manual DeWalt DW431

Vezi mai jos un manual pentru DeWalt DW431. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: DeWalt
  • Produs: Sander
  • Model/denumire: DW431
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Norvegiană, Finlandeză, Turc

Cuprins

Pagina: 70
66 el - 1
∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∞
∆ƒπµEπ√ ∆∞π¡π∞™ DW430/DW431
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο el - 1
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫ el - 1
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ el - 2
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ el - 3
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ el - 3
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· el - 4
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘ el - 4
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË el - 4
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ el - 5
™˘ÓÙ‹ÚËÛË el - 5
EÁÁ‡ËÛË el - 6
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
DW430 DW431
∆¿ÛË V 230 230
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ W 650 650
∞ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ÈÛ¯‡˜ W 310 360
∆·¯‡ÙËÙ· ÈÌ¿ÓÙ· m/min 320 190 - 320
EÈÊ¿ÓÂÈ· Ï›·ÓÛ˘ mm 120 x 75 120 x 75
ª‹ÎÔ˜ ÈÌ¿ÓÙ· mm 533 533
¶Ï¿ÙÔ˜ ÈÌ¿ÓÙ· mm 75 75
EÍ·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘ οÓÈÛÙÚÔ Î¿ÓÈÛÙÚÔ
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜
ÛÎfiÓ˘ ÛÎfiÓ˘
µ¿ÚÔ˜ kg 3,6 3,6
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V 10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ¤ÎÚË͢.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
DW430/DW431
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
98/37/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿
EN 50144:
DW430 DW431
LpA
(˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË) dB(A)* 91 91
LWA
(·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A) 99 99
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù·
85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
DW430 DW431
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la DeWalt DW431.

Pune o întrebare despre DeWalt DW431

Ai o întrebare despre DeWalt DW431 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul DeWalt DW431. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu DeWalt DW431 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.