. Rotiţi dopul de la scurgere cu 180 de grade pentru a permite apei să se scurgă în tavă. Asiguraţi-vă că apa nu dă pe dinafară din tavă. 8. Curăţaţi şi uscaţi interiorul bine. 9. Porniţi aparatul. 10. Setaţi temperatura la nivelul MAX şi închideţi capacul. Aşteptaţi două sau trei ore înainte de a pune înapoi alimentele scoase anterior din aparat. 11. Setaţi temperatura la nivelul dorit. 10. DEPANARE AVERTISMENT! Consultaţi capitolele privind siguranţa. 10.1 Ce trebuie făcut dacă... Pot să apară sunete în timpul funcţionării aparatului (de ex. bolborosire, bâzâit, crăpături sau clicăit) care sunt normale. www.electrolux.com 72
Pagina: 16
Problemă Cauză posibilă Soluţie Aparatul nu funcţionează. Aparatul este oprit. Porniţi aparatul. Ştecherul nu este introdus corect în priză. Verificat dacă aparatul es‐ te conectat corect. Nu există tensiune la priză. Conectaţi aparatul la o altă priză electrică. Contactaţi un electrician calificat. Aparatul face zgomot. Aparatul nu este aşezat corect. Verificaţi dacă aparatul es‐ te stabil. Consultaţi capito‐ lul „Instalarea/Amplasa‐ rea”. Aparatul atinge peretele sau alte obiecte. Mutaţi puţin aparatul. Con‐ sultaţi capitolul „Instalarea/ Amplasarea”. Indicatorul de temperatură clipeşte de la stânga la dreapta. Eroare la senzorul de tem‐ peratură. Contactaţi Centrul de ser‐ vice autorizat. Capacul nu se închide complet. Pachetele cu alimente blo‐ chează capacul. Aranjaţi corect pachetele. Este prea multă gheaţă în aparat. Dezgheţaţi aparatul. Con‐ sultaţi capitolul „Îngrijirea şi curăţarea/Dezgheţarea aparatului”. Capacul se deschide greu. Garnitura capacului este murdară sau lipicioasă. Curăţaţi garnitura capacu‐ lui. Becul nu funcţionează. Becul este defect. Contactaţi Centrul de ser‐ vice autorizat pentru a în‐ locui becul LED. Compresorul funcţionează continuu. Temperatura nu este seta‐ tă corect. Consultaţi capitolul „Pa‐ noul de comandă/Reglarea temperaturii”. S-au introdus simultan cantităţi mari de alimente care trebuie congelate. Aşteptaţi câteva ore şi apoi verificaţi din nou tempera‐ tura. Temperatura camerei este prea mare. Consultaţi diagrama cu clasa climatică de pe plă‐ cuţa cu date tehnice sau capitolul „Instalarea/ Amplasarea”. Alimentele introduse în aparat erau prea calde. Lăsaţi alimentele să se ră‐ cească la temperatura ca‐ merei înainte de a le intro‐ duce în aparat. ROMÂNA 73
Pagina: 17
Problemă Cauză posibilă Soluţie Capacul nu este închis co‐ rect. Verificaţi dacă capacul se închide corect şi garniturile să nu fie deteriorate sau murdare. Funcţia SUPER este acti‐ vată. Consultaţi capitolul „Pa‐ noul de comandă/Funcţia SUPER”. Există prea multă gheaţă. Capacul nu este închis co‐ rect sau garnitura este de‐ formată/murdară. Verificaţi dacă capacul se închide corect şi garniturile să nu fie deteriorate sau murdare. Temperatura nu este seta‐ tă corect. Consultaţi capitolul „Pa‐ noul de comandă/Reglarea temperaturii”. Compresorul nu porneşte imediat după apăsarea SUPER sau după schim‐ barea temperaturii. Acest lucru este normal, nu a survenit nici o eroare. Compresorul porneşte du‐ pă o perioadă de timp. Temperatura din aparat es‐ te prea mică/prea mare. Regulatorul de temperatu‐ ră nu este setat corect. Setaţi o temperatură mai mare/mai mică. Capacul nu este închis co‐ rect. Verificaţi dacă capacul se închide corect şi garniturile să nu fie deteriorate sau murdare. Temperatura produselor este prea ridicată. Lăsaţi alimentele să se ră‐ cească la temperatura ca‐ merei înainte de a le intro‐ duce în aparat. Sunt conservate prea mul‐ te alimente în acelaşi timp. Introduceţi mai puţine ali‐ mente în acelaşi timp. Grosimea stratului de gheaţă este mai mare de 4-5 mm. Dezgheţaţi aparatul. Con‐ sultaţi capitolul „Îngrijirea şi curăţarea/Dezgheţarea aparatului”. Capacul a fost deschis prea des. Deschideţi capacul doar dacă este necesar. Funcţia SUPER este acti‐ vată. Consultaţi capitolul „Pa‐ noul de comandă/Funcţia SUPER”. Produsele care urmează a fi congelate sunt puse prea aproape unele de altele. Asiguraţi circulaţia aerului rece prin aparat. www.electrolux.com 74
Pagina: 18
Problemă Cauză posibilă Soluţie Aparatul este pus în apro‐ pierea unei surse de căldu‐ ră. Consultaţi capitolul „Insta‐ larea/Amplasarea”. Dacă aparatul tot nu funcţionează corespunzător după verificările de mai sus, contactaţi cel mai apropiat Centru de service autorizat. Specificaţi modelul şi numărul de serie al aparatului atunci când contactaţi Centrul de service autorizat. Aceasta va accelera obţinerea suportului necesar. 11. ZGOMOTE SSSRRR! CLICK! HISSS! BRRR! BLUBB! 12. DATE TEHNICE Informaţiile tehnice sunt specificate pe plăcuţa cu date tehnice aflată pe partea internă a aparatului şi pe eticheta energetică. Codul QR de pe eticheta energetică furnizată împreună cu aparatul oferă un link web către informaţiile referitoare la performanţa aparatului aflate în baza de date EPREL UE. Păstraţi eticheta energetică pentru referinţă împreună cu manualul utilizatorului şi toate celelalte documente furnizate împreună cu acest aparat. Aceleaşi informaţii pot fi găsite în EPREL folosind linkul https://eprel.ec.europa.eu împreună cu numele modelului şi numărul de produs pe care le găsiţi pe plăcuţa cu date tehnice a aparatului. ROMÂNA 75
Pagina: 19
Consultaţi linkul www.theenergylabel.eu pentru informaţii detaliate despre eticheta energetică. 13. INFORMAŢII PENTRU INSTITUTELE DE TESTARE Instalarea şi pregătirea aparatului pentru orice verificare EcoDesign se va face în conformitate cu EN 62552. Cerinţele de ventilaţie, dimensiunile amplasamentului şi spaţiul liber minim lăsat în spate vor fi declarate în acest Manual al utilizatorului la Capitolul 3. Contactaţi producători pentru orice alte informaţii, inclusiv planurile de încărcare. 14. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL Reciclaţi materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest simbol împreună cu deşeurile menajere. Returnaţi produsul la centrul local de reciclare sau contactaţi administraţia oraşului dvs. * www.electrolux.com 76

Întrebare & răspunsuri

Ai o întrebare despre Electrolux LCB3LF38W0 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Electrolux LCB3LF38W0. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Electrolux LCB3LF38W0 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.

Pune o întrebare despre Electrolux LCB3LF38W0

Nume
E-mail
Reacție

Vezi mai jos un manual pentru Electrolux LCB3LF38W0. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Electrolux
  • Produs: Congelatoare
  • Model/denumire: LCB3LF38W0
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Polonez, Italiană, Română, Grec, Cehă, Slovacă, Maghiară, Bulgară, Daneză, Norvegiană, Engleză, Suedeză, Finlandeză, Rusă, Ucrainean, Letonia., Lituanian, Estonian, Franceză