manual DeLonghi Distinta ICMI 211

Vezi mai jos un manual pentru DeLonghi Distinta ICMI 211. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: DeLonghi
  • Produs: Mașină de cafea
  • Model/denumire: Distinta ICMI 211
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cuprins

Pagina: 67
67
Reţineţi:
Acest simbol evidenţiază sfaturi şi informaţii importante pentru
utilizator.
• 	 Citiţi cu atenţie acest manual de instrucţiuni, înainte de a
instala şi de a utiliza aparatul. Numai în acest fel veţi obţi-
necelemaibunerezultateşimaximasiguranţăînutilizare.
•	 Acest aparat este destinat exclusiv uzului
casnic. Nu trebuie utilizat în: bucătării
amenajate pentru personalul din maga-
zine, birouri şi alte zone de lucru, unităţi
de agroturism, hoteluri, moteluri şi alte
structuri de cazare, pensiuni. Orice altă
utilizare este considerată improprie şi în
consecinţă periculoasă.
•	 Materialele şi obiectele destinate contactului cu produsele
alimentaresuntînconformitatecuprevederileregulamen-
tului European 1935/2004.
•	 După ce aţi amplasat aparatul pe suprafaţa de lucru, ve-
rificaţi că a rămas un spaţiu liber de cel puţin 5 cm între
suprafeţele aparatului şi părţile laterale şi partea din spate
şi un spaţiu liber de cel puţin 20 cm deasupra aparatului
pentru cafea.
PericolArsuri!
Nerespectarea instrucţiunilor poate provoca arsuri sau răniri.
•	 Acest aparat este realizat pentru “a prepara cafeaua”: Fiţi
atenţi să nu vă ardeţi din cauza jetului de apă sau de aburi
sau din cauza unei utilizări necorespunzătoare a aparatu-
lui.
•	 În timpul utilizării, nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale
aparatului. Utilizaţi butoanele sau mânerele.
•	 Nu atingeţi aparatul cu mâinile sau cu picioarele ude sau
umede.
•	 Placa de încălzire se menţine caldă şi după utilizarea apa-
ratului.
Atenţie!
Nerespectarea poate fi sau este cauza unor accidentări ale utili-
zatorului sau avarieri ale aparatului.
•	 Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru even-
tualele daune provocate de utilizarea necorespunzătoare,
greşită sau iraţională a aparatului.
•	 În cazul unei avarii sau al unei funcţionări defectuoase a
aparatului,acestatrebuieoprit,scoţânddinprizăştecherul
cablului de alimentare. Pentru eventuale reparaţii, adre-
saţi-vă exclusiv unui Centru de AsistenţăTehnică autorizat
de producător şi solicitaţi să se utilizeze piese de schimb
originale. Nerespectarea prevederilor de mai sus poate
compromite siguranţa aparatului.
•	 Acest aparat poate fi utilizat de copii cu
vârsta mai mare de 8 ani şi de persoane
cu capacităţi fizice, senzoriale sau men-
talereduse,saulipsitedeexperienţasau
cunoştinţele necesare, numai sub supra-
veghere sau numai după ce acestea au
fost instruite cu privire la utilizarea în
siguranţă a aparatului şi după ce au luat
la cunoştinţă pericolele pe care le impli-
că utilizarea acestuia. Nu lăsaţi aparatul
la îndemâna copiilor. Operaţiunile de
curăţare şi întreţinere ce sunt în sarcina
clientuluinupotfiefectuatedecătreco-
pii, decât dacă aceştia au depăşit vârsta
de 8 ani şi sunt atent supravegheaţi. Nu
lăsaţi aparatul şi cablul de alimentare la
îndemâna copiilor cu vârste mai mici de
8 ani.
•	 După ce aţi scos aparatul din ambalaj, verificaţi integrita-
teaaparatului.Dacăaveţineclarităţi,nuutilizaţiaparatulşi
adresaţi-vă numai personalului specializat.
•	 Materialeledeambalaj(pungideplastic,polistirenexpan-
dat etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor, deoarece
reprezintă posibile surse de pericol.
•	 Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă de lucru, departe de robi-
net, de chiuvetă şi de sursele de căldură.
•	 Nuinstalaţiniciodatăaparatulîntr-unmediuundetempe-
raturapoateajungela0°Csaumaipuţin(dacăapaînghea-
ţă, aparatul se poate deteriora).
Pericol!
Nerespectarea acestui avertisment poate fi sau este motiv de
leziuni provocate de electrocutări, punând în pericol viaţa uti-
lizatorului.
•	 Cablul de alimentare al acestui aparat nu trebuie să fie ni-
ciodată înlocuit de utilizator, deoarece, pentru a-l înlocui,
sunt necesare unelte speciale. În caz de deterio-
rare a cablului sau dacă trebuie înlocuit,
adresaţi-vă exclusiv unui centru de asis-
Pagina: 68
68
tenţă autorizat de firma producătoare
pentru a preveni orice risc.
•	 Nuintroduceţiniciodatăaparatulînapă:estevorbadespre
un aparat electric.
•	 Deconectaţi ştecherul de la reţeaua de alimentare şi închi-
deţi întrerupătorul general, atunci când nu folosiţi apara-
tul. Nu lăsaţi aparatul pornit dacă nu este nevoie.
•	 La fel ca la orice alt aparat electric, procedaţi cu grijă şi cu
atenţie atunci când utilizaţi aparatul, mai ales în prezenţa
copiilor.
•	 Verificaţi dacă tensiunea reţelei electrice corespunde cu
cea indicată pe plăcuţa cu datele aparatului. Conexaţi
aparatul numai la o priză de curent cu o sarcină minimă de
10A şi prevăzută cu împământare eficientă. Producătorul
nu poate fi considerat răspunzător pentru eventualele ac-
cidente cauzate de o instalaţie fără împământare.
•	 În cazul în care priza nu este compatibilă cu ştecherul apa-
ratului,înlocuiţiprizacualtadetipcorespunzător,apelând
la personal calificat.
•	 În timpul operaţiunii de umplere a rezervorului şi de scoa-
tere a cănii din aparat, fiţi atenţi să nu vărsaţi lichide pe
ştecher sau pe cablul de alimentare.
Descrierea aparatului
A. 	 Cană de sticlă
B. 	 Capac
C. 	 Suport de filtru pentru filtrul de cafea
D. 	 Dispozitiv pivotant de alimentare cu apă
E. 	 Rezervor de apă
F. 	 Indicator nivel de apă
G. 	 Linguriţă de măsurare
H. 	 Filtru rezervor de apă
I. 	 Filtru permanent din nylon
L.	 Tastă“On/stand-by”cu indicator luminos
M. 	 Placă de încălzire
N. 	 Buton“Aroma”cu indicator luminos
Cum se prepară cafeaua la filtru
Reţineţi: laprimautilizareaaparatului,trebuiesăspălaţi
toate accesoriile şi să clătiţi circuitele interne ale maşinii, prepa-
rând cel puţin două căni de cafea, fără a folosi cafea măcinată.
•	 Deschideţi capacul (B) (fig. 1) şi folosind cana (A) turnaţi
apă proaspătă în rezervorul de apă (E) până la marcajul de
nivel corespunzător numărului de ceşti de cafea pe care
doriţi să le preparaţi (fig. 2). Verificaţi nivelul de apă din
rezervorcuajutorulindicatoruluicorespunzător(F)(fig.3).
Se recomandă să folosiţi cana din dotare pentru măsurare,
deoarece capacitatea maximă a cănii este egală cu aceea a
rezervorului.
•	 Aşezaţi filtrul permanent din nylon (I) în suportul de filtru
(C) (fig. 4).
•	 Puneţi cafeaua măcinată în filtru, folosind linguriţa de
măsurare (G) din dotare şi nivelaţi cafeaua în mod uniform
(fig. 5). Utilizaţi cafea măcinată de bună calitate, cu gra-
nulaţie medie şi ambalată pentru cafetiere cu filtru. Tipul
de amestec influenţează mult tipul de cafea obţinută: prin
urmare, se recomandă să încercaţi mai multe tipuri de
amestecuri, pentru a-l identifica pe cel care se potriveşte
cel mai bine gusturilor dumneavoastră.
Cantităţi recomandate:
Nr. de ceşti Nr. de linguriţe de măsurare
(*)
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
(*) 1 linguriţă rasă = 1 lingură de masă (5g)
Pentru o cafea mai tare, vă recomandăm să adăugaţi o linguriţă
în plus la fiecare ceaşcă.
Cantităţile indicate în tabel sunt orientative şi trebuie adaptate
în funcţie de gusturile fiecăruia şi de tipul de cafea: nu depăşiţi
niciodată nivelul maxim de 5 linguriţe de măsurare. Tipul de
amestec influenţează mult tipul de cafea obţinută: prin urmare,
se recomandă să încercaţi mai multe tipuri de amestecuri, pen-
tru a-l identifica pe cel care se potriveşte cel mai bine gusturilor
dumneavoastră.
•	 Închideţi capacul (B) şi aşezaţi cana închisă pe placă (fig.
7).
• 	 Apăsaţi tasta (L) (fig. 8). Indicatorul luminos de pe
întrerupătorindicăfaptulcăaparatulesteînfuncţiune.Ca-
feaua va începe să iasă după câteva secunde. Este normal
caîntimpulfiltrăriicafeleiaparatulsăproducăomicăcan-
titatedevapori.Aparatuldecafeaemiteunsemnalacustic
cândîncepesăiasăcafeauaşitreisemnaledupăceaceasta
a terminat să se scurgă. Gustul cafelei poate fi intensificat
dacă apăsaţi butonul „AROMA” (N). Această funcţie acti-
veazăunprocesdefiltrareprincareapaesteintrodusămai
lentînfiltru.Ofiltraremailentăintensificăgustulşiaroma
cafelei. Apăsaţi butonul“AROMA”pentru activarea acestei
funcţii (indicatorul de lângă buton se aprinde). Pentru a
dezactiva funcţia, apăsaţi din nou butonul. Se recomandă
utilizarea butonului“AROMA”atunci când nu doriţi să pre-
paraţi o cană plină de cafea.
Pagina: 69
69
• 	 Dacă se lasă apăsată tasta (L) după filtrare, placa
menţine cafeaua caldă la temperatura ideală. Aparatul se
stinge în mod automat la 40 de minute după distribuirea
cafelei. Pentru a închide placa de încălzire (M), apăsaţi din
nou tasta (L) .
	 Pentru un nou ciclu de funcţionare, închideţi şi reporniţi
aparatul apăsând tasta (L).
Reţineţi:dacăscoateţicanaînaintecamaşinasăfitermi-
natdepreparatcafeauasolicitată,nusevaîntrerupeprepararea
cafelei, ci se va bloca doar curgerea acesteia în cană; în cazul în
care doriţi să turnaţi imediat puţină cafea, vă recomandăm să
o faceţi în cel mai scurt timp posibil, pentru a evita scurgerile
neplăcute.
Curăţarea şi întreţinerea
Înainte de a efectua orice operaţie de curăţare sau întreţinere,
opriţi aparatul, deconectaţi ştecherul de la priza de curent şi
lăsaţi aparatul să se răcească.
•	 Pentru curăţarea maşinii, nu utilizaţi solvenţi sau deter-
genţi abrazivi. O lavetă moale și udă este suficientă.
•	 Nuintroduceţiniciodatăaparatulînapă:estevorbadespre
un aparat electric.
•	 Puteţiajungela filtrul(H)rezervoruluideapăprincapacul
(B) (fig. 6): curăţaţi-l dacă este necesar.
Decalcifiere
Dacăapadinzonadvs.estedură,cutrecereatimpuluisevaacu-
mula calcar. Depunerea de calcar poate compromite buna func-
ţionare a aparatului. Este recomandabil să decalcifiaţi aparatul
la fiecare 60 de cicluri de funcţionare.
Efectuaţidecalcifiereautilizânddecalcifianţiicorespunzătoridin
comerţ pentru cafetierele cu filtru.
1.	 Diluaţiprodusulîncanărespectândindicaţiiledepeamba-
lajul decalcifiantului;
2. 	 Vărsaţi soluţia în rezervorul de apă;
3.	 Aşezaţi cana pe placa de încălzire (M);
4. 	 Apăsaţi tasta (L), lăsaţi să curgă prin filtru cantitatea
corespunzătoare unei ceşti, apoi opriţi aparatul;
5. 	 Lăsaţi soluţia să acţioneze 15 minute.
	 Repetaţi încă o dată operaţiile 4 şi 5.
6. 	 Porniţi aparatul şi lăsaţi să curgă până când rezervorul se
goleşte complet.
7. 	 Clătiţi lăsând aparatul să funcţioneze numai cu apă de cel
puţin 3 ori (3 rezervoare pline de apă).
Garanţia îşi pierde valabilitatea dacă operaţiile de curăţare de-
scrise mai sus nu sunt efectuate cu regularitate.
Date tehnice
Tensiune de reţea:		 220-240V˜50/60Hz
Putere absorbită:		 1000W
Greutate: 			 2.5 kg
Eliminarea aparatului
În temeiul Directivei europene 2002/96/EC, nu arun-
caţi aparatul împreună cu deşeurile menajere, ci pre-
daţi-l la un centru recunoscut de colectare separată.
Aparatul este conform cu următoarele directive CE:
•	 Directiva JoasăTensiune 2006/95/CE şi modificările ulteri-
oare;
•	 Directiva EMC 2004/108/CE cu modificările ulterioare;
•	 Regulamentul European stand-by 1275/2008
Rezolvarea problemelor
Problemă Cauza posibilă: Soluţie
Cafeaua iese
lent.
Este necesară decal-
cifierea aparatului.
Efectuaţi decalcifie-
rea aparatului, ur-
mând instrucţiunile
din paragraful
“Decalcifiere”.
Cafeaua are
un gust acid.
Maşina nu a fost
clătită suficient
după
decalcifiere.
Clătiţi din nou
aparatul conform
instrucţiunilor din
paragraful
“Decalcifiere”.

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la DeLonghi Distinta ICMI 211.

Pune o întrebare despre DeLonghi Distinta ICMI 211

Ai o întrebare despre DeLonghi Distinta ICMI 211 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul DeLonghi Distinta ICMI 211. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu DeLonghi Distinta ICMI 211 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.