manual Dyson Cu-Beam

Vezi mai jos un manual pentru Dyson Cu-Beam. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Dyson
  • Produs: lumina
  • Model/denumire: Cu-Beam
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: , , , , ,

Cuprins

Pagina: 18
19
10. Certifique-se de que nenhuma tubagem (gás, água, ar), cabos
eléctricos, fios ou canalizações se encontram directamente por trás
da área de montagem/perfuração.
11. Verifique se o fornecimento eléctrico corresponde ao indicado na
placa de características. Se o produto estiver ligado a qualquer
fonte de alimentação eléctrica que não a indicada na placa de
características do mesmo, podem ocorrer danos permanentes ou
operação insegura do produto.
12. O produto deve ser ligado à terra.
LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
GARANTIA: este aparelho tem uma garantia limitada de 5 anos
que cobre utilização razoável. Se um componente falhar dentro do
período da garantia de 5 anos, será substituído e sujeito a inspecção.
RO
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND
SIGURANŢA
LA INSTALAREA SAU UTILIZAREA UNUI APARAT ELECTRIC,
TREBUIE RESPECTATE ÎNTOTDEAUNA MĂSURILE DE PRECAUŢIE
DE BAZĂ, INCLUSIV URMĂTOARELE:
AVERTISMENT
Pericol de electrocutare! În cazul în care carcasa este scoasă sau
manipulată necorespunzător, componentele interne ale unităţii
pot provoca accidente sau pot fi permanent avariate. Nu expuneţi
mecanismele/componentele interne ale acestui echipament
la umezeală.
1. Toate lucrările de instalaţii şi de reparaţii electrice trebuie efectuate de
către un electrician calificat sau de către un inginer de service Dyson,
conform codurilor sau reglementărilor locale actuale.
2. Nu conectaţi borne DALI la reţeaua de alimentare. Firele DALI NU
SUNT SELV şi nu trebuie considerate niciodată ca fiind sigure pentru
atingere. O izolaţie de nivel funcţional sau mai bună este necesară
între firele DALI şi cablurile de la reţeaua de alimentare.
3. Unitatea este concepută numai pentru spaţii interioare, lipsite de
umiditate. Echipamentul poate fi operat la temperaturi cu valori
între 0°C (32°F) şi 40°C (104°F) şi la o umiditate relativă de 10-95%,
fără condensare.
4. Consultaţi codurile şi reglementările de accesibilitate locale şi
naţionale pentru indicaţiile de instalare relevante. Acest echipament
trebuie să fie instalat cu dispozitivele de prindere adecvate pentru
mediul de instalare. Conformitatea şi conformarea reprezintă
responsabilitatea instalatorului.
5. Dacă o componentă a echipamentului nu funcţionează
corespunzător, a suferit un impact puternic, a căzut, s-a deteriorat,
a fost lăsată în spaţiu deschis sau a intrat în contact cu apa, nu o
folosiţi şi contactaţi Linia de asistenţă Dyson.
6. Nu priviţi direct sursa de lumină.
7. Nu instalaţi sau nu utilizaţi echipamentul cu un cablu de suspendare
deteriorat. În cazul în care cablul de suspendare este deteriorat,
trebuie să fie înlocuit de Dyson, reprezentantul său de service sau o
persoană cu o calificare similară, pentru a evita pericolele.
8. Acest echipament este compatibil numai cu produse dimmer care
sunt în conformitate cu DALI.
9. Utilizaţi o lavetă din microfibre cu solvent şi butelia cu gaz comprimat
fără umiditate pentru a curăţa echipamentul. Asiguraţi-vă că
echipamentul este oprit.
21.09.2016 13:31 - C85280-CU-BEAM_OPMAN_GLOB_Y001-UPLIGHT-UPISSUE_15_4c0s
Pagina: 67
68
• Desgaste normal (fusíveis, etc.).
• Danos causados por uma limpeza que não está de
acordo com as instruções neste manual:
A Dyson não é responsável pela mão-de-obra e outros
custos associados com a remoção e /ou instalação de
produto avariado (excepto se instalado pela Dyson), ou
por qualquer dano eléctrico, de inundação ou estrutural
ou qualquer perda de negócio ou receita que ocorra em
resultado de falha do produto.
Se tiver dúvidas quanto à cobertura da sua garantia,
contacte a Dyson (informações na contracapa).
RESUMO DA COBERTURA
• A garantia entra em vigor à data de compra (ou na
data de entrega, caso esta seja posterior).
• Tem de fornecer prova de compra/entrega (tanto a
original, como no caso de qualquer subsequente)
antes que possa ser executado qualquer trabalho no
seu aparelho da Dyson. Sem essa prova, qualquer
trabalho executado ou peças fornecidas serão
cobráveis. Guarde o seu recibo ou guia de entrega.
• Sujeito à exclusão acima, todos os trabalhos a
executar ao abrigo desta garantia serão executados
pela Dyson ou pelos seus representantes autorizados.
RO
GARANȚIE LIMITATĂ DE 5 ANI
TERMENI ŞI CONDIŢII PENTRU
GARANŢIA LIMITATĂ DYSON DE
5 ANI
În cazul în care această unitate este comercializată în
cadrul UE, prezenta garanţie va fi valabilă numai (i)
dacă unitatea este instalată şi utilizată în ţara în care a
fost comercializată sau (ii) dacă unitatea este instalată
şi utilizată în Austria, Belgia, Franţa, Germania, Irlanda,
Italia, Olanda, Spania sau Regatul Unit şi acelaşi model
ca această unitate este comercializat la aceeaşi tensiune
nominală în ţara relevantă.
În cazul în care această unitate este comercializată
în afara UE, prezenta garanţie va fi valabilă numai
dacă unitatea este instalată şi utilizată în ţara în care a
fost comercializată.
OBIECTUL GARANŢIEI:
GARANȚIE DE 5 ANI
Repararea sau înlocuirea echipamentului Dyson (la
alegerea Dyson) dacă se descoperă că acesta prezintă
defecte de material, manoperă sau funcționare într-un
interval de 5 ani de la achiziție sau livrare.
• Piesele înlocuite de Dyson vor deveni
proprietatea Dyson.
• Repararea sau înlocuirea echipamentului Dyson aflat
în garanție nu va extinde perioada de garanție.
• Garanţia oferă avantaje suplimentare faţă de
drepturile de consumator pe care le deţineţi prin
lege, fără a le afecta.
ASPECTE CARE NU FAC
OBIECTUL GARANŢIEI
Dyson nu garantează repararea sau înlocuirea unui
produs atunci când defectele sunt cauzate de:
• acte de vandalism, deteriorarea accidentală sau
defecțiunile cauzate de utilizare sau întreținere
neglijentă, utilizare incorectă, neglijență sau
manipularea ori utilizarea echipamentului fără a
respecta Manualul de utilizare Dyson.
• utilizarea pieselor neasamblate sau neinstalate în
conformitate cu instrucţiunile Dyson.
• utilizarea pieselor și accesoriilor care nu sunt
componente autentice Dyson.
• instalarea defectuoasă (cu excepția cazurilor în care
instalarea a fost realizată de Dyson).
• reparaţiile sau modificările efectuate de alte părţi
decât Dyson sau de agenţii săi autorizaţi.
• deteriorări provocate de surse externe, precum trafic,
condiţii meteo, pene electrice sau supratensiuni.
• uzura normală (siguranță etc.).
• deteriorarea cauzată de curățarea care nu respectă
instrucțiunile din acest manual.
Dyson nu își asumă răspunderea pentru costul lucrărilor
și alte costuri asociate îndepărtării și/sau instalării unui
produs defect (cu excepția cazurilor în care instalarea
a fost realizată de Dyson) sau pentru orice daună de
natură electrică, cauzată de inundație sau structurală
sau orice întrerupere a activității ori pierderi ale
veniturilor generate ca urmare a avarierii produsului.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu aspectele acoperite
de garanție, contactați Dyson (detalii pe coperta
din spate).
REZUMATUL COPERTEI
• Garanția intră în vigoare la data achiziției (sau data
livrării dacă aceasta este ulterioară achiziției).
• Trebuie să faceți dovada livrării/achiziției (atât
inițiale cât și ulterioare) înainte de desfășurarea
oricărei lucrări la echipamentul Dyson sau înainte de
furnizarea pieselor de schimb. Fără această dovadă,
lucrările efectuate sau piesele furnizate vor fi contra
cost. Păstraţi chitanţa sau avizul de expediție.
• Sub rezerva excluderilor de mai sus, toate lucrările
efectuate în temeiul prezentei garanții vor fi efectuate
de Dyson sau agenții săi autorizați.
RU
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА
5 ЛЕТ
ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ
ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ
КОМПАНИИ DYSON НА 5 ЛЕТ
Если это устройство было продано в пределах ЕС,
данная гарантия будет действительна в следующих
случаях: (i) если устройство установлено и
используется в стране, в которой оно было продано
(ii), если устройство установлено и используется
в Австрии, Бельгии, Франции, Германии,
Ирландии, Италии, Нидерландах, Испании или
Великобритании в той же самой модели, что и
было продано, при том же самом номинальном
напряжении в соответствующей стране.
Если это устройство было продано за пределами ЕС,
данная гарантия будет действительна, только если
устройство установлено и используется в стране, в
которой оно было продано.
НА ЧТО
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ:
ГАРАНТИЯ НА 5 ЛЕТ
Ремонт или замена прибора Dyson (по усмотрению
компании Dyson) при обнаружении дефекта из-за
некачественных материалов, неправильной сборки
или ошибок в работе в течение 5 лет с момента
покупки или доставки.
• Любые замененные компанией Dyson компоненты
становятся собственностью компании Dyson.
• Ремонт или замена устройства Dyson,
находящегося на гарантии, не будет означать
продления периода гарантии.
• Настоящая гарантия предоставляет вам гарантии
и компенсации, являющиеся дополнением к
вашим законным правам как потребителя, и
никоим образом не влияет на эти права.
ЧТО НЕ ВХОДИТ В ГАРАНТИЮ
Компания Dyson не гарантирует ремонт или замену
изделий, дефекты которых появились в результате:
• Вандализма, случайного повреждения и
неисправностей, вызванных небрежной
эксплуатацией или обращением, ненадлежащим
использованием, халатностью, неосторожностью,
эксплуатацией или обращением с устройством,
не предусмотренными данным руководством по
эксплуатации Dyson.
• Использования компонентов, установленных не в
соответствии с инструкциями компании Dyson.
• Использование деталей и компонентов, не
являющихся оригинальными запчастями Dyson.
• Неправильной установки (за исключением
случаев, когда установка выполнялась
специалистами Dyson).
• Работ по ремонту или изменений конструкции,
производимых не компанией Dyson или ее
уполномоченными агентами.
• Повреждений в результате воздействия внешних
источников, например, при перевозке, погодных
условий, перебоев в энергоснабжении или
скачков напряжения в сети.
• Нормального физического износа (например,
предохранителей и т. п.).
• Повреждений, нанесенные в результате
очистки, которая была выполнена с нарушением
приведенных в данном руководстве инструкций.
Компания Dyson не несет ответственности за
работу и любые другие расходы, связанные с
демонтажом или установкой неисправного продукта
(за исключением установки, производимой
специалистом компании Dyson), любые
повреждения, вызванные электричеством или
затоплением, повреждения конструкции или любые
21.09.2016 13:31 - C85280-CU-BEAM_OPMAN_GLOB_Y001-UPLIGHT-UPISSUE_15_4c0s

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Dyson Cu-Beam.

Pune o întrebare despre Dyson Cu-Beam

Ai o întrebare despre Dyson Cu-Beam dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Dyson Cu-Beam. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Dyson Cu-Beam cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.